• Ingen resultater fundet

Digitaliseret af | Digitised byForfatter(e) | Author(s):Grundtvig, N. F. S.; [N. F. S. Grundtvig].Titel | Title:Fest-Psalmer [Nr. 619-648]Udgivet år og sted | Publication time and place:Kjøbenhavn : Iversen, [1850]Fysiske størrelse | Physical extent:28 s.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Digitaliseret af | Digitised byForfatter(e) | Author(s):Grundtvig, N. F. S.; [N. F. S. Grundtvig].Titel | Title:Fest-Psalmer [Nr. 619-648]Udgivet år og sted | Publication time and place:Kjøbenhavn : Iversen, [1850]Fysiske størrelse | Physical extent:28 s."

Copied!
33
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): Grundtvig, N. F. S.; [N. F. S. Grundtvig].

Titel | Title: Fest-Psalmer [Nr. 619-648]

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kjøbenhavn : Iversen, [1850]

Fysiske størrelse | Physical extent: 28 s.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.

(2)
(3)

W7 .

°^>

^ Hi

' MM>

v k l K 0 ^ 6 k l.I6 k 6I6l_I07k!<

1.-2.8 4 8°

1 1 04 0 8 0Z4Z1 6

r-

t L«

L

r ^

!-^ .

.<

..7 .

-- "

.L

77

, »-

r^.V

I k -

i? - - -' -

<

» » i > rt^ ^ 2 . ,

(4)

Faaes hos Boghandler Iv e r s e n ,

» F

store Kjohinagergade Nr. v. '

(5)

Twkt ho- I . D . Q v i - t .

-

(6)

Julen.

*

619 .

»>38crr velkommen Herrens A a r

og velkommen herhid!

2 J u le n a t, da vor Herre blev fod,

8 D a tcrndte sig Lyset i M orkets S k io d ! 8 Velkommen N y ta a r og velkommen her!

i S V å rr velkommen Herrens A a r

og velkommen herhid!

kPaafkem orgen, da Herren opstod, 8 D a Livstraret farsted i G raven R o d !

8 Velkommen N y ta a r og velkommen h er!

8 V årr velkommen Herrens A a r

og velkommen herhid!

8 Pindsedag, da Guds Aand kom herned, 8 D a straaled hans K ra ft i vor Skrobelighed!

8 Velkommen N y ta a r og velkommen her! !

!i

8 V c r r velkommen Herrens A a r

og velkommen herhid ! »

^H errens A a r med vor Guds Velbehag * 8 N u bringer os Glcrde hver Herrens D a g !

8 Velkommen N y ta a r og velkommen her! !

(7)

Guds Engle i Flok! synger liflig i K o r, ^ S o m den forste J u l ,

O m B a rn e t, Gudsbarnet, som fodtes 8 paa J o r d , ^ O m J e s u s , vor H elt og vor H e rre !

G u d s -F o lk e t paa J o rd ! tager B arnet t i F a v n , ^ S o m den forste J u l !

M e d Fred kom vor Frelser i Faderens 8 N a v n : : V o r J e s u s , vor H elt og vor H e rre !

A l A§rcn er Guds over hoieste S k y F o r den glade J n l ,

I Billede sit har H a n skabt os paany >

M e d J e s u s , vor H elt og vor Herre!

621 .

E t B a rn er fodt. i Betlehem ,

T h i glcrde sig Jerusalem! H alleluja.

E n fattig J o m fru sad i L o n ,

O g fodte Him lens Kongeson! Halleluja. . H a n lagdes i et Krybberum ,

Guds Engle sang med Fryd derom: s H a lle lu ja ! § O g Ostens Vise offrcd der

G u ld , Nogelsc og M y rrh a sticrr! Halleluja! ! Forvunden er nn al vor N o d , I O s er idag en Frelser fod! H alleluja! 1

(8)

) Guds kicrre B o rn vi blev p a a n y ,

- S k a l holde J u l i Him m elby! H a lle lu ja !

? P a a S tjerne-Tepper lyseblaae,

!> S k a l glade vi til Kirke gaae! H allelu ja!

) Guds Engle der os lcrrc b ra t,

? A t synge/som Le sang i N a t : H a lle lu ja!

i! D a vordcr Eugle vi som Le,

) Guds milde Ansigt skal vi see, H a lle lu ja ! H a m vane P riis til evig T id ,

? F o r Frelser bold og Broder blid! H alleluja!

^ J u le n har E n g le-L yd , V i med Fryd

S O s barnlig paa G ud -Fader Forlader;

? V i var i Nod saalamge,

? D o g horte ban vor B o n ,

^ H a n veed, hvortil vi tramge, Z V o r Frelser blev Guds S o n ; 2 T h i vil vi alle sjnngc, -

L M e d Hjerte og med T u n g e, ) E t A§re vare Gud

F o r sit Julcbud!

Z Net i en salig Tid Kom ban hid;

8 D a glemte deres M ode D e D o d e ,

k D a de fik det at vide,

K A t fodt var Folkets V e n ,

I S o m tog vor S o rg og Kvide

? O g gav os Fryd igien,

(9)

J a , kom som M orgenroden, 'A t frelse os fra D o ve n !

M e d ham fra Stjernetop Livets S o e l stod op!

S o rg er til Glcrde vendt, Klagen endt!

I Lovsang tiendes Fryden P a a Lyden!

S y n g med Guds E n g le-S kare P a a Jesu Fodselsdag,

O m Fred og ingen F a re , G ud-Faders Velbehag,

S o m vil al Sorgen vende T i l Glerde uden E nde,

B crr os paa Borneviis I n d i P a ra d iis !

623 .

Lovet vcere d n . Herre E h rift, A t du Menneske vorden est.

Fodt af en Jo m fru reen og skicrr.

Gladelig hilst af Him lens Hcrr!

O , Gud stee L o v !

D u , Gud Faders cnbaarne S o n , M a n d i L y s , men dog G ud i L o n , Underlig klcrdt i Kiod og B lo d ,

Kom paa vor Brost at raade B o d ! O , Gud stee Lov!

Verden gaaer i dit Lcdebaand,

D ig dog svober en Jom fruhaand!

D n er den S to re , som mcrgter A lt , B lev Log paa Skiod B a rn lille kaldt!

O , Gud stee L o v !

(10)

. Himlens Lys kom i dig til J o r d ,

> S kinner til ny O plysning stor, ' Godt kan vi nu ved Nattetid

»^ Kiende vor himmelske Fader b lid ! O , G ud skce L o v !

»

^ F a ttig kom du til Jorden ned,

' Adlede Armod og Usselhed, A ' F a ttig gjorde du dig med F lid , ^ A

! Rige blev vi til evig T i d !

O , Gud skee L o v ! ' Konning er du af Arten bedst,

! Aanders Kouge blev Stevets Gicrst,

> F orer os op fra Skyggcdal . Hjem til siu lyse Kougesal!

O , Gud skee L o v !

624 .

! O , S o n af Verdens Skaber god!

H vo r fattig du dig fode lo d !

!. H vor ydmyg du dig lagde ned

? P a a H o og S tr a a i Usselhed!

? Velkommen veer, du crdle Gicrst!

^ A f Kicrrlighcd du kommen cst, s F r a H im m erig , o Herre sod,

? A t frelse os fra S y n d og D o d !

? V a r Verden nok saa vid og lan g ,

? D e n dig var dog en Vugge tra n g ,

? O g dig ci vcrrd, om den var fuld k A f P e r le r . Mdelstccu og G u ld ! 8 O G ud skee Lov til evig T i d !

) Guds S o n , han er vor Broder b lid !

(11)

N u lover Englesang i S k y

O s Himmerig med N y ta a rs n y !

Glcrden hun er fedt idag, Himmeriges Glcrde,

Ved G ud-Faders Velbehag Fryde sig de Spa'de;

H a n , soul var frygtelig O g utilgængelig

I sin hoie B o lig ,

H a n mi i Barnedragt H a r sig i Krybben la g t, M e d vort S to v fortrolig.

Fodt er ban ved M id n a ts tid , Skabdc S o el og M a a n e ,

H a n , som eier Verden vid, H us i S ta ld mon la a n e ;

H a n , som paa Skyerne Ager blandt S tjernerne, Svobcs som de Spcrde, H a n , som til Dommedag T a le r med Tordenbrag, N u man, horer grcrdc.

Fodt er as en J o m fru skierr S o n med G u d d o m s -V ilje ; T i l Forundring springer her Rose ud a f L il j e ;

Almagten virkede,

Aand giennemstraalede S to v igicn hcrncden, Fader vor Adam ny Havde kun over S k y , A lt som han i E d e n !

(12)

. H yrd er, som paa Nattevagt Laae i Blornstervangc,

B ud dem blev fra Himlen bragt B r a t med Englesange:

Fodt er paa Jorderig Kongen a f.H im m e rig , Frelseren fra D o d e n , H viler i K rybbcrum , H a r dog alt Herredom,

S k io n som M o rg en ro d en ! H e r r e ! dine Hamders Va:rk E r vi allesammen,

V i er svage, dn er stcrrk, D n er J a og A rnen;

T i l os du dalede, Lad os til Himlene N u med dig opfarc!

T a a re r du her ndgiod, Lcrr os nu Sangen sod M e d din Englcskare!

626 .

A f Hoihcdcn oprunden er

E n M orgen-Node klar og fkicrr

Guds S a n d h e d og Guds N a a d e ! D u Himlens M orgen-N ode skion, Gud Faders og M a r ia s S o n ,

M i g fryder ovcrmaade,

L iflig , venlig, stor og herlig, Hsertenskicerlig,

M e d D u haver

Lys og Liv til N y a a rs -G a v e r!

D u Kvindens Scrd og D a v id s S o n , S o m bcrr Almcrgtighed i L o n ,

O D u hoibaarne K o n n in g !

(13)

E n Throne er dit K ryb b e -R u m , D i t Riges Evangelium

E r sodt som M crlk og H onning!

! H e rre , Kicrre! Hjertets M a n n a !

> H o siann a!

D i g til W r e

G la d i Aanden vil jeg va're!

D u S o e l, som smelter Hjertets J i s , Lad Livets Flod nu til din P r iis

I Brystet m it udspringe,

S a a , J e s u s , D ig i allen S tu nd J e g elsker ret af Hjertens G ru n d , D in Kicrrlighed mig tvinge,

S a a jeg evig D ig maa bcrre T a k og W r e ,

F o r D u vilde

z Lcrdste mig a f Livets K ilde!

O Gud skee L o v ! jeg stal ci doe!

! M i n Frelsermand er Li og O ,

! Begyndelse og E n d e !

^ H a n sorcr mig paa B ru d g o m s -V iis i T i l Him m erig, til P a ra d iis,

F r a Jam m er og Elende!

I Amen! Amen! K o m , D u M ild e , E i for silde!

K o m , D u Kicere!

K u n hos D ig er godt at vcrre!

627 .

F r a Him len kom en Engel klar, F o r Hyrders D in e aabenbar,

H an sang saa sodt: nu giver Agt P a a B arn et svobt, i Krybben la g t!

(14)

! . J Betlehem , i D a v id s S t a d ,

) S o m skrevet sivd paa Spaadom s B la d ,

> D e r fodtes nu den Herre bold,

) S o m vcrre vil jer S o e l og S kjo ld .

> D e t er den Herre JesnS Christ, 8 O g juble inaae I ganske vist,

? T h i Eet er blevet Gud og M a n d , ) S a a eders Broder er nu H a n !

l. Hvad mcrgtcr nn vel S v n L og D o d ,

? N a a r Hjertet er Guds M o d e r-S k io d ! L Lad storme nn al Helveds M a g t ! . ) Guds S o n med eder staaer i P a g t ! ) S la a e r nn til H am kun al jer L id , t. H an svigter ei til evig T i d !

k B yd dem kun T ro d s , som prove paa ' Im e lle m B a rk og Tra> at g a a e !

L Lad snyse her, lad rase hist!

) Guds Slcrgt dog seire maa tilsidst!

8 O , tak da Gud af Hjertens G ru n d , ' T aalm od ig, glad i allen S tu n d !

628 .

) E t lidet B a rn saa lysteligt 2 B lev af en Jo m fru baaret, ) E i fo r, ei siden hortes S lig t , 2 M e n kun i Jnbclaaret,

^ I Tidens F yld e , da Guds S o n

? P a a Jord sig fandt en M od er stivn, Z Lod uden S ynd sig fode,

? Fornedrede sig til de S m a a ,

? S a a de kan ham ti! Brodér saae,

^ D e n Himlens M o rg en ro d e!

(15)

Hoilovet i al Evighed

S k a l J e s u s derfor verve,

O g naar for bam vi kncrle ned, D e t er G ud-Faders W r e ,

O g naar vor Lovsang altid ny F r a J o rd sig svinger let i S k y , M e d glade Julctoner,

V o r t fattige H alleluja

M e d salig F ryd istemmes da

§ Sandheds G u d ! lad dit hellige O rd O p liv e , oplyse det hoic N o rd !

Velkommen N y ta a r og velkommen h e r!

V crr velkommen Herrens A ar

og velkommen herhid!

Naadens G u d ! lad dit Soelskin i V a a r O s skicrnke paa M arken et gyldent A a r!

Velkommen N y ta a r og velkommen her!

V crr velkommen Herrens A a r

og velkommen hcrhid!

Fredens G u d ! den livsalige Fred

D u fkicrnke vort Land til at blomstres ved!

Velkommen N y ta a r og velkommen h e r! ^ V crr velkommen Herrens A ar

og velkommen herhid!

F ad er-G u d ! os til Glcrdc og Gavn N ytaaret henskride i J e s u N a v n !

Velkommen N y ta a r og velkommen her!

As Engles M illio n e r !

og velkommen herhid! !

(16)

13

630 .

) Guds Godhed vil vi prise,

? D e S to re med de S m a a ,

? D e n bedste N y a a rs -V is e , ) S o m vi kan finde p a a ,

) E r T ak af Hjcrtcns-G rund x F o r Gave god fuldmangen

^ T i l os i A a r forgangen,

? A f G ud saa rig og ru n d ! Z N u Fader i det H o ie ,

i> S o m var i A a r saa m ild !

? V i Naade for dit D ie H a r fundet h id in d til;

' I J e s u E h r i s t i N avn

? V i bede dig saa saare:

i Vcer dobbelt mild ad A a r e ! Z Raad Bod paa alle S a v n !

631 .

D e ilig er den Him m el b la a , Lyst det er at see dcrpaa,

H vor de gyldne S tje rn e r blinke.

H vo r de smile, hvor de vinke OS fra Jorden op til sig !

D e t var midt i J u le - N a t ,

Hver en S tjerne glimted m a t, M e n med Eet der blev at skue

E n saa klar paa Himlens V u e , S o m en lille S tjc rn e -S o e l.

S tjernen ledte vise Mcend T i l nyfodtc Konge hen,

V i har og en saadan S tje rn e ,

(17)

O g naar vi den felge gierne.

Kumme vi til Jesum v is t!

Denne S tjern e lys og m ild, S o m kan aldrig lede v ild .

E r Hans G uddom s-Ord det klare, S o m H a n lod os aabenbare

T i l at lyse for vor F o d !

H D e n Hoitid er, som gla'der bedst;

, T h i hvor han kommes ret ih u , Lyslevende han er endnu.

V c rr, Jesus! da mit L iv , min Lyst, D e n skjulte P erle i mit B r y s t!

V crr dn min Trost! veer du min Fred!

V c rr dn mit L y s , min S alig h ed ! E l L y s , som aldrig bliver flukt,

E n B lom st, som altid scrtter F ru g t, E n Videnskab, som Gud kun vced, E r Livet i din Kicrrlighed!

! S o m Faderen, saa lerer dig , Hvert E u gle-K or i H im m erig,

O g som Lu elskes ber paa J o r d , ' A f S to v opelskes E u gle-K or!

» S a a bryd da nd i Frydcraab, t D n gamle T r o , du nnge H a a b ,

? O g du, som ci af Alder vced, s, D n evigglade Kicrrlighed.

P a a f k e n .

632 .

M el. Zcsu sode Zhnkominelse.

V o r Herres J e s u Mindefest

(18)

I J c s n N a v n , syng J e s u P r i i s , I Orken og i P a ra d iis ,

A lt hvad som Tunge har og R ost, A lt hvad som Hjerte har i B ry s t!

H alleluja for Herrens B o rd ,

I Him len hist, og her paa J o r d ! H a lle lu ja ! far op, far ned,

F o r Jesus, i al G vighed!

633 .

G ak under Jesu Kors at staae, O kicrrc S jc r l, og med A ttraa

V o g t paa hans Lcrbcr og giv M a g t D e O r d , han har til Afsked sagt!

H an forst for stue Fiendcr b ad : T ilg iv dem, F a d e r, og fo rlad !

T h i hvad de g io r, det veed de ei, Gaae blinde paa den brede V e i.

O Jesus, becd dir og for m ig ! T h i om ci fiendsk, dog st'robelig Jeg er i alt mit T y n og V crrk, Kun ved din B o n jeg bliver stcrrk.

D e n R o v e r, fom fin S y n d fortrod, ' O g trvsted sig ved Christi D o d ;

i? S in Miskundhed til evig P r iis ,

> - H an fast tilsagdc P a r a d is !

l L a d , Jesus, mig i Dodens S tnnd - O g hore af din egen M u n d :

- Id a g du vcrre skal »ned mig

! I P a ra d is , i H im m erig !

i

(19)

D e t sidste S u k , min Frelser gav,

D e t aanded L i v , trods D o d og G r a v , H a n sagde: F a d e r , i din Haand

B efaler feg min Sfcel og A a n d ! D e t Afskeds-Ord sig trcrnge ind

D y b t i mit H fertc, S fcrl og S in d , O g blive saa det sidste O rd ,

J e g tale skal paa denne J o r d !

634 .

Christ stod op a f D o d e , I Paaske M o rg en ro d e!

T h i synger lydt og sfcrleglad Hans Menighed i allen S ta d : M r c vcrre Gud i det H o ie ! Cbrist stod op a f D o d e ,

Afsonet er vor B ro d e l

! T h i synger lydt og sfcrleglad Hans Menighed i allen S t a d : A§re vare Gud i det H o ie!

t

Christ stod op af D o d e ! I Him len vi ham mode!

T h i synger lydt og sfcrleglad

; H ans Mcnigbed i allen S t a d : -

> M r e vcrre Gud i det Hoie!

635 .

Livsalig Paaskedag!

N u vundet er vor S a g , Langfredags bittre M ulde . M a a nu faa sodt forsvinde,

.

(20)

T h i J e s u s vandt med M r c , Hans N avn velsignet va'rc!

Velkom m en, (Znglcbnd!

S o m melder os fra G u d , V o r Frelser J e s u s ikke

S k a l mccr i G raven ligge, M e n opstaae til Guds M r c ! Hans N avn velsignet vcrre!

B o r t , du bcseiglct S te e n , S o m gicmmcr J e s u B c e n ! D u kanst ham ei indlukke.

Guds S o n ci saa vil bukke, D u og bans K ra ft maa lcrre, H ans N avn velsignet verrc!

0 prergtig Morgen,glands, S o m vvcrgaacr al S a n d s !

Guds S o n , vor S o e l er oppe^

H an M orkcts Kannpetroppe Adsplittet har med M r e ,

Hans N avn velsignet vcrre!

Trods dig, du Dodens B ro d d ! N n bar du tabt din O dd ,

T ro d s , alle Gravens V a g te r!

T ro d s , alle Helvedm agtcr!

1 tabte med Vancrre,

Guds N avn velsignet verrc!

O , kierrc S je r l, stig op T i l Himlens S tjernetop, D in Sci'crsang at sjnnge,

M e d H jerte, M u n d og Tunge^

T i l den Opstand nes A Z rc ! Hans N avn velsignet vcrre!

(21)

T a g det sorte Kors fra G ra v e n ! P la n t en L ilje , hvor det stod!

Ved hvert S k rid t i Dodninghaven Blomster spire for vor F o d !

Englevinger paa vor G r a v ,

F o r den brudte V an d rin g sstav!

P a lm efu g l for Askekrukke!

Frydesang for hule S u k k e !

S olen sortned, da han blegned, S o m for os ndgiod sit B lo d , G raven lyste, M orket segncd,

! D a forklaret han opstod!.

T o n , vor Lovsang, hoit i S k y ,

> S o d t i P a a s k e -M o rg e n g ry : J e s u s Ehristus er opstanden!

E vig lever Gnddomsmandcn!

i

l Scc M a r ia M a g d a le n e !

Hamdcr nvs hun vred i G r u ,

! Sukked, til at rorc S te n e :

» H v o r? ak, hvor er Herren nu?

j S e e , af D iets Taarcfiod j Morgensolen mildt opstod!

l I den G r a v , hvor ban bar hvilet, H u n har sundet Engtesm ilet!

D ris te r, alle Hclgengrave!

j Herrens Nost, i Dæ m ring sval, t Lyder i de Dodes H ave,

s Skaber Lvs i Skyggedal, Herren kalder, men ei u n :

S y n d e r! A d am ! bvor er du?

S o d t det toner, Engle t ie :

„H er er Frelseren, M a r ie ! "

(22)

19

' J a , han er her, Guddom sm anden!

) Sprcrngte er nu Dodcns B a a n d ! H an e? visselig opstanden,

! O g hans O rd er Liv og A and!

K N u en Foraarsmorgen skion Rinder op for os ilo n ,

O g som Paafkc-Psalm cn klinger, Boxer Sjcrlens F u g le v in g e r!

637 .

M e l. Nu velan vcrr frist tilmode.

T a k , du store Scierherrc, T a k , du Livets H im m elhelt, A t du ci dig lod indspcrrre I det hclvcdmorke T e l t ! T a k , for aarlc du opstod, O g fik Doden under F o d ! In g e n Tunge kan den Glcrdc M e d tilborlig Lov udkvcrde!

638 .

M el. Tag det sorte KorS fra Graven.

I G u d os gav sin Aand til Troster,

§ J vor Herres J e s u N a v n , H H an med alle Gngle-Nostcr

AKalder Folk til Herrens F a v n , W lan d cr, med vor Frelsers Rost,

SFred i det beklemte B rv s t,

-blader, med Guds F ad er-S tem m e, Z S to v ct evigt Liv fornemrne!

i^her er F u g len , som paa V ing er sITroen bar med Herrens R o s t!

(23)

H er er O rd e t, som Guds Finger S kriver i hver Christens B r y s t!

H er er Neglen kunstig g jo rt,

T i l Guds Huns og Himlens P o r t ! H er er Lyser paa G u ld -S ta g e n !

D e t gier Natten klar som Dagen.

Fader vor i hoic S a l e !

Kom din P a g t med os ihu!

Sandheds Aand i dybe D a le ! O bekrcrft, bescigl den n u !

Herliggior med Glands paa Jo rd Frelseren i Troens O r d !

G io r det klart, at i de S vage Gud er mergtig alle D a g e !

639 .

M el. Hjelp Gud at jeg nu kunde.

H a n , som paa Jorden bciler T i l Troskab uden S v ig ,

N a a r vi kun v il, bcsciglcr S in P a g t om H im m erig,

H an dobcr med den H ellig aan d ; P a a O r d , som aldrig felter, H an reckker vs sin H a a n d !

H alleluja sor Haandcn,

S o m Herren os har r a k t!

H alleluja sor Aanden,

" S o m Livet os har b ra g t!

H alleluja for W re n s K ran ds, F o r Hvilen efter Veninden,

F o r Glerden i sin G la n d s !

(24)

21

Pindfen.

> Guds M enighed, fung for vor Skaber i L e n ,

— Engle fnnge uied —

' S o m gav os til Frelser sin cnbaarne S o n . S a a liflig lege vi for vor H e r r e !

!> S laae H a rp e n , du fromme Psalmist paa J o r d ,

— Strerngcn er af G uld —

s F o r Jesus vor Konge, Guds levende O rd . S a a liflig lege vi for vor H e r r e !

? D a hores de glodende Tungers Rost,

— Aanden er os ncrr —^

r> S o m bringer os altid den evige Trost.

S a a liflig lege vi for vor H e rre !

s> S in V o g n gier H an af S kyer b la a ,

^ I Aag han S torm e fpamdcr,

2 D e n ganske J o rd med K lipper graa S o m V o r er i bans Hcrnder,

'H ans Svcrrd er hvast, bans S p ir er godt,

?> Hans Folk er v i, den D ro tte rs D r o t , Hans N avn er Jesus Christus!

i) G uld-Kronen bcrrer han ilon Z O g 'S v c rrd c t bclst i Skede,

O g , som den bedste Faders S o n ,

^ Hans Lyst det er at bede:

lx F o r alle Sjcrle beder H a n ,

§ O g beder dem, med B u d om L a n d , 9 E i at forsmaae Hans K ro n e !

(25)

HanS B o n er stcrrk, Hans B ud er godt, ^ M e d G ud os at udsone;

M e d dog, fordr H an her med S p o t K u n bcrrcr T o rn e -K ro n e :

E r Verdens D a a re r til Foragt

H ans Ju leb u d , Hans Kongemagt, H ans Fred og G lauds og G lcrde!

M e n naar tilbage aabenlyst,

S o m H a n opfoer, H an kommer, O g naar Basunens D ro n gior tyst F o r H a m , al VcrdenS D o m m e r, D a , vel E n h ver, H an kiendes ved, I Guds sin Faders Herlighed!

D e m vis er Livets K rone! . .

M e l.

Tag dot sorte Kors fra Graven.

V a i nu Dannebrog paa V o v e n , R u l nu Bolge him m elblaa!

S p rin g nu ud, hver B og i Skoven, S ju n g e r alle Fugle sm aa!

L ilie r , i Hoitids D r a g t ,

I , som fik, trods K onger, P r a g t , S a m le r eder, som vi synge,

M e n s det kimer, teet i K ly n g e ! H a n , der under V inters Hscrte

Fodtes under H y t t e - T a g ,

H a n der vaanded sig i S m e rte ,

Under Jevn d o g n s-S to rm en s B r a g , Stovets S o n med Kied og B lo d , H a n a f Gravens Skiod opstod,

J a , opstod, som Blomst udspringer S ta k i S k y paa O rnevinger!

(26)

23

? Fole skal det Folke - V r im le n , ' J a og A m e n er Guds O r d !

^ Jorden loftet er mod H im le n ,

^ Him len samkct er mod J o rd ! - S tig en reist til E n g le -G a n g , 1 Under Stovets F r y d e - S a n g , 2 T o n e -S tig e n fra vor T u n g e , L D id o p , hvor Scrapher sjunge!

2 J a , vort Hoved er deroppe,

2 J e s u s C h r i s t u s G ud og M a n d , 2 O ver alle S tje rn e -T o p p e

k Throner hoit i Vcrlde H a n ,

^ K a ld e r os, som troe hans O r d , Legem S i t og Lys paa J o r d ; H F r it blandt Engle det fortcelles : I S t o v med Gud har Aand tilfcrlles!

N D e rfo r kommer H an tilbage lK Aabcnlyst, som han opfoer, A Kroner berlig fine D a g e ,

LVcrkker Dode med S i t O r d , S V in k e r m ild t, med Kalken n y , 8 Legem S i t til S ig i S k y ,

ss Peger paa sit L E re -S c rd e , Z> S ig e r : hvil i salig G lcrde!

ktM e l. Om Himmeriges Rige saa ville vi tale.

R M i n Hovding soer til Him len hjem , 2 O g je g , som J e s u Legcms L e m , A V i l glad i Aanden vcrre,

§ T h i ogsaa mig indforer han

N Engang med sig i Livets L a n d , T D e r evig, til hans A 5 r e ,

L M i n Straaledragt at bcrre!

(27)

644 .

M e ll Jeg vi! din Priis udsjunge.

D r a g ind ad disse P o rte , V o r h o ie P in d s e -G n rs t!

f o r ja g de Skygger sorte, S o m skjule vil din Fest, O g gior det soleklart,

A t Hedninger som Joder I D aaben dn gicnfodcr T i l Stovets H im m e lfa rt!

645 .

F r a Him len kom den Hclligaand, H elligaand,

O g loste Jordens Tungebaand H a lle lu ja , H a lle lu ja !.

H a n kom som J e s u Cbristi T o lk ,

M e d Tunger ny til alle Folk! H allelu ja!

H a n kom med I l d og K ra ft fra G u d , T i l alle Herrens Sendebud! H allelu ja!

H vo r frit de tale trindt paa J o rd ,

D e r Aand og Liv er Jesu O rd ! H alleluja!

D e r manker O re t Herrens Rost, D e r foler Hjertet Aandens Trost!

H a lle lu ja ! D e r Sjcrlen seer i Speilet klart

S in Frelsers G lands og H im m elfart!

H a lle lu ja ! D e r skaber og, til Herrens P r iis ,

Guds Aaudepust et P a ra d is ! Halleluja!

(28)

25

D e r cr Guds S ta d og Hnus paa J o rd , M e d Herrens B ad og Herrens B o r d !

H a lle lu ja ! D e r lofter sig en Lovsang n y ,

P a a Englevinger hoit i S k y ! H a lle lu ja ! F o r I l d og K ra ft og Lys og Fred

D a synger Ehristi Menighed: H allelu ja l D a holder med sin hoie G ia'st,

Guds Folk en liflig Pindsefcst! H a lle lu ja !

646 .

L D e n signede D a g med F ryd vi seer, 8 A f Havet til os opkomme;

L! D e n lyse paa H im le n , mcer og meer, Z O s alle til Lyst og F ro m m e !

L D e t kicndes paa vs, som Lysets B o r n , 8 A t N atten hun cr nu om m e!

L D e n signede S tu n d , den M id n a ts -T id , K V o r Herre han lod sig fode,

L D a klared det op i Oster-Lid

§ T i l dciligste M o rg e n -N o d e :

L D a Lyset oprandt, som Jordens B o ld I S k a l lysne ndi og glode!

1 O m levende blev hvert Trcr i S k o v , 2 O g var saa hvert B la d en T u n g e, D D e kunde dog ei Gnds Naadcs Lov A M c d vcrrdelig Nost ndsjnngc;

§ T h i evig nn ffinncr Livets Lys A F o r Gam le og saa for Unge!

§ T h i takke vi G u d , vor Fader god, I S o m Lcrrken i M o rg en -N o d e,

(29)

F o r D a g e n , H a n os oprinde lod, F o r L iv e t, H a n gav af D o d e ;

D e n signede D a g , i Jesu N a v n , . O s alle vort Liv sorsode!

N u sagtelig skrid, D u P in d s e -D a g , M e d S tra a le r i Krands om T in d e ! H ver T im e , til Herrens Velbehag, S o m Bcekke i E ng henrinde,

T i l frydelig sig tilsidst de snoe O p under de gronne Linde!

S a a reise vi til vort Fcrdre-Land, D e r ligger ei D a g i D v a le ,

D e r stander en B o rg saa prud og grand M e d Gam m en i gyldne S a le ,

S a a frydelig der, til evig T id , M e d Venner i Lys vi, tale !

Reformationsfest.

647 .

M e l. Op al den Ting som Gud har gjort.

D e r sad en Svend, i M unkcbur D e t var ved M id n a ts tid e ,

H ans Lampe bramdte mat ilo n , O g morkt det var saa vide.

J a Troens Lampe brcrndte mat I H jertet, under V ifte n ,

S o m Lampen paa det lille B o rd , H vo r L u t h e r sad med S k r i f t e n ! M e n H a n , som os i P arad is

Jndblcrste Liv og Aande,

H an kommer end vort S to v ihu O g rores ved dets V a a n d e !

(30)

' V i sank tilbage i vort S to v

! Ved Syndefald til D o d e n ,

: M e n G ud os gav sin S o n oa Aand ' T i l H jelp og Trost i Noden.

> D a Aandens Lys var ncrr ud'slukt

^ I Pavedommcts M o rk e , M

< D a J e s u T ro i L u t h e r s B ryst -s. ^

? P a a n y fik Lys og S ty r k e l d Z S aa ved G lid s mild e Aandcpust

8 B le v Lampen til en S tje rn e , ^ H a n sagde: skin som Him m ellys

ss P a a Jorden til det F je rn e !

Z O g som en S tjern e L u t h e r s T ro A H a r skinnet over J o rd e n ,

^ I meer end tregang hundred A a r L D e n tindrede i N o r d e n !

L V e d den saamangen Vandringsm and A H a r fundet V e i r N a tte n ,

Z O g mangen Kvinde ved dens L ys A H a r fundet H im m e l-S k a tte n !

I O g S m a a som Stjernerne i T a l

§ D e n tindred klart i O ie ,

§ T i l de saae lukt i Him len in d , * I S a a e J e s u s i det H o ie !

Z S a a skin d a , Morgenstjerne klar ! A I M orket ufortroden,

§ T i l Herren bryder giennem S k y L M e d Glands som Morgenroden!

Z O g naar du blegner, hor det d a , A H v o r sodt Guds Engle kvcrde:

F F o rlo b e r for den gyldne S o e l!

N Gak til din Herres Glcrde!

(31)

648 .

M e l. Som den gyldne Soel frembryder.

Herrens R aad ei S to v udgrunder.

Verden aldrig dem forstemer,

I Hans Haand gior S m aatin g U n d ern Tiggermunk gior G yld en aar;

M o r t e n L u t h e r med G uds O rd Tamdte Himmellys paa J o r d ,

Laes a f L o g n , som B je rg tilskue, Vcrlted liden B i b e l t u e !

Lover G u d , I F o lk , og sjunger:

Guds Apostler vidt paa J o rd N u igien med v o r e T u n g e r T a le hoit Guds rene O r d , Hjertesproget nu paany

Hores skal i hoien S k y ,

T un ger glode, H jerter brcrnde

V ed Guds O rd til Verdens Ende!

T a k , vor Fader i det H o ie ! T a k i J e s u C h r i s t i N a v n , Naade for dit Guddomsoie F an d t vor ringe Fodestavn;

Ordet over Bolgen blaa

B od i Aandens K ra ft du gaae, Lonlig i vor lave Kirke

Liv og Salighed at virke!

A ld rig , G u d ! D u det forandre!

Lad i fromme Fcrdres F je d , I dit Ansigts Lys os vandre, Lyses hjem til D ig i F re d ! D ag en hcrlder, hos os bliv, D u , som er vort Lys og L iv !

M c rt vor S jc rl og mindsk vor M o d e , ^ G io r en liflig Aftenrode!

(32)
(33)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at