• Ingen resultater fundet

Debat: Skal vi have en lokalarkivlov?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Debat: Skal vi have en lokalarkivlov?"

Copied!
3
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Debat

Erik K o rr Johansen:

Skal vi h a v e en gy m n a stik fo ren in g slo v ? F o r ­ m u le r e t p å d e n n e m å d e ville d e r ikke v æ re så m e g et a t b e tæ n k e sig på, n å r m a n skulle b e ­ svare r e d a k tø r e n s sp ø rg sm å l. N a tu rlig v is skal vi ikke h a v e en gym n a stik fo ren in g slo v . E n lo­

kal g y m n a s tik f o r e n in g er et led i en l a n d s o m ­ f a tt e n d e folkelig bevægelse, d e r er g e n n e m o r- g a n ise r e t fra d et lokale til d e t c e n tr a le p la n i lokalforeninger, a m ts k r e d s e og en la n d s d æ k ­ k e n d e s a m m e n s l u t n i n g a f g y m n a s tik f o r e n in ­ ger. G y m n a s tik f o r e n in g e r n e a r b e jd e r i n æ r t s a m a r b e j d e m e d sta tslige og k o m m u n a l e in ­ sti tu tio n e r (skoler), h a r ofte lo kaler og u d s ty r fælles m e d disse, og gym n a stik fo ren in g sle- d e r n e er i sto r u d s tr æ k n i n g id ræ ts læ re re , d er b r u g e r dere s fritid til en frivillig, id eelt b e t o ­ n e t in d s a ts i n d e n for dere s in te re s s e o m rå d e . G y m n a s tik f o r e n in g e r n e far støtte til deres a r ­ bejde i form a f k o m m u n a l t lo kaletilskud, de u d n y t t e r t i l s k u d s m u li g h e d e r u n d e r fritidslo­

v en i fo rb in d e lse m e d tr æ n in g s a f te n e r og vi­

d e r e u d d a n n e l s e , og g y m n a s t i k o r g a n i s a t i ­ o n e r n e a fh o ld e r selv leder- og tr æ n e r k u r s u s ­ v ir k s o m h e d m e d b is t a n d fra hel- og halvof­

fentlige i n s t itu ti o n e r (Id ræ ts h ø jsk o le r, I n s t i ­ t u ti o n e r for Lege m søve lser) osv.

H v o rfo r d e n n e ir re le v a n te sn a k o m g y m n a ­ stikforeninger? F o r de sid ste m a n g e års d e b a t o m k r in g d e lo kalhistoriske a rk iv e r og deres vide re udv ik lin g er d e t j o ikke d e n slags folke­

lige foreninger, a rk iv e rn e er blevet s a m m e n ­ lig net m ed. S om en rød tr å d g e n n e m d is k u s ­ s io n e rn e er g å e t d e t s y n s p u n k t , a t a r k iv e rn e n a t u rl ig t k u n n e s a m m e n lig n e s m e d de a n d r e

» kulture lle« folkelige forenin ger: forrige å r ­ h u n d r e d e s læ sefore ninge r og m u s e u m s f o r e ­ n in g e rn e , d e r e f te r h å n d e n helt h a r m is te t d e r ­ es k a r a k t e r a f folkelige fo re n in g er og h a r u d ­ viklet sig til offentlige in stitu tio n e r . I d e n r e t ­ n in g forestiller m a n sig, a t lo k a la rk iv e rn e o g ­ så m å udvik le sig.

M e n er d e t i r e a lite te n særlig f ru g t b a r t at s a m m e n lig n e lo k a la r k iv e rn e m e d b ib lio tek e r og m u s e e r og b r u g e dere s udv ik lin g som m ø n ­

ste r fremfor g y m n a s tik f o r e n in g e n s ? A f de fol­

kelige bevæ gelser d e r g e n n e m d e t sid ste å r ­ h u n d r e d e h a r v æ r e t i D a n m a r k er vel in g e n så

aty p isk e som n e to p disse to. B ibliote kerne s ta rt e d e g a n s k e vist som læ seforeninger for de sæ rligt in te resse re d e, m e n blev forholdsvis h u r tig t - i ta k t m e d u d d a n n e ls e s s y s te m e ts u dvikling - et led i d e n alm in d e lig e o p ly s­

nin gs tjeneste m e d b u d til folk m e d v id t for­

skellige interesser, i p r in c i p p e t alle. O g m u s e ­ e rn e h a r vel i la n g t høje re g r a d en d de fleste f o re n in g e r v æ ret m æ rk e t a f skellet m e lle m de u d d a n n e d e fagfolk og g r u p p e r a f læ g fo lk m e d historis ke og arkæ ologiske in teresser. M e d la n g t stø rre rele vans - f o re k o m m e r d et m ig - k an m a n s a m m e n lig n e fore n in g en o m k r in g et lo kalhistorisk a rkiv m e d g y m n a s tik f o r e n in ­ gen. Det er en g r u p p e m e n e s k e r in te resse re d e i lo k a lh is to rie /g y m n a s tik , d e r er indstillet p å i fællesskab og p å lige fod a t d y rk e disse in te ­ resser. M a n vil n a tu rlig v is g e rn e h a v e a n d r e m e d d e s a m m e in te r e sse r m e d for a t k u n n e u d b y g g e fo re n in g s a rb e jd e t m ere, (m e re a r ­ k iv m a te ria le /d if fe re n tie re d e g y m n a stik h o ld ) og m a n sø ger a t sk a b e offentlig inte resse for sa gen ved u d sti llin g e r/ o p v is n in g e r og specielt a t b rin g e s k o le u n g d o m m e n til at in te resse re sig for o m r å d e t.

J e g m e n e r altså ikke a t lo k a larkive rne s u d ­ vikling i de n æ r m e s t k o m m e n d e å r skal r e g u ­ leres via lovgivningen efter m ø n s t e r fra b i b ­ lio teker og m u se er. M a n b ø r i ste d e t efter m in m e n in g i højere g r a d forsøge at følge » g y m n a - s tikforeningsm odellen«.

E n yderligere g r u n d til, a t det ikke i de k o m m e n d e å r vil blive a k t u e lt m e d en lo k a­

larkivlov, er også, a t la n g t d e n største del a f de lo kalhistoriske a rk iv e r e n d n u er g anske nye. I 1970 v a r a n t a ll e t p å ca. 70, og d a d e r i d a g i alt findes g o d t 300, er a lts å m e re e n d 3/4 a f d et sa m le d e a n t a l m i n d r e e n d ti å r gam le.

E t tiå r er en kort p erio d e at h a v e som b a g ­ g r u n d for via lo vgivningen a t lægge en fast s t r u k t u r for lo k a lark iv e rn e s frem tid. O g s p e ­ cielt, n å r m a n tæ n k e r på, a t en v æ sentlig for­

u d s æ tn in g for de m a n g e nye arkivers f r e m ­ k o m st h a r v æ ret k o m m u n a l r e f o r m e n o m k r in g

1970. Det er m e n n e s k e r, d e r h a r set d e t lokale politiske og sociale miljø blive g e n n e m g r i ­ b e n d e æ n d r e t , og h a r følt b e h o v e t for a t b e v a ­ re m in d e t o m det, d e r s tå r i s p id s e n for de n y o p r e tt e d e lokalarkiver. M e n vil d e n n e m o ­

6' 83

(2)

Debat

tive ring v æ re til ste d e i de k o m m e n d e tiå r - for de lidt yngre, d e r ikke h a r ople vet disse æ n d r i n g e r selv, og hvilken b e ty d n in g vil det få for in te resse n o m k r in g loka larkive rne ?

N å r d e seneste års dis k u s sio n o m k r in g lo­

k a la rk iv e rn e s fre m tid ig e udv ik lin g i så høj g r a d h a r v æ re t k o n c e n tr e r e t o m k r in g m u li g ­ h e d e r n e for at fa g jo rt de loka lhistoriske a r k i­

ver til en slags offentlige in s t itu ti o n e r efter m ø n s t e r fra b ib lio te k e r og m u s e e r h æ n g e r d et m å sk e o gså s a m m e n m e d, a t d e b a t t e n b la n d t S L A ’s m e d l e m m e r i høj g r a d er blevet » te g ­ net« a f en forhold svis lille g r u p p e a f (professi­

onelle) ark iv le d e re fra de n o g et stø rre loka­

larkiver, d e r h a r d e t befolkningsm æ ssige u n ­ d e r la g for en » a r k iv in s titu tio n « , som ikke fin­

des for la n g t de fleste a f lo k a la r k iv e rn e u d e n for de egentlige kø b stæ d er.

N ø g le o r d e n e for lo k a lark iv e rn e s u d v ikling i 8 0 ’e rn e m å i ste d e t for » in stitu tio n a lis e r in g « væ re vejledning, k u r s u s v ir k s o m h e d og s a m ­ a r b e jd e efter » g y m n a s tik f o r e n in g s m o d e lle n « . M e g e t i d e n r e tn i n g er allerede undervejs:

S L A h a r for nylig u d s e n d t 2. u d g a v e a f en r e g istre rin g sv e jle d n in g , og S a m m e n s l u t n i n ­ g en h a r i en å r r æ k k e g e n n e m f ø r t et betydeligt a n t a l a r k iv le d e r k u r s e r . M e d o p re tte ls e n i de se neste å r a f a m t s o r g a n i s a t i o n e r over hele l a n d e t vil k u r s u s v ir k s o m h e d e n k u n n e u d b y g ­ ges p å a m t s p l a n , ligesom d e r også h e r vil k u n n e e ta b le re s et s a m a r b e j d e p å en række a n d r e o m r å d e r (udgivelse a f fæ llesregistratu- rer, in d s a m l i n g s k a m p a g n e r , udgivelse a f in ­ f o rm a tio n s - og u n d e r v is n i n g s m a te r ia le ) . D a n n e ls e n a f a m ts k r e d s e n e er også en f o ru d ­ s æ tn in g for, at d e t i de k o m m e n d e å r kan bli­

ve m u lig t a t fa ø k o n o m is k tilskud til a r k i v a r ­ b ejd et p å linie m e d a m t s k o m m u n e n s tilskud in d e n for a n d r e se k to re r p å k u ltu r - og u d d a n ­ n else so m rå d e t.

Ikke m i n d r e vig tigt vil d e t do g v æ re at fa e t a b le re t et n æ r m e r e s a m a r b e j d e m e d d e t of­

fentlige a rkivvæ sen. K o n t a k t m e lle m lo k a la r ­ kiverne og s ta ts a rk i v e r n e h a r d e r v æ re t i m a n g e år, såvel via de offentlige arkivers (passive) m e d le m s s k a b a f S L A og - især - via de m a n g e perso n lig e k o n ta k te r . E t m e re for­

m a lise re t s a m a r b e j d e er o gså så s m å t in d le d t ( x e r o x k a m p a g n e r , s a m a r b e j d e t o m k r in g de

folkelige bevæ gelsers arkive r, a r k iv m ø d e t p å R igsarkive t i f e b r u a r 1980). D e r er sta d ig s to ­ re m u li g h e d e r for en u d b y g n i n g a f d e t te p å o m r å d e r som v e jle d n in g - evt. i form a f en fastere o r g a n is e r e t k o n s u le n tb is t a n d - k u r ­ su sv irk so m h e d , u d lå n s p ra k s is , fotokopie ring m.v.

E n væ sentlig a n s tø d s s te n for d e t te s a m a r ­ b ejde er - j a m a n tør n æ s te n ikke n æ v n e o r d e t - k o m m u n e a r k iv e rn e .

I n d s a m l i n g og p la c e rin g a f de k o m m u n a l e ark iv e r er et s p ø r g s m å l, d e r i de se neste års d isk u s sio n e r h a r givet a n l e d n i n g til u e n ig h e d såvel m ellem lo k a la r k iv e rn e og Rigsarki- v e t / L a n d s a r k i v e r n e som m e lle m lo k a la rk i­

v ern e in d b y rd e s . K a r a k t e r is tis k for disk u s si­

o n e n h a r væ ret, a t d e n h a r givet a n l e d n i n g til p rincipielle og s k a r p e s t a n d p u n k t e r fra begge sid e r og h a r v æ re t ført i en m e g e t uforsonlig form, hvilket se n est kom til u d tr y k p å D F H ’s å r s m ø d e i Ebeltoft i forbindelse m e d disk u s si­

on e n o m lo k a lark iv e rn e s frem tid.

S ag en er fo rm e n tlig kørt o p i et så p r i n c i ­ pielt og »firka nte t« nive au, a t en løsning ikke ligger lige o m h jø r n e t, og sp ø r g s m å le t vil i m a n g e å r k u n n e forpeste s a m a r b e j d e t m e lle m d e t offentlige a rk iv v æ se n og lo ka larkive rne , hvis m a n o p r e t h o l d e r d e t te d iskussionsni- veau.

M å s k e k u n n e m a n k o m m e videre i sagen, hvis m a n k u n n e gå over til a t drøfte d e n p å et la n g t m e re k o n k r e t n iv e a u og d e r v e d b e g r æ n ­ se p r o b le m e r n e til de o m r å d e r , h v o r d e faktisk eksisterer. D et er j o ikke alle de k o m m u n a l e arkiv er, s tr id e n s tå r om , ligesom d e t ikke er alle de lo kalhistoriske arkiver, d e r ø n sk e r at

i n d s a m le og o p b e v a r e k o m m u n e a r k iv e r . E fter de g æ l d e n d e b e s te m m e ls e r skal k o m m u n e r n e e n t e n selv sørge for en forsvarlig o p b e v a r in g a f dere s a r k iv m a te r i a le eller afle­

vere d et til o p b e v a r i n g p å et a f la n d s a rk iv e r- ne. A f de lokalhistoriske ark iv e r k a n d et d e r ­ for ku n væ re de k o m m u n a l t ejede, d e r h a r m u lig h e d for at fa o v e r d r a g e t de k o m m u n a l e a r k iv e r til o p b e v a r in g . F r a S L A ’s side h a r m a n ikke k o n k re tise re t 1) h v o r m a n g e a r k i ­ ver, d e r k an k o m m e p å tale 2) h v o r m a n g e a f disse, d e r vil v æ re in te re sse re t i a t o v e rta g e de k o m m u n a l e a r k iv e r m e d de forpligtelser til

84

(3)

Debat

a d m i n i s t ra t i o n , vejledning, e k s pedition, å b ­ n ingstid m e d v id e re d e t te fører m e d sig. R igs­

a r k iv a r V a g n D y b d a h l n æ v n t e p å m ø d e t i Ebelto ft m u li g h e d e n for a t in dføre s æ r o r d n i n ­ ger for de store b y k o m m u n e r s arkiv er. L a d d o g d isk u s sio n en fo rts æ tte m e d d e tte som u d ­ g a n g s p u n k t.

D e t a n d e t p r o b l e m i forbindelse m e d de k o m m u n a le a rk iv e r g æ ld e r sikringen a f sog­

n e k o m m u n e r n e s ar k iv e r fra før k o m m u n e ­ s a m m e n læ g n in g e rn e o m k r in g 1970. L a d os h e r fa k o n k retiseret, L a n d s a r k i v for L a n d s a r ­ kiv, fra hvilke a f de tid lig ere s o g n e k o m m u n e r, d e r er m o d t a g e t arkiver, fra hvilke L a n d s a r ­ kivet i de første p a r å r vil forsøge at få afleve­

ret arkive r, og fra hvilke m a n h a r k onkrete afta ler m e d de respe ktive k o m m u n e r o m o p ­ b e v a r in g e n . L a d så en oversigt over de re s te ­ r e n d e k o m m u n e r g å til S L A (evt. til de nye a m ts k r e d s e ) for at fa k o n s ta te re t, o m lo k a la r ­ kiverne i de p å g æ l d e n d e k o m m u n e r vil være in te re sse re t i a t y d e b i s t a n d for at re d d e de historiske dele a f de s o g n e k o m m u n a le a r k i­

ver. T r æ f d e r n æ s t k o n k r e te afta ler m e d disse lo kalhistoriske ark iv e r om , a t de dele a f de k o m m u n a l e a r k iv e r d e r bliver i n d s a m le t a f disse k a n blive d e p o n e r e t der, (eller form elt u d l å n t d ertil som et læ n g e r e v a rig t u d lå n ), natu rlig v is u n d e r f o ru d s æ tn in g af, a t de sik­

k erh e d sm æ ss ig e f o r a n s ta ltn in g e r — og her t æ n k e r j e g ikke m i n d s t p å d isk r e tio n sp r o b le - m e t - er ac c e p ta b le .

E n s å d a n o r d n i n g k u n n e blive i n d l e d n i n ­ gen til d et n æ r m e r e s a m a r b e j d e , d e r ville v æ ­ re ikke blot i a rk iv e rn e s, m e n også i a r k i v b r u ­ gernes interesse.

J o h n Møller:

E n d a g i m aj d u m p e d e d e r et b rev in d ad b r e v sp ræ k k e n . D e r k o m m e r så m a n g e , m e n d e t te v a r fra r e d a k t ø r e n a f F O R T I D O G N U T I D , d e r v e nligt s p u r g te , o m j e g ville b i­

d r a g e til en e n q u e t e m e d d e n foreløbige titel:

»Skal vi h a v e en lokalarkivlov?«

M in første ta n k e v a r et » I n g e n k an d a være i tvivl om , a t vi skal h a v e en lokalarkivlov!

D e t bliver vist en m e g e t t a m en q u e te !« M e n

så m e ld te d e t g u s tn e overlæ g sig, og n æ r m e r e e fte rta n k e førte m ig til d e t stik m o d s a tte r e ­ sultat!

F o r selvfølgelig skal vi sn a re s t m u lig t h a v e en lovgivning, d e r d æ k k e r lo k a la rk iv o m r å d e t.

Vi skal b a r e ikke h a v e en lokalarkivlov klistret p å d e n allerede ek s iste re n d e lo vgivning om arkivvæ sene t. V i skal h a v e én arkivlov, hvor s ta ts a rk i v e r n e og lo k a la r k iv e rn e i n d g å r som ligestillede og lig e b erettig e d e s a m a r b e j d s ­ p a r tn e r e .

P å d e n a n d e n side . . . M a n kan j o også m is te b a l a n c e n , hvis m a n p r ø v e r a t tage fo r la nge skridt. H v o r s tå r vi? H v o r vil vi hen? - og h v o r d a n k o m m e r vi d e r h e n ? V i h a r sta d ig en generel, k la rt fo rm u le r e t m å ls æ t n in g for lo k a la rk iv e rn e til gode.

Organisation

E n stæ rk folkelig bevæ gelse h a r i sto re træ k p å 40 å r fo rm å e t a t dæ k k e la n d e t m e d lo k a la rk i­

ver, og d e t er ege ntlig forbløffende!

I S L A er d e r g e n n e m å r e n e gjort et stort stykke arb e jd e , bl.a. m e d støtte til o p rettelse og in d k ø r in g a f nye lokalarkiv er. D e n helt eksplosive u d v ik lin g p å o m r å d e t in d e n for d e n sid ste halve snes å r kan d a o gså tages som u d tr y k for, at d e r virkelig h a r v æ r e t b eh o v for d e n n e stø tte, og a t a r b e jd e t h a r b å r e t frugt.

A t m a n m å sk e i en let euforisk lykkerus over d e n o v e r v æ ld e n d e succes h a r focuseret lid t for m e g e t p å k v a n t ite te n er forståeligt, og b e ­ m æ r k n in g e n h e r o m er d a heller ikke m e n t som en kritik a f d e t h id tid ig e a rb e jd e. V i er b a r e n å e t til d e t p u n k t, h v o r d e t er u o m g æ n ­ geligt n ø d v e n d i g t a t følge u d v iklingen o p m ed kvalita tive krav, m e n m e re o m d e t senere.

S L A ’s o r g a n is a tio n er ble vet s t r a m m e t op g e n n e m v ed tag e lse a f nye v e d t æ g te r p å efter­

å r e ts g e n e r a lf o rs a m lin g , og s a m m e n s l u t n i n g ­ en skulle n u m e d sine a m ts k r e d s e effektivt k u n n e stø tte ark iv e rn e s a r b e jd e og s a m a r b e j ­ de. P å la n d s p l a n er lo k a la rk iv e rn e ved a t h a ­ ve fast g r u n d u n d e r fødderne.

D e t enke lte lo k a lark iv k a n n æ p p e i d et l a n ­ ge løb u n d v æ r e o p b a k n i n g e n fra S L A (selv o m enkelte m æ rk v æ rd ig v is forsøger!), m e n d e t er vigtigt a t fastholde, at d et er p å lokalt

85

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Jeg går lige ned i Netto, Peter har lungebetændelse, Mine kontaktlinser er for svage, Det bliver snart glat på vejene,. Skal

F orsøg er blevet

[r]

[r]

[r]

[r]

I pauser og SFO-tiden er det ikke relevant at tale om elevcentreret undervisning, og civilise- ringsbestræbelserne adskiller sig fra skolens øv- rige arenaer ved at være

Dette førte til en interesse for, hvordan det så ud i Esbjerg Lægedistrikt i årene omkring år 1900.. Fra Landsarkivet