• Ingen resultater fundet

Introduktion til artiklerne

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Introduktion til artiklerne"

Copied!
3
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Danish University Colleges

Introduktion til artiklerne

Simonsen, Berit Elsebeth

Published in:

UCN PERSPEKTIV

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n8.434

Publication date:

2020

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Citation for pulished version (APA):

Simonsen, B. E. (2020). Introduktion til artiklerne. UCN PERSPEKTIV, (8), 7-8.

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n8.434

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Download policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Download date: 24. Mar. 2022

(2)

FORORD 2

ILLUSIONEN OM INKLUSION Anna Lassen Zakaria og Louise Michelsens artikel omhandlende illusionen om inklusion tager sit afsæt i læreruddannelsen på UCN.

Her diskuteres det, hvorvidt og i hvilken udstrækning denne tilbyder et inkluderende læringsmiljø for sine internationale studerende. For at undersøge dette tages der ud- gangspunkt i en bourdieusk tilgang til uddannelsessociologi samt Betty Leasks perspektiver på det formelle,

uformelle og skjulte curriculum. Med dette teoretiske ståsted undersøges det blandt andet, i hvilken grad sociale og sproglige barrierer kan bidrage til at give de internationale studerende en følelse af eksklude- ring fra fællesskabet. Forfatterne stiller derfor spørgsmålet: ”I hvor høj grad og hvordan opleves det at være international studerende på en uddannelse, som i udgangs- punktet uddanner til en national kontekst?”.

LESSONS TO LEARN LOCALLY I denne artikel belyser Anna Ham- mershøy flere forskellige, men dog indbyrdes afhængige, problematik- ker. Blandt andet er der et øget fokus på, hvorledes underviserne på to internationale businessuddannelser arbejder mere eller mindre aktivt med at gøre deres respektive uddannelser mere internationale af gavn og ikke blot af navn.

Studiet antager et komparativt fokus og undersøger, hvordan og i

INTRODUKTION TIL ARTIKLERNE

Foto: Lars Horn Baghuset

UCN PERSPEKTIV #08 7

(3)

FORORD 2

hvilken grad IaH spiller en rolle i forhold til at udvikle både det formelle samt det uformelle curricu- lum. Det overordnede formål med undersøgelsen har været at kort- lægge ovenstående faktorer samt undersøge, hvorledes dette påvirker de lokale studerende på uddannel- sen. Dermed behandler denne undersøgelse nogle af de proble- matikker, vi ser belyst i artiklen Illusion om inklusion, men adskiller sig i kraft af kohorten. Således stiller den også spørgsmålet om, hvordan vi organisatorisk på UCN kan internationalisere vores uddannel- ser, og hvorledes og i hvilken grad vi kan anvende værktøjer og aktivite- ter fra IaH i forhold hertil.

INTERNATIONALIZATION CONCEPT Den tredje artikel i rækken er forfattet af Priscila de Brito Silva, Lise Eckardt Hansen og Dorte Drachmann fra fysioterapiuddan- nelsen. Undersøgelsen tager afsæt i, hvorledes netop denne uddannel- se har arbejdet aktivt med IaH og til stadighed gør. Det beskrives således, hvordan det internationale perspektiv gennemsyrer alle områ- der, lige fra forskning til kompeten- ceudvikling af undervisere. Dette gør uddannelsen i stand til kontinu- erligt at tilbyde de studerende den

nyeste og mest relevante globale viden. Dette gøres med henblik på, via IaH, at tilbyde et globalt per- spektiv for alle studerende, også dem, der ikke nødvendigvis kan rejse ud i verden. Artiklen belyser metoder og værktøjer til internatio- nalisering af en uddannelse og giver et godt bud på, hvad det kan have af betydning for kvaliteten af uddannelsen.

GLOBALT MINDSET

Den sidste artikel i dette temanum- mer er skrevet af Ulla Nielsby, Line Brix Christensen, Ditte Marie Jensen og Mary Anne Kristiansen. Artiklen beskriver et projekt, der oprindeligt tager udgangspunkt i UCN´s internationale strategi 2020. Projek- tet strækker sig på tværs af alle medarbejdergrupper på Campus Skolevangen i Hjørring og har haft det overordnede formål at udvikle et globalt mindset blandt alle medarbejdere. Det globale mindset skulle således give sig til udtryk i en styrket selvbevidsthed, en

nysgerrighed samt en værdsættel- se af kulturel mangfoldighed.

Sammen med den foregående artikel byder denne artikel på en række konkrete bud på, hvorledes der kan skabes en overordnet organisatorisk opbakning til udvik- ling af medarbejderkompetencer med udgangspunkt i IaH.

Vi håber, at artiklerne kan være med til at inspirere jer og ikke mindst gøre jer nysgerrige på, hvordan I selv kan arbejde med IaH.

Vi ønsker jer alle god læselyst.

Berit Elsebeth Simonsen gæsteredaktør

8 UCN PERSPEKTIV #08 UCN PERSPEKTIV #08

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Samtidig med at både programlederen og underviserne på uddannelsen arbejder med at fremme studieintensitet blandt de studerende ved brug af semesterplaner og study coaches, har

blandt andet den begrænsede svenske og den noget mere omfattende internationale forskning i relationen mellem industri og politik, og når frem til at definere den indre kreds

Løsningsfokuseret coaching knytter sig derfor ikke til et bestemt rum eller position, men er et greb, som også kan benyttes i de daglige samtaler, og som mere over- ordnet set

I stedet indsættes følgende sætning: Der er ønske om, at de studerende på instituttet i løbet af deres respektive uddannelser får mere kendskab til kompetencerne hos studerende

%. Det gælder for såvel mænd som kvinder. Der er dog forskel på, hvem der arbejder mere, og hvem der arbejder mindre end 37 ti- mer om ugen. Blandt etniske minoriteter og

Regeringen gav i januar 2020 projektmidler til at styrke digitale kompetencer blandt underviserne på de videregående uddannelser gennem ni projekter, herunder et projekt med fokus

• Efter et halvt år på studiet er andelen med godt helbred faldet til 75 %, og andelen med rimeligt helbred, dårligt helbred eller meget dårligt helbred er steget i samme takt.. •

Forløbet er en proces, man kan være midt i. Men det er også en retrospektiv størrel- se – noget man ser tilbage på, og som også former selve tilbageblikket. I vores materia- le