Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

125  Download (0)

Full text

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

i

pm

' 4 m - -• j B P l f e f e

>Y ■; ••; .. ' .vi ■••'.'■ ' ‘V ' ^ Va’M "if»}’- V- j ^ Y , V. YY V%:-: I e’. .¿y -,

. î â-,- ' *• •• '^v.-’i-i». r » %:‘v •; ■ '

; ■. ■;•■ ■■;•■<

■■m

m

V-V',,

Y "

IfäK -PiS

■í*¿;, - - « * *

..'H' * YSWY > * ■. * ■ • '- • - • ‘.t'.'.'-. ¿v ...v£**Y&-. J-,-

\ Y-' . ■-■% .- Y 't-i ■M •• : t-

'Y'”' .

- ..,.T ;;vv"Y »y- , s ;á ‘ -Y- í$¡

‘•'Y / ;0

• Y» <vy Y-í(Y -

5 iíYí^yY- ,-■

:,; f M l ï H É l t ø ;l i V

yÉ í-y¿ .

. .

a, ■■ • ■. ■. . . ■ ; •.■;!' - . : V V - 7- ■ ■■"'

•V,wvH

' .

.. Y: •

' c ■■■ .

V

,

.

'• ' ,

J Æ M jfi 'V - Y , . /

'

’ Y Y . . . ■ • YY-Y,:, ..

*W & ß'*> * '• y;, -;■ 'i '¡ .r . _

(4)

5 i o 7 - 3

D E T K O N G E L I G E

KUNSTAKADEMIS

B I B L I O T H E K .

HAANDTEGNINGSAMLINGEN.

Lir. Nr. j r ?

^a5BSE52sssssEsasHSESZBHSciszsa5a5a5Hsasa5a5ii

T- .1

■■■___ _________ ___ __________________________

(5)
(6)
(7)

C ft, c i w / ê w w / . .

X». 'ï'c.vJtr* - Jjt. jf¿<

cftx c ^ r ftc z . a-

¿iw in J ju n M e^,4A* iJ L J Ó u a- J f r c / r i - j *-£-*- ¿

g ^ cJjUjl 'i# J te * jQ t'd ó [Á ¿ < n ú J t r v - ô f « a h. o t^ c ¿ y n e ^ ¡ /A < t«

/ ^ ¿ / ' ; Q Ä -, 4_ ^ C J r tL f W A iA - ¿ A r r u iA A ^ , t f A l. 3 a c c/ Ù ,hA e *

U T ^ l . ( 9 * eJec k¿U», K '<nrfa X * 9

O , e ß A 'T c j ,

P fW m i .

J 'K ^ JIA-VlJ ccIial. ß u < J { fntLCÓ ¿A-

, t f A l- $ > ¿ L c c - A c t A - e*L ¿ e f t n A * ^ ,

(a a l. e u ^ tu L

Xet^jçt*.-, J I X

C4ÂAL.

.-^/M ruAlfijf frAj ß-Vtr<ß~

' ^{TUX.

e. d& m/n-ual.

i JXSL.

)e s

Z t f o U c i J ^ - ,

X

. a , o ^ t u ^ ^

* , O s t A d a u . f ^ . ¿ A ~ * j f ' '■e~ *

f - X :

- r

" j 2 Í!Z * £ } j ¿ ) ‘ - ^ r * ? # ¿

- j M f > ; Í . J ,

j ß p ß c<l M & ■ f y j r * * /

r ci‘t u ^

.M tA .

(8)
(9)
(10)

*

(11)

L*tA¿*c/c- Ä

c

Z

A

P¿ùfenA.

teuJva fL *^9*^¿nó\ fe*-J cri*., e f/aceZ

/ -

èZtv^ ft*~^> fi*-* ---^

—y —

^

J tiïU L M lU jfa , fiJL jvcù J^ttru u ^eeS

¿ ÿ c i / o ;

J/L ccrcA -ieM s,

¿

A f c ü t í l e A ,

V i t f ï J f ’. e tb - m ¿ f COJHJ A . f r u x f 9 y o / Li & £ & D /¿ ¿j

J%.ÿ f t f , eMe-J> O/^ trtisuJc f i i ff/'Ccrryoff, e£A A tc f ea. p u i /<> t^/pf

¿W rurrA & fu &* ff&r™ . ÿ f M * - o ¿ Á '¿ ,^ ¿ c f f ¿ J L . ¿ y A f ’en ^ oif

A ch o ùco tyM “*** o jfiy o u , ÿcr*~ Vertf ft fA o uAtAzf, Ot ene. Je 4/u±~

(y * ^ 4 . » á + J ü » * «■» A-> r> f / _y . * *

w w r A k f " A o M t w . t j ^ \

ty/cvO ccr** e x j v f ’' V ' " A ~ y J — . , v . . , r - v . r r ^ r / ^ i ^ ^u*> —

¿ ¿ . y l v l d o A ^ e ' c f i / / « r m ù c tu c ü e * v ï f l f . ¿ i a ¿ f c t m 3 ¿ c f ^ fe c J Ç q /iie £ & * : i ¿ x r t o n m n h .^

(12)

ï

7

I c *7 cuuryu J&r-O o l i ó f i j i j f <x lu*~ VUUOL <* e^O £ül ÿM

• UJL f a . h r r * - > / '- y o / 'c n - e l ¿a jtu l t w u A f eJU sL- IH ^

^lPÎJl PM rj+*y.

;

' ‘ ' • ' °' 7 *

~¿tru2e*

»/^¿Åk-LAJtAVfl-*~ o U l . Q £_ * fo 4 iM -V UJJtYU <ftsr Ia a Ô L avtu t*-*^ )cc*L 4 ¿clf V / ,e * H itï+ r c * , j f r r - ,

VCMahJ I à tM U vn À ) e s t f l c^Vcru r-t £i*t*4j>, L ir u - 'f tM x - e m -c a r ^ c . V L & y e .^ c t o l f 5 e A {jjJ _ o ^ J f l c ’ y y te u * ¿ U )è < - ^ e H ù r i x l l f U - / w ! ) t o « ¡ /e £ ù c ¿ 9 au> a - j ^ / ^ o - c - f e j ^ u . <ye<n

i b r t Z L l x ^ : p y K -c ¿ ¿ e ~ t y o ' t ' e u * l ' y à t r t u c ¿ ftm - / i m c ^ t ^ c . ': 4 L j ' e y o t ¿ J t j / L e . V c r u J ø c f

f ^ u t A ) o < A ^ ä J ^ m ^ J * « - ^ ^ * * * - U c Á - a ^ h ^ M a l Á e M ^ . f a d le .* tjp ù .

CU O tH -'rfi «-«uOe-* ' ÿ o f / f L à : y s t n U t t i a u f m t J / ' ¿ J t h u s u à - £ u i ^ i ^ 9 t v r e y * i .} / ¿ ¿ ¿ ^ > f t ø - l l l C t f n Å 4 t t * 5e. e - c u r r r e j j f * . >f / ‘A M ^ - e ¥ - 4 ^ d 4 ^ e c /y < 4 c y i d e ^ , J ¿ o f e c . 4 a jü o Y e U f_

¿jLm-cj v u A f , a m M-4 n ^ < r u * i i ï tu*u>~ ø l m ix j l, Ä T ^ c n tjle llf l, a o c c - r t f ¿ £ ¿ t^

Ij& fS ù c ü K -i £ ø c V M C P ic U ^ S } te W ¿ / l o , M ¡-¿MfL. Q r ^ tA )u ^ ¿

¿ * i ^ < y y v n j u J u s t^ m e l f l A , r & j* r * je d $ c d ttU n å , ¿ O * , i ¿ u * u - £ tm v m * - / £ ¿ e d ^ L jA m S .

te- A íí< ^ /íA f x j u i l a . tj¡ 4 Á C ¿ 4 ¿ u ltr u J L

rVôl j/O O u r-vZ trd . K A (XM^ ^ M ^ e p fl y i i c f t c d l l ) ^ f auJø-x^C - i L f ^ d l f A ^o p iá ¿ r t-s

Um- v y fo - M m rjjo &

Oe.

f a llte n S c le . tn .u J 7 . J tn x y o e r* -

M «A.

/ m ^ t- , ^/tl

¿'¿LCCtrrrupCLA m i l cfe+rt 4 ¿ e l f tA*-K> fr r M flU f t i f a . f ' ^ f I f om ita]

e C2f¿e*<j, Aî A

, 7 x . /

J o lle r* - y d J&» J u U to yuA. Z

l v

*~ &. OJVU em J iyru ^ ó oL cH tn-dslrtu. Ayo/ortmc

‘f& fc * ¿K JotX^e j V y w c l p i d b - m A l r f ^ la J ittm t'c t-A ¿ e u n p y i - -

i

(13)

'«S***#»*

^ ; V ™ a

\ i V „■

• w ' a -V .

7 ?

; “7 7 :;* r

V

|k

V-, ■ / - í

f ß * :i/

^ e e ïJ l A .

¿ L J ^ & M . j A r n f b ^ o r ^ d L f u ¿ wütAumv I m . f i n ) , & « ¿ A >

9 ‘« i

k A . ' i 4 . () W ^WMKt, /c . Jkru ñJ cu yo r b 'é t f/U A eo , a v-J tcru n s A cu J tn feo u jcy <L

p o rree s f i f t u d L Á t x t f j l e ¿ f n e l f c u K o y t . ti& L h a Z fje ñ A Ju*_ * * - ¿ fo c fø ^ ¡JL

pOM ryojtrdheuuxpoe^Cutco Q(u> y ^ e fh '/m*. en vA o jrrc^tx-'fU a, k tesen y u luLpotnvoirtdf p y/U ) fpJ<HU¡M --, ¿ t < ñ r * f fre U C

K

J /O L p a tO

.

û É fé ip < ^ ^ tttp ,o A u O f i tX póA ét

yjLOe U-vfè^U* ¿ n i j w u

I.

ti A L y r c

Ji

å t Jct Viufctér^feOf

j

A

l

n u tr í

9 / c

A ' - *■ ’ A - - M- * f*sjtye e<^ eøJusL -to to eV 'O «- tsv ^ J te~ q/im- /S frt/W Oerrf

Æ a& - A J t-ß ju , , r j / /

ifa/V culA i , ¿V M v e c f A JfoÆùn#- fees A^ Æ a-af à ¿

imjlw o

L

l

.^ (JE d yo tyc u

a p o y - y u . r -o p y o

CLUL

tx y tib , Co-nvrru

Cit-WL-

° * -i V(r~ ' **- 7 " ^ “ ' 7 7 7 j ç T

/ ,

I t o v J - Í ^ U

^ tc A

tin n y f r é te u r tttm e Ô K L J

c

4 „ ^ c ^ J u ^ - ß tA , <iv*.L ø u aI ^

< lv ¿¿ ftld ./0t¿° y .d lu -n ^ fU u

(14)
(15)

\

(16)

/ /

r O

e< ¿Hnuru* dt*, » i n -

J “(l c r * u ^ ~ fc Ln*-jQ ü¡(™

4 tx n -tjfo -

^ss^r ■ ■rrs*r • ~ ;r.' y ^ f í y j / i u iJU- OWUru* O t*~ » in - • '/ ' ■ « " y" 1

jL h _ d4nvau,f, & j ¿ ¿ » % Ven«-». t r i.

f o r t n f C e u i ^ .y ji¿ ¿ t.ú L .J td iu ^ A iij! jL Jff-tjc. / £ n'y ~tf^jnnfiAt. fo rt Wr o*-* Colu^4. yy¿¿i-t¡L.JuAiu^e4 ¿4-

* /i¿l& fn (r r ^ 4 -, I* 4f V¿Í Z /íu n T Í //-Ä to Q « Jtc.yo tr< -> , /z-¿p e r f r u í^ í w /

/ . I / ñfi r> . / '

Q t i 'c r j L t y L - e x c i t é u f a . ¿ e ¿ & e n t e y ^ e * ¿

JbusMviA h Ju-jeJ, ä W ä*- ^ cajeen ti y e.x/or^m er t £rce ¿<n e-fn-é Á mi.. JdZmtnor.

C X . V A

i . ¿ s>... .. ^ j ío^v-n-t ¿ caa^K. t - 7 ftO > V -A

#% t tfiO f U.-tt C síl4t^/~}*

c ¿ y f ú U ru n o r a i r u j o e ^ r S ¿ Á r i v i r t A M - x . C M ^ J a j^ U A ífh e ic iÁ u * .

a - • O c /> A ‘ ■

o Ú fe h U . u m- ^ ú m o, ù+*-a-y<L * * - £ * * *i

.¿ L & ¿l* ÿ t

tocUÄ; « * 4 / # f 4 ^ 9 t A

c £ t a * u r < c t 1 t f . . .

- f w f a á t o t * . u J S ú r ^ . i* r u ^ < - J « “ ™ í <- r á , , ‘*

¿ Z L , * ^

-* ^ * y A - j j t n A ø Å .

Q

e

^

-

V

(17)

/■

c J A tn y o f le , u aS ) ¿ 4 d u « b n v m . ¿ í t , /v t t a - ¿ f f . , j a v ¿ r ú

Cf/liJt f u J / u i i , f e i l t P e /* - f á v r t t* J u Cc*Jvo-4, l i t e f^ C r ^ tt / e o .S n -Ju ^to H z l u * f t J J l t r r l e t o . bf ¿ d e ^ s cj<rudÁí*t / ? Ira M ctiZ £ .

¿

cru cjL^yU)

) «c

ra -jo d o , Ù Ù - esn o f)e ic ^ J I fr c J c iu L ù u ^ V ù l l a f f

■ . O ' t / J_ j O í y

¿n. IA.VC ¡U rm jn Jt k *- U.*~e~ l e rrLrM. ,, a u* . to â L r r e t/fe til f f ) t , / • - / • . . J . ______ ...^ . n

ôV 4 « . f¿ r r n y y t¿ ¿ ^

1^ /

Oft * L r « - v e l u d ÿ f t l j f ù S J O f i ' T r U J e

J e j t e ¿ Q ^ é W ,_

OaI Ü y j S ^ e ó f / r t i u e o ^ e f ^ i ü t ^ f e .* * f Y Z e n tfu a L ß t& j, l ¿ f *

f e n yf-eu. fo u ^ jft- ^ 'ct<j ù u x f f i . i -

I

(18)
(19)

¿LûLi-ptAsffÙA-, L^tpU LLtÂK* J lo f ■ £ J t r rfi 2c- à l£4euf

(20)
(21)
(22)

¿m tL4 1/iO.

J z y i t f e o Q r j t u m i

0

e c tM - t, $ m l v k l y^ ,, r o - J e - r i u t t £ o r u u a- <^/too

j t M ¿ tú M tr -« ^ ttJ<H-*C> ; l ¿ tu rto * p y ^ y o r e d / ^ e o < yu-(no v < n j( fa t», ¿ÍLcnn*^ ¿c h a, e X ú L

¿A+ct J t d " *-’ io o w ¿ \ ^ n - i^ c r - r , ^ /u o t e n d f 0 x tv * £».. tn s u * . O /^ooít,, fa n to ä /e tn c k Q ¿ A u ^

9

« * e u o / c .J k

0

¿ ( n o u x r t c , Y fyV U L u tU ^ J iä tu ^ ¿~ 1<hJ a l i o . J n t t u m , få n n v M ) é 'tío r C f ùo jT tj c Ç ^ iA J tA t iiù < j ^ ’tie r n o ) / " * ù d ^/OOL C u M t A / c h d

A tfa n t /-¿ 4 , tCáLU Y<n¿i^O CU > ¿ ^ ¿ r L < jrM A ..£ t* * 4 f'fa l^O L « * ,

f j * * 4 7> Ja u> J m o cÍ i c l u* . o mJ A f a o . t n u X A o a u ^ f a ^ f - o t o / ' Oolo 1 e u n -* * J /¿ c o a

f 9 t¡j V . ., j> ' C\ J > ¿ /hf ' /> - i

( ^ f r u f v * * * * * * - > U / o r + m - L c t J e f e , l e e o j o a . / ^l t e r t i o ; /a / O M t r t

// > JLa o i fa n oró /, e y f í r ó f u n jiö * - Å o f e S u ,/u u t+ 4 Í J ¿ V l A u / í o e j e

^ C ^ f ^ y ó t ^ e f e n o l t d & J . flO L v n A m l ^ r u , ¿ A o ^ e ^ ü n ú , V j X C r tf a * c o v c fa f

W m cJ Ï m A * ^ y c e t n ^ f f a ¿ L * ^ c n U t ^ t r U & *

é t c s l r ^ t o r y o r ^ J u L * - » v d t t ^ tm A v l ^ J u u o

^ c J u u ¿ d c r u e n t o j L a d d f a n J 7) < ^ O c M d m l é e j

¿ ¿

0

^

t o d > e d h f ) a M * A f y i^ d ls L , J u i c e d ¿ u f e u j d c e * .

J f í u U v M . J ^ t n t M r o d t f a p O M j * * * ’ ^ ,

(23)
(24)

v e jru m

(25)

■J*-, -

, » f s

v 4 l t r

'•*^a*s*£S 'Ü IvHA- jitu^O fL,

L i

(26)

¿ 4 ¿ t , ¿ r f ¿Á?uaJ )L 4 .

/

(27)
(28)
(29)

\

(30)
(31)

\

ùC&slryL<rvc.*ju~* / ' C ^ < * r J e C er™, »xa ¿t c&jLJ i) 'ee.u. i>r<- Å .

t^l. C j’l j / 'i C { e ) C K ^ e $ L-CuX l & / C e r r e n t- Jo- u i / k . ^ w t . Q e (six. c -tfu T f Q ç e d i t cÅeJL

^ O y + c jL f l i c™ e ß i f u . ¡-i. i X ^ y & a J r ^ t

JX. <J r /L V U y ^ _ j

e c itU . /t-tntx

r

t m .

itL ît-ÿ tr.

■eZfp*.

(32)

--- ■

. c / V, i . ’ ■ — . Ä < ? • « &

f Í

> s l t J

W / ■ f H Í

c c ^rtC èu i frva sf J^-o 0t'Pm ru*i4.

& * i‘ e ^ t 0 « í8 „ ~ Iv^O .

(33)

L>

9 r o c r u > \

k/ /T J .

Q S e ep i r¿L A ¿* ¿ e J c r ^ X - c e v e x . Å . C ii A - C t e

Q «-

C n c e j J e- < fyv¿ elh - c

i

f / ' .a u l. e

*v

j o reJ erC S i - é . S jo J a -L -J e n e J co-ttje

..

h e J lí ¿ JA J t- J io u A f o r ja â u *eJ a ve. J e M a l S i e r en, i

v m J f - (A m m ttiA-{, iv r e i l CM '* l / f t i-L à OLK* tt n t ‘H.4! CTL , k l Cl a lA / '’x mA ^l o Z Lo S J e to tS S e rte

- 4 ' ß> J> S i / n /

lACAT-t.

S u f n J j o - l S ó t . J a- c À à # < s J f y ü h J .

;

( X

^ w iie ,

o ^ J J - J e L S r ^ J o e v r J S a c J í x ¿ S

,

oyu*- £ ''uJ< r¡A hv*~ !ui ffi- o o r S a , bi v ï c t t r ^ C e r n e n t e f l z f h c u ^ J i t l ¿ J ) j

crSttU' J A cjcttx- c /fdtcr-jerjAi

o

M

lo

-

kj

0<? See S/ttSle. , /la ,/a fu> Sceói , £ cjA'tni

! J A4J tr L f ’aJSß-J&rA-e . , c-njetM-fJO ¿¿-ttse Je.4M— ¿ÿu,\. Cl o-SeLièèS} lire

c

A

-

a

C

y . e ju i Jg_ J u S j a, u jh rL e Ô4 / ' sl> r. n e t.J ^ o - u t A . ty J te J J S t f» . MfSJéIvix^ ¿JtS a n S C ù u A u .ttu S } £ Je- J M * * SL* ¿ fto to u o o ; ß n e u - o L j cyieeSytU L 4 a .ço re CfyCcrte. S 'd r v ü J x J ^ ,

fryetiÀ-p e ¿ A / S le ír S <^,4ía~- v e\)ttn f / » o~tec h-4 Je. CfA-eeJ£-A JîctiA>£r> ^ ¿14.11-J e j eee. J l¿>

______te

jQ r e ^ o  r S i^ -tis ^ J ¿ S et-t1 ¿uí~ Je /ak u r L -

\

(34)

er~C-.

\

/

(35)

f s i fr i* J I l s f

9 ~ A c-Ti f / í t t n .t n y + t i t J u O f.M . : ¿ m i .

M e s t r e t 2 tx m f k * , H tc t m ^ a A ^ L À Jem c U .jjfu ^

o u u n J c ? A V é å s i ^ J L Y ¿ A t ¿ U , C¿ * j Û ' c f m f A a x * t n M M j u * ¿ f , fe e ^ J r J

J ts A a M n i u U / s t ^ X

Jtritj yu m tf e.*<--Ji'-Ojtu- ^ e " !<y<t * '^ V « ¿ / U / / ~ ) e ^ O e u jrf, ^ Å jfn Å d *^ )*- -/ a J nc,

^ C L t t U s , / * m o e*^> / é j j a e s t í^ aa-'h-v o i j r r m e n Ju*l / » \ > Í Á n t i b / t l < m / / d u J e ¿ / ¿ ) < ? ^ o u ^ t C o - n - n (h/ t<s j u a Á c m - M / ^ c í - H f j / * 6 / f a */> tf / A~*~ / w '- û ÿ / t* - * - ¿ A /tm * * * - j ***- *<

$O t\-C a-tO f e u f^ C J n t - r i t f ß flt 4 tr < . I ca. / f t - t i ù ^ O -tjfx . / £ / X . t 4 l ß / ^ ) t

^/W*. zÊ /lY b u ttis eù j!* - ( a . A > e M Y e t y , o e srn ty J t /crtt,t> / $ y e u,x. CslÍ Íjl ø*/>a^k/

v l j y ^ i L , Sr % /* * , p M J > \íaa/ claíC /cl- {aasi f*uL*rU ~

2/4

) ¿ U -’Â V ü } e ^ / £ * « - e j a / , U t r u / t n/ J fte A Ï Â t £ * / o u u - J /ji J t 4 a i ^ / < m r'~ < m st.rï u K L o < ^ "èo ^ J U ^ t m d r U

^■3 .

(36)

y .: ■

t ë J l . i .

« £ î

4

J

V

ÜLWUr-t*X J Hsf tv n . G 'ílí.i} a.£~ .

f o t f a ^ «- £< J u y i t e f t CJL^iånM &*k e < tf ¿lh. &vnÁ-l¿ / n t , 9c j , t f i n r t s ) A tn y f^

0

«. CyyUM. Tt^ y/Lu-tL £irrtt,ynJC ) C m ts f y ¿i. v c m lt^ ¿ o -n j’x& rt-f fcx_ ¿ n trn

Q

¿c*u (itu it luLñtfV- lu « -'* “ A W t í « u ltti f * M _ J u r u n v a i/fta .. , ¿l * fs u m u J ) n t n .e L

ä - t t ‘ /. O . . />/•.,„, / * /.. / / . . / . O / ■ T

Ç yaJttn^ íu tL r L fje - yvn ---- ^ - ~ ... - ' ' t*. t-m,^v/Trw-u o

¿ t Al f ¿ fy U u r t ^ d ¿ t * t _ QAjla) *&- /na.tu.+Lf c a tf A t, J/oA>lr4A Q e* cfh-cf& nO

/ ¿ r u f t t t t r - ù À- A L o tf j / o r v t t t - , j / i t e l o f ujLu fa y u r fc c u fA e ^

y u í , / e r o i ^ * ■ A S ^ ¿-fít-nueym > tfo M - tn ^ J ct tí'cL o h eu rf u t ia_¿

olH Aj c hA l ¿ o f u t ) ^ c t k e t e  j u i _ % ^ A i t i y e j e n j e .c .

<7

h t t c t m I A k^

<Jf)YL4^ x e^viA,, n A -tc ./) A * i \ J~ej u j t (*-*%. S f m o t -c, L *yttA ) A V ( x jf x ^ ûc~e<xt\$^ o m c f

¿,~Á iA os. fn .i ¿.fin UnnjLjL.J . (HL ÅtdAL f t ß an n-t il e Y (O f n m t n __

/•

aJfo-T Å cl¿ ißjiL, A t} f/c H r f ¿AyntA-J , (HL lu * , f¿-jtTVO-ut e x '-£&< t ä o f t J ’tML^QOKLJfftf tfto f A t £ouaÅ , ^ V *t, J t U v e n f / ’' j o v v A tr r C ffe e ji t e A j u i t , fP ft á , Á r fú r e * if

¿U íflr^-o^LH * f t v - a H t £ * ß 4 t* e .

4

(37)

J f & r n c t . % 'it f c r r ^ í M j ^

(38)

— «

3 9

i

J fe ^C M -tjí V j / O M ¿ 'fa r iu n w .

(39)
(40)

ÿrU ilU JrC jjC HTjpyojLGjjí'

(41)

¿ ¿ I 2fu**~ U4UC4 .

(

(42)

/

J f l - ^ tZ fc y ru t^ ¿^/Jcrvc- L n v r r L tr ú ñ t

A«- ¿A k ¿N' * v

A< > n ^ i t ¿ ty ' o /fti^ i è / f o î t fc*L*- G4uuO ^L CrU~

M-^C , K -A<-

t'&A-Jm*-6

k e //

j ¿rU ^ C 'tu y j/e ^ £44

A » #

&-V¿)¡£A

O

ç J^occfcuyn., tX fin ît d J ttfi* .ty L e .} i\e * v f ÁUct fe

A cj

a.u.% Ü n jh ú i. Ol Ja. c-rílfiUju

> A / a . V e * Q

i /Æ /ft# W AKAC.

<!>1*vC A j^ o ù j o ît oL A w w t / 2- c u jn J L .ifà H A t'tiÿ O a J jL r n ííijO *

(Ha- C in ^ y J trk V d f a t n r it Á s ) fBeXC-V A l « A » , í< ¿£ f& - 9 /^*4) Usr±. Ouü U *j \aX.

¿u»v r-ijQ yu u jeJi^'JJU irx- o-ff*'» \fZt¡eXJ¿u . C Ásu)r~*. t ^ / O i l a c /¿ír W ¿c«^

JU ishatjl ^L¿f!LM-O^r-4- ÚcZ^f/3 A d-#t*#iAw_, / J QlTÿC, ¿l* VuMfl^i ÿ^uÀ-

^■eùit J(r^JcJi'è e 'jbztr^, A^tuùÎU. A c/tf i-DrtHi (en /OfiAL*. k fOtn^cLÎcJ ol _

U o p /f J U yY~ 3 lt .e c Á a s r u J a . é P -t*c4~ Ca-u-cJ e j ' f ^ ic t t A . ¿ Qíu h m . t)ç % ' ô c n cc , ¿< ¿¿-k

/ a - j '"Y /*

f* . . r \ , f .

./

< f& rj£ )a w J j o o - f j e - a j Z t f l v S ^ <*- '"W -4* < y ¿ tA . e j t e ft)> e n . Jl jm T è '

j f l t c S ) e . fo ^ j t u d ^ . # R V i n t a fxsrr* -, <¡Ua-^ xaD c / ’^ ^ ^ **- e-1 - - ' Ù(ÿ u d l u ^ , fljoej^ £ j / u e J ~

A r A V / c t \Ôw l . t f À j f ? u S c ! z ß t ¿wJL. A. A / A n / fcm fw , e ^ V j u f

y

Z*- VcLfJt f l f vt Q e lJ lJ c k t Q it Üt4v 6-K_ e/ A A #

¿C-H. CUaJtZ* / - f l i - t z j AaxÂÎJL- cfeloûUr^L . .

y "

(43)

( À t e J 0 0 -4 ^ /*f& Y e<jJ¿s^.

(44)
(45)

«

m m

(46)

(47)
(48)
(49)

S- *

4?

\

(50)
(51)
(52)
(53)

■ H i

(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

I

(64)

«

Ô.i,

(65)
(66)
(67)

i ■ mm

(68)
(69)

(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)

V

a&

- I

(80)
(81)

m

(82)

- ... ... ... — - —

(83)

1

(84)
(85)

Ÿ I •

(86)

.-:v-r

(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)

(94)
(95)
(96)
(97)
(98)

-

-- --

=U-

(99)
(100)

**- —

!

(101)

*

(102)
(103)
(104)

i b S ’

(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)

>67

(112)
(113)
(114)
(115)

Ükk .

-VA..

(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)
(123)
(124)

«U

__

(125)

'

Figure

Updating...

References

Related subjects :