• Ingen resultater fundet

Skabelon til sponsorkontrakt

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Skabelon til sponsorkontrakt"

Copied!
3
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Skabelon til sponsorkontrakt

Denne sponsoraftale retter sig imod mere "enkle" sponsorater, der typisk ikke vil indebære et tættere samarbejde imellem parterne i aftalens løbetid.

Sponsoraftale

Mellem undertegnede

[INDSÆT]

(herefter kaldet "Sponsoratsælger") og medundertegnede

[INDSÆT]

(herefter kaldet "Sponsor")

(herefter i fællesskab benævnt "Parterne")

§ 1.

Aftalens omfang

1.1 Nærværende sponsoraftale gælder for [INDSÆT].

Alternativ:

Sponsoratsælger opererer med [INDSÆT] kategorier af sponsorater benævnt [INDSÆT]. Sponsoratsælger forbeholder sig ret til i aftaleperioden at foretage ændringer i sponsoratets indhold, såfremt forhold, som Sponsoratsælger ikke har indflydelse på, måtte nødvendiggøre dette.

§ 2.

Sponsors forpligtelser

2.1 I henhold til nærværende sponsoraftale skal Sponsor til Sponsoratsælger betale kr.

[INDSÆT] ekskl. moms. Sponsor skal betale et yderligere beløb på kr. [INDSÆT]

ekskl. moms i tilfælde af: [INDSÆT].

2.2 Sponsoratsælger fakturerer Sponsor senest [INDSÆT]. Betalingsvilkårene er løbende måned + [INDSÆT] dage. Ved ikke rettidig betaling forrentes fakturabeløbet med [INDSÆT] % pr. påbegyndt måned. Sponsoratsælgers udstedte faktura skal opfylde de til enhver tid gældende krav fastsat af Told & Skattestyrelsen.

§ 3.

Sponsoratsælgers Forpligtelser

(2)

3.1 Sponsoratsælger giver med denne sponsoraftale Sponsor ret til i aftaleperioden at kalde sig [kategori] Sponsor for Sponsoratsælger i et hvilket som helst medie og i forbindelse med en hvilken som helst salgs- og markedsføringsaktivitet i Danmark. Herudover forpligter Sponsoratsælger sig til over for Sponsor i aftaleperioden at stille følgende ydelser til rådighed: [INDSÆT].

3.2 Med indgåelse af denne sponsoraftale giver Sponsoratsælger ikke eksklusivitet inden for Sponsors forretningsområde hverken i forhold til nuværende eller eventuelle kommende sponsorer.

§ 4.

Misligholdelse

4.1 Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, kan den ikke misligholdende part ophæve sponsoraftalen med øjeblikkelig virkning. Den ikke misligholdende part er i øvrigt berettiget til at bringe andre efter dansk ret til rådighed stående misligholdelsesbeføjelser til anvendelse, herunder retten til at kræve erstatning, uanset om aftalen ophæves.

§ 5

Aftalens løbetid

5.1 Nærværende Sponsoraftale er indgået for perioden [INDSÆT] til [INDSÆT].

Sponsoraftalen er uopsigelig i aftalens løbetid.

§ 6

Overdragelse

6.1 Ingen af Parterne har ret til uden samtykke fra den anden Part at overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand.

§ 7.

Lovvalg og Værneting

7.1 Nærværende sponsoraftale er i enhver henseende underlagt dansk ret.

7.2 Såfremt tvister ikke kan bilægges igennem mægling, skal disse indbringes for Sø- og Handelsretten i København.

§ 8.

Underskifter

(3)

8.1 Nærværende aftale er underskrevet i [INDSÆT] ligelydende kopier.

Sted, den /200 Underskrifter

______________________ ___________________________

for Sponsoratsælger for Sponsor

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER