• Ingen resultater fundet

Debat: Skal vi have en lokalarkivlov?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Debat: Skal vi have en lokalarkivlov?"

Copied!
5
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Debat

a d m i n i s t ra t i o n , vejledning, e k s pedition, å b ­ n ingstid m e d v id e re d e t te fører m e d sig. R igs­

a r k iv a r V a g n D y b d a h l n æ v n t e p å m ø d e t i Ebelto ft m u li g h e d e n for a t in dføre s æ r o r d n i n ­ ger for de store b y k o m m u n e r s arkiv er. L a d d o g d isk u s sio n en fo rts æ tte m e d d e tte som u d ­ g a n g s p u n k t.

D e t a n d e t p r o b l e m i forbindelse m e d de k o m m u n a le a rk iv e r g æ ld e r sikringen a f sog­

n e k o m m u n e r n e s ar k iv e r fra før k o m m u n e ­ s a m m e n læ g n in g e rn e o m k r in g 1970. L a d os h e r fa k o n k retiseret, L a n d s a r k i v for L a n d s a r ­ kiv, fra hvilke a f de tid lig ere s o g n e k o m m u n e r, d e r er m o d t a g e t arkiver, fra hvilke L a n d s a r ­ kivet i de første p a r å r vil forsøge at få afleve­

ret arkive r, og fra hvilke m a n h a r k onkrete afta ler m e d de respe ktive k o m m u n e r o m o p ­ b e v a r in g e n . L a d så en oversigt over de re s te ­ r e n d e k o m m u n e r g å til S L A (evt. til de nye a m ts k r e d s e ) for at fa k o n s ta te re t, o m lo k a la r ­ kiverne i de p å g æ l d e n d e k o m m u n e r vil være in te re sse re t i a t y d e b i s t a n d for at re d d e de historiske dele a f de s o g n e k o m m u n a le a r k i­

ver. T r æ f d e r n æ s t k o n k r e te afta ler m e d disse lo kalhistoriske ark iv e r om , a t de dele a f de k o m m u n a l e a r k iv e r d e r bliver i n d s a m le t a f disse k a n blive d e p o n e r e t der, (eller form elt u d l å n t d ertil som et læ n g e r e v a rig t u d lå n ), natu rlig v is u n d e r f o ru d s æ tn in g af, a t de sik­

k erh e d sm æ ss ig e f o r a n s ta ltn in g e r — og her t æ n k e r j e g ikke m i n d s t p å d isk r e tio n sp r o b le - m e t - er ac c e p ta b le .

E n s å d a n o r d n i n g k u n n e blive i n d l e d n i n ­ gen til d et n æ r m e r e s a m a r b e j d e , d e r ville v æ ­ re ikke blot i a rk iv e rn e s, m e n også i a r k i v b r u ­ gernes interesse.

J o h n Møller:

E n d a g i m aj d u m p e d e d e r et b rev in d ad b r e v sp ræ k k e n . D e r k o m m e r så m a n g e , m e n d e t te v a r fra r e d a k t ø r e n a f F O R T I D O G N U T I D , d e r v e nligt s p u r g te , o m j e g ville b i­

d r a g e til en e n q u e t e m e d d e n foreløbige titel:

»Skal vi h a v e en lokalarkivlov?«

M in første ta n k e v a r et » I n g e n k an d a være i tvivl om , a t vi skal h a v e en lokalarkivlov!

D e t bliver vist en m e g e t t a m en q u e te !« M e n

så m e ld te d e t g u s tn e overlæ g sig, og n æ r m e r e e fte rta n k e førte m ig til d e t stik m o d s a tte r e ­ sultat!

F o r selvfølgelig skal vi sn a re s t m u lig t h a v e en lovgivning, d e r d æ k k e r lo k a la rk iv o m r å d e t.

Vi skal b a r e ikke h a v e en lokalarkivlov klistret p å d e n allerede ek s iste re n d e lo vgivning om arkivvæ sene t. V i skal h a v e én arkivlov, hvor s ta ts a rk i v e r n e og lo k a la r k iv e rn e i n d g å r som ligestillede og lig e b erettig e d e s a m a r b e j d s ­ p a r tn e r e .

P å d e n a n d e n side . . . M a n kan j o også m is te b a l a n c e n , hvis m a n p r ø v e r a t tage fo r la nge skridt. H v o r s tå r vi? H v o r vil vi hen? - og h v o r d a n k o m m e r vi d e r h e n ? V i h a r sta d ig en generel, k la rt fo rm u le r e t m å ls æ t n in g for lo k a la rk iv e rn e til gode.

Organisation

E n stæ rk folkelig bevæ gelse h a r i sto re træ k p å 40 å r fo rm å e t a t dæ k k e la n d e t m e d lo k a la rk i­

ver, og d e t er ege ntlig forbløffende!

I S L A er d e r g e n n e m å r e n e gjort et stort stykke arb e jd e , bl.a. m e d støtte til o p rettelse og in d k ø r in g a f nye lokalarkiv er. D e n helt eksplosive u d v ik lin g p å o m r å d e t in d e n for d e n sid ste halve snes å r kan d a o gså tages som u d tr y k for, at d e r virkelig h a r v æ r e t b eh o v for d e n n e stø tte, og a t a r b e jd e t h a r b å r e t frugt.

A t m a n m å sk e i en let euforisk lykkerus over d e n o v e r v æ ld e n d e succes h a r focuseret lid t for m e g e t p å k v a n t ite te n er forståeligt, og b e ­ m æ r k n in g e n h e r o m er d a heller ikke m e n t som en kritik a f d e t h id tid ig e a rb e jd e. V i er b a r e n å e t til d e t p u n k t, h v o r d e t er u o m g æ n ­ geligt n ø d v e n d i g t a t følge u d v iklingen o p m ed kvalita tive krav, m e n m e re o m d e t senere.

S L A ’s o r g a n is a tio n er ble vet s t r a m m e t op g e n n e m v ed tag e lse a f nye v e d t æ g te r p å efter­

å r e ts g e n e r a lf o rs a m lin g , og s a m m e n s l u t n i n g ­ en skulle n u m e d sine a m ts k r e d s e effektivt k u n n e stø tte ark iv e rn e s a r b e jd e og s a m a r b e j ­ de. P å la n d s p l a n er lo k a la rk iv e rn e ved a t h a ­ ve fast g r u n d u n d e r fødderne.

D e t enke lte lo k a lark iv k a n n æ p p e i d et l a n ­ ge løb u n d v æ r e o p b a k n i n g e n fra S L A (selv o m enkelte m æ rk v æ rd ig v is forsøger!), m e n d e t er vigtigt a t fastholde, at d et er p å lokalt

85

(2)

pla n , d et egentlige a r k iv a r b e jd e foregår. O g de enke lte ark iv e rs a r b e jd s f o rh o ld er e n d n u u h y r e forskellige.

D e r er m e g et store og m e g e t s m å arkiv er.

P riv a te , fore ningse jede og offentligt d r e v ­ ne. S elv stæ n d ig e og in s titu tio n s tilk n y tte d e . K o m b i n a t i o n s m u l i g h e d e r n e er virkelig m a n ­ ge. I de se nere å r h a r d e r d o g v æ ret en klar te n d e n s m o d tilk n y tn in g til offentlige in s t i t u ­ tioner, h v o r især b ib lio te k e rn e te g n e r sig for et s ta d ig t v o k se n d e a n ta l. P ersonligt er je g o verbe vist om , at d e n n e udv ik lin g er rigtig.

A rk iv e r n e h a r ku n e k s iste nsberettige lse i d e t o m fa n g , de er i s ta n d til a t im ø d e k o m m e beh o v hos b r u g e r e p å alle n iv e au e r, a m a t ø r e r såvel som professionelle. D e t f o ru d s æ tte r n a ­ turligvis s a m lin g e r a f en vis størrelse og a lsi­

d ig h e d , m e n d e t f o ru d s æ tte r i ikke m in d r e g r a d effektivitet i alle fase r a f arkivets arbe jde:

i n d s a m lin g , re g istre rin g og formidling.

A rk iv e r b a s e r e t u d e l u k k e n d e p å u lønne t, frivillig a r b e jd s k r a f t k an ofte h o n o r e r e disse k rav m e g et la n g t, m e n d e er y d e r s t følsom m e overfor frafald eller u d sk if tn in g i m e d a r b e j ­ d e r s k a re n . P å læ n g ere sigt k an sta b ilitet og k o n tin u i te t fo rm e n tlig k u n sikres ved at d et offentlige g å r in d i a r b e jd e t m e d d irek te ø k o ­ n o m is k stø tte til p e r s o n a le og driftsu d g ifter i øvrigt.

D e r er h er m e d fuldt overlæ g b e n y t te t d en n e u t r a le f o rm u l e r in g » d e t offentlige«. D et fo­

r e k o m m e r im i d le rtid ret o p la g t, a t k o m m u ­ n en i la n g t de fleste tilfælde vil v æ re et p a s ­ s e n d e geografisk v ir k e o m rå d e for et lo kalarkiv - og at de tte s drift som følge h e r a f k an b e ­ tra g te s so m en n a t u r l i g p r i m æ r k o m m u n a l opgave. A rk iv e r n e vil i øvrigt k u n n e støtte m a n g e a f s to r k o m m u n e r n e i dere s søgen efter en ny id e n tite t ved a t fungere som b in d e led m e lle m de enke lte l o k a l o m r å d e r i k o m m u n e n .

D a lokale forhold kan gøre de eksiste re nde k o m m u n e g r æ n s e r u p ra k ti s k e a t a r b e jd e m e d for arkivet, m å d e r i lo vgivningen å b n e s m u ­ lighed for, at to eller flere k o m m u n e r s a m a r ­ b e jd e r for a t o p n å ideel a r k iv d æ k n in g a f et o m r å d e .

D et k a n så d isk u teres, h v a d a rk iv e rn e vil v æ re b e d s t tje n t m ed: se lv stæ n d ig h e d eller t il k n y tn in g til /in k o r p o r e r i n g i en a n d e n i n ­ stitution.

D ebat

S elvstæ ndige, k o m m u n a l t d r e v n e l o k a la r ­ kiver findes i d a g i et ret b e g r æ n s e t a n t a l s t ø r ­ re b y e r og k o m m u n e r , m e n u d v ik lin g e n vil u d e n tvivl fa tallet til a t stige.

F o r la n g t d e n største del a f lo k a la rk iv e rn e m å m a n dog nok se i øjn ene, a t d e t vil være b å d e politisk og ø k o n o m is k u m u li g t at k o m ­ b in e re et ev e n tu e lt ønske o m o rg a n is a to r is k se lv stæ n d ig h ed m e d et ønske o m h u r t i g vækst. D e t b e h ø v e r d a heller ikke at v æ re en ulykke. O r g a n i s a t o r i s k fællesskab m e d en a n ­ d e n in stitu tio n u d e l u k k e r j o ikke a u t o m a t i s k arb e jd s m æ s s ig se lv stæ n d ig h ed .

M it syn p å m u l i g h e d e r n e for en k o m b i n a ­ tion m e d allerede ek s iste re n d e in s t itu ti o n e r er n a tu rlig v is farvet af, at j e g er leder a f et b i­

bliotek, h v o r lo k a lark iv e t i n d g å r som en selv­

s tæ n d ig afdeling m e d eget p erso n a le. M e n selv m e d m in be d s te vilje kan je g ikke fa øje p å en m e re tilta le n d e løsning. Begge p a r t e r k an fa u d b y t t e a f s a m a r b e j d e t:

A rkivet pla ce re s i en ob lig a to risk k o m m u ­ nal o r g a n is a tio n , d e r i forvejen bl.a. 1) h a r til o p g a v e at anskaffe, reg istre re og form idle i n ­ f o rm a tio n om og til lo k a ls a m fu n d e t, 2) h a r regelm æ ssig k o n ta k t m e d m å ske 5 0 % a f k o m m u n e n s in d b y g g e re , 3) h a r trykt m a t e r i ­ ale, d e r kan stø tte a rk iv a r b e jd e t ( h å n d b ø g e r, bib liografier, a r k iv r e g i s tr a tu r e r , lit t e r a t u r o m lokaliteten m . m .m .) og 4) h a r k e n d s k a b til p e r s o n e r og a r b e jd s g a n g e i d e n k o m m u n a l e f orvaltnin g.

Biblioteket p å sin side k an træ kke p å a r k iv ­ p e rso n a le ts s p e cia lv id e n og k an u d n y t t e a r k i ­ vets s a m lin g e r som et v æ rd ifu ld t s u p p l e m e n t til den n o r m a l e b e s t a n d a f b ø g er og tidsskrif­

te r og d e rv e d blive i s ta n d til at give sine b e n y t te r e en b e d r e service. L o k a la rk iv e t vil fo rm e n tlig også tiltræ kke en del m e n n e sk e r, d e r ikke i forvejen kom p å bibli oteket, d.v.s.

a t bibliotekets b e rø rin g sfla d e m e d lo k a ls a m ­ f u n d e t udvid es.

Komm unearkiv

For en p la c e rin g som (del af) en p r i m æ r k o m ­ m u n a l in stitu ti o n ta ler også, a t m a n k an lade loka larkive t i n d g å i overvejelserne o m d e n k o m m u n a l e a d m i n i s t r a t i o n s a rk iv p r o b le m e r .

(3)

Debat

P rinc ipie lt er d e r j o in te t til h in d e r for, at loka larkive t far s ta tu s som k o m m u n e a r k iv .

H id til h a r k o m m u n e r , d e r ø nske de a t skille sig a f m e d en del a f d en æ ld re a rk iv m asse , afleveret d e n n e til la n d sa rk iv e t. D e t løser ofte nogle a k u t te p la d s p r o b l e m e r , m e n m e d fø rer også forskellige u le m p e r.

F o r d e t første Qernes m a t e r ia le t fysisk fra det o m r å d e , h vori d e t er sk a b t, og h v o r i n t e r ­ essen for d et vel nok er størst. F o r d e t a n d e t er la n d s a r k iv e t for dele a f d e t k o m m u n a l e arkivs v e d k o m m e n d e k u n in te re sse re t i - eller i s ta n d til - at b e v a re et re p r æ s e n ta t iv t u dsnit.

F ra n ^ h i s t o r i k e r e n s s y n s p u n k t er d et d a sik­

kert også tilstrækkeligt, m e n set m e d lo ka lh i- storike re ns øjn e k a n d e t v æ re en katastrofe.

M a t e r i a l e t b ø r blive p å ste d e t og b eva res i sin h e lh e d i d et om fan g , d e t o v e rh o v e d e t er p r a k tis k m uligt.

L o k a la r k iv e t b ø r væ re » k o m m u n e n s h u ­ ko m m e lse « b å d e for d e t offentlige og d et p r i ­ v ate m a te r ia le s v e d k o m m e n d e . D e t m å n e m ­ lig ikke g le m m e s, at d e r ofte vil v æ re en n æ r s a m m e n h æ n g m e lle m disse to m a t e r i a l e k a t e ­ gorier. E n m æ n g d e a f de k o m m u n a l e sa ger vil k u n n e belyses yderligere g e n n e m p riv a te a r ­ kiver (typisk vil fx en b o r g e r fo re n in g eller en g r u n d e je rf o r e n in g h a v e spillet en aktiv rolle i et o m r å d e s udvikling) og a f lokalt tr y k t m a t e ­ riale (foreningsblade , aviser).

L a n d s a r k i v e r n e og lo k a la rk iv e rn e vil n æ p ­ pe m e d d et første falde h in a n d e n om h alsen i e n ig h e d o m d e t te sp ø rg sm å l. P å d e n a n d e n side er p r o b le m e r n e vel ikke for sto re til at k u n n e løses, således a t re tn in g slin ie r for d e n ­ ne g r æ n s e d ra g n in g kan m e d ta g e s i fre m tidig arkivlovgivning.

Arkivarbejdet

L o k a l a r k iv e r n e er som oftest s ta r t e t p å p r iv a t in itiativ og holdes de fleste ste d er i g a n g a f en k e ltp e rs o n e r s frivillige og u lø n n e d e - m e n m e g et e n g a g e r e d e - in d sa ts. Ikke ét o n d t ord o m det!

M e n hvis lok a lin te re sse n m e d fø rer te n d e n s til iso lationism e og selvtilstræ kkelighed, er d e r g r u n d til a t r å b e v a g t i gevæ r.

M a n sk a d e r nem lig lo k a larkivsa gen a l v o r ­

ligt ved a t b e t r a g te den som et » p r iv a t o m r å ­ de«, h v o r d e n væ sentligste (eneste!) d rivkra ft b ø r væ re de im p lic e re d e s p ersonlige e n g a g e ­ m e n t, h v o r a r b e jd e t b ø r baseres p å frivillig­

he d e n s p rin c ip , og h v o r e t h v e rt tilløb til o r ­ ga n isa to ris k og /e lle r a rb e jd s m æ s s ig f o rm a li­

sering m o d ta g e s m e d skepsis.

P riv a t in itiativ og e n t u s ia s m e k a n b æ re la ngt, m e n p å et eller a n d e t tid s p u n k t er det ikke nok m ere. D e t v e n d e p u n k t tro r je g , at vi er n å e t til nu. H vis vi ønsker, at vore s a m a r ­ b e j d s p a r tn e re skal tage os alvorligt, m å vi g e­

nere lt til a t stille stø rre k rav til os selv. Vi m å indse, a t »vores« arkiv er en del a f en helhed, og a t d et m e d fø r e r forpligtelser.

A t søge at o p a r b e jd e en professionel h o ld ­ nin g til a r b e jd e t er j o i øvrig t ikke e n s b e ty ­ d e n d e m e d a t m iste sit p r iv a t e e n g a g e m e n t.

M å s k e e n d d a tv æ rtim o d . D et kan være m eget in s p i re re n d e a t se sit a rb e jd e sa t in d i en lidt stø rre s a m m e n h æ n g . D e t giver perspektiv.

N å r n æ p p e to lo k a lark iv e r i d a g fu n g erer fu ld stæ n d ig ens, er d e t ikke k u n p å g r u n d a f forskellige m u li g h e d e r m e d h en s y n til ø k o ­ nom i, lo kaler m .m . D e t enkelte arkiv er p å godt og o n d t et p r o d u k t a f fo r u d s æ tn in g e rn e hos de »tilfældige« m e n n e sk e r, d e r s t a r t e r det.

D et vil k u n n e ses p å arkivets sa m lin g e r, d e r m e g et n e m t kan k o m m e til a t afspejle m e d a r ­ b e jd e r s k a r e n s sp e cia lin te resse r for fx byg- nin gs- eller p e rso n a lh isto rie , m e n d e t beh ø v e r n u ikke a t væ re d e n store ulykke. L o k a l a r k i­

ver vil n a tu rlig v is v æ re p ræ g e t a f de lokale m u lig h e d e r, og a rkive t i en l a n d k o m m u n e vil alligevel altid adskille sig væ sentligt fra a r k i­

vet i d en n æ rlig g e n d e ga m le købstad.

T il gen g æ ld er d e r al m u lig g r u n d til at k o n c e n tr e re o p m æ r k s o m h e d e n o m de m e re tekniske sider a f ar k iv a rb e jd e t.

Registrering m .m.

D e r er vel ingen tvivl om , a t d e t ideelle e n d e ­ m ål m å v æ re et fælles registre rings- og ord- n in g ss y ste m i lo ka larkive rne .

F r a S L A vil d e r m uligvis blive peget på, at s a m m e n s l u t n i n g e n faktisk har ud v ik le t et o r d n in g s s y s te m , og a t m a n selvfølgelig a n b e ­ faler a r k iv e rn e a t b e n y tte dette. A n d r e vil m å ­

87

(4)

ske p læ d e r e for, a t lo k a la r k iv e rn e b e n y t te r s a m m e system som s ta ts a rk iv e rn e . O g selv kan j e g som m iljø sk a d e t b ib lio te k s m e n n e sk e finde en m e g et la n g ræ kke a r g u m e n t e r for en p ara llellise rin g til bib lio tek e rn e s d e c im a lk la s ­ sesystem og m o d de a n d r e system er. D is k u s ­ sionen k a n blive la n g og hed, m e n m å nok udsk y d e s til en a n d e n lejlighed.

I d e n n e fo rb in d e lse m å d e t vigtigste være at u n d e rs tr e g e , at d e r m å finde en s t a n d a r d i s e ­ r in g sted. D e t er helt a fg ø r e n d e for d et fre m ti­

dig e a r b e jd e i - og s a m a r b e j d e m e lle m - lo­

k alark iv ern e , a t d e r o p n å s en ig h ed o m regi­

strerin g s- og o r d n in g s s y s te m e r.

I første o m g a n g vil d et nok v æ re forkert at lovgive p å o m r å d e t . D e n æ r m e s te å r (og et g r u n d i g t og alsidigt u d v a lg sa rb e jd e ? ) kan m å sk e b rin g e en a fk la rin g a f d e t te sp ø rg sm å l.

I n d til d a k an m a n overveje en in te n tio n s e r - klæ ring, d e r siger, a t a rk iv e rn e b ø r stile m od fælles system er.

Personale

U a n s e t hvilke reg istre rin g s- og o r d n in g s s y ­ s te m e r m a n vælger, er konsekvens og kontinuitet i d et a rk iv tek n isk e a r b e jd e b e s t e m m e n d e for arkive ts effektivitet. M a n k an tillade sig s v in g n in g e r i i n d s a m l i n g s a r b e j d e t (fx lejlig­

hedsvise k a m p a g n e r for at in d s a m le en b e ­ s te m t type m a te r ia le ) og d e t aktiv e f o rm i d ­ lin g s arb ejd e , u d e n a t d et h a r uh eld ig e følger.

Selv periodevis to ta ls to p i a r b e jd e t k an gå.

M e n sv ig te n d e konsekvens og k o n tin u i te t i r e g is t r e r i n g s a r b e j d e t g å r ud over arkive ts ef­

fektivitet og k a n give fatale fu n k tio n sm æ ssig e p r o b le m e r .

D a d et s a m tid i g er d e n g ren a f a r k iv a r b e j­

det, d e r k ræ v er m e st i r e tn i n g a f formelle for­

u d s æ tn in g e r , er d e t n æ r lig g e n d e a t søge n e to p d e t te o m r å d e v e d t a g e t a f l ø n n e t a rb e jd sk raft, h v o r d e t er m u lig t at rejse p e n g e til det.

A n sæ ttels e a f p e rs o n a le i a r k iv e rn e b e t r a g ­ tes a f m a n g e som uforeneligt m e d ark iv sa g en s k a r a k t e r a f folkebevægelse. J e g tro r im id le rtid ikke, at a n s æ tte lse a f p e rs o n a le i arkive t b e ­ h ø v er a t re d u c e r e de frivilliges inte resse for a r b e jd e t. A rkivet vil u n d e r alle o m s t æ n d i g h e ­ d e r risikere at sygne h e n u d e n et le vende s a m ­

D ebat

spil m e d in te re sse re d e e n k e ltp e rs o n e r i lokal­

s a m f u n d e t, og adskillige ek s e m p le r d e m o n ­ s tre re r d a også, at et s a m a r b e j d e m e lle m lø n ­ n e d e og u lø n n e d e kan fungere i praksis .

Frivillige a r k i v m e d a r b e j d e r e vil som oftest v æ re i b esiddelse a f et sto rt lo k a lk en d s k ab , som nok så m e g e t p e r s o n a le ikke k a n ersta tte , og vil ofte fo retræ kke a t k o n c e n tr e r e sig o m i n d s a m li n g og form idling, m e n s r e g is t re ­ r i n g / o r d n i n g b e t ra g te s som en teknisk d is c ip ­ lin a f m in d r e u m i d d e l b a r interesse. M e d en f a s ta n s a t som a n k e r m a n d til styring, k o o r d i­

n e rin g og r e g istre rin g skulle d e r således være g ode m u li g h e d e r for at tilgodese alle p a r te r.

Uddannelse

N a tu r lig v is kan m a n ikke kræve p r o fe ssio n a ­ lisme i ark iv e rn e s a r b e jd e u d e n at k o m m e ind p å a r k i v m e d a r b e j d e r n e s u d d a n n e ls e - eller m a n g e l p å sa m m e ! D et g æ ld e r b å d e a n s a tt e og frivillige.

F o r h å n d e n p å hjertet: H v o r m a n g e a f os vidste egentlig noget som helst o m arkiv er, registre ring, o p stillingssystem er, n ø d v e n d ig e k rav til o p b e v a rin g s f o rh o ld m .m .m ., d a vi m e d id ealistens noget n aiv e og b lin d e tillid til egne e v n e r k as ted e os ud i a r b e jd e t? Nej, vel?

N u h a r vi j o væ ret lovligt u n d sk y ld t, al d e n s t u n d d e r faktisk ikke findes en u d d a n n e ls e , d e r d irek te sig ter m o d a r b e jd e t i lokalarkiver.

S LA h a r de seiste å r o p t r a p p e t sin k u r s u s ­ v ir k so m h e d , m e n k an a f m a n g e forskellige gode g r u n d e ikke tilbyde a n d e t e n d k o rtv arig e p u n k tk u r s e r . U n iv e r s it e te t h a r L ok alh isto risk afdeling, D a n m a r k s Biblioteksskole tilb y d e r lokalhistorie som liniefag i d e n sidste del a f b i b l i o t e k a r u d d a n n e l s e n og korte e f t e r u d d a n ­ n elsesk u rse r i lokalhistorie, d e r er en arkivse- k r e tæ r u d d a n n e ls e , og etn o lo g istu d ie t i n d d r a ­ get en række e m n e r a f væ rd i for m e d a r b e jd e r e i lo ka larkive rne . M e n lokalarkivaruddannelsen m a n g le r vi stadig .

M å s k e h a r tid e n heller ikke v æ ret m o d e n til in itia tiv e r i d e n retn in g . M a n k a n d å r lig t sk ræ d d e rs y en u d d a n n e ls e u d e n a t h a v e et k la rt d efineret m ål, d.v.s. før a rk iv e rn e h a r faet lidt større fællespræg. D e n ud v ik lin g er

(5)

Debat

n u i gang, og vi k a n b e g y n d e a t sæ tte en r e ­ gulæ r, k o m p e ta n c e g i v e n d e lo k a la r k iv a ru d - d a n n e ls e højere o p p å ønskelisten. D e t kan do g væ re, a t m a n skal forsøge a t n å m å le t i to skridt.

V i skal så h u r t i g t som o v e r h o v e d e t m uligt h a v e sk a b t et n o g e n l u n d e e n s a r te t n iv e a u i lo ka larkive rne , og d e t gøres b e d s t ved a t fa et s to rt a n t a l m e n n e s k e r p å et re la tiv t k o rtv a rig t k u rsu s (1 -3 m å n e d e r? ), d e r ev e n tu e lt k a n o p ­ bygges a f m o d u le r og k o m b in e r e s m e d én el­

ler flere a f de o v e n n æ v n te u d d a n n e ls e r. I d e n n e fase er d e t m e g et vigtigt, at alle p r in c i­

pielt kan fa a d g a n g til kurset, også m e n n e ­ sker, d e r »k u n « h a r p r a k ti s k e rfa rin g fra a r ­ b ejde i lo ka larkive rne .

P å basis a f erf a r in g e r in d h ø s t e t fra d e n n e m e lle m te k n ik e r u d d a n n e ls e k a n m a n så o v e r ­ veje a t e ta b le re en egentlig se lvstæ ndig lokal- a r k iv a r u d d a n n e l s e . K u n tid e n k a n vise, o m b e h o v e t er stort nok, eller m e d a n d r e ord: om d e n politiske vilje til a t g å ind i lo k a la r k iv a r ­ b ejd et er stor nok til a t b æ r e en r e g u læ r u d ­ d an n e lse . I givet fald skulle d e r j o også gerne v æ re a r b e jd e til d e f æ r d ig u d d a n n e d e .

Lokalarkivlov •3 - J a , tak!

M e d u d g a n g s p u n k t i o v e n s tå e n d e vil je g sige k la rt »JA!« til s p ø r g s m å le t o m en lo k a lark iv ­ lov. V i skal s n a r e s t m u li g t h a v e en se lv stæ n ­ dig lo kalarkiv lo v, d e r senere m å afløses a f en arkiv lov d æ k k e n d e såvel de statslige som de lokale arkiver.

D e n første lov m å n ø d v e n d ig v is h av e k a ­ r a k te r a f en r a m m e lo v . A rk iv e r n e er e n d n u m e g e t forskellige m .h .t. o r g a n is a tio n , ø k o n o ­ mi m .m ., og loven m å k u n n e r u m m e d e m alle, sa m tid i g m e d a t d e n p eg e r p å en ø n sk v æ rd ig udvikling a f o m r å d e t.

L o v en skal bl.a. r u m m e

1. E n k la rt f o rm u le r e t m å ls æ t n in g for lo­

k alark iv ern e .

2. E n tilkendegivelse af, a t p r i m æ r k o m m u ­ n e r n e k a n / b ø r b e t ra g te d riften a f et lokal­

a rkiv som en n a t u r l i g opgave. Flere k o m ­ m u n e r m å d o g k u n n e s a m a r b e j d e om a r ­ kivdrift, h v o r d e t er form ålstjenli gt.

3. E n v a lg m u lig h e d for k o m m u n e r n e , således

a t a rk iv e rn e e n t e n kan e tab le re s m e d o r ­ g a n isa to ris k s e lv stæ n d ig h e d eller k o m b i­

neres m e d a n d e n in stitution.

4. B e s te m m e ls e r o m forholde t til d e t statslige arkivvæ sen, h e r u n d e r især s p ø rg s m å le t om d e p o n e r in g a f k o m m u n a l e arkive r i lo kal­

arkivet.

5. E n erk læ rin g o m at lo k a lark iv e rn e b ø r stile m o d fælles s y ste m a tik for reg istre rin g og o r d n i n g a f m a te r ia le t.

6. E t k rav til alle, d e r a n s æ tte s i et lokalarkiv, o m a t g e n n e m g å et særligt loka larkiva r- k u rsu s (fo r u d sæ tte r n aturligvis, a t d ette k u r su s e t a b l e r e s / ø r loven v edtages).

7. E n r e v i s i o n s p a r a g r a f d e r sikrer, a t loven bliver ta g e t o p til ny v u r d e r in g i løbet a f fx 5 år.

H ans H. Worsøe:

D e t specielle as p ek t, som u n d e r te g n e d e skal b e h a n d l e i d e n n e sag er d e t perso n a lh isto ris k e og slæ gtshistoriske kildestof. E n a fg ræ n sn in g a f d e tte e r im id le rtid y d e r s t vanskelig, id et selve d efinitionen a f slægts- og p e r s o n a lh is t o ­ rie in d e b æ r e r , a t m a n skal se de enkelte in d i­

v id e r i dere s sociale s a m m e n h æ n g . E rf a rin g e n h a r d a o gså vist, a t folk, d e r b e g y n d e r a t a r ­ bejde m e d slæ gtshistorie ud fra et snæ vert in d s a m li n g s s y n s p u n k t vedr. d a t a og navne , e nten h u r tig t ta b e r inte resse n eller far øjne ne o p for d e t k u ltu r - og lokalh istoris ke stof. M e ­ d e n s m a n således ikke sn æ v e rt k an afgrænse d et p e rso n a lh isto ris k e og slæ gtshistoriske kil­

destof, k a n m a n afgræ nse d e t kildestof, d e r i sig selv er p e rs o n o r ie n te r e t, og je g skal d erfor i d e t følgende i ste d e t b eg ræ n s e m ig til det.

H e r s p rin g e r først og f re m m e st privatarkiver­

ne i øjn ene. F o r øjeblikket er praksis , a t for­

fattere og a n d r e å n d s p e r s o n e r afleverer, eller t e s ta m e n te r e r , deres p a p i r e r til D e t kongelige bib liotek, m e d e n s R igsarkivets m e g e t aktiv e 4. afdl. ta g e r sig a f e fte rl a d e n s k a b e rn e efter s å d a n n e p erso n e r, som k a n siges at h a v e haft la n d s d æ k k e n d e , eller skal vi sige: m e re en d lokal, b e ty d n in g , så som politikere og o r g a n i ­ sationsfolk. D e r sker h e r et o p sø g e n d e a r b e jd e

89

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Jeg går lige ned i Netto, Peter har lungebetændelse, Mine kontaktlinser er for svage, Det bliver snart glat på vejene,. Skal

F orsøg er blevet

[r]

[r]

[r]

[r]

I pauser og SFO-tiden er det ikke relevant at tale om elevcentreret undervisning, og civilise- ringsbestræbelserne adskiller sig fra skolens øv- rige arenaer ved at være

Dette førte til en interesse for, hvordan det så ud i Esbjerg Lægedistrikt i årene omkring år 1900.. Fra Landsarkivet