• Ingen resultater fundet

At forlade, men blive i euroen

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "At forlade, men blive i euroen"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Hvis Grækenlands ledelse skulle be- slutte at forlade euroen, må det hu- skes, at landet alligevel i det store og hele vil blive i euroen. Sådan er det, fordi selv om Grækenland genindfø- rer drakmer, er dets gæld stadig do- mineret af euro. Selvom ejerne af denne euro-gæld vil få mindre tilba- ge, så er det euro, som den græske regering vil betale med. Der skal stort held til at overbevise kreditorer om at tage imod drakmer.

Selvfølgelig taler realiteterne om absurditeten i at forlade euroen.

Som min medskribent på Forbes, Nathan Lewis, har bemærket, befin- der Californien sig i samme slags gældskrise som Grækenland, men ingen opfordrer til, at Californien forlader dollaren. Californiens gæld er i dollar, så hvad skal det gavne at udstede valuta, der er meget mindre troværdig end dollar?

Grækenlands arbejdere, der i gi- vet fald betales i drakmer, vil ikke bare passivt se til, at deres løn for- mindskes af en valuta, der savner troværdighed, så meget snart vil løn- omkostningerne bare ryge i vejret i drakmer. Eksport lokalt og interna- tionalt involverer transportomkost- ninger, der vil stige betragteligt som alle andre omkostninger. Tilhænge- re af devaluering forstår det ikke,

men inflation stjæler altid mereend de illusoriske fordele af devaluering.

‘Mere’ er det operative ord i sæt- ningen ovenfor, for hvad Peter Mo- rici (fortaler for, at Grækenland for- lader euroen og satser på devalue- ring, red.) og hans ligesindede des- uden misser er, at virksomheder kun kan operere, i det omfang strøm- men fra investorer tillader dem at gøre. I det tilfælde går devaluerings- tilhængere ud fra, at en drakmer, der systematisk devalueres, ikke vil skræmme investorer fra at købe fremtidige indkomster i drakmer.

Der skal imidlertid masser af held til det.

Og tror nogen af dem, der går ud fra, at græske virksomheder kan sik- re finansiering i drakmer, at det vil være muligt til bare nogenlunde lave renter? Det vil være naivt at tro i dette tilfælde, så det betyder, at fi- nansieringsomkostningerne ved at vende tilbage til drakmer vil blive meget belastende (Og hvad med snakken om, at devaluering reduce- rer eksportomkostninger?), og såle- des afdække i endnu højere grad den chokerende dunkle tanke bag argumentet, at Grækenland skulle forlade euroen.

Men selvfølgelig vil det beskrevne finansieringsscenarium ikke udspille

5 udenrigs3 · 2011

Noter i marginen

At forlade, men blive i euroen

(2)

sig som skrevet. Titlen på denne kommentar fortæller om, hvordan det at forlade euroen i virkelighe- den ikke vil føre til netop det. Og det gælder afgjort også private virk- somheder i Grækenland. En genind- ført drakmer vil igen blive det mod- satte af troværdig, så private virk- somheder vil sandsynligvis fortsætte med at søge finansiering i det euro- pæiske kontinents valuta, euro. Trist for disse virksomheder. Græken- lands tilbagevenden til drakmer be- tyder simpelthen eskalerende stigen- de omkostninger, da producenterne fortsætter med at lave deres transak- tioner sammen med dem, der bru- ger euroen til udveksling af rigdom.

Og for Grækenlands regering, held og lykke med at låne i drakmer.

Selv om det kan være muligt at lade gæld flyde rundt lokalt til blødende renter, vil ethvert forsøg på at til- trække institutionelle investorer i

større grad fra rundt omkring i ver- den kræve, at Grækenland stadig vil udstede gældsbeviser i euro. Med genintroducering af drakmer vil den slutte sig til peso, kenyanske shilling og andre valutaer, der er komplet nyttesløse uden for landets grænser.

Den græske regering og i forlæn- gelse heraf den kommercielle klasse kan forlade euroen, men vil aldrig slippe fri af den. Det er godt, selv om – som forklaret – de aktuelle og langsigtede konsekvenser af, at det aldrende land forlader euroen, vil blive smertefulde. Det betyder at Grækenlands farvel til Europas vig- tigste valuta må undgås for enhver pris.

John Tammy er skribent for erhvervsma- gasinet Forbes.

(Oversat i uddrag af Vibeke Sperling).

6 udenrigs3 · 2011

NOTER I MARGINEN

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Dette peger igen på, at sammenhængen for henvisninger til Luther/luthersk er en overordnet konfl ikt omkring de værdier, der skal ligge til grund for det danske samfund og at

Han vækkede hende ved at hælde koldt vand i sengen. Ved at fortæller, hvordan noget bliver gjort. Det ligner det engelske by ....-ing. Jeg havde taget et startkabel med, det skulle

14 Khalid al-Barri siger ud- trykkeligt i sin dokumentarversion, at hans historie ikke er speciel: “Jeg er bare én person ud af alle de hundredtusinder, som engang har

Begrebet synes at være iboende en forskydning imellem "das Offene" og "das Offne", idet det åbne hverken er forskelligt eller identisk.. En minimal diskrepans, der

Men som premierminister David Ca- meron i sin berømte tale i januar er det ikke det eksisterende EU, men et genforhandlet britisk medlem - skab, som Lidington taler for..

Ved at benytte narrativ teori har vi ligeledes haft til formål at finde frem til, hvad der kan have betydning for, hvorledes kvinderne oplever en igangsættelse af fødslen. Med

I stedet for at konkludere at lektiecaféen har favnet nogle unge bedre end andre, hvis de unge udtaler sig forskelligt derom, må man huske, at forklaringen

Landene konkurrerer om at blive dét samfund, hvor infrastrukturen gør det muligt for hele befolkningen at komme billigt på nettet, hvor de ledende internationale virksomheder