• Ingen resultater fundet

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat"

Copied!
118
0
0

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Deter et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

2000

Ketty Lykke Jensen.

(3)

2000

Ketty Lykke Jensen.

(4)

Nærværende bogs tilblivelse er muliggjort ved en meget stor hjælpsomhed fra nulevende medlemmer af slægten Sværke, og der skal derfor udtrykkes en taknemmelighed herfor.

Endvidere skal det pointeres, at forfatteren Helene Stranges bøger om slægten Sværke ikke beskriver virkelige begivenheder i denne slægt, men er fremragende tidsskildringer, som det kunne have foregået såvel i denne slægt som hos andre.

Det er mig bekendt, at der findes mindst 2 andre Sværke-slægter på Falster end den her beskrevne. Det har ikke været muligt at finde forbindelsesled imellem bogens Sværke-slægt og disse andre, udover hvad der forekommer af indgiftede personer.

Dog er de 2 af nævnte Sværke-slægter så talrig og omfattende, at jeg har ment det rimeligt at udarbejde en bog om hver af disse.

Sværke-slægt II, som denne bog beskriver, har i modsætning til Sværke-slægt I, ikke familiemæssige relationer til forfatteren Helene Strange.

I bøger som denne, kan der, trods megen omhu, forekomme fejl og/eller mangler, hvorfor det vil være mig en stor glæde, hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå.

Dette er tredie udgave, første udgave er dateret 25. april 1999, anden udgave er dateret 9.

nov. 1999.

Eskildstrup den 29. marts 2000.

Ketty Lykke Jensen.

(5)

1. generation af S værke Il-slægten...side 9, 2. generation... side 9, 3. generation...side 9, 4. generation... side 10, 5. generation... side 11, 6. generation... side 13, 7. generation... side 15, 8. generation... side 20, 9. generation... side 31, 10. generation... side 45, 11. generation... side 68, 12. generation... side 94, Personregister... side 105, Forkortelser... side 123,

(6)

SVÆRKE-SLÆGTEN, II

1. generation:

1. Anna Pedersdatter, død 1698 i Ravnse, Nørre Alslev sogn.

Gift m. Rasmus.

Boende i Ravnse, Nørre Alslev sogn.

1 bam kendes:

2. generation:

Bam af Anna Pedersdatter, 1, og Rasmus 2. Peder Rasmussen, f. i Ravnse, død 1706 i Ravnse, Nørre Alslev sogn.

Gift m. Bodil Pedersdatter, død 1706 i Ravnse, Nørre Alslev sogn.

1 barn kendes,

3. generation.

Barn af Peder Rasmussen, 2, og Bodil Pedersdatter.

3. Hans Pedersen "Stigel", f. 1685, død 1733 i Ravnse, Nørre Alslev sogn.

Skifte efter Hans Pedersen:

"Falster Rytterdistrikts Protokol nævner bl.a. 16. april 1734 skifte efter afgangne Hans Pedersen som boede og døde på gård nr. 3 i Ravnse.

Af børn nævnes fra 1. ægteskab Rasmus Hansen, bomand i Ravnse og Jens Hansen, 17 år og fra 2. ægteskab Ole 3 år og Per 1 år. ■ .

1 * m. Maren Jensdatter, død 1722 i Ravnse, Nørre Alslev.

2* m. Anna Jensdatter, 4 børn kendes,

(7)

4. generation:

Børn af Hans Pedersen "Stigel", 3, og 1* Maren Jensdatter.

4 a. Rasmus Hansen, bomand i Ravnse, 1734.

5 b. Jens Hansen "Sværke", f. 1715 i Ravnse, Nørre Alslev sogn.

Antog Sværke-navnet tillige med fæstet af gården.

Død 1785 i Ravnse, begr. 16. aug. i Nørre Alslev sogn.

Fæstebonde af "Sværkegården" 1739-1766, og selvejergårdmand fra 1766 af gård nr. 1 i Ravnse. Fæster af "Sværkegården" 1699 var Laurs Pedersen Sverke (da brugtes denne stavemåde), og da han døde 1721 blev Laurs Nielsen Sværke fæster.

Gift 1739 m. Lisbeth Mortensdatter, f. 1716 i Ravnse, Nørre Alslev, død 1783, begr. 12.

maj. Dt. af (fæstebonde Morten Andersen "Kiørup" (1665-1745 Ravnse) og 4. hustru Anna Pedersdatter (c. 1691-1731)).

13 bøm,

2* m. Anna Jensdatter.

6 c. Ole Hansen, f. c. 1731 i Ravnse, dbt. i Nørre Alslev.

7 d. Per Hansen, f. c. 1733 i Ravnse, dbt. i Nørre Alslev.

(8)

5. generation:

Børn af Jens Hansen Sværke, 5, og Lisbeth Mortensdatter.

8 a. Hans Jensen, f. 1740.

Var gårdmand i Lommelev 1783.

1 barn,

9 b. Peder Jensen, f. 1742, død før 1783. Gift.

I barn,

10 c. Morten Jensen, f. 1743, boede hos sin bror Hans.

Død 1788 i Nørre Alslev.

11 d. Maren Jensdatter, f. 1745, død før 1783.

Gift m. gmd. Niels Zacariassen, Baagø.

1 søn,

12 e. Anna Jensdatter, f. 1747,

Gift m. Peder Jørgensen i Gundslev.

13 f Bodil Jensdatter, f. 1749, død som barn, 14 g. Elisabeth Jensdatter, f. 1750, død som barn, 15 h. Rasmus Jensen, f. 1752, gmd. i Nørre Alslev 1783, 16 i. Lars Jensen, f. 1754, død som barn,

17 j. Kirsten Jensdatter, f. 1756,

Gift m. Rasmus Puche i Nørre Vedby.

18 k. Lars Jensen, f. 1758 i Nørre Alslev, dbt.^. marts i Nørre Alslev.

Død 20. juni 1828 i Nørre Alslev.

Gmd. i Nørre Alslev.

Gift /trolovet 19. april 1786 i Nørre Alslev m. enke efter gmd. Simon Andersen Stub, død 1786 i Nørre Alslev, Karen Poulsdatter, f. 1749 i Nørre Alslev, dbt. 3. aug., død 8.

juni 1826.

Børn i Karen Poulsdatters ægteskab m. Simon A. Stub:

a. Johanne Simonsdatter, f. c. 1768, b. Poul Simonsen, f. c. 1768.

c. Anders Simonsen, f. c. 1773.

d. Ole Simonsen, f. c. 1782, 3 børn,

(9)

19 1. Ole Jensen S værke, f. 1760 i Ravnse, Nørre Alslev sogn.

Er død før 1819. Nævnes dog i kontraministerielbogen mellem 1814-1819.

Man kommer til at se i hovedministerialbogen - den er på Landsarkivet i København.

Overtog sin fars gård i Ravnse.

Gift (trolovet 5. juli 1783) 1783 m. Margrethe Pedersdatter, f. 1766 i Ravnse, død 8.

marts 1850 i Ravnse, begr. 13. marts i Nørre Alslev.

9 børn,

20 m. Johanna Jensdatter, f. 1761 i Ravnse, Nørre Alslev sogn.

Død som barn.

SVÆRKE-SLÆGTEN, II

(10)

6. generation:

Bam af Hans Jensen Sværke, 8, og ? 21 a. Anders Hansen Sværke, f. 1767 i Lommelev, Nørre Kirkeby sogn.

Død 4. juli 1848, begr. 8. juli.

1 * m.

2* før 1817 i Torkildstrup m. Sidsel Rasmusdatter, f. c. 1778 i Torkildstrup.

Død efter folketællingen 1860 i Nørre Kirkeby.

3 børn,

Barn af Peder Jensen, 9, og ? 22 a. Peder Pedersen, f. 1775,

Barn af Maren Jensen, 11, og Niels Zacariassen.

23 a. Laurs Nielsen, f. 4. juni 1769 på Baagø/Bogø.

Boede ved FT. 1787 hos sin morbror Ole Jensen Sværke, Nr. 19.

Barn af Lars Jensen "Stub", 18, og Karen Poulsdatter.

24 a. Simon Larsen Stub, f. 24. marts 1787 i Nørre Alslev.

Død 3. jan. 1861 i Nørre Alslev, begr. 11. jan. 1861 i Nørre Alslev.

Gmd. i Nørre Alslev.

Gift 1. feb. 1822 i Eskildstrup kirke m. Marie Rasmusdatter, f. 11. marts 1804 på

"Skovlundegaard", Sørup, Eskildstrup sogn, død 5. juli 1845 i Nørre Alslev, begr. 9. juli.

Dt. af (Rasmus Larsen Hare (1769-1821) og 2* m. Else Hansdatter (7/10 1781 i Ønslev-12/3 1852 i Sørup)).

8 børn,

25 b. Lisbeth Larsdatter, f. 18. april 1789 i Nørre Alslev.

Gudmor: Ole Sværkes hustru af Ravnse.

26 c. Maren Larsdatter, f. 11. aug. 1792, dbt. 18. aug. i Nørre Alslev.

Barn af Ole Jensen Sværke, 19, og Margrethe Pedersdatter.

27 a. Peder Olsen, f. 10. april 1785 i Ravnse, Nørre Alslev sogn.

Var forlover ved sin søsters bryllupper i Nørre Vedby, og nævnes da at bo i Nørre Grimmelstrup, Nørre Vedby sogn.

28 b. Jens Olsen, f. 10. april 1787 i Ravnse, Nørre Alslev sogn, død som barn, 29 c. Lisbeth Olesdatter, f. ?, død 1788 som barn,

(11)

30 d. Ane Catrine Olsdatter, f. 16. april 1790 i Ravnse, dbt. 18. april. Sikkert død før dec.

1803.

Gudmor: Lars Jensen Stubs hustru, Karen Poulsdatter, se under No. 18.

31 e. Lisbeth Olesdatter, f. 3. okt. 1792,

Gift 26. jan. 1816 i Nørre Alslev m. møller i Skovby Jon Andersen, f. c. 1787.

I barn, måske flere?

32 f. Maren Olsdatter, f. 1795,

1*1. april 1817 m. enkemand og gårdmand i Nørre Vedby Hans Hemmingsen Kiep, f.

c. 1784, død 19. april 1823 i Nørre Vedby, begr. 23. april. 36 år. (Han 1* m. Karen Pedersdatter, f. c. 1780, død 15/1 1816, begr. 20/1 i Nørre Vedby).

2* 21. nov. 1823 i Nørre Vedby m. Lars Mortensen Øbo "Kiep", f. c. 1785, død 15. sept.

1824 i Nørre Vedby, begr. 18. sept, i Nørre Vedby.

3*10. dec. 1824 i Nørre Vedby m. Jacob Hansen "Kiep", f. c. 1799 i Nørre Alslev, død 20. nov. 1835 i Nørre Vedby, begr. 27. nov. Søn af (Morten Krøl og hustru).

7 børn,

33 g. Jens Olsen, f. 1797 i Ravnse, Nørre Alslev sogn.

Død 22. maj 1819 i Nørre Alslev sogn.

34 h. Ole Olsen, f. i Ravnse, Nørre Alslev sogn.

35 i. Ane Cathrine Olsdatter, f. 4. dec. 1803 i Ravnse, Nørre Alslev sogn.

Død 9. jan. 1885 i Ravnse, begr. 16. jan. i Nørre Alslev.

Gift 3. dec. 1819 i Nørre Alslev m. Niels Pedersen "Sværke", f. 21. nov. 1791 i Riserup, død 2. feb. 1866 i Ravnse, begr. 9. feb. i Nørre Alslev. Søn af (Peder Jensen "Bødker"

(1757 i Nørre Grimmelstrup, Nørre Vedby sogn-12/4 1821 i Nørre Alslev og Anna Hansdatter (1748 i Brarup-1803 i Riserup, Nørre Vedby sogn)).

II børn,

(12)

7. generation:

Barn af Anders Hansen Sværke, 21, og 1* m. ? 36 a. Ane Andersdatter, f. c. 1791 i Lommelev, Nørre Kirkeby sogn.

Gift 4. marts 1815 i Nørre Kirkeby m. Hans Hansen, f. c. 1794.

1 barn,

37 b. Søn, f. i feb. 1802, hj. dbt.. Død i feb., og begr. en søndag i feb. 1802.

2* Sidsel Rasmusdatter.

38 c. Jens Andersen Sværke, f. 12. okt. 1817 i Lommelev, dbt. 16. okt. i Nørre Kirkeby.

Vac. 13/10 1818. Konf. 29. april 1832 i Nørre Kirkeby.

Gift m. Ane Magdalene Nielsen, f. 1818 i Falkerslev.

4 børn,

og pigen Maren Hansdatter,

39 c. Hans Peder Hansen, f. 16. aug. 1838, dbt. 26. aug. i Nørre Kirkeby kirke.

Bøm af Simon Larsen Stub, 24, og Marie Rasmusdatter.

40 a. Bodil Simonsdatter, f. 5. nov. 1822 i Nørre Alslev, dbt. 22. dec. s.s.

Død 22. marts 1892 i Sørup, begr. 28. marts i Eskildstrup.

Gift 16. okt. 1846 i Nørre Alslev m. Hans Jørgen Pedersen Hare, f. 14. dec. 1824 i Eskildstrup, død 13. maj 1873 i Sørup, begr. 17. maj i Eskildstrup. Søn af(gmd. Peder Rasmussen Hare og Else Hansdatter).

7 børn,

41 b. Karen Marie Simonsdatter, f. 18. maj 1825 i Nørre Alslev, dbt. 10. juli s.s.

Gift 6. feb. 1852 i Nørre Alslev m. gdr. Hemming Hansen, f. 14. juni 1821 i Nørre Vedby, (No. 51). Søn af (gmd. Hans Hemmingsen Kjep og Maren Olsdatter (No. 32)).

8 børn,

42 c. Ane Elisabeth Simonsdatter, f. 13. juni 1827 i Nørre Alslev, dbt. 29. juli s.s.

Degnen har glemt at indføre hende i kontraministerialbogen.

Konfirmeret Mikkelsdag 1841 i Nørre Vedby.

Gift 24. marts 1854 i Nørre Alslev m. Peder Larsen (Krøl), f. 14. juli 1829. Søn af (Lars Pedersen Boesen og Lisbeth Rasmussen).

6 bøm,

43 d. Rasmus Simonsen, f. 4. april 1829 i Nørre Alslev, dbt. 14. juni s.s.

(13)

44 e. Cathrine Simonsdatter, f. 24. aug. 1831 i Nørre Alslev, dbt. 30. okt. s.s.

Gift 27. maj 1859 i Nørre Alslev m. Rasmus Hansen (Florentsen), f. 23. dec. 1826 i Nørre Vedby. Søn af (gmd. Hans Florentsen (1799-1850) og Ane Hansdatter (1804-?)).

4 børn,

45 f. Else Kirstine Simonsdatter, f. 18. feb. 1835 i Nørre Alslev m dbt. 26. april s.s..

Død 19. marts 1903 i Sørup, begr. 24. marts i Eskildstrup.

Gift 5. aug. 1864 i Nørre Alslev m. enkemand i Sørup, Hans Hansen "Væver", f. 22. sept.

1825 i Sørup, Eskildstrup sogn, død 21. feb. 1904 i Sørup, begr. 26. feb. i Eskildstrup.

Søn af (pel. Hans Hansen (1793-1833) og Margrethe Jensdatter).

3 børn,

46 g. Lars Simonsen, f. 19. juli 1838 i Nørre Alslev, dbt. 29. sept. s.s..

Død 2. marts 1839 i Nørre Alslev, begr. 8. marts s.s..

47 h. Lars Simonsen, f. 11. juli 1840 i Nørre Alslev, hj. dbt. 19. juli, i k. 23. aug.

Gift 11. nov. 1864 i Nørre Vedby m. Ane Margrethe Christensen, f. 20. dec. 1836 i Nørre Vedby. Dt. af (gdr. Christian Pedersen og Bodil Olesdatter).

4 børn,

Barn af Lisbeth Olesdatter, 31, og Jon Andersen.

48 a. Ole Johnsen, f. 14. feb. 1817 i Skovby Mølle, dbt. hjemme 14. feb., i kirke 23. marts.

Ses ikke død eller konfirmeret her i sognet - familien kan være rejst ud af sognet?!

Bøm af Maren Olsdatter, 32, og 1* m. Hans Hemmingsen Kiep.

49 a. Ole Hansen Kiep, f. 5. maj 1818, hj. dbt..

Død 18. juni 1818, begr. 22. juni i Nørre Vedby.

50 b. Johanne Hansdatter, f. 15. maj 1819 i Nørre Vedby, dbt. 11. juli 1819.

51 c. Hemming Hansen, f. 14. juni 1821 i Nørre Vedby, dbt. 12. aug. 1821.

Konfirmeret Mikkelsdag 1835 i Nørre Vedby. Gift m. No. 41, se dér.

2* m. Lars Mortensen Kiep.

52 d. Ane Margrete Larsdatter, f. 27. april 1824 i Nørre Vedby, dbt. 4. juli.

Vac. 23/7 1824. Konf. Mikkelsdag 1838 i Nørre Vedby.

3* m. Jacob Hansen Kiep.

53 e. Hans Jacobsen, f. 13. juni 1826 i Nørre Vedby, dbt. 16. juli.

54 f. Cathrine Jacobsdatter/Jacobsen, f. 14. juli 1828 i Nørre Vedby, dbt. 21. sept.

Vac. 26/8 1830.

(14)

Gift 15. sept. 1854 i Nørre Vedby m. smed Anders Nielsen, f. c. april 1825. Var ved vielsen hos sin farbror Jørgen Smed.

Cathrine og Anders rejste til Oure i Aastrup nov. 1854.

Rejste til Brarup sogn 1865.

2 børn,

55 g. Johanne Jacobsdatter, f. 10. nov. 1834 i Nørre Vedby, dbt. 14. dec..

Konf. 1. søndag efter Mikkelsdag 1848.

Barn af Ane Cathrine Olsdatter, 35, og Niels Pedersen "Sværke".

56 a. Ole Nielsen, f. 15. dec. 1820 i Ravnse, dbt.4. feb. 1821 i Nørre Alslev kirke.

Død 22. juni 1867 i Ravnse, begr. 28. juni i Nørre Alslev.

Han var svagelig hele sit liv, blev p.g.a. sygdom først konfirmeret til påske 1840.

Boede hjemme på gården hele sit liv.

57 b. Peder Nielsen, f. 2. maj 1822 i Ravnse, dbt. 2. juni 1822 i Nørre Alslev kirke.

Død 7. nov. 1871 af lungebetændelse, begr. 13. nov. i Torkildstrup.

Konfirmeret 1836 i Nørre Vedby kirke.

Gift 27. marts 1858 i Torkildstrup m. enke efter gmd. Lars Nielsen Lise "Lisegaard"

Taarup, Anne Jensdatter, f. c. 1812, død 6. nov. 1883 i Taarup, begr. 12. nov. i Torkildstrup.71*/2 år. (Se også under No. 63).

Ved giftermålet tager Peder navnet Lise, således hedder han herefter Peder Nielsen Lise.

Ikke bøm i dette ægteskab..

Anne Jensdatter havde i sit ægteskab m. Lars Nielsen Lise bl.a. sønnen: Lars Larsen Lise, f. 17. dec. 1852. Denne Lars Lise arvede slægtsgården, "Bakkegaard", Matr. no.

la, Taarup, med overtagelse 1. aug. 1877, og giftede sig 17/2 1852 i Torkildstrup kirke m. Sidsel Kristine Henriksdatter Sværke, f. 18. aug. 1851 i Taarup, Torkildstrup sogn.

Dt. af (gmd. Henrik Petersen Sværke (f. c. 1818 i Torkildstrup sogn) - denne

Sværke-slægt ses ikke at have forbindelse med den her i bogen beskrevne Sværke-slægt - og hustru Kirsten Pedersdatter (f. c. 1824 i Aastrup sogn)).

58 c. Jens Nielsen, f. 31. jan. 1824 i Ravnse, dbt. 2. maj 1824.

Konfirmeret til Påske 1838 i Nørre Alslev kirke.

Gift 18. feb. 1853 i Torkildstrup kirke m. Karen Jensdatter, f. 11. feb. 1818 i Sullerup, Torkildstrup sogn. Dt. af (gmd. Jens Jensen Hjulmand, (død 4/2 1847) og hustru Maren Mortensdatter).

Jens Nielsen hedder efter vielsen Jens Nielsen Hjulmand.

4 bøm,

59 d. Ane Nielsdatter, f. 6. marts 1826 i Ravnse, dbt. 9. april 1826 i Nørre Alslev kirke.

Død 1. juni 1861, begr. 7. juni i Lillebrænde.

Konf. påsken 1840 i Nørre Alslev kirke.

Gift 31. maj 1850 i Nørre Alslev kirke m. gmd. Hans Pedersen Løimand, f. 3. juni 1811 i Lillebrænde. Søn af (gmd. Peder Løimand). Hans P. Løimand 2* m. Margrethe "Grethe"

Nielsdatter, f. 12. aug. 1831. (Se No. 61).

(15)

3 børn,

60 e. Hans Nielsen, f. 28. marts 1828 i Ravnse, dbt. 26. maj 1828 i Nørre Alslev kirke..

Død 1. maj 1887 i Gunsemagle, begr. 7. maj i Torkildstrup.

Konfirmeret Mikkelsdag 1842 i Nørre Vedby kirke.

Gift 27. april 1860 m. Anne Marie Jensdatter, f. 27. okt. 1836 i Gunsemagle, død 27.

dec. 1910. Dt. af (gmd. Jens Larsen Palle (f. c.l788-død 2/1 1862) og Lisbeth Olsdatter).

Ved vielsen kom Hans Nielsen til at hedde Hans Nielsen Palle.

11 børn,

61 f. Margrethe Nielsdatter, f. 12. aug. 1831 i Ravnse, dbt. 30. okt. 1831.

Konfirmeret 1845 i Nørre Alslev kirke.

Gift 5. feb. 1862 m. svogeren enkemand gdr. Hans Pedersen Løimand i Lillebrænde (Se under No. 59).

5 børn,

62 g. Thrine Nielsdatter, f. 29. marts 1835 i Ravnse, hj. dbt. 16. april p. g. af sygdom, og fremstillet 24. maj i Nørre Alslev kirke.

Konfirmeret 1849 søndagen efter Påske.

Levede 1891.

Gift 4. marts 1859 i Nørre Alslev kirke m. Hans Jørgen Olsen, f. 9. dec. 1834 i Lillebrænde, levede 1891. Søn af (gmd. Ole Larsen og Else Jørgensdatter).

63 h. Rasmus Nielsen Sværke, f. 28. juni 1837 i Ravnse, dbt.30. juli i Nørre Alslev.

Død 16. juni 1925 i Ravnse, begr. 22. juni i Nørre Alslev.

Konf. 1851 i Nørre Vedby kirke.

Gdr. i Ravnse, matr. nr. 2.

1* 9. nov. 1867 i Gundslev m. Karen Kristine Rasmussen, f. 6. okt. 1844 fra Havnsø, Gundslev sogn, død 9. dec. 1871, begr. 16. dec. Dt. af (gmd. Rasmus Andersen Stryg og Kirsten Nielsdatter).

2* 11. juli 1873 m. Else Larsen, f. 3. april 1844 i Taarup, Torkildstrup sogn, død 9. juli 1889 i Ravnse, begr. i Nørre Alslev. Dt. af (gmd. Lars Lise og Anne Jensdatter - denne Anne blev gift m. sin svigersøns broder, Peder (No. 57) da hun var blevet enke).

8 børn,

64 i. Karen Marie Nielsen, f. 27. feb. 1840 i Ravnse, dbt. 20. april i Nørre Alslev kirke.

Død 17. feb. 1887 i Øverup, begr. 23. feb. i Tingsted. 46 år.

Gift 7. marts 1873 i Nørre Alslev kirke m. gdr. Peder Larsen Strange, f. 8. maj 1838 i Kraghave, Tingsted sogn, død 9. feb. 1887 i Øverup, begr. 14. feb. i Tingsted. Søn af (gmd. Lars Andersen Strange (18/11 1811 i Kraghave, Tingsted sogn, død 14/7 1894 smst.) og Johanne Rasmusdatter (f. 19/5 1812 i Oustrup, Eskildstrup sogn, død 10/1 1889 i Kraghave, Tingsted sogn)).

4 børn,

(16)

65 j. Hanne Kirstine Nielsen, f. 9. jan. 1843 i Ravnse, dbt. 26. feb. 1843 i Nørre Alslev kirke.

Gift 12. april 1867 i Nørre Alslev kirke m. Hans Hansen Prier, f. 11. feb. 1839 i Øster Kippinge. Søn af (gmd. Hans Jacobsen Prier og Ane Rasmusdatter).

66 k. Niels Christian Nielsen Sværke, f. 24. april 1846 i Ravnse, dbt. 6. juli 1846 i Nørre Alslev.

Kgl. bev. af 18. marts 1905 til at føre familienavnet Sværke.

Gdr. på matr. nr. 11 a, Skerne, Gundslev sogn.

Gift 17. dec. 1875 i Gundslev kirke m. Cecilie Marie Nielsen, f. 6. juli 1846 i Skerne, Gundslev sogn. Dt. af (gmd. Niels Mortensen og Karen Cathrine Hansdatter).

5 børn,

(17)

8. generation:

Bam af Ane Andersdatter, 36, og Hans Hansen.

67 a. Hans Andersen, f. 14. maj 1815 i Lommelev, dbt. hjemme, fremst. 15. maj i Nørre Kirkeby kirke. Bl. fd. var Bodil Sværkes i Lommelev.

Børn af Jens Andersen Sværke, 38, og Ane Magdalene Nielsen.

68 a. Ane Marie Jensen, f. 17. april 1842 i Lommelev, dbt. 19. juni, i Nørre Kirkeby.

Konf. 1. s. eft. Påske 1856 i Stadager.

Gift 25. nov. 1859 i Nørre Kirkeby m. Jakob Poulsen, f. 25. marts 1836 i Lommelev.

Nørre Kirkeby sogn. Søn af (gmd. Poul Pedersen og Maren Jakobsdatter).

2 børn,

69 b. Peter Jensen, f. 21. jan. 1844 i Lommelev, dbt. 29. juni i Nørre Kirkeby.

Konf. 1858 i Nørre Kirkeby.

70 c. Johanne Jensen, f. 30. maj 1846 i Lommelev, dbt. 10. juli i Nørre Kirkeby.

Konf. 30. sept. 1860 i Nørre Kirkeby.

71 d. Stine Jensen, f. 17. april 1852 i Lommelev, dbt. 29. juni i Nørre Kirkeby.

Konf. 8. april 1866 i Stadager kirke.

72 e. Anders Christian Jensen (Sværke af 23/1 1906), f. 8. april 1856 i Lommelev, dbt. 8. juni i Nørre Kirkeby, konf. 24. april 1870 i Stadager,

Gdr. på Matr. Nr. 3 a i Lommelev, Nørre Kirkeby sogn.

Gift 13. juli 1883 i Stadager m. Karen Marie Jensen, f. 28. maj 1861 i Sundby, Stadager sogn, konf. 3/10 1875 i Nørre Kirkeby. Dt. af (gdr. Hans Peter Jensen og Kirstine Margrethe Christensdatter).

8 børn,

Børn af Bodil Simonsdatter, 40, og Hans Jørgen Pedersen Hare.

73 a. Marie Hansen, f. 1. jan. 1850 i Sørup, hj. dbt. 8. jan., siden fremstillet i Eskildstrup kirke.

Død 23. juni 1908, begr. 27. juni i Eskildstrup.

Gift 5. nov. 1875 i Eskildstrup m. teglværksejer Tons Heinrich Conrad Schwærter, i Oustrup Enge (det vi nu kalder for Nyby), f. 10. aug. 1849 i Berlebak i Lippe Detmond, Tyskland, død 5. maj 1935 i Nyby, begr. 9. maj i Eskildstrup. Søn af (teglværksbrænder Tøns Heinrich Christoff Schwærter og hustru).

1 plejebarn, brodersøn til Tons: Karl Henrik Schwærter, f. 27. sept. 1887 i Tingsted, død 28. sept. 1979 i Nyby, begr. i Eskildstrup.

74 b. Else Kirstine Hansen, f. 18. aug. 1852 i Sørup, dbt. 17. okt. i Eskildstrup.

Død 16. nov. 1852 i Sørup, begr. 21. nov. i Eskildstrup.

(18)

75 c. Rasmus Peter Hansen, f. 18. jan. 1854 i Sørup, dbt. 19. marts i Eskildstrup.

Død 23. maj 1854 i Sørup, begr. 28. maj i Eskildstrup.

76 d. Simon Peter Hansen Hare, f. 31. jan. 1855 i Sørup, dbt. 5. april i Eskildstrup.

Død 10. jan. 1884 i Sørup, begr. 15. jan. i Eskildstrup. Knapt 29 år.

Han nævnes ved sin død som "ugift gaardejer i Sørup", døde pludselig af en ubekendt sygdom.

77 e. Niels Hansen (Hare af Kgl. bvg. af 21/3 1905), f. 22. maj 1856 i Sørup, dbt. 3. aug. i Eskildstrup.

Gift 23. dec. 1881 i Eskildstrup m. Ane Pedersen, f. 21. nov. 1857 i Lidstrup, Nørre Ørslev sogn. Dt. af (hmd. Peder Hansen og Johanne Olsen).

78 f. Rasmus Hansen (Lollike af 23/1 1906), f. 7. okt. 1857 i Sørup, dbt. i Eskildstrup kirke.

Død 11. maj 1929 i Sørup, begr. 15. maj i Eskildstrup.

Gift 28. marts 1884 i Eskildstrup m. Maren Gjertrud Pedersen, f. 18. okt. 1860 i Sørup, død maj 1939 i Sørup, begr. i Eskildstrup. Dt. af (Peder Mortensen Lollike og Ane Kirstine Rasmusdatter).

1 barn,

79 g. Lars Christian Hansen (Hare af Kgl. bev. af 11/1 1905), f. 17. aug. 1864 i Sørup, dbt.

30. okt. i Eskildstrup.

Død 14. okt. 1929 i Sørup, begr. i Eskildstrup.

Ejer af "Skovlundegaard", matr. No. la, Sørup.

Gift 25. marts 1887 i Falkerslev? m. Birthe Kirstine Pedersen, f. 19. sept. 1861 i Falkerslev, død 17. nov. 1917 i Sørup, begr. i Eskildstrup. Dt. af (gmd. Rasmus Pedersen Hare og Kirsten Hansdatter).

1 plejebarn: (broderdatter til Birthe Kirstine): Kirstine E. P. Hare, f. 9. nov. 1893 i Falkerslev, død 1985. Konfirmeret 12/4 1908 i Ønslev kirke. Dt. af (gmd.

Hans Peder Pedersen Hare og Ane Margrethe Hansen). Kirstine blev gift m.

Rasmus Christiansen. De fik 3 døtre.

1 barn,

Bøm af Karen Marie Simonsdatter, 41, og Hemming Hansen, 51.

80 a. Maren Kirstine Hemmingsen, f. 19. maj 1853 i Nørre Vedby, hj. dbt. 4. juni.

Død 5. juni 1853 i Nørre Vedby, begr. 13. juni.

81 b. Maren Kirstine Hemmingsen, f. 5. juni 1854 i Nørre Vedby, dbt. 6. aug.

Død 2. juni 1928? i Eskildstrup.

Gift 6. feb. 1884 i Nørre Vedby m. Hans Jørgen Jensen i Stødstrup, Eskildstrup sogn, f.

15. feb. 1845 i Ravnstrup, Nørre Kirkeby sogn, død ?. Søn af (gdr. Jens Olsen (Eliasen), (1810-1897) Matr. Nr. 6a i Eskildstrup, og 1. hustru Kirsten Karen Margrethe

Jørgensdatter ( 1826-1863)).

82 c. Hans Hemmingsen, f. 20. aug. 1857 i Nørre Vedby, dbt. 8. nov.

Død 28. april 1858 i Nørre Vedby, begr. 5. maj. 8 mdr. gi..

(19)

83 d. Hans Hemmingsen, f. 13. april 1859 i Nørre Vedby, dbt. 5. juni.

Død 24. dec. 1859 i Nørre Vedby, begr. 30. dec..

84 e. Johanne Marie Hemmingsen, f. 6. dec. 1861 i Nørre Vedby, hj. dbt. 17. dec., i k. 28. feb.

1862.

Død 23. okt. 1948 i Øster Kippinge, begr. i Kippinge.

Konfirmeret 3. okt. 1875 i Nørre Vedby.

Gift 20. maj 1887 i Nørre Vedby m. Hans Hansen Kjæp, f. 25. okt. 1853, død 9. nov.

1905 i Øster Kippinge, begr. i Kippinge.

1 barn kendes, måske flere!

85 f. Hans Simon Hemmingsen, f. 10. sept. 1864 i Nørre Vedby, hj. dbt. 9. nov..

Død 9. nov. 1864 i Nørre Vedby, begr. 18. nov.. 2 mdr. gi..

86 g. Ane Cathrine Hemmingsen, f. 28. april 1867 i Nørre Vedby, dbt. 21. juni.

Gift 14. marts 1890 i Ønslev m. Lars Simon Hansen Kæp, f. 31. jan. 1868 i Sørup, Eskildstrup sogn. Også No.98 . Søn af (Hans Hansen Væver og Else Kirstine Simonsdatter, (Også No. 45)).

2 børn, måske flere!

87 h. Rasmus Peder Hemmingsen, f. 24. marts 1870 i Nørre Vedby, dbt. 14. juli.

Konfirmeret 6. april 1884 i Nørre Vedby.

Børn af Ane Elisabeth Simonsdatter, 42, og Peder Larsen (Krøl).

88 a. Rasmus Pedersen, f. 26. feb. 1856 i Nørre Alslev, hj. dbt. 26. feb., i k. 5. april.

Ved Rasmus' fødsel var faderen gårdbestyrer, ved konfirmationen var faderen gårdejer.

Konfirmeret 24. april 1870 i Nørre Alslev kirke.

89 b. Lars Simon Pedersen, f. 3. jan. 1860 i Nørre Alslev, dbt. 11. marts s. s.

Ved Lars' fødsel var faderen gårdejer.

Konfirmeret 12. april 1874 i Nørre Alslev.

Gift 3. nov. 1891 i Nørre Alslev m. Agnes Kirstine Mortensen, f. 1. april 1862 i Bødstrup, dbt. 29. juni i Nørre Alslev, Dt. af (hmd. Ole Hendrik Edvard Mortensen og Else Ida Jørgensen).

90 c. Marie Elisabeth Pedersen, f. 21. okt. 1862 i Nørre Alslev, dbt. 17. dec.. 1862.

Konfirmeret 1. okt. 1876 i Nørre Vedby kirke.

91 d. Anne Kirstine Pedersen, f. 23. sept. 1865 i Nørre Alslev, dbt. 1. dec. 1865.

92 e. Hansine Pedersen, f. 20. nov. 1869 i Nørre Alslev, dbt. 24. feb. 1870. >

93 f. Hans Peder Pedersen, f. 13. juni 1871 i Nørre Alslev, dbt. 4. aug.

(20)

Børn af Cathrine Simonsdatter, 44, og Rasmus Hansen (Florentsen).

94 a. Dødfødt pige, 16. feb. 1860 i Nørre Vedby, begr. 26. feb. i Nørre Vedby.

95 b. Dødfødt tvillingepige, 31. aug. 1862 i Nørre Vedby, begr. 5. sept..

96 c. Dødfødt tvillingepige, f. 1. sept. 1862 i Nørre Vedby, begr. 5. sept..

97 d. Anine Marie Rasmussen, f. 1. juni 1868, hj. dbt., i k. 13. nov. i Nørre Vedby.

Ses ikke konfirmeret, måske hun døde inden sit 14. år?

Børn af Else Kirstine Simonsdatter, 45, og Hans Hansen "Væver".

98 a. Lars Simon Hansen (Kæp af 1/12 1914), f. 31. jan. 1868 i Sørup, dbt. 15. marts i Eskildstrup.

Gift 14. marts 1890 i Ønslev m. Ane Catrine Hemmingsen, f. 28. april 1867 i Nørre Vedby. Dt. af (Hemming Hansen Kjep og Karen Marie Simonsdatter, No. 41).

99 b. Knud Vilhelm Hansen, f. 1. marts 1872 i Sørup, hj. dbt. 12. april, f. i Eskildstrup kirke 12. maj.

Død 1. juni 1931 på Nykøbing Sygehus, begr. 4. juni i Eskildstrup. rentier af Sørup.

Gift 27. feb. 1903 i Falkerslev m. Henriette Amalie Henriksen, f. 31. juli 1873 i Helletofte, Bødstrup sogn, Langeland, død 20. marts 1909 i Sørup, begr. 25. marts i Eskildstrup. Dt. af (gdr. Rasmus Henriksen og Ane Katrine Andersen).

2 børn,

100 c. Marie Kirstine Hansen, f. 15. juni 1875 i Sørup, dbt. 17. sept, i Eskildstrup.

Konfirmeret 6. okt. 1889 i Eskildstrup kirke.

Børn af Lars Simonsen, 47, og Ane Margrethe Christensen.

101 a. Rasmus Simon Simonsen, f. 31. okt. 1865 i Nørre Alslev, dbt. 1. jan. 1866 s. s..

Gudmor: Maren Hansen, Sørup, Eskildstrup sogn.

Gift 24. dec. 1899 i Nørre Kirkeby m. Karen Kirstine Hansine Christensen, f. 10. marts 1872 i Lommelev, dbt. 7/6 i Nørre Kirkeby. Dt. af (gmd. Johan Christensen og

Kirstine Jakobsen).

102 b. Oline Marie Simonsen, f. 29. marts 1869 i Nørre Alslev, dbt. 11. juli s.s..

Død 11. dec. 1897 på "Bøgeskovsholm", Nørre Alslev.

Konfirmeret 1. april 1883 i Nørre Alslev.

Gift 1. aug. 1890 i Nørre Alslev m. Rasmus Hansen Vest, f. 5. maj 1864 i Lommelev, dbt. 5. juni 1864 i Nørre Kirkeby. Konfirmeret 25. sept. 1878. Søn af (Hans Nielsen Vest (26/9 1820-11/8 1871) og Sidsel Cathrine Jensdatter Vest (18/7 1820-18/10

1904)). - Rasmus Hansen Vest 2* 14. marts 1902 m. Karen Johanne Helene Nielsen, f.

9. maj 1882 i Brarup.

1 barn,

(21)

103 c. Lars Christian Simonsen, f. 29. feb. 1869 i Nørre Alslev, dbt. 9. april s.s.

104 c. Lars Christian Simonsen, f. 7. juni 1873 i Nørre Alslev, dbt. 11. juli s.s..

Gudmor: gdr. Peder Krøls hustru, Lisbeth Simonsen, No. 42.

Død 20. nov. 1873, begr. 26. nov. 5 mdr. gi..

Børn af Cathrine Jacobsdatter, 54, og Anders Nielsen.

105 a. Niels Peter Andersen, f. 2. marts 1855 i Oure, dbt. 24. maj i Aastrup kirke.

106 b. Maren Kirstine Andersdatter, f. 26. marts 1857 i Oure, dbt. 28. maj i Aastrup kirke.

Børn af Jens Nielsen "Hjulmand", 58,og Karen Jensdatter.

107 a. Dødfødt pige, 8. feb. 1854 i Sullerup, begr. i Torkildstrup.

108 b. Niels Christian Jensen, f. 7. maj 1855 i Sullerup, dbt. 18. juli i Torkildstrup.

Konfirmeret 3. okt. 1869 i Torkildstrup.

109 c. Maren Thrine Jensen, f. 21. okt. 1857 i Sullerup, dbt. 21. okt. 1857 i Torkildstrup.

Død 1. maj 1863 i Sullerup, begr. 6. maj i Torkildstrup. 5 år.

110 d. Jens Peder Jensen, f. 26. dec. 1859 i Sullerup, dbt. 15. feb. 1860 i Torkildstrup.

Konfirmeret 12. april 1874 i Torkildstrup.

Gårdejer i Maglebrænde.

Gift 7. nov. 1890 i Torkildstrup m. Anna Margrete Andersen, f. 7. juni 1862 i Gunsemagle, Torkildstrup sogn. Dt. af (gdr. i Gunsemagle Anders Jensen Jyde og Karen Marie Jørgensen (1830-?)).

Børn af Ane Nielsdatter, 59, og Hans Pedersen Løjmand.

111a. Niels Peter Hansen, f. 31. marts 1852 i Lillebrænde, dbt. 31. maj.

112 b. Ole Christian Hansen, f. 9. marts 1854 i Lillebrænde, dbt. 14. april.

113 c. Ane Catrine Hansen, f. 5. april 1861 i Lillebrænde, dbt. 17. maj.

Konf. 4. april 1875 i Lillebrænde.

Bøm af Hans Nielsen Palle, 60, og Anne Marie Jensen.

114 a. Jens Peter Nielsen Palle, f. 26. dec. 1860 i Gunsemagle, dbt. 15. feb. i Torkildstrup.

Gift 10. okt. 1884 i Horbelev m. Hanne Marie Nielsen, f. 29. maj 1866 i Særslev, Horbelev sogn. Dt. af (gmd. (Jens Nielsen Krog og Maren Kirstine Larsen (f. c. 1834)).

Bosatte sig i Særslev, Horbelev sogn.

10 børn,

115 b. Lars Christian Nielsen Palle , f. 7. dec. 1862 i Gunsemagle, dbt. 23. jan. 1863 i Torkildstrup.

(22)

Til "Vesterdal" i Nørre Alslev.

Gift 19. juli 1901 i Nørre Alslev m. Sidsel Jørgensen Vest, f. 20. juni 1867 i Skovby, dbt. 10. aug. i Gundslev kirke. Dt. af (gdr. Rasmus Jørgensen Vest og Karen Jacobsen).

2 børn,

116 c. Ane Thrine Nielsen, f. 19. feb. 1865 i Gunsemagle, dbt. 7. april 1965 i Torkildstrup.

Død i beg. af 1930-erne i Lillebrænde.

Gift 6. dec. 1889 i Torkildstrup m. gdr. Christen Mortensen "Bonde", f. 8. jan. 1863 i Lillebrænde, død c. 1936 i Lillebrænde. Søn af (Morten Hansen Bonde og Ane Christensdatter (1818-?)).

4 børn,

117 d. Hans Jørgen Nielsen, f. 28. juni 1867. dbt. 9. aug. i Torkildstrup.

Død 1. okt. 1887 i Gunsemagle, begr. 7. okt. i Torkildstrup. 20 år.

118 e. Lene Elizabeth Nielsen, f. 4. okt. 1869 i Gunsemagle, dbt. 10. dec. i Torkildstrup.

Død 15. dec. 1938, begr. i Lillebrænde.

Konfirmeret 30. sept. 1883 i Torkildstrup.

Gift 23. april 1897 i Torkildstrup m. Anders Jørgen Andersen, "Teglbrændergaarden".

f. 10. juni 1869 i Lillebrænde, død 23. dec. 1938. Søn af (gdr. på

"Teglbrændergaarden", Matr. nr. 13a, Hans Jørgen Andersen (1828-1902) og Margrethe Nielsdatter (1830-1907), se også No. 61).

Anders J. Andersen var gdr. i Lillebrænde på fødegården fra 1897. Blev medlem af menighedsrådet 1918, formand for samme i 1922. Formand for Sygeplejeforeningen 1920-24, formand for Kontrolforeningen for Øst-Falster 1917. Medlem af sognerådet

for Torkildstrup-Lillebrænde fra 1925, (venstre), medlem af fattigudvalget.

6 børn,

119 f. Maren Kirstine Nielsen, f. 15. feb. 1872 i Gunsemagle, dbt. 27. marts i Torkildstrup.

Konfirmeret 18. april 1886 i Torkildstrup.

120 g. Niels Johannes Nielsen Palle, f. 28. aug. 1874 i Gundslevmagle, dbt. 27. okt. i Torkildstrup.

Død 4. aug. 1953, begr. på Gyldenbjerg kgd.

Konfirmeret 1. søndag efter Mikkelsdag 1888.

Købte 1906 gården "Elyseum", matr. nr. 11 a. Egelev, Nørre Vedby.

Gift m. Ane "Anna" Kirstine Larsen, f. 9. sept. 1875 i Nørre Vedby, død 29. april 1952, begr. på Gyldenbjerg kgd.. Dt. af (gdr. Jens Peter Larsen og Karen Kirstine Mortensen (f. c. 1848)).

5 børn,

121 h. Hanne Marie Nielsen, f. 23. april 1876 i Gunsemagle, dbt. hjemme p. g. a. sygdom 27.

april.

Død 30. april 1876 smst, begr. 5. maj i Torkildstrup.

(23)

122 i. Rasmus Vilhelm Nielsen Palle, f. 27. marts 1877 i Gunsemagle, dbt. 5. juni i Torkildstrup.

Død 16. jan. 1955 smst., begr. i Torkildstrup.

Var gårdbestyrer for sin mor, der var enke, og overtog så slægtsgården, Matr. No. 7a. i Gunsemagle, fra 1909-4/6 1941. Medlem af Falsters Landboforenings bestyrelse

1915-22, vurderingsmand i Eksportforeningen 1926. Medlem af elektricitetsværkets bestyrelse, medlem af sognerådet for Torkildstrup-Lillebrænde fra 1925 (venstre), medlem af skolekommissionen.

Gift 1. okt. 1909 i Gundslev m. Maren Kirstine Rasmine Larsen Knudsen, f. 26. juni 1882 i Skerne, Gundslev sogn, død 16. juni 1921 i Gunsemagle, begr.i Torkildstrup.

Dt. af (gdr. Ole Larsen Knudsen Rasmussen og Maren Kirstine Rasmussen).

3 børn,

123 j. Anders Christjan Nielsen Palle, f. 11. april 1879 i Gunsemagle, dbt. 6. juni i Torkildstrup.

Konfirmeret 9. april 1893 i Torkildstrup.

Død ung af TB.

124 k. Hanne Marie Nielsen Palle, f. 6. sept. 1880 i Gunsemagle, dbt. 17. nov. i Torkildstrup.

Død 22. maj 1973 på Nykøbing Kloster.

Gift 1. april 1913 i Torkildstrup m. Karl Hugo Jensen, "Lundby Møllegaard", f. 1. april 1886 i Sullerup, Torkildstrup sogn, død 26. jan. 1961 i Lundby, Brarup sogn. Søn af (gdr. Niels Christian Jensen Hjulmand (7/5 1855-7/4 1937) og Maren Sofie

Andersen (11/9 1859-10/1 1934) - dt. af (Hans Jørgen Andersen,

"Teglbrændergaarden", (7/12 1828-4/1 1902) og Margrethe Nielsdatter (Teglbrænder) (2/8 1830-1907) - se også No. 61 og No. 118).

4 børn,

125 1. Margrethe Nielsen Palle, f. 5. feb. 1884 i Gunsemagle, dbt. 17. nov. i Torkildstrup.

Død 6. maj 1963, begr. i Torkildstrup.

Gift m. Knud Valdemar Rasmussen (Villadsen af 30/12 1905), f. 8. marts 1884, død 5.

jan. 1957, begr. i Torkildstrup. Søn af (Knud Andreas Rasmussen "Villadsen" (som overtog gården "Knudsholm" 1878), f. 18. juni 1843 på "Fogedgaarden" i Sørup, Eskildstrup sogn, og gift 20/6 1873 i Torkildstrup kirke m. Maren Marie Hansen, f. 12.

nov. 1846 på "Knudsholm"),

Knud Andreas Rasmussen er sønafgmd. Rasmus JørgensenFoged, (12/4 1809-12/4 1883)og Maren Andersdattcr (c. 1814 i Aastrup-21/4 1881), "Fogedgaarden",Sørup.

1 barn,

Børn af Margrethe Nielsdatter, 61, og Hans Pedersen Løimand.

126 a. Ane Marie Lisbeth Hansen, f. 16. juni 1862 i Lillebrænde, dbt. 30. juli.

Gift 20. nov. 1885 i Lillebrænde m. Jørgen Rasmussen, Maglebrænde, f. 10. sept. 1852 i Aastrup sogn. Søn af (gmd. Rasmus Hansen Krag og Anne Hansen).

127 b. Anders Hansen, f. 22. feb. 1864 i Lillebrænde, dbt. hj. 23. april, i kirke 11. maj.

(24)

Død 17. maj 1864, begr. 22. maj. Døde af "indvortes svaghed".

128 c. Anders Hansen, f. 27. juli 1865 i Lillebrænde, dbt. 20. okt.

Død 13. feb. 1867, begr. 20. feb. Døde af brystbetændelse.

129 d. Johanne Kirstine Hansen, f. 12. april 1867 i Lillebrænde, dbt. 14. juni.

Konfirmeret 10. april 1881 i Lillebrænde.

130 e. Maren Boline Hansen, f. 19. dec. 1868 i Lillebrænde, dbt. 5. marts. 1869.

Konfirmeret 1. april 1883 i Lillebrænde.

Bøm af Rasmus Nielsen Sværke, 63, og 1* m. Karen Kristine Rasmussen.

131a. Niels Christian Nielsen Sværke, f. 13. sept. 1867 i Ravnse, dbt. i Nørre Alslev.

Levede ved folketællingen 1906.

Gdr. på "Johannesminde", matr. nr. 3 a, Nørre Grimmelstrup, Nørre Vedby sogn.

Gift 24. juni 1892 i Nørre Vedby m. Else Rasmine Catharine Johannesen, f. 24. maj 1872 i Nørre Grimmelstrup, Nørre Vedby sogn. Dt. af (gdr. Johannes Johannesen (25/5 1828-6/3 1902) viet 29/10 1858 til Kirstine Nielsdatter (10/2 1829-5/1 1898)).

- Kirstine Nielsdatter dt. af : Niels Sørensen (f. c. 1793 i Sundby, Stadager sogn-1/5 1835 i Vester Kippinge) og hustru (viet 25/3 1823) Else Rasmusdatter (f. 22/12 1792

i Taaderup, Tingsted sogn-24/3 1875 i Vester Kippinge.

13 børn,

132 b. Ole Peder Nielsen Sværke, f. 3. sept. 1869, dbt. 19. nov.i Nørre Alslev.

Død 11. nov. 1946 i Nørre Grimmelstrup, begr. lørdag d. 16. nov. kl. 11 fra Nørre Vedby kirke.

Konf. Mikkelsdag 1883 i Nørre Vedby.

Pel. på matr, nr. 5 g. Nørre Grimmelstrup.

Gift 22. maj 1896 i Eskildstrup m. Karen Kirstine Larsen, f. 25. april 1875 i Eskildstrup.

Dt. af (hmd. Lars Pedersen og Karen Marie Nielsen (f. c. 1830)).

2 børn,

133 c. Karen Kristine Nielsen Sværke, f. 30. nov. 1871 i Ravnse, dbt. 16. dec. i Nørre Alslev.

Død efter 1940 i Nørre Alslev sogn.

Gift 26. april 1893 i Nørre Alslev m. gdr. siden 1892, på "Langbjerggaard", Matr. Nr.

12 a. i Ravnse Hans Christian Larsen, f. 23. maj 1868 i Ravnse, død nogle år efter sin hustru. Søn af (gdr. Lars Olsen, død 29/7 1888 i Ravnse, begr. 3/8 1888 i Nørre Alslev, og Anna Hansdatter, hun boede på aftægt ved FT. 1906).

3 bøm,

2* m. Else Larsen,

134 d. Anna Cathrine Nielsen Sværke, f. 24. feb. 1876 i Ravnse, dbt. 9. april i Nørre Alslev.

Død 28. aug. 1876 i Ravnse, begr. 1. sept, i Nørre Alslev.

SVÆRKE-SLÆGTEN, II

(25)

135 e. Anna Petrine Nielsen Sværke, f. 1. juli 1877 i Ravnse, dbt. 5. aug. i Nørre Alslev kirke.

Ved FT. 1906 boede Anna hjemme hos sin far, som da var enkemand.

Gift 11. okt. 1907 i Nørre Alslev kirke m. Ole Peter Hansen, f. 15. juni 1873 i Falkerslev. Søn af (snedker Jens Hansen og Anna Olsen, først i Falkerslev, siden i Skovby).

De overtager gården after Annas far, Rasmus N. Sværke, som da var ca. 70 år.

2 børn,

136 f. Lars Johan Nielsen Sværke, f. 27. aug. 1879 i Ravnse, dbt. 24. okt. i Nørre Alslev.

Konf. 1. okt. 1893 i Gundslev.

Død feb. 1939 på "Bakkely", begr. 9. feb. i Gundslev.

Gift m. Marie Rasmine Andersen, f. 2. juli 1882 i Frejlev, dbt. 29. sept, i Kettinge.

Dt. af (gdr. Hans Andersen og Kirsten Rasmussen (1835-?)).

1 barn,

137 g. Rasmus Nielsen Sværke, f. 26. jan. 1882, dbt. 2. april i Nørre Alslev.

Gdr. på "Toftegaard", Skeme, Gundslev sogn.

Gift m. Christine.

Boede deres sidste år i Nørre Alslev By. Begge levede 1970.

138 h. Hans Valdemar Nielsen Sværke, f. 9. sept. 1884 i Ravnse, Nørre Alslev sogn.

Død 23. juni 1941 i Gundslev. Gdr.

Elev fra Tune Landbrugsskole og fra Askov Højskole. Medlem af Gundslev sogneråd fra 1921 (venstre), blev sognerådsformand og medlem af amtsrådet 1928.

Gift 22. juli 1910 i Nørre Alslev m. Anna Pauline Olsen, f. 31. aug. 1888 på

"Hvededahl", Nørre Alslev sogn, død 22. nov. 1952 i Gundslev. Dt. af (Ole Simon Olsen (1859-1898) og Jensine Marie Jensen (1862-1934)).

6 børn,

Bøm af Karen Marie Nielsen, 64, og Peder Larsen Strange.

139 a. Johanne Kirstine Larsen, f. 7. april 1875 i Øverup, dbt. 25. juni i Tingsted.

Konf. 14. april 1889 i Tingsted. Som forældreløs (siden 1887) havde hun sammen med sin yngre broder ophold hos plejeforældrene, en farbror og tante, gdr. Rasmus Larsen Strange (f. 25/4 1834) og Gjertrud Jensen, Øverup, Tingsted sogn.

Gift m. gdr. Rasmus Rasmussen (Kjep af 7/6 1905) i Skeme, f. 17. aug. 1868 i i Skeme, Gundslev sogn. Søn af (gmd. Ole Rasmussen Kjep og Else Andersen).

4 bøm,

140 b.Niels Peder Larsen (Strange af bvg. 1905), f. 27. sept. 1876 i Øverup, dbt. i Tingsted.

Konf. 5. okt. 1890 i Tingsted. Boede hos sine plejeforældre som sin søster, se No. 131.

141 c. Lars Peder Larsen, f. 28. okt. 1878 i Øverup, dbt. hjemme 7. nov..

Død 30. nov. 1878, begr. 4. dec. i Tingsted.

SVÆRKE-SLÆGTEN, II

(26)

142 d. Laurits Larsen, f. 25. dec. 1880 i Øverup, dbt. 25. feb. 1881 i Tingsted. Moderen 40 år ved dette bams fødsel.

Død 28. dec. 1886, begr. 3. jan. 1887. 6 år.

Børn af Niels Christian Nielsen, 66, og Cecilie Marie Nielsen.

143 a. Ole Peder Nielsen, (Sværke af 18/3 1905), f. 24. sept. 1876 i Skerne, dbt. 17. dec. i Gundslev.

Død 10. feb. 1948 i Skerne, begr. i Gundslev.

Ugift.

Ole Peder Nielsen Sværke levede hele sit liv på sin gård i Skerne. Som husbestyrerinde havde han søsteren Johanne Petrine (nr. 145). Gården er udstykket fra Ole Peders fødegård "Almlygaard", Skerne By. Adr. er i dag: Skerne Skovvej 6.

144 b. Niels Morits Nielsen (Sværke af 18/3 1905), f. 15. maj 1878 i Skerne, dbt. 6. juli i Gundslev.

Død 4. feb. 1963 i Skerne, begr. i Gundslev.

Niels Morits Nielsen Sværke boede og arbejdede på gården "Almlygaard" hos broderen Hans Christian Sværke, No. 148.

145 c. Johanne Petrine Nielsen (Sværke af 18/3 1905), f. 16. juli 1880 i Skerne, dbt. 24. sept.

i Gundslev.

Død 3. feb. 1956 i Skerne, begr. i Gundslev.

Johanne Petrine Nielsen Sværke boede og arbejdede hos sin broder Ole Peder Sværke i Skerne. Da Ole Peder døde 1948, overtog hans brodersøn, Gunner Christian Sværke (nr. 236) gården, men Petrine fortsatte sit virke på gården til sin død. 1 1960 solgte Gunner gården til sin søster Valborg (nr. 237) og hendes mand Andreas Jacobsen. De drev gården til Andreas døde 10. nov. 1984. Gunner og Gudrun flyttede til gården i

Eged.

Ugift.

146 d. Ane Kathinga Hansine Nielsen, f. 13. feb. 1883 i Skerne, dbt. 22. april.

Død c. 1954, begr. i Utterslev.

Gift 26. juni 1904 i Gundslev m. lærer og organist Hans Georg Olsen, f. 16. marts 1879 i Eskildstrup, død 25. juli 1955 i Utterslev, begr. 1. aug. i Utterslev. Dim. fra Skaarup Sem. 1900. Søn af (skomager og pel. Jens Olsen (f. 24/5 1843-?), og Bodil

Rasmusdatter (f. 21/7 1846 i Lundby, Brarup sogn-?)).

3 børn,

147 e. Rasmine Christine Cecilie Nielsen (Sværke af 18/3 1905), f. 16. aug. 1885 i Skerne, dbt. 21. okt. i Gundslev.

Død 31. aug. 1937, begr. i Gundslev.

Ugift.

148 f. Hans Christian Nielsen (Sværke af 18/3 1905), f. 28. dec. 1888 i Skerne; dbt. 1. marts 1889 i Gundslev.

Død 4. april 1957, begr. i Gundslev.

Overtog hjemgården i Skerne.

(27)

1* 9. nov. 1923 i Nørre Alslev m. Thora Hansine Krøll Rasmussen, f. 28. sept. 1897 i Nørre Alslev, død 4. feb. 1933. Dt. af (hmd. Jens Jørgen Rasmussen og Anna Kirstine Pedersen Krøll).

2* m. Ingeborg Krøll Rasmussen, f. 29. juli 1903 i Nørre Alslev, død 27. nov. 1987.

Søster til Hans Chr. første hustru.

9 bøm,

(28)

9. generation:

Børn af Ane Marie Jensen, 68, og Jakob Poulsen.

149 a. Niels Peder Poulsen, f. 24. aug. 1861, hj. dbt. 17. okt.

Død 18. okt. 1861, begr. 25. okt. i Nørre Kirkeby.

150 b. Hanne Marie Karen Kirstine Poulsen, f. 8. sept. 1867, dbt. 10. nov. i Nørre Kirkeby.

Børn af Anders Christian Jensen Sværke, 72, og Karen Marie Jensen.

151a. Helene Jensen (Sværke af 23/1 1906), f. 8. okt. 1884 i Lommelev, dbt. 28. nov. i Nørre Kirkeby.

Levede ved FT. 1906.

152 b. Peder Jensen Sværke, f. 26. marts 1886 i Lommelev, dbt. 20. juni i Nørre Kirkeby.

153 c. Julius Jensen Sværke, f. 12. april 1887 i Lommelev, dbt. 3. juni i Nørre Kirkeby.

Lærte murerfaget 1901-1905 hos murermester P. Boding, Orehoved. Svendestykke 1908 i Nykøbing. Frikventerede 1907-1908 Nørre Alslev Håndværkerskole. Arbejdede som svend hos forsk, mestre, og etablerede sig som mester 12. maj 1911 i Gundslev.

Har haft murerarbejdet ved opførelsen af Statens Ungdomshjem i Gundslev (nuværende Idrætsefterskole "Gundslevholm"), ved Gundslev præstegaard og Gundslev

Andelsmejeri (nu turistkontor) samt flere af de omegnens ejendomme. Har også været med ved restaureringen af Gundslev kirke.

Sværke blev formand for Landhåndværkerforeningen for byggefagene på Falster og Østlolland, og var fra 1933 vurderingsmand for Østifternes Brandforsikring.

Gift m. Johanne Boline Olsen, f. 21. jan. 1889.

2 børn,

154 d. Kirsten Jensen Sværke, f. 2. sept. 1888 i Lommelev, hjemmedøbt samme dag, død 2.

sept. 1888, begr. 5. sept. Født for tidligt.

155 e. Jens Jensen Sværke, f. 14. sept. 1889 i Lommelev, dbt. 1. feb. 1890 i Nørre Kirkeby.

156 f. Johannes Jensen Sværke, f. 28. jan. 1891 i Lommelev, dbt. 8. april 1891 i Nørre Kirkeby. Pel. i Vester Kippinge.

Gift m. Kristiane Margrethe Jensen, f. 6. jan. år____

1 barn, (flere?)

157 g. Agnes Jensen Sværke, f. 6. sept. 1892 i Lommelev, dbt. i Nørre Kirkeby.

158 h. Jenny Jensen Sværke, f. 20. jan. 1894 i Lommelev, dbt. i Nørre Kirkeby.

Barn af Rasmus Hansen Lollike, 78, og Maren Gjertrud Pedersen.

159 a. Jørgen Peter Andreas Hansen (Lollike af 12/4 1905), f. 25. sept. 1885 i Sørup.

(29)

Død 31. aug. 1963, begr. 3. sept, i Eskildstrup.

Gdr. på fødegården i Sørup fra 1929-1^54.

Gift i Torkildstrup m. Anna Boline Jensine Jeppesen, f. 27. juni 1889 i Taarup,

Torkildstrup sogn, død maj 1972, begr. 6. maj i Eskildstrup. Dt. af (indsidder Rasmus Jeppesen og Jensine Petra Kirstine Rasmussen (f. c. 1858)).

1 barn,

Barn af Lars Christian Hansen Hare, 79, og Birthe Kirstine Pedersen.

160 a. Hans Peter Reinholdt Hansen Hare, f. 18. jan. 1889 på "Skovlundegaard", matr. no. la, Sørup, Eskildstru sogn. Ejer af sin fødegård fra 1918-1960.

Død 18. maj 1979 på Eskildstrup Alderdomshjem, begr. i Eskildstrup.

Gift 25. maj 1917 i Eskildstrup m. Anne Katrine Pyndt Pedersen, f. 6. april 1894 i Oustrup, matr. no. 8a, Oustrup, død 22. sept. 1949 i Sørup, bisat 27. sept.. Dt. af (gdr.

på "Eskelund" Peder Pedersen og Anne Kathrine Pyndt (2/10 1864 på "Risbogaard i Tingsted sogn- /4 1894)).

2 bøm,

Barn af Johanne Marie Hemmingsen, 84, og Hans Hansen Kjæp.

161 a. Karen Kirstine Hansen, f. 28. juni 1890 i Riserup, dbt. 21. sept, i Nørre Vedby.

Børn af Ane Catrine Hemmingsen, 86, og Lars Simon Hansen Kæp.

162 a. Karen Marie Hansen, f. 24. feb. 1891 i Nørre Vedby, dbt. 7. juni i Nørre Vedby.

163 b. Olga Elise Petrine Hansen Kæp, f. 23. jan. 1896 i Nørre Vedby.

Død 8. maj 1969 i Eskildstrup, begr. 12. maj i eskildstrup.

Gift 23. nov. 1923 i Eskildstrup kirke m. gdr. Kristian Julius Jensen, f. 2. juli 1895 i Hullebæk, Systofte sogn, død 3. maj 1970, begr. 8. maj i Eskildstrup. Søn af (gdr. i Hullebæk Johan Jensen (3/8 1854 i Ravnstrup, Nørre Kirkeby sogn-4/1 1941 i Hullebæk) og Bodil Nielsen Brun (28/9 1854 i Eskildstrup- ?/12 1925 i Hullebæk)).

3 børn,

Børn af Knud Vilhelm Hansen, 99, og Henriette Amalie Henriksen.

164 a. Else Lovise Hansen, f. 28. juni 1904 på matr. No. 5a, Sørup, Eskildstrup sogn.

165 b. Henriette Kathrine Hansen, f. 13. marts 1909 på matr. No. 5a, Sørup, Eskildstrup sogn.

Bor Lars Larsensgade 9,4800 Nykøbing. (1990).

Barn af Oline Marie Simonsen, 102, og Rasmus Hansen Vest.

166 a. Agnes Margrethe West, fil. jan. 1892 i Lundby, Brarup sogn.

Død foråret 1977 på Stege Sygehus.

(30)

Gift 15. okt. 1915 m. Hans Christian Hansen, f. 25. maj 1890, 1952 på Maribo Sygehus.

3 børn,

Børn af Jens Peter Nielsen Palle, 114, og Hanne Marie Nielsen.

167 a. Jens Christian Nielsen Palle, f. 8. dec. 1885 i Gunsemagle, dbt. i Torkildstrup.

Død 27. marts 1984.

Bosatte sig i Stigsnæs v. Skelskør.

Gift m. Anna Hemmingsen, f. 8. nov. 1891 på Møn, død 20. juni 1961.

1 barn,

168 b. Marie Nielsen Palle, f. 15. dec. 1887 Død 6. april 1966.

Gift m. Rasmus Andersen, f. 11. marts 1888 i Reersø, død 6. dec. 1937.

2 børn,

169 c. Hansine Christine Nielsen Palle, f. 11. marts 1889, Død 13. juni 1988.

Gift m. Hans Peter Marius Mortensen, f. 25. jan. 1888 i Sønder Grimmelstrup,

Horbelev sogn, død 12. dec. 1942. Søn af (gmd. i Sdr. Grimmelstrup Jørgen Mortensen og Hanne Margrete Rasmussen).

1 barn,

170 d. Hans Nielsen Palle, f. 24. sept. 1891, Død 16. jan. 1959.

Gift m. Martha Christensen, f. 6. april 1896 i Stedstrup, Kirke Eskildstrup sogn, død 17.

sept. 1967.

2 børn,

171 e. Martha Nielsen Palle, f. 1. aug. 1893.

Død 12. juli 1984. Ugift.

Var husbestyrerinde hos sin farbror Vilhelm Palle, hvis hustru døde allerede 1921.

172 f. Thorvald Nielsen Palle, f. 12. juli 1895.

Død 7. maj 1957.

Overtog gård nr. 14 i Gunsemagle, Torkildstrup sogn.

1* m. Erna Nielsen Væver, f. 1894, død 23. feb. 1932. Dt. af (gdr. Lars Jørgen Nielsen Væver, gård 14 i Gunsemagle, og Anne Helene "Lene" Rasmussen).

2* m. Laura Henriksen, f. 14. jan. 1913 i Sorø, død 20. juli 1991.

3 børn,

173 g. Georg Nielsen Palle, f. 5. okt. 1897.

(31)

Død 2. aug. 1960.

Overtog gården i Særslev, Horbelev sogn.

Gift m. Mary Winther, f. 28. maj 1896 i Ulslev, Idestrup sogn, død 2. okt. 1988.

3 bøm,

174 h. Otto Nielsen Palle, f. 10. aug. 1900.

Død 29. juli 1986.

Gift m. Palma, f. 29. juni 1906 i Esbjerg, død 2. juni 1990.

3 børn,

175 i. Gudrun Nielsen Palle, f. 14. dec. 1903.

Død 11. dec. 1976. Husmoderafløser i København. Ug.

176 j. Vita Ingrid Nielsen Palle, f. 27. juni 1906 i Særslev, Horbelev sogn.

Gift c. 1933 m. gdr. Hans Jensen Jyde, f. 28. juli 1904 i Gunsemagle, Torkildstrup sogn.

Søn af (gdr. Jens Peter Jensen Jyde og hustru).

"Pilekjær" stammer fra 1807, og blev ombygget 1870, 1890 og 1942. Hans J. Jyde overtog gården 1933.

2 børn,

Bøm af Lars Christian Nielsen Palle, 115, og Sidsel Jørgensen West.

177 a. Ester Palle, f. 12. okt. 1902 i Nørre Alslev.

Død 28. aug. 1977 på Finsens Instituttet, bisat i Nørre Alslev.

Gift 20. maj 1927 m. Jens Rasmussen, f. 31. juli 1902 i Øster Ulslev, død 24. april 1993.

Søn af (Christian Rasmussen og Marie).

5 børn,

178 b. Hans Palle, f. 4. feb. 1904 i Nørre Alslev, dbt. 27. marts 1904 i Nørre Alslev.

Død 21. april 1910 i Nørre Alslev, begr. 26. april i Nørre Alslev.

Børn af Ane Thrine Nielsen, 116, og Christen Mortensen "Bonde".

179 a. Johanne Katrine Mortensen Bonde, f. 17. sept. 1890 i Lillebrænde, dbt. 30. nov.

Død 22. juli 1976, begr. i Torkildstrup.

Gift m. gdr. Hans Rasmus Andreas Rasmussen Kappel, f. 22. maj 1888 i Torkildstrup, d. 26. feb. 1960. Søn af (gdr. Hans Peter Kappel (22/12 1852 i Gundslev-26/2 1932) - (Hans P. Kappel overtog gården efter sin morfar) og Maren Marie Margrethe

Ungermand (23/5 1858 i Gundslev-20/8 1918). Hans Kappel overtog gården efter sine forældre 1915.

2 bøm,

180 b. Hans Mortensen Bonde, f. 11. juni 1892 i Lillebrænde.

Død 15. feb. 1982 i Sdr. Taastrup, begr. i Idestrup.

(32)

Gdr. i Sdr. Taastrup.

Gift 23. maj 1919 i Idestrup m. Ellen Mortensen, f. 25. dec. 1894 i Sdr. Taastrup, Idestrup sogn, død 1969, begr. i Idestrup. Dt. af (gdr. L. P. Mortensen og hustru Anna).

3 børn,

181c. Morten Mortensen Bonde, f. 17. marts 1894 i Lillebrænde.

Død 1967 i Ulslev, begr. i Idestrup.

Gdr. i Ulslev, Idestrup sogn.

Gift 11. sept. 1925 i Idestrup m. Dagny Simonsen, f. 18. aug. 1898, død c. 1991. Dt. af (gdr. Ludvig Simonsen og hustru Anna)

3 bøm,

182 d. Johannes Mortensen Bonde, f. 18. april 1898 i Lillebrænde.

Død 11. april 1986 i Lillebrænde.

Gift 6. nov. 1925 i Torkildstrup m. Johanne Jyde, f. 20. nov. 1901 i Gunsemagle, Torkildstrup sogn, død 27. dec. 1992, begr. i Lillebrænde. Dt. af (gdr. Peter Jyde og hustru Hanne).

3 bøm,

Bøm af Lene Elizabeth Nielsen, 118, og Anders Jørgen Andersen.

183 a. Hans Jørgen Andersen, f. 31. maj 1898 i Lillebrænde.

Død 25. juni 1987.

Gdr. i Taarup, Lillebrænde sogn. Var sognerådsformand.

Gift 8. maj 1923 i Idestrup m. Ingeborg Mortensen, f. 12. feb. 1898 i Sdr. Taastrup, Idestrup sogn.

2 bøm,

184 b. Poul Gunnar Andersen, f. 20. aug. 1900 i Lillebrænde.

Død 1. dec. 1967 på "Teglbrændergaarden", Lillebrænde.

Gift 23. april 1939 m. Grete Skaaning, f. 31. juli 1914 i Blæsebjerg, Lillebrænde sogn.

Bosatte sig i Lillebrænde.

4 børn,

185 c. Edel Margrethe Andersen, f. 6. okt. 1902 i Lillebrænde.

Død 15. dec. 1993 på Nørre Alslev Plejehjem, Torkildstrup sogn.

Gift 1. dec. 1922 i Torkildstrup m. gdr. og siden formand for De Danske

Frøavlerforeninger, Laurits Larsen, f. 14. marts 1894 i Sullerup, Torkildstrup sogn, død 31. jan. 1951.

Bosatte sig i Dukkerup, Torkildstrup sogn.

186 d. Valborg Johanne Andersen, f. 19. sept. 1904 i Lillebrænde.

Død 15. dec. 1976 i København.

(33)

Leder af fritidshjemmet "Saxoly", Saxogade, København. Ug.

187 e. Ingrid Elisabeth Andersen, f. 31. juli 1907 i Lillebrænde.

Død 16. marts 1985, begr. i Torkildstrup.

Gift 5. april 1935 i Lillebrænde? m. gdr. og sognefoged Erik Andreas Rasmussen Kok, f. 24. marts 1906 i Torkildstrup, død 3. marts 1975 i Torkildstrup. Søn af (gdr.

Rasmus Rasmussen "Kok” (7/7 1876-13/12 1946) og Ane Kirstine Kok (23/1 1880 på

"Torkildstrupgaard", matr. nr. 3a, -6/2 1950)).

Rasmus Kok søn af : Gmd. Anders Peter Rasmussen "Teglbrænder" i Sullerup (f. c.

1837) og Bodil Marie Jakobsen, (f. 1841).

Ane Kirstine Kok dt. af : Gmd. Hans Peter Kok (16/5 1835-25/11 1903) og Karen Marie (15/2 1849-6/5 1912).

3 bøm,

188 f. Astrid Marie Andersen, f. 25. juli 1910 i Lillebrænde.

Død 3. april 1986.

Gift 10. feb. 1937 i Lillebrænde m. dyrlæge Ottar Magnus Hansen Sommer, f. 19. jan.

1909 i Sullerup, Torkildstrup sogn, død 15. juli 1985. Søn af (gdr. Christian Sommer og Karen Kirstine Rasmussen). Ottar M. H. Sommer fik dyrlægeeksamen 1935, blev. ass.

hos dyrlægerne Hr. Veilbæk i Rønne og Hr. Broholm i Bellinge. Praksis i Eskildstrup 1937-41 .Ass. hos dyrlæge Madsen i Hesselager fra nov. 1941. Overtog dyrlæge Villadsens praksis i Sakskøbing dec. 1941. Kommunedyrlæge s. st. fra 1941.

Reservedyrlæge v. levnedsmiddelkontrollen i Vejle fra 1947. Prakt. i Græsted fra april 1948. Overdyrlæge i Allingaabro fra marts 1951, og v. Silkeborg Andelssvineslagteri fra jan. 1958-jan. 1962.

Overdyrlæge v. Lolland-Falsters Andelssvineslagteri fra jan. 1962.

3 børn,

Bøm af Niels Johannes Nielsen Palle, 120, og Ane "Anna" Kirstine Larsen.

189 a. Inger Nielsen Palle, f. 1. juni 1906 i Nørre Vedby.

Død 25. okt. 1979, begr. på Gyldenbjerg kgd..

Boede mange år på hjemgården.

190 b. Hans Nielsen Palle, f. 14. sept. 1908 i Nørre Vedby. Konfirmeret 8. april 1923.

Død 9. jan. 1980, begr. på Gyldenbjerg kgd..

Boede mange år på hjemgården.

Giftede sig i en ret sen alder m. Kirsten, f. 24. feb. 1913, død 16. maj 1986, begr. på Gyldenbjerg kgd.. Boede i Orehoved.

191 c. Agnes Nielsen Palle, f. 10. dec. 1910 i Nørre Vedby, dbt. 5. marts 1911.

192 d. Jens Nielsen Palle, f. 3. jan. 1912 i Nørre Vedby, boede mange år på hjemgården.

Død 6. nov. 1978, begr. på Gyldenbjerg kgd..

En brodersøn overtog "Elyseum"1968. (Lars K. Palle, f. 1945, se No. 302).

193 e. Kristian Nielsen Palle, f. på "Elyseum" i Nørre Vedby.

(34)

Blev gdr. i Lejre, Sjælland.

Gift.

1 barn,

Bøm af Rasmus Vilhelm Nielsen "Palle", 122, og Maren Kirstine Rasmine Rasmussen.

194 a. Hans Palle, f. 5. juni 1911 i Gunsemagle, hj. dbt. 9. juni, fremst. 10. sept, i Torkildstrup kirke. Død 5. marts 1993, begr. i Torkildstrup.

Byggede ny gård på noget af parcellen fra hjemgården.

Gift 25. nov. 1937 i Torkildstrup m. Anna Mogensen, f. 24. april 1911 i Gunsemagle, død 23. sept. 1988, begr. i Torkildstrup. Dt. af (gdr. Hans OlufHansen Mogensen og Helene Augusta Villadsen).

4 bøm,

195 b. Knud Palle, f. 20. maj 1913 i Gunsemagle, dbt. 27. juli i Torkildstrup.

Død 18. okt. 1986, begr. i Torkildstrup.

Konf. 2. okt. 1927 i Torkildstrup.

Havde slægtsgården fra 4. juni 1941-18. jan. 1985.

Gift 13. juni 1941 i Ønslev m. Solveig Margit Jensen, f. 3. feb. 1919 på mejeriet

"Fælleshaab", Ønslev sogn. Dt. af (mejeribestyrer Enghard Jensen (15/1 1887-24/8 1965) og Sigrid Kirstine Hansen (26/10 1893-9/3 1949)).

2 bøm,

196 c. Astrid Palle, f. 15. sept. 1915 i Gunsemagle, dbt. 7. nov. i Torkildstrup kirke.

Konfirmeret 6. okt. 1929 i Torkildstrup kirke.

Gift 1. dec. 1937 i Torkildstrup m. gdr. Johannes Smedegaard Bjerre, f. 2. juli 1909 i Fabjerg sogn, Nørre Nissum herred, Ringkøbing amt. Søn af (gdr. Hans Bjerre og Johanne Kirstine Smedegaard).

Bosatte sig på "Kildehøj" Kettinge, Lolland.

4 bøm,

Børn af Hanne Marie Nielsen Palle, 124, og Carl Hugo Jensen.

197 a. Margrethe Jensen, f. 10. marts 1914 på "Lundby Møllegaard", Lundby, Brarup sogn.

Død 23. feb. 1984.

Gift 17. sept. 1937 i Brarup kirke m. Hans Christian Høegh-Andersen, f. 28. feb. 1910

"Luenhøj", Matr. Nr. 5a, m. fl., Nørre Ørslev, død 23. aug. 1984. Søn af (Hans Jørgen Andersen (1/11 1878 i Frejlev-?), gift 25/3 1904 m. Anna Margrethe Høegh (25/5 1878

på "Høeghsgaard", Vantore-3/9 1963)).

Hans Christian Høegh-Andersen købte 1934 "Elisabethminde", Vigsnæs sogn, og 1948 flyttede familien til "Luenhøj" i Nørre Ørslev sogn. 1 1972 flyttede de til Fuglehaven, Sundby, Lolland.

6 bøm,

(35)

198 b. Hans Jensen, f. 20. maj 1916 på "Lundby Møllegaard", Lundby, Brarup sogn.

Død 16. aug. 1993.

Gift 16. maj 1943 m. Ingrid Leth-Olsen, f. 2. dec. 1917.

Bopæl, "Strandager", v. Blæsbjerg, Lillebrænde sogn, Nykøbingvej, Stubbekøbing.

3 børn,

199 c. Axel Jensen, f. 19. juli 1918 på "Lundby Møllegaard", Lundby, Brarup sogn. Tvilling.

Gift 2. sept. 1950 m. Helene Pedersen, f. 9. sept. 1918.

Bopæl. Skovbrinken 22, Allerød.

3 børn,

200 d. Poul Jensen, f. 19. juli 1918 på "Lundby Møllegaard", i Lundby, Brarup sogn. Tvilling.

Død 8. maj 1972 på "Lundby Møllegaard".

Gift 24. juni 1949 m. Ellen Tønnesen, f. 24. juni 1928 i Ønslev. Dt. af (Laurits Erhardt Larsen Tønnesen (12/11 1890-9/4 1963) og Henriette Marie Nielsen (10/1 1901 i Veminge, Fyn - 10/8 1957)).

4 børn,

Barn af Margrethe Nielsen Palle, 125, og Valdemar Villadsen.

201 a. Karen Villadsen, f. 22. nov. 1915 i Torkildstrup sogn.

Død 13. feb. 1991.

Gift 2. jan. 1941 i Torkildstrup m. lærer i Torkildstrup, siden i Svinninge, Grumløse, Næstved, Stubbekøbing og Nørre Alslev, Knud Verner Andersen, f. 24. nov. 1913 i Vester Egesborg, Sydsjælland, død 28. sept. 1995.

4 børn,

Børn af Niels Christian Nielsen Sværke, 131, og Else Rasmine Catharine Johannesen 202 a. Rasmus Nielsen Sværke, f. 23. nov. 1892 i Nørre Grimmelstrup, dbt. 5. feb. 1893 i

Nørre Vedby.

Død 6. aug. 1981 i Nørre Ørslev, begr. i Nørre Ørslev.

Gift 11. juli 1923 m. lærerinde Karen Lind, f. 31. marts 1899 i Enslev v. Randers, død jan. 1967, begr. i Nørre Ørslev.

3 børn,

203 b. Johannes Nielsen Sværke, f. 23. juni 1894 i Nørre Grimmelstrup, dbt. 13. sept. 1894.

Konf. 4. okt. 1908 i Nørre Vedby.

Død 2. nov. 1976 i Eskildstrup.

Gift 5. maj 1921 i Kippinge m. Ellen Frederikke Hansen, f. 20. feb. 1901 i Taars, død 2. maj 1975 i Eskildstrup, begr. i Eskildstrup. Dt. af (gdr. i Øster Kippinge Hans Christian Hansen og Ane Kirstine Sofie Hansen).

3 børn,

(36)

204 c. Karen Kirstine Nielsen Sværke, f. 15. marts 1896 i Nørre Grimmelstrup, dbt. 25. maj 1896 i Nørre Vedby.

Død aug. 1968 i Horbelev.

Gift 27. april 1923 i Nørre Vedby m. Christen Valdemar Jensen, f. 15. dec. 1892 i Horbelev, død okt. 1966 i Horbelev. Søn af (høker Jørgen Jensen og Ane Kirstine Nielsen),

3 børn,

205 d. Christian Nielsen Sværke, f. 9. dec. 1897 i Nørre Grimmelstrup, dbt. 12. jan. 1898 i Nørre Vedby.

Død 4. juli 1981 i Orehoved.

Gift 24. april 1923 på Stubbekøbing Raadhus m. Karen Ingeborg Nielsen, f. 3. okt.

1904 i Errindlev, død 14. aug. 1992.

3 børn,

206 e. Petrine Nielsen Sværke, f. 30. marts 1899 i Nørre Grimmelstrup, dbt. 22. maj 1899 i Nørre Vedby.

Død 20. marts 1900, begr. i Nørre Vedby.

207 f. Peder Nielsen Sværke, f. 12. marts 1900 i Nørre Vedby, dbt. hjemme 22. marts, fremst.

i Nørre Vedby kirke 24. maj 1900.

Død dec. 1981.

Gdr. i Ellede ved Kalundborg.

Konf. 19. april 1914 i Nørre Vedby.

Gift 24. okt. 1926 m. Inger Rasmussen? f. nov. 1904 i Ulstrup, Røsnæs, død juli 1978 I barn,

208 g. Carl Nielsen Sværke, f. 27. feb. 1902 i Nørre Grimmelstrup, dbt. 27. april i Nørre Vedby.

Død 8. aug. 1973 i Vaalse.

Har haft et husmandssted ved Skoven, siden gdr. i Vaalse fra 1. april 1937.

Gift 16. marts 1930 i Vaalse m. Karen Johanne Jørgensen, f. 19. feb. 1908.

7 børn,

209 h. Anders Nielsen Sværke, f. 20. jan. 1905 i Riserup, dbt. 12. marts i Nørre Vedby. Konf.

13. april 1919 i Nørre Vedby.

Død 12. juni 1964 i Hygim.

Gdr. Gården blev siden overtaget af sønnen Knud, No. 285.

Gift 18. nov. 1934 i Hygum m. Jenny Krista Jodl Madsen, f. 14. okt. 1905 i Hygum, død 31. juli 1986 i Hygum.

Boede på "Over Kammersgaard", Hygum, 7620 Lemvig.

7 børn,

210 i. Hans Nielsen Sværke, f. 6. okt. 1906 i Riserup, dbt. 25. nov. i Nørre Vedby.

SVÆRKE-SLÆGTEN, II

(37)

Død 16. nov. 1968 på Amtssygehuset i Roskilde, begr. i Brarup.

Arbmd., siden pel. i Sullerup, Torkildstrup sogn.

Gift 11. marts 1927 på Stubbekøbing Rådhus m. Karla Marie Hansine Hansen, f. 10.

aug. 1906 i Dukkerup, Torkildstrup sogn, død 4. april 1948 på Nykøbing Sygehus, begr. 9. april i Brarup. Dt. af (boelsmand Kristian Hansen og Nielsine Kirstine Jensen).

5 børn,

211 j Vilhelm Nielsen Sværke, f. 12. feb. 1908 i Nørre Grimmelstrup, dbt. 9. april i Nørre Vedby sogn.

Død 19. juli 1945 i Nørre Grimmelstrup, begr. i Nørre Vedby.

Gift 2. juni 1940 i Lillebrænde? m. Inger Marie Jensen Simonsen, f. 14. jan. 1915 i Lillebrænde, død 20. aug. 1995 i Horbelev.

Inger M. J. Simonsen 2* 18. okt. 1946 m. Christian Pedersen, bosat i Meelse.

1 barn,

212 k. Anna Nielsen Sværke, f. 1. feb. 1910 i Nørre Grimmelstrup, dbt. i Nørre Vedby.

Død 25. marts 1938 i Skelby.

Gift 8. okt. 1933 i Nørre Vedby m. pel. Peter Reitz, f. 18. nov. 1903 i Nørre Ørslev, død 8. sept. 1989 i Skelby.

2 børn,

213. Ingeborg Nielsen Sværke, f. 3. juni 1912 i Nørre Grimmelstrup, dbt. i Nørre Vedby.

Gift 12. maj 1940 i Nørre Vedby m. pel. på Hasselø, Væggerløse sogn, Peter Hansen, f.

30. juni 1911 i Føvling v. Brørup, død 12. marts 1990 på Hasselø, begr. i Væggerløse.

Søn af (Hans Peder Hansen og Bodil Marie Nielsen).

Ingeborg Hansen bor nu (marts 1999) i Nykøbing.

2 børn,

214 m. Johanne Nielsen Sværke, f. 10. jan. 1915 i Nørre Grimmelstrup, dbt. i Nørre Vedby.

Gift 11. maj 1941 i Nørre Vedby m. landmand Poul Osvald Hansen, f. 10. jan. 1914 i Vaalse, død 27. jan. 1982 i Nørre Grimmelstrup, begr. i Nørre Vedby.

3 børn,

Børn af Ole Peder Nielsen Sværke, 132, og Karen Kirstine Larsen.

215 a. Karen Kirstine Nielsen Sværke, f. 29. april 1897 i Nørre Grimmelstrup, Nørre Vedby sogn.

Gift m. Laurids.

216 b. Karl Laurits Nielsen Sværke, f. 3. jan. 1901 i Nørre Grimmelstrup, Nørre Vedby sogn.

Gift 10. juli 1923 m. Maren Kristine Hansen, f. 18. jan. 1896 i Horbelev.

(38)

Børn af Karen Kristine Nielsen Sværke, 133, og Hans Christian Larsen.

217 a. Karen Kirstine Larsen, f. 13. feb. 1894 i Ravnse, dbt. i Nørre Alslev.

Død 23. dec. 1980.

Gift 23. maj 1918 i Nørre Alslev m. maler Axel Robert Nikolaj Nielsen, f. 29. dec.

1890 i Nørre Ørslev, død 18. maj 1960 i Nørre Ørslev. Søn af (maler Jens Julius Nielsen og Ane Margrethe Rasmussen).

2 børn,

218 b. Anna Kirstine Larsen, f. 25. juli 1895 i Ravnse, dbt. i Nørre Alslev.

Død 25. april 1984.

Gift 1. jan. 1921 i Nørre Alslev m. gdr. Christian Jensen Snedker, f. 15. maj 1888 i Permelille, Koldby sogn. Samsø, død 12. dec. 1945. Søn af (gdr. Niels Peder Jensen Snedker og Mette Cathrine Jensen).

219 c. Rasmus Peter Larsen, f. 26. sept. 1899 i Ravnse, dbt. i Nørre Alslev.

Død 22. marts 1962 på "Langbjerggaard", Ravnse, Nørre Alslev sogn.

Gift 29. maj 1927 i Nørre Alslev m. Ester Margrethe Hansen Koch, f. 21. nov. 1903 i Ønslev, død 31. juli 1984 i Ravnse, Nørre Alslev sogn. Dt. af (gdr. Rasmus Hansen Koch og Karen Johanne Kristensen).

4 børn,

Børn af Anna Petrine Nielsen Sværke, 135, og Ole Peter Hansen.

220 a. Rasmus Johannes Hansen, f. 3. sept. 1908 i Ravnse, dbt. i Nørre Alslev.

Død c. 1978.

Gift m. Kirstine "Stine" Andersen. Dt. af (skrædder Andersen).

2 bøm,

221 b. Ellen Astrid Hansen, f. 20. jan. 1910 i Ravnse, dbt. i Nørre Alslev.

Død før 1996 i Nørre Alslev.

Gift i Nørre Alslev m. gdr. i Klodskov, Ønslev sogn, Holger Boye, f. på Langeland, død 16. juli 1999 i Nørre Alslev, begr. 21. juli i Nørre Alslev.

2 børn,

Barn af Lars Johan Nielsen Sværke, 136, og Marie Rasmine Andersen.

222 a. Else Nielsen Sværke, f. 15. april 1907 på "Bakkely", i Skerne, dbt. i Gundslev.

Gift 27. juli 1928 i Gundslev m. præstegårdsforpagter/siden gdr. på matr. nr. 17 a. i Gundslev, Lars Christian Vilhelm Larsen, f. 7. april 1903 i Skerne. Gundslev sogn, død 6. aug. 1983, begr. i Gundslev. Søn af (pel. Johan Larsen (1876-?), og Jenny Hansine Jensen (1881-?)).

4 børn,

(39)

Børn af Hans Valdemar Nielsen Sværke, 138, og Anna Pauline Olsen.

223 a. Knud Olsen Sværke, f. 2. aug. 1912 i Gundslev, dbt. 13. okt. i Gundslev.

Død 4. juli 1913 på Rigshospitalet i København, begr. i Gundslev.

224 b. Aage Sværke, f. 3. juni 1914 i Gundslev, dbt. 2. aug. i Gundslev.

Bor i Langebæk på Sydsjælland.

Gift m. Esther Nielsen, f. 25. dec. 1920, død 6. jan. 1996.

4 børn,

225 c. Astrid Sværke, f. 25. maj 1917 i Gundslev, dbt. 22. juli i Gundslev.

Død 29. april 1988 i Nykøbing, begr. på Nordre kgd..

Gift 12. maj 1940 m. gdr. John Hansen, f. 28. marts 1917. Søn af (gdr. Rasmus Morten Hansen og hustru, "Barske Gaarde", Gundslev).

Ægteskabet opløst 1947.

John Hansen bor i Nakskov.

1 barn,

226 d. Esther Sværke, f. 10. marts 1919 i Gundslev, dbt. 25. maj i Gundslev.

Gift 27. april 1946 i Gundslev m. gdr. Arvid Olsson, f. 6. april 1912 i Kyndeløse, Sjælland. Søn af (Niels Olsson og Emma Marie Pedersen).

Gdr. i Alstrup, Brarup sogn. Nu boende Nygade i Eskildstrup.

2 bøm,

227 e. Erik Sværke, f. 24. feb. 1925 i Gundslev, dbt. 13. maj i Gundslev.

Død 16. maj 1925 i Gundslev, begr. i Gundslev.

228 f. Knud Erik Sværke, f. 7. aug. 1929 i Gundslev, dbt. i Gundslev kirke.

Læge i København.

Gift 8. sept. 1956 på Nykøbing Raadhus m. Grethe Kusk, f. 13. juli 1935 i Kippinge.

4 børn,

Børn af Johanne Kirstine Larsen, 139, og Rasmus Rasmussen Kepp/Kjep.

229 a. Ole Peter Kjep, f. 25. nov. 1898 i Skerne, Gundslev sogn.

230 b. Karl Kjep, f. 10. sept. 1899 i Skerne, Gundslev sogn.

231 c. Georg Kjep, f. 5. okt. 1902 i Skerne, Gundslev sogn.

232 d. Karen Kjep, f. 16. april 1904 i Skerne, Gundslev sogn.

Børn af Ane Kathinka Hansigne Nielsen Sværke, 146, og Hans Georg Olsen.

233 a. Johannes Morten Olsen, f. 30. juli 1904 i Gundslev, dbt. 16. okt. i Gundslev.

SVÆRKE-SLÆGTEN, II

(40)

Død 17. okt. 1984 i Nykøbing.

Cand, polyt, og siden amtsvejinspektør i Nykøbing Falster. R*.

Gift 27. jan. 1932 i Utterslev m. Karla Hansen, f. 27. jan. 1910 i Nørre Alslev.

Dt. af (Karl Hansen og Mary Bolette Rasmussen).

Adr.: Peter Freuchensvei 68, 4800 Nykøbing.

3 børn,

234 b. Jens Kristian Olsen, f. 20. juli 1908 i Utterslev.

Død 9. juni 1947 i Utterslev.

På gravstenen, som findes endnu, står "Aldrig forstummer Toner fra Himlen".

235 c. Knud Georg Olsen, f. 15. maj 1912.

Død før 1998.

Gift m. Maria Anhøj, f. 24. feb. 1921 på Bornholm.

2 børn,

Barn af Hans Christian Nielsen Sværke, 148, og 1* m. Thora Hansine Krøll Rasmussen.

236 a. Gunnar Christian Sværke, f. 26. juni 1924 i Skerne, dbt.27. juli i Gundslev kirke.

Gift 1950 m. Gudrun Eriksen, f. 23. marts 1921 i Radsted. Dt. af (gdr. Rudolf Eriksen og Bolette).

Adr.: Egedvej 49, 4800 Nykøbing.

4 børn,

237 b. Valborg Marie Sværke, f. 7. aug. 1925 i Skerne, dbt. 27. sept, i Gundslev kirke.

Gift m. gdr. i Skerne Andreas Jacobsen, f. 28. aug. 1926 på "Højbygaard", Taagerup, død 10. nov. 1984 i Skerne, begr. i Gundslev.

Søn af (Franciska Bicon).

Adr.: Skovvej 62, 4840 Nørre Alslev.

2 børn,

238 c. Karen Kirstine Sværke, f. 7. sept. 1926 i Skerne, dbt. 17. okt. i Gundslev kirke.

Død 27. okt. 1982 i København.

Karen Kirstine Sværke rejste til København c. 1950. Fik arbejde i huset hos en grossererfamilie, hvor hun var ca. 12 år. Fra 1967 til sin død 1982 var Karen hjemmehjælper i Gentofte Kommune.

239 d. Verner Johannes Sværke, f. 21. dec. 1927 i Skerne, dbt.26. feb. 1928 i Gundslev.

Død 16. juli 1981 i Nørre Alslev. Var gdr. i Skeme.

Som ung var Verner Sværke meget ivrig gymnast.

Boende Syrenvej 11, Nørre Alslev.

Verner var ude at tjene på flere gårde. Den sidste var "Vilhelmsdal" v. Guldborg.

Derefter købte han Vilhelm Hansens gård i Skeme, og drev den til han blev syg, hvorefter han flyttede til Nørre Alslev på Syrenvej 11.

Ugift.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Hier sind es in ähnlicher Weise entweder Versetzungen des Vaters oder die dänische Einstellung des Elternhauses, die den Besuch der Domschule veranlaßten. So war Henrik

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og

Telegrafist Carl Emil August Vennervald og Hustru Flora Elise Thilo. Januar 1844 Forældre : Christian Wilhelm Thilo, Houtboist ved

i Sørup Hans Jørgen Pedersens kone, Bodil Simonsdatter (No. 69), Fd.: Ane Marie Mortensen på "Holgershaab", Peder Nielsen, Peder Hansen, begge Nørre Alslev og Peder..

Denne gang vil han holde et foredrag med titel: ”Rundt om Frølunde.” Han har jo mange gange demonstreret sin evne til at finde overraskende og spændende ting, og mon ikke der

Tabel 6 Familier fordelt på personernes beskæftigelse i og uden for erhverv, antal hjemme­ boende børn under 18 år samt børnenes

Margrethe i 1816, her står at hun,som forældre har afdøde Georg Mathias Buchreitz og efterlevende hustru Ane Marie Nielsdatter gift med børstenbinder Hans Mogensen i Århus..

født 7/9 1789, døbt IO/9 i Varde Set.Nicolai sogn, skrædder Niels Lund og hustru Anne Pedersdadatter deres søn navngivet Jep.. glarmester Niels Pedersen Bi«p, Niel« Kri«ten«en,

Frederikke (Fritze) Sophie Elisabeth comtesse Danneskiold- Samsøe (F: hofjægermester Christian Conrad Sophus greve D ♦-S ♦ og Wanda Sophie Elisabeth Candia Zahrtmann) ,

Born, fødte paa Kongsberg t (1.) Julie Uster, f. lens Frederik Bronn Schroeter, f. Birgitte Augusta Bolette Schroeter, f.. August 1875 pan Horten, Datter af Kaptain i Hæren

Efter hans Død arbejdede hans Søn, Skuespilleren Dr. Johan Christian Ryge videre i det angivne Spor indtil c. 1840 og paalagde sin Søn Distrikts­.. læge i Roskilde Valdemar Ryge

forvalter Aage Ravn, Kaptajn de Fine Skibsted og Frue, Købmand H. Hagen, Børge Ravn, Eigil Hagen og Cand. Berntsen, Amtsforval­. ter Aage Ravn, Købmand H. Hagen, Tage Ravn, Cand.

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret.. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt

(Datter af Købmand Oluf J. og Anna Nielsen).. og Marie Jensen). og Karen Pedersdatter). Skolelærer og Kirkesanger i Butterup. Anna Koefod). og Karen Marie Andersen). Jens

De vigtigste af de i nedenstående liste over dødsfald i Danmark i året 1972 anvendte forkortelser er følgende:.. = medlem af

Endelig men ikke mindst til skibsfører Joachim Permien i Hamburg (født i Wustrow), som vi ved et rent tilfælde, gennem Jørgen Permins mor fru Elsa Permin (lb.nr. 112) og fru

Told og byfoged regnskab of Ny Kongselv, byfoged regnskab på det uvisse af Marstrand, regnskab på told, aegefold og byens årlige skÉft.. ■if Uddev’ille, register på

Hartvig Marcus Frisch, f. Mariae) Claus Jacob Duncan, f. Duncan og Hustru Margrethe Kirstine f. Student 18 Aar gi. Om hans tidligere Uddannelse vides intet, men i 1769 blev han

Sognepræst Søren Henrik Theodor Sørensens datter med Anna Caro ­ line Frederikke Louise Thorstensen (se nr.. august 1894 i Skan ­ derborg med sognepræst Axel Johansen

a. Jens Brandt Nyholm og I. Else Birgitte Nyholm og P. Cathrine Sophie Vilhelmine Nyholm og H. Charlotte Cecilie Nyholm og E. Marchers Børn ... Joachim Gotsche Nyholm og

95 CARL Ludvig Andreas Randbøll Wolff, Plejer paa Skt.. Grosserer i København efter, at

rådsmedlem i Kiel. og Charlotte Benedicte Claudine Wilkens. ALSEN, JOHANNA MAGDALENA CHRISTINA, f. Jens Chrestensen i Ødis og Maren Jensen Pedersdatter, gift i Ødis

forening opløstes 1895, og dens medlemmer overgik til Dansk Kvindesamfund, for hvis Københavnskreds Matilde Bajer i en årrække var formandg. Gift