Workshop 2

23  Download (0)

Full text

(1)

Workshop 2

Psykiatri og MedCom standarder

21. November 2012

Hos Region Hovedstadens Psykiatri

Kristineberg 3, København Ø

(2)

Dagsorden &

mål for dagen

1. Velkomst og kort opfølgning fra sidste møde

2. Kortlægning af omfang af Psykiatri og MedCom standarder – model og afgrænsning

3. Status for it-systemunderstøttelse på psykiatriens område 4. Hvad er indholdet/skabelonen i regionale

behandlingsplan/koordineringsplan? Indhold i kommunale handleplaner

Kl. 11.00- 14.45:

5. Gruppearbejde om indhold og tilpasningsbehov i MedCom-standarderne

Gruppearbejde: A) Plejemeddelelser

Gruppearbejde: B) Andre meddelelser

6. Udfordringer omkring forsendelses flow ved flere

modtagere i den kommunale del

(3)

Opfølgning

• Lovgivning – Adviser

 KL notat elektronisk kommunikation

 Adviser uden samtykke efter retssikkerhedsloven §12c, kap. 16 i serviceloven og sundhedsloven

 Misbrugsområdet - afventer svar fra ministeriet

 §103 beskæftigelsestilbud uden hjælp efter kap. 16

personlig pleje og støtteperson – er det et med adviser her?

 DSI rapport 2011 Opgaveudvikling psykiatri, side 18

 Link til rapport:

 http://www.bedrepsykiatri.dk/media/320373/dsi%20r apport%202011%20-%20psykiatrien.pdf

Andre uklarheder vedr. lovgivning?

(4)

Opfølgning

• Danske Regioner efterspørger juridiske udfordringer for tværsektorielt samarbejde

 Tvangsforanstaltninger krav om lægens

tilstedeværelse: Er ”video- tilstedeværelse” ok?

• Førtidspensionsreform fra 1. jan. 2013- særlig indsats for personer under 40 år, øget samarbejde tværsektorielt

• DHUV indberetning fra kommunerne fra april 2013

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/de-nationale-

dokumentationsprojekter/handicap.aspx

(5)

Psykiatrisk afdeling Distriktspsykiatrisk

afd.

Praktiserende læge

Somatisk afdeling

Hjemmepleje

Bosted Handicap

Værested

Støtte/kontakt person

Myndighed/

visitation

Plejehjem Privatpraktiserende

psykiater

Jobcenter Patientrådgiver

Misbrugsteam Bosted Psykiatri

Regionalt Bosted

Kommunikationsveje Psykiatri og Social, handicap Voksenpsykiatri. Fra region

Kommune

Region

(6)

Plejehjem

Bosted Handicap

Værested Støtte/kontakt

person Myndighed/

visitation

Hjemmeplejen Jobcenter

Patientrådgiver

Misbrugsteam Bosted Psykiatri

Praktiserende læge Somatisk afdeling

Privatpraktiserende psykiater

Regionalt Bosted Psykiatrisk afdeling

Distriktspsykiatrisk afd.

Kommunikationsveje Psykiatri og Social, handicap Voksenpsykiatri. Fra kommunen

Kommune Region

(7)

B & U Psykiatri Distriktspsykiatri

B & U

Praktiserende læge

Somatisk afdeling

Hjemmepleje

Bosted Handicap

Støtte/kontakt person

Myndighed/

visitation

Skoler/

institutioner Privatpraktiserende

psykiater

Patientrådgiver Misbrugsteam

Psykiatrisk behandlings-

institution

PPR

Familieafdeling Psykiatrisk

behandlingsinstitution

Kommunikationsveje Psykiatri og Social, handicap B & U

Kommune

Region

(8)

Praktiserende læge Somatisk afdeling

Privatpraktiserende psykiater

Regionalt Bosted B & U Psykiatrisk

afdeling

B & U Distriktspsykiatrisk

afd.

Bosted Handicap

Støtte/kontakt person Myndighed/

visitation

Skoler/

institutioner

Patientrådgiver

Misbrugsteam Psykiatrisk behandlings-

institution

PPR

Familieafdeling

Hjemmepleje

Kommune Region

Kommunikationsveje Psykiatri og Social, handicap

B & U. Fra kommunen

(9)

Retspsykiatrisk afdeling

Distriktspsykiati afd.

Praktiserende læge

Somatisk afdeling

Værested

Støtte/kontakt person

Kriminalforsorgen

Politi

Jobcenter Patientrådgiver Misbrugsteam

Bosted Psykiatri

*PSP samarbejde

Domstolsstyrelse Myndighed/

Bevilling

Regionalt Bosted

*PSP=Politi, Social myndighed, Psykiatri

Kommunikationsveje Psykiatri og Social, handicap Retspsykiatri

Kommune

Region

(10)

Værested

Støtte/kontakt person Kriminalforsorgen

Politi

Jobcenter Patientrådgiver

Misbrugsteam Myndighed/

Bevilling

*PSP samarbejde

Domstolsstyrelse

Bosted Psykiatri

Retspsykiatrisk afdeling

Distriktspsykiati afd.

Praktiserende læge

Somatisk afdeling

Regionalt Bosted

Kommunikationsveje Psykiatri og Social, handicap Retspsykiatri. Fra kommunen

Kommune Region

(11)

Behandlingsplan

• Diagnoser, samt beskrivelse som underbygger diagnoser

• Plan for undersøgelser, der er nødvendige for diagnostiske og behandlingsmæssige grunde

• Plan for det påtænkte udrednings –og behandlingsforløb

• Mål, aktuelle og langsigtede

• Evt. udskrivningsaftaler, koordinationsplaner, planer for rehabilitering og/eller forebyggelse og sundhedsfremme

• Samarbejde med pårørende, herunder børn

• Patientens accept/manglende accept af behandlingsplan, samt patientens egne ønsker til behandlingen

• Dato for planlagt opfølgning af behandlingsplanen

• Evt. angivelse af årsager til at revidere aktuelle

behandlingsplan inden planlagt revision

(12)

Eksempel fra Nordjylland

Navn, cpr.nr. & adresse:

Samtykke Ja / Nej

Tidspunkt for planens udarbejdelse (dato & kl.) Tidspunkt for planens udlevering til pt. (dato)

Diagnose (psykiatrisk, somatisk, differentialdiagnoser, GAF voksne, GAPD, B&U) Behandlingsmål: Kortsigtede og langsigtede

Undersøgelsesplan (Psykiatrisk interview, Somatisk undersøgelse, Blodprøver, psykologiske tests, Diagnostisk interview, andet Risikovurdering: (Selvmord, Vold)

Psykiatrisk behandling (Farmakologisk, Psykoterapeutisk, Miljøterapeutisk, Psykoedukation Somatisk behandling (Farmakologisk, Anden somatisk intervention)

Social intervention

Kram (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) Planlægning af udskrivelse

Begrundelse for behandling i pågældende enhed Sundhedsfaglig kontaktperson

Pårørendekontakt Informeret samtykke

Tidspunkt for planens revidering (dato)

(13)

Udskrivningsaftale/Koordineringsplan

Definitioner

Udskrivningsaftale: En frivillig aftale mellem en

patient, Psykiatrien og andre relevante aktører om den fortsatte behandling efter udskrivelsen af patienten

Koordinationsplan: En plan for den fortsatte behandling af en patient, som udarbejdes som

kompensation for en udskrivningsaftale, når patienten

ikke vil medvirke frivilligt til udarbejdelse af en sådan

(14)

Hvem involveres?

• Sengeafsnittet

• Distriktspsykiatrien

• De sociale myndigheder, f.eks. sagsbehandler

• Praktiserende læge

• Evt. andre nøglepersoner, som det vil være

hensigtsmæssigt at inddrage i den konkrete sag

– fx personale fra aktivitetshuse, bofællesskaber,

alkohol/misbrugscenter. Evt. PSP

(15)

Udskrivningsaftalen - indhold

• Beskrivelse af patientens aktuelle og forventede fremtidige behov for behandling og sociale tilbud

• Dato og tidspunkt for første møde/aftale med de relevante tilbud

• Hvem der har pligt til at følge op - Hvornår/hvordan

• Hvem der skal reagere, hvis aftalen ikke overholdes.

• Hvem der har pligt til at revurdere

• Tidsbegrænsning af udskrivningsaftalen/

koordineringsplanen

(16)

Tavshedspligt

Ved etablering af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner kan der i visse situationer videregives oplysninger om patientens rent private forhold uden patientens samtykke.

• Oplysninger, der er nødvendige for at kunne indgå og følge op på udskrivningsaftaler eller koordinationsplaner

Samarbejdet mellem psykiatriske afdelinger, relevante myndigheder m.fl. forudsætter en udveksling af information om patienten.

• Det er tilladt at videregive relevante oplysninger om patientens private forhold mellem disse forskellige instanser i det omfang, videregivelsen må anses for nødvendig for iværksættelse af og tilsyn med overholdelse af udskrivningsaftalen eller

koordinationsplanen.

(17)

Handleplaner- kommunen

• §140 børn- §141/voksne

• Har I skabelon for indhold?

• Er indhold i handleplaner relevant at udveksle ved tværsektoriel kommunikation?

Når der ydes hjælp til personer under 65 år, efter afsnit V, skal kommunal-bestyrelsen som led i indsatsen skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen, jf. dog stk. 2. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til borgerens ønske om en handleplan samt karakteren og omfanget af indsatsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til:

personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.

Stk. 3. Handleplanen skal angive:

formålet med indsatsen,

hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet, den forventede varighed af indsatsen og

andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.

Stk. 4. Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med

denne.

(18)

IT systemer

Visitation

Visitation

Børn Hjemmeplejen Sundhedsplejen Social psykiatri Handicap Misbrug Jobcenter Bosteder

1. kommune 2. Kommune 3. kommune

EPJ PAS

1. sygehus

2. sygehus

(19)

Gruppearbejde

Gruppearbejde: A) Plejemeddelelser

• Adviser

• Indlæggelsesrapporten

• Plejeforløbsplan

• Melding om færdigbehandling

• Udskrivningsrapporten

• Korrespondancemeddelelse

Gruppearbejde B:

Andre meddelelser

• Henvisning og epikriser

• Receptfornyelse

• Obs LÆ blanketter – behandles også den 11.12.

(20)

Udveksling DHUV

Samlet funktionsevne A-E Link:

http://www.dst.dk/da/Statistik /emner/de-nationale-

dokumentationsprojekter/hand

icap.aspx

(21)

Grupper

NORD MIDT og SJÆLLAND

Karen von Påhlman, Region Nordjylland Annemarie Frandsen, Region Nordjylland Anne Bøttcher, Psykiatrien, region Nordjylland Pia Dynnes Hansen, Psykiatrien, Region Nordjylland Mikael Karup Haugaard, Hjørring Kommune

Thomas Bitsch, Region Midtjylland

Elisabeth Westergaard, Region Midtjylland - Psykiatri og Social

Arman Asovic, Horsens Kommune Poul Larsen, Horsens Kommune

Ulla Maegaard Nielsen, Psykiatrien, Region Sjælland Martin Rather, Kalundborg Kommune

REGION SYD HOVEDSTADEN

Ditte Borggren, Region Syddanmark

Susanne Heinrich, Region Syddanmark, psykiatrien Bente Christensen, Kolding Kommune

Erik Holm, Odense Kommune

Ditte Marie Hammer, Psykiatrien Region H Bende Kilde, Hvidovre Kommune

Rasmus Kern, Hvidovre Kommune

Helle Rudebeck, Gentofte Kommune

Conni Christiansen, Region Hovedstaden

Anne Danborg, Region Hovedstaden

(22)

LÆ blanketter

• LÆ 100 - Erklæring om kommunens brug af anden aktør (12/2009)

• LÆ 101 - Anmodning om journaloplysninger fra sygehus (10/2004)

• LÆ 105 - Journaloplysninger fra sygehus (12/2009)

• LÆ 111 - Anmodning om journaloplysninger fra speciallægepraksis (06/06)

• LÆ 115 - Journaloplysninger fra speciallægepraksis (12/2009)

• LÆ 121 - Anmodning om Statusattest (06/06)

• LÆ 125 - Statusattest (10/01)

• LÆ 131 - Anmodning om specifik helbredsattest (06/06)

• LÆ 132 - Meddelelse om specifik helbredsundersøgelse (12/2009)

• LÆ 135 - Specifik helbredsattest (12/2009)

• LÆ 141 - Anmodning om generel helbredsattest (06/06)

• LÆ 142 - Meddelelse om generel helbredsundersøgelse (12/2009)

• LÆ 145 - Generel helbredsattest (12/2009)

• LÆ 151 - Anmodning om indkaldelse til speciallægeundersøgelse (06/06)

• LÆ 152 - Anmodning om indkaldelse til speciallægeundersøgelse (12/2009)

• LÆ 165 - Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling (12/2009)

• LÆ 221 - Anmodning om attest vedrørende sygdom kronisk sygdom (06/06)

• LÆ 225 - Attest vedrørende kronisk sygdom (12/2009)

• LÆ 231 - Anmodning om attest vedrørende sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskader (pga. arbejdets særlige karakter) (06/06)

• LÆ 235 - Attest vedr. sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskader (10/2010)

• LÆ 251 - Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (10/2010)

• LÆ 255 - Attest om mulighed for at varetage et arbejde (10/2010)

(23)

Kommunikations flow

• Adviser som ”triggere” i kommunikationsforløb

• Forsendelse: I dag 1:1 - I morgen 1:10?

• Flere modtagere af adviser i kommunen:

• Ex. Kalundborg kommune:

• Misbrugscenter/Bostedsystem

• EOJ/KMD Care

• EKJ/socialområdet og bosteder

• KMD Sag som ”fordeler” og filter

• 30 kommuner får adviser direkte i EOJ systemet

• Flere indlæggelsessvar og indlæggelsesrapporter retur?

• PAS/EPJ systemer- flere modtagere mulige?

• Møde med KMD, Hvidovre kommune og MedCom den 30.11.

• 3. workshop den 11. dec.:

• Opfølgning på kommunikationsflow

• Shared Care ved Syddansk Sundhedsinnovation den 11.dec.

• Erfaringsopsamling KL Psykiatri og handicapkonference 26.

november

Figure

Updating...

References

Related subjects :