At invitere til eksamensskrivning

25  Download (0)

Full text

(1)

At invitere til

eksamensskrivning

Solveig Troelsen, lektor, ph.d., VIA University College Oplæg UVM

17. december 2020

(2)

På hvilken baggrund udtaler jeg mig?

Cand. mag. i dansk og filmvidenskab, Au og KU 1994

1994-1997 – universitetsansat men for glad for undervisning

Lektor i dansk i læreruddannelsen siden august 1996. Først N. Zahles Seminarium, siden Århus Dag- og Aftenseminarium - nu VIA.

Formand for opgavekommissionen for linjefagene i dansk 1.-6. klasse og 4.-10. klasse fra 2008- 2014

2017-20 ph.d. i uddannelsesvidenskab fra SDU med afhandlingen Forkastet eller anerkendt? Et eksplorativt studie i folkeskoleelevers afgangseksamen i ‘Dansk, skriftlig fremstilling’

Har udgivet bøger og artikler om didaktik, skriveopgaver, elevtekster, skrivning og skriveundervisning m.m.

Fra 2021 projektleder på Lærerprofession.dk

(3)

Oversigt

1. Principper og policy

2. Fagforståelse – hvad vi taler om når vi taler om at skrive

3. Pointer fra forskningen

4. Nedslag i de bedste opgaver – hvorfor er de gode?

5. Mindre gode opgaver?

6. (Gode?) råd til det videre arbejde 7. Litteratur til inspiration

(4)

1. Principper og policy

Hvad er det vi skal - formelt? Og fordi vi har drøftet det og taget en beslutning?

Et eksempel: Principper for læreruddannelsens opgavekommission 2008:

Linjefaget dansk har sin helt egen faglighed som konstitueres i krydsfeltet mellem videnskabsfagets diskurser og professionens krav til dansklærerens arbejde. Dette skal afspejle sig i opgaverne!

Vi ønsker at eksamen i linjefaget på én gang

giver de studerende mulighed for at demonstrere de tilegnede faglige kompetencer og samtidig

kvalificerer dem til og retter fokus mod deres fremtidige virke som dansklærere.

Dobbelt perspektiv:

Opgaven skal dels give den studerende mulighed for at udfolde den akkumulerede faglige og fagdidaktiske kompetencesom vedkommende har oparbejdet gennem linjefagsstudiet,

dels pege ud over uddannelsen mod professionen og altså afspejle relevante og tidssvarende faglige og fagdidaktiske perspektiver– gerne på en måde så arbejdet med prøven er direkte kvalificerende i forhold til professionen.

Vigtigt at materialet i en eksamensopgave lægger op til indfaldsvinkler af både analytisk, teoretisk og fagdidaktisk art.

Det kan bl.a. fremmes ved at lade prøvematerialet indeholde tekster af både teoretisk og fagdidaktisk art så den studerende tilbydes konkrete afsæt for at arbejde med den særlige kompleksitet af analyse, teori og fagdidaktik som er karakteristisk for netop læreruddannelsens linjefag.

Hvis prøvematerialet således tilbyder kroge den studerende kan gribe fat i, på alle taxonomi-niveauer, vil de svage have noget at støtte sig til og de stærke noget at ”rive i”.

(5)

Skriveopgaven som genre

Genre som funktionelt begreb: Hvad skal en skriveopgave kunne (formål)?

• Initiere elevers skrivning

• Inspirere til skrivelyst

• Skitsere kommunikationssituation og tekstformål

• Stilladsere eleverne til at skrive gode tekster

• Bygge på en reflekteret forestilling om hvad en god tekst er

(6)

Hvad er jeres (få)

principper for FP9?

Fx

Opgavetyper?

Inspirationstekster versus brugstekster?

Internettet som kilde – hvordan og til hvad?

Multimodalitet

Fiktion og fakta?

Afsender-modtager-forhold

Andet?

(7)

2. Hvad vi taler om når vi taler om at skrive

Skriftlig fremstilling

1937: ”… Skriftlig fremstilling baade som Diktat, Genfortælling og lette Stile af forskellig Art med sikker Retskrivning i det almindeligt forekommende Ordforraad og god

Tegnsætning”

Formelt sprogsyn, imitation

2020: ”Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation”

Funktionelt sprogsyn, kommunikation

(8)

Mange delmål

1.16. Der prøves i at

– forholde sig analytisk og reflekterende til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier,

– styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst,

– udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form,

– skrive forståeligt, klart og varieret i teksttyper, der passer til situation og kontekst, – udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden,

– vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer

– beherske et sikkert sprog med korrekt stavning, – kunne læse korrektur på egne tekster,

– anvende forskellige teksttyper, stilarter og de vigtigste regler for sprogrigtighed i forhold til målgruppen,

– anvende forskellige fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler, – udtrykke tekstens hensigt, målgruppe og situation,

– layoute tekster så det fremmer kommunikation og

– anvende internettets muligheder bevidst og hensigtsmæssigt i relevant omfang.

– pyh!

(9)

Skriftlig fremstilling maj 1980

(10)

Skriftlig fremstilling maj 2020

(11)

Genre som eksempel

Traditionel opdeling mellem fakta og fiktion:

• Faktatekster refererer til virkeligheden uden for teksten (afsender, modtager og indhold)

• Fiktionstekster er en verden konstrueret i sprog – ingen virkelighedsreference

I FP9 – fx Bodil Nielsen (2018, p. 19):

(12)

Genretræer og babelstårne – hvad er en genre?

Essay – kanonisk skolegenre, skrivetænke

Reportage fra mountainbikeløb – der skal indgå interview.

Øjenvidneberetning

Blogindlæg fra strandet færge

Blogindlæg om Dittes dilemma

Elevtalen – en skriftlig genre?

Følgebrev

Novelle

Osv.

(13)

3. Pointer fra forskningen

Skriveordrens funktion er at initiere skrivningen og tegne rammerne for denne

At skrive eksamenstekst er en særlig genre med bedømmelse som formål

Dobbeltformål:

At skrive sig til anerkendelse

At sætte sig ind i en bestemt skrivesituation og skrive i overensstemmelse med denne

De nuværende opgavesæt er flertydige på mange niveauer (multimodalt og fagdiskursivt fx)

Klare skriveopgaver med tydeligt formål og en identificerbar modtager(gruppe) fungerer bedst

(14)

4. Nedslag i de bedste opgaver

2/3 af eleverne tager ikke fejl: Essayopgaverne er bedst!!!

Eksempel:

(15)

• Kendt kanonisk skolegenre som eleven har erfaring med

• Klart samspil mellem inspirationstekst og skriveordre: æstetisk impuls -> skrivelyst og engagement.

• Enkel udsigelsesstruktur: Eleven kan skrive som sig selv om noget relevant og til en modtager som ligner læreren.

• Tydelig stilladsering af skrivehandlinger/fremstillingsformer med fagsprog: reflektere, beskrive, overveje.

(16)

Andre gode eksempler:

Autentisk debatindlæg

• sæt dig ind i et emne

• redegør for synspunkter

• argumenter for dit eget

• ”ren” faktagenre

Klart skriveformål: At overbevise!

(17)

Begrundet blogindlæg

• lyt til et program

• overvej et dilemma

• reflekter over emnet i blogformat

• foreslå løsninger (som i programmet)

• ”rent” blogindlæg

(18)

Flere essayopgaver:

Klare forventninger

(19)

Og et halvgodt

Fiktionsprosa med metaovervejelser

• æstetisk impuls -> fiktion

• metarefleksion om genre frem for rigide krav

(om fx synlig konflikt) Problem

• hvad er et følgebrev? funktion?

Pas på Google!

(20)

5. Mindre gode opgaver

Ekstremt komplekse opgaveformuleringer Eksempel:

(21)

• Diffus genre med svage genrekoder (fiktiv blog, øjenvidneberetning etc.)

• Uklart samspil mellem inspirationstekst og skriveordre (hvad skal vi med billedet?) Eller humor-opgaven i samme opgavesæt.

• Svag stilladsering med diffuse hverdagssproglige formuleringer: fx

”skriv om”

• Kompliceret udsigelsesstruktur: Man skal skrive som en anden, til en ukendt og uklar målgruppe om kompliceret indhold.

(22)

Og et par til:

Manglende sammenhæng mellem inspirationstekst og skriveformål.

Styret tolkning af inspirationstekst For bredt/diffust indholdsfokus For stram stilladsering/styring

Uklart skriveformål Uklar genre

Uklar målgruppe

=> Hvornår er elevteksten god?

”Fake fakta”:

Fiktiv reportage

Fiktive interview

Uklar sammenhæng mellem inspirationstekst og skriveordre

Svag skrivefaglig stilladsering

(23)

5. (Gode?) råd til det videre

arbejde

Formuler principper for opgavesættene – og vær bevidst om tænkningen i Fælles mål.

Del disse principper i vejledningen med censorer og undervisere!

Tag kampen op om at få lavet et ordentligt skærmlayout. I kommunikerer under alle omstændigheder multimodalt. I kan lige så godt være i kontrol! 

Overvej i det hele taget jeres holdning til multimodalitet. Er I på højde med Fælles mål?

Lad opgaveformuleringerne udpege et skriveformål eller en genre – og lad eleven vælge virkemidler der passer til formålet.

Overvej hvilke genrer der giver mening i en folkeskolesammenhæng.

Keep it simple… Hensigten med opgaverne er at initiere elevernes skrivning.

Her er det uhensigtsmæssigt at spænde ben med komplekse iscenesættelser før de overhovedet er begyndt

Vær omhyggelige med ordvalg – og brug fagsprog. Genreforståelsen blandt undervisere og elever er ofte reduktiv, og når de møder genrer, de ikke har mødt før, vil de have svært ved at håndtere det (Følgebrev, manuskript til radiomontage etc.)

Støt op om elevernes faglighed – lad fakta være fakta og fiktion fiktion! De har brugt 9 år på at lære det!

Benyt jer af internetadgangen og de muligheder den skaber. Eleverne kan fx researche på indhold og behøver ikke digte i faktatekster.

Prøv selv at løse opgaverne!

(24)

Tak…

… fordi I lyttede!

Nu glæder jeg mig til at få igen fra jer!

(25)

Referencer

Otnes, H. (2015). Å invitere elever til skriving: ulike perspektiver på skriveoppgaver(H. Otnes Ed.). Bergen/Oslo: Fagbokforlaget,

Landslaget for norskundervisning.

Reusch, C., & Troelsen, S. (2016). At skrive med et formål og for rigtige læsere. In B. B. Carlsen & N. Mølgaard (Eds.), Lærerprofiler i dansk - nye mål og kompetencer(Vol. 2, pp. 143-196). København:

Samfundslitteratur.

Troelsen, S. (2020). Skrivning er mange "ting". Forskerklummen.

Nationalt Videncenter for Læsning. Retrieved from https://www.videnomlaesning.dk/viden-og-

vaerktoejer/forskerklummen/2020/skrivning-er-mange-ting/

Troelsen, S. (2018). En invitation man ikke kan afslå – analyse af afgangsprøven i skriftlig fremstilling med særligt fokus på

skriveordren. Nordic Journal of Literacy Research, 4(1), 142-166.

doi:10.23865/njlr.v4.1267

Elf, N., & Troelsen, S. (forthcoming). Joyride and High-Stakes

Examination: Writing Development in Denmark. In J. V. Jeffery & J. M.

Parr (Eds.), Writing Development in Cross-National Perspective:

Underlying Beliefs about Writing in Nine School Systems. London:

Routledge.

Troelsen, S. (2020). Forkastet eller anerkendt? Et eksplorativt studie i folkeskoleelevers afgangseksamen i 'Dansk, skriftlig fremstilling'.

(Ph.d.-afhandling). Syddansk Universitet, Odense.

Figure

Updating...

References

Related subjects :