• Ingen resultater fundet

Helhedsorienteret indsats over for udsatte familier – udvalgte erfaringer

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Helhedsorienteret indsats over for udsatte familier – udvalgte erfaringer"

Copied!
18
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Ulf Hjelmar

Forskningsprogramleder, ph.d.

Nyborg 2. november 2017.

Helhedsorienteret indsats over for udsatte familier –

udvalgte erfaringer

(2)

Indsatser der skal spille sammen

2

Beskæftigelses- området

• Virksomhedspraktik

• Mentorstøtte

Socialområdet

• SKP

• Aktivitets- og samværstilbud

Uddannelsesområdet

• PPR

• Støtte til lektier

Sundhedsområdet

• Genoptræning

• Psykiatrisk behandling

Boligområdet

• Byomdannelse

• Boligsocial

indsats

(3)

Helhedsorienteret indsats over for socialt udsatte

3

STAR-projektet: 91,3 mio. kr. i 2014-2016. I april 2013 blev der indgået en aftale om en reform af kontanthjælpssystemet, der skal sikre flere i uddannelse og job.

• 10 kommuner: Assens, Brøndby, Furesø, Hedensted, Kolding, Lolland, Randers, Silkeborg, Skive og Thisted.

• Det overordnede formål med forsøget er, at der med udgangspunkt i et helhedssyn på udsatte familier skal sættes ind over for hele

familiens problemer, så de kan få hverdagen, økonomien og

familielivet til at hænge sammen, og så forældrene på sigt kan få en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

• Lovende resultater: Voksne i SU-berettiget uddannelse,

ressourceforløb, virksomheds- og beskæftigelsesrettet indsats, bedre funktionsniveau. Børn – fast fritidstilknytning, fritidsjob.

(4)

Ny bog – Akademisk Forlag 2018

4

En stræben efter at arbejde helhedsorienteret dvs. at forstå

sammenhæng og kompleksitet i borgerens liv fra flere forskellige perspektiver samt kunne handle i henhold til denne kompleksitet. Et opgør med en afgrænset måde at forstå og løse komplekse problemer på. – men udfordringer:

• Specialisering - kompetencer og viden inden for afgrænsede områder af en given sammenhængende problematik

• Sektoropdeling - hjælpen i kommunerne er organiseret efter et sektoransvarsprincip, hver professionel beskæftige sig med den del af hjælpen, som hører ind under deres sektor

(5)

Case: Furesø Kommune

5

(6)

Furesø Kommune og KORA – et partnerskab

Modtog en bevilling på ca. 9 mio kr.

Indsatsen løber i perioden 2014- 2016. Projektet administreres af STAR.

Ønsket er en bedre koordinering på tværs til gavn for de svære

familiesager.

KORA–rolle ift. manglende viden og svær implementering…

(7)

At sikre en sammenhængende indsats, som tager udgangspunkt i den

enkelte borgers behov og

problemstilling snarere end den organisatoriske opbygning.

At sikre én indgang til systemet, så indsatserne koordineres med fokuser på at skabe effekt.

Overordnet mål i Furesø

• Iværksat et systematisk arbejde med helhedsorienterede indsatser over for udsatte familier (Familiens fremtid,

selvstændig enhed, sagsbehandlere uden direkte myndighed)

(8)

Familiekoordinator – ikke sagsbehandler

ICM Metoden (case-manager) er udviklet til personer med meget

komplekse problemer – fx psykiske sygdomme, hjemløshed, misbrug

Ressourcefokus, empowerment, recovery. Ikke SKP, mentor – en

overordnet koordinerende, ikke direkte sagsbehandlende rolle.

Løbende nedtone

familiekoordinationsrollen – større

civilsamfundsinddragelse, kontakt med arbejdsmarked.

8

(9)

Familiens Plan – en fælles plan

Familiens Plan samler familiens handleplaner, jobplaner,

uddannelsesplaner mv. samt familiens egne mål.

9

Forskelligartede forløb, tilbud og redskaber der skal trække i samme retning (beskæftigelsesområdet,

socialområdet, uddannelsesområdet, sundhedsområdet).

FAMILIENS Plan. Overblik for familien. Netværksmøder.

(10)

Udgiftstallene

10

(11)

Kontanthjælp

11

(12)

Aktiveringsgrad

12

(13)

Her vil vi hen…men politisk skepsis

13

Kr

Tid

(14)

Selvvurderet livskvalitet

14

(15)

Børn – psykisk trivsel

15

(16)

Børn – antal fraværsdage

16

(17)

Udgifterne er svagt stigende på kort sigt

Arbejdsmarkedstilknytning er svagt stigende – men kan ikke umiddelbart tilskrives FF

Positiv progression for de voksne (faglig vurdering), dog ikke stigende livskvalitet (selvvurdering). Positiv progression for børnene (psykisk trivsel – men også fritidsforhold, uddannelse)

Umiddelbare resultater:

Kontrolgrupperne er nok bedre stillet fra start, dvs.

man må forvente en bedre udvikling for dem.

De største gevinster må forventes at opstå på længere sigt

Umiddelbare gevinster viser sig først hos børnene

17

Opsummering

(18)

 Borgerfokus, kultur- og

metodeudviklingsprojekt, større

beslutnings- og implementeringskraft – tværgående task force

 Datadreven tilgang, fælles

visitationsmodel. Fra koordination til integration. Mål: 7 mio. kr. besparelse i 2017. Overlappende indsatser,

selvforsørgelse, mindre kommunal medfinansiering

 Frikommune: Èn sammenhængende plan

18

Selvhjulpne borgere, frikommune – næste fase

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Frivilligt socialt arbejde er i denne undersøgelse afgrænset til det, der berører udsatte grupper, børn, unge, deres familier samt ældre, og det kan enten være målrettet

Andelen af store kernefamilier eller sammenbragte familier med et eller flere børn er overrepræsenterede blandt både bolig- udsatte familier og familier med en fogedsag..

Harrington (2003): ”Cumulative Environmental Risk in Substance Abusing Women: Early Intervention, Parenting Stress, Child Abuse Po- tential and Child Development”. Bradley

D Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler D Har lyst til at arbejde med børn og deres familier D Kan bevare overblikket i pressede situationer D Evner at arbejde

Chancerne for progression i forhold til beskæftigelse øges, når der etableres fælles mål og krav for henholdsvis familie og beskæftigelse ud fra en samlet plan med udgangspunkt i

I Furesø Kommune har det været fremhævet af ledelsen, at det afgørende for arbejdet med de udsatte familier har været at føre voksne og børn i familierne ind på mere positive

Hvert år oplever børn og unge i Danmark, at deres forældre flytter fra hinanden, og at de derfor bliver en del af det, vi kalder en brudt familie. Det vil sige en familie,

Fælles forståelse og fælles tilgang er en forudsætning for at kunne lykkes med den målrettede og helhedsorienterede indsats for udsatte borgere – men det er ikke ligetil. Vi