• Ingen resultater fundet

Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner"

Copied!
36
0
0

Hele teksten

(1)

Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge:

Støtte til referencekommuner

Udbudsmateriale Socialstyrelsen

April 2015

(2)

Indholdsfortegnelse

1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan ... 3

2. Udbudsbetingelser ... 5

2.1. Den ordregivende myndighed ... 5

2.2. Udbudsmateriale ... 5

2.3 Tidsplan for udbudsforretningen ... 5

2.4. Vedståelsesfrist ... 7

2.5. Minimumskrav ... 7

2.6. Tildelingskriterier ... 9

2.7. Udkast til kontrakt – forbehold og forhandling ... 11

2.8. Ophavsret, publiceringer mv. ... 11

2.9. Disposition for udarbejdelse af tilbud ... 12

2.10. Behandling af tilbud ... 13

2.11. Kommunikation ... 14

2.12. Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder ... 14

3. Fortrolighed ... 15

4. Projektbeskrivelse ... 16

4.1. Baggrund ... 16

4.2. Formål med opgaven ... 19

4.3 Opgaven som udbydes ... 20

4.4 Samarbejde og organisering... 25

4.5. Tidsplan ... 26

4.6. Økonomi ... 27

Tjekliste ... 27

Tilbud-Bilag 1 ... 29

Tilbud-Bilag 2 ... 30

Tilbud-Bilag 3 ... 31

Udelukkelseskriterier ... 31

Tilbud-Bilag 4 ... 32

Tilbud-Bilag 5 ... 33

Tilbud-Bilag 6 ... 34

Tilbud-Bilag 7 ... 35

Tilbud-Bilag 8 ... 36

(3)

1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan

I 2014 afsatte regeringen 280 mio. kr. til forebyggelsespakken Tidlig indsats – Livslang effekt.

Forebyggelsespakken skal styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser med det formål at fremme udsatte børns trivsel, udvikling og læring.

Som del af Forebyggelsespakken indgår Socialstyrelsen partnerskaber med en syv kommuner om en strategisk omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge.

Inspirationen til partnerskabsprojektet er ”den svenske model”, og tilgangen til udviklingsarbej- det er helhedsorienteret. Det vil sige, at der sættes fokus på både sagsbehandlingen, tilbudsviften og koblingen til almenområdet.

På grund af den store interesse for partnerskabsprojektet etableres et netværk 20-24 reference- kommuner, som skal kobles til udviklingsarbejdet i partnerskabsprojektet. Referencenetværket skal understøtte den enkelte referencekommunes lokale udviklings- og omlægningsproces samt danne grundlag for erfaringsudveksling og deling af viden mellem alle kommuner i partner- skabsprojektet. Aktivitetssporerne i referencenetværket er:

 Temaseminarer i tre regionale klynger

 Proces og udviklingsstøtte til hver af de enkelte referencekommuner

 Tværgående konference

Socialstyrelsen ønsker at indgå en aftale med en ekstern leverandør som skal:

 Være rådgivende sparringspartner for Socialstyrelsen om konceptet for temaseminarerne samt ansvarlig for de praktiske opgaver ved afholdelsen af seminarerne

 Designe et koncept og være udførende på proces- og udviklingsstøtten til den enkelte re- ferencekommune

 Planlægge og afholde den tværgående konference

(4)

Opgaven udbydes jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offent- lige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

Beløbsrammen er på 7 mio. kr. eksklusiv moms.

Projektperioden løber fra juli 2015- 31. december 2017

(5)

2. Udbudsbetingelser

2.1. Den ordregivende myndighed

Den ordregivende myndighed er:

Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1 5000 Odense C.

Tlf.: 72 42 37 00 Fax: 72 42 37 09

E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Hjemmeside: www.Socialstyrelsen.dk Kontaktperson: Fuldmægtig

2.2. Udbudsmateriale

Det samlede udbudsmateriale består, udover nærværende udbudsbetingelser, af:

 Projektbeskrivelse

 Kontrakt

 Udbudsbekendtgørelse

2.3 Tidsplan for udbudsforretningen

Udbudsforretningen følger nedenstående tidsplan:

Aktivitet Dato og tidspunkt

Anmodning om yderligere oplysnin- ger

31. maj kl. 12.00

Alle spørgsmål der er modtaget senest 10 dage inden tilbudsfristen vil blive besvaret. Spørgsmål der stilles senere end det, vil alene blive besvaret idet omfang, besvarelsen kan afgives 6 dage før tilbudsfristen.

Spørgsmålene skal være skriftlige og kan sendes

(6)

på e-mail. eller ved almindelig post til:

Socialstyrelsen

Att. Fuldmægtig Maria Svendsen Edisonvej 18, 1

5000 Odense C Eller pr. e-mail til

sp_referencekommuner@socialstyrelsen.dk

Offentliggørelse af spørgsmål og svar

Samtlige spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle rettelser vil blive offent- liggjort løbende på Socialstyrelsens hjemmeside:

www.Socialstyrelsen.dk.

Spørgsmål søges besvaret hurtigst muligt. Til- budsgiver opfordres til at holde sig løbende ori- enteret, også efter frist for at stille spørgsmål er udløbet.

Frist for modtagelse af tilbudsgivers samlede tilbud

Senest d. 10. juni 2015 kl. 12.00 Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Tilbud bør maksimalt omfatte 30 sider eksklusiv bilag. Tilbud skal tydeligt mærkes ”Tilbud vedr.

støtte til referencekommunerne i partnerskabs- projektet”

Tilbud kan enten sendes/afleveres i papirformat på følgende adresse pakket i en lukket forsendel- se:

Socialstyrelsen Edisonvej 18, 1 5000 Odense C.

Att: Maria Svendsen, Kontor for Børn og Fami- lie

eller,

afgives i elektronisk form på mail/USB-stik/CD-

(7)

ROM (de sidstnævnte sendes til tilbudsadressen).

Sendes tilbud via mail skal dette ske til følgende mailadresse:

Referencekommuner@socialstyrelsen.dk

Tilbud fremsendt til andre mailadresser vil ikke blive betragtet som indkommet til Socialstyrel- sen og vil dermed ikke blive taget i betragtning.

Bemærk dog, at e-mails max. må fylde 10MB.

Åbning af tilbud Tilbud åbnes, efter tilbudsfristen, på den ordre- givende myndigheds adresse. Der er ikke mulig- hed for at overvære åbningen.

Forventet tidspunkt for kontraktind- gåelse

August 2015

2.4. Vedståelsesfrist

Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil seks måneder efter tilbudsfristen.

2.5. Minimumskrav

Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal tilbuds- giver fremsende følgende dokumenter:

De fremsendte dokumenter bør alle benævnes i overensstemmelse med det anførte:

2.5.1 En soliditetserklæring viser tilbudsgiverens soliditetsgrad i det seneste disponible regn- skabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed.

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 8 % i det seneste disponible regn- skabsår. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgiverens samlede egenkapitalsværdi i for- hold til ansøgerens samlede aktiver udregnet i procent. DVS. Soliditetsgrad = ( samlede egenkapitalsværdi / samlede aktiversværdi). Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 1

(8)

2.5.1.1.Såfremt tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge den af udbyder krævede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle formå- en ved ethvert dokument, som udbyder finder egnet.

2.5.1.2.Såfremt der afgives tilbud fra en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium), er det tilstrækkeligt, at én af tilbudsgiverne afgiver minimumskravet angivet i punkt 2.5.1. I gi- vet fald skal den tilbudsgiver, der opfylder minimumskravet, medsende en underskrevet erklæring Tilbud-Bilag 2 om, at denne tilbudsgiver hæfter for øvrige, navngivne tilbuds- giveres ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold.

Det skal bemærkes vedrørende de øvrige minimumskrav, at alle tilbudsgiverne i en sammenslutning skal afgive de øvrige krævede oplysninger/erklæringer.

2.5.2. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver til- kendegiver at have opfyldt sine forpligtelser mht. betaling af skatter og afgifter samt so- ciale bidrag.

Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver til- kendegiver ikke at være under konkurs, skifter mm og ikke at være begæret taget under konkursbehandling eller behandling mhp. likvidation, skifte mm.

Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver til- kendegiver ikke at være dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om pågældendes faglige hæderlighed eller at have begået en alvorlig fejl som de ordregivende myndighe- der bevisligt har konstateret.

Erklæring på tro og love vedlægges som Tilbud-Bilag 3.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på at såfremt tilbudsgiver tildeles kontrakten sker dette under forudsætning af at tilbudsgiver fremsender en Serviceattest(fuldstændig) ud- fyldt af Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø til Socialstyrelsen se- nest 4 uger efter meddelelsen af tildelingen. Serviceattesten skal være udstedt indenfor de sidste 6 måneder, regnet fra tilbudsfristen. Alternativt til Serviceattest kan fremsendes til- svarende de samme oplysninger og erklæringer som i serviceattesten, i form af attest ud-

(9)

stedt af kompetente retlige eller administrative myndigheder indenfor de sidste 6 måne- der.

Serviceattesten kan rekvireres via

http://www.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmodning_om_serviceattest_-_ny

2.5.3. Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejds- pladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. Erklærin- gen vedlægges som Tilbud-Bilag 4 i udfyldt og underskrevet stand.

2.5.4. Dokumentation for, at tilbudsgiver jf. Udbudsdirektivet kan godtgøre, at indehave nød- vendig autorisation eller organisatorisk medlemskab, såfremt dette er en forudsætning for, at tilbudsgiver i sit hjemland kan udføre den pågældende ydelse. Dokumentation her- for vedlægges som Tilbud-Bilag 5

2.5.5. Erklæring fra tilbudsgiver om, hvor stor en del af opgaven (timeestimat/beløbsramme), der eventuelt planlægges givet i underentreprise, samt erklæring fra underleverandør om, at vedkommende har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud-Bilag 6

2.5.6. Erklæring om gæld til det offentlige indebærer at undertegnede i henhold til lovbekendt- gørelse nr. 336 af 13. maj 1997 erklærer på tro og love at der ikke er begrænsninger på tilbudsgiverens muligheder for at kunne deltage i det offentlige udbudsforretninger. Ud- fyld tro og love erklæring vedrørende gæld til det offentlige i Tilbuds-bilag 8

Tilbudsgiver gøres opmærksom på at udbudsmaterialet er vedhæftet en række forslag til udform- ning af ovennævnte bilag. Det er frivilligt at anvende forslagene.

2.6. Tildelingskriterier

Tildelingen af opgaverne vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Socialstyrelsen vil vurdere de indkomne tilbud ud fra følgende tildelingskriterier:

1. Kvalitet

2. Kvalifikationer og erfaringer 3. Pris

(10)

Tildelingskriterierne vægtes på følgende måde:

Kvalitet 60 %

Kvalifikationer og erfaringer 30 %

Pris 10 %

I vurderingen af kvalitet indgår en vurdering af:

1. I hvor høj grad tilbudsgivers forslag og ideer til konceptet for referencekommunerne om- sætter projektbeskrivelsens formål, herunder formår at sikre at viden og resultater fra te- maseminarer og partnerskabskommunedelen bliver bragt ind i de kommunespecifikke ak- tiviteter (vægtes med 25 procent af tildelingskriteriet kvalitet).

2. I hvor høj grad tilbudsgivers forslag og ideer sandsynliggør, at den viden der formidles i de kommunespecifikke aktiviteter reelt kan inkorporeres i den kommunale praksis blandt de relevante medarbejdergrupper (vægtes med 25 procent af tildelingskriteriet kvalitet).

3. I hvilken grad tilbudsgiver viser forståelse for projektets udviklende karakter og forholder sig til relevante udfordringer i tilrettelæggelse og gennemførsel af aktiviteterne (vægtes med 20 procent af tildelingskriteriet kvalitet).

4. I hvor høj grad tilbudsgivers forslag og ideer til analyseforløbene sandsynliggør, at der skabes et solidt udgangspunkt for den enkelte kommune i det videre arbejde med omlæg- ningen af indsatsen (vægtes med 20 procent af tildelingskriteriet kvalitet). I hvilken grad tilbudsgivers forslag og ideer bidrager til at understøtte en vidensbaseret praksis på om- rådet for udsatte børn og unge (vægtes med 10 procent af tildelingskriteriet kvalitet).

I vurderingen af kvalifikationer og erfaringer indgår en vurdering af:

1. De involverede medarbejderes dokumenterede viden og erfaringer om strategi- og foran- dringsledelse, herunder facilitering og procesunderstøttelse (vægtes med 25 procent af tildelingskriteriet kvalifikationer og erfaringer).

2. De involverede medarbejders dokumenterede erfaring og viden om kommunernes ledel- se, organisering, relevant lovgivning og arbejdstilrettelæggelse på området udsatte børn og unge (vægtes med 25 procent af tildelingskriteriet kvalifikationer og erfaringer).

3. Tilbudsgivers bemanding af opgaveløsningen; herunder i hvilken grad tilbudsgiver i løs- ningen inddrager og nyttiggør relevante medarbejderes kvalifikationer. I vurderingen lægges der vægt på, at kompetencerne inddrages substantielt i opgaveløsningen og ikke alene som kvalitetssikring (vægtes med 50 procent af tildelingskriteriet kvalifikationer og erfaringer).

(11)

Det er et krav, at tilbuddet er vedlagt udførlige CV´er for de medarbejdere, som tilbudsgiver vil benytte ved løsningen af opgaven. CV´erne anvendes til vurderingen af tildelingskriteriet kvali- fikationer og erfaringer. Det skal fremgå af tilbuddet, hvor mange timer de enkelte medarbejdere forventes at bidrage med til opgaveløsningen.

I vurderingen af pris indgår en vurdering af:

1. Tilbuddets samlede pris ekskl. moms.

2.7. Udkast til kontrakt – forbehold og forhandling

Vedlagte kontrakt vil danne grundlaget for indgåelse af aftale med den valgte leverandør Til- budsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud, men kan tage ikke væsentlige forbe- hold over for udbudsmaterialet, dog skal det bemærkes at:

 Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medfø- re udelukkelse fra deltagelse i nærværende udbud. Dette betyder, at identiteten af det samlede udbudsmateriale i det væsentligste skal fastholdes.

Afgrænsningen af ”grundlæggende elementer” foretages af udbyder

 Forbehold der ikke kan prissættes af udbyder, vil medføre udelukkelse.

 I det omfang, tilbudsgiver ikke udtrykkeligt i Tilbud – Bilag 7 tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold for udbudsmaterialet/kontrakten.

2.8. Ophavsret, publiceringer mv.

Socialstyrelsen har ophavsret til alle data, materialer, redskaber, modeller mv. udarbejdet i for- bindelse med opgaven. Alle udarbejdede materialer skal godkendes af Styrelsen og forsynes med logo for Socialstyrelsen.

Materialer samt indsamlede data skal afleveres til Socialstyrelsen i såvel papir- som elektronisk form i forbindelse med den løbende afrapportering fra tilbudsgiver samt ved afslutning af opga- ven. Efter afslutning af opgaven skal ejerskabet til persondata/ ansvaret for persondata endvidere overdrages til Det Nationale Forskningscenter For Velfærd (SFI).

(12)

Materialer til brug for formidling skal leve op til aktuelle internationale standarter for tilgænge- lighed og gældende retningslinjer for design i Ministeriet for Børn, ligestilling, integration og Sociale forhold.

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at offentliggøre ethvert materiale i elektronisk form så- vel som i papirudgaver. Der vil være en generel brugsret for enhver til det af Socialstyrelsen pub- licerede materiale på hjemmeside eller i papirudgave.

2.9. Disposition for udarbejdelse af tilbud

Tilbudsgiver skal udforme sit tilbud i overensstemmelse med følgende disposition:

1. Indledning, der beskriver, hvem der byder, samt til hvilken pris opgaven tilbydes løst. På denne side skal tilbuddet underskrives.

2. Resumé af tilbud.

3. Detaljeret beskrivelse af forslag til løsning af opgaven.

4. Styring og organisering af opgaven.

5. Tidsplan for gennemførelse af de opstillede milepæle.

6. Detaljeret budget for opgaven, jf. uddybning nedenfor.

7. Tilbudsgivers bemanding af projekt med tilhørende CV'er i bilag.

8. Øvrige kommentarer.

Relevante bilag, herunder minimumskravene, jf. afsnit 2.5. bedes fremsendt i den opstillede rækkefølge

1) Soliditetserklæring Tilbud-Bilag 1

2) Erklæring om hæftelse for øvrige tilbudsgivere (konsortium) Tilbud-Bilag 2 3) Erklæring på tro og love vedr. gæld til det offentlige, strafbare forhold mm Til-

bud-Bilag 3

4) Tro- og Love-erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen mm. Tilbud-Bilag 4 5) Dokumentation for evt. autorisation Tilbud-Bilag 5

(13)

6) Erklæring om evt. underentreprise Tilbud-Bilag 6 7) Evt. forbehold Tilbud-Bilag 7

8) Tro- og loveerklæring om Gæld til det offentlige Tilbud-Bilag 8.

9) Eventuelt andet relevant materiale

Det samlede tilbud bør ikke overstige 30 sider à 2400 tegn, eksklusiv bilag.

Ad 6) Detaljeret budget:

Budgettet skal opstilles i detaljeret og gennemskuelig form. Herunder skal ressourceforbrug rela- teret til delopgaver og milepæle i den samlede opgave være klart adskilte. Opdelingen er til ori- entering for ordregiver.

Tilbuddets ressourceforbrug skal opgøres både økonomisk (pris ekskl. moms) og i arbejdstimer, såvel samlet set som fordelt på delopgaver. Endvidere skal omfanget af arbejdstimer angives særskilt for hhv. projektleder, konsulenter, kontormedarbejdere, studentermedhjælpere m.v.

Samtidig skal det detaljerede budget indeholde en oversigt over:

 Den samlede pris (både inkl. og ekskl. moms)

Vederlag forfalder jf. betalingsplan. Se punkt 4.4 i kontraktudkastet.

2.10. Behandling af tilbud

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Socialstyrelsen uvedkommende. Socialstyrelsen er ikke forpligtet til at tilbagelevere afgivne tilbud. Leverandør- valget er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet. Den leverandør, der tildeles opgaven, skal aflevere sit tilbud samt en opgavebeskrivelse til Socialstyrelsen i elektronisk form.

Det vindende tilbud skal aflevere et resume af projektet på max. 2 sider, der egner sig til offent- liggørelse på Socialstyrelsens hjemmeside.

(14)

2.11. Kommunikation

Al Kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftligt og affattes på dansk.

2.12. Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder

Oplysninger om skatter og afgifter fås hos:

Skatteministeriet, Koncerncenteret Nicolai Eigtveds Gade 28

1402 København K Danmark

Telefon: +45 33 92 33 92 Email: skm@skm.dk

Internetadresse (URL): www.skm.dk Oplysninger om miljøbeskyttelse fås hos:

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Danmark

Telefon: +45 72 54 40 00 Email: mst@mst.dk

Internetadresse (URL): www.mst.dk

Oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår fås hos:

Arbejdstilsynet Postboks 1228 0900 København C Danmark

Telefon: +45 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk

Fax: +45 70 12 12 89

Internetadresse (URL): www.at.dk

(15)

3. Fortrolighed

Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i ud- byders udbud vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Det betyder, at kon- kurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives.

Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af den ordregivende myndighed.

Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejel- ser ønskes undtaget fra aktindsigt, kan tilbudsgiveren angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen.

(16)

4. Projektbeskrivelse 4.1. Baggrund

I 2014 afsatte regeringen 280 mio. kr. over fire år til forebyggelsespakken Tidlig indsats - Livs- lang effekt. Forebyggelsespakken skal styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser, med det formål at fremme udsatte børns trivsel, udvikling og læring. Initiativet består af en række hovedspor med forskellige forebyggende indsatser, som skal afprøves eller udbredes hos frivilli- ge organisationer og landets kommuner. Som del af den samlede pakke har folketinget også ved- taget en lovændring, der tydeliggør kommunernes forpligtigelse til en tidlig og forebyggende indsats.

Tidlig Indsats - Livslang effekt består af tre hovedspor. Det første spor indeholder konkrete ind- satser, der skal styrke den tidlige indsats i dagtilbud, forbedre udsatte børn og unges muligheder for at deltagelse i fritidsaktiviteter og styrke forældrekompetencer blandt udsatte familier. Det andet spor støtter initiativer, der skal styrke det strategiske samarbejde mellem frivillige organi- sationer og kommuner om indsatsen for udsatte børn og unge. Og det sidste spor trækker på tværs af de to første ved at sætte fokus på kommunernes samlede strategiske, ledelsesmæssige og organisatoriske arbejde med området for udsatte børn og unge. Gennem kommunale partnerska- ber understøttes omlægning af den lokale indsats i retning af tidligere forebyggelse og mere ef- fektivitet. Det er dette spor, som nærværende udbud vedrører.

Partnerskabsprojektet

Socialstyrelsen indgår som del af Tidlig indsats – Livslang effekt et partnerskab med syv kom- muner om en strategisk omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. De første partnerskabskommuner er Hvidovre, Haderslev og Herning Kommune, mens de sidste fire partnerskaber indgås i slutning af 2015.

Inspirationen til arbejdet er ’den svenske model’. En række undersøgelser viser, at svenske kommuner har haft stor succes med at investere i en mere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge, herunder indsatser og foranstaltninger, med det resultat, at færre sager en- der i langvarige institutionsanbringelser1. Undersøgelserne peger også på en række kernekompo-

1 Krevi 2011: Den svenske model – det første nærbillede af den svenske praksis for udsatte børn og unge. Krevi 2012: Tæt på en svensk kommune – inspiration fra Borås kommunes praksis på området for udsatte børn og unge.

(17)

nenter på tværs af sagsbehandlingen, tilbudsviften og i koblingen til almenområdet som værende centrale herfor.

Formålet på tværs af partnerskabskommunerne er i fællesskab at udvikle et koncept for en tidli- gere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge, mens det på det lokale ni- veau er formålet at understøtte den enkelte kommunes omlægning af indsatsen i samme retning.

Tilgangen til udviklingsarbejdet er helhedsorienteret, og der sættes fokus på både sagsbehand- ling, tilbudsvifte og koblingen til den tidlige indsats i almenområdet. Partnerskaberne indebærer intensive lokale udviklingsforløb, der designes på baggrund af en indledende kommunespecifik analyse. Analysen vil afdække den enkelte kommunes styrker og udviklingspotentialer, hvorefter udviklingsforløbene tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte kommunes udfordringer og lokale udviklingsbehov.

Der er afsat en pulje på godt 27 mio. kr., som fordeles mellem partnerskabskommunerne. Pulje- midlerne gives som direkte udviklingsstøtte til blandet andet implementering af nye metoder eller udbredelse af allerede velfungerende initiativer. Projekt Partnerskabskommuner evalueres af Socialstyrelsens kontor for Dokumentation og Metode.

Referencekommuner

Der har været stor interesse for partnerskabsprojektet, og over 30 kommuner har ansøgt om at blive partnerskabskommune. For at imødekomme interessen og understøtte flere af landets kommuner i den positive udvikling, etableres et netværk af referencekommuner, som kobles til udviklingsarbejdet i partnerskabsprojektet.

Netværket består af 20-24 kommuner, som opdeles i tre klynger (Sjælland, Syddanmark og Jyl- land). Som referencekommune arbejdes inden for projektets formål, mål og ramme, og referen- cenetværket bidrager derfor til den fælles udvikling og erfaring med at omlægge til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge.

Referencekommunerne støttes ikke med puljemidler, og omdrejningspunktet for samarbejdet er kommunens aktuelle ønske om at styrke den forebyggende indsats på området samt medvirke til at udvikle indsatsen i fællesskab med andre kommuner. Referencenetværket skal derfor under- støtte den enkelte kommunes lokale udviklings- og omlægningsproces samt danne grundlag for erfaringsudveksling og deling af viden.

(18)

Blandt andet derfor er aktiviteterne i regi af netværket ikke et samlet obligatorisk forløb, men derimod et tilbud til den enkelte kommune. Det er væsentligt, at aktiviteterne kan imødekomme de lokale behov og ønsker inden for rammen af projektet.

Det organisatoriske set up for referencekommunerne tager udgangspunkt i regionale klynger, og for at sikre det lokale ejerskab, vil der forventeligt blive udpeget kommunale klyngeformænd.

Aktivitetssporene i netværket er a) temaseminarer i klynger og b) proces- og udviklingsstøtte i den enkelte kommune c) partnerskabskonferencer på tværs. Dertil tilbydes referencekommuner- ne i tråd med partnerskabskommunerne løbende resultatopfølgning i form af et nøgletalskatalog, som udgives løbende i projektperioden.

Retningen i arbejdet

Udviklingsarbejdet i partnerskabsprojektet er inspireret af den svenske model og tager udgangs- punkt i indsatstrappe-tænkningen. Et centralt element heri er, at tidlig forebyggelse for udsatte børn og unge er en tilgang snarere end et spørgsmål om alder – en tilgang, der skal være gen- nemgående i hele børne- og ungeindsatsen. Modellen for tilgangen er ’indsatstrappen’, jf. figur 1.

Figur 1. Indsatstrappe

Retningen i arbejdet er ’ned ad indsatstrappen’. Det indebærer, at

1. indsatser anvendes tidligt og rettidigt, så det enkelte barn i videst muligt omfang fasthol- des i det almene miljø

2. der sættes ind med indsats på det trappetrin, der matcher barnets problemudvikling – det øverste trin kan være det mest forebyggende2

2 Formuleringen, ’det øverste trin kan være det mest forebyggende’, illustrerer, at den forebyggende tilgang og ind-

(19)

3. foranstaltningsforløb, uanset hvor på indsatstrappen forløbet begynder, tilrettelægges med fokus på at bringe det enkelte barn ned af trappen

4. kvaliteten af den indsats, der gives, understøtter, at det enkelte barn på sigt kan mestre eget liv ved at sikre trivsel såvel som læring

En kommunal indsats for udsatte børn og unge, der er karakteriseret ved ’ned ad indsatstrappen’, fordrer, at den kommunale praksis samlet set understøtter det forebyggende sigte. Det være sig på tværs af sagsbehandling, tilbudsvifte og i den organisatoriske kobling mellem almenområdet og det specialiserede område. Udviklingsarbejdet har derfor fokus på de kernekomponenter og virkemidler på tværs af indsatsen, der er centrale for at kunne sætte tidligere og mere forebyg- gende ind.

Tilbudsgiver kan ved henvendelse til fuldmægtig Maria Svendsen, mail

mste@socialstyrelsen.dk, rekvirere notatet ’Ramme og retning – en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge’ Notatet beskriver retningen for partnerskabs- kommunernes udviklingsarbejde, herunder formål, mål, kernekomponenter og virkemidler.

4.2. Formål med opgaven

Formålet med opgaven, som hermed udbydes, er at understøtte referencekommunernes omlæg- ning og udvikling af en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge inden for partnerskabsprojektets formål, mål og rammer.

Mål i partnerskabsprojektet

Målene defineres fortsat mellem partnerskabskommunerne – de foreløbige mål forventes ende- ligt fastsat i løbet af sommeren 2015. Nedenfor præsenteres partnerskabskommunernes foreløbi- ge mål for omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge:

1. Flere udsatte børn og unge opspores på et tidligt tidspunkt i problemudviklingen

2. Der sættes ind med virksom støtte tidligere i problemudviklingen – flere udsatte børn og unge hjælpes tidligere i forløbet

3. Flere indsatser har fokus på at styrke forældre, familie og netværket omkring barnet

arbejde med progression med henblik på at bringe barnet ned ad indsatstrappen. Og det nødvendige kan også være det øverste trin på indsatstrappen.

(20)

4. Flere udsatte børn og unge får mulighed for et almindeligt hverdagsliv – flere udsatte børn støttes i et hverdagsmiljø

5. Færre sagsforløb for udsatte børn og unge, der ender i langvarige institutionsanbringelser 6. Flere udsatte børn og unge sikres læring og uddannelse – flere udsatte børn støttes i et

skoleforløb og uddannelse

Målopfyldelsen følges gennem en række indikatorer. Indikatorniveauet for de respektive mål fastlægges og følges op på kommuneniveau i et nøgletalskatalog.

Mål for aktiviteterne i referencesporet Referencenetværket skal

 inspirere referencekommunerne til at arbejde forebyggende baseret på indsatstrappe- tænkningen, herunder formidle relevant viden og forskning

 sikre vidensdeling, erfaringsudveksling og formidling af god praksis mellem de deltagen- de kommuner

 understøtte udbredelse af viden om og implementering af kernekomponenterne fra part- nerskabsprojektet i kommunernes egen organisation og praksis

 bidrage til at bringe kommunal viden og erfaring ind i partnerskabsprojektet og således være med til at kvalificere det samlede udviklingsarbejde

4.3. Opgaven som udbydes

Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med en ekstern leverandør, der kan være drivkraften i den lokale processtøtte til de 20-25 referencekommuner og derudover varetage delopgaver ved de temaseminarer, som drives af Socialstyrelsen. Forløbene i referencekommunerne skal ses i nær sammenhæng med forløbet i partnerskabsprojektet, ligesom også den viden der løbende indsam- les i evalueringen skal anvendes i referencenetværket.

Referencesporet i partnerskabsprojektet består af følgende elementer, der henvender sig til for- skellige ledelses- og medarbejdergrupper:

 Temaseminarer i klynger

 Procesunderstøttende aktiviteter til hver af de enkelte referencekommuner

 Tværgående konference

(21)

Temaseminarer

Formålet med temaseminarerne er at introducere og formidle forebyggelse som tilgang i arbejdet med udsatte børn og unge til relevante ledere og medarbejdere i referencekommunerne. Ud- gangspunktet er indsatstrappetænkningen, og hvordan den omsættes i sagsbehandlingen og ind- satsviften.

Temarækken på seminarerne vil afspejle viden og erfaringer, som partnerskabskommunerne gør sig, med at omlægge til en tidligere forebyggende indsats, herunder kernekomponenter og vir- kemidler (på tværs af sagsbehandling, tilbudsvifte og kobling til almenområdet). Eksempler på mulige temaer:

Socialstyrelsen fastlægger temaerne på seminarerne i samarbejde med partnerskabskommunerne og de kommende klyngeformænd. Den endelige temarække for 2016 bliver fastlagt ultimo 2015, mens temarækken for 2017 fastlægges ultimo 2016.

Målgruppen for temaseminarerne vil afhænge af de udvalgte temaer og variere i løbet af perio- den. Der vil således både være seminarer, der henvender sig til ledelseslaget i referencekommu- nerne, herunder forvaltningschefer og faglige ledere/teamledere, såvel som seminarer der hen- vender sig til udvalgte medarbejdergrupper, herunder sagsbehandlere, pædagoger og behand- lingspersonale fra udfører/tilbudsviften.

Socialstyrelsen afholder seminarerne på tværs af kommunerne i klyngeregi, og hver kommune tildeles et forudbestemt antal pladser per seminar (fx mellem 5-15 pladser alt efter målgruppen for det enkelte tema). Det forventes, at der skal afholdes mellem 3 til 5 seminarer i hver af de tre klynger i projektperioden, svarende til i alt 12 til 15 seminarer i hele projektperioden. Eksterne

Semina r 1

Det forebyggende

'mindset'

- Introduktion til indsatstrappetækningen og værdier i det

forebyggende mindset - Præsentation af relevant forskning - Viden om

kernekomponenterne i konceptet

Semina r 2

En forebyggende

praksis i sagsbehandlingen

- Hyppige opfølgninger og tættere kontakt

-vidensbaseret praksis - Forløbstilpasning

- Samtænkt familieindsats -Brug af netværket

Semina r 3

Tilbudsviften

- Korte målrettetede og behandlende

institutionsanbringelser - Tilpasning af og bredde i indsatsvifte

-Vidensbaserede tilbud -Fokus på progression - Fleksibilitet og hybridløsninger Plejefamilieområdet

(22)

oplægsholdere og eksperter (fag-professionelle fra relevante kommuner, forskere og eksperter m.m.) inddrages løbende.

Leverandørens rolle:

Leverandøren skal rådgive Socialstyrelsen om, hvordan ovenstående koncept bedst udfoldes, så det understøtter formålet med referencesporet og en realisering af målene i det samlede partner- skabsprojekt.

Leverandøren skal endvidere være sparringspartner og rådgivende om proces og facilitering af seminarrækken samt være parat til at med bistå med mindre proces- og faciliteringsopgaver på udvalgte seminarer.

Endeligt skal leverandøren være udførende på praktiske opgaver både i planlægningsfasen og omkring selve afholdelsen af seminarerne, herunder håndtering af tilmeldinger, bestilling af lokaler og forplejning, referentopgaver, koordination med oplægsholder, tryk og distribution af materialer.

Kommunespecifikke aktiviteter

Formålet med de kommunespecifikke aktiviteter er at omsætte viden fra temaseminarerne lokalt og understøtte den enkelte kommunes lokale forandringsproces med at omlægge og videreudvik- le indsatsen for udsatte børn og unge i retning af tidligere forebyggelse og mere effektivitet på området for udsatte børn og unge

I de kommunespecifikke aktiviteter zoomes ind og sættes fokus på hver enkelt af de respektive referencekommuner. Det er derfor væsentligt, at aktiviteterne kan tilpasses den enkelte kommune – inden for rammen af det samlede partnerskabsprojekt.

Socialstyrelsen lægger op til, at de kommunespecifikke aktiviteter kan indebære følgende ele- menter:

1) En analyse af området for udsatte børn og unge lokalt, der peger på styrker og udvik- lingspotentialer i forhold til at kunne tilrettelægge en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats.

2) Processtøtte målrettet ledelsesgruppen på området for udsatte børn og unge og øvrige relevante sektorområder.

(23)

3) Aktiviteter og processtøtte målrettet relevante medarbejdergrupper. Et væsentligt formål er at sikre udbredelse af viden og erfaringer fra temaseminarerne til de rele- vante medarbejdergrupper.

Ad 1) Leverandøren skal tilbyde referencekommunerne en analyse af deres udgangspunkt i forhold til en omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge i retning af tidligere fo- rebyggende indsats. Formålet er at give den enkelte kommune et udefra kommende blik på styrkepositioner og udviklingspotentialer i forhold til en tidlig forebyggende og effek- tiv indsats på området. Analysen kan baseres på både kvalitative såvel som kvantitative data. Det er forventningen, at dataindsamling sker tættest muligt på den enkelte kommu- ne, og der som minimum bruges 1 dag i hver af referencekommunerne. Denne fase skal igangsættes i 2015. Det endelige analysekoncept færdiggøres i samarbejde med Social- styrelsen, så der sikres samklang til konceptet for den indledende analyse, som Socialsty- relsen foretager i partnerskabskommunerne.

Ad 2) Referencekommunerne tilbydes støtte i formulering af egne målbilleder, udarbej- delse af handleplaner og milepæle samt støtte i forandringsledelse og implementering, herunder håndtering af barrierer og forankring af ændringerne i praksis. Aktiviteterne er målrettet ledelsesniveauet på området for udsatte børn og unge. Det forventes, at dette element indebærer 2-4 seancer med ledelsesgruppen i hver af referencekommunerne i lø- bet af projektperioden.

Ad 3) Referencekommunerne tilbydes aktiviteter, der understøtter udbredelse af viden og erfaringer fra temaseminarerne, samt oversættelse af temaerne på seminarerne til egen organisation og praksis. Her er medarbejderinddragelse og medejerskab centralt, ligesom der kan være behov for proces og dialog på tværs af forskellige medarbejdergrupper. Ak- tiviteterne er målrettet ledere, mellemledere og medarbejdere på området for udsatte børn og unge. Det forventes, at leverandøren kan tilbyde hver enkelt referencekommune mel- lem 3-4 udviklingsdage i den samlede projektperiode. Denne fase forløber i 2016-2017.

De deltagende kommuner er selv værter for de enkelte procesaktiviteter og har selv ansvaret for at stille egnede lokaler og forplejning til rådighed for deltagerne på arrangementerne.

Leverandørens rolle:

(24)

Det er i forhold til de kommunespecifikke aktiviteter, at leverandøren forventes at lægge hoved- vægten af sine ressourcer.

Det indebærer, at leverandøren skal designe alle kommunespecifikke aktiviteter – i samarbejde med Socialstyrelsen. Endvidere, at leverandøren skal være udførende på alle respektive aktivite- ter.

Tværgående konference

Formålet med den tværgående konference er dels at understøtte den fælles retning for udviklin- gen, dels at referencekommunerne (på tværs af klynger) og partnerskabskommunerne mødes og får indsigt i udviklingerne på tværs, dels at formidle resultater og viden fra det samlede partner- skabsprojekt.

Der skal være mulighed for minimum 120 deltagere og eventuelt være en symbolsk brugerbeta- ling. Konferencen skal henvende sig til kommunale beslutningstagere, forvaltningschefer og relevante nøglemedarbejdere på området for udsatte børn og unge.

Leverandørens rolle:

Leverandøren er ansvarlig for al planlægning og selve afholdelsen af konferencen. Socialstyrel- sen skal stå som afsender på dagen, og det faglige program tilrettelægges i samarbejde med So- cialstyrelsen.

Krav til tilbuddet

Tilbudsgiver skal i tilbuddet som minimum:

 reflektere over tilbudsgivers mulige indspil og sparring i forbindelse med temaseminarer- ne

 komme med forslag til, hvordan tilbudsgiver vil sikre, at viden og resultater fra temase- minarer og partnerskabskommunedelen bliver draget ind i de kommunespecifikke aktivi- teter

 komme med forslag og ideer til et koncept for analyserne til de respektive reference- kommuner

 komme med forslag og ideer til et koncept for processtøtten målrettet ledelse såvel som

(25)

viden der formidles på de kommunespecifikke aktiviteter inkorporeres i den kommunale praksis hos de relevante medarbejdergrupper

 komme med forslag til, hvordan kommunespecifikke aktiviteter kan præsenteres for kommunerne på en sammenhængende og let forståelig måde, herunder forslag til en plan for rådgivning og håndtering af tilmeldinger til de procesunderstøttende aktiviteter

 komme med forslag til, hvordan aktiviteterne kan justeres i overensstemmelse med ef- terspørgslen hos referencekommunerne

 komme med forslag til, hvordan de kommunespecifikke aktiviteter kan tilrettelægges, så de i vidst muligt omfang kan imødekomme den enkelte kommunes forskellige behov og eventuelle ønsker til at arbejde med udvalgte kernekomponenter og samtidig holdes inden for rammen af det fælles koncept for partnerskabsprojektet, så viden kan integreres

 komme med overordnede forslag og ideer til koncept/indholdet på den tværgående konfe- rence

 beskrive hvilke socialfaglige og organisatoriske kompetencer, tilbudsgiver tænker at ind- drage i opgaveløsningen

 beskrive hvordan tilbuddets forslag og ideer bidrager til at understøtte en vidensbaseret praksis på området

4.4 Samarbejde og organisering

Socialstyrelsen er overordnet projektejer og ansvarlig for partnerskaberne med de syv kommuner samt de 20-25 referencekommuner. Socialstyrelsen ønsker at følge alle dele af projektet tæt, og forbeholder sig ret til at godkende alle leverancer samt deltage i alle aktiviteter, så der sikres en tæt sammenhæng mellem udviklingen i partnerskabsprojektet og udviklingen i referencenetvær- ket.

Referencekommunerne er som tidligere nævnt organiseret i tre klynger (Sjælland, Syddanmark og Jylland). Hver klynge forventes at bestå af en partnerskabskommune samt 5-7 referencekom- muner. De forventeligt udpegede klyngeformænd udgør et samlet formandskab, der skal sikre det kommunale ejerskab og sammenhængen på tværs af klyngerne. Socialstyrelsens aktiviteter i referencesporet varetages af et sekretariat, som bemandes med medarbejdere fra Socialstyrelsen og om muligt også udvalgte medarbejdere fra referencekommunerne (svarende til ca. 1 årsværk).

(26)

For det samlede partnerskabsprojekt er der nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Ankestyrelsen, KL og repræ- sentanter fra hver af partnerskabskommunerne.

Tilbudsgiver skal beskrive et forslag til samarbejde og organisering af opgaveløsningen under hensyntagen til de krav, som er beskrevet omkring opgaveløsningen. Forslaget skal tage hensyn til udviklingsprojektets karakter. Tilbudsgiver skal være indstillet på, at det samlede koncept for referencesporet er under fortsat afklaring og udvikling. Tilbuddet og opgaver skal derfor tilrette- lægges, så det kan imødekomme ny viden og erkendelser undervejs i udviklingsprojektet.

Organiseringen og samarbejdet skal sikre en kvalificeret, effektiv og smidig opgaveløsning, der garanterer Socialstyrelsen overblik over fremdrift og kvalitet i leverandørens opgaveløsning, og samtidig giver leverandøren indsigt i de erfaringer og den viden, der skabes i projektets øvrige aktiviteter (temaseminarer og arbejdet i pilotkommunerne).

Leverandøren være indstillet på, at alle leverandørens centrale medarbejdere, som har direkte kontakt med referencekommunerne, skal opkvalificeres gennem 1-2 seancer med Socialstyrel- sen/ partnerskabskommunerne. Formålet er at sikre, at alle medarbejdere hos leverandøren har en solid baggrundsviden og indsigt i partnerskabsprojektet, den forebyggende tilgang, der arbejdes med, indsatstrappetænkningen og kernekomponenterne i arbejdet.

4.5. Tidsplan

Opgaven igangsættes lige efter kontraktindgåelsen og forløbene skal afvikles frem til udgangen af 2017.

Tilbudsgiver skal i tilbuddet beskrive en detaljeret tids- og aktivitetsplan, der tager højde for ne- denstående milepæle.

Milepæl Ansvarlig Dato

Kontrakt indgået Socialstyrelsen Primo august 2015

Socialstyrelsen godkender overordnet koncept kommunespecifikke aktiviteter

Leverandøren Efterår

Analyser i referencekommune igang- sættes

Leverandøren Efterår 2015 Socialstyrelsen afholder første temase-

minar

Socialstyrelsen September/ oktober 2015 Annoncering af konceptet for aktivi- Leverandøren Efterår 2015

(27)

tetspakken til referencekommunerne (endelig dato fastsættes i samarbejde med Socialstyrelsen)

Socialstyrelsen godkender det endeligt koncept for øvrige kommunespecifikke aktiviteter

Leverandøren Efterår 2015

Temaseminarer i hver af de tre klynger Socialstyrelsen Ca. halvårligt i 2016-2017 Afholdelse af kommunespecifikke akti-

viteter i referencekommunerne

Leverandøren 2016-2017

Tilbudsgiver aflægger endvidere kvartalsvise statusrapporter med udgangen af hvert kvartal med redegørelse for fremdriften i udviklingen og afholdelse af aktiviteterne. Rapporterne skal god- kendes af Socialstyrelsen.

4.6. Økonomi

Den økonomiske ramme for opgaven er på 7 mio. kr. ekskl. moms.

Tilbudsgiver skal i tilbuddet komme med et forslag til en betalingsplan, som har sammenhæng med tilbudsgivers opstillede tidsplan og aktiviteter, og som overholder nedenstående udkast til udbetalingsplan. Betalingsplanen skal holdes indenfor nedenstående fordeling af midler i pro- jektperioden. Den endelig tids- og betalingsplan indgås mellem Socialstyrelsen og tilbudsgiver ved kontraktindgåelse.

2015 2016 2017 I alt

Eksklusiv moms 1 mio. kr. 3.5 mio. kr. 2.5 mio. kr. 7 mio. kr.

Tjekliste

Tjeklisten er ment som en hjælp til, at tilbudsgiveren ikke glemmer elementer i sit tilbud. Listen indeholder punkter, som erfaringsmæssigt jævnligt overses af tilbudsgivere. Det skal dog frem- hæves, at det alene er tilbudsgiverens ansvar at afgive komplet tilbud.

Har tilbudsgiver udover punkterne i disposition for tilbud husket i sit tilbud at_

 Fremsende et fremsendelsesbrev hvoraf entydigt fremgår, hvilken virksomhed eller sammenslutning der har afgivet tilbuddet.

(28)

 angive hvilke dele af tilbuddet der så vidt muligt ønskes behandlet fortroligt og undtaget fra aktindsigt.

 Opfylde alle minimumskrav

 Mærke forsendelsen som angivet

 Adressere korrekt

 Datere tilbud og datere erklæring(er)

 Underskrive tilbuddet på den indledende side

(29)

Tilbud-Bilag 1

Soliditetserklæring

En soliditetserklæring viser tilbudsgiverens soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgiverens soliditetsgrad som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes solidi- tetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samle- de aktiver, udregnet i procent.

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 8 % i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgiverens samlede egenkapitals værdi i forhold til samlede aktiver, udregnet i procent.

Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100.

Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 1

(30)

Tilbud-Bilag 2

Erklæring om hæftelse for øvrige tilbudsgiveres ydelser

Såfremt der afgives tilbud fra en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium), er det tilstrækkeligt, at én af tilbudsgiverne opfylder minimumskravet angivet i punkt 2.5.1. I givet fald skal den tilbudsgiver, som opfylder minimumskravet, medsende en underskrevet erklæring om, at denne tilbudsgiver hæfter for øvrige, navngivne tilbudsgiveres ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold.

Undertegnede tilbudsgiver erklærer hermed at hæfte for følgende tilbudsgivere vedrørende minimums- kravet i punkt 2.5.1 i:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Såfremt erklæring ikke er relevant anføres dette.

Dato:

Firmanavn:

Underskrift:

Stempel:

(31)

Udbudsmateriale vedrørende udbud af støtte referencekommuner i partnerskabspro-

Tilbud-Bilag 3

Erklæring på tro og love om Udelukkelseskriterier

1. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver leverandør:

a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773

b) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 21 og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742

c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser.

d) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge.

2. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør:

a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning

b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning

c) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed

d) som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret

e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til socia- le sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land

f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgif- ter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land

g) som svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kan kræves i henhold til denne afdeling, eller som har undladt at give disse op- lysninger.

Undertegnede erklærer herved ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier og vil kunne fremsende en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden tidsfristen jf. pkt.2.5.2 Dato:

Firmanavn:

Underskrift:

Stempel:

(32)

Tilbud-Bilag 4

Erklæring på tro og love om

overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det

sted,

hvor ydelsen skal præsteres

I henhold til Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige varekøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige byg- ge- og anlægskontrakter artikel 27 skal tilbudsgivere eller de ansøgere, der deltager i en udbuds- procedure angive, at de ved udarbejdelsen af deres tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres.

Det vil blive betragtet som udelukkelsesgrund, hvis tilbudsgiver ikke kan bekræfte, at bestemmel- serne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres er overholdt.

Tilbudsgiver erklærer hermed ved sin underskrift, at bestemmelserne om beskyttelse på arbejds- pladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres er overholdt.

Dato:

Firmanavn:

Underskrift:

Stempel:

(33)

Udbudsmateriale vedrørende udbud af støtte referencekommuner i partnerskabspro-

Tilbud-Bilag 5

Dokumentation for, at tilbudsgiver jf. Udbudsdirektivet kan godtgøre, at han indehaver nødvendig autorisation eller organisatorisk medlemskab, såfremt dette er en forudsætning for, at tilbudsgiver i sit hjemland kan udføre den pågældende ydelse. Såfremt autorisation ikke er relevant anføres dette.

(34)

Tilbud-Bilag 6

Underentreprise

Erklæring fra tilbudsgiver om, hvor stor en del af opgaven (timeestimat/beløbsramme), der even- tuelt planlægges givet i underentreprise, samt erklæring fra underleverandør om, at vedkommen- de har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud-Bilag 6

Planlægges ingen del af opgaven givet i underentreprise anføres dette.

Underleverandør (navn og adresse)

Skønnet antal timer

Evt. delopga- ve

Skønnet pris

Underskrift underleverandør

Dato:

Firmanavn:

Underskrift:

Stempel:

(35)

Udbudsmateriale vedrørende udbud af støtte referencekommuner i partnerskabspro-

Tilbud-Bilag 7

Forbehold

Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medføre ude- lukkelse for deltagelse i nærværende udbud. Dette betyder, at identiteten af det samlede ud- budsmateriale i det væsentligste skal fastholdes.

I det omfang, tilbudsgiver ikke udtrykkeligt i Tilbud – Bilag 7 tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold for udbudsmaterialet

Dato:

Firmanavn:

Underskrift:

Stempel:

.

(36)

Tilbud-Bilag 8

Tro og love erklæring vedrørende Gæld til det offentlige

Gæld til det offentlige

Undertegnede erklærer hermed på tro og love i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at kunne deltage i offentlige udbudsforretninger, i hvilket omfang virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det of- fentlige i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor virksomheden er etable- ret. Ved gæld til det offentlige forstås skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordnin- ger. Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder i Danmark eller i det land, hvor virksomheden er etableret.

Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på nu- værende tidspunkt udgør:

kr. ____________________________ (angiv beløb)

Såfremt virksomhedens gæld overstiger kr. 100.000 skal nedenstående udfyldes.

Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. 100.000:

Ja ________ Nej ________

Der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt på nuværende tidspunkt:

Ja ________ Nej ________

Underskriftsforhold

Erklæringen afgives på vegne af virksomheden af nedenstående person, som med sin underskrift:

- bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen;

- på tro og love bekræfter korrektheden af oplysningerne i erklæringen; og

- giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder.

Virksomhedens navn:

CVR-nummer:

Undertegnedes stilling og navn:

Dato:

Underskrift:

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

• Socialrådgiverne i alle tre kommuner fortæller, at det er fagligt motiverende at bruge sig selv som fagperson på den nye måde; men i efteråret 2016 – efter et års

i fællesskab at beskrive centrale elementer i en omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.. De

Hvor nogle kommuner primært har haft fokus på omlægning til en tidligere forebyggende indsats på fx myndighedsområdet, har andre kommu- ner arbejdet bredt med omlægningen på

institutionsanbringelser (det øverste trin) og en større andel af anbringelser i plejefamilier (det her beskrevne trin) og i netværkspleje (tredjeøverste trin). En stigning i

Hver sjette af forældrene til anbragte børn og unge (16 %) er karakte- riseret som den mest udsatte forældregruppe, mens en mindre andel af forældre til børn og unge i

institutionsanbringelser (det øverste trin) og en større andel af anbringelser i plejefamilier (det her beskrevne trin) og i netværkspleje (tredjeøverste trin). En stigning i

Studierne med fokus på denne risikofaktor omhandler således både indsatser af mere uni- versel, forebyggende karakter, der er målrettet udsatte unge i risiko for at udvikle et

Formålet med de tværfaglige teams i Assens Kommune er at styrke sam- arbejdet mellem det specialiserede område og almenområdet omkring den tidlige forebyggelse og opsporing af

I forhold til foranstaltninger til udsatte børn og unge er der lige- ledes regnet med, at de 30 pct., der opnår effekt, forsat vil modtager forebyggende foranstalt- ninger, men

Formålet med dette katalog er at vise, hvordan kommuner og NGO’er kan komme godt i gang med et samarbejde om forebyggende indsatser til udsatte børn og unge eller børn og unge

kommunalreformen, vurderes det blandt både ledere og sagsbehandlere, at arbejdsvilkårene ikke overlader den fornødne tid til at kunne behandle alle sager i overensstemmelse med

Vi betragter dog indsatsen som lovende, fordi det kunne være relevant i dansk sammenhæng, da målgruppen for indsatsen bredt favner nytilkomne børn med mange forskellige baggrunde

I oversigten er undersøgelserne om unges sociale problemer inddelt i 13 emner: udsatte unge, anbragte børn og unge, forebyggende foranstalt- ninger og behandlingsindsatser over

barn og det samlede res- sourcebehov fra 2010 til 2013, anvender vi de statistiske modeller beregnet på bag- rund af 2013 til at forudsige, hvor stor en andel af børnene der i

I forhold til foranstaltninger til udsatte børn og unge er der lige- ledes regnet med, at de 30 pct., der opnår effekt, forsat vil modtager forebyggende foranstalt- ninger, men

Nogle af de interviewede unge kommer i en alternativ klub og peger på, at det gode ved den bl.a. er, at selvom der næsten er de samme regler som i de andre klubber, så er

Faglig ledelse og styring af området udsatte børn og unge 1.. Proces for realisering af mål ved IT-under- støttelse

Socialreformen skal sikre udsatte børn, unge og deres familier hurtig og fleksibel støtte med et gennemført forebyggende sigte og i

Beskrivelsen af hvert tema indledes med overvejelser om, hvorfor det kan være relevant at arbejde med netop dette tema, og hvordan tiltag inden for dette tema kan bidrage til at

området, herunder hvorfor og hvordan tæt kontakt og hyppig opfølgning er afgørende, hvis man som kommune ønsker at have en tidligere forebyggende praksis på området for børn

I kortlægningen inddeles kommunerne i fire grupper ud fra en række centrale parametre, herunder lokal strategi på området, anvendelse af forskellige typer efter- og

3 Projektet skal understøtte og styrke sammenhængen og retningen i den tværgående forebyggende og inkluderende indsats for udsatte børn og unge i seks kommuner. Status-

skal findes i en mere systematisk forebyggende tilgang til sagsforløbet på tværs af sagsbehandling og tilbudsvifte (Krevi 2012: Tæt på en svensk kommune – inspiration fra