• Ingen resultater fundet

It og naturfag i den danske grundskole

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "It og naturfag i den danske grundskole"

Copied!
5
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Danish University Colleges

It og naturfag i den danske grundskole

Brandt, Harald; Johansen, Benny Lindblad

Publication date:

2008

Link to publication

Citation for pulished version (APA):

Brandt, H., & Johansen, B. L. (2008). It og naturfag i den danske grundskole. Poster session præsenteret ved The 9th Nordic Research Symposium on Science Education, Reykjavik, Island.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Download policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Download date: 24. Mar. 2022

(2)

It og naturfag

i den danske grundskole

I f i d

Itognaturfagiden

[ ]

danskegrundskole

[ ]

g

HaraldBrandt,habr@viauc.dk

BennyLindbladJohansen,bjo@viauc.dk

Projektgruppen CAND

HaraldBrandt

Lektorfysik/kemi,VIAUniversity Å

CenterforAnvendtNaturfagsdidaktik (CAND)eretvidencenter for

naturfagsdidaktik med formål at bidrage

College,LæreruddannelseniÅrhus

FinnGadgaard

Lektorfysik/kemi,natur/teknik,VIAUniversity

naturfagsdidaktikmedformålatbidrage tilatopfyldeanbefalingernefra

rapporten"FremtidensNaturͲfaglige Uddannelser",bl.a.vedat:

l k l d kl f l f

y y

College,LæreruddannelseniSkive

BennyLindbladJohansen

Lektor biologi natur/teknik VIA University

støttelokaludviklingogfornyelseaf naturfagligundervisning

sikrenaturfagligkompetenceudviklinghos lærereoganvendelseaffagdidaktiskforskning Lektorbiologi,natur/teknik,VIAUniversity

College,LæreruddannelseniÅrhus

AlanStenNielsen

Adj kt f ik/k i t /t k ik

bidragetilatsikresammenhængmellem pædagogiskforskningogudviklinggennem dialogmellemundervisereogforskereom løsningafkonkretenaturfagsdidaktiske problemstillinger

Adjunktfysik/kemi,natur/teknik

ProfessionshøjskolenKøbenhavn,KDAS

problemstillinger

bidragemedetforstærketflowafviden mellemdesammeparter

fungeresombindeledmellemeksisterende

b jd t t lt i

Forskningstilknytning:SonjaMork

Forsker,PhD,Naturfagsenteret,Universiteteti Oslo

samarbejdspartnereogpartnereoveralti landetmedhenblikpåvidenproduktion og videndeling tilgavnforflestmuligebrugereog professionelle

Forskningsspørgsmål Population

1. Hvordanerskolensrammer oglærernesforudsætninger

2339danskegrundskoler

+ kommunaleskoler,privatͲ og medhensyntilbrugafiti

naturfagsundervisningen?

, p g

friskolerogefterͲ og ungdomsskoler,der 2. Hvornår,hvordanoghvor

megetanvendesiti

naturfagsundervisningen?

undervistepåklassetrinnene 0.Ͳ10.klasse,varendelaf populationen

naturfagsundervisningen?

3. Hvaderlærernes

holdning/tilgang til og

populationen

Ͳ Danskeskoleriudlandetsamt holdning/tilgangtilog

oplevelsemedbrugafiti naturfagsundervisningen?

FærøerneogGrønlander udeladt

Metode:Netbaseret spørgeskemaundersøgelsemed åb l kk d ø ål (bl d Lik t k l ) åbneoglukkedespørgsmål(bla.medLikertͲskala)

Fordele:

Stortantalrespondentermeden

begrænsetressourceindsats.Forenkler logistikkeniundersøgelsen,fjerner

l i dt t i d t li

manuelindtastningavdatasomenmulig fejlkildeidataindsamlingen.

Letterdetefterfølgendeanalysearbejde.

IEAharpubliceretstudierderdet konkluderesatvaliditetogreliabilitet i webͲbaserte surveys ermindstligegod somipapirbaserede

Ulemper:

Lavsvarprocent.NoglerespondentͲp g p grupperharmindretilbøjelighedtilat svarepågrundafformen

Omfangetafspørgeskemaetmåg pø g begrænsesforatforatsikreen respektabelsvarprocent.

Svarprocent:24%og32%

Lavesvarprocenterkanindikere,atder systematisk er nogle bestemte

Antal

kontaktet

Antal fuldst.

besvaret systematiskernoglebestemte

respondenter,derikkeharønsketat deltageiundersøgelsen.Mendererikke

l k l f

besvaret

Skoleleder

nde s 650 159 (24 %)

taleomensystematiki,atlærerefra bestemteskolerikkehardeltaget,og lærerneslinjefagsuddannelsesstemmer

unders.

Lærer 1016 329 (32 %)

Svarprocenteromkringeller

godtoverensmeddatafraandrestudier (fxDLF2007).

D k

Lærer

unders. 1016 329 (32 %)

p g

underde30%ergenerelt almindeligtforspørgeͲ

k d l

Andel linjefags- uddannede

Egen

undersøge lse

Danmarks lærerforening:

Naturfag i folkeskolen

skemaundersøgelser.

Tilsammenligning:Rambøls EͲ l i N di 2006 (k d

uddannede lse folkeskolen Natur/tekn 17 % 18 % Fysik/kemi 77 % 70 %

Bi l i % %

learning Nordic2006(kunden danskedel):48skoler(15%).

Biologi 55 % 57 %

Geografi 33 % 36 %

Statistiskanalyse Litteratur

Analyseværktøj:ExcelogSPSS.

f k

Agresti,Alan&BarbaraFinley(1999).StatisticalMethodsfortheSocialSciences.

ThirdEdition.PrenticeHall.

Ary,Donald;Jacobs,LucyCheser &Razavieh,Asghar (1996).Introductionto

h i d i C ll bli h

• IsignifikansͲtestser

Likertskalaen opfattetsomen ordinal skala

ResearchinEducation.HarcourtBraceCollegePublisher.

Aspekt ResearchandDevelopement (2007).SampleSizeCalculator.

http://www.aspekt.dk/aspekt/base_survey/sscalc.html#ss1 DanmarksLærerforening(2007):Naturfagifolkeskolen– detfaglige

lærersamarbejde,linjefagogefteruddannelse

D k i ik B f lk i b f i 2006 S i h 2006 35

ordinal skala.

Signifikanstest:Wilcoxon’s signed ranks test,

Danmarksstatistik:Befolkningensbrugafinternet2006.Serviceerhverv2006:35.

StatistiskeEfterretninger22.juni2006.Www.dst.dk/it

Dendanskeskoleårbog2006Ͳ2007,kommuneinformationA/SogKoghs forlag A/S

Egelund,Niels(red.)PISA2006– Danskeungeieninternationalsammenhæng.

DPU 2007

signed ranks test,

Korrelations test:MannͲ Whitney’s UͲtest.

DPU2007.

EuropeanCommission 2006:BenchmarkingAccessandUse ofICTinEuropean Schools 2006.FinalReport fromHeadTeacher andClassroom Teacher Surveys in27EuropeanCountries..

Hellevik,Ottar (1999).Forskningsmetodeisociologiogstatsvitenskap.

Universitetsforlaget AS, 6. utgave, 2. oplag.

y

Konfidensinterval:95%

UniversitetsforlagetAS,6.utgave,2.oplag.

Kjærnsli,Marit(2007).Tidfortungeløft.Norskeeleverskompetanse i naturfag,lesing ogmatematikk iPISA2006

Københavnerundersøgelsen

Sanya Gertsen Pedersenm.fl.:EͲlearningNordic2006.Effektenafiti uddannelsessektoren. Rambøll Management 2006.

uddannelsessektoren.RambøllManagement2006.

SimonReusch:Opgørelseaffolkeskolernescomputerudstyrpr.1/1Ͳ2006.UNI•C februar2007.

Undervisningsministeriet(2000)."UndersøgelseafITifolkeskolen– Folkeskolen år2000– Fokuspunkt4:Undervisningsmidlerog

skolebygninger",DanmarksLærerforening,KommunernesLandsforening ogUndervisningsministeriet.

(3)

It og naturfag

i den danske grundskole

SituationenergodhvadangåralmeneitͲværktøjer,men

Dererigennemsnit4.2eleverprcomputerigrundskolen.Faglokalerneergenerelt

deterstormangelpåfagspecifiktudstyrifaglokalerne

veludstyrethvadangåralmentitͲudstyr,menmanglerfagspecifiktudstyrsom

dataloggere.Dataloggerudstyrforekommerdogoftereifysik/kemiͲlokalerneendide øvrigenaturfagslokaler.Derudovererikkedestoreforskellemellemfaglokalerhvad

ø g g g

angåritͲudstyr,Mendadeterlangtflerefaglokalertilfysik/kemiendtildeøvrige naturfag,erderfysik/kemi,somkommerbedstudpålandsplan.

70%

40%50%

60%70%

10%0%

20%30% Biologi

Fysik/kemi Geografi

0% Geografi

Natur/teknik

Figur4.1.2AndelafskolernemeddetrespektiveitͲudstyridefirefaglokaler(Q9ͲQ12).

LærerneskendskabtilgenerelleitͲværktøjerergod,men

Naturfagslærerne har godt kendskab til det mest generelle udstyr og anvendelsesformer

sværtmangelfuldhvadangårdefagspecifikke

Naturfagslærernehargodtkendskabtildetmestgenerelleudstyroganvendelsesformer .Devurderer,atdereskendskabtilinternetogstandardͲprogrammer(fx

tekstbehandling,regnearkogpræsentationsprogrammer)ihøjgradellermegethøjgrad til t kk li til t d k d d t i d i i D i d l

3 5

ertilstrækkeligtilatdekananvendedetiundervisningen.Derimoderlærernes kendskabtildenaturfagspecifikkeitͲværktøjermegetlavt.

1,52 2,53 3,5

0,501 1,5

Figur4.2.1MiddelværdienaflærernesvurderingomdereskendskabudvalgteitͲværktøjerertilstrækkeligttil,atdekananvendedeminaturfagsundervisningen(S15).4=I megethøjgrad,3=Ihøjgrad,2=Inogengrad,1=Imindregrad,0=Sletikke,0=Kenderikkeværktøjet.

Mangelærernekenderikkedefagspecifikke værktøjer,ellerkansletikkeanvendedem

80%

90%

100%

Imegethøj

Naturfagslærernes kendskabtilde

naturfagspecifikke it

50%

60%

70% g j

gradIhøjgrad I nogen grad

naturfagspecifikkeitͲ værktøjermegetlavt.

Mellem 65 % og 80 % af

20%

30%

40% Inogengrad

Imindregrad

Mellem65%og80%af lærerneharSletikke eller harkunImindregrad

0%

10%

20% Sletikke

Kenderikke

tilstrækkeligkendskabtil dataloggere,GPSog

robotter i forhold til at

værktøjet

robotter,iforholdtilat kunneanvendedemi naturfagsundervisningen. a u agsu de s ge

Kunfagligeefteruddannelseskursermeditgiver

Deterensammenhængmellemlærerneskendskabtildeforskelligeværktøjerog

lærerekendskabtilfagspecifikkeværktøjer

hvorvidtdeharværetpåefteruddannelseskurser.Specieltsesenstoreffektiforhold tilnaturfagsfagspecifikkeværktøjersomdataloggereogrobotternårlærerehar

deltagetpåfagligekurser,hvoritharværetendelafkursusforløbet.Detsesingeng p g g , ø g ellerkunlilleeffekt,nårlærernehardeltagetifagligeefteruddannelseskurser,hvorit ikkeharværetendelafkursusforløbetellergenerelleitͲkurseruden naturfagligt indhold

indhold.

2,523 3,54

It i faglig 0,501

1,52 Itifaglig

efteruddannelse Ikkeitifaglig efteruddannelse Ikkedeltaget

Lærernes er ikke ret tilfredse med itͲudstyret Lærerneserikkerettilfredsemedit udstyret

Undersøgelsenviser,atlærernekunImindregradellerInogengradertilfredsmeddet it udstyr der er til rådighed i naturfagsundervisningen Helt dårligt står det til med

.

itͲudstyr,derertilrådighedinaturfagsundervisningen.Heltdårligtstårdettilmed tilfredshedeniforholdtildenaturfagsspecifikkeværktøjer,somerrettetmoddet praktiskeksperimenterendearbejde;Dataloggere,GPSogrobotter.Tilfredshedener

i f h ld il d l h d k 9 % f l

3

størstiforholdtildataloggere,menhererdetkunca.9%aflærerne,sommenerat udstyretihøjgradellerimegethøjgrad svarertilderesbehov.

2,6 2 2 2 2 2 1

1 1,5 2 2,5

2,2 2,2 2,1 1,8 1,6 1,3

0,8 0,7 0,4

0 0,5 1

4.3.2LærernesvurderingomitͲudstyretogprogrammerne,derertilrådighedinaturfagsundervisningen,svarertilderesbehov(S17og S18).Angivetsommiddelværdi4:I megethøjgrad,3:Ihøjgrad,2:Inogengrad,1:Imindregrad,0:Sletikke.

Lærerenbrugerittilforberedelser,ogelvernesøger informationpåinternet

Naturfagslærerneanvenderhovedsageligitsometledideresegenforberedelsetil undervisningen I undervisningen bliver it brugt til elevernes søgning af informationer på undervisningen.Iundervisningenbliveritbrugttilelevernessøgningafinformationerpå internettet.BrugenafittildataopsamlingerpådetnærmesteikkeͲeksiterende,omend noglefå”ildsjæle”angiver,atdebenytterdataopsamlingiforbindelsemedenstordelaf undervisningen specielt i fysik/kemiundervisningen og specielt når udstyret er

3,00

undervisningen,specieltifysik/kemiundervisningen,ogspecieltnårudstyreter tilgængeligtiselvefaglokalet.

1 00 1,50 2,00 2,50

0,00 0,50 1,00

Figur5.1.1Ihvilkenforbindelseogihvilketomfanganvenderduitsomnaturfagslærer?0:Sletikke,1:Imindregrad,2:Inogengrad,3:Ihøj grad,4:Imegethøjgrad

(4)

It og naturfag

i den danske grundskole

ForskelleianvendelseafitͲværktøjerkanforklaresmed øj fagkultur,ikkemedlærerensbaggrund

Der er enkelte forskelle mellem de fire naturfags brug af it i undervisningen Dererenkelteforskellemellemdefirenaturfagsbrugafitiundervisningen.

Fysik/kemiskillersigudfradeøvrigetrefag,vedatanvendedatalogningbetydeligt mere. Informationssøgningpånettetanvendesmereifagenegeografiogbiologi end i de to øvrige naturfag. Disse forskellene ser ud til at skyldes fagkultur, ikke

1 41,6 1,8

endidetoøvrigenaturfag.Disseforskelleneserudtilatskyldesfagkultur,ikke forholdvedskolenellerlæreren.

0 60,81 1,21,4

Biologi 0,20

0,40,6

Fysik/kemi Geografi

/

Natur/teknik

Fig.5.1.5IhvorhøjgradanvenderlærerneforskelligeitͲværktøjeridefireforskelligenaturfag?0:Sletikke,1:I mindregrad,2:Inogengrad,3:Ihøjgrad,4:Imegethøjgrad

Iti11Ͳ25%afuv.lektionerne …ogfylder11Ͳ 25%afuv.tiden.

Itigennemsnitinddragesimellem11Ͳ25

%afundervisningslektionerne.Geografi inddrager it i en større del af

NåritinddragesinaturfagsͲ undervisningen,såfylderdeti gennemsnit 11 25 % af

inddrageritienstørredelaf

undervisningslektionerneenddetre

øvrigenaturfag.Natur/teknikinddragerit

i f d i i l k i

gennemsnit11Ͳ 25%af

undervisningstiden.Itfyldermerei fagenegeografiogbiologiendideto

i f k k ld

ifærrestundervisningsͲlektioner. øvrigenaturfag,nogetsomkanskyldes elevernebrugafinternettet.

45% 35%

30%

35%

40%

25%

30%

20%

25%

30%

Sletikke 1Ͳ10%

11Ͳ25%

26Ͳ50%

15%

20% Sletikke

1Ͳ10%

11Ͳ25%

26Ͳ50%

5%

10%

15% 26 50%

51Ͳ100%

5%

10% 51Ͳ100%

0%

Biologi Fysik/kemi Geografi N/T

0%

Biologi Fy/kem Geografi N/T

Fig.5.1.6. ”Tænkpådesidstetrelektionerhvorduharanvendtit;hvorstorendel afundervisningstidenharduanvendtitͲudstyr?

Figur5.1.7Ihvorstorandelafundervisningslektionerneharduanvendtit indenfordesidstetremåneder

Fagligefteruddannelsegiverøgetanvendelseaf g g g g it,ogmerefagspecifikbrug

F l d h t å f li 1,4

Forlærere,derharværetpåfaglig efteruddannelse,erderenvispositiv

effekt,bådepåomfangetafiti 1,2 undervisningenogforanvendelsenaf

datalogning,hvisderharværetit

somendelafetnaturfagligt 0 8

1

efteruddannelsesͲkursus.Deter koblingenafitogetnaturfagligt

indhold på kurset, der har effekt. 1,1

0,6 1,3 0,8

Omfangit Dataopsamling

indholdpåkurset,derhareffekt.

Tilsvarendeeffektsesikke,hvisdeter etrentitͲkursusellernaturfagligt kursus uden indhold af it

0,7 0,4

kursusudenindholdafit . 0,4

0 0,2

Nej Ja

Nej Ja

5.3.7Andelafundervisningstidenhvorderanvendesitogbrugafdatalogninginaturfagenesamlet,fordeltefteromderharværetitsomendelaflærernesfaglige efteruddannelseskurs,ellerikke.Angivetsommiddelværdier

Barrierer i forhold til inddragelse af it Barriereriforholdtilinddragelseafit

LærernevurdereratmangelenpåvelegnededigitalelæremidlerogpåitͲudstyr (dvs.computere,dataloggeremv.),udgørdestørstebarrierer.Ietåbent

spørgsmål,blevlærernebedtomifritekst atskrive,hvordandesynesoptimale forholdbørværeforinddragelseafitnaturfagsͲundervisningen.Derskulleved beskrivelsen ikke tages hensyn til, om det lige nu ville være realistisk eller ej. Her beskrivelsenikketageshensyntil,omdetligenuvilleværerealistiskellerej.Her omtalerganskemangeaflærerneogsåmanglenpålæremidlerogmangelpåitͲ udstyr.

Lærebogen lægger ikke MangelpåitͲudstyr Mangelpåvelegnededigi.lærem.

Fjernerfokusfrapraktisk Tidrøver Praktiskeproblemer Lærebogenlæggerikke

Fjerner fokus fra fagligt indh.

LærerharikkenødvendigeitͲforuds.

Læringsmulighederforsmå EleverneharikkenødvendigeitͲforuds.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Fjernerfokusfrafagligtindh.

Figur6.z.Lærernesvurdererafdeforskelligeforholdsombarriereriforholdtilinddragelseafitinaturfagsundervisningen.

Dataloggereifaglokalet

90%

Overhalvdelenaf 100%

fysik/kemilærere,derhar dataopsamlere til rådighed i

60%

70%

dataopsamlere tilrådighedi 80%

faglokalet,udtrykker,atdeanvender dataloggereInogengrad,Ihøjgrad

ll h j d bi l i

30%

40%

50% Imegethøjgrad

Ihøjgrad Inogengrad

d d

ellerImegethøjgrad.Ibiologiog geografiangiverhalvdelenaf lærerne,atdeikkekender

10%

20%

30% Imindregrad

Sletikke

Kenderikkeværktøjet

dataloggerudstyretellersletikke

benytterdetiundervisningen,selvom udstyretfindesifaglokalet.For

0%

y g

natur/teknik,angivernæsten90%af lærerne,atdeikkekender

dataloggerudstyret eller slet ikke dataloggerudstyretellersletikke benytterdetiundervisningenͲ på trodsafatdereradgangtiludstyreti faglokalet!

Figur7.2.5Anvendelseafdataloggerudstyrinaturfagsundervisningenhoslærere vedskoler,hvordereradgangtildataloggerudstyriderespektivefaglokaler

faglokalet!

Naturfagslærerevilgerneanvendedataloggere

Naturfagslærereangiveratde

il d 30 %

35%

megetgernevilanvende dataopsamlingsudstyreti

undervisningen,hvisudstyretertil 20%

25%

30%

rådighed.Dereraltsåikke

noget,dertyderpå,atderblandt

naturfagslærerneerenmodvilje 5%

10%

15%

g j

modatanvendedatalogningsudstyr. 0%

Sletikke Imindre grad

Inogen grad

Ihøjgrad Imeget højgrad

Figur7.2.6Ihvilkengradvilnaturfagslærernebenyttedatalogningsudstyrideres undervisning,såfremtdeienperiodefikstilletdetnødvendigeudstyrtilrådighed (S19b)

(5)

It og naturfag

i den danske grundskole

Anbefalinger

Anbefalinger: Fra alment til fagspecifikt Anbefalinger:Fraalmenttilfagspecifikt

Fokus skal flyttes fra den almene brug af it til den Fokusskalflyttesfradenalmenebrugafittilden merenaturfagsspecifikkebrugafit.

Dererbehovforkurserderomhandler

inddragelseafitinaturfagsundervisningen.

Undersøgelsenviser,atlærere,derhardeltaget på efteruddannelseskurser, der kobler brugen af påefteruddannelseskurser,derkoblerbrugenaf itognaturfag,inddrageritienstørreandelaf deres naturfagsundervisning end lærere der ikke deresnaturfagsundervisningendlærerederikke hardeltagetilignendekurser.

Anbefalinger: Nyt uv.materiale m/it Anbefalinger:Nytuv.materiale m/it

Der er behov for undervisnings og inspirations DererbehovforundervisningsͲ oginspirationsͲ

materiale,dergiverkonkreteeksemplerpå,hvordan

i k i dd i f d i i

itkaninddragesinaturfagsundervisningen.

Undersøgelsenviser,atlærerneoplever,at

lærebøgernesmanglendeinddragelseafit,udgøren barriere, at lærerne har behov for gode eksempler barriere,atlærerneharbehovforgodeeksempler påbrugitinaturfagsundervisningen

Anbefalinger: Mere udstyr Anbefalinger:Mereudstyr

Der er behov for bedre adgang til naturfagsspecifikke Dererbehovforbedreadgangtilnaturfagsspecifikke itͲværktøjeriundervisningen.Undersøgelsen

i d k d l i d li i

viser,atdetkunerdemestalmindeligeit

værktøjer,såsomcomputerogprojektorer,derhar vundetindpasigrundskolensnaturfagslokaler.

Fagspecifikke værktøjer som fx Fagspecifikkeværktøjersomfx

datalogger,forefindesderimodsjældenti

faglokalerne Lærerne er kun I mindre grad tilfredse faglokalerne.LærerneerkunImindregradtilfredse meddetnaturfagsspecifikkeitͲudstyr,derertil

ådi h d rådighed

Anbefalinger: Læreruddannelse Anbefalinger:Læreruddannelse

Der er behov for at læreruddannelsens naturfaglige Dererbehovforatlæreruddannelsensnaturfaglige linjefagsætterstørrefokuspåitistudiet,så

kommende naturfagslærere bliver bedre rustede til kommendenaturfagslærerebliverbedrerustedetil atinddrageitideresundervisning.Undersøgelsen viser,atlangtdenstørstedelafde

seminarieuddannedelærereoplever,atderes p læreruddannelsekunibegrænsetomfanghar kvalificerede dem til at anvende it i deres

kvalificerededemtilatanvendeitideres naturfagsundervisning

Rapport Rapport

Rapportenskalefterplanenforeligge efteråret2008.

Den vil blive publiceret i et begrænset Denvilblivepubliceretietbegrænset oplag,ogkandesudendownloadespå

www cand nu

www.cand.nu.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of