• Ingen resultater fundet

Programoversigt DPU, København Vejledningsteori

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Programoversigt DPU, København Vejledningsteori"

Copied!
21
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Vejledningsteori

1. modul på Masteruddannelsen i Vejledning, efterår 2012

DPU, København

Programoversigt

M1 Fælles forelæsninger 7.9. og 9. 11 M1.1 TO/FR 6.- 7.9

M1.2 TI/TO 25.-27.9 M1.3 MAN/ONS 22.-24.10 M1.4 TO/FR 8.-9.11

Lokale A xxx (check elearning og oversigtstavle i Aulaen)

Dato Kl Overordnet tema Del elementer/tilgange Underviser 1 TOR

6/9/12

10.00- 12.30

Intro: Hvad er vejledning

Oversigt over nogle af karrierevejledningens centrale teorier og begreber

Hvad forstår vi ved

vejledningsteori og metode

Peter Plant, DPU

13.30- 16.00

Karriereudviklingstilgange mv Peter Plant

2 FRE 7/9

10.00- 12.30 Morgen- kaffe 9.30-10

Fælles foredrag med andre Master-

uddannelser

Positivistiske tilgange

Livsbue tilgange

Kognitive tilgange

Skriftlighed og mundtlighed i filosofisk perspektiv

Se program nedenfor

13.30- 16.00

Psykoteknik, trinvise tilgange Peter Plant 3 TIR 25/9 10.00-

12.30

Lifespan tilgange Lisbeth Højdal UC KBH 13.30-

16.00

Kognitiv/socialkognitive tilgange

do 4 ONS

26/9

10.00- 12.30

Eklektisk vejledning

Professionsvejledning

Konstruktivistiske tilgange og eklektiske tilgange

Peter Plant 13.30-

16.00

Vejledning ift professioner Chr Lystbæk DPU

(2)

5 TOR 27/9

10.00- 12.30

Roller & refleksion i vejledning

Roller i vejledning: 3 analytiske perspektiver

Helle Nordentoft Jakobsen DPU 13.30-

16.00

Refleksion i vejledning do 6 MAN

22/10

10.00- 12.30

Ungdom & narrative tilgange

Planned Happenstance

Narrative tilgange Camilla Hutters, DPU 13.30-

16.00

Plan, planlægning &

tilfældighed

Jesper Aaskov, UU- Haderslev 7 TIR

23/10

10.00- 12.30

Forskning i/om vejledning Vejledning i fællesskaber

Vejlederen som forsker: et aktionsforsknings perspektiv

Helle Nordentoft Jakobsen 13.30-

16.00

Undersøgelsesmetode og resultater fra en ph.d.

afhandling

Rie Thomsen, DPU

8 ONS 24/10

10.00- 12.30

Teori, empiri og vejledningspraksisser – et svensk perspektiv

Den individuelle og gruppevise vejledning

Anders Lovén, Malmö Uni 13.30-

16.00

Do 9 TOR

8/11

10.00- 12.30

Meta refleksioner

Kvalitativ vejl- forskning

Fælles foredrag med andre Master-

uddannelser

Vejledningsforskning:

et politisk felt

Forskningsmetodiske tilgange til at forstå, diskutere og vurdere vejledning

Ulla Højmark Jensen, DPU 13.30-

16.00

Grounded theory og analyse af vejledningspraksis

Helene Valgreen, DPU 10 FRE 9/1110.00-

12,30 + kaffe 9.30- 10.00

Barndom og arkitektur. Rum til danske børn gennem 300 år Se program nedenfor

13.30- 16.00

Forskeren som policy medskaber

Peter Plant, DPU

Program: fælles forelæsninger for masteruddannelsernes modul 1, Efterår 2012

Fredag d. 7.9.2012 9.30-10.00: Kaffe

10.00-12.30: Forelæsning:

Anne-Marie Eggert Olsen, ph.d., lektor i filosofi, Institut for uddannelse og pædagogik, DPU, Aarhus Universitet:

(3)

Skriftlighed og mundtlighed i filosofisk perspektiv

Mål:

Foredraget har som mål at give en filosofisk rundvisning i overvejelser over skriftens historie, status og betydning og at relatere dem til aktuelle overvejelser over læsning og skrivning, akademisk dannelse og skriftlighed i professionerne.

Indhold:

Skriftlighed - eller rettere 'literacy' - er en fællesnævner i akademisk uddannelse og

videnskabelighed. 'Akademisering' er stort set lig med et tilskud af skriftlighed. Uden skriftlighed ingen videnskab. Men hvad er skriftlighed overhovedet i modsætning til mundtlighed, hvor kommer den fra historisk, og hvad gør den ved vores viden? Og er der ikke også en særlig akademisk

mundtlighed?

Sekundær litteratur:

Walter J. Ong (2002). Orality and Literacy. London/New York: Taylor & Frances, 2. rev. udg.

12.30-13.30: Frokost ---

Fredag d. 9.11.2012 9.30-10.00: Kaffe

10.00-12.30: Forelæsning

v/ Ning de Coninck-Smith, Professor m.s.o., Institut for uddannelse og pædagogik, DPU, Aarhus Universitet:

Barndom og arkitektur. Rum til danske børn gennem 300 år

Mål:

Målet med forelæsningen er at give de studerende et indblik i omfanget og karakteren af byggeri til børn gennem 300 år. Forelæsningen vil præsentere dem for forskellige typologier fra skoler til daginstitutioner, fra hospitaler til legepladser, ligesom der vil blive lagt vægt på at vise og diskutere de metodologiske greb, som ligger til grund for arbejdet.

Indhold:

I ord og billeder gennemgås en række forskellige rumtyper, som er opført af voksne til børn. Der lægges vægt på overblik og lange linjer, men også på at give de studerende indsigt i den del af barndommens kulturhistorie, som materialiserer sig i de enkelte bygninger fra skoler til hospitaler, fra legepladser til asyler, fra børnehaver til legepladser. Husenes plads i arkitektur- og

kulturhistorien behandles, ligesom de forskellige greb, der ligger bag arbejdet med deres

kulturhistorie gennemgås og diskuteres. Der foretages afslutningsvist et udblik til den internationale barndomsforskning, hvor den såkaldte materielle vending har manifesteret sig stærkt i de seneste år, og de studerende orienteres om relevante udgivelser, bibliografier og tidsskrifter.

Litteratur:

Ning de Coninck-Smith (2005). Ej blot til lyst. Refleksioner over offentligt byggeri til børn gennem 250 år i Kristian Larsen (red.): Arkitektur, krop og læring, Hans Reitzels forlag, 2005, s. 69-87

(4)

Ning de Coninck-Smith (1990). Where Should Children Play? City Planning Seen From Knee-Height. Copenhagen 1870 to 1920, Journal of Children’s Environment Quarterly 7 (4), 1990, 54-61

Ning de Coninck-Smith (2010). Danish and British architects at work: a micro-study of architectural encounters after the Second World War, History of Education, Vol. 39, no. 6, November 2010, 713-730

Ning de Coninck-Smith (2004). Healthy Souls in Healthy Environments. The Open-Air School Movement in Copenhagen 1905-1938, Medicina et Storia, IV, n. 7, 2004, 121-136

Sekundær litteratur:

Ning de Coninck-Smith (2011). Barndom og arkitektur. Rum til danske børn gennem 300 år, Klim 2011

Marta Gutman and Ning de Coninck-Smith (eds.)(2008): Designing Modern Childhoods, Rutgers University Press, 2008

Juliet Kinchinet al. (eds.) (2012).Century of the Child. Growing by Design, MOMA, New York, 2012

12.30-13.30: Frokost

Dertil kommer Akademisk skrivning – anbefales stærkt:

Akademisk skrivning

Workshop 1/2: onsdag d. 3. oktober kl. 10-14 Workshop 1/2: fredag d. 12. oktober kl. 10-14

Workshop 2/2: torsdag d. 22. november kl. 10-14 Workshop 2/2: mandag d. 26. november kl. 10-14 1. workshop "Kom godt fra start" handler bl.a. om:

opgavegenren og dens kvalitetskriterier (herunder normer for akademisk sprog)

problemformulering

undersøgelsens grundlæggende elementer (pentagon-modellen) 2. workshop "Kom godt i mål" handler bl.a. om:

vigtige afsnit i opgaven: indledning og konklusion

struktur

sprog i opgaven

Tilmelding via Akademisk Skrivecenters organisation på elarning/Blackboard. Spørgsmål i den forbindelse: skrivecenter@dpu.dk eller tlf 87 15 16 86.

Se også http://edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/akademiskskrivecenter/workshops/

Gruppevejledning

Gruppeinddeling foretages primo SEP 2012

(5)

Gruppevejledning m/ Peter Plant i KBH

+ individuel vejledning efter aftale Gruppevejledning

m/ Ulla Højmark Jensen i KBH + individuel vejledning efter aftale Gruppevejledning

m/ Mette Pless i KBH

+ individuel vejledning efter aftale Gruppevejledning

m/ Søren Smedegaard Bengtsen i Århus + individuel vejledning efter aftale

Gruppevejledning

m/ Christian Lystbæk i Århus + individuel vejledning efter aftale Gruppevejledning

m/ Randi Skovhus i Århus + individuel vejledning efter aftale

(6)

DPU København efteråret 2012

Vejledningsteori (15 ECTS) Master i Vejledning

Fagansvarlig:

Lektor Peter Plant, pepl@dpu.dk Undervisere:

Lektor Camilla Hutters, cahut@dpu.dk Lektor Lisbeth Højdal, LIH@ucc.dk

Adjunkt Helle Nordentoft Jakobsen, hnj@dpu.dk Lektor Ulla Højmark Jensen, uhj@dpu.dk

Lektor Anders Lovén, anders.loven@mah.se

Lektor Christian Tang Lystbæk, ChristianL@hih.au.dk Adjunkt Rie Thomsen, riet@dpu.dk

PhD studerende Helene Valgreen, hv@ffd.dk UU-vejleder Jesper Aaskov, jeaa@haderslev.dk

Mål: I modul 1 lægges vægten på teorierne og målet er, at de studerende skaber sig overblik over og indsigt i centrale vejlednings- og karriereudviklingsteorier og bliver i stand til at relatere teorierne til praksis i forhold til analyse og evaluering af vejledning. Efter gennemført modul kan den

studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag:

� analysere vejledningspraksis

� demonstrere overblik over og indsigt i teorier om vejledning, erhvervsvalg og karriereudvikling samt i forskellige perspektiver

i forståelsen af vejledning, herunder dens etiske fundament

� demonstrere overblik over og indsigt i vejledningsforhold og kunne analysere vejledningsforhold med forskellige teoretiske udgangspunkter

� analysere praktiske problemstillinger inden for vejledning

� gennemføre evaluering af vejledningsprocesser.

Indhold:

Modulet omfatter:

� Vejledningsteorier

� Karriereteorier

� Erhvervsvalgs- og -udviklingsteorier

� Læring og vejledning

� Etik i vejledning

(7)

Tilrettelæggelsesform: Arbejdsformerne omfatter foredrag, seminarer, case-baseret læring, øvelser bl.a. i akademisk skrivning, studiegrupper, elearning og vejledning.

Eksamen: Eksamensform 1: Skriftlig opgave efterfulgt af mundtlig eksamination

� Indleveret skriftlig opgave på maksimalt 15 normalsider inklusiv noter og litteraturliste efterfulgt af mundtlig eksamination af 30 minutters varighed (inklusiv votering). Her behandles en

problemstilling, som den studerende har formuleret, og som er godkendt af eksaminator.

� Udarbejdes den skriftlige opgave af en gruppe (jf. modulbeskrivelse) øges sideantallet (to studerende: 20 normalsider; tre studerende 25 normalsider).

� Bedømmelse sker på grundlag af en samlet vurdering af opgaven og den studerendes mundtlige præstation ved eksaminationen.

Se i øvrigt studieordning:

http://www.dpu.dk/Everest/Publications/Uddannelse%5CMasteruddannelse%5CStudieordninger%2 02008/20070706122718/CurrentVersion/Studieordning_vejledning_marts08.pdf?RequestRepaired=

true

Litteratur:

Der indkøbes/udleveres:

Højdal, L. & Poulsen, L. (2007). Karrierevalg. Teorier om valg og valgprocesser. Fredensborg:

Studie og Erhverv og

Plant, P., Nielsen, G.F. & Hansen, F.T. (red) (2011). Vejledningsdidaktik. KBH: Schultz

I det følgende er litteratur mærket med * at finde i Master i Vejledning kompendiet og litteratur mærket med # findes i elektronisk udgave.

Session 1

Dato og klokkeslæt: 6/9 – 2012 kl. kl.10.00-12.30 og 13.30-16.00 Titel: Hvad er vejledning

Underviser: Peter Plant Sted: DPU, KBH

Mål:

Efter introduktionsdagene har de studerende

 tilegnet sig indsigt i bredden af karrierevejledningsbegrebet

 tilegnet sig et overblik over forskellige vejledningsformer, deres grundlag og praktiske implikationer

 tilegnet sig et overblik over begrebsdannelser i vejledning Indhold:

Gennemgang og diskussion af indholdet og betydningen af vejledning, rådgivning, coaching, mentoring og forholdet mellem vejledning og fx pædagogik og terapi. Hertil introduktion til blandt

(8)

de studerende indbyrdes, til Danmarks Pædagogiske Bibliotek og til kommunikationssystemet elearning. Fælles oplæg og gruppevise drøftelser. Øvelse med afsæt i teorierne.

Litteratur knyttet til undervisningen

 # Collin, A. (1996). “Re-thinking the Relationship between Theory and Practice”. British Journal of Guidance and Counselling, Vol. 24, No. 1. Online:

http://www.gla.ac.uk/wg/collin.htm )

 Holland, J.L. (1973). Making vocational choices: a theory of careers. Englewood Cliffs:

Prentice-Hall

 Højdal, L. & Poulsen, L. (2007/2009). Karrierevalg : teorier om valg og valgprocesser.

Fredensborg: Studie og Erhverv, s. 73-100

 Kaiser, Birte m.fl. (2004). Mentor - den fleksible vejleder. Esbjerg: CVU Vest Press, s. 226- 286

 * McLeod, J. (2003). An Introduction to Counselling. Maidenhead: Open University Press (kapitel 1)

 Løve, T. (2005). Vejledning ansigt til ansigt – Teorier og metoder i den individuelle vejledning. Fredensborg: Studie og Erhverv, kap. 1, 3, 4

 # Plant, P. (2009). Uddannelses- og erhvervsvejledning. Leksikon artikel http://www.leksikon.org/art.php?n=5159

 Plant, P., Nielsen, G.F. & Hansen, F.T. (red) (2011). Vejledningsdidaktik. KBH: Schultz, kap 1 & 5

 * Stokes, P. (2003). Exploring the relationship between mentoring and counselling. British Journal of Guidance & Counselling, Vol. 31, No. 1, 2003.

Supplerende litt:

 # EUs Common Reference Tools mv på

www2.trainingvillage.gr/etv/publication/download/panorama/4045_en.pdf

Gørtz, K. E. S. (red) (2008). Coaching i perspektiv: en grundbog. København: Hans Reitzels Forlag

 Holland, J.L. (1997). Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments. N.Y.: PAR

# Diskussion om/af John Holland’s congruence teori:

http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-242997/The-congruence-problem-in-John.html

# Holland’s SDS test: http://www.self-directed-search.com/Default.aspx eller gratis på norsk http://www.nav.no/VeiledningWeb/sporsmal.do?testType=yrkesinteresser

Telter, R. m.fl.(2002). Coaching læring og udvikling. KBH: Psykologisk Forlag, s. 21-44, s.

85-106, s. 149-177

Watts, A.G. m.fl. (1998). Uddannelses- og erhvervsvejledning. Teori og praksis. Fredensborg: Studie og Erhverv (kapitel 1,2 og 3)

Forberedelse til undervisningen:

Orienterer dig i litteraturen, læs især primær litteratur teksterne med særlig fokus på forholdet mellem vejledning og andre interventioner (rådgivning, terapi, etc). Forhold dig til de forskellige tilgange og reflekter over din egen / dine egne: hvilke teorier bygger dine tilgange på?

(9)

Session 2 (fælles kl 10-12.30: se program ovenfor)

Dato og klokkeslæt: 7/9 – 2012 kl. 13.30– 16.00 Titel: Positivistiske tilgange

Underviser: Peter Plant Sted: DPU, KBH

Mål: Efter denne session har de studerende erhvervet sig

 tilegnet sig indsigt i forholdet ml skriftlighed og akademia (fælles formiddag)

 indblik i positivismens indflydelse på vejledningstilgange og -metoder; hvordan de forklares og hvilken praktisk betydning de har haft

forståelse for nutidige positivistisk orienterede tilgange i vejledning. At måle & veje: fordele og ulemper

Indhold:

Dialogbaserede oplæg: Psykoteknik; træk-faktor vejledning, rationel mål-tænkning vs eller i samklang med vejlederen som samfundsforandrer. Gruppedrøftelser. Øvelse/test med afsæt i teorierne.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Primær:

 Egan, G. (2002). Den kompetente vejleder. RUEs skriftserie. Fredensborg: Studie og Erhverv

Gummere, R. M. (1988). The Counselor as Prophet: Frank Parsons, 1854-1908. Journal of Counseling and Development /may 1988 /vol 66, 21-24

 Løve, T. (2005). Vejledning ansigt til ansigt – Teorier og metoder i den individuelle vejledning. Fredensborg: Studie og Erhverv, s. 109-164

 Plant, P. (2009). Fæste. Dansk uddannelses- og erhvervsvejledning 1886-2009.

Fredensborg: Studie og Erhverv, især s. 11-75

 * Plant, P. (2011). Zen og kunsten at vejlede. VejlederForum2/2011. Se også http://vejlederforum.dk/page3.aspx?recordid3=1016 (gratis prøve abonn)

Sekundær:

 # Om Frank Parsons: http://www.bookrags.com/biography/frank-parsons/

Watts, A.G. m.fl. (1998). Uddannelses- og erhvervsvejledning. Teori og praksis. Fredensborg: Studie og Erhverv

Forberedelse til undervisningen:

Orientere sig i litteraturen, læse teksterne og med særlig fokus på positivistiske, træk-faktor orienterede tilganges oprindelse og aktuelle implikationer

Session 3

Dato og klokkeslæt: 25/9 – 2012 kl. kl.10.00-12.30 og 13.30-16.00 Titel: Life-span tilgange og kognitive og socialkognitive tilgange Underviser: Lisbeth Højdal

Sted: DPU, KBH

(10)

Mål: At de studerende erhverver sig:

 Viden om de væsentligste teoridannelser indenfor livsforløbstilgangen og det socialkognitive perspektiv på forståelse af karriereudvikling og -valg.

 Kendskab til kognitive og informationsteoretiske tilgange til forståelse af faktorer af betydning for valg og valgprocesser

 Indblik i forskellige teoretiske udgangspunkter for forståelse af individets rolle i

valgprocessen - herunder anvendelsen af begreberne self-knowledge, self-concepts og self- efficacy- og i hvordan samspillet mellem individuelle og kontekstuelle faktorer forklares i forskellige teorier.

Indhold:

Dialogbaserede oplæg:

Donald Super’s Life-Span, Life-Space Approach to Careers Social Cognitive Career Theory (SCCT)

Cognitive Information Process Approach to Careers (CIP)

Brainstorm og plenumdebat om menneskesynet i teorier om valg og valgprocesser Mindre gruppeøvelser med afsæt i de tre teorier

Litteratur knyttet til undervisningen:

Primær:

 Højdal, Lisbeth & Poulsen Lene (2007/2009). Karrierevalg. Teorier om valg og valgprocesser. 2. udgave. KBH: Schultz/Studie og Erhverv. (Kapitel 1, 3, 7 & 8)

 Lent, Robert, W.; Brown, Steven D. & Hackett, Gail (1994): Toward a Unifying Social Cognitive Theory of Career an Academic Interest. I: Journal of Vocational behavior, 34, 279-288

 # Madsen, Benedicte (2002). En feltdynamisk teori om individ og grupper. Gensyn med Kurt Lewin. 2. reviderede udgave. Psykologisk Instituts Center for Systemudvikling. Aarhus

Universitet, Juni 2002. http://mit.psy.au.dk/cfs/pdf/feltdynamisk_teori.pdf

 # Brown, Steven D. (2010). Vocational Hope: A Key Factor in Drop-Out Prevention.

http://www.ug.dk/flereomraader/videnscenter/vejltemaer/tidligeretemaer/tema_at_komme_i _maal.aspx

Sekundær:

 Bandura, Albert (2000). Self-efficacy. The Exercise of Control. Fourth printing. New York:

Walt, Freeman and Company

 Højdal, Lisbeth. (2005). Valgkompetence og vejledning. I: Vejbred – en antologi om vejledning. KBH: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

 Kelly, George A. (1963). A theory of personality. The psychology of personal constructs.

W.W. Norton & Company, Inc.

 Lent, Robert W. (2005). A Social Cognitive View of Career Development and Counseling.

I: Career Development and Counseling. Putting Theory and Research to Work. John Wiley

& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

(11)

 Lent, Robert; W., Brown, Steven D. & Hackett, Gail: Social Cognitive Career Theory. I:

Brown, Duane and associates (2002): Career Choice and Development, 4. Edition. San Francisco: Jossey- Bass Publishers (Kapitel 7 & 8)

Forberedelse til undervisningen:

Læsning af primær litteratur.

Overvej hvilket menneskesyn der ligger til grund for din forståelse af individet i vejledningen og hvilken betydning dette kan have for dit metodevalg

Session 4

Dato og klokkeslæt: 26/9 – 2012 1) kl.10.00-12.30 og 2) 13.30-16.00 Titel: Eklektisk vejledning. Kompromis og tilpasning

Underviser: Peter Plant Sted: DPU, KBH

Mål: Efter denne session har de studerende

 tilegnet sig et indblik i, hvordan vejledning have forskellige, supplerende tilgange på et bevidst eklektisk grundlag

 tilegnet sig et indblik i konstruktivistiske tilgange og deres implikationer for vejledningspraksis

 tilegnet sig et indblik i kompromis/circumscription karrierevalgs teorier og deres implikationer for vejledningspraksis

Indhold: Dialogbaserede oplæg om trinvise tilgange og konstruktivistiske tilgange. Og om

Gottfredson’s circumskription teori. Plenumdebat om teorierne. Mindre gruppeøvelser med afsæt i tilgangene.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Primær

 # Colley, H. (2004). Vælger vi selv vores karriere, eller vælger den os? Vejlederforum 4/2004. Adgang via (gratis) prøveabonn på http://www.se.dk/page3.aspx?recordid3=242

 Gelatt, H.B. (1989). Positive Uncertainty: A New Decision-Making Framework for Counseling. Journal of Counseling Psychology, Vol 36(2), pp 252-256, April 1989

 * Gelatt, H.B. & Gelatt, C. (2003). The Power of Positive Uncertainty: Making Creative Career Decisions. Opinion Papers. Global Realities: Celebrating our Differences, Honoring our Connections. Se også

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSea rch_SearchValue_0=ED481339&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED481339

# Gottfredson, L. S. (2005). Using Gottfredson's theory of circumscription and compromise in career guidance and counseling. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career

development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 71-100). New York:

Wiley.

(12)

 # Make it (happen)stance. Artikel fra Berkely University Career Centre om Krumboltz’s teori https://career.berkeley.edu/article/070216a-ef.stm

 * Mitchell, K.E. Leven, A.L. & Krumboltz, J.D. (1999) Planned Happenstance:

Constructing Unexpected Career Opportunities. Journal of Counseling and Development, Spring 1999, Vol 77, 115-125

 Højdal, L. & Poulsen L. (2007/2009). Karrierevalg. Teorier om valg og valgprocesser. 2.

udgave. Forlaget Studie og Erhverv, s. 127-158

 Peavy, R.V. (2009; opr udg 1998). Konstruktivistisk vejledning. Teori og metode.

Fredensborg: Studie og Erhverv

 * Plant, P. (2001). Vejen ad hvilken: Konstruktivistisk vejledning. I: Jensen, C.N mfl.

(2001). Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. KBH: Billesø & Baltzer

 # Savickas, M., et al. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior Volume 75, Issue 3, December 2009, pp. 239-250 Sekundær litt

 Gergen, K. (2006). Det mættede selv. Identitetsdilemmaer i nutiden. KBH: Dansk Psykologisk forlag

 Krumboltz, J.D., & Levin, A.S. (2004). Luck Is No Accident: Making the Most of Happenstance in Your Life and Career. Atascadero, CA: Impact Publishers.

 # Linda Gottfredson’s omfattende hjemmeside

http://www.udel.edu/educ/gottfredson/reprints/pubtopics.htm#cctheory

 McMahon, M. & Patton, M. (2006) (eds). Career counselling. Constructivist approaches.

London: Routledge

 Peavy, R.V. (2005). At skabe mening. Den socio-dynamiske samtale. Fredensborg: Studie og Erhverv

Forberedelse til undervisningen:

Læs primær litteratur.

Overvej hvad der ligger til grund for din forståelse og valg af eklektiske vejledningstilgange - og hvilken betydning dette kan have for din praksis.

2)

Dato og klokkeslæt: 26/9 – 2012 13.30-16.00 Titel: Professionsvejledning

Underviser: Christian T. Lystbæk Sted: DPU, KBH

Mål

Efter denne session har de studerende

 tilegnet sig et overblik over begrebsdannelser i (pædagogisk) professionsvejledning

 tilegnet sig et overblik over forskellige former for professionvejledning, deres pædagogiske/didaktiske grundlag og praktiske implikationer

 tilegnet sig et indblik i, hvordan vejledning have forskellige, supplerende tilgange på et bevidst eklektisk grundlag samt de principielle og praktiske problemer, som dette kan medføre

Indhold:

(13)

Præsentation og diskussion af indholdet og betydningen af forskellige former for og forståelser af vejledning ifm. professionsuddannelse og -udvikling. Fælles oplæg og gruppevise drøftelser.

Litteratur knyttet til undervisningen Primær

 Lystbæk, C.T. (200) Pædagogikkens terminologiske trængsel. I KvaN, vol. 83, 2009

 Lystbæk, C.T. (2007) Guidance in the professions. I Plant, P. (red) (2007). Ways. KBH: DPU Press

Sekundær

Lystbæk, C.T. (2011) Kan de viise vise vej? I Plant, P., Nielsen, G.F. & Hansen, F.T. (red) (2011). Vejledningsdidaktik. KBH: Schultz, kap 6

Skagen, K. (2004) I veiledningens landskap. Innføring i veiledning og rådgivning. Oslo:

Høyskoleforlaget.

Forberedelse til undervisningen:

Orienter jer i litteraturen og overvej hvad der ligger til grund for din forståelse og valg af tilgang til vejledning ift. kolleger (kommende, nye hhv. erfarne) samt hvilken betydning dette har for den kollegiale vejledning, du opsøger og tilbyder.

Session 5

Dato og klokkeslæt: 27/9 – 2012 kl. kl.10.00-12.30 og 13.30-16.00 Titel: Roller og refleksion i vejledning

Underviser: Helle Nordentoft Jakobsen Sted: DPU, KBH

(formiddag) Roller i vejledning – 3 teoretiske og metodiske perspektiver Mål

Målet er at de studerende får indsigt i hvad 3 forskellige teoretiske perspektiver på roller i vejledning – både vejlederens og den vejledtes rolle - kan bidrage med i en analyse af vejleder praksis. En central pointe er, at de forskellige teoretiske positioner giver forskellige perspektiver på vejleder og vejledtes roller i praksis.

Indhold

Undervisningen skitserer 3 teoretiske perspektiver indenfor posttrukturalistisk og interaktional teori – som tematiserer vejlederens/den vejledtes henholdsvis position, rolle og

identitet/medlemskategori.

Tilrettelæggelse af undervisningen

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg om de teoretiske positioner og applikation af disse på analyser af en empirisk sekvens. Analysen af den samme sekvens med forskellige teoretiske blikke tydeliggør forskellene i disse blikke og deres betydning for analysernes konklusioner.

(14)

Primær litteratur

 *Aronson, K. (1998): Identity-in-Interaction and Social Choreography. Research on Language and Social Interaction, 31(1), 75-89

 *Baker, C. (2004). Membership categorization and interview accounts. In: Silverman, D.

(2004). Qualitative research. Theory, Method and Practice. London: Sage, pp. 162-176

 Søndergaard, Dorte Marie (2005): At forske i komplekse tilblivelser. Kulturanalytiske, narrative og poststrukturalistiske tilgange til empirisk forskning. I Torben Bechman Jensen og Gerd Christensen: Psykologiske og pædagogiske metoder – kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis. Roskilde: Roskilde Unversitetsforlag.

Sekundær litteratur

 Jacobsen, Michael Hviid & Kristiansen, Søren Mortensen, Nils (2002): Erving Goffman:

sociologien om det elementære livs sociale former. København: Hans Reitzel

 Søndergaard, D. M. (2002). Poststructural approaches to empirical analysis. Qualitative Studies in Education, 15(2), 187-204.

 Lepper, G. (2000): Categories in Text and Talk. A Practical Introduction to Categorization Analysis. London, ThousandOaks, New Delhi: Sage Publications.

Forberedelse

Orienter jer i litteraturen og overvej forskelle mellem de 3 måder at italesætte roller og deres betydning på – samt hvilken betydning det kan få for analyser af vejledningspraksis.

(eftermiddag) Refleksion i vejledning

Mål

Målet med undervisningen er at give de studerende en teoretisk og empirisk forståelse af refleksionsbegrebet i forhold til vejledning i en professionskontekst.

Undervisningens indhold

Refleksionsbegrebet står helt centralt i professionsorienteret vejledning. Men hvad vil det egentlig sige at reflektere? Og hvorfor er det godt at reflektere? Undervisningen diskuterer

refleksionsbegrebet og dets mulige karakteristika og betydninger. Desuden eksemplificeres det, hvordan refleksion praktiseres i sundhedsfaglig supervision med afsæt i underviserens ph.d.- afhandling.

Tilrettelæggelse af undervisningen

Undervisningen veksler mellem teoretiske input og små refleksionsøvelser med henblik på at forankre betydningen af de teoretiske input i de studerendes praksis.

Primær litteratur

 *Høyrup, Steen (2004): Reflection as a core process in organisational learning. Journal of Workplace Learning, 18(8), 442-454.

 *Nordentoft, Helle Merete (2008): Sprogspil om følelser i supervision. I: Anne Juutilainen (red.). Supervision i sundhedsprofessioner. Perspektiver og metoder. København: Hans Reitzels Forlag

(15)

 Wahlgren, Bjarne; Høyrup, Steen; Pedersen, Kim og Ratleff, Pernille (2002): Refleksion og læring. Kompetence udvikling i arbejdslivet. København: Samfundslitteratur.

Sekundær litteratur

 Andersen, Tom (2001): Reflekterende Processer. Samtaler og samtaler om samtalerne.

København: Dansk Psykologisk Forlag.

Forberedelse til undervisningen:.

Tænk over, hvordan du definerer og praktiserer refleksion i dit job som vejleder. Brug litteraturen og gerne eksempler fra din praksis som inspirationskilde.

Session 6

Dato og klokkeslæt: 22/10 – 2012 kl. 10.00-12.30 og 13.30 – 16.00 Titel: Narrative tilgange; tilfældighed og karriereudvikling Undervisere: 1) Camilla Hutters og 2) Jesper Aaskov

Sted: DPU, KBH 1) Formiddag Mål

Efter sessionen har de studerende erhvervet:

 Kendskab til forskellige retninger og kernebegreber indenfor narrativ vejledning

 Kendskab til såvel individuelle og kollektive metoder indenfor narrativ vejledning, herunder hvordan de kan anvendes i en dansk vejledningspraksis.

 Erfaring med at analysere og konstruere fortællinger om uddannelsesvalg.

Indhold

Introduktion til narrativ vejledning og de teoretiske forståelser og metoder, som vejledningsformen udspringer af. Fokus vil være på at belyse hvordan arbejdet med fortællinger i vejledningen kan understøtte de vejledningsstuderende meningsskabelse og forståelse af handlemuligheder. Herunder hvilke konstruktionsprocesser hhv. individuelle og kollektive metoder kan bidrage til.

I forlængelse heraf skal de studerende selv afprøve metoderne i mindre workshops.

Litteratur knyttet til undervisningen:

 # Hutters, Camilla & Krøjer, Jo (2006). Metodehåndbog i fortælleværksteder. KBH:

Højskolernes Forening. Se: http://www.ffd.dk/media/118452/metode_fortaelle.pdf

 * Hutters, Camilla & Krøjer, Jo (2008). Kollektivet som korrektiv. Fortælleværksteder som kritik af neoliberalt selvarbejde. Tidsskrift for arbejdsliv nr. 1 2008.

 Cochran, Larry (1997). Career Counselling. A narrative approach. London: Sage Publication. Kapitel 1 +2 (s. 1-55).

 #Undervisningsministeriet (2004). Fortællingen i vejledningen – narrativ vejledning. Se:

http://pub.uvm.dk/2004/fortaellingen/

(16)

Supplerende litteratur:

 Amundson, N. & Thrift E. (2005). Hermeneutic-narrative approaches to career counselling.

Perspectives in Education. University of Pretoria, South Africa.

 # McIlveen, Peter & Patton, Wendy (2007). Narrative Career counselling. Theory and Exemplars of Practice. Se:

http://eprints.usq.edu.au/3121/1/McIlveen_Patton_2007_Authorversion.pdf

 Morgan, Alice (2005). Narrative samtaler. KBH: Hans Reitzels forlag 2)eftermiddag

Mål: Efter denne session har de studerende erhvervet sig indblik i teorier, der forholder sig kritisk til lineær uddannelsestænkning. Derudover gives indblik i, hvordan begrebet Tilfældighed kan inddrages som et konkret element i vejledningen.

Indhold: Dialogbaseret undervisning. Open-mindedness, Karrierenysgerrighed og Positive

Uncertainty sættes overfor nomalbiografiens ’rigtige’ uddannelsesvalg. Er det overhovedet muligt at kombinere tilfældighed og uddannelsesvejledning?

Litteratur knyttet til undervisningen:

Primær:

 Højdal, L. og Poulsen, L.(2007). Karrierevalg – Teorier om valg og valgprocesser. KBH:

Studie og Erhverv, (Kapitel 5)

 Krumboltz J.D. (2009). The Happenstance Learning Theory. Journal of Career Assessment, Volume 17, pp.135-154

 #Aaskov, J. (2010). Tilfældighed – En dynamisk vejledningsmetodik. Masteropgave. KBH:

DPU. http://vejledning.net/Sider/Videndeling/Diplom-

%20og%20masteropgaver/Masterprojekt%20Tilfaeldighed%20-

%20en%20dynamisk%20vejledningsmetodik.pdf Sekundær

 Gelatt, H.B (1989). Positive Uncertainty: A new Decision-Making Framework for Counseling. Journal of Counseling Psychology 36, pp. 252-256)

 # Gelatt, H.B (2008). Rules of the Road Never Traveled.

http://community.icontact.com/p/hbspoi/newsletters/rules/posts/5184833014534701142

 Krumboltz, J. D., Levin, A.L og Mitchell, K.E.(1999). Planned Happenstance: Constructing Unexpected Career Opportunities. Journal of counselling & development, vol. 77, 115-124.

 Krumboltz, J. D. og Levin, A.S. (2004). Luck is no accident: Making the most of Happenstance in your life and Career. NY: Impact Publishers

(17)

 # Aaskov, J. (2010). Den tilfældige vejledning. VUE Nyt december 2010 (side 27-30).

http://vejledning.net/Sider/Udgivelser/Nyhedsbreve/VUE-NYT%20december%202010.pdf

 Aaskov , J. (2011): Sikker usikkerhed og planlagt tilfældighed. Artikel i magasinet

”Vejlederens værktøjskasse”. VejlederForum (http://vejlederforum.dk/?id=1216) Forberedelse til undervisningen:

Læsning af primær litteratur. Overvej, hvor lineær din egen karriereudvikling har været og hvilken betydningen det har for den vejledning du praktiserer.

Session 7

Dato og klokkeslæt: 23/10 2012, kl 10 – 12.30 og 13.30 - 16.00 Titel: Vejlednings aktionsforsking; forskning i vejledning Underviser(e): 1) Helle Nordentoft Jakobsen & 2) Rie Thomsen Sted: DPU

1) Formiddag:

Titel: Vejlederen som forsker i et aktionsforsknings perspektiv Underviser: Helle Nordentoft Jakobsen

Sted: DPU, København Mål

Efter denne session har de studerende erhvervet sig indblik i teoretiske og empiriske betydninger af forskning i vejledning i et aktionsforsknings perspektiv.

Undervisningens indhold

Undervisningen gennemgår centrale argumenter for og udfordringer i at bedrive aktionsforskning indenfor vejledning med afsæt i mit eget forskningsprojekt om sundhedsfaglig supervision.

Tilrettelæggelse af undervisningen

Undervisningen veksler mellem teoretiske input og små refleksionsøvelser med henblik på at forankre betydningen af de teoretiske input i forhold til studiet på master i vejledning,

opgaveskrivningen og ikke mindst de studerendes praksis.

Primær litteratur

 Olesen, Birgitte Ravn: Aktionsforskning – om at skabe meningsfuld viden og forandring sammen I Pernille Almlund og Nina Blom Andersen(red): Fra metateori til kommunikation.

Udkommer september 2011 på Hans Reitzels forlag.

 Påske, Karen (2010): Vejledning til fremtiden - Et studium af e-mailvejledning i Studievalgscentre, Ph.d.-afhandling Afsnit 5: Metode: s 39-81.

 # Dick, B.Beginners' guide to action research. Se:

http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arp/guide.html Sekundær litteratur

(18)

 Nielsen, K. A. (2001). Eksperimentelle metoder og aktionsforskning - om sociale eksperimenter og aktions-forskning som kvalitativ forskningsmetode i arbejdslivsforskning.

In K. Bransholm Pedersen, & L. Drewes Nielsen (Eds.), Kvalitative metoder: Fra metateori til markarbejde (). Frederiksberg C: Roskilde universitetsforlag.

 Reason, P., & Bradbury, H. (2001). Handbook of action research: Participative inquiry and practice. Lon-don: SAGE.

 Svensson, L., & Aagaard Nielsen, K. (2006). Action research and interactive research:

Beyond practice and theory. Maastricht: Shaker Publishing.

Forberedelse til undervisningen:.

Læs teksterne til undervisningen og overvej, hvorfor/hvordan du kunne lave et projekt på dit arbejde, som er inspireret af aktionsforskning – fordele/ulemper.

2) eftermiddag

Titel: Vejledning i fællesskaber - undersøgelsesmetode og resultater fra en ph.d.

afhandling.

Underviser: Rie Thomsen Sted: DPU, KBH

Mål: Efter denne session har de studerende tilegnet sig et indblik i, hvordan vejledning kan være både individorienteret og fællesskabsorienteret – og fået en introduktion til hvordan vejledning kan undersøges fra et deltagerperspektiv.

Indhold: Hvorfor er meget vejledning individorienteret? Hvordan kommer forskellige interesser til udtryk i vejledningssammenhænge? Hvordan kan vejledningssammenhænge belyses fra et

deltagerperspektiv?

Litteratur knyttet til undervisningen:

 * Hansen, J. N. (2009). En mindre individualiseret vejledningspraksis – Vejledning i fællesskaber. UU-INFO Maj 2010.

 * Krøjer, J., & Hutters, C. (2008). Kollektivet som korrektiv: Fortælleværksteder som kritik af neoliberalt selvarbejde. Tidsskrift for arbejdsliv, 10(1), 72-88

 *Thomsen, Rie (2009). Vejledning i fællesskaber - karrierevejledning fra et deltagerperspektiv. Fredensborg: Studie og Erhverv. Kap. 5.

Forberedelse til undervisningen:

Læs litteratur og overvej betydningen af vejledningens tilrettelæggelse. Overvej fx hvordan er din/en vejledning tilrettelagt og hvorfor den er tilrettelagt på netop den måde?

Session 8

Dato og klokkeslæt: 24.10.2012, kl.10.00-12.30 og 13.30-16.00

(19)

Titel: Teori, empiri & vejledningspraksiser Underviser: Anders Lovén

Sted: DPU, KBH

Mål: Efter denne session har de studerende

 Utvecklat kunskap kring dilemman och problemställningar i vägledning

 Förvärvat insikt i svensk forskning kring vägledning i skola och arbetsförmedling

 Reflekterat över sambandet mellan teori och metod i vägledningen

Innehåll: Vägledningens dilemman idag och betydelsen för vägledningens praxis. Översikt över forskning i Sverige kring vägledning och dess betydelse för vägledarrollen. Diskussion kring sambandet mellan teorier och metoder i vägledning.

Litteratur:

 Lovén, A. (1995). Vejledning i nærbillede. Fredensborg: Studie og Erhverv

 * Lovén, A. (2003). The Paradigm shift - rhetoric or reality? International Journal for Educational and Vocational Guidance, Vol. 3, No. 2, 2003, pp. 123-135

 Lundahl, L. (2010) (red.). Att bana vägen mot framtiden: karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur

Förberedelser till undervisning:

Läs litteraturen ovan

Reflektera över hur forskningsresultaten kan ses i ett dansk vägledarperspektiv Reflektera över vilken betydelse teorier har för vägledningens praxis

Session 9

Dato og klokkeslæt: 8.11.2012, (1) kl. 10.00-12.30 og (2) 13.30-16.00

Titel: (1) Forskningsmetodiske tilgange til at forstå, diskutere og vurdere vejledning, (2) Grounded theory og analyse af vejledningspraksis

Underviser(e) (1) Ulla Højmark Jensen; (2) Helene Valgreen Sted: DPU, København

Mål:

Efter denne session har de studerende

(1) tilegnet sig et meta perspektiv i forståelsen af forskning i vejledning mhp på at udvikle en øget forståelse af egne positioner og forskningstilgange

(2) erhvervet sig indblik i grounded theory som metode til analyse af vejledningspraksis Indhold:

(1) Undervisningen tager afsæt i Launsø og Riepers definitioner og bruger disse som afsæt til at diskutere forskellige tilgange til at evaluere og vurdere vejledning.

(2) I undervisningen gennemgås grounded theory, både som konkret analysemetode og set i et historisk lys. Med udgangspunkt i en case afprøver de studerende selv metoden. Vi diskuterer relevans og validitet af grounded theory i vejledningspraksis og –forskning.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, øvelser og diskussion.

(20)

Litteratur knyttet til undervisningen (1):

 # EVA (2007). Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. KBH: Danmarks Evalueringsinstitut, se

http://www.eva.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files/Filer/Projekter%202006/vejled ning_om_valg_af_uddannnelse_og_erhverv_-_endelig_udgave__sidste__rev__kd.pdf

 Launsø, L. & Rieper, O. (2000/2005). Forskning om og med mennesker: forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskningen. KBH: Nyt Nordisk Forlag

 Plant, P. (2007). Nordic Research in Educational and Vocational Guidance. In: Plant, P. (red) 2007. Ways – On Career Guidance: KBH: DPUs Forlag, pp. 15-38. Kort dansksproget udg:

# Plant P. (2007). Nordisk vejledningsforskning, Via Vejledning 11/ 2007,

http://www.ug.dk/flereomraader/videnscenter/vejltemaer/tidligeretemaer/nordisk_vejledning sforskning__peter_plant.aspx

 # VejlederForum 1/2011, klumme over Vejledningens Effekt + replik/duplik. Adgang via (gratis) prøveabonn på

http://www.vejlederforum.dk/default.aspx?id=897&recordid897=1034

(2): Litteratur knyttet til undervisningen:

Primær litteratur:

 *McLeod, J. (2001): Using Grounded Theory, in Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy. London: SAGE Publications. Chapter 6, p. 70-89.

 * Boolsen, M. W. (2006): Grounded theory, in Kvalitative analyser. At finde årsager og sammenhænge. Kapitel 6. Kbh: Hans Reitzels Forlag.

Sekundær litteratur:

Se referencer i John McLeods ref. ovenfor.

Forberedelse til undervisningen:

 (1) Læs teksterne og overvej egne forskningstilgange. Særlig vægt på Launsø, L. & Rieper, O. (2000/2005) kapitel om forskningstilgange - og på Jensen, U. H. (2005). Unge uden uddannelse, hvem er de og hvordan kan de vejledes?

 (2) Overvej, om grounded theory kunne være en relevant metode for dit projekt.

I bekræftende fald: Hvorfor og hvordan? I benægtende fald: Hvorfor ikke?

Session 10 (fælles kl 10.00-12.30: se program ovenfor)

Dato og klokkeslæt: 9.11.2012, (1) kl. 10.00-12.30 og (2) 13.30-16.00 Titel: Forskning i vejledning – et politisk felt

Underviser: Peter Plant Sted: DPU, København

Dato og klokkeslæt: 9.11.2012 kl. 13.30-16.00 Mål:

(21)

Efter denne session er målet, at den studerende:

 Har udviklet et kendskab til centrale begreber og problemstillinger indenfor vejledningsforskning

 Har erhvervet sig indsigt i forsknings- og udviklingstendenser der aktuelt præger uddannelses- og vejledningsfeltet

 Har overvejet vejledningspolitiske brudflader i vejledningsfeltets forskning Indhold:

Overordnede udviklingstendenser i vejledningsforskning politik på baggrund af konkret forskning i vejledning og overgangsprocesser. Aktuelle forskningsprojekter og deres politiske placering og betydning

Litteratur knyttet til undervisningen:

 Illeris, Knud m.fl. (2009). Ungdomsliv - mellem individualisering og standardisering, KBH:

Samfundslitteratur. Kapitel 5: Vejledning og andre støtteordninger, s. 115-140

 Pless, Mette (2009). Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet, phd. Afhandling, CeFU, DPU, AAU. Kapitel 4 & 5: Valg- og overgangsprocesser, s.86-135

 Larsen, M.S mfl. (2011). Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning. KBH:

Dansk Clearinghouse. Se

http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/danskclearinghouseforuddannelsesforskning/udg ivelser/SR7finalmapping_210311v5.pdf

Supplerende litteratur:

 Plant, P. (2011). Effekt? Vejlederforum, 2011 … en længere debat om Effekt-undersøgelsen nævnt ovenfor; se hele menings udvekslingen på

http://www.vejlederforum.dk/page897.aspx?recordid897=1034

 Plant, P. (2008). On the shopfloor: guidance in the workplace. In: Athanasou, J. & Esbroeck, R.V. (eds) (2008). International Handbook of Career Guidance. London: Springer

Forberedelse til undervisningen:

 Læs litteraturen anbefalet ovenfor

 Overvej hvilke skillelinier du ser i forskningssyn i teksterne? Hvordan stemmer de overens med de erfaringer du har fra dit arbejdsliv som vejleder? Hvor ligger (evt.) forskelle?

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

• Multiprojekt view - Hvis det planlægges at anvende projektwebben på flere projekter og specielt, hvis det er på flere parallelt løbende projekter med de samme medarbejdere, kan

4 Intra-familie determinanter kan selvfølgelig også være økonomisk determinerede. Dette er et grundlæggende tema i.. virksomhedsform - og for det fjerde kan det være et udtryk for

I sociale hyggelige situation med venner og familie findes det mest passende at indtage usunde fødevarer, som slik, chips, kage og sodavand, og der er ikke signifikant forskel

Formålet med Almen didaktik er at de studerende får indsigt i og overblik over centrale didaktiske begreber og modeller og deres teoretiske forankringer i et pædagogisk..

Formålet med Almen didaktik er at de studerende får indsigt i og overblik over centrale didaktiske begreber og modeller og deres teoretiske forankringer i et pædagogisk

I Haderslev Kommune har der også været et langvarigt samarbejde mellem væreste- derne og kommunens sagsbehandling og misbrugsindsats, men det har ikke på samme måde som

Undervisningen i organisationsteoretiske perspektiver skal give de studerende indsigt i, hvordan man kan forholde sig til kategorien ”organisation” ud fra forskellige perspektiver,

Forskellige sproglige kategoriseringer og deres teoretiske perspektiver på sprog og børns sproglige udvikling vil i større eller mindre grad bidrage til at rammesætte den