• Ingen resultater fundet

Retssikkerheden på handicapområdet Danske Socialrådgiveres handicapkonference 2022 Sanne Møller, jurist og partner i Embedsværket

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Retssikkerheden på handicapområdet Danske Socialrådgiveres handicapkonference 2022 Sanne Møller, jurist og partner i Embedsværket"

Copied!
34
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Retssikkerheden på handicapområdet

Danske Socialrådgiveres handicapkonference 2022

Sanne Møller, jurist og partner i Embedsværket

(2)

I en retsstat har den, der har magt, og den magten udøves over, et forudsigeligt og

reguleret forhold.

(3)

Hvorfor skal vi tale om retssikkerhed - igen?

3

Høje omgørelses-

procenter Længere

sagsbehandlingstid Fald i tillid til

kommunen

Dårligere arbejdsklima

Flere klager

Færdighedstab i ventetiden

Bizarre enkeltsager i pressen

Enkeltsagsindgreb fra politikere Flere fejl

Flere udgifter uden værdiskabelse

(4)

Retssikkerhedsmæssige grundprincipper

Helhedsprincip Hurtighedsprincip

Objektiv sagsoplysning

Inddragelse og partshøringsprincip Saglige vurderinger

Kompensation og selvhjælpsprincip Langsigtede løsninger

4

(5)

Hvornår opstår fejl?

Prioritering: Den tid jeg skal bruge på at overholde reglen går fra andre sager, og jeg vurderer at risikoen for fejl er lille, så jeg løber den på borger 1s vegne for at nå borger 2.

Bunden opgave: Hvis jeg overholder reglen kan jeg ikke nå det resultat, som jeg forventes at nå. Altså indhenter jeg ikke oplysninger fra lægen der viser at borgerens funktionsevne er dårlig, men “skønner”

selv.

5

(6)

Kommunikation og retssikkerhed

6

God kommunikation forudsætter tillid mellem parterne – tillid i den magtskæve relationen mellem borger og forvaltning skabes, når I demonstrerer at I kender, respekterer og anvender lovgivningen.

Visitationsudvalg er sorte huller set med

borgerens øjne – I går ind med en løsning,

kommer ud med en anden. Gennemsigtighed i

visitationsprocessen kan afhjælpe meget.

(7)

Voksen

Ankestyrelsens tal og statistik 7

71

73

69 69

72

63

68

71

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Voksenhandicap §§ - stadfæstelse

(8)

Børn

Ankestyrelsens tal og statistik 8

67

61

54

49

52

49 48

64

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Børnehandicap §§ - stadfæstelse

(9)

§95 og 96 vs § 85 og § 86

Ankestyrelsens tal og statistik 9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Stadfæstelsesprocent §§ 85. 86. 95 og 96

§ 96 § 95 § 85 § 86

(10)

Hvad truer retssikkerheden

• Bagatellisering

• Politiske luftkasteller

• Elefantsyndromet

10

(11)

Bagatellisering I – victimblaming

Styrket retssikkerhed. Parterne er enige om, at det som led i det fælles arbejde for at styrke

borgernes retssikkerhed er afgørende, at borgerne kan forstå reglerne samt deres egne rettigheder og muligheder.

[Regeringen og KL i Finansministeriets faktaark, 8.

juni 2021]

11

(12)

Bagatellisering I

12

1849 1756 1704

1917 1898

1753

1978

2233

1804

1959

2019 - 1 2019 - 2 2019 - 3 2019 - 4 2020 - 1 2020 - 2 2020 - 3 2020 - 4 2021 - 1 2021 - 2

Antal klagesager per kvartal

(13)

Bagatellisering II - af konsenkvensen af fejl

Om fejl i 75 % af

børnehandicapklagesagerne:

”Jeg synes, det ligger indenfor skiven af, hvad vi kan leve med”

[Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Nyt den 24/9-20]

13

(14)

Bagatellisering III - af rettigheder

”Vi kritiserer, at kommunen ikke har hørt dig over de

indhentede oplysninger fra Neuropædiatrisk Team, inden de afgjorde sagen.”[..]

”Det ændrer dog ikke på afgørelsens resultat, da du er blevet gjort bekendt med de indhentede oplysninger i forbindelse med kommunens afgørelse, og har haft

mulighed for at kommentere herpå i forbindelse med din klage.”

[Ankestyrelsen – I en sag fra det virkelig liv september 2021]

14

(15)

Bagatellisering III

” Kommunen kan ikke give afslag på at yde hjælp efter den sociale lovgivning med henvisning til, at hjælpen kan bevilges efter anden lovgivning, medmindre det er afklaret, at hjælpen faktisk kan gives efter anden lovgivning.

Kommunen skal derfor afklare, om der kan bevilges hjælp efter anden lovgivning og af andre sektorer. Kommunen kan afklare dette i samarbejde med de andre sektorer, for

eksempel undervisnings- eller sundhedssektoren. Kommunen skal sikre sig, at der bliver foretaget en tværfaglig vurdering, som sikrer en koordineret indsats i forhold til barnets eller den voksnes behandlings- og træningsbehov.

[Ankestyrelsens principmedd. 34-18]

15

(16)

Politiske luftkasteller I

”Den viden, vi får fra ”Danmarkskortene”, bliver også brugt af Task forcen på handicapområdet. Som I ved, har vi jo aftalt, at der hvert år skal tilbydes længevarende forløb til to kommuner, som har særligt store udfordringer med deres sagsbehandling”

”Med handlingsplanen har vi […] og forpligtet

kommunerne til at følge politisk op på ”Danmarkskortene”

hvert år. ”

[Socialminister Astrid Krag, samråd 13. august 2020]

Foto: Tivolis hjemmeside 16

(17)

Politiske luftkasteller II

Nogle af de forhold, der kan føre til, at vi rejser en tilsynssag er::

At der er tale om en fejlagtig praksis

At der er tale om en bevidst ulovlig beslutning eller undladelse

At der er tale om en ulovlighed af et vist omfang (den økonomiske karakter, antallet af berørte borgere og antallet af omfattede kommuner)

At sagen har aktuel betydning pga. bevågenhed fra medier, borgere og politikere

At der er behov for at afklare retstilstanden på et bestemt område

At sagen objektivt har økonomisk eller administrativ betydning for en gruppe af myndigheder eller borgere eller for den enkelte borger eller myndighed

[Ankestyrelsens hjemmeside]

17

(18)

Politiske luftkasteller III

” En ny retssikkerhedsgruppe skal se nærmere på udvalgte områder af kommunernes praksis. Målet er at styrke

borgernes retssikkerhed på det sociale område”

”De forskellige analyser og afrapporteringer samles i 2022 i en afsluttende rapport om retssikkerheden på det sociale område.”

[pressemeddelelse fra tidl. socialminister Mai Mercado, 2.

maj 2019]

18

(19)

26/2-20 1. møde i Retssikkerheds-

enheden

13/8-20 samråd med minister på baggrund af rapport

om retssikkerhed

26/6-20 Minister igangsætter evaluering af det

specialiserede socialområde 2/6-20

Advokatsamfundets rapport om retssikkerhed

28/9-20 Ankestyrelsen og

KLs dialogudvalg gøres permanent

10/11-20 Høring i Folketingets Socialudvalg

8/6-21 KL og Finansministeriets

faktaark

Finanslovsforhandlinger

Evaluering spor 3 2022 Evaluering spor 2, 2021

2/5-19 Minister nedsætter Retssikkerhedsenhed

Hvad venter vi på?

Retssikkerhedsenheden forventes færdig i 2022 Danmarkskort 17,

18 og 19

(20)

Politiske luftkasteller III – tre påstande

1. Ingen af de nedsatte arbejdsgrupper vil nå frem til at kommunerne skal holde op med at oplyse sagen og partshøre borgeren inden de træffer afgørelse.

2. Det arbejde der skal i gang for at genskabe tilliden

mellem borger og forvaltning bliver ikke nemmere af at vi venter yderligere et par år med at gå i gang

3. Ingen af de arbejdsgangsændringer, der skal til at få retssikkerheden op, bliver nemmere af at vente på at hele området eventuelt skal omlægges.

20

(21)

Elefantsyndromet – too big to handle

Jeg kan ikke gøre noget ved

• Strukturen

• Loven

• Ledelsen

21

(22)

Høje omgørelses-

procenter Længere

sagsbehandlingstid Fald i tillid til

kommunen

Dårligere arbejdsklima

Flere klager

Færdighedstab i ventetiden

Bizarre enkeltsager i pressen

Enkeltsagsindgreb fra politikere Flere fejl

Flere udgifter uden værdiskabelse

(23)

Frigiver tid Kortere

sagsbehandlingstid

Mere tillid til kommunen

Bedre arbejdsklima og fastholdelse Færre klager

Hurtigere korrekt støtte til borgeren

Flere selvhjulpne eller bedst hjulpne

Frigiver penge

Mere viden - Færre fejl

Investering

(24)

Lavthængende (og gratis) frugter

• Skriv retssikkerhed ind i socialdirektørens resultatkontrakt.

• Brug den lovpligtige behandling af Danmarkskortet til at styre efter og få mandat fra byrådet.

• Lav et økonomisk overslag på den kortsigtede hjælps langsigtede konsekvenser, på prisen på

medarbejderomsætning og sygefravær og på afledte

konsekvenser af minimalhjælp. Så får politikerne mulighed for at prioritere og investere.

24

(25)

Tre forebyggende ideer

25

Rettighedsfokus– Borgere der føler sig inddraget, vejledt og har tillid til processen, fordi kommunen er troværdig og omhyggelig, klager sjældnere.

Tænk længere – Fokus på helheds- og hurtighedsprincippet fra start til slut i sagsbehandlingen forebygger utilsigtede

hændelser

Ingen bør stå alene – hav fokus på at bisidderi ikke bare er til besvær, men er en vigtig del af borgerens forberedelse og

”fordøjelse” af samarbejdet med kommunen.

(26)

Nå uenigheden er opstået

26

Brug genvurderingen i klagesager til at finde de sager, der faktisk ikke er gode nok – inden de sendes til

Ankestyrelsen.

Brug hjemviste sager og klager til at blive klogere på hvor samarbejdet med borgeren skal styrkes.

UTH– utilsigtede hændelser – vær systematisk når det er gået helt galt

(27)

Hvor kan ministeren skabe nye løsninger

• Administrativt : Kig på overgangene – overgang til voksen, over kommunegrænser, og mellem sektorer

• Kontrol: Få det kommunale tilsyn på banen – ingen andre kan gøre retssikkerhed vigtigt NOK

• Uddannelse: Styrk SR-uddannelsen med rettighedsfokus

• Økonomi: Skab råderum til investeringer i sagsbehandlingen.

27

(28)

Hverdagstrusler

• Ledelse

• Oplæring

• Kommunikation

28

(29)

Hverdagstrusler - ledelse

• Ledelsen er ikke specialister – hverken i retssikkerhed eller socialfaglighed

29

(30)

Hverdagstrusler - Oplæring

• Juraen der forsvandt

• Oplæringen der forsvandt

• Efteruddannnelsen der ikke taler sammen med hverdagen

30

(31)

Hverdagstrusler - Kommunikation

• Helhedsprincip

• Hurtighedsprincip

• Objektiv sagsoplysning

• Inddragelse og partshøringsprincip

• Saglige vurderinger

• Kompensation og selvhjælpsprincip

• Langsigtede løsninger

31

(32)

Retssikkerhedsregler som kommunikationsguide

• Helhedsprincip

• Hurtighedsprincip

• Objektiv sagsoplysning

• Inddragelse og partshøringsprincip

• Saglige vurderinger

• Kompensation og selvhjælpsprincip

• Langsigtede løsninger

32

Jeg ser hele dig

Jeg ved at hurtig hjælp er vigtigt for dig

Jeg er loyal overfor loven og tager alt relevant med

Jeg vil gerne tale med dig, for jeg tror på, at du ved mest om dit eget liv

Jeg lægger kun vægt på lovlige henyn og forsvarer dig mod ulovlige

Jeg vil hjælpe dig til at klare dig bedst muligt i dit eget liv

Jeg er klar over at en god løsning holder længere end til i morgen.

(33)

Hvad spænder ben for retssikkerheden hos jer?

33

(34)

Hvilken

forandring skal I have med hjem?

34

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Han vækkede hende ved at hælde koldt vand i sengen. Ved at fortæller, hvordan noget bliver gjort. Det ligner det engelske by ....-ing. Jeg havde taget et startkabel med, det skulle

Skønt der både er positive og negative effekter af økologi, mener Lizzie Melby Jespersen 85. stadig, at der overvejende er fordele ved

Derrida følger altså Kierkegaard i en radikal modstilling af det almene og det absolutte, men hvor Abrahams suspension af det etiske hos Kierkegaard følger af en absolut tro og

Jeg har i det foregående forsøgt at fremlægge, hvordan der blandt de, der opfat- ter Auschwitz som en unik begivenhed, der står uden for historien, og som er et radikalt brud

ankre talen i hverken noget subjektivt eller objektivt, men derimod i en fortløbende proces. En sådan levende lydhørhed findes også hos Laugesen, der skriver, at i en

Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.. Slå indsatser og

De familier, der selv henvender sig, er måske mere motiverede for at samarbejde, mens det kan være sværere at have tillid til, at kommunen kan hjælpe, hvis man føler, at

23 procent af de adspurgte har i høj eller nogen grad oplevet, at handicappede borgere efter egen vurdering er blevet visiteret til utilstrækkelige botilbud (midlertidige