• Ingen resultater fundet

Aalborg Universitet Numerisk beregning af luftfordeling i rum Status og udviklingsmuligheder Nielsen, Peter V.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Aalborg Universitet Numerisk beregning af luftfordeling i rum Status og udviklingsmuligheder Nielsen, Peter V."

Copied!
22
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Aalborg Universitet

Numerisk beregning af luftfordeling i rum Status og udviklingsmuligheder

Nielsen, Peter V.

Publication date:

1988

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication from Aalborg University

Citation for published version (APA):

Nielsen, P. V. (1988). Numerisk beregning af luftfordeling i rum: Status og udviklingsmuligheder. Institut for Bygningsteknik, Aalborg Universitet. Gul Serie Bind R8811 Nr. 1

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain - You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal -

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

(2)

INSTITUTTET FOR BYGNINGSTEKNIK

INSTITUTE OF BUILDING TECHNOLOGY AND STRUCTURAL ENGINEERING AALBORG UNIVERSITETSCENTER AUC AALBORG DANMARK

lndl.aeg ved det 19. Nordiska R3 -Symposium, Odense, Maj 1988

PETER V. NIELSEN

NUMERISK BEREGNING AF LUFTFORDELING I RUM -STATUS OG UDVIKLINGSMULIGHEDER

(3)
(4)

INSTITUTTET FOR BYGNINGSTEKNIK

INSTITUTE OF BUILDING TECHNOLOGY AND STRUCTURAL ENGINEERING AALBORG UNIVERSITETSCENTER AUC · AALBORG DANMARK

lndlreg ved det 19. Nordiska R3 -Symposium, Odense, Maj 1988

PETER V. NIELSEN

NUMERISK BEREGNING AF LUFTFORDELING I RUM - STATUS OG UDVIKLINGSMULIGHEDER

(5)

NUMERISK BEREGNING AF LUFTFORDELING I RUM - STATUS OG UDVIKLINGSMULIGHEDER

Peter

v.

Nielsen, Aalborg Universitetscenter

INDLEDNING

Luftfordelingssystemet i et ventileret lokale har til formal at tilf~re frisk luft, fjerne eller tilf~re varme samt skabe et godt og ensartet klima i opholdszonen. Ved et godt klima forstas her en rimelig lav lufthastighed samt sma hastigheds- og temperaturgradienter igennem lokalet og eventuelt en lav koncentration af forurenende stoffer.

Luftfordelingssystemet er ofte udf~rt som straleventilation, hvor indbl~sningsarmaturerne danner en plan eller en tre-di- mensional recirkulerende str~mning i rummet. Luftfordelings- systemet dimensioneres saledes, at der bade er en god opblan~

ding i rummet og en begr~nset lufthastighed i opholdszonen.

Det har vist sig, at en nurnerisk beregning af den recirkule- rende str~mning i et lokale er velegnet som dimensionerings- metode. Denne metode tager hensyn til mange sammensatte for- hold som indbl~sningsgeometri, lokalets geometri, udformning,

st~rrelse og fordeling af varmekilder samt eventuelle emis- sionskilder.

NUMERISK METODE

Den nurneriske beregningsmetode bygger pa en l~sning af str~m­

ningsligningerne pa en computer, se fx [1], [2], [3], [4], [5] og [6]. Der er tale om de tre bev~gelsesm~ngdeligninger

(Navier-Stokes ligninger) og kontinuitetsligningen. Turbulen- sen beskrives af en transportligning for turbulent kinetisk energi og en ligning for dissipation af turbulent kinetisk energi. Launder et al. [7] har udviklet denne to-lignings tur- bulensmodel til formen, som anvendes her. Modellen er generelt meget brugt ved beregning af forskellige former for recirkule- rende str~mning, se fx Pope og Whitelaw [8].

I det almindelige tilf~lde med termisk str~mning udvides lig- ningssystemet med energiligningen, og i de tilf~lde, hvor der regnes pa fordeling af forurenende gasser eller partikler, ud- vides ligningssystemet med endnu en transportligning for disse

st~rrelser.

L~sningsomradet deles op i et antal netpunkter, og der opstil- les differensligninger, som knytter v~rdierne sammen i de en- kelte punkter. Punkterne skal ligge t~t i omrader, hvor gra- dienterne af de forskellige variable er store, medens der kan

v~re l~ngere imellem punkterne i omrader, hvor gradienterne er

(6)

mindre. Differensligningerne l~ses ved en linievis iteration som beskrevet i reference [5] og [9].

For at spare punkter beskrives str~mningen t~t ved v~gflader

med nogle generelle gr~nselagsprofiler, se fx [5].

SIMULERING AF INDBL~SNINGSARMATUR

Ved den numeriske beregning af luftstr~mning i rum er det n~d­

vendigt at anvende nogle s~rlige randv~rdier omkring et ind-

bl~sningsarmatur, hvis metoden skal opna nogen praktisk v~r­

di. Hvis man betragter et snit i en typisk moderne spaltedif- fusor, som vist pa fig. 1, ses det, at den indeholder mange komplicerede detaljer.

Fig. 1. Snit igennem en spaltediffusor for loft- montage.

En n~jagtig beregning af str~mningen i rummet foruds~tter, at hastigheds- og turbulensprofiler er kendte ved armaturets ud-

l~b. Hvis man v~lger at beregne disse profiler ved hj~lp af den numeriske metode, kan man komme i den situation, at man bruger en meget stor del af netpunkterne til beregning af de komplicerede forhold i diffusoren. Diffusorens str~mningsm~s­

sige areal er pa 0,06 x 0,16 m, hvilket er meget lidt i for- hold til det ~vrige rum med en typisk dimension pa 2,50 x 5,00 m, se fig. 2.

Det har vist sig hensigtsm~ssigt at flytte randv~rdierne lidt

v~k fra indbl~sningsarmaturet og opgive dem i form af de lige- dannede v~gstraleprofiler, der ofte dannes i nogen afstand fra en indbl~sningsabning, se fx [1], [2] og [5]. Pa fig. 2 er pla- ceringen af de nye randv~rdier vist med en stiplet linie. Ha- stigheds- og turbulensgradienterne er ikke sa store i v~gstra­

leprofiler som i selve diffusoren, hvilket betyder en besparel- se af netpunkter, og v~gstraleprofilerne er universelle profi- ler, hvis form er fastlagt pa forhand.

(7)

:::r:

Urm

L

Fig. 2. Snit igennem et typisk rum der ventile- res med en spaltediffusor. H er lokaleh~jde og L er lokalel~ngde.

For at gennemf~re en beregning er det n~dvendigt at kende v~g­

stralens hastighedsfald, breddev~kst og temperaturforhold. Dis- se st~rrelser bestemmes ved fors~g med de aktuelle armaturer monteret i et start fors~gslokale. Str~mningen i v~gstralen

har en parabolsk karakter og er derfor ret uafh~ngig af rum- dimensionerne i det isotermiske tilf~lde, hvis blot rummet har en rimelig st~rrelse. Malinger pa v~gstraleprofiler fra for- skellige armaturer er vist i reference [10], [11] og [12]. Som eksempel skal n~vnes, at hastigheden i en plan v~gstrale bereg- nes efter f~lgende formel

( 1)

hvor Ux og u0 er henholdsvis maksimal lufthastighed i afstand x og indbl~sningshastighed. Kp er en konstant, h er den effek- tive spalteh~jde, og x0 er stralens pal. De tre sidstn~vnte st~rrelser karakteriserer et givet armatur.

LOKALE MED PLAN STR0MNING

I dette afsnit bringes nogle resultater, som viser den prakti- ske anvendelse af den numeriske metode.

(8)

.cl H ::

1.1

!Cb>-

...L__.

!x,oo I

? 0

0.66 0.54

L2 1.6

Vertikalsnit i midtplan

~,-

1 0

I

I o

I o

la>

I o I o I o

' f

I I

I I

2.2 2.6

- - - ---r-- - o - --- - - j - ----+---

3 I m 1 I - - - --r---<> - - - + -

I ~ : I

'1 I a> 1 1

1J I a> 1 I

I <D 1 I

'1 I a> I 1

\.1 I 00 I I

I m 1 1

J I 00 I 1

I ~ 1 I

0 0.2 0.4 u1ju0 M&ting

0 0 0 0

Ber~ing

1 0 1

I I

I :

<D a>

00

I I I I I I 1

Horisontatsnit i forskPttig htjde

Fig. 3. Maling og beregning af hastighedsprofiler i lokale med ni indbl~sningsdyser placeret i no- gen afstand fra loftfladen. Den ~verste figur vi- ser et vertikalsnit i midtplanen, og den nederste skitse viser horisontalsnit i de h~jder, der er angivet pa den ~verste figur. Den beregnede ha- stighed Ut er den totale hastighed (u2 + v2 )~5

L/H

=

3,0, W/H

=

1,0, h/H

=

0,011 og Reynolds tal Re

=

25000. W er lokalets bredde.

Fig. 3 viser et eksempel med maling og beregning af de isoter- miske hastighedsprofiler i et lokale, hvor indbl~sningen bestar af 9 dyser placeret i afstande H/4 fra loftfladen. Lokalets

l~ngde er 3 gange h~jden og h/H er 0,011, hvor her bestemt som h~jden i en spalte, der giver samme indbl~sningsareal som dyserne. Hastighedsprofilerne viser, at de indbl~ste straler

l~ber sammen i en plan fristrale, som derefter kl~ber t i l loft- fladen i sit videre forl~b og danner en v~gstrale. Str~mningen

omkring indbl~sningen er kraftig tre-dimensional men malinger- ne viser, at den recirkulerende str~mning, der dannes i st~r­

stedelen af lokalet er rimelig plan. Malingerne er udf~rt af Blum [13].

De beregnede hastighedsprofiler pa fig. 3 er bestemt som en numerisk l~sning af de to-dimensionale str~mningsligninger.

Ved beregningen er indbl~sningen karakteriseret ved det plane

v~straleprofil, den danner i afstanden x/H

=

1,2. Det ses, at der er en god overensstemmelse imellem de malte og de be-

(9)

regnede hastigheder. Afvigelsen pa den maksimale hastighed i opholdszonen er saledes under 1% af indbl~sningshastigheden.

Der er ogsa god overensstemmelse imellem det malte og det be- regnede hastighedsfald i v~gstralen under loftfladen, men det ses dog, at stralens beregnede breddev~kst knap nar den malte

v~rdi.

Anvendelsen af et v~gstraleprofil som randv~rdi ved beregning- erne pa fig. 3 er et godt eksempel pa den simplificering, man kan opna. Hvis der var regnet med det aktuelle indl~bsprofil,

skulle beregningerne v~re udf~rt med et ligningssystem for tre-dimensional str~mning i stedet for det anvendte lignings- system for to-dimensional str~mning, hvilket ville give en kraftig for~gelse af regnetiden.

MAKSIMAL LUFTHASTIGHED I OPHOLDSZONEN

Den maksimale hastighed i returstr~mningen kaldes Urm· Den be- · finder sig t~t ved gulvfladen i en afstand fra indbl~sningsab­

ningen pa - 2/3 L. I de normale tilf~lde, hvor opholdszonen ik- ke str~kker sig op i stralen under loftfladen eller gar helt ud til endev~ggen, vil hastigheden Urm ogsa v~re den maksimale hastighed i opholdszonen.

Der er et entydigt forhold imellem den maksimale lufthastighed i opholdszonen Urm og hastighedsfordelingen i v~gstralen under loftfladen i et lokale med plan isotermisk str~mning. Hvis ha- stigheden i v~gstralen karakteriseres ved v~rdien uL , d.v.s.

den beregnede hastighed efter formel (1) i afstanden x

=

L fra

indbl~sningsabningen, fas

( 2 )

hvor Krm kun er en svag funktion af lokalets geometri og ind-

bl~sningsarmaturets geometri. Til hurtige overslagsberegninger kan man s~tte Krm

=

0,7, se reference [4]. Inds~ttes (2) i lig- ning (1) fas

(m/s) ( 3 )

Denne ligning giver et enkelt udtryk for den maksimale luft- hastighed i opholdszonen. Det ses, at hastigheden er propor- tional med u0 , og den er afh~ngig af indbl~sningsarmaturets

konstanter Kp, h og x0 • Den afh~nger desuden af lokalel~ngden

L, medens betydningen af de komplicerede forhold i den recir- kulerende str~mning kan samles i faktoren Krm·

(10)

KONCENTRATIONSFORDELING I LOKALE MED EMISSIONSKILDE

Den recirkulerende str~mning i et lokale med straleventilation har til formal at danne et ensartet klima i hele opholdszonens

udstr~kning. Det er ~jensynligt, at forureningen fra en kilde i opholdszonen, fx svejser~g, med denne ventilationsform vil bre- de sig ud i hele lokalet. Det drejer sig derfor om at klarl~gge

de sammenh~nge, der er imellem ventilationens dimensionering, e- missionskildens placering og de forureningskoncentrationer, der vil opsta i forskellige omrader af lokalet.

~

?

1.25 1,0

1.5

~

U/U 0=0.15

(,;!

1,0

1,5

20~ '~

U/

U 0=0.Q6

Fig. 4. Koncentrationsfordeling c/cR i et lokale med plan isotermisk str~mning ved tre forskellige placeringer af en liniekilde. h/H

=

0,01 og L/H

=

3,0. Fra reference [14].

(11)

Koncentrationsfordelingen bestemmes ved at udvide str~mnings­

ligningerne med en differentialligning for massetransport. Det er i princippet forudsat, at der ikke er massefyldeforskelle imellem den forurenende gas og luften i lokalet, men i mange praktiske tilf~lde (h~jt turbulensniveau, lave koncentrationer) betyder eventuelle massefyldeforskelle ikke sa meget. Den be- regnede koncentrationsfordeling kan bade tolkes som en masse- fraktion af en gas og som drabet~thed og partikelt~thed. Drabe- og partikelst~rrelsen ma dog ikke v~re sa stor, at faldhastig- heden bliver betydelig i forhold til lufthastighederne i det ventilerede lokale.

Emissionskildens placering i et ventileret lokale er en afg~­

rende parameter for den koncentrationsfordeling, der opstar i opholdszonen. Beregningerne pa fig. 4 belyser disse forhold med tre forskellige placeringer af emissionskilden, se [14].

Pa den ~verste skitse er emissionskilden placeret i n~rheden

af det omrade, hvor hastigheden er st~rst i opholdszonen (15%

af indbl~sningshastigheden), og den maksimale st~rrelse af koncentrationen c/cR bliver ea. 1,5 i omradet under indbl~s­

ningen. c er den lokale koncentration, og eR er koncentratio- nen i udsugningsabningen. Hvis kilden placeres under indbl~s­

ningen, hvor den lokale lufthastighed er 6% af indbl~snings- · hastigheden, vil der dannes koncentrationer helt op til c/cR =

3,0, d.v.s. koncentrationer, der er tre gange sa h~je som kon- centrationen i udsugningen.

TERMISK STR0MNING I ET LOKALE

Der vil ofte v~re temperaturgradienter til stede i et lokale p.g.a. varmetab igennem vinduer og v~gge eller p.g.a. varme- kilder som solindfald, personer eller maskiner. Nar man skal beregne hastigheds- og temperaturfordelingen i et lokale i det- te tilf~lde, skal ligningssystemet udvides med en energilig- ning, som beskriver transporten af energi (varme) i str~mnings­

feltet. Lokale temperaturgradienter i str~mningsfeltet danner en opdrift, som bade pavirker den lodrette bev~gelsesm~ngde­

ligning samt ligningen for turbulent kinetisk energi og dissi- pationen af turbulent kinetisk energi med et ekstra kildeled, se reference [6]. I n~rv~rende beregninger er det desuden for- udsat, at det turbulente Prandtl tal er afh~ngig af opdriften efter et sammenh~ng, som er foreslaet af Gibson og Launder

[15] for horisontal str~mning.

Fig. 5 viser de beregnede samt de malte isoveler og isotermer i tilf~lde af plan termisk str~mning i et lokale. Det ses, at der er rimelig god overensstemmelse, bade hvad angar det ge- nerelle str~mningsbillede, og hvad angar detaljer som maksi- mal lufthastighed i opholdszonen og indtr~ngningsl~ngde af

v~gstralen under loftfladen, f~r den str~mmer ned i opholds- zonen.

(12)

Hast igheds fordel ing (cm /5) Beregning

Temperaturfordeling (C)

""' ::lQ. - - -

' '

'

- - - Mating

\

\

\

\

I 15

\

\ J / / (

\ ...

_

Fig. 5. Isoveler og isotermer i et rum med ter- misk str~mning. Fors~gene er udf~rt af Hestad

[16] og beregningerne er fra reference [6].

LOKALE MED TRE-DIMENSIONAL STR0MNING

Hvis der anvendes et enkelt indbl~sningsarmatur med en begr~n­

set bredde i forhold til lokalets bredde, eller der er star afstand imellem flere armaturer, opstar der en tre-dimensional

str~mning. I mange praktiske tilf~lde af tre-dimensional str~m­

ning har indbl~sningsarmaturet et bredde/h~jdeforhold omkring 1, og der dannes en fuldt udviklet tre-dimensional v~gstrale.

(13)

Verttkalsnit

<IH = 0.54 1.14 1.54 2.14 2.54 i midtplan

- - -VcegstrOieprofH - Beregning o a o Melting

0 0.2 0.4

x/H :: 1.26 1.66 2.26 2.66

0

Horisontatsnit

Fig. 6. Maling og beregning af hastighedsprofiler i et lokale med en cirkul~r indbl~sningsdyse pla- ceret i lokalets midtplan t~t under loftfladen.

Den ~verste figur viser et vertikalsnit, og neder- ste figur viser et horisontalsnit igennem indbl~s­

ningsdysens syrnmetrilinie. L/H = 3,0, W/H = 1,0, a/A=

0,00126 og Re

=

93000.

Fig. 6 viser et eksempel med maling og beregning af hastigheds- profiler i et lokale, hvor indbl~sningen bestar af en enkelt dyse placeret under loftfladen. Lokalets l~ngde L er 3 gange

h~jden H. Det har en bredde W, der er lig h~jden, og det rela- tive indbl~sningsareal a/A er lig 0,00126, hvor A = H x W er

endev~ggens areal. Den ~verste skitse viser et vertikalt snit igennem midten af lokalet, og den nederste skitse viser et ho- risontalt snit igennem indbl~sningens centerlinie.

Malingerne pa fig. 6 viser, at str~mningen under loftfladen danner en typisk tre-dimensional v~gstrale med den kraftige ho- risontale breddev~kst. Det ses ligeledes, at der dannes en Te- cirkulerende bev~gelse med returstr~mning i den nederste del af lokalet. Malingerne er udf~rt af Blum [13]. De beregnede hastighedsprofiler pa fig. 6 er bestemt som en numerisk l~s­

ning af de tre-dimensionale str~mningsligninger, se reference [5]. Ved beregningen er indbl~sningen karakteriseret ved det tre-dimensionale v~gstraleprofil, det danner op til afstanden x/H = 1,14. Beregningerne viser god overensstemmelse med ma- lingerne. Saledes er afvigelsen pa den maksimale hastighed i opholdszonen under 1% af indbl~sningshastigheden. Det ses dog, at den beregnede horisontale breddev~kst af stralen ikke nar den malte v~rdi.

(14)

BEREGNING AF TERMISK KOMFORT

Beregningerne udf~res ofte med det formal at give en hastigheds- fordeling og en temperaturfordeling i rummet eller eventuelt blot at bestemme den maksimale hastighed i opholdszonen. Det vil v~re

mere hensigtsm~ssigt at udvide metoden, sa der bliver tale om en direkte beregning af den termiske komfort i lokalet.

Fanger [17] har udviklet et termisk komfortindeks, som bliver brugt til at beregne fordelingen af antal utilfredse (PPD) i det lokale, der er vist pa_fig. 6. Fanger definerer en util- freds person, som en der voterer "cool, cold" eller "warm, hot"

i en ASHRAE 7-punkts skala for termisk komfort. Han har vist, at selv i perfekt termisk milj~ er det ikke muligt at opna PPD-

v~rdier lavere end 5% for ens kl~te personer med samme akti- vitetsniveau. Dette skyldes spredningen i en gruppe personers opfattelse af termisk komfort.

Fig. 7 viser fordelingen af antal utilfredse igennem opholds- zonen af det lokale, der er givet i fig. 6, se reference [18].

Det foruds~ttes, at der er sommer kondition, d.v.s. let pa-

kl~ning (0,5 clo) og lav aktivitetsniveau (58 W/m2 ) . Det for-

uds~ttes desuden, at str~mningen er isotermisk svarende til en lav termisk belastning af rummet.

PPD

20

10

PPD

20

10

Fig. 7. Fordeling af antal utilfredse (PPD) i lo- kalet pa fig. 6. Indbl~sningshastigheden u0 er pa 5 m/s. Reference [18].

Kurverne pa venstre side i fig. 7 viser PPD-fordelingen i til-

f~lde af en indbl~sningshastighed pa 5 m/s og en lufttempera- tur pa 25°C. PPD-fordelingen f~lger hastighedsfordelingen i opholdszonen, fordi temperaturen er relativ lav. Maksimalv~r­

dien er 23% og minimumsv~rdien 7% svarende til en lokal hastig- hed under 0,1 m/s. Rummets middelv~rdi er PPDavg

=

15%, og den- ne st~rrelse beskriver den termiske komfort for hele rummet i

(15)

den givne situation. Kurverne pa h~jre side i fig. 7 viser for- delingen af PPD ved en lufttemperatur pa 28°C. Man far den la-

ve PPD-v~rdi i omrader, hvor hastigheden er h~j, fordi k~ling

ved tvungen konvektion kompencerer for det h~je temperaturni- veau. Minimum, maksimurn og middelv~rdi af PPD er henholdsvis 8%, 19% og 12%. Selv om middelv~rdien kun er lidt forskellig fra den tidligere middelv~rdi, ses det, at der er forskellige omrader i lokalet, der har diskomfort i de to tilf~lde. En luft- temperatur pa 26,5°C giver den laveste middelv~rdi PPDavg = 6%, der ogsa kaldes LPPD, og denne v~rdi er t~t pa den lavest mu- lige pa 5%.

Det skal bem~rkes, at PPD- og LPPD-v~rdierne vil fa et till~g

for virkning af hastigheds- og temperaturgradienter inden for en persons udstr~kning samt for virkningen af turbulensniveau- et, se [19].

NYE UDVIKLINGSMULIGHEDER

Dette afsnit vil belyse nogle af de udviklingsaktiviteter, som er n~dvendige for at give den nurneriske beregning af luftfor- deling i rum en virkelig praktisk v~rdi. Der vil v~re tale om en forbedret handtering af randv~rdier som indbl~sningsarmatu­

rer og andre specielle geometrier, udvikling af en lavturbu- lent turbulensmodel samt udvikling af soft-ware, der giver di- rekte beregninger af den termiske komfort.

INDBL~SNINGSARMATUR OG LAVTURBULENT STR0MNING

Turbulensmodellen, der anvendes ved de nuv~rende beregninger,

foruds~tter, at turbulensen er fuldt udviklet, og at str~mnina­

en derfor er ligedannet og uafh~ngig af Reynolds tal. (Der ses bort fra en lille indflydelse fra v~gfunktionerne). Dette be- tyder bl.a., at en lufthastighed i et givet punkt er propor- tional med indbl~sningshastigheden, eller at den maksimale hastighed i opholdszonen i det isotermiske tilf~lde er propor- tional med volumenstr~mmen til lokalet eller proportional med lokalets luftskifte n

urm

=

konst · n ( 4 )

Fig. 8 viser den maksimale lufthastighed i opholdszonen som funktion af luftskiftet for fern forskellige indbl~sningsarma­

turer, se reference [20]. Fors~gene er udf~rt i et fuldskala rum med malene 2,4 x 3,6 x 5,4 m. De forskellige armaturer er af typen

A Dyse B Rist

C Rist med ledeskovle stillet til star spredning

(16)

D V~gmonteret diffusor E Loftmonteret diffusor

Det fremgar af fig. 8, at urm er proportional med luftskiftet n ved de store luftflow, medens dette ikke helt er tilf~ldet

ved de sma luftflow. Fig. 8 viser ogsa, at det er de sma luft- flow, der har praktisk relevans (urm- 0,1- 0,15 m/s). Der kan v~re nogen maleusikkerhed ved de lave hastigheder, men det er dog tydeligt, at der ma v~re nogen lavturbulent effekt i den- ne situation, hvilket is~r er udpr~get for armatur D og E.

Urm (m/s)

0.5 r - - - ,

0.4 - ·- ·- ligning(4)

0.3

0.2

0.1

2 3 4 5

A

c

B

E D

Fig. 8. Maksimal hastighed i opholdszonen som funktion af luftskiftet. Fors~gene er gennem-

f~rt for fern forskellige armaturer, A til D.

Hvis man vender tilbage til formel (3) for den maksimale luft- hastighed i et rum med plan str~mning, ses det, at der kan iso- leres tre omrader, hvor der kan v~re lavturbulent str~mning,

d.v.s. str~mning, der er en funktion af Reynolds tal. I selve armaturet kan h, x0 og Kp v~re funktioner af Reynolds tal, hvil- ket ofte er tilf~ldet mea de indbl~sninghastigheder, der an- vendes i praksis, se reference [10] og [12]. I v~gstralens for-

12

(17)

l~b hen under loftfladen kan der ved sma luftflow opsta hastig- hedsfald, der er ukarakteristiske for en v~gstrale, hvilket er et udtryk for en lavturbulent effekt. Til sidst viser formel

(3), at lavturbulente effekter i den recirkulerende str~mning

kan udtrykkes ved et Krmr der varierer med Reynolds tal.

Det kan konkluderes, at en del af de lavturbulente effekter kan indbygges i randv~rdierne for et indbl~sningsarmatur, hvis de er malt pa forhand, men der er stadig behov for en turbulens- model, der kan behandle str~mningsforhold, som ikke har et fuldt udviklet turbulensniveau.

Der er andre situationer i et ventileret lokale, hvor indre

randv~rdier kan give en besparelse af netpunkter. Fig. 9 viser saledes en beskrivelse af den termiske str~mning over en varme- kilde, eller et koldt nedfald, der er givet som en indre rand-

v~rdi til den numeriske metode.

~

. '

+

'

+

'

+

'

+

'

+ t

Fig. 9. Termisk str~mning over varmekilde og koldt nedfald givet som randv~rdi til den nu- meriske metode.

Pa lang sigt ma der naturligvis arbejdes mod beregningsmeto- der, som har kapacitet til en direkte beregning af forholdene i et armatur og andre specielle omrader. Der kan maske blive tale om metoder, der indledningsvis l~ser str~mninger for de forskellige omrader hver for sig og senere knytter dem sammen under iterationen.

ANDRE UDVIKLINGSMULIGHEDER

Der er behov for et udviklingsarbejde pa specielle rumgeome- trier som fx loftbj~lker og rum, der ikke er kubiske. Awbi og Setrak [21] har arbejdet med str~mningen omkring bj~lker, og specielt i DDR er der blevet arbejdet en del med specielle rumgeometrier som bygninger med sadeltag, koncertsale og audi- torier med mange indbl~snings- og udsugningsabninger m.m., se reference [22].

(18)

Der vil blive basis for at beregne nye parametre i luftbev~­

elsen som fx termisk komfort, se [18]. Der kan ogsa v~re tale om beregning af specielle st~rrelser som fx luftens alder i et punkt, en st~relse der bruges ved beregning af ventilationsef- fektivitet og luftudskiftningseffektivitet, se Davidson og Ols- son [23].

stralingsudviklingen imellem de enkelte flader kan have stor betydning for den energitransport, der finder sted i et loka- le. Det vil v~re muligt at udvide den numeriske metode med ru- tiner, der foretager en sadan stralingsberegning parallelt med den konvektive beregning. Metoden anvendes fx ved forbr~ndings­

beregning.

ASHRAE har i 1987 igangsat en forskningsopgave vedr~rende nu- merisk beregning af luftbev~gelse i rum, og IEA-landene vil i 1988 starte et trears program inden for samme omrade. Der er ingen tvivl om, at metoden vil ga ind i en hurtig udvikling i de kommende ar, som maske vil resultere i en programpakke, der vil v~re let tilg~ngelig og praktisk anvendelig ved dimensione- ringsopgaver i fremtiden.

KONKLUSION

Den numeriske beregning af luftstr~mningen i rum giver gode re- sultater for bade to-dimensional og tre-dimensional str~mning.

Det er muligt at udf~re tilfredsstillende beregninger af str~m­

ningsforholdene, nar der er tale om termiske felter med opdrift- effekt, og det er muligt at foretage en beregning af koncentra- tionsfordelingen igennem et lokale med en emissionskilde.

Der vil v~re et behov for udviklingsarbejde, der skal resulte- re i en praktisk beskrivelse af indbl~sningsarmaturer. Der er ogsa behov for at fa udviklet en turbulensmodel, der kan behand- le lavturbulent str~mning. Man ma forvente, at der i det lange

l~b vil blive udf~rt beregninger, som direkte angiver den termi- ske komfort i et lokale.

REFERENCER

[1] Nielsen, P.V., Beregning af luftbev~gelse i et ventile- ret lokale, Ingeni~rens ugeblad, Nr. 5, Februar 1973.

[2] Nielsen, P.V., Prediction of air flow and comfort in air conditioned spaces, ASHRAE Transactions 1975, Vol. 81, Part II.

[3] Holmberg, R., M. Larsson og S.G. Sundkvist, Berakning av hastighedsfordelningen i en ventilerad lokal, svensk vvs, Nr. 10, 1975.

[4] Nielsen, P.V., A. Restive 9g J.H. Whitelaw, The Velocity Characteristics of Ventilated Rooms, J. Fluids Eng., Vol.

100, 1978.

(19)

[5] Gosman, A.D., P.V. Nielsen, A. Restive og J.H. Whitelaw, The Flow Properties of Rooms With Small Ventilation Open- ings, J. Fluids Eng., Vol 102, September 1980.

[6] Nielsen, P.V., A. Restive og J.H. Whitelaw, Buoyancy-af- fected flows in ventilated rooms, Numerical Heat Trans- fer, Vol. 2, 1979.

[7] Launder, B.E., D.B. Spalding og J.H. Whitelaw, Turbulence models and their experimental verification, Imperial Col-

lege, Heat Transfer Section, Reports HTS/73/16-30, 1973.

[8] Pope, S.B. og J.H. Whitelaw, The calculation of near-wake flows, J. Fluid Mech., Vol. 73, 1976.

[9] Gosman, A.D. og W.M. Pun, Lecture notes for the course entitled "Calculation of Recirculating Flows", Imperial College, Heat Transfer Section,Report HTS/74/2, 1974.

[10] Nielsen P.V. og A.T.A. Moller, Measurement of the tree- dimensional wall jet from different types of air diffusers, World congress on heating, ventilating and air-conditioning,

K~t>benhavn 1985.

[11] Nielsen, P.V. og A.T.A. Moller, Measurements on buoyant wall jet flows in air-conditioned rooms, Room Vent 87,

International conference on air distribution in ventila- ted spaces, Stockholm, 1987.

[12] Nielsen P.V. og A.T.A. Moller, Measurements on buoyant jet flows from a ceiling-mounted slot diffuser, intern rapport, Aalborg Universitetscenter, 1988.

[13] Blum,

w.,

Diplomarbeit, T.H. Aachen, 1956.

[14] Nielsen, P.V., Contaminant distribution in industrial areas with forced ventilation and two-dimensional flow, IIR Joint Meeting, University of Essen, 1981.

[15] Gibson, M.M. og B.E. Launder, Ground Effects on Pressure Fluctuations in the Atmospheric Boundary Layer, J. Fluid Mech., Vol 86, p. 491, 1978.

[16] Hestad, T., Privat kommunikation, Farex Fabrikker A/S, Norge, 1974.

[17] Fanger, P.O., Thermal Comfort, McGraw-Hill Book Company, New York, 1973.

[18] Nielsen, P.V., The Distribution of Air Velocity in Large Rooms With Small Side-wall Mounted Supply Openings, 15.

Internationale K~lekongres, Venedig, 1979.

[19] Hanzawa, H., A.K. Melikow og P.O. Fanger, Airflow char- acteristics in the occupied zone of ventilated spaces, ASHRAE transactions, Vol. 93, part 1, 1987.

(20)

[20] Heiselberg, P. og P.V. Nielsen, The contaminant distri- bution in a ventilated room with different air terminal devices, Room Vent 87, International conference on air distribution in ventilated spaces, Stockholm, 1987.

[21] Awbi, H.B. og A.A. Setrak, Air jet interference due to ceiling-mounted obstacles, Room Vent 87, International conference on air distribution in ventilated spaces, Stockholm, 1987.

[22] Ehle, A. og R. Scholz, Beispiele ftir die nurnerische Be- rechnung von zweidimensionalen Geschwindigkeits- und Temperaturfeldern in Raurnen, Luft- und Kaltetechnik, Nr.

4, 1984.

[23] Davidson, L. og E. Olsson, A numerical investigation of the local age and the local purging flow rate in two- dimensional ventilated rooms. Room Vent 87, International conference on air distribution in ventilated spaces, Stoc~­

holm, 1987.

(21)
(22)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Som det fremgar af denne artikel, findes der en rrekke muligheder for at bestemme emissionen fra en forureningskilde i et industrilokale eller andet opboldslokale. Nar man

Numeriske eksperimenter med emission fra forskellige geometrier (Topp et al. 1997) viser, at diffusionst}'kkelsen i et lokale er vresentligt forskellig fra den,

Man kan da opfatte den her behandlede to-beam instabilitet, som opstået ved en vekselvirkning mellem beamets langsomme, negative energi mode og plasma moden, der har positiv

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

OPGAVE 10.7.. kapitel 9) vil vi til ethvert tidspunkt t definere et plant område S t og beskrive, hvordan dette plane område bevæges i det gamle koordinatsystem { O , iii, jjj,

Vi har valgt at strukturere drivfaktorer og tendenser med STEEPV (se afsnit 3.4.2) som den overordnede ramme. Begrundelsen er, at denne ramme ofte benyttes i forbindelse

For 2004 drejer det sig om fem skibe, der vælger at anløbe flere gange i løbet af sommeren (Columbus, Ocean Monarch, Hanseatic, Funchal og Adriana). Nabobyen Ólafsvík modtog tre

Dette rejser et vigtigt spørgsmål om, hvordan byggeriet i højere kan blive orienteret mod at udvikle bygninger og produkter, der kan skabe en ekstra værdi for brugerne. Værdi