• Ingen resultater fundet

Erfaringer med ESCO i danske kommuner

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Erfaringer med ESCO i danske kommuner"

Copied!
3
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022

Erfaringer med ESCO i danske kommuner

Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev

Published in:

Energiforum Danmark

Publication date:

2013

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Jensen, J. O., & Nielsen, S. B. (2013). Erfaringer med ESCO i danske kommuner. Energiforum Danmark, 12-13.

http://www.energiforumdanmark.dk/publikationer/bladet-energiforum-danmark/artikler-fra-bladet/

(2)

12 /

Energiforum Danmark januar 2013

Erfaringer med ESCO i danske kommuner

ESCO (Energy Service Company) er ikke bare én model, men kan

udfoldes på flere måder.

En undersøgelse af ti danske kommuners ESCO- erfaringer konkluderer, at ESCO ikke skal være et mål i sig selv

HvaD Har fået De Danske kommu- ner til at indgå et ESCO-samarbejde? Har de været tilfredse med aftalen indtil videre?

Hvilke udfordringer har de mødt? Hvilke overvejelser er der for og imod ESCO?

Hvordan adskiller kommunernes tilgang til ESCO-samarbejdet sig? Har ESCO-samar- bejdet medført organisatoriske udfordringer for kommunerne? Og hvilken rolle vil ESCO spille fremover? SBi har i samarbejde med DTU Management Engineering søgt at finde svar på de spørgsmål ved at undersøge de hidtidige erfaringer med danske kommuners brug af ESCO. Arbejdet er støttet af Cen- ter for Facilities Management – Realdania Forskning.

Undersøgelsen baserer sig på erfaringer fra de ti kommuner, der har været i gang længst. De første ESCO-kontrakter blev indgået i 2008; derfor vil der i de kommende

år være væsentlige erfaringer at indhente, særligt om hvordan ESCO fungerer i drifts- fasen, og hvordan afslutning på ESCO-pro- jektet med overdragelsen til kommunerne fungerer.

Men på baggrund af de nuværende erfa- ringer er konklusionen, at ESCO ikke skal betragtes som et mål i sig selv; hvis kom- munerne på anden vis gennemfører ener- gibesparelser i egne bygninger, er der ikke behov for ESCO. Men da dette langtfra op- leves som en mulighed for alle kommuner, har ESCO-samarbejdet hidtil været værdi- fuldt til at hjælpe kommuner med at høste de gevinster, der er ved at energirenovere utidssvarende kommunale bygninger, og til at realisere kommunale og nationale klima- målsætninger.

hvad har fået de danske kommuner til at indgå et

EsCo-samarbejde?

har de været tilfredse med

aftalen indtil videre?

hvilke udfordringer har de mødt?

(3)

Energiforum Danmark januar 2013

/ 13

Af Jesper Ole Jensen, SBi-AAU, og Susanne Balslev Nielsen, DTU Management Engineering For og imod EsCo

Det, der typisk motiverer kommunerne til at indgå en ESCO-aftale, er, at kommunen ikke har tilstrækkelige ressourcer til at gennem- føre en energioptimering af kommunens ejendomme på egen hånd.

Det kan være manglende mandskab eller manglende erfaringer med energibesparelser. Mange kommuner er motiverede af at have indgået aftaler om energisparemål med Danmarks Naturfrednings- forening (Klimakommuner) og Go’Energi (kurveknækkeraftale). En- delig indebærer ESCO-kontrakten dels en garanti for de opnåede be- sparelser, og dels en sikkerhed for, at de planlagte energibesparelser gennemføres, og bevillingerne ikke flyttes på grund af hastesager eller politisk omprioritering.

Det, der kan tale imod et ESCO-projekt, er, at sparepotentialet er begrænset (hvis kommunen for eksempel allerede har gjort en ind- sats), og at transaktionsomkostninger i ESCO-projektet vurderes at være for høje (forberedelser, kontraktudbud, forhandling af baseline m.m.). Mange kommuner ser det desuden som besværligt at skulle koordinere ESCO med den løbende fysiske genopretning af bygnin- gerne og mener koordineringen er lettere, hvis hele opgaven udføres internt i kommunen. Endelig kan kommunerne opfatte ESCO-samar- bejdet som for dyrt og i stedet ønske selv at udføre arbejdet og holde kompetenceopbygningen internt i kommunen.

Kommunernes ESCO-samarbejder har forskellige varianter. Vari- ationerne i kommunernes ESCO-kontrakter omhandler primært am- bitionsniveauet i form af antal bygninger, der indgår i kontrakten, og hvilke forbedringer der indgår. ESCO-kontrakterne i de ti kommuner spænder således fra at omfatte et pilotprojekt med få ejendomme og relativt simple energisparetiltag til at inkludere samtlige kommu- nale ejendomme med både energibesparelser, fysiske forbedringer og brug af vedvarende energikilder.

I nogle kommuner ses det som en traditionel udlicitering, hvor kommuner ikke blander sig meget i udførelsen, og hvor energibespa- relserne hentes hjem med brug af styringsteknik og forbedret ven- tilation. I andre kommuner forsøger man i højere grad at integrere energibesparelser og bygningsforbedringer, hvilket stiller andre krav til udformning af kontrakt og samarbejdet med ESCO-leverandøren.

Endelig er der kommuner, hvor erfaringerne fra ESCO-projektet bru- ges til at planlægge nye ESCO-projekter, enten som andengenerati- ons-ESCO-projekter, eller anvendt på andre opgaver i kommunen. n

EsCo i en nøddeskal

ESCO adskiller sig fra ’traditionelle’ energispareprojekter, ved at ESCO-udbyderen stiller en garanti for at opnå en aftalt ener- gibesparelse i bygningen, men også selv definerer de løsnin- ger, der skal vælges for at opnå resultatet. Samtidig er der tale om et længerevarende samarbejde, med en kontrakt på typisk 8-10 år, hvor ESCO-udbyderen står for den energimæssige drift af de kommunale bygninger. ESCO-kontrakten planlæg- ges oftest sådan, at betalingen til ESCO-leverandøren svarer til de besparelser, der opnås i garantiperioden, så projektet bliver udgiftsneutralt for kommunen.

hvilke overvejelser er der for og imod

EsCo?

hvordan adskiller kommunernes tilgang til

EsCo-samarbejdet sig?

har EsCo-samarbejdet medført organisatoriske

udfordringer for kommunerne?

og hvilken rolle vil EsCo spille

fremover?

En rapport er ved at blive udarbejdet på baggrund af undersøgelsen. Men du kan høre mere om un- dersøgelsen på Energiforum 2013, hvor Jesper ole Jensen og susanne balslev Nielsen holder oplæg tirsdag kl. 11.45. se mere i programmet på side 16.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Da Kasper bliver bedt om at reflektere over, hvordan hans liv ville have set ud, hvis han ikke havde fået en dom og var endt i TFCO- forløbet, svarer han helt spontant: ”Så var

Det der ifølge kommunerne selv kan tale imod ESCO (og i stedet at gennemføre energibesparelserne i de kommunale bygninger som et internt projekt) kan være transaktionsomkostninger

spørges i alle lande, nogle lande har i forvejen egne statslige certificeringer knyttet til det officielle uddan- nelsessystem, i Storbritannien har British Institute for Facilities

Digitalisering Medarbejderudvikling Ny produktionsteknologi Køb af virksomhed Nye produkter Entré nye markeder (Udlandet) F&U Nye services Nye leverandører Salgsplatform Entré

En undersøgelse af danske kommuners e-indkøb kunne således ikke påvise nogen sammenhæng mellem anvendelsen af økonomiske incitamenter og omfanget at e-indkøb (Goduscheit, 2004).

Virksomheder, der undlader at allokere goodwill og/eller corporate assets til et lavere niveau end koncernniveau, laver ofte ikke værdiforringelsestest på koncernniveau. I sin

Det fremgår ikke, hvorledes denne procentdel er fastsat, men såfremt der anvendes den samme faste procentdel på tværs af forretningsområder med forskellige risici, er justeringen

På den baggrund konkluderes, at virksomhedernes fremmed-sproglige beredskab i mange tilfælde ikke gør det muligt for dem på tilfredsstillende vis at indlede og fastholde