Aalborg Universitet The impact of the Danish iodine fortification program on thyroid dysfunction and its nosological subtypes A 21-year population based investigation Petersen, Mads

67  Download (0)

Full text

(1)

Aalborg Universitet

The impact of the Danish iodine fortification program on thyroid dysfunction and its nosological subtypes

A 21-year population based investigation Petersen, Mads

Publication date:

2019

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication from Aalborg University

Citation for published version (APA):

Petersen, M. (2019). The impact of the Danish iodine fortification program on thyroid dysfunction and its

nosological subtypes: A 21-year population based investigation. Aalborg Universitetsforlag. Aalborg Universitet.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ph.D.-Serien

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain - You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal -

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from vbn.aau.dk on: July 10, 2022

(2)

The impacT of The Danish ioDine forTificaTion program on ThyroiD DysfuncTion anD iTs

nosological subTypes

A 21-yeAr populAtIoN BASed INveStIgAtIoN maDs peTersenby

Dissertation submitteD 2019 The impacT of The Danish ioDine forTificaTion programon ThyroiD DysfuncTion anD iTs nosological subTypes maDs peTersen

(3)
(4)

1

Faculty of Medicine Aalborg University

The impact of the Danish iodine fortification program on thyroid dysfunction and its

nosological subtypes

A 21-year population based investigation

By

Mads Petersen, MD

July 2019

(5)

Dissertation submitted: July 2019

PhD supervisor: Inge Bülow Pedersen, MD, PhD, DMSc

Department of Endocrinology

Aalborg University Hospital

Co-supervisors: Allan Carlé, MD, PhD

Department of Endocrinology

Aalborg University Hospital

Lars Stig Andersen, MD, PhD, DMSc

Department of Geriatrics

Aalborg University Hospital

Peter Vestergaard, MD, PhD, DMSc

Department of Endocrinology

Aalborg University Hospital

PhD committee: Clinical Associate Professor Lene Dreyer

Aalborg University

Clinical Associate Professor Finn Noe Bennedbæk

University of Copenhagen

Professor Björn Olav Åsvold

NTNU

PhD Series: Faculty of Medicine, Aalborg University Department: Department of Clinical Medicine ISSN (online): 2246-1302

ISBN (online): 978-87-7210-463-8

Published by:

Aalborg University Press Langagervej 2

DK – 9220 Aalborg Ø Phone: +45 99407140 aauf@forlag.aau.dk forlag.aau.dk

© Copyright: Mads Petersen

Printed in Denmark by Rosendahls, 2019

(6)

3

English summary

Background: Iodine deficiency (ID) has been and remains a global health issue of considerable importance. ID may lead to impaired neurological development among children and the development of toxic and non-toxic nodular goitre among adults.

Salt iodization is considered a safe and effective way to alleviate ID within a population, yet adverse effects such as increased incidence of hypothyroidism and a transient increase in thyrotoxicosis incidence have been linked to iodine fortification (IF) programs. Voluntary salt iodization in Denmark was initiated in July 1998 (8 ppm) and replaced with mandatory salt iodization (13 ppm) in July 2000.

Purpose: The purpose of this dissertation has been to investigate the impact of salt iodization on the incidence rates of overt thyroid dysfunction and its nosological subtypes in Denmark.

Methods: All new cases of overt thyroid dysfunction were monitored in two areas of Denmark with different pre-existing levels of ID before and long after the introduction of salt iodization. These open cohorts encompassed around 10% of the Danish population at the initiation of the study. The first cohort was located in Northern Jutland (moderate ID prior to IF)) while the other cohort was located in the Danish capital Copenhagen (mild ID prior to IF). The identification of potential new cases of overt thyroid dysfunction was based on applying diagnostic algorithms to all thyroid function tests sampled within the cohort areas and subsequently contacting the current general practitioner of each case for verification. The monitoring program was initiated in the year 1997 and is still ongoing in Northern Jutland while the monitoring program in Copenhagen was concluded in the year 2008. Individual manual scrutiny of the medical history of all cases discovered in the cohort area with previous moderate ID during the years 1997-00 and 2014-16 was performed to determine the severity, duration, need for treatment and nosological subtype of each case of overt thyroid dysfunction.

Results: A highly significant 50% decrease in the incidence rate of overt thyrotoxicosis was observed in the cohort with previous moderate ID between 1997- 00 and 2014-16. This was primarily the product of a substantial reduction in the incidence rate of multinodular toxic goitre (÷82%) and solitary toxic adenoma (÷74%). A smaller yet significant reduction in the incidence rate of Graves’ disease (÷33%) was also observed. Our monitoring program for hypothyroidism incidence found significant increases in both cohort areas following IF (+30% in the mild ID cohort in 2004-05 and +50% in the moderate ID cohort in 2014-16). However,

(7)

4

manual scrutiny of the medical history of all overtly hypothyroid cases between 1997-00 and 2014-16 revealed that no increase in the incidence rate of hypothyroidism had occurred for the population as a whole when cases with spontaneous normalization of thyroid function, and no medical history suggesting a condition known to cause transitory thyroid dysfunction, were excluded from the analysis. An altered age distribution of new hypothyroid cases was however discovered in 2014-16 with more cases among the young and fewer cases among the elderly.

Conclusions: Mandatory salt iodization successfully reduced the incidence rate of overt thyrotoxicosis in an area of Denmark with moderate ID prior to IF without causing an increased incidence rate of sustained overt hypothyroidism requiring treatment.

(8)

5

Danish summary/Dansk résumé

Baggrund: Jodmangel har historisk været et betydeligt globalt sundhedsproblem.

Jodmangel kan føre til hæmmet neurologisk udvikling blandt børn samt udviklingen af toksisk og non-toksisk multinodøs struma blandt voksne. Jodberigelse af salt bør betragtes som et relativt effektivt og sikkert tiltag for at mindske forekomsten af jodmangel blandt befolkningen, dog kan visse utilsigtede virkninger, såsom øget incidens af overt hypothyroidisme og en midlertidig stigning i incidensen af overt thyrotoksikose, følge implementeringen af jodberigelses programmer. Frivillig jodberigelse af salt blev introduceret i Denmark i juli 1998 (8 µg jod per gram salt) og efterfølgende erstattet med obligat jodberigelse af salt i juli 2000 (13 µg/g).

Formål: Formålet med denne afhandling har været at undersøge effekten af den danske jodberigelse af salt på incidensraterne af overt thyrotoksikose, hypothyreose og deres forskellige undertyper.

Metoder: Alle nye tilfælde af overt thyroidea-dysfunktion blev registreret i 2 områder af Danmark med forskelligt forudgående niveau af jodmangel før og længe efter introduktionen af jodberiget salt. Disse to åbne kohorter omfattede omkring 10

% af den danske befolkning da undersøgelsen startede. Den første kohorte lå placeret I Nordjylland (moderat jodmangel før jodberigelsen) og den anden kohorte var placeret i København (mild jodmangel før jodberigelsen). Identifikationen af potentielle nye tilfælde af overt thyroidea-dysfunktion beroede på anvendelsen af to diagnostiske algoritmer på alle thyroidea funktions prøver taget inden for kohorteområderne med efterfølgende verifikation af alle potentielle nye tilfælde hos patienternes almen praktiserende læger. Monitoreringsprogrammet blev påbegyndt i året 1997 og er stadig aktivt i Nordjylland, mens monitoreringsprogrammet blev afsluttet i København i år 2008. Manuel gennemgang af alt tilgængeligt journalmateriale blev udført for alle potentielle nye tilfælde af overt thyroidea dysfunktion i den nordjyske kohorte i perioderne 1997-00 og 2014-16 for at fastlægge sværhedsgrad, varighed, behandlingsbehov og undertype af thyroidea dysfunktion hos disse patienter.

Resultater: Et højsignifikant fald i incidens-raten af overt thyrotoksikose på 50%

blev observeret i kohorten med forudgående moderat jodmangel mellem 1997-00 og 2014-16. Dette var primært forårsaget af substantielle reduktioner i incidens-raterne af multinodøs toksisk struma (÷82%) og solitært toksisk adenom (÷74%). En mindre reduktion i incidens-raten af Graves’ sygdom blev også fundet at været signifikant (÷33%). Vores monitoreringsprogram for hypothyreose fandt signifikante stigninger

(9)

6

i begge kohorteområder efter introduktionen af jodberiget salt (+30% i kohorten med forudgående mild jodmangel i årene 2004-05 og +50% i kohorten med forudgående moderat jodmangel i årene 2014-16). Her var der tale om enkelte blodprøvesæt, og udførlig verifikation var ikke påkrævet for at blive identificeret som case. Manuel gennemgang af journalmateriale for alle de overt hypothyroide tilfælde fundet i perioderne 1997-00 og 2014-16 afslørede dog at incidens-raten af overt hypothyreose ikke havde ændret sig efter jodberigelsen, hvis man ekskluderede tilfælde med spontan normalisering af thyroidea funktion, som ikke havde indikatorer for tilstande der normalt forårsager midlertidig thyroidea dysfunktion. En ændret aldersfordeling for incidens-raterne af overt hypothyreose var dog tydelig med flere unge og færre ældre tilfælde.

Konklusioner: Obligat jodberigelse af salt fik succesfuldt reduceret incidens-raten af overt thyrotoksiskose i et område med forudgående moderat jodmangel uden at forårsage en stigning i incidens-raten af vedvarende og behandlingskrævende overt hypothyreose.

(10)

7

Acknowledgements

This PhD thesis was completed under the careful supervision of Inge Bülow Pedersen and Allan Carlé whose prudent guidance was absolutely essential and on occasion sorely needed. Special thanks should also be extended to Lars Stig Andersen for his tireless quest to improve the quality of my writing. Peter Vestergaard was exceedingly helpful in navigating the bureaucracy of undertaking a PhD at Aalborg University.

Ingelise Leegaard disserves a unique acknowledgement for the more than two decades of data collection she has performed within the DanThyr project. Special thanks to the steering group of the DanThyr project for designing, initiating and evaluating the studies utilized in the present dissertation. Members of the steering group include: Torben Jørgensen, Hans Perrild, Lars Ovesen, Lone Banke Rasmussen, Nils Knudsen, Betina Heinsbæk Thuesen and Inge Bülow Pedersen.

Especially Inge Bülow Pedersen, Nils Knudsen and Allan Carlé ought to be acknowledged for the dedicated data collection they performed to establish the baseline periods of the present studies.

Global thyroid research and the DanThyr project in particular suffered a tremendous loss when Professor Peter Laurberg tragically passed away in the summer of 2016.

Professor Laurberg introduced me to the exiting field of thyroid research and was crucial in my decision to enroll with the PhD program at Aalborg University. He was a true giant of his field and will forever be sorely missed.

The studies listed in this dissertation were generously supported by grants from: the Copenhagen Hospital Corporation Research Foundation; Tømmerhandler Vilhelm Bang Foundation; the 1991 Pharmacy Foundation; the Danish Medical Foundation;

the Health Insurance Foundation; North Jutland County Research Foundation and BRAHMS Diagnostica.

(11)

8

List of publications

1. Thyrotoxicosis after iodine fortification. A 21-year Danish population-based study.

Petersen M, Knudsen N, Carlé A, Andersen S, Jørgensen T, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB, Thuesen BH, Pedersen IB

Clinical Endocrinology (Oxf). Volume 89, Issue 3, Pages 360-366, September 2018.

Published: June 27, 2018.

2. Increased Incidence Rate of Hypothyroidism After Iodine

Fortification in Denmark: A 20-Year Prospective Population-Based Study

Petersen M, Knudsen N, Carlé A, Andersen S, Jørgensen T, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB, BH Thuesen, Pedersen IB

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Volume 104, Issue 5, Pages 1833–1840, May 2019.

Published: December 14, 2018

3. Changes in subtypes of overt thyrotoxicosis and hypothyroidism following iodine fortification

Petersen M, Pedersen IB, Knudsen N, Andersen S, Jørgensen T, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB, Thuesen BH, Carlé A

Submitted to Clinical Endocrinology (Oxf) and tentatively accepted for publication July 26, 2019.

4. Biochemical severity of chronic autoimmune overt hypothyroidism upon diagnosis in Denmark.

Petersen M, Pedersen IB, Carlé A,

Submitted to the European Thyroid Journal on July 29, 2019.

(12)

9

Table of content

English summary ... 3

Danish summary/Dansk résumé ... 5

Acknowledgements ... 7

List of publications ... 8

Abbreviations ... 11

Chapter 1: Introduction ... 12

1.1 Background ... 12

1.1.1 Iodine deficiency ... 12

1.1.2 Iodine fortification ... 13

1.1.3 DanThyr ... 13

1.2 Aims of this PhD thesis ... 16

Chapter 2: Methods... 17

2.1 Study I & II ... 17

2.1.1 Purpose ... 17

2.1.2 Study Setting ... 17

2.1.3 Data Collection ... 18

2.1.4 Statistics ... 20

2.2 Study III ... 20

2.2.1 Purpose ... 20

2.2.2 Study Setting ... 21

2.2.3 Data Collection ... 21

2.2.4 Statistics ... 25

2.3 Study IV ... 26

2.3.1 Purpose ... 26

(13)

10

2.3.2 Study Setting ... 26

2.3.3 Data Collection ... 26

2.3.4 Statistics ... 27

Chapter 3: Results ... 28

3.1 Monitoring program for thyrotoxicosis ... 28

3.2 Monitoring program for hypothyroidism... 33

3.3 Follow-up and subtype classification... 37

3.3.1 Manually verified thyrotoxicosis ... 37

3.3.2 Manually verified hypothyroidism ... 39

3.4 Thyroid function test results in hypothyroidism ... 41

3.5 TSH testing rate within the Western cohort ... 44

Chapter 4: General discussion ... 45

4.1 Main findings ... 45

4.2 Comparison with other studies ... 46

4.2.1 Thyrotoxicosis ... 46

4.2.2 Hypothyroidism ... 47

4.3 Possible mechanisms involved ... 49

4.3.1 Thyrotoxicosis ... 49

4.3.2 Hypothyroidism ... 50

4.4 Implications for IF programs ... 51

Chapter 5: Methodological considerations ... 53

Chapter 6: Conclusions ... 55

Chapter 7: Perspectives and future research ... 56

References ... 57

(14)

11

Abbreviations

ID Iodine deficiency IF Iodine fortification

SIR Standardized incidence rate SIRR Standardized incidence rate ratio TRAb Thyrotropin receptor antibodies TPO-Ab Thyroidea peroxidase antibodies Tg-Ab Thyroglobulin antibodies

TBG Thyroid hormone binding globulin Tg Thyroglobulin

GP General practitioner WHO World Health Organization

DanThyr The Danish Investigation on iodine Intake and Thyroid Disease CI Confidence interval

HT Hashimoto’s thyroiditis TFT Thyroid function test UIC Urinary iodine concentration

(15)

12

Chapter 1: Introduction

1.1 Background

1.1.1 Iodine deficiency

Iodine deficiency (ID) is one of the most common micronutrient deficiencies in the world with more than two billion people still affected1. Insufficient iodine intake is the primary cause of iodine deficiency and remains extremely prevalent in certain geographical areas1. ID within a population is most commonly measured using spot urine concentrations of iodine1. Urinary iodine concentration (UIC) is a suitable estimate for iodine intake as 90% of ingested iodine is excreted in urine2. Spot urine concentrations of iodine are however largely dependent on an individual’s fluid intake and current level of hydration3,4, which is why the median UIC value for the entire sample population is often used when estimating iodine intake within an area.

Alternatively, 24-hour urine collection or correction using creatinine concentration in a spot urine sample may be used to estimate iodine excretion more precisely at the level of the individual5. The World Health Organization recommends the median UIC among men, school age children and women who are not pregnant or lactating to be between 100 and 199 µg/l1. Median UIC between 50 and 99 µg/l is categorized at mild ID, between 20 and 49 µg/l as moderate ID and below 20 µg/l as severe ID1. Severe ID may lead to endemic cretinism resulting in substantially impaired neurological development in children6, this is however currently a relatively rare phenomenon1. Mild and moderate ID during pregnancy may also lead to impaired cognitive development among children albeit to a lesser degree7. Mild and moderate ID within a population can furthermore lead to the development of thyroid nodules and multinodular goiter, some percentage of which will be autonomously functioning and lead to thyrotoxicosis8–11. Endemic goiter, toxic and non-toxic multinodular goiter, endemic cretinism and impaired neurological development among other conditions can collectively be termed iodine deficiency disorders (IDDs). Around 31% of the global population remain affected by some degree of ID in spite of substantial efforts to eradicate IDDs1.

(16)

13

1.1.2 Iodine fortification

Universal salt iodization (USI) is often recognized as one of the most cost-effective, safe and sustainable methods to eradicate ID1,12. Globally, it is estimated that around 70 percent of households have access to iodized salt1. Though USI is effective in combatting IDDs, a sudden increase in iodine intake may also have some negative consequences with regard to thyroid function. A significant albeit temporary increase in the occurrence of thyrotoxicosis should be expected when initiating salt iodization among an iodine deficient population13–15. Some evidence suggests that this may both result from increased substrate availability for pre-existing autonomously functioning nodules as well as a temporary increase in the incidence rate of Graves’ disease (GD) due to increased thyroid autoimmunity16,17. In addition to a transient increase in the occurrence of thyrotoxicosis, an elevated frequency of hypothyroidism has been linked to increased iodine intake18–22. This may at least partly be the product of increased thyroid autoimmunity as indicated by the increased prevalence of thyroid auto-antibodies observed after initiation of salt iodization23,24. Both the transient increase in thyrotoxicosis incidence and the increased occurrence of hypothyroidism following salt iodization seems to primarily affect the younger age groups15,19,22. Thus, a cautious approach to iodine fortification should be advised with particular focus on the young.

1.1.3 DanThyr

During the 1990s, significant focus was granted to the investigation and eradication of IDDs among the Danish population25. Distinct geographical differences in the severity of ID within Denmark were present, with moderate ID predominant in the Western parts of the country and mild ID in the Eastern parts26. These differences in iodine intake among the population were primarily the product of variation in the iodine content of tap water27. A tendency for increased serum thyroid stimulating hormone (TSH) in late pregnancy among Danish women were indicative of insufficient thyroid hormone production during fetal development28–30. Furthermore, toxic and non-toxic multinodular goiter was quite frequent, particularly in the Western parts of Denmark among the elderly26,31,32. Iodine fortification of salt was to be introduced in order to combat IDDs among the population while the DanThyr project were launched to monitor the effects of salt iodization and if necessary to adjust it25. Voluntary iodization of table salt and salt used for the commercial production of bread at a level of 8 µg/g were introduced in July 199833. The IF

(17)

14

program was aiming for a 50 µg increase in average daily iodine intake but this voluntary program only achieved a 5-10 µg increase25,34. Thus, voluntary salt iodization was replaced with mandatory iodization at a level of 13 µg/g in July 2000.

Manufactures were however allowed to sell their storages of non-iodized salt produced prior to July 2000 for the remainder of the year, thus mandatory salt iodization was not fully in effect before the end of the year 2000. The DanThyr project was designed to be multifaceted and monitored the impact of salt iodization on several different levels:

I. Two open cohorts with different levels of ID prior to initiation of IF (mild vs. moderate ID) were utilized for continuous registration of all new cases of overt thyroid dysfunction before and after introduction of iodized salt (figure 1). The cohorts encompassed around 10% of the Danish population at the initiation of the study in 199735. Preliminary results from the cohort studies have been published previously15,19. Thorough individual scrutiny of the medical records of all cases with overt thyroid dysfunction discovered within the cohort areas between 1997 and 2000 was undertaken to compliment the monitoring program with data on: normalization of thyroid function, initiation of treatment and the specific nosological subtype of each case10,36. No such procedure had been performed for cases discovered after the introduction of mandatory salt iodization.

II. Two cross-sectional studies and one follow-up study were performed in two areas of Denmark with different pre-existing levels of ID (mild vs.

moderate) before and after initiation of iodine fortification37–39. These cross-sectional studies were conducted in: 1997-98 (C1a, n=4649), 2004-05 (C2, n=3570), 2008-10 (C1b, n=2465; follow-up to C1a). The cross- sectional studies were conducted within the aforementioned cohort areas (figure 1). The prevalence of subclinical and overt thyroid dysfunction among representative samples of the general population remains to be investigated past the year 2010. Median UIC values for subjects residing in the areas marked in figure 1 also remain to be investigated past this point.

III. Various treatments for thyroid disease (radio-iodine therapy, thyroid surgery, anti-thyroid medication and levothyroxine therapy) have been continuously monitored on a national level since before salt iodization was introduced and is still ongoing21,40–42.

(18)

15

Figure 1: The two cohort areas utilized in the DanThyr studies. The Western cohort located in Northern Jutland encompassed a total of 309,434 subjects by January 1st, 1997, while the Eastern cohort located in the Danish capital Copenhagen contained 224,535 subjects. The population of the Western cohort had a median urinary iodine concentration (UIC) of 45 µg/l (moderate iodine deficiency) in 1997-98 among subjects not using iodine containing supplements, while the population of the Eastern cohort had a median UIC of 61 µg/l (mild iodine deficiency) during the same period.

(19)

16

1.2 Aims of this PhD thesis

This PhD thesis aims to expand our existing knowledge about the impact of the Danish iodine fortification program on the changes in incidence rate of overt thyroid dysfunction by adding more than a decade to the previously published results from the DanThyr cohort studies15,19. Furthermore, the thesis aims to reveal how the occurrence of specific nosological subtypes of thyrotoxicosis and hypothyroidism has changed after the introduction of mandatory salt iodization in Denmark. The importance of follow-up investigation of cases with overt thyroid dysfunction will be evident when incidence rates from the monitoring program are compared to those obtained by our follow-up study. Widely different incidence rates may be discovered when normalization of thyroid function in relation to initiation of treatment are included in the verification process.

The diagnostic and therapeutic blood sampling activity before and after mandatory salt iodization will also be subject to investigation. As will the TFT levels of overtly hypothyroid patients at the time of diagnosis.

(20)

17

Chapter 2: Methods

2.1 Study I & II

2.1.1 Purpose

The purpose of the first and second study, included in the present dissertation, was to monitor the development in the incidence rate of diagnosed overt biochemical thyroid dysfunction in two areas of Denmark with different preexisting levels of iodine deficiency before and long after the initiation of salt iodization. The first study deals with overt biochemical thyrotoxicosis, while the second study investigates overt biochemical hypothyroidism.

2.1.2 Study Setting

Two open cohorts were used for monitoring the diagnostic incidence rate of overt thyrotoxicosis and hypothyroidism before and after implementation of salt iodization (figure 1). The first (Western) cohort was located in Northern Jutland and included Aalborg city with some surrounding municipalities (n=309,434 by January 1st, 1997). The second (Eastern) cohort was located in the Danish capital Copenhagen (n=224,535 by January 1st, 1997). Based on data from the DanThyr cross-sectional studies, the median urinary iodine concentration (UIC) within the Western cohort was determined to be 45 µg/l (moderate ID) among subjects not using iodine-containing supplements before introduction of any salt iodization (1997-98), while the median UIC within the Eastern cohort during the same period was 61 µg/l (mild ID)37. A second cross-sectional study was conducted in 2004-05 and determined that salt iodization successfully increased the median UIC significantly within both cohort areas (86 vs. 99 µg/l for the Western and Eastern cohort respectively)38. A follow-up to the first cross-sectional study was conducted in 2008-10 and found the median UICs for the Western and Eastern cohorts slightly decreased (73 and 76 µg/l)39.

The first study (monitoring the incidence rate of overt thyrotoxicosis) covers a study period of 21 years (1997-2017), while the second study (monitoring the incidence

(21)

18

rate of overt hypothyroidism) covers a 20 year study period (1997-2016). The period before implementation of voluntary IF (1997-June 1998) was used as the baseline period in both studies. Due to a national structural reform, the boundaries of the Danish municipalities were restructured in January 2007, resulting in a small decrease in the size of the Western cohort (n=261,569 by January 1st, 2007), while the Eastern Cohort was left unaffected. Detailed information on the composition of the cohorts were provided yearly by Statistics Denmark43.

2.1.3 Data Collection

All TFTs performed within the cohort areas were collected and evaluated in a specially designed register database. Four laboratories handled the analysis of all TFTs sampled within the cohort areas; these were the laboratories at Aalborg University Hospital, Frederiksberg Hospital, Bispebjerg Hospital and the General Practitioners Laboratory in Copenhagen.

In Denmark, all general practitioners (GPs), hospital departments and private practice specialists have unique referral identification numbers for laboratory services. All Danish citizens possess unique identification numbers in the Centralized Person Register (CPR), which is used for all interactions with the healthcare sector. The unique referral identification numbers and the CPR numbers allowed for the inclusion of only TFTs sampled from patients who resided inside the cohort areas. Less than one percent of subjects living within the cohort areas were consulting GPs outside the cohort areas35.

All potential new cases of overt biochemical thyroid dysfunction were identified by subjecting all TFTs collected from patients residing within the cohort areas to the diagnostic algorithms specified below:

Overt biochemical thyrotoxicosis: serum TSH < 0.2 mU/l combined with elevated serum total T3 and/or elevated serum total T4.

Overt biochemical hypothyroidism: serum TSH > 5.0 mU/l combined with decreased serum total T4.

Details on the reference ranges of the total T3 and total T4 assays used by each laboratory have been described previously35. To evaluate the diagnostic performance of the four laboratories, a serum reference panel was collected from 100 healthy subjects (50 men and 50 women) with ages between 20 and 45 years. This reference panel was stored in micotubes at ÷80°C to be used for assay comparison between the

(22)

19

four laboratories. These comparisons were made each time a new assay was introduced by one of the four laboratories.

When patients were identified as potential new cases of overt biochemical thyroid dysfunction by the above-mentioned diagnostic algorithms, the present GP of each patient was contacted for confirmation of the patient’s status as a new case of overt thyroid dysfunction. If the patient had previously been diagnosed with overt thyroid dysfunction, the patient would be excluded from further analysis. In cases where the hospital records of the patients clearly indicated previous overt thyroid dysfunction contact to the GP was deemed unnecessary. Manual confirmation of each potentially new patient’s area of residence was conducted.

Figure 2: The different levels of data extraction from the DanThyr cohort studies. The database collects all thyroid function tests (TFTs) from within the cohort area (general practitioners (GPs), hospital departments and specialists with private practice). Diagnostic algorithms are then applied to select potential new cases of overt thyroid dysfunction. The GPs of each potential new case is then contacted for preliminary verification. The monitoring program uses data from this preliminary verification to assess incidence rates (Study I & II).

Finally the medical records of cases with preliminary verification may be searched within

(23)

20

limited time periods to gain final verification including follow-up and subtype classification (Study III).

2.1.4 Statistics

Changes in the sex and age composition of the cohort were adjusted using the method of direct standardization44 and thus the standardized incidence rates (SIRs) were calculated according to:

1) SIR =

∑ (age and gender specific rates × standard weights) ∑ (standard weights)

The Danish population at January 1st, 2005 was used as the standard population.The SIR was noted in cases per 100,000 per year. Significance to baseline SIR was calculated using the 95% confidence intervals (95% CI) of the standardized incidence rate ratio (SIRR)44 in accordance with:

2) Upper and lower 95% CI of SIRR =

SIR Baseline SIR

1±(1.96/ SIR−Baseline SIR

√SE (SIR)2+SE (Baseline SIR)2

Results were considered significant if the 95% CI for the SIRR did not include 1.

For the statistical analysis IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0.

Armonk, NY: IBM Corp was used.

2.2 Study III

2.2.1 Purpose

The purpose of the third study in the present dissertation was to investigate changes in the incidence rates of specific nosological subtypes of overt thyrotoxicosis and hypothyroidism in an area with previous moderate ID after introduction of cautious mandatory salt iodization. Furthermore, a verification procedure involving follow-up

(24)

21

on TFT normalization and initiation of treatment was conducted for all patients discovered by our monitoring program within the selected time periods (figure 2).

2.2.2 Study Setting

An open cohort located in Northern Jutland including Aalborg City with surrounding municipalities, (n=309,434 by January 1st, 1997) was utilized for this study (the Western cohort from Study I&II; figure 1). Potential new cases of overt thyrotoxicosis and hypothyroidism discovered within the cohort area by our surveillance program (see section 2.1.3) during two specific periods (1997-00 vs.

2014-16) were selected for follow-up investigation and subtype classification. The 2014-16 period was selected because peak incidence rate of overt hypothyroidism was discovered by our monitoring program (Study I&II) during those years, meanwhile the greatest reduction in the incidence rate of thyrotoxicosis was observed. The study cohort comprised 272,954 subjects at the initiation of the post IF study period (January 1st, 2014), while the total amount of person-years covered by the post IF study period (2014-16) was 825,842. Median UIC levels within the cohort area were determined in 1997-98 (45 µg/l; moderate ID)37 and again in 2008- 10 (73 µg/l; mild ID)39. Detailed information on the composition of the cohort were provided yearly by Statistics Denmark43.

2.2.3 Data Collection

Follow-up investigation and subtype classification was performed for all new cases of overt thyroid dysfunction discovered within the cohort area by our diagnostic algorithms and subsequently verified through contact to their current GP between the years 1997-00 and 2014-16 (see section 2.1.3 for further details on the identification of potential new cases).

The distribution of the nosological subtypes of overt thyroid dysfunction were described in detail for the cohort population during the years 1997-2000 before mandatory salt iodization10,36. In total 1069 potential new cases of overt thyroid dysfunction (thyrotoxicosis: 666, hypothyroidism: 403) were identified by our register database and subsequently confirmed as such by their current GPs during the years 2014-16. Correspondingly, during the years 1997-00 (before mandatory IF of salt) a total of 2011 potential new cases of overt thyroid dysfunction were

(25)

22

identified (thyrotoxicosis: 1601, hypothyroidism: 410). Thorough examination was performed of each patient’s hospital records, medicinal database (used by private practitioners and hospital departments), subsequent TFTs, TSH receptor antibodies (TRAb) measurements and thyroid scintigraphies.

A follow-up procedure was implemented for all the 1069 cases of overt thyroid dysfunction identified by our surveillance program during the years 2014-16 (figure 3). The patient would be conclusively verified (otherwise excluded) if any of the following were discovered to be true during the follow-up investigation:

I) Sustained overt biochemical thyroid dysfunction, i.e. a confirmatory TFT at least 3 weeks later.

II) Normalization of thyroid function due to treatment for hypothyroidism (levo- thyroxine therapy) or thyrotoxicosis (anti-thyroid medication, radioiodine therapy or thyroid surgery).

III) Normalization of thyroid function without treatment but with a medical history suggesting a condition of transient thyroid dysfunction, such as: postpartum thyroid dysfunction (PPTD), subacute thyroiditis (SAT), silent thyroiditis, radioiodine- induced thyroid dysfunction, radiation-induced thyroid dysfunction, medication- induced thyroid dysfunction (amiodarone, lithium, interferons, interleukins and monoclonal antibodies) or surgical manipulation of the thyroid gland.

Figure 3: Flowchart showing the process of verification for cases of overt thyroid dysfunction. Patients identified by the diagnostic algorithms within the cohort area, who had

(26)

23

not been registered with overt thyroid dysfunction before by either the patients’ current general practitioner (GP) or by the register database, constituted the pool of cases for further evaluation. Cases were first evaluated with respect to normalization of thyroid function tests, and then according to whether this normalization was the result of treatment or a case of spontaneous normalization. Cases of spontaneous normalization were verified as true hypothyroid or thyrotoxic patients if their medical history suggested a known condition of transient thyroid dysfunction (e.g. subacute thyroiditis, post partum thyroid dysfunction or one of several iatrogenic causes) otherwise they were excluded. All verified cases were further scrutinized to determine their nosological subtype. Copied from Study III.

A total of 201 cases failed to meet any of the three above mentioned criteria and were thus excluded. Furthermore, 209 cases were excluded due to other specific exclusion criteria listed below:

 Patients had previously suffered from overt thyroid dysfunction (n=9).

 Patients were receiving levothyroxine or anti-thyroid medication at the time of diagnosis (n=115).

 Presence of gestational transient thyrotoxicosis (n=22).

 An elevated level of thyroid hormone binding globulin (TBG) present due to either pregnancy or estrogen therapy (n=11).

 No confirmative blood test result in a patient who survived beyond 2 months (n=6).

 Amiodarone treatment where the thyrotoxic patients did not have an elevated total T3 (n=19); elevated total T4 should be expected in a patient with subclinical thyrotoxicosis receiving amiodarone.

 Treatment was initiated after the patient had shifted from overt to subclinical thyroid dysfunction (n=14).

 Other reasons (n=13), these included cases with pituitary disease, children having different reference intervals of total T4 and erroneously being included as cases of overt thyrotoxicosis by our algorithm, cases where overt thyroid dysfunction occurred several years after spontaneous normalization, one case where the thyroid gland was surgically removed before any confirmatory TFT could be performed.

Thus, the follow-up procedure allowed for the verification of 659 patients with overt thyroid dysfunction out of 1069 (thyrotoxicosis: 408, hypothyroidism: 251).

A number of patients were contacted by our research team following their diagnostic TFT and invited for a comprehensive investigation at our research center. This included: several systematic questionnaires about their medical history, ultrasonographic examination of the thyroid gland, thyroid scintigraphy (among

(27)

24

thyrotoxic cases), blood tests (TBG, thyroglobulin, thyrotropine receptor antibodies (TRAb), thyroid peroxidase antibodies (TPO-Ab), and thyroglobulin antibodies (Tg- Ab)). Out of 1069 potential new cases discovered in 2014-16, 511 patients were examined at our research center (48%). During the years 1997-00, 38% of all new cases with overt thyroid dysfunction were examined. Full consent was obtained from each patient after a thorough explanation of the nature and purpose of all the procedures used.

Based on their medical history, TRAb measurements and thyroid scintigraphies each verified case of thyroid dysfunction were classified into one of the following categories:

a) Graves’ disease (GD) with thyrotoxicosis: positive TRAb measurement (TRAb+, TRAb >

1.0 IU/l) and/or a nonsuppressed homogeneous TcO4- uptake within the entire thyroid gland on scintigraphy (n=181).

b) Multinodular toxic goitre (MNTG): a heterogeneous uptake on thyroid scintigraphy with at least two nodules of enhanced TcO4-

accumulation combined with absent or diminished uptake in the rest of the gland. If TRAb was negative or not measured, the diagnosis was MNTG (n=74).

c) ‘Mixed type’ thyrotoxicosis (Marine-Lenhart syndrome): patients with a positive TRAb measurement but a MNTG like pattern on thyroid scintigraphy (n=71).

d) Solitary toxic adenoma (STA): a single nodule with enhanced TcO4- uptake combined with absent or low TcO4-

accumulation in rest of the thyroid gland (n=13).

e) SAT (subacute thyroiditis/de Quervain thyroiditis): transient thyrotoxicosis and/or hypothyroidism, with no medical history which could otherwise explain the transient period of thyroid dysfunction (amiodarone, lithium, interferon, interleukin, monoclonal antibodies, radioiodine treatment, radiation or surgery) and with at least two of three SAT criteria fulfilled: anterior neck pain; absent or low TcO4- uptake with no visible thyroid nodules on scintigraphy; or elevated erythrocyte sedimentation rate / C-reactive protein (thyrotoxicosis: n=24, hypothyroidism: n=1).

f) Silent thyroiditis: transient thyrotoxicosis with absent or low TcO4-

uptake and no presence of anterior neck pain or elevated erythrocyte sedimentation rate / C-reactive protein. Similar to SAT, no other explanation for the transient period of thyroid dysfunction should be detectable in the patient’s medical history (n=6).

g) Postpartum thyroid dysfunction (PPTD): overt thyroid dysfunction presenting within one year after delivery. If TRAb was negative or not measured in the case of thyrotoxicosis, PPTD was the diagnosis. If TRAb was positive, the patient was classified as GD (thyrotoxicosis: n=15, hypothyroidism: n=23).

(28)

25

h) Amiodarone-associated thyroid dysfunction: overt thyrotoxicosis or hypothyroidism diagnosed during or within 12 months after amiodarone treatment (thyrotoxicosis: n=6, hypothyroidism: n=11).

i) Radioiodine-associated thyroid dysfunction: transient overt thyrotoxicosis developed within a month after radioiodine treatment of non-toxic goitre was performed, or overt hypothyroidism developed within one year (thyrotoxicosis: n=4, hypothyroidism: n=5).

j) Lithium-associated thyroid dysfunction: overt thyroid dysfunction in patients previously (<12 months) or currently treated with lithium (thyrotoxicosis: n=5, hypothyroidism: n=4).

k) ‘Manipulation thyroiditis’ with thyrotoxicosis: transient thyrotoxicosis developed shortly after thyroid manipulation during surgery on thyroid or parathyroid gland (n=3).

l) Thyroid dysfunction associated with previous (<12months) or current treatment with interferon (IFN), interleukin (IL) or monoclonal antibodies (thyrotoxicosis: n=4, hypothyroidism: n=5).

m) Radiation-associated thyroid dysfunction: overt thyrotoxicosis within 3 months after any radiation therapy against the neck region or overt hypothyroidism within one year (thyrotoxicosis: n=2, hypothyroidism: n=7).

n) Surgically induced hypothyroidism: overt hypothyroidism within one year after hemithyrodectomi or total thyrodectomi (n=12). Patients who underwent sufficient L-T4 substitution immediately after surgery would logically not emerge as hypothyroid.

o) Congenital hypothyroidism: identified through the Danish neonatal screening program (n=3).

p) Spontaneous hypothyroidism: overt hypothyroidism in patients without any of the above described conditions (n=180). We have previously shown that this combined group of patients with hypothyroidism due to Hashimoto’s or Ort’s disease almost exclusively (>99%) harbored TPO-Ab and/or Tg-Ab45.

Textbox 1: Definitions of the different subtypes of overt thyroid dysfunction included in Study III and the number of cases of each subtype during the years 2014-16. The content of the textbox was copied directly from Study III of the present dissertation.

2.2.4 Statistics

Using the criteria described above, subtype classification was possible for 380 out of 408 verified cases of overt thyrotoxicosis. A small number of patients however, (n=28) had no TRAb measurement or thyroid scintigraphy performed. Based on our examination of their medical histories, the entities e-m could be ruled out. Similar to the method used in our previous study, we performed nearest neighbor hot deck-

(29)

26

imputation46 to classify this small group of patients (6.9%) into the subgroups a-d (GD/MNTG/mixed-type/STA: n=10/9/8/1). Nearest neighbor hot deck-imputation did not have any effect on the results of the analysis. Similar to the first and second study the standardized incidence rates (SIRs) was calculated according to the principle of direct standardization44. However, the Danish population as of January 1st, 1999 was used as the standard population to allow for comparison with data from the previous study during the years before initiation of effective IF (1997-2000).

2.3 Study IV

2.3.1 Purpose

The purpose of the fourth study was to evaluate the biochemical severity (TSH and total T4 levels) of overt chronic autoimmune hypothyroidism at the time of diagnosis before and after introduction of mandatory IF in an area with pre-fortification moderate ID.

2.3.2 Study Setting

The open cohort in Northern Jutland utilized in the third study was also utilized in the fourth study with similar study periods: 1997-00 and 2014-16 (n=309,434 January 1st, 1997; n=272,954 January 1st, 2014). The median UIC levels for the cohort population mentioned in section 2.1.2 and 2.2.2 remain indicative for the ID level during these two study periods (1997-98: 45 µg/l; moderate ID37; 2008-10: 73 µg/l; mild ID39) . Detailed information on the composition of the cohort were provided yearly by Statistics Denmark43.

2.3.3 Data Collection

Cases with sustained overt chronic autoimmune hypothyroidism identified within the cohort area using the methods described in section 2.2.3 during the two time periods were chosen for comparison of TSH and total T4 levels at the time of diagnosis. A total of 274 and 180 patients fitting these criteria were identified during

(30)

27

the years 1997-00 and 2014-16 respectively. The TSH and total T4 assays utilized during the two periods are described below:

 Baseline (1997-00): Lumitest by Brahms Diagnostica (TSH reference interval: 0.3-4.5 mU/l), Ria Kit by Ortho-Clinical Diagnostics (total T4 reference interval: 60-140 nmol/l) and ADVIA Centaur by Bayer (TSH reference interval: 0.550-4.780 mU/l, total T4 reference interval: 60-140 nmol/l)

 Follow-up (2014-16): Cobas 8000 modular by Roche Diagnostics (TSH reference interval: 0.27-4.2 mU/l, total T4 reference interval: 60-140 nmol/l).

Thorough examination of the differences between various TSH and total T4 assays can be found elsewhere47,48.

2.3.4 Statistics

Comparison between baseline and follow-up median values for serum TSH and total T4 among cases of overt chronic autoimmune hypothyroidism at the time of diagnosis was performed using Mann-Whitney U tests. Significance level was set at 0.05.

(31)

28

Chapter 3: Results

The following section reports the results of our monitoring program which includes preliminary verification of potential new cases of overt thyrotoxicosis and hypothyroidism through contact to the patient’s current GP (see figure 2). Thus, these incidence rates represent patients for whom TFT measurements indicating overt thyroid dysfunction were evident while no record of previous overt thyroid dysfunction was present with the patient’s current GP. No follow-up procedure investigating normalization of thyroid function and initiation of treatment was performed.

3.1 Monitoring program for thyrotoxicosis

The SIR of overt thyrotoxicosis within the two cohorts at baseline (1997-mid 98) before introduction of voluntary salt iodization was 128.5 and 80.1/100,000 per year (moderate vs. mild ID, SIRR: 1.60 (95% CI: 1.37-1.87)). Significant increases sharply followed by substantial decreases were observed in both cohorts (figure 4).

Peak incidence was reached in mid 2000-01 within the moderately iodine deficient Western cohort (SIRR to baseline: 1.39 (1.24-1.55)) and in 2004-05 within the mildly iodine deficient Eastern cohort (SIRR to baseline: 1.52 (1.31-1.76)). A marked decline in SIR ensued within both cohorts, however due to the shorter follow-up period the SIR for the Eastern cohort did not reach below pre-fortification level at the conclusion of the study period in 2008 (SIRR to baseline: 1.12 (0.90- 1.38)). A substantial decline significantly below baseline level was however observed in the Western cohort which seemed to stabilize from 2010 and onward at around 30-40% below baseline level with final values from 2016-2017 33% below (SIRR: 0.67 (0.58-0.76)). The previously observed significant difference in SIR of thyrotoxicosis between the two cohorts at the initiation of the study was no longer significant by the years 2006-2007 (SIRR: 1.08 (0.96-1.23)).

(32)

29

Figure 4: Age and gender standardized incidence rates of thyrotoxicosis per 100,000 per year in the two cohorts from 1997 to 2017. Voluntary salt iodization: initiated in July 1998 with 8 µg/g iodine in table salt and salt used by the food industry. Mandatory salt iodization: initiated in July 2000 with 13 µg/g iodine in all table salt and salt used for the production of bread. The error bars indicate the 95% confidence intervals (CI) for the incidence rates. Stars indicate statistically significant differences to baseline (1997-mid 1998; solid stars: moderate ID cohort, empty stars: mild ID cohort). Solid line: Western cohort in and around Aalborg City with moderate iodine deficiency (ID) (45 μg/L) prior to salt iodization. Dotted line: Eastern cohort in Copenhagen with mild iodine deficiency (61 μg/L) prior to salt iodization. The study period for the cohort with mild iodine deficiency was not possible beyond 2008. Copied from Study I

The incidence rate of thyrotoxicosis was three to four times higher among women compared to men throughout the entire study period and within both cohort areas (figure 5). With data pooled from both cohorts the female preponderance in thyrotoxicosis incidence (female/male ratio) was 3.80 during the baseline period and remained around this level for the remainder of the study period.

(33)

30

Figure 5: Gender-specific incidence rates of thyrotoxicosis per 100,000 per year in the moderately and mildly iodine deficient cohorts from 1997 to 2017. Error bars represent 95%

confidence intervals. Data were age standardized. Stars indicate statistically significant differences to baseline (solid stars: moderate ID cohort, empty stars: mild ID cohort). M = Males. F = Females. Grey lines = mild ID cohort. Black lines = moderate ID cohort.

In both cohorts the incidence rate of thyrotoxicosis was strongly correlated with age during the baseline period. In the Western cohort with moderate ID, the age-specific incidence rates of thyrotoxicosis among three age groups: young (20-39 years), middle aged (40-59 years) and elderly (60 + years) were 49.3, 141.4 and 359.0/100,000 per year, respectively. Age- specific incidence rates for the same three age groups within the Eastern cohort with mild ID were 40.8, 100.1 and 192.4/100,000 per year, respectively. Copied from Study I

Significant increases in incidence rates were observed in all three age groups following IF within both cohorts (figure 6). Peak incidence rate of thyrotoxicosis within the Western cohort was observed in 2002-03 for the young and middle aged (SIRR to baseline, young: 2.22 (1.69-2.92); middle aged: 1.49 (1.24-1.78)) while peak incidence occurred immediately following mandatory IF (mid 2000-01) among the elderly (SIRR: 1.32 (1.14-1.52)). In the Eastern cohort peak incidence rate was observed in 2004-05 among all three age groups (SIRR to baseline, young: 2.50 (1.85-3.38); middle aged: 1.43 (1.08-1.90); elderly: 1.34 (1.08-1.65)).

(34)

31

Figure 6 a-b: Age-specific incidence rates of thyrotoxicosis per 100 000 per year. Subjects have been split into three age groups: 20-39, 40-59 and 60 + years. Error bars represent 95%

confidence intervals. Upper panel (a) shows data from the cohort with moderate iodine deficiency from 1997 to 2017. Lower panel (b) shows data from the cohort with mild iodine deficiency from 1997 to 2008. Copied from Study I

(35)

32

Within both cohorts the SIR of thyrotoxicosis among the younger age groups did not reach baseline level by the end of the study periods (SIRR to baseline, moderate ID:

2.16 (1.59-2.95) in 2016-17; mild ID; 2.08 (1.35-3.20) in 2008). In the Eastern cohort with mild ID, the middle aged and elderly were at baseline level by 2008 (SIRR to baseline, middle aged: 1.04 (0.69-1.54); elderly: 0.88 (0.65-1.20)) (figure 6b). In the Western cohort with moderate ID, the SIR among the middle aged and elderly were substantially below baseline level by the end of the study period: 2016- 17 (SIRR to baseline, middle aged: 0.68 (0.53-0.87); elderly: 0.39 (0.32-0.48)).

Differences in incidence rates were no longer detectable between the three age groups in the Western cohort by the end of the study period (figure 6a). Thus, a noticeable shift in age-specific incidence rates was seen in the cohort with previous moderate ID. The incidence rate of thyrotoxicosis was strongly correlated with age prior to IF, this was however no longer the case by the end of the study period where the incidence rate of overt thyrotoxicosis remained constant from the age of 30 and upward (figure 7).

Figure 7: Age-specific incidence rates of thyrotoxicosis per 100 000 per year from: 1997-mid 1998 (prior to voluntary salt iodization) and 2016-17 (long after mandatory salt iodization) in the Western cohort with moderate iodine deficiency prior to iodine fortification (IF). Error bars represent 95% confidence intervals. Copied from Study I

(36)

33

3.2 Monitoring program for hypothyroidism

In the Western cohort with moderate ID, the baseline SIR of hypothyroidism was 32.9 compared to 47.3/100,000 per year in the Eastern cohort with mild ID (SIRR:

0.69 (95% CI: 0.54-0.90)). Following mandatory IF, the SIR of hypothyroidism increased significantly in both cohorts (figure 8). Peak incidence rate was observed in the Western cohort during the last three years of the study period (2014-16) with a SIRR to baseline: 1.50 (1.25-1.81). The incidence rate of hypothyroidism within the Eastern cohort was significantly increased from the years 2004-05 (SIRR to baseline: 1.30 (1.06-1.60)) and onward to 2006-07. Peak incidence rate within the Eastern cohort was actually observed in 2008, the difference to baseline level was however not statistically significant.

Figure 8: The standardized incidence rates of hypothyroidism per 100,000 per year in the cohorts with mild (dotted) and moderate (solid) iodine deficiency. The rates are sex and age standardized to the Danish population of the year 2005. The error bars indicate the 95 % confidence intervals (CI) for the incidence rates. Voluntary IF: initiated in July 1998 with 8 µg/g iodine in table salt and salt used by the food industry. Mandatory IF: initiated in July 2000 with 13 µg/g iodine in all table salt and salt used for the production of bread.

Stars indicate statistical significance to baseline (solid stars: moderate ID cohort, empty stars:

mild ID cohort). The study period for the mildly iodine deficient cohort was concluded by the end of September 2008. Copied from Study II

(37)

34

The SIR of hypothyroidism among women prior to voluntary IF was 53.8 and 72.2 /100,000 per year (moderate vs mild ID) (figure 9). The SIR among women in the Eastern cohort with mild ID increased significantly after introduction of mandatory IF with peak incidence in 2004-05 (SIRR: 1.29 (1.02-1.62)). Surprisingly, the increase in SIR among women in the Western cohort was not statistically significant until the final years (2014-16) of the study period (SIRR: 1.31 (1.06-1.63)). The SIR of hypothyroidism among men prior to voluntary IF was 11.4 vs. 21.8 /100,000 per year (moderate vs. mild ID). A significant increase in incidence rate of hypothyroidism after introduction of salt iodization was observed among men only within the Western cohort with previous moderate ID. This increase was statistically significant from the years 2001-02 and onward. Peak incidence was observed in 2012-13 (SIRR: 2.54 (1.66-3.90)). No significant increase in incidence rate of hypothyroidism among men was seen in the Eastern cohort with mild ID.

Figure 9: Gender specific incidence rates of hypothyroidism per 100,000 per year among men (M) and women (F) in the Western cohort with moderate iodine deficiency (ID) and the Eastern cohort with mild ID. Stars indicate statistical significance to baseline (solid stars:

moderate ID cohort, empty stars: mild ID cohort). Incidence rates were standardized for age.

Error bars represent 95% confidence intervals. Copied from Study II

The baseline SIRs among three age groups (young: 20-39y, middle aged: 40-59y and elderly: 60+y) within the Western cohort with moderate ID were: 14.5, 30.8 and

(38)

35

92.2 /100,000 per year respectively (figure 10). A gradual increase in the incidence rate of hypothyroidism among the young was observed until 2012-13 where peak incidence was reached (SIRR to baseline: 2.80 (1.67-4.70)). A significant increase in SIR of hypothyroidism was also observed among the middle aged in the Western cohort, reaching peak incidence in 2014-16 (SIRR to baseline: 2.16 (1.55-3.01)). No significant changes in incidence rate of hypothyroidism were observed among the elderly throughout the study period.

The baseline SIR of hypothyroidism among the young (20-39 y), middle-aged (40- 59 y) and elderly (60+ y) in the Eastern cohort with previous mild ID were: 16.4, 42.2 and 148.3/100,000 per year respectively. The SIR increased significantly among both the young and the middle-aged following mandatory IF. Peak incidence rate in the young age group was observed in 2008 (SIRR to baseline: 2.62 (1.36- 5.04)). Peak incidence rate among the middle aged was reached in 2006-07 (SIRR to baseline: 2.19 (1.49-3.23)). Similarly to the pattern observed in the Western cohort, no significant changes in incidence rate of hypothyroidism were seen among the elderly within the Eastern cohort.

(39)

36

Figure 10 a-b: Age specific incidence rates of hypothyroidism per 100,000 per year within the following age groups: 20-39, 40-59 and 60+ years for the area of moderate iodine deficiency (ID) (a) and mild ID (b). Stars indicate statistical significance to baseline (solid stars: moderate ID cohort, empty stars: mild ID cohort). Incidence rates were standardized for age and gender. Error bars represent 95% confidence intervals. Copied from Study II

(40)

37

3.3 Follow-up and subtype classification

The incidence rates found in this section recounts the results obtained through our manual scrutiny of hospital records for all potential new cases of overt thyroid dysfunction discovered within the Western cohort area (previous moderate ID) during the years 1997-00 and 2014-16. Thus, a follow-up procedure for TFT normalization in relation to initiation of treatment was part of the final verification process and almost entirely explains any differences to the results obtained from our monitoring program (figure 2).

3.3.1 Manually verified thyrotoxicosis

Within the Western cohort with previous moderate ID the overall SIR of manually verified thyrotoxicosis decreased markedly from 97.5/100,000 per year in 1997-00 (before mandatory IF was in effect) to 48.8 in 2014-16, (SIRR: 0.50 (95% CI: 0.45- 0.56)) (figure 11). Decreases in SIR were observed for MNTG from 44.5 to 8.2 (SIRR: 0.18 (0.15-0.23)), for STA from 6.1 to 1.6 (SIRR: 0.26 (0.16-0.43)) and surprisingly for GD from 33.2 to 22.2 (SIRR: 0.67 (0.56-0.79)). No significant changes in SIR were observed for iatrogenic thyrotoxicosis (SIRR: 1.09 (0.64- 1.86)), post partum thyrotoxicosis (SIRR: 1.03 (0.53-1.99)) or mixed-type thyrotoxicosis (SIRR: 1.14 (0.83-1.58)). Surprisingly, the SIR of SAT increased significantly during the study period from 1.8 to 3.7 (SIRR: 2.07 (1.15-3.72)). The overall SIR of manually verified overt thyrotoxicosis among men declined from 33.0 to 21.3 between 1997-00 and 2014-16 (SIRR: 0.65 (0.51-0.82)) while the SIR for women declined from 160.4 to 75.6 during the same years (SIRR: 0.47 (0.42-0.53)).

(41)

38

Figure 11: Standardized incidence rates of overt thyrotoxicosis and nosological subtypes per 100,000 per year between 1997-00 (pre-iodine fortification period) and 2014-16 (after iodization of salt). Grey columns represent data from 1997-00 and white columns data from 2014-16. Stars indicate statistical significance to baseline value (1997-00). Error bars represent 95% confidence intervals. Copied from Study III

Decreases in SIRs of manually verified overt thyrotoxicosis were evident in all age groups investigated (young, middle-aged and elderly: 20-39, 40-59 and 60+ years), these were however only statistically significant among the middle-aged (40-59 y) and elderly (60+ y). From 1997-00 to 2014-16 the following changes in incidence rates were observed among the three age groups: young: (SIRR: 0.80 (0.63-1.02)), middle-aged (SIRR: 0.67 (0.56-0.80)) and elderly (SIRR: 0.30 (0.25-0.35)) (figure 13).

Figure

Updating...

References

Related subjects :