Full text

(1)

L e g a t - og- Stipendievæsen. 8 1

8- Extraordinært Brændetillæg til Regensalumnerne m. v.

Ved Skrivelse af 20de Marts 1893 bifaldt Ministeriet, efter Indstilling fra Stipendiebestyrelsen og Konsistorium, at der, da Brændselsforraadet paa Regensen paa Grund af den strenge Yinter næsten var opbrugt, for Finans- aaret 1892—93 extraordinært maatte anskaffes under Kommunitetets Ud­

giftspost 1. k. 25 Favne Brænde til Regensalumnerne, saaledes at et pas­

sende Kvantum forlods tilbageholdtes til de nye indkommende Alumner, og at Resten fordeltes efter Stipendiebestyrelsens Skjøn, samt under Udgifts­

post 4. d. 1 Favn Brænde til Regensprovsten, 1 Favn Brænde til Regensens Viceinspektør og 1 Favn til dens Portner, saaledes at Savning og Hugning af disse 3 Favne blev at udrede af de Paagjældende selv, alt mod at der i Regnskabsoversigten optoges fornøden Forklaring om Grunden til de der­

ved bevirkede Overskridelser af de ved Budgettet normerede Kvantiteter.

B. Tilstand og Virksomhed.

I. Bestyrelse.

Til

Rektor

for Rektoratsaaret 1892—93 valgte den akademiske Lærer­

forsamling den 6te Oktober 1892 Professor, Dr. juris

H. Matzen

, der til- traadte Rektoratet den Ilte November s. A.

Dekanerne

i dette Rektoratsaar have været: Professor, Dr. theol.

Fr.

Nielsen

i det theologiske Fakultet, Professor, Dr. juris

Jul. Lassen

i det rets- og statsvidenskabelige, Professor

C. Lange

i det lægevidenskabelige, Professor, Dr. phil.

H. Høffding

i det filosofiske og Professor, Dr. phil.

E. Warming

i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet.

Som theologisk Medlem af

Bestyr elseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen

gj en valgte Konsistorium den 7 de September 1892 Professor, Dr. theol.

H. Scharling

for et Tidsrum af 5 Aar fra 6te s. M. at regne.

li. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og (le viden­

skabelige Anstalters Personalforhold.

1. Afgang og nye Udnævnelser.

Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

Under 4de August 1893 beskikkede Kirke-og Undervisningsministeriet efter Højesteretsassessor Withs Død Højesteretsassessor

Foulsen

til For­

mand for de faste Censorer ved de juridiske Examiner og Højesterets­

assessor

Øllgaard

til fast Censor ved samme Examiner for Resten af Trienniet 1ste April 1892 til 31te Marts 1895.

Universitetets Aarbog.

(2)

8 2 Universitetet 1 8 9 2 — 1 8 9 3 ,

Det lægevidenskabelige Fakultet.

Under 17de April 1893 blev midlertidig Docent, Dr. med.

Carl Julius Salomonsen

, R. af Dbg., udnævnt til Professor i almindelig Pathologi, jfr.

foran S. 6—7.

— Midlertidig Docent, Professor, Dr. med.

Jacob Julius Petersen

blev nnder 14de s. M. udnævnt til Professor extraordinarius under det læge­

videnskabelige Fakultet, fra 1ste s. M. at regne, jfr. foran S. 7—8. Om den liam som Professor extraordinarius tillagte Lønning og Rang, se nær­

mere foran S. 1—2.

— Overlæge, Professor, Dr. med.

Harald Hirschsprung,

R. af Dbg., blev fra 1ste November 1892 ansat i Pladsen som Docent ved Universitetet til at bestyre en for Undervisningen egnet Børneklinik, saa længe ban for­

bliver i Stillingen som Overlæge ved Dronning Louises Børnehospital, jfr.

foran S. 8—9.

— Ved kgl. Resolution af 14de April 1893 bifaldtes det, at der af det paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formå al s Fremme dispo­

nible Beløb tilstodes Kredslæge, Dr. med.

Hans Andreas Nielsen

et Ho­

norar paa 1000 Ivr. for Finansaaret 1893—94, fra 1ste s. M. at regne, for at holde hygiejniske Demonstrationer og Fremvisninger med dertil knyttede Foredrag under det lægevidenskabelige Fakultet, jfr. foran S. 9—11.

— Det Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospital, Dr. med.

O. Bloch

som extraordinær Docent i klinisk Kirurgi paa Universitetets Udgiftspost 7. d. tillagte Honorar af 2000 Kr. blev ved Behandlingen af Finanslov­

forslaget for 1893—94 forhøjet til 3000 Kr. aarlig, fra 1ste April 1893 at regne, jfr. foran S. 4—5.

— Prosector anatomiæ, Cand. med. & chir. J. Ulrich fratraadte som saadan den 1ste September 1892; efter ham udnævnte Fakultetet Cand.

med. & chir.

S. Bang.

— Cand. med.

H. Halberstadt

blev fra 1ste Oktober 1892 ansat som Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium istedetfor den sam­

tidig fratraadte Assistent, Dr. med. N. P. Schierbeck.

— Assistent ved den pathologiske Undervisning, Dr. med. K. Faber fratraadte som saadan den 1ste Maj 1893; istedetfor ham blev udnævnt Cand. med. & chir.

Th. O. Borries.

— Cand. med. & chir.

A. Kiær

blev af Fakultetet ansat som klinisk Assistent paa Fødselsstiftelsen fra 1ste December 1892 at regne istedetfor den samtidig fratraadte Assistent, Cand. med. & chir. V. Esmann.

Det filosofiske Fakultet.

Under 27de December 1892 blev der meddelt Docent i engelsk Sprog og Litteratur, Professor, Dr. phil.

Stepliens,

R. af Dbg. og Dbm., Afsked fra bemeldte Embede i Naade og med Pension fra 1ste Februar 1893, jfr.

foran S. 11.

— Dr. phil.

Jens Otto Harry Jespersen

blev under 12te April 1893 udnævnt til Professor i engelsk Sprog og Litteratur, fra 1ste s. M. at regne, jfr. foran S. 15.

— Angaaende den Professorerne, Dr. phil.

Jul. Lange

og Dr. phil.

(3)

A f g a n g o g U d n æ v n e l s e r . 83

Verner

som Professores extraordinarii tillagte Lønning og Rang, jfr. foran S. 1—2.

— Den Docent i islandsk Historie og Litteratur, Dr. phil.

V Gud- mandsson

paa Universitetets Udgiftskonto 7. f. tillagte Lønning af 2500 Kr. blev ved Behandlingen af Finanslovforslaget for 1893-94 forbøjet til 3000 Kr. aarlig, fra 1ste April 1893 at regne.

— Ved kgl. Resolution af 14de April 1893 bifaldtes det, at der af det paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme disponible Beløb tilstodes Dr. pliil.

Alfr. Lehmann

Forhøjelse af det ham tidligere tillagte Honorar af 1500 Kr. for at holde experimental-psykologiske Forelæsninger og Øvelser til 2600 Kr., fra 1ste April 1893 at regne, jfr.

herom og om hans Stilling som Bestyrer af det psykofysiske Laboratorium foran S. 15—19.

Det mathematisk-naturvidenskabélige Fakultet.

Angaaende den Professor, Dr. phil.

Løffier

som Professor extraordinarius tillagte Lønning og Rang henvises til S. 1—2.

— Ved kgl. Resolution af 14de April 1893 bifaldtes det, at der af det paa Universitetets Udgiftskonto 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme disponible Beløb tilstodes Dr. phil.

B. S. Bergh

Forhøjelse af det ham tid­

ligere tillagte Honorar af 1200 Kr. for at holde Forelæsninger og Øvelser over Histologi og Embryologi til 2000 Kr. aarlig fra 1ste s. M. at regne, jfr. foran S. 20—21.

— Cand. mag.

C. C. Raunkiær

blev, efter Indstilling fra Direktøren for botanisk Have, af Konsistorium udnævnt til Assistent ved Plantebestem­

melserne i botanisk Have, fra 1ste April 1893 at regne, istedetfor Dr. phil.

0. Gr. Petersen, der fra s. D. var bleven udnævnt til Lektor i Botanik ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

— Dr. phil. Y. A. Poulsen fratraadte i 1893 ved August Maaneds Udgang Pladsen som Assistent ved Undervisningen i Planteanatomi og som Assistent ved den botaniske Haves Studiesamling. Efter Indstilling fra Direktøren for botanisk Have udnævnte Konsistorium fra 1ste September s.

A. at regne Dr. phil.

J. L. A. Kolderup Rosenvinge

til Assistent ved Undervisningen i Planteanatonii og ved Vejledningen af de lægevidenskabe­

lige Studerende og Cand. mag.

F. Børgesen

til Assistent ved botanisk Haves Studiesamling, jfr. foran S. 43.

— Cand. mag. V. Hjort fratraadte ved Udgangen af Aaret 1892 Pladsen som Assistent ved Universitetets astronomiske Observatorium. Efter Indstilling fra Professor astronomiæ udnævnte Konsistorium Cand. mag.

Carl Jensen

til Assistent fra 1ste Januar 1893 at regne.

— Ved Skrivelse af 22de Oktober 1892 bifaldt Ministeriet, at Assi­

stenten ved Universitetets zoologiske Museum for Fremtiden tillagdes Be­

nævnelsen Viceinspektør, jfr. foran S. 64.

— Cand. pharm. A. P. 'B. Wunsch fratraadte fra 1ste November 1892 som 3die Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium; 4de Assistent ved Laboratoriet, Cand. pharm. & polyt.

V. Chr. Neuhaus

blev derefter 3die Assistent og Cand. polyt.

A. G. Kirschner

udnævntes til 4de Assistent.

1 1 *

(4)

8 4 Universitetet 1 8 9 2 — 1 8 9 3 .

— Dr. phil. C. E. U. Petersen afgik fra 1ste Februar 1893 som 2den Assistent ved fornævnte Laboratorium; i hans Sted blev udnævnt Cand.

polyt.

M. C. Harding.

Universitetsbibliotheket.

1ste Assistent ved Bibliotheket, Cand. theol.

Sophus Michael Gjellerup

blev under 4de Maj 1893 udnævnt til Underbibliothekar ved Bibliotheket, fra 1ste s. M. at regne, jfr. Univ. Aarb. f. 1891—92 S. 854.

Ved Skrivelse af 9de s. M. udnævnte Konsistorium 2den og 3die Assi­

stent ved Bibliotheket, Dr. phil.

Sophus Kristian Larsen

og Dr. phil.

Dines Andersen,

samt Cand. mag.

Otto Severin Jensen

til henholdsvis 1ste, 2den og 3die Assistent ved Bibliotheket, fra 1ste s. M. at regne, jfr. 1. c.

ovenfor.

2. Andre Personalia.

Det theologiske Fakultet.

Yed Skrivelse af 4de Juli 1893 bifaldt Ministeriet, at Professor, Dr.

theol.

Fr. Nielsen

foretog en Kejse til Sverrig fra 29de Juni til 6te Juli s. A. for efter Opfordring at deltage i Bedømmelsen af Konkurrenterne om det ledige Embede som første Professor i Lund og Domprovst ved Lunds Domkirke.

— Professor, Dr. theol.

Fr. Nielsen

blev af Fakultetet i 1893 valgt til Medlem af det ved Reskript af 8de Oktober 1883 anordnede kirkelige Raad for Trienniet 1893—95.

Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

Under 14de April 1893 meddelte Ministeriet Professorerne, Dr. juris

Bentzon

og Dr. juris

Torp

Tilladelse til at foretage Rejser i videnskabelige Øjemed, henholdsvis til England og til Frankrig som Deltager i den 4de internationale Kriminalistkongres i Paris, i Sommeren 1893.

Yed Skrivelse af 15de April s. A. meddelte Ministeriet Professor

Falbe Hansen

Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i 4 Uger i Marts og April s. A.

— Ministeriet meddelte under Ilte August s. A. Professor

Westergaard

Tilladelse til i Slutningen af samme Maaned at foretage en Rejse til Norge for at deltage i den 3die skandinaviske Livsforsikringskongres, der fandt Sted i Christiania den 28de s. M.

Under 22de s, M. meddelte Ministeriet Professor, Dr. juris

W. Schar- ling

Tilladelse til i Slutningen af samme Maaned at foretage en Rejse til Norge paa 14 Dage for at kunne deltage i fornævnte Livsforsikringskongres.

— Yed Skrivelse af 14de April s. A. meddelte Ministeriet, at der til Professorerne, Dr.

Bentzon

og Dr.

Torp

efter d'eres nærmere Rekvisition vilde blive anvist henholdsvis 1000 Kr. og 800 Kr. som Understøttelser til fornævnte Rejser, saaledes at førstnævnte Beløb afholdtes af Universitetets, sidstnævnte af Kommunitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 1893—94.

(5)

Andre Personalia 8 5

— Professor, Dr. juris

Matzen

blev af Fakultetet i 1893 gjenvalgt til Medlem af det ved Reskript af 8de Oktober 1883 anordnede kirkelige Raad for Trienniet 1893—95.

— Under 12te September 1892 blev der meddelt Professor, Dr. juris Matzen Fritagelse for at fungere som Medlem af og Formand for den til Afholdelse af Examen for Dispacbører anordnede Examenskommission, hvorhos Professor, Dr. juris

Bentzon

blev beskikket i hans Sted.

— Under 3die Marts 1893 er der meddelt Professor, Dr. juris

Torp,

R. af Dbg., Tilladelse til at anlægge og bære den ham af Hs. Maj. Kongen af Sverrig og Norge tildelte Dekoration som Eidder af første Klasse af den norske St. Olaf-Orden.

Det lægevidenskabelige Fakultet.

Efter Indstilling fra det lægevidenskabelige Fakultet og Konsistorium angaaende Besørgelsen af

Professor, Dr. med. Withs

Lærergjerning under hans

Sygdom

i Efteraarshalvaaret 1892, bifaldt Kirke- og Undervisnings­

ministeriet under 26de September og 31te Oktober s. A., at det overdroges Professor, Dr. med. Gram, Overlæge ved det kgl. Frederiks Hospitals Af­

deling A., at afholde den medicinske Klinik for ældre Studerende, og at det overdroges Reservelægerne, Dr. med. W. Lauritzen og M. Knudsen ved Afdelingerne B. og A. paa det fornævnte Hospital at afholde de Praktikant- Kliniker for yngre Studerende, som ellers bleve afholdte af Professorerne Dr. With og Dr. Gram, samt at der maatte ydes de nævnte Reservelæger hver et Vederlag af 800 Kr. for denne Virksomhed i fornævnte Halvaar, at udbetale med Halvdelen i Oktober og Halvdelen i December s. A., paa forventet Tillægsbevilling for Finansaaret 1892—93 paa Universitetets Udgifts­

post 1. a.

Beløbet ialt 1600 Kr. blev optaget paa Tillægsbevillingslovforslaget for Finansaaret 1892—93 og bevilget af begge Rigsdagens Thing.

— Under 24de December 1892 meddelte Ministeriet Docent, Dr. med.

C. Salomonsen

Tilladelse til i Tidsrummet fra den 20de til 31te s. M. at foretage en Rejse til Paris for at overrække Louis Pasteur en Festgave og Lykønskningsskrivelse i Anledning af hans 70 Aars Fødselsdag.

— Ved Ministeriets Skrivelse af Ilte Februar 1893 meddeltes der Professor, Dr. med.

Plum

Tilladelse til at foretage en tildels videnskabelig Rejse til Tydskland, Italien og Frankrig fra Slutningen af Februar tilslut­

ningen af April s. A.

— Ministeriet meddelte under 23de Marts s. A. Professor, Dr. med.

Stadfeldt

Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i videnskabeligt Øjemed fra Slutningen af Marts til Slutningen af April s. A.

— Under 24de s. A. meddelte Ministeriet Overlæge, Dr. med.

Bloch

Tilladelse til fra den 29de Marts til den 19de April s. A. at foretage en Rejse til Udlandet i videnskabeligt Øjemed.

— Ved Ministeriets Skrivelse af 16de Maj s. A. meddeltes der Pro­

fessor

Chievitz

Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i viden­

skabeligt Øjemed i Tiden fra den 17de til den 27de s. M.

— Ministeriet meddelte under 19de Juni s. A, Professor, Dr. med.

(6)

8 6 Universitetet 1 8 9 2 — 1 8 9 3 .

With

Tilladelse til, at han i Tiden fra den 20de s. M. til den 26de August foretog en Helbredsrejse til Udlandet.

— Under 22de August s. A. meddelte Ministeriet Professor, Dr. med.

Bohr

Tilladelse til i September og Oktober Maaneder s. A. at foretage en Rejse til England for, efterat have deltaget i British Associations Møder i Nottingham, at sætte sig ind i de ved engelske Universiteter i Brug værende praktiske Undervisningskursus for Studerende.

— Under 7de Juni 1893 blev Professor, Dr. med.

Gram

beskikket til Medlem af det kgl. Sundhedskollegium.

— Ved Doktorpromotionen i Lund i Maj 1893 bleve Professorerne, Dr. juris

Saxtorph, C. Lange

og

Chievitz

kreerede som Doctores medicinæ honoris causa.

Det filosofiske Fakultet.

Under 17de December 1892 meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil.

Holm

Fritagelse for i Foraarshalvaaret 1893 at holde Forelæsninger ved Universitetet, for at han kunde opnaa Tid til at fuldende 2den Del af hans Danmarks—Norges Historie fra 1720—1814.

— Ved Skrivelse af 30te September 1892 meddelte Ministeriet i An­

ledning af et Andragende fra Docent, Professor, Dr. phil

V. Schmidt

om forlænget Rejsetilladelse, jfr. Univ. Aarb. f. 1891—92 S. 991, at det ikke havde Noget at erindre imod, at hans Rejse var bleven forlænget til 20de s. M. i Anledning af hans Deltagelse i den internationale Orientalistkongres i London.

— Under 19de April 1893 meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil. &

juris

Ussing

Tilladelse til at foretage en Rejse til Byen Trier i arkæologisk Øjemed i Tiden fra den 19de Maj til den 10de Juli s. A.

— Ministeriet meddelte under 19de Maj s. A. Professor, Dr. phil.

Jul. Lange

Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i videnskabeligt Øjemed i Tiden fra den 6te til den 28de s. M.

— Ved Skrivelse af 15de Juni s. A. meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil.

Holm

Tilladelse til i Slutningen af samme Maaned at rejse til Norge paa omtrent 6 Uger.

— Under s. D. meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil.

Jespersen

Tilladelse til at foretage en Studierejse til England fra Slutningen af Juli til Udgangen af August s. A.

— Ministeriet meddelte ved Skrivelse af 15de s. M. Professor, Dr.

phil.

Høffding

Tilladelse til i Universitetets Sommerferie i 1893 at foretage en Rejse til Finland, eventuelt Rusland.

— Under s. D. meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil.

Mehren

Til- • ladelse til i Tiden fra Slutningen af Juni Maaned til Midten af September : s. A. at foretage en Rejse til Tydskland og London i videnskabeligt Øjemed. .

— Ved Skrivelse af 20de Juni 1893 meddelte Ministeriet Professor, f Dr. phil.

Vald. Schmidt

Tilladelse til at foretage Rejser i videnskabeligt j Øjemed i Ugen fra den 5te til den 10de s. M. samt i Juli og August s. A. . til England m. m.

— Under s. D. meddelte Ministeriet Docent, Dr.

V. Gudmundsson

og §

(7)

Andre P e r s o n a l i a 8 7 Docent, Dr. pliil.

F. Jonsson

Tilladelse til at foretage Rejser i videnskabe­

lige Øjemed, henholdsvis fra den 1ste Juli til den 20de September s. A.

til Skotland og England og i Sommeren s. A. i 2 Maaneder til Norge.

— Ministeriet meddelte ved Skrivelse af 6te Juli s. A. Docent, Dr.

phil.

Nyrop

Tilladelse til i August og September og eventuelt Oktober s A. at foretage en Rejse til Udlandet i videnskabeligt Øjemed.

— Under 14de April 1893 er Professor, Dr. phil.

Kroman

bleven ud­

nævnt til R. af Dbg.

Det mathematisk-naturvidenskabélige Fakultet.

— Under 16de November 1892 meddelte Ministeriet Docent

N. V.

Ussing

Tilladelse til at foretage en Rejse til Christiania i videnskabeligt Øjemed i Tiden fra den 16de November til den 16de December s. A.

— Ved Skrivelse af 1ste April 1893 meddelte Ministeriet Professor

Johnstrup

Tilladelse til at foretage en Rejse til Berlin i Paaskeferien s. A.

— Ministeriet meddelte under 19de s. M. Professor, Dr. phil.

Warming

Tilladelse til i Slutningen af Maj Maaned s. A. at foretage en Rejse til Udlandet i 2 å 3 Uger, for at lian kunde deltage i en botanisk Kongres i Montpellier.

— Under 8de Juni s.

A.

meddelte Ministeriet Docent, Dr. phil.

R. S.

Bergh

Tilladelse til i de sidste 3—4 Uger af Foraarshalvaaret 1893 at foretage en Rejse til Udlandet.

Universitetsbibliotheket.

— Under 19de April 1893 meddelte Ministeriet Underbibliothekar, Dr. phil.

Fridericia

Tilladelse til at foretage en Rejse i videnskabeligt Øjemed til Stockholm i Tiden fra den 19de til den 30te s. M.

III. Forelæsninger og øvelser.

1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

For Toaaret 1892—94 har Kirke- og Undervisningsministeriet appro­

beret følgende Plan til Forelæsningernes Afholdelse:

Efteraar 1892. Foraar 1893. Efteraar 1893. Foraar 1894.

Indledning til Rets­

studiet.

Dansk

Søret.

Dansk

Arveret.

Indledning til Rets- ' studiet.

Almindelig Retslære. Dansk Søret.

Romerret.

Dansk Privatrets alm. Dansk Familieret.

Del.

Dansk

Obligationsret. Dansk Obligationsret.

Dansk Kriminalret.

Den ord. civile Proces.

Porlie.

Dansk Personret.

Dansk Kriminalret.

Exekution 0£ Auktion.

Almindelig Retslære.

Romerret.

Dansk Personret.

Appel.

Figure

Updating...

References

Related subjects :