• Ingen resultater fundet

Viden om Valgsystemer

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Viden om Valgsystemer"

Copied!
81
0
0

Hele teksten

(1)

Viden om Valgsystemer

Tabelrapport

Januar 2019

(2)

1. Kort om Epinion ... 3

2. Baggrund... 4

3. Resultater ... 5

4. Krydset med køn ... 18

5. Krydset med alder ... 31

6. Krydset med region ... 48

7. Krydset med uddannelse ... 65

(3)

1. KORT OM EPINION

Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede konsulentydelser. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra organisationens stakeholdere – medarbejdere, borgere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere. Vi tilfører vores kunder værdi, fordi vores analyser og konklusioner er systematiske og veldokumenterede.

Vi leverer beslutningsgrundlag

Vi analyserer, strukturerer og beskriver “virkeligheden” i en

handlingsanvisende form, så den kan understøtte evidensbaseret udvikling og skabe grundlaget for konstruktive beslutningsprocesser.

Vi fokuserer på metode

Fordi korrekt metodisk design og godt analysemæssigt håndværk er forudsætningen for at nå frem til holdbare konklusioner.

Vi skræddersyr gerne

Vores erfaring er, at mange kunder har nogle helt særlige behov. Derfor skræddersyr vi oftest vores ydelser til den enkelte problemstilling.

Vores ydelsespalet indeholder

• Udvikling af analyse- og evalueringsdesign

• Dataindsamling og dataanalyse

• Statistisk analyse og kvalitativ analyse

• Kundetilfredshed og markedsanalyse

• Kommunikations- og medieanalyse

• Medarbejderundersøgelser

• Meningsmålinger og holdningsanalyse Læs mere på www.epinion.dk

(4)

2. BAGGRUND

Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 1000 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover.

Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel.

Interviewene er gennemført i perioden 19. december 2018 – 7. januar 2019.

Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end 100 %, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere

svar ved det pågældende spørgsmål. Derudover er de rigtige besvarelser markeret med fed i tabel 1-10.

Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Institut for Menneskerettigheder ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis Institut for Menneskerettigheder ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater.

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: ”Epinion for Institut for Menneskerettigheder”.

(5)

3. RESULTATER

Epinion har på baggrund af undersøgelsen foretaget en Rasch-analyse for at måle danskernes samlede viden om det danske valgsystem. Resultaterne af analysen er et metrisk mål for viden om valg, som er på en skala fra 0-100.

Disse analyser viser, at følgende to spørgsmål ikke måler den samme form for viden om valgsystemer som de resterende otte:

• Hvad kræver det for at blive opstillet som kandidat for et folketingsparti i en opstillingskreds?

• Hvordan kan man se på stemmesedlen, om der er tale om kredsvis opstilling?

Derfor er de udeladt fra den beregnede score.

Tabel

1

: Gennemsnit

Gennemsnit

Skala 63.4

(6)

I det følgende præsenteres undersøgelsens resultater på de enkelte spørgsmål. I test-delen er de korrekte svar markeret med fed.

Tabel 2: Hvordan er det danske valgsystem opbygget?

Procentandel Der er 1.387 valgsteder, hvor der indenfor hver opstillingskreds vælges en kandidat 24 %

(237)

Der er tre landsdele, ti storkredse og 92 opstillingskredse 46 %

(459)

Der er 98 opstillingskredse, hvoraf 38 giver valg til mere end én kandidat 30 %

(303)

Total 100 %

(1000)

(7)

Tabel 3: Det danske valgsystem opererer med tillægsmandater for at sikre…

Procentandel En ligelig repræsentation af kvinder, personer med handicap og personer af anden etnisk

herkomst end dansk

9 % (87)

En ligelig repræsentation fra Grønland, Færøerne og Bornholm 22 %

(224) En ligelig fordeling af antallet af mandater i forhold til antallet af stemmer, så et parti får

10% af mandaterne i Folketinget, hvis det får 10% af stemmerne i hele landet

69 % (688)

Total 100 %

(1000)

Tabel 4: Det danske valgsystem opererer med kredsmandater for at sikre…

Procentandel

Geografisk spredning 69 %

(687)

Geografisk koncentration 9 %

(86)

En ligelig repræsentation fra Grønland, Færøerne og Bornholm 23 %

(227)

Total 100 %

(1000)

(8)

Tabel 5: Hvad kræver det for at blive opstillet som kandidat for et folketingsparti i en opstillingskreds?

Procentandel

Man skal være bosiddende i selve opstillingskredsen 22 %

(224)

Man skal som minimum være bosiddende i den pågældende landsdel 20 %

(201)

Man skal vælges af det beslutningsdygtige organ i det pågældende parti 57 %

(575)

Total 100 %

(1000)

Tabel 6: Hvem bliver almindeligvis valgt ved sideordnet opstilling?

Procentandel

Den, der står øverst på stemmesedlen 17 %

(171)

Den, der får flest personlige stemmer 76 %

(759)

Den, hvis navn står fremhævet med fed skrift 7 %

(69)

Total 100 %

(1000)

(9)

Tabel 7: Hvem får almindeligvis partistemmerne ved kredsvis opstilling?

Procentandel

Den, der får flest personlige stemmer 44 %

(441)

Den, der i forvejen sidder i folketinget 13 %

(127)

Den, der står øverst på stemmesedlen 43 %

(431)

Total 100 %

(1000)

Tabel 8: Hvordan kan man se på stemmesedlen, om der er tale om kredsvis opstilling?

Procentandel

Det står skrevet med bogstaver efter listens navn 46 %

(462)

Ved brud på alfabetisk rækkefølge er der tale om kredsvis opstilling 26 %

(257) Der vil ikke være mere end én kandidat, hvis navn står fremhævet med fed skrift 28 % (282)

Total 100 %

(1000)

(10)

Tabel 9: Hvad betyder det, når en kandidat står fremhævet med fed skrift på stemmesedlen?

Procentandel

At vedkommende er opstillet til folketinget for første gang 12 %

(116)

At vedkommende er opstillet i den pågældende opstillingskreds 63 %

(631)

At vedkommende er siddende folketingsmedlem og er på genvalg 25 %

(253)

Total 100 %

(1000)

Tabel 10: Hvad sker der, hvis man sætter sit kryds ud for en kandidat, som ikke kommer ind?

Procentandel

Din personlige stemme går til spilde og tæller ikke med 9 %

(90) Din personlige stemme indgår på samme måde som andre stemmer på partiet og

partiets kandidater, når partiernes mandatfordeling skal beregnes

78 % (782) Din personlige stemme lægges sammen med spidskandidatens stemmer i storkredsen 13 % (128)

Total 100 %

(1000)

(11)

Tabel 11: Hvad kræver den danske valglov af partierne i forhold til at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder

Procentandel Partierne skal opstille kandidater af begge køn indenfor en 50%-50% fordeling 10 %

(96) Partierne skal opstille kandidater af begge køn indenfor en 60%-40% fordeling 11 % (110) Partierne er ikke lovmæssigt forpligtede til at sikre ligestilling mellem kønnene 79 % (794)

Total 100 %

(1000)

(12)

Tabel 12: Hvis to kandidater står for den helt samme politik, hvad kan så afgøre, hvilken kandidat du stemmer på?

Procentandel

Kandidaternes uddannelsesniveau 12 %

(122)

Kandidaternes køn 21 %

(206)

Kandidaternes alder 20 %

(196)

Kandidaternes etnicitet 8 %

(76)

Kandidaternes evt. handicap 2 %

(22)

Kandidaternes bopælskommune 21 %

(211)

Kandidaternes beskæftigelse 19 %

(195)

Ingen af delene 42 %

(417)

Total 145 %

(1000)

(13)

Tabel 13: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne fremmer en ligelig fordeling af mænd og kvinder i Folketinget

Procentandel

Helt enig 16 %

(159)

Enig 19 %

(190)

Hverken/eller 38 %

(380)

Uenig 9 %

(90)

Helt uenig 6 %

(65)

Ved ikke 12 %

(116)

Total 100 %

(1000)

(14)

Tabel 14: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater med etnisk minoritetsbaggrund

Procentandel

Helt enig 5 %

(46)

Enig 11 %

(112)

Hverken/eller 38 %

(379)

Uenig 15 %

(151)

Helt uenig 20 %

(199)

Ved ikke 11 %

(113)

Total 100 %

(1000)

(15)

Tabel 15: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater med handicap

Procentandel

Helt enig 5 %

(45)

Enig 11 %

(113)

Hverken/eller 52 %

(516)

Uenig 11 %

(113)

Helt uenig 8 %

(78)

Ved ikke 13 %

(134)

Total 100 %

(1000)

(16)

Tabel 16: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater under 30 år

Procentandel

Helt enig 3 %

(31)

Enig 11 %

(113)

Hverken/eller 47 %

(474)

Uenig 17 %

(172)

Helt uenig 11 %

(107)

Ved ikke 10 %

(103)

Total 100 %

(1000)

(17)

Tabel 17: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater over 65 år

Procentandel

Helt enig 2 %

(15)

Enig 6 %

(58)

Hverken/eller 39 %

(390)

Uenig 29 %

(286)

Helt uenig 14 %

(141)

Ved ikke 11 %

(110)

Total 100 %

(1000)

(18)

4. KRYDSET MED KØN

Tabel 18: Skala / Køn

Køn Gennemsnit Std. Afvigelse N

Mand 62.8 23.2 492

Kvinde 64.1 18.8 504

Total 63.5 21.1 996

(19)

Tabel 19: Hvordan er det danske valgsystem opbygget? / Køn

Mand Kvinde Total

Der er 1.387 valgsteder, hvor der indenfor hver opstillingskreds vælges en kandidat

24 % (117)

23 % (117)

23 % (234) Der er tre landsdele, ti storkredse og 92

opstillingskredse

45 % (223)

47 % (236)

46 % (459) Der er 98 opstillingskredse, hvoraf 38 giver

valg til mere end én kandidat

31 % (152)

30 % (151)

30 % (303)

Total 100 %

(492)

100 % (504)

100 % (996)

(20)

Tabel 20: Det danske valgsystem opererer med tillægsmandater for at sikre / Køn

Mand Kvinde Total

En ligelig repræsentation af kvinder, personer med handicap og personer af anden etnisk herkomst end dansk

11 % (56)

6 % (32)

9 % (87) En ligelig repræsentation fra Grønland,

Færøerne og Bornholm

19 % (94)

26 % (130)

22 % (224) En ligelig fordeling af antallet af mandater i

forhold til antallet af stemmer, så et parti får 10% af mandaterne i Folketinget, hvis det får 10% af stemmerne i hele landet

70 % (342)

68 % (343)

69 % (685)

Total 100 %

(492)

100 % (504)

100 % (996)

(21)

Tabel 21: Det danske valgsystem opererer med kredsmandater for at sikre / Køn

Mand Kvinde Total

Geografisk spredning 70 %

(343)

68 % (341)

69 % (684)

Geografisk koncentration 10 %

(47)

8 % (39)

9 % (86) En ligelig repræsentation fra Grønland,

Færøerne og Bornholm

21 % (102)

25 % (124)

23 % (226)

Total 100 %

(492)

100 % (504)

100 % (996)

Tabel 22: Hvad kræver det for at blive opstillet som kandidat for et folketingsparti i en opstillingskreds? / Køn

Mand Kvinde Total

Man skal være bosiddende i selve opstillingskredsen

23 % (114)

22 % (110)

22 % (224) Man skal som minimum være bosiddende i

den pågældende landsdel

22 % (107)

19 % (94)

20 % (201) Man skal vælges af det beslutningsdygtige

organ i det pågældende parti

55 % (270)

60 % (300)

57 % (570)

Total 100 %

(492)

100 % (504)

100 % (996)

(22)

Tabel 23: Hvem bliver almindeligvis valgt ved sideordnet opstilling? / Køn

Mand Kvinde Total

Den, der står øverst på stemmesedlen 17 %

(85)

17 % (86)

17 % (171) Den, der får flest personlige stemmer 74 %

(366)

78 % (391)

76 % (757) Den, hvis navn står fremhævet med fed

skrift

8 % (40)

5 % (27)

7 % (68)

Total 100 %

(492)

100 % (504)

100 % (996)

Tabel 24: Hvem får almindeligvis partistemmerne ved kredsvis opstilling? / Køn

Mand Kvinde Total

Den, der får flest personlige stemmer 41 %

(200)

47 % (239)

44 % (438) Den, der i forvejen sidder i folketinget 15 %

(74)

11 % (54)

13 % (127) Den, der står øverst på stemmesedlen 44 %

(218)

42 % (212)

43 % (430)

Total 100 %

(492)

100 % (504)

100 % (996)

(23)

Tabel 25: Hvordan kan man se på stemmesedlen, om der er tale om kredsvis opstilling? / Køn

Mand Kvinde Total

Det står skrevet med bogstaver efter listens navn

45 % (220)

47 % (239)

46 % (459) Ved brud på alfabetisk rækkefølge er der

tale om kredsvis opstilling

27 % (132)

25 % (124)

26 % (256) Der vil ikke være mere end én kandidat,

hvis navn står fremhævet med fed skrift

28 % (139)

28 % (141)

28 % (281)

Total 100 %

(492)

100 % (504)

100 % (996)

Tabel 26: Hvad betyder det, når en kandidat står fremhævet med fed skrift på stemmesedlen? / Køn

Mand Kvinde Total

At vedkommende er opstillet til folketinget for første gang

13 % (65)

10 % (51)

12 % (116) At vedkommende er opstillet i den

pågældende opstillingskreds

62 % (304)

64 % (323)

63 % (627) At vedkommende er siddende

folketingsmedlem og er på genvalg

25 % (122)

26 % (130)

25 % (253)

Total 100 %

(492)

100 % (504)

100 % (996)

(24)

Tabel 27: Hvad sker der, hvis man sætter sit kryds ud for en kandidat, som ikke kommer ind? / Køn

Mand Kvinde Total

Din personlige stemme går til spilde og tæller ikke med 11 % (54)

7 % (36)

9 % (90) Din personlige stemme indgår på samme måde som andre

stemmer på partiet og partiets kandidater, når partiernes mandatfordeling skal beregnes

76 % (372)

81 % (407)

78 % (779) Din personlige stemme lægges sammen med

spidskandidatens stemmer i storkredsen

13 % (66)

12 % (61)

13 % (127)

Total 100 %

(492)

100 % (504)

100 % (996)

Tabel 28: Hvad kræver den danske valglov af partierne i forhold til at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder / Køn

Mand Kvinde Total

Partierne skal opstille kandidater af begge køn indenfor en 50%-50% fordeling

13 % (66)

6 % (29)

10 % (95) Partierne skal opstille kandidater af begge køn indenfor en

60%-40% fordeling

13 % (65)

8 % (42)

11 % (107) Partierne er ikke lovmæssigt forpligtede til at sikre

ligestilling mellem kønnene

73 % (361)

86 % (432)

80 % (793)

Total 100 %

(492)

100 % (504)

100 % (996)

(25)

Tabel 29: Hvis to kandidater står for den helt samme politik, hvad kan så afgøre, hvilken kandidat du stemmer på? / Køn

Mand Kvinde Total

Kandidaternes uddannelsesniveau 13 %

(62)

12 % (60)

12 % (121)

Kandidaternes køn 11 %

(53)

30 % (151)

20 % (204)

Kandidaternes alder 18 %

(91)

21 % (105)

20 % (196)

Kandidaternes etnicitet 11 %

(55)

4 % (21)

8 % (76)

Kandidaternes evt. handicap 3 %

(15)

1 % (7)

2 % (22)

Kandidaternes bopælskommune 22 %

(106)

21 % (105)

21 % (211)

Kandidaternes beskæftigelse 19 %

(91)

21 % (104)

20 % (195)

Ingen af delene 45 %

(224)

38 % (192)

42 % (416)

Total 142 %

(492)

148 % (504)

145 % (996)

(26)

Tabel 30: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne fremmer en ligelig fordeling af mænd og kvinder i Folketinget / Køn

Mand Kvinde Total

Helt enig 11 %

(54)

21 % (106)

16 % (159)

Enig 18 %

(89)

20 % (101)

19 % (190)

Hverken/eller 38 %

(189)

38 % (189)

38 % (378)

Uenig 11 %

(53)

7 % (36)

9 % (89)

Helt uenig 9 %

(46)

4 % (19)

6 % (65)

Ved ikke 12 %

(61)

11 % (53)

12 % (115)

Total 100 %

(492)

100 % (504)

100 % (996)

(27)

Tabel 31: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater med etnisk minoritetsbaggrund / Køn

Mand Kvinde Total

Helt enig 4 %

(19)

5 % (27)

5 % (46)

Enig 10 %

(47)

13 % (65)

11 % (112)

Hverken/eller 35 %

(171)

41 % (205)

38 % (376)

Uenig 15 %

(72)

16 % (78)

15 % (151)

Helt uenig 24 %

(119)

16 % (80)

20 % (199)

Ved ikke 13 %

(64)

9 % (48)

11 % (112)

Total 100 %

(492)

100 % (504)

100 % (996)

(28)

Tabel 32: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater med handicap / Køn

Mand Kvinde Total

Helt enig 4 %

(21)

5 % (25)

5 % (45)

Enig 10 %

(47)

13 % (66)

11 % (113)

Hverken/eller 46 %

(226)

57 % (288)

52 % (514)

Uenig 13 %

(64)

9 % (48)

11 % (112)

Helt uenig 13 %

(64)

3 % (14)

8 % (78)

Ved ikke 14 %

(70)

13 % (64)

13 % (133)

Total 100 %

(492)

100 % (504)

100 % (996)

(29)

Tabel 33: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater under 30 år / Køn

Mand Kvinde Total

Helt enig 4 %

(19)

2 % (12)

3 % (31)

Enig 11 %

(55)

11 % (57)

11 % (112)

Hverken/eller 45 %

(220)

50 % (252)

47 % (472)

Uenig 15 %

(76)

19 % (97)

17 % (172)

Helt uenig 12 %

(61)

9 % (45)

11 % (107)

Ved ikke 12 %

(61)

8 % (41)

10 % (102)

Total 100 %

(492)

100 % (504)

100 % (996)

(30)

Tabel 34: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater over 65 år / Køn

Mand Kvinde Total

Helt enig 2 %

(7)

2 % (8)

2 % (15)

Enig 5 %

(27)

6 % (31)

6 % (58)

Hverken/eller 39 %

(189)

40 % (201)

39 % (390)

Uenig 27 %

(132)

30 % (151)

28 % (283)

Helt uenig 15 %

(72)

14 % (69)

14 % (141)

Ved ikke 13 %

(65)

9 % (44)

11 % (109)

Total 100 %

(492)

100 % (504)

100 % (996)

(31)

5. KRYDSET MED ALDER

Tabel 35: Skala / Alder

Alder Gennemsnit Std. Afvigelse N

18 - 34 år 52.6 18.2 257

35 - 55 år 61.9 20.7 323

56 år og derover 75.0 17.5 356

Total 64.3 20.9 936

(32)

Tabel 36: Hvordan er det danske valgsystem opbygget? / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

Der er 1.387 valgsteder, hvor der indenfor hver opstillingskreds vælges en kandidat

27 % (71)

25 % (81)

18 % (65)

23 % (216) Der er tre landsdele, ti storkredse

og 92 opstillingskredse

40 % (103)

44 % (143)

54 % (192)

47 % (438) Der er 98 opstillingskredse, hvoraf

38 giver valg til mere end én kandidat

32 % (83)

31 % (99)

28 % (99)

30 % (281)

Total 100 %

(257)

100 % (323)

100 % (356)

100 % (936)

(33)

Tabel 37: Det danske valgsystem opererer med tillægsmandater for at sikre / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

En ligelig repræsentation af

kvinder, personer med handicap og personer af anden etnisk herkomst end dansk

12 % (32)

10 % (31)

4 % (13)

8 % (75)

En ligelig repræsentation fra Grønland, Færøerne og Bornholm

32 % (81)

27 % (89)

12 % (42)

23 % (212) En ligelig fordeling af antallet af

mandater i forhold til antallet af stemmer, så et parti får 10% af mandaterne i Folketinget, hvis det får 10% af stemmerne i hele landet

56 % (144)

63 % (204)

85 % (302)

69 % (649)

Total 100 %

(257)

100 % (323)

100 % (356)

100 % (936)

(34)

Tabel 38: Det danske valgsystem opererer med kredsmandater for at sikre / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

Geografisk spredning 54 %

(137)

71 % (228)

82 % (292)

70 % (657)

Geografisk koncentration 12 %

(31)

8 % (25)

4 % (14)

8 % (71) En ligelig repræsentation fra

Grønland, Færøerne og Bornholm

34 % (88)

22 % (70)

14 % (50)

22 % (208)

Total 100 %

(257)

100 % (323)

100 % (356)

100 % (936)

(35)

Tabel 39: Hvad kræver det for at blive opstillet som kandidat for et folketingsparti i en opstillingskreds? / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

Man skal være bosiddende i selve opstillingskredsen

37 % (95)

28 % (90)

6 % (23)

22 % (208) Man skal som minimum være

bosiddende i den pågældende landsdel

35 % (89)

22 % (71)

7 % (25)

20 % (185) Man skal vælges af det

beslutningsdygtige organ i det pågældende parti

28 % (73)

50 % (162)

86 % (308)

58 % (542)

Total 100 %

(257)

100 % (323)

100 % (356)

100 % (936)

(36)

Tabel 40: Hvem bliver almindeligvis valgt ved sideordnet opstilling? / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

Den, der står øverst på stemmesedlen

15 % (38)

20 % (66)

17 % (62)

18 % (165) Den, der får flest personlige

stemmer

75 % (193)

74 % (237)

81 % (289)

77 % (719) Den, hvis navn står fremhævet

med fed skrift

10 % (26)

6 % (20)

2 % (6)

6 % (52)

Total 100 %

(257)

100 % (323)

100 % (356)

100 % (936)

(37)

Tabel 41: Hvem får almindeligvis partistemmerne ved kredsvis opstilling? / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

Den, der får flest personlige stemmer

51 % (132)

41 % (131)

43 % (154)

45 % (417) Den, der i forvejen sidder i

folketinget

24 % (61)

15 % (49)

2 % (6)

12 % (116) Den, der står øverst på

stemmesedlen

25 % (64)

44 % (143)

55 % (196)

43 % (403)

Total 100 %

(257)

100 % (323)

100 % (356)

100 % (936)

(38)

Tabel 42: Hvordan kan man se på stemmesedlen, om der er tale om kredsvis opstilling? / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

Det står skrevet med bogstaver efter listens navn

47 % (121)

40 % (131)

51 % (180)

46 % (432) Ved brud på alfabetisk rækkefølge

er der tale om kredsvis opstilling

28 % (71)

30 % (97)

22 % (77)

26 % (245) Der vil ikke være mere end én

kandidat, hvis navn står fremhævet med fed skrift

25 % (64)

30 % (96)

28 % (99)

28 % (259)

Total 100 %

(257)

100 % (323)

100 % (356)

100 % (936)

(39)

Tabel 43: Hvad betyder det, når en kandidat står fremhævet med fed skrift på stemmesedlen? / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

At vedkommende er opstillet til folketinget for første gang

22 % (58)

11 % (36)

1 % (5)

11 % (99) At vedkommende er opstillet i den

pågældende opstillingskreds

47 % (121)

58 % (187)

82 % (293)

64 % (601) At vedkommende er siddende

folketingsmedlem og er på genvalg

30 % (78)

31 % (100)

16 % (58)

25 % (236)

Total 100 %

(257)

100 % (323)

100 % (356)

100 % (936)

(40)

Tabel 44: Hvad sker der, hvis man sætter sit kryds ud for en kandidat, som ikke kommer ind? / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

Din personlige stemme går til spilde og tæller ikke med

14 % (37)

11 % (35)

3 % (12)

9 % (84) Din personlige stemme indgår på

samme måde som andre stemmer på partiet og partiets kandidater, når partiernes mandatfordeling skal beregnes

71 % (181)

76 % (246)

89 % (317)

80 % (744)

Din personlige stemme lægges sammen med spidskandidatens stemmer i storkredsen

15 % (39)

13 % (42)

7 % (27)

11 % (108)

Total 100 %

(257)

100 % (323)

100 % (356)

100 % (936)

(41)

Tabel 45: Hvad kræver den danske valglov af partierne i forhold til at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

Partierne skal opstille kandidater af begge køn indenfor en 50%-50%

fordeling

20 % (52)

8 % (25)

1 % (5)

9 % (82) Partierne skal opstille kandidater af

begge køn indenfor en 60%-40%

fordeling

20 % (52)

11 % (37)

2 % (8)

10 % (98) Partierne er ikke lovmæssigt

forpligtede til at sikre ligestilling mellem kønnene

59 % (152)

81 % (262)

96 % (343)

81 % (757)

Total 100 %

(257)

100 % (323)

100 % (356)

100 % (936)

(42)

Tabel 46: Hvis to kandidater står for den helt samme politik, hvad kan så afgøre, hvilken kandidat du stemmer på? / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

Kandidaternes uddannelsesniveau 14 % (36)

10 % (33)

12 % (43)

12 % (113)

Kandidaternes køn 11 %

(27)

17 % (56)

33 % (117)

21 % (201)

Kandidaternes alder 16 %

(42)

19 % (61)

23 % (83)

20 % (186)

Kandidaternes etnicitet 9 %

(24)

9 % (28)

6 % (23)

8 % (75)

Kandidaternes evt. handicap 4 %

(11)

3 % (8)

1 % (2)

2 % (22)

Kandidaternes bopælskommune 15 %

(37)

19 % (62)

29 % (104)

22 % (203)

Kandidaternes beskæftigelse 18 %

(46)

22 % (70)

19 % (67)

20 % (184)

Ingen af delene 45 %

(116)

48 % (155)

31 % (111)

41 % (382)

Total 132 %

(257)

147 % (323)

154 % (356)

146 % (936)

(43)

Tabel 47: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne fremmer en ligelig fordeling af mænd og kvinder i Folketinget / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

Helt enig 13 %

(33)

18 % (57)

18 % (63)

16 % (153)

Enig 18 %

(47)

20 % (64)

21 % (73)

20 % (184)

Hverken/eller 33 %

(85)

38 % (123)

41 % (146)

38 % (354)

Uenig 9 %

(24)

8 % (27)

10 % (37)

9 % (88)

Helt uenig 5 %

(14)

7 % (22)

8 % (28)

7 % (64)

Ved ikke 21 %

(54)

9 % (31)

3 % (9)

10 % (93)

Total 100 %

(257)

100 % (323)

100 % (356)

100 % (936)

(44)

Tabel 48: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater med etnisk minoritetsbaggrund / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

Helt enig 6 %

(14)

5 % (17)

3 % (12)

5 % (43)

Enig 11 %

(29)

14 % (44)

10 % (36)

12 % (109)

Hverken/eller 35 %

(90)

34 % (109)

44 % (156)

38 % (355)

Uenig 15 %

(38)

16 % (51)

16 % (56)

15 % (145)

Helt uenig 16 %

(42)

22 % (70)

23 % (81)

21 % (192)

Ved ikke 17 %

(43)

10 % (33)

5 % (17)

10 % (93)

Total 100 %

(257)

100 % (323)

100 % (356)

100 % (936)

(45)

Tabel 49: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater med handicap / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

Helt enig 4 %

(11)

8 % (27)

1 % (5)

5 % (43)

Enig 15 %

(39)

11 % (35)

10 % (34)

12 % (108)

Hverken/eller 39 %

(101)

53 % (170)

61 % (216)

52 % (487)

Uenig 13 %

(34)

12 % (38)

11 % (38)

12 % (111)

Helt uenig 6 %

(15)

6 % (21)

12 % (43)

8 % (78)

Ved ikke 22 %

(57)

10 % (32)

6 % (20)

12 % (109)

Total 100 %

(257)

100 % (323)

100 % (356)

100 % (936)

(46)

Tabel 50: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater under 30 år / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

Helt enig 6 %

(15)

3 % (8)

1 % (5)

3 % (29)

Enig 21 %

(53)

11 % (34)

6 % (20)

11 % (107)

Hverken/eller 40 %

(103)

49 % (158)

52 % (187)

48 % (447)

Uenig 10 %

(26)

19 % (61)

23 % (81)

18 % (168)

Helt uenig 7 %

(18)

10 % (31)

15 % (54)

11 % (103)

Ved ikke 16 %

(42)

10 % (31)

2 % (9)

9 % (82)

Total 100 %

(257)

100 % (323)

100 % (356)

100 % (936)

(47)

Tabel 51: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater over 65 år / Alder

18 - 34 år 35 - 55 år 56 år og derover Total

Helt enig 3 %

(7)

1 % (3)

1 % (5)

2 % (15)

Enig 9 %

(23)

5 % (15)

5 % (16)

6 % (54)

Hverken/eller 31 %

(81)

43 % (137)

42 % (151)

39 % (369)

Uenig 26 %

(67)

28 % (90)

32 % (115)

29 % (272)

Helt uenig 10 %

(26)

16 % (52)

17 % (59)

15 % (137)

Ved ikke 20 %

(52)

8 % (26)

3 % (11)

9 % (89)

Total 100 %

(257)

100 % (323)

100 % (356)

100 % (936)

(48)

6. KRYDSET MED REGION

Tabel 52: Skala / Region

Region Gennemsnit Std. Afvigelse N

Nordjylland 62.1 22.7 101

Midtjylland 62.5 20.3 222

Syddanmark 63.5 22.7 208

Hovedstaden 65.6 21.1 312

Sjælland 62.5 18.3 142

Total 63.6 21.0 985

(49)

Tabel 53: Hvordan er det danske valgsystem opbygget? / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total Der er 1.387 valgsteder, hvor der indenfor hver opstillingskreds vælges en

kandidat

22 % (22)

26 % (58)

26 % (53)

23 % (72)

21 % (29)

24 % (235) Der er tre landsdele, ti storkredse og 92 opstillingskredse 37 %

(38)

42 % (93)

43 % (90)

54 % (167)

47 % (67)

46 % (456) Der er 98 opstillingskredse, hvoraf 38 giver valg til mere end én kandidat 41 %

(41)

32 % (71)

31 % (64)

23 % (73)

32 % (46)

30 % (295)

Total 100 %

(101)

100 % (222)

100 % (208)

100 % (312)

100 % (142)

100 % (985)

(50)

Tabel 54: Det danske valgsystem opererer med tillægsmandater for at sikre / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total En ligelig repræsentation af kvinder, personer med handicap og personer af anden

etnisk herkomst end dansk

7 % (7)

10 % (22)

13 % (28)

7 % (21)

6 % (9)

9 % (87) En ligelig repræsentation fra Grønland, Færøerne og Bornholm 22 %

(22)

22 % (49)

18 % (38)

24 % (74)

26 % (38)

22 % (221) En ligelig fordeling af antallet af mandater i forhold til antallet af stemmer, så et parti

får 10% af mandaterne i Folketinget, hvis det får 10% af stemmerne i hele landet

71 % (72)

68 % (151)

68 % (141)

69 % (216)

67 % (96)

69 % (677)

Total 100 %

(101)

100 % (222)

100 % (208)

100 % (312)

100 % (142)

100 % (985)

(51)

Tabel 55: Det danske valgsystem opererer med kredsmandater for at sikre / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

Geografisk spredning 66 %

(67)

77 % (171)

67 % (139)

68 % (212)

65 % (92)

69 % (682)

Geografisk koncentration 9 %

(9)

7 % (14)

10 % (21)

9 % (27)

8 % (11)

8 % (82) En ligelig repræsentation fra Grønland, Færøerne og Bornholm 25 %

(25)

16 % (37)

23 % (47)

23 % (72)

28 % (39)

22 % (220)

Total 100 %

(101)

100 % (222)

100 % (208)

100 % (312)

100 % (142)

100 % (985)

(52)

Tabel 56: Hvad kræver det for at blive opstillet som kandidat for et folketingsparti i en opstillingskreds? / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

Man skal være bosiddende i selve opstillingskredsen 20 %

(20)

26 % (59)

26 % (53)

22 % (68)

16 % (23)

23 % (223) Man skal som minimum være bosiddende i den pågældende landsdel 18 %

(19)

20 % (44)

22 % (46)

17 % (52)

27 % (39)

20 % (199) Man skal vælges af det beslutningsdygtige organ i det pågældende parti 62 %

(63)

54 % (120)

52 % (108)

62 % (192)

57 % (81)

57 % (564)

Total 100 %

(101)

100 % (222)

100 % (208)

100 % (312)

100 % (142)

100 % (985)

(53)

Tabel 57: Hvem bliver almindeligvis valgt ved sideordnet opstilling? / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

Den, der står øverst på stemmesedlen 18 %

(18)

21 % (47)

17 % (35)

14 % (44)

18 % (25)

17 % (170)

Den, der får flest personlige stemmer 76 %

(76)

74 % (165)

77 % (160)

79 % (247)

72 % (103)

76 % (752) Den, hvis navn står fremhævet med fed skrift 7 %

(7)

5 % (10)

6 % (12)

7 % (20)

10 % (14)

6 % (64)

Total 100 %

(101)

100 % (222)

100 % (208)

100 % (312)

100 % (142)

100 % (985)

(54)

Tabel 58: Hvem får almindeligvis partistemmerne ved kredsvis opstilling? / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

Den, der får flest personlige stemmer 41 %

(41)

46 % (102)

48 % (99)

43 % (135)

40 % (57)

44 % (435) Den, der i forvejen sidder i folketinget 20 %

(21)

14 % (30)

9 % (19)

10 % (33)

15 % (21)

13 % (123)

Den, der står øverst på stemmesedlen 39 %

(39)

41 % (90)

43 % (89)

46 % (144)

45 % (64)

43 % (426)

Total 100 %

(101)

100 % (222)

100 % (208)

100 % (312)

100 % (142)

100 % (985)

(55)

Tabel 59: Hvordan kan man se på stemmesedlen, om der er tale om kredsvis opstilling? / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

Det står skrevet med bogstaver efter listens navn 57 %

(58)

49 % (110)

54 % (113)

44 % (137)

30 % (43)

47 % (459) Ved brud på alfabetisk rækkefølge er der tale om kredsvis opstilling 21 %

(22)

24 % (53)

21 % (43)

30 % (92)

29 % (41)

25 % (250) Der vil ikke være mere end én kandidat, hvis navn står fremhævet med fed skrift 21 %

(22)

27 % (60)

25 % (52)

27 % (83)

41 % (59)

28 % (275)

Total 100 %

(101)

100 % (222)

100 % (208)

100 % (312)

100 % (142)

100 % (985)

(56)

Tabel 60: Hvad betyder det, når en kandidat står fremhævet med fed skrift på stemmesedlen? / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total At vedkommende er opstillet til folketinget for første gang 6 %

(6)

14 % (32)

16 % (34)

9 % (29)

9 % (13)

12 % (114) At vedkommende er opstillet i den pågældende opstillingskreds 66 %

(67)

56 % (124)

64 % (132)

66 % (206)

67 % (95)

63 % (624) At vedkommende er siddende folketingsmedlem og er på genvalg 28 %

(28)

30 % (66)

20 % (42)

25 % (76)

24 % (35)

25 % (248)

Total 100 %

(101)

100 % (222)

100 % (208)

100 % (312)

100 % (142)

100 % (985)

(57)

Tabel 61: Hvad sker der, hvis man sætter sit kryds ud for en kandidat, som ikke kommer ind? / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

Din personlige stemme går til spilde og tæller ikke med 10 %

(11)

9 % (20)

9 % (20)

10 % (31)

5 % (7)

9 % (88) Din personlige stemme indgår på samme måde som andre stemmer på partiet og

partiets kandidater, når partiernes mandatfordeling skal beregnes

76 % (76)

82 % (181)

78 % (162)

78 % (244)

78 % (111)

79 % (774) Din personlige stemme lægges sammen med spidskandidatens stemmer i storkredsen 14 %

(14)

10 % (21)

13 % (26)

12 % (37)

17 % (24)

12 % (122)

Total 100 %

(101)

100 % (222)

100 % (208)

100 % (312)

100 % (142)

100 % (985)

(58)

Tabel 62: Hvad kræver den danske valglov af partierne i forhold til at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total Partierne skal opstille kandidater af begge køn indenfor en 50%-50% fordeling 13 %

(13)

12 % (26)

10 % (21)

8 % (24)

6 % (8)

9 % (93) Partierne skal opstille kandidater af begge køn indenfor en 60%-40% fordeling 9 %

(9)

12 % (27)

6 % (12)

11 % (33)

18 % (25)

11 % (107) Partierne er ikke lovmæssigt forpligtede til at sikre ligestilling mellem kønnene 78 %

(79)

76 % (169)

84 % (174)

82 % (255)

76 % (109)

80 % (785)

Total 100 %

(101)

100 % (222)

100 % (208)

100 % (312)

100 % (142)

100 % (985)

(59)

Tabel 63: Hvis to kandidater står for den helt samme politik, hvad kan så afgøre, hvilken kandidat du stemmer på? / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

Kandidaternes uddannelsesniveau 9 %

(9)

10 % (23)

9 % (19)

18 % (55)

10 % (14)

12 % (119)

Kandidaternes køn 21 %

(21)

15 % (33)

20 % (42)

27 % (84)

19 % (27)

21 % (206)

Kandidaternes alder 22 %

(22)

19 % (42)

17 % (35)

24 % (75)

13 % (19)

20 % (193)

Kandidaternes etnicitet 5 %

(5)

8 % (18)

5 % (11)

9 % (28)

10 % (14)

8 % (76)

Kandidaternes evt. handicap 3 %

(3)

1 % (2)

3 % (5)

2 % (6)

3 % (4)

2 % (20)

Kandidaternes bopælskommune 22 %

(23)

20 % (45)

27 % (57)

18 % (57)

21 % (29)

21 % (211)

Kandidaternes beskæftigelse 12 %

(12)

20 % (43)

15 % (32)

26 % (82)

17 % (25)

20 % (194)

Ingen af delene 50 %

(51)

41 % (91)

40 % (83)

40 % (124)

43 % (61)

42 % (410)

Total 144 %

(101)

133 % (222)

137 % (208)

164 % (312)

135 % (142)

145 % (985)

(60)

Tabel 64: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne fremmer en ligelig fordeling af mænd og kvinder i Folketinget / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

Helt enig 22 %

(22)

10 % (23)

17 % (36)

19 % (60)

13 % (18)

16 % (159)

Enig 18 %

(18)

19 % (43)

21 % (43)

18 % (57)

18 % (25)

19 % (186)

Hverken/eller 33 %

(33)

46 % (103)

36 % (74)

34 % (106)

41 % (58)

38 % (375)

Uenig 6 %

(6)

9 % (19)

10 % (20)

11 % (33)

7 % (10)

9 % (89)

Helt uenig 8 %

(8)

8 % (19)

6 % (12)

6 % (18)

5 % (7)

7 % (65)

Ved ikke 13 %

(13)

7 % (15)

10 % (22)

12 % (36)

16 % (23)

11 % (110)

Total 100 %

(101)

100 % (222)

100 % (208)

100 % (312)

100 % (142)

100 % (985)

(61)

Tabel 65: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater med etnisk minoritetsbaggrund / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

Helt enig 5 %

(5)

3 % (7)

5 % (10)

6 % (19)

3 % (4)

5 % (46)

Enig 12 %

(12)

8 % (18)

11 % (23)

15 % (47)

7 % (11)

11 % (111)

Hverken/eller 33 %

(33)

40 % (90)

36 % (74)

41 % (128)

34 % (48)

38 % (373)

Uenig 10 %

(10)

18 % (39)

16 % (32)

13 % (40)

18 % (26)

15 % (147)

Helt uenig 22 %

(23)

20 % (45)

24 % (50)

14 % (43)

26 % (37)

20 % (197)

Ved ikke 19 %

(19)

10 % (22)

9 % (18)

11 % (35)

12 % (17)

11 % (112)

Total 100 %

(101)

100 % (222)

100 % (208)

100 % (312)

100 % (142)

100 % (985)

(62)

Tabel 66: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater med handicap / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

Helt enig 14 %

(14)

2 % (6)

5 % (11)

4 % (12)

1 % (2)

5 % (45)

Enig 8 %

(8)

10 % (22)

13 % (28)

13 % (39)

10 % (14)

11 % (111)

Hverken/eller 52 %

(53)

50 % (112)

47 % (98)

50 % (157)

62 % (89)

52 % (508)

Uenig 5 %

(5)

16 % (36)

10 % (21)

13 % (41)

6 % (9)

11 % (111)

Helt uenig 7 %

(7)

10 % (23)

11 % (23)

6 % (17)

5 % (7)

8 % (76)

Ved ikke 14 %

(14)

11 % (25)

13 % (27)

14 % (45)

15 % (22)

14 % (134)

Total 100 %

(101)

100 % (222)

100 % (208)

100 % (312)

100 % (142)

100 % (985)

(63)

Tabel 67: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater under 30 år / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

Helt enig 11 %

(11)

1 % (3)

4 % (8)

2 % (6)

2 % (2)

3 % (31)

Enig 9 %

(9)

14 % (30)

11 % (22)

11 % (35)

9 % (13)

11 % (110)

Hverken/eller 40 %

(41)

45 % (99)

51 % (105)

48 % (150)

50 % (71)

47 % (466)

Uenig 16 %

(16)

17 % (38)

16 % (33)

21 % (65)

14 % (19)

17 % (172)

Helt uenig 10 %

(10)

14 % (31)

11 % (23)

8 % (25)

11 % (16)

11 % (105)

Ved ikke 14 %

(14)

9 % (21)

8 % (16)

10 % (30)

14 % (20)

10 % (102)

Total 100 %

(101)

100 % (222)

100 % (208)

100 % (312)

100 % (142)

100 % (985)

(64)

Tabel 68: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg ønsker, at partierne opstiller flere kandidater over 65 år / Region

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Total

Helt enig 5 %

(5)

0 % (0)

2 % (5)

1 % (4)

1 % (2)

2 % (15)

Enig 10 %

(10)

7 % (15)

5 % (11)

5 % (16)

3 % (4)

6 % (56)

Hverken/eller 39 %

(39)

35 % (77)

38 % (79)

44 % (137)

37 % (53)

39 % (384)

Uenig 25 %

(25)

29 % (64)

28 % (58)

29 % (92)

30 % (43)

29 % (281)

Helt uenig 7 %

(8)

22 % (48)

18 % (37)

9 % (27)

14 % (20)

14 % (140)

Ved ikke 14 %

(14)

8 % (18)

9 % (19)

11 % (36)

15 % (21)

11 % (107)

Total 100 %

(101)

100 % (222)

100 % (208)

100 % (312)

100 % (142)

100 % (985)

(65)

7. KRYDSET MED UDDANNELSE

Tabel 69: Skala / Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Hvad er din højest gennemførte

uddannelse? Gennemsnit Std. Afvigelse N

Grundskole 53.9 20.4 246

Gymnasial uddannelse 59.9 20.9 97

Erhvervsfaglig uddannelse 62.7 18.6 321

Kort/mellemlang videregående uddannelse 70.1 20.8 233

Lang videregående uddannelse 76.5 19.2 102

Total 63.4 21.1 1000

(66)

Tabel 70: Hvordan er det danske valgsystem opbygget? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Grundskole Gymnasial uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Kort/mellemlang videregående

uddannelse

Lang videregående

uddannelse

Total

Der er 1.387 valgsteder, hvor der indenfor hver opstillingskreds vælges en kandidat

28 % (70)

23 % (23)

27 % (87)

20 % (47)

10 % (11)

24 % (237) Der er tre landsdele, ti storkredse og 92

opstillingskredse

38 % (94)

46 % (45)

43 % (137)

54 % (126)

57 % (58)

46 % (459) Der er 98 opstillingskredse, hvoraf 38 giver valg til

mere end én kandidat

33 % (82)

31 % (30)

30 % (97)

26 % (61)

33 % (34)

30 % (303)

Total 100 %

(246)

100 % (97)

100 % (321)

100 % (233)

100 % (102)

100 % (1000)

(67)

Tabel 71: Det danske valgsystem opererer med tillægsmandater for at sikre / Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Grundskole Gymnasial uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Kort/mellemlang videregående

uddannelse

Lang videregående

uddannelse

Total

En ligelig repræsentation af kvinder, personer med handicap og personer af anden etnisk herkomst end dansk

15 % (36)

10 % (10)

8 % (24)

6 % (14)

3 % (3)

9 % (87) En ligelig repræsentation fra Grønland, Færøerne og

Bornholm

25 % (62)

35 % (34)

22 % (71)

19 % (45)

12 % (12)

22 % (224) En ligelig fordeling af antallet af mandater i forhold til

antallet af stemmer, så et parti får 10% af mandaterne i Folketinget, hvis det får 10% af stemmerne i hele landet

60 % (148)

54 % (53)

70 % (225)

75 % (175)

85 % (87)

69 % (688)

Total 100 %

(246)

100 % (97)

100 % (321)

100 % (233)

100 % (102)

100 % (1000)

(68)

Tabel 72: Det danske valgsystem opererer med kredsmandater for at sikre / Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Grundskole Gymnasial uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Kort/mellemlang videregående

uddannelse

Lang videregående

uddannelse Total

Geografisk spredning 52 %

(128)

64 % (62)

70 % (224)

80 % (187)

83 % (85)

69 % (687)

Geografisk koncentration 13 %

(32)

11 % (10)

8 % (26)

5 % (11)

7 % (7)

9 % (86) En ligelig repræsentation fra Grønland,

Færøerne og Bornholm

35 % (86)

25 % (25)

22 % (71)

15 % (35)

10 % (10)

23 % (227)

Total 100 %

(246)

100 % (97)

100 % (321)

100 % (233)

100 % (102)

100 % (1000)

(69)

Tabel 73: Hvad kræver det for at blive opstillet som kandidat for et folketingsparti i en opstillingskreds? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Grundskole Gymnasial uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Kort/mellemlang videregående

uddannelse

Lang videregående

uddannelse

Total

Man skal være bosiddende i selve opstillingskredsen

33 % (80)

25 % (24)

21 % (66)

18 % (42)

12 % (12)

22 % (224) Man skal som minimum være bosiddende i den

pågældende landsdel

25 % (62)

28 % (27)

22 % (70)

14 % (32)

10 % (11)

20 % (201) Man skal vælges af det beslutningsdygtige

organ i det pågældende parti

42 % (104)

47 % (46)

58 % (185)

68 % (160)

78 % (80)

57 % (575)

Total 100 %

(246)

100 % (97)

100 % (321)

100 % (233)

100 % (102)

100 % (1000)

(70)

Tabel 74: Hvem bliver almindeligvis valgt ved sideordnet opstilling? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Grundskole Gymnasial uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Kort/mellemlang videregående

uddannelse

Lang videregående

uddannelse Total

Den, der står øverst på stemmesedlen

16 % (40)

10 % (10)

21 % (68)

17 % (40)

13 % (13)

17 % (171) Den, der får flest personlige

stemmer

74 % (182)

78 % (76)

72 % (232)

80 % (186)

82 % (83)

76 % (759) Den, hvis navn står fremhævet med

fed skrift

10 % (24)

12 % (12)

6 % (20)

3 % (7)

6 % (6)

7 % (69)

Total 100 %

(246)

100 % (97)

100 % (321)

100 % (233)

100 % (102)

100 % (1000)

(71)

Tabel 75: Hvem får almindeligvis partistemmerne ved kredsvis opstilling? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Grundskole Gymnasial uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Kort/mellemlang videregående

uddannelse

Lang videregående

uddannelse Total

Den, der får flest personlige stemmer

49 % (120)

48 % (47)

46 % (147)

44 % (103)

24 % (24)

44 % (441) Den, der i forvejen sidder i

folketinget

18 % (44)

17 % (17)

15 % (47)

5 % (12)

7 % (7)

13 % (127) Den, der står øverst på

stemmesedlen

33 % (82)

35 % (34)

40 % (127)

51 % (118)

69 % (71)

43 % (431)

Total 100 %

(246)

100 % (97)

100 % (321)

100 % (233)

100 % (102)

100 % (1000)

(72)

Tabel 76: Hvordan kan man se på stemmesedlen, om der er tale om kredsvis opstilling? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Grundskole Gymnasial uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Kort/mellemlang videregående

uddannelse

Lang videregående

uddannelse

Total

Det står skrevet med bogstaver efter listens navn

52 % (128)

44 % (43)

46 % (147)

44 % (104)

39 % (40)

46 % (462) Ved brud på alfabetisk rækkefølge er der tale

om kredsvis opstilling

22 % (54)

31 % (30)

23 % (75)

28 % (65)

32 % (32)

26 % (257) Der vil ikke være mere end én kandidat, hvis

navn står fremhævet med fed skrift

26 % (64)

25 % (24)

31 % (99)

28 % (64)

29 % (30)

28 % (282)

Total 100 %

(246)

100 % (97)

100 % (321)

100 % (233)

100 % (102)

100 % (1000)

(73)

Tabel 77: Hvad betyder det, når en kandidat står fremhævet med fed skrift på stemmesedlen? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Grundskole Gymnasial uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Kort/mellemlang videregående

uddannelse

Lang videregående

uddannelse

Total

At vedkommende er opstillet til folketinget for første gang

24 % (58)

14 % (14)

8 % (25)

6 % (15)

4 % (4)

12 % (116) At vedkommende er opstillet i den

pågældende opstillingskreds

50 % (124)

58 % (56)

67 % (215)

68 % (158)

76 % (78)

63 % (631) At vedkommende er siddende

folketingsmedlem og er på genvalg

26 % (64)

28 % (27)

25 % (82)

26 % (61)

20 % (20)

25 % (253)

Total 100 %

(246)

100 % (97)

100 % (321)

100 % (233)

100 % (102)

100 % (1000)

(74)

Tabel 78: Hvad sker der, hvis man sætter sit kryds ud for en kandidat, som ikke kommer ind? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Grundskole Gymnasial uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Kort/mellemlang videregående

uddannelse

Lang videregående

uddannelse

Total

Din personlige stemme går til spilde og tæller ikke med 15 % (38)

7 % (7)

8 % (25)

8 % (19)

1 % (1)

9 % (90) Din personlige stemme indgår på samme måde som andre

stemmer på partiet og partiets kandidater, når partiernes mandatfordeling skal beregnes

66 % (162)

81 % (79)

79 % (255)

82 % (192)

92 % (94)

78 % (782) Din personlige stemme lægges sammen med

spidskandidatens stemmer i storkredsen

19 % (46)

12 % (12)

13 % (41)

10 % (22)

7 % (7)

13 % (128)

Total 100 %

(246)

100 % (97)

100 % (321)

100 % (233)

100 % (102)

100 % (1000)

(75)

Tabel 79: Hvad kræver den danske valglov af partierne i forhold til at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder / Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Grundskole Gymnasial uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Kort/mellemlang videregående

uddannelse

Lang videregående

uddannelse

Total

Partierne skal opstille kandidater af begge køn indenfor en 50%-50% fordeling

18 % (44)

10 % (10)

8 % (26)

4 % (9)

6 % (7)

10 % (96) Partierne skal opstille kandidater af begge køn

indenfor en 60%-40% fordeling

18 % (44)

16 % (16)

10 % (33)

6 % (14)

4 % (4)

11 % (110) Partierne er ikke lovmæssigt forpligtede til at

sikre ligestilling mellem kønnene

64 % (158)

73 % (72)

82 % (262)

90 % (211)

89 % (91)

79 % (794)

Total 100 %

(246)

100 % (97)

100 % (321)

100 % (233)

100 % (102)

100 % (1000)

(76)

Tabel 80: Hvis to kandidater står for den helt samme politik, hvad kan så afgøre, hvilken kandidat du stemmer på? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Grundskole Gymnasial uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Kort/mellemlang videregående

uddannelse

Lang videregående

uddannelse Total

Kandidaternes uddannelsesniveau

8 % (20)

17 % (16)

8 % (27)

13 % (30)

29 % (29)

12 % (122)

Kandidaternes køn 9 %

(22)

11 % (11)

18 % (59)

33 % (77)

36 % (37)

21 % (206)

Kandidaternes alder 9 %

(22)

28 % (28)

18 % (57)

25 % (59)

30 % (30)

20 % (196)

Kandidaternes etnicitet 7 %

(18)

7 % (6)

8 % (27)

7 % (15)

9 % (9)

8 % (76) Kandidaternes evt. handicap 3 %

(8)

2 % (2)

3 % (8)

1 % (3)

1 % (1)

2 % (22) Kandidaternes

bopælskommune

15 % (36)

15 % (15)

22 % (69)

26 % (61)

30 % (30)

21 % (211) Kandidaternes beskæftigelse 14 %

(34)

19 % (19)

19 % (62)

24 % (56)

23 % (24)

19 % (195)

Ingen af delene 54 %

(132)

43 % (42)

44 % (142)

33 % (76)

24 % (25)

42 % (417)

Total 119 %

(246)

143 % (97)

141 % (321)

161 % (233)

181 % (102)

145 % (1000)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

hed for gennem deres nyhedsdagsorden at påvirke den politiske dagsorden er således betinget af, at medierne fokuserer på emner, som partierne — ud fra en.. partikonkurrencelogik -

Samtidig stemmer dette forsøg på at gøre kønnene opmærksom på deres frie og lige muligheder, dårligt overens med den forståelse af køn, der findes i køn som nytteværdi,

H an ønsker ligestilling mellem kønnene på alle områder, og i et pudsigt brev til Emma, som h a n på det tidspunkt havde været gift med i adskillige år, glæder

EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder omfatter retten til at være fri for diskrimination på grund af køn, og artikel 23 forpligter staterne til at sikre ligestilling mellem

Udfordringer, som kommer til udtryk i form af lav og faldende fertilitet, tidskonflikter mellem arbejde, familie og omsorg, manglende ligestilling mellem kønnene både i den private

FREMME LIGESTILLING OG SAMTIDIG SIKRE SELVBESTEMMELSE Gennemføres det nye forældreorlovsdirektiv med en reform, hvor der sker en ligelig fordeling af de øremærkede uger efter

35 procent af de adspurgte svarer, at de ønsker, at partierne skal fremme en bedre ligestilling mellem mænd og kvinder i Folketinget, ligesom mere end hver femte siger, at køn

Regeringen har sat som mål, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have mindst én ungdoms- uddannelse i 2015, og det er et mål, der er stor enighed om blandt partierne i

Da den formelle ligestilling mel- lem kønnene blev indført i 1925 i Dan- mark, betød det dog ikke en umiddelbar ændring af forholdet mellem kvinder og mænd på

Formålet er med andre ord at demonstrere, at studier af in- tersektionaliteten mellem køn og religion kan generere ny viden til begge forsknings- felter og bidrage til

I sam- fund som de nordiske, der an- ser, at der er opnået ligestilling mellem kønnene – at mænd og kvinder har samme rettigheder, pligter, muligheder og ikke mindst, at begge køn

“Denne bog vil, som Rubin, opstille dén hypotese, at spørgsmålet om køn og spørgsmålet om seksualitet – om end de er uløseligt forbundne, fordi de begge

Hvis patriar- katets antagonisme skal overskrides, må vi tænke et rum mellem kønnene, som ikke er gennemskåret af en fallos eller gennemsyret af Den Anden; af tegnet for et

I Vesten var Stalins morderiske hånd ikke helt så effektiv, men hans internatio- nale partimæssige agentorganisation Komintern gjorde, hvad den kunne, for at få partierne til

Partiernes karakter af mandeklubber har afskrækket mange kvinder fra at melde sig ind og har fået andre kvinder til at forlade partierne igen, når de er stødt ind i

ligt nu. Partierne har altid været organiserede, det er en Nødvendighed, for ellers blev Underhuset i bedste Fald en Diskussionsklub, i værste Fald en polsk

ii) Initiativer af betydning, og hvor især erhvervet forventes at lægge en indsats Initiativ 3.1 Overvågning af prisdan- nelsen har betydning, og selvom partierne har

De har også klare meninger om køn og ligestilling, hvor de lægger vægt på uligheder og magtforhold mellem kvinder og mænd – ikke kun i samfundet generelt, men også blandt de

Partiernes karakter af mandeklubber har afskrækket mange kvinder fra at melde sig ind og har fået andre kvinder til at forlade partierne igen, når de er stødt ind i

Der er med andre ord meget fa kvinder (og ogsa mrend) at vrelge mellem, nar de politiske partier skal opstille kandidater til valg, Den danske medborgerunderS\'lgelse viser ogsa,

Figur 56 viser sammenligningen mellem 110 mm stålrør og 110 mm plastrør, begge med konisk plasttop efterfulgt af et pexrør med 15 % åbning.. Resultaterne viser at

Dermed bliver BA’s rolle ikke alene at skabe sin egen identitet, men gennem bearbejdelsen af sin identitet at deltage i en politisk forhandling af forventninger til

Denne viden om patienten vil så typisk strukturere de efterfølgende iagttagelser (udført af andre læger eller sygeplejersker) af patienten. Der er således et cirkulært