• Ingen resultater fundet

vejledning til underviser

Cases til tværprofessionelt samarbejde

Udarbejdet af lektor, cand. jur. Bente Adolphsen, VIA, Socialrådgiver­

uddannelsen i Århus

OBs!! I alle opgaverne skal saglighed, proportionalitet og sektoransvar rundes – PDL § 5 og FvL § 32.

Opgave 1 – PDL § 8, seL § 153

Sektoransvar skal diskuteres . Har skolen talt med mor om Emmas tristhed og deres overvejelser ift . mors evt . alkoholproblem?

Det skal diskuteres hvad formålet med at udveksle oplysningen med bør-nehaven skulle være, og da der er tale om pDL § 8, stk . 1-oplysninger og da udvekslingen vil ske mellem to forskellige myndigheder, er det betingelserne i § 8, stk . 2 der skal være opfyldt . Det er de ikke – oplysninger om mors evt . al-koholproblem kan hverken børnehave eller skole gøre andet ved end drøfte hvordan institutionen oplever Emmas tristhed og den mulige årsag hertil . Af samme grund er § 49a ikke opfyldt .

Skolen skal altså selv – inden for skole-hjem-samarbejdet drøfte Emmas trivsel og læring i skolen med mor . Hvis dette ikke giver det ønskede resul-tat ift . bedring af Emmas situation, fx fordi mor ikke synes der er et problem med Emma, skal der underrettes .

Opgave 2 – PDL § 6, § 49a

Sektoransvar skal diskuteres . Har skolen talt med forældrene og Jakob selv om de mulige årsager?

Ulovligt skolefravær betyder ikke i sig selv at der ligger væsentlige sociale problemer bag . Det betyder (hvis der ikke kommer andet frem gennem samtale med forældre/Jakob) at oplysningen er omfattet af pDL § 6, og at der ikke skal underrettes til kommunen . Skolen skal altså i første omgang forsøge selv at komme mere til bunds i problemet .

Herefter kan oplysninger hentes efter § 6 – først forsøge samtykke og ellers efter § 6 nr . 6 idet det er skolens (og skoleforvaltningens) opgave at påse og sørge for at undervisningspligten overholdes, hvorfor oplysningen er nød-vendig for udførelsen af skolens opgave .

Da der ikke er tale om § 8, stk . 1-oplysninger, får det ikke nogen betydning, at der er tale om to myndigheder .

Hvis der derimod i samtaler med forældre og Jakob kommer oplysninger om væsentlige sociale problemer frem, forudsætter udveksling med tidlige-re skole et samtykke og at oplysningerne er nødvendige for den nye skoles arbejde med Jakob .

Hvis oplysningerne er af en karakter der kalder på støtte efter SEL, skal der underrettes .

Opgave 3 – PDL § 6

Børnehaven har talt med forældrene om deres opfattelse af Jonas og hans særlige følsomhed, men de problemer som Jonas har, har ikke ført til hver-ken ekstra støtte i børnehaven eller underretning til kommunen .

Særlig sensibilitet er ikke et væsentligt socialt problem, så oplysningen er omfattet af § 6, og da forældrene ikke ønsker oplysningerne videregivet, kan dette kun ske hvis betingelsen i § 6 nr . 6 er opfyldt – det vil sige oplys-ningen skal være nødvendig for udførelsen af skolens opgave . Det er den ikke da skolen både kan og skal kunne modtage børn med mange forskel-lige sind, temperamenter og adfærdsformer og selv løse de evt . vanskelig-heder der kan være mellem børn og i børnegrupper .

Opgave 4 – PDL §§ 7 og 8, seL §§ 49a og 153

Forældrene har tidligere ment at Max havde nogle spisevanskeligheder og følt sig godt hjulpet af sundhedsplejersken, men ønsker nu ikke længere hendes vejledning . Ud fra en proportionalitetsovervejelse skal børnehaven derfor først tale med forældrene om den uenighed der er mellem børne-have og forældre i opfattelsen af Max’ vanskeligheder . Børnebørne-haven har det professionelle ansvar, og det må forelægges for forældrene at børnehaven har behov for at få sparring/vejledning fra en sundhedsperson så de bedst muligt kan hjælpe Max . Det skal overvejes om vejledningen kan ske i gene-rel/anonymiseret form .

Er dette ikke tilstrækkeligt ift . Max’ problemer, må det overvejes om § 49a er opfyldt eller der skal underrettes . Dette afhænger af hvordan forældrene stiller sig og hvilke forklaringer de giver for ikke at inddrage sundhedsple-jersken . Det er muligt at en god vejledning fra børnehaven kan overbevise forældrene om at det af hensyn til Max er nødvendigt at få drøftet de van-skeligheder som børnehaven ser = 49a . Hvis forældrene er meget afvisende og mener at Max ”bare skal spise og hvis han er sulten nok, får han det nok lært”, så må der underrettes .

Opgave 5 – seL § 155b

pligten til at underrette er personlig, så det er ikke skolen som sådan der underretter eller skal have tilbagemelding . om oplysningerne må deles med andre på skolen, afhænger af de generelle regler om tavshedspligt .

Kommunen skal af egen drift orientere alle § 153-underrettere – og altså også en lærer på en privat skole om hvorvidt der iværksættes undersøgel-ser og/eller foranstaltninger på baggrund af underretningen . Hvis særlige forhold gør sig gældende kan dette undlades, men så bør kommunen med-dele dette .

Læreren har således ret til at bede om denne type oplysninger når kommu-nen ikke selv opfylder sin pligt .

Herudover kan kommunen give oplysninger om type og varighed af en iværksat foranstaltning .

Opgave 6 – PDL §§ 7, 8 (og evt. 3)

Der er tale om indhentning/videregivelse af helbredsoplysninger mellem to myndigheder . oplysningerne vedrører far og mor kan derfor ikke give sam-tykke til indhentning af oplysninger vedr . ham (Samsam-tykkekravet i § 3 kan evt . inddrages her) .

Det er relevant at børnehaven reagerer på det Anna siger, men Anna er beskrevet som en velfungerende pige, så den relevante reaktion må være at snakke med mor om Annas udsagn og få drøftet hvordan børnehave (og mor) kan forholde sig til det, og herunder afklare hvordan Anna kan støttes til at klare det hun oplever og det vilkår det er hvis hendes far er syg . Helbredsoplysninger hører til de oplysninger der har den bedste beskyt-telse i pDL, og de må kun videregives under de stramme krav der er i §§ 7 og 8 . Børnehaven kan godt løse deres opgave uden at få oplysninger om fars diagnose .

Hvis Annas trivsel bliver problematisk og der tegner sig et billede af at hun kunne have brug for støtte efter SEL, må børnehaven underrette efter § 153 .

Opgave 7 – PDL. §§ 6, 7 og § 8, stk. 1, 2 og 3 og suL § 43

Ved indkaldelse af et såkaldt ”netværksmøde” skal den der indkalder altid gøre sig hjemmelen klar – er der tale om en § 49a-situation eller vil der være tale om en konkret udveksling mellem hver af de deltagende?

Denne situation er ikke omfattet af § 49a da der er tale om et ønske om at videregive en konkret oplysning til en kommende myndighed (skole) . § 49a handler om udveksling af oplysninger mellem de myndigheder og institu-tioner der (allerede) løser opgaver over for barnet .

problemstillingen skal derfor løses efter de generelle regler og der må ikke indkaldes til møde .

De oplysninger der vedrører Rasmus’ sociale trivsel må børnehaven med samtykket give videre til skolen, der så kan forsøge at tage højde for den del af vanskelighederne . oplysninger der er omfattet af § 7 og § 8, stk . 1 må

kun videregives med udtrykkeligt samtykke eller klart værdispring . Det er der ikke i denne situation .

pædagogen må kun videregive oplysninger til sundhedsplejerske og social-forvaltning hvis videregivelsen er omfattet af en konkret hjemmel .

Da sundhedsplejersken ikke har en opgave pt . ift . Rasmus, vil videregivelse alene af den grund være ulovlig .

Da socialforvaltningen ikke pt . har en opgave over for Rasmus, vil den ene-ste lovlige videregivelse være en underretning .

oplysninger om helbred, medicin m .v . må kun videregives fra sundhedsple-jersken efter sundhedsloven, som forudsætter et informeret samtykke fra forældrene .

Fra det sociale område må § 8, stk . 1 oplysninger kun videregives med sam-tykke eller som led i en social sags behandling . Det er der ikke tale om her .

Opgave 8 – PDL. § 6, 7 og 8, stk. 1, FvL. § 27 og 32

Da oplysningen som pædagogen ønsker i første omgang handler om al-mindelige oplysninger om Runes adfærd i skolen og over for de andre børn, er der ikke tale om § 8, stk . 1-oplysninger, og da de er i samme myndighed, må pædagogen derfor indhente de oplysninger der er af betydning for og relevante for pædagogens arbejde . Herunder falder de ønskede oplysnin-ger om Runes adfærd .

Spørgsmålet om evt . årsager må deles op i to . Er årsagen alm . fortrolige oplys-ninger eller som her også private oplysoplys-ninger = helbredsoplysoplys-ninger om mor . oplysninger om forældrenes skilsmisse og at mor er syg kan gives videre ef-ter § 6 da det er Runes forhold og hans reaktioner der her fokuseres på (han kan ikke pt . have samvær med sin mor pga . sygdom), men mors diagnose må ikke indgå – og må faktisk slet ikke indsamles af skolen (§ 7) .

Opgave 9 – § 49a og § 153

Hvis børnehavens øvrige kendskab til familien peger på at forældrene ge-nerelt tager sig tilstrækkeligt af Laila, men at de efter lillebrors fødsel måske både er lidt udkørte og økonomisk trængte, kan børnehaven indkalde til et møde i henhold til § 49a fordi det er nødvendigt af hensyn til det tidlige og forebyggende arbejde at finde en god løsning så Laila kan deltage i de socia-le aktiviteter uden smerter . Sundhedspsocia-lejersken har ikke pligt til at deltage, men kan fx undlade dette hvis forholdet til familien evt . vil lide overlast og dermed forringe muligheden for et godt samarbejde om lillebrors trivsel . Hvis øvrige oplysninger peger på at forældrene også på andre områder mangler forståelse og omsorg for Lailas behov, må der underrettes – evt . efter fornyet drøftelse og vejledning af forældrene .

Opgave 10 – PDL §§ 7 og 8, stk. 1 og 2, suL § 43, § 49a og § 153

Undersøgelse hos sundhedsplejersken kan kun ske efter forudgående sam-tykke fra forældrene . Sammen med samsam-tykket til undersøgelsen vil sund-hedsplejersken som regel spørge forældrene om hun må drøfte relevante helbredsforhold med barnets klasselærer . De oplysninger som sundheds-plejersken indsamler i forbindelse med undersøgelsen af barnet på skolen, er omfattet af pDL § 7 og evt . § 8, stk . 1 . Videregivelse til klasselæreren for-udsætter derfor et informeret og specifikt samtykke fra forældrene .

Hvis forældrene ikke samtykker til videregivelsen, kan skolen indkalde til et møde i henhold til § 49a fordi det er nødvendigt af hensyn til det tidlige og forebyggende arbejde at finde en måde at sikre at Noa kan deltage aktivt i undervisningen . Sundhedsplejersken har ikke pligt til at deltage .

Hvis Noa på anden måde viser tegn på mistrivsel og forældrene fortsat ikke viser interesse og forståelse for hans situation i skolen, kan skolen (helst i sam-arbejde med forældrene) henvise Noa til ppR til yderligere undersøgelse . Hvis øvrige oplysninger peger på at forældrene også på andre områder mangler forståelse og omsorg for Noa behov, må der underrettes – evt . ef-ter fornyet drøftelse og vejledning af forældrene .

Opgave 11 – ssP-møde indkaldt af politi

Som led i det kriminalitetsforebyggende arbejde må politi indkalde skole og socialforvaltning til udveksling af oplysninger om de pågældende unge . De pågældende myndigheder har ikke pligt til at deltage, og der må kun udveks-les oplysninger der er relevante for det kriminalitetsforebyggende arbejde . Forældre og unge skal som hovedregel indkaldes, men dette kan konkret undlades (saglig grund) og de har ikke pligt til at deltage .

Opgave 12 – ssP-møde indkaldt af skoleleder

Som led i det kriminalitetsforebyggende arbejde må skolen indkalde politi og socialforvaltning til udveksling af oplysninger om de to piger . De pågæl-dende myndigheder har ikke pligt til at deltage, og der må kun udveksles oplysninger der er relevante for det kriminalitetsforebyggende arbejde . Forældre og evt . børnene skal som hovedregel indkaldes, men dette kan konkret undlades (saglig grund) og de har ikke pligt til at deltage .

Butiksindehaveren er en privatperson som ikke er omfattet af SSp-samar-bejdet idet han ikke har nogen rolle eller opgave at spille på samme måde som myndighederne har i kraft af deres forskellige lovpligter . SSp-arbejdet må ikke bruges som led i efterforskningen af forbrydelser, så heller ikke i kraft af en evt . vidnerolle kan indehaveren indgå .

tværfagligt og tværsektorielt samarbejde