Full text

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

D E T K O N G E L I G E B I B L I O T E K THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

(3)

t e n .

(4)

VERDENSKRIGEN 1914-18] 2'

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

130019381006

o m

(5)

I

De gældende Maksimalpriser Detailhandelen

Redaktionen sluttet 27. Septbr. 1918

Før Maksimalbogen å jour!

P O L I T I K E N S F O R L A G 1918

(6)
(7)

De gældende Maksimalpriser i Detailhandelen

Redaktionen sluttet 27. Septbr. 1918

R e d i g e r e t a f c a n d . j u r . K a r l J . E s k e l u n d

Før Maksimalbogen å jour!

P O L I T I K E N S F O R L A G 1918

(8)
(9)

Kød o g Flæsk m . m .

O k s e k ø d II K v a l i t e t . rials

Bov og Bryst

Hellemskært og Tykkam Højreb og Steg

skank Halestykke [nderlaar fderlaar Klump slag

K v a l i t e t 30 Øre og e k s t r a K v a l i t e t

>0 Øre mere. Priserne gælder kun ved Af«

evering af Fordelingsmærker. Ikke«kvali- :etsmærket Kød skal sælges for mindst 20

Øre under Priserne for II Kvalitet.

H a k k e t K ø d . (Ikke Svinekød)

Øre pr. kg

2,35 2,80 2,85 3,15 3.25 2,90 3,75

1 3,45 3,65 2,55

4,40 S v i n e k ø d .

Bov, Brysts og Rygflæsk 1,25

Skinke . . ..' 1,80

Hakket Svinekød 1,30

Renskaarne Tunger 1,20

Forskank og Mellemgulv 0,70

Bagskank og Lever 0,90

Hals* og Skinkeben 0,50

Langryg med Hale 0,30

Hoveder uden Tunge 0,40

» med » 0,44

Hjerter pr. Stk. 0,20

Nyrer — 0,04

Tæer — [I 0,06

(10)

-

Rulleskinker, røgede og benfrie Sylte

For røgede Varer maa tillægges højst 24 Øre pr. kg.

Blod uden Tilsætning af Vand.

» med højst 10 pCt Vand.

Fedtstoffer m. m .

Spisefedt, krydret og ukrydret . Smør

Afsmeltet Talg Klaret

Talglys

Mælk o g Ost m . m.

Piskefløde

Fløde 9 pCt. Fedtindhold . . . . Mælk 5 pCt. Fedtindhold og

Jerseymælk Børnemælk Sødmælk Skummetmælk Kærnemælk

Opbæring i Huset 1 å 2 0 . mere.

(11)

II Øre j Øre I pr- kg pr. kg

skummetmælksost | 1,80

2,20 2,70 3,40 0 pCt. Sødmælksost

5 0 » » . . . .

>0 » »

Kommenost 4 Øre og vokset Ost 5 Øre mere pr. kg.

\ppetitost og Klosterost 2.10

Vlyseost 1,80

sødmælksmyseost 2,50

Rygeost å 500 gr pr. Stk. 0,70

Emmenthaler 8,10

Schweitzer og Gouda 7,85

Roquefort 7,35

Camembert å 300 g r . . . pr. Stk. 2,10 Alle Oste skal være mærket med Mejeriets Numer og med Procentindhold af Sødmælk

eller (de fire sidste) med Ordet »Fuldfed«.

Fisk.

! Øre Øre pr. kg pr. kg

Torsk, vejende over 1 kg 1.04

» » højst 1 kg 0.80

Vesterhavstorsk, opsk. og rensede i 0,80

Sild 0,80

Rødspætter Vægt over 1/4 kg... 1,70

» » højst '/« kg... 0,90

Røget urenset Sild 1,42

» renset » 1,72

For Flaaning og Indpakning maa der ikke beregnes noget Tillæg.

(12)

Kolonialvarer m. m .

Stødt Kaffe

Te, almindelig Te, finere

Surrogater: paatrykt Pris.

Hugget Krystalsukker

» Melis Nr 1 Nr. 2 Nr 1

Nr. 2 og Lff . . . . Lyst Farin

Mørkt Sukker

Før KOktbr. er Sukkerpriserne 8 0 . højere.

Sirup Bihonning Kunsthonning Bivoks

Spriteddike i Løssalg 4°/0. . Ltr.

» i » élU ° l o * Sylteeddike, Løssalg

Ltr Sylteeddike. Løssalg

Ltr.

Sylteeddike. Løssalg Ltr.

Specialitetseddike, Løss 4 H°/0 » Eddike, tappet paa Bryggerierne

7 Decil Udsalgsst. 4°/0 FL

» 41 / 4 »

» 4l/2 »

» 4,„ » Prisen er eksklusive Flasken.

og Taffel*

4 °/0

TaffeL og 4 \ °/o • TaffeL og

41/s ~

(13)

S æ b e r m . m .

Haarde Husholdningssæber . . . .

Bløde » . . . .

Haandsæber å 100 gr Stk.

Soda Blaasten

Rengørings* og Vaskemidler iøvr. paatr. Pris

Mel o g Gryn.

Øre pr. kg

Byggryn, fine j 0,49

» mellemfine og grove . 0,47

» valsede j 0,51

Ved Køb af mindst 2 kg er Priserne 1 Øre lavere.

Havregryn paa Apotek.. '/» kg 0,44

Havregryn i Butik 0,85

» » » 1/g kg 0,45

Groft Rugmel 0,14

Halvsigtet Rugmel 0,20

Sigtebrødsmel 0,21

Standard Hvedemel 0,53

De 3 sidste Melsorter er 1—3 0 . billigere ved Køb af mindst 1 kg.

Seinoulegryn, Mannagryn 0,61 Ved Køb af mindst 21/» kg . . . . 0,60

Kartoffelmel 1,40

» Køb over 1 kg . . . 1,35

Øre pr. kg

(14)

Spiritus, Benzin m . m .

Akvavit Vi Fl. 11,00

» fuselfri » » 10,25

Brændevin » » 9,75

Priserne gælder ekskl. Flasken.

Gær kg 2,04

Benzol » 1,10

Benzin » 1,60

» udenfor København. » 1,85

Benzinsprit » 2,20

Benzolsprit » 1.75

Denatureret Sprit Ltr 3,25

» » under 1 Ltr » 3,50

» » til Belyse

ning og Kogning » 2,97

Under 1 Ltr ' 3,22

D i v e r s e .

Syearn 500 ards 0,65

» 200 » 0,30

» Vindsel 0,12

Bjørnetraad 200 ^ ards 0,60

» 400 » 1,15

Hvide Uldklude kg 3,75

Kulørte, ensfarvede do. . . . » Blandede do. . . . » Indtil videre er Salg af Klude

forbudt.

Karbid »

» fint * 1>45

Tørv paa Station Ton 32,00 3,25

i

1,00

1,40

(15)

Brænde.

Øre Øre pr. kg. pr. kg

Savet og kløvet., over 1000 kg 0,10

» » » . . . 5 0 0 — 1 0 0 0 » 0,10 */,

» » » 50-500 » 0,11

» » » mindre Partier... 0.12

Optændi ngsbrænde 0,13

NB.

Priserne g æ l d e r kun i h o v e d ­ staden.

Det e r forbudt at g ø r e S a l g af Maks­

imalvare a f h æ n g i g af, a t o g s a a a n d r e Varer k o b e s e l l e r af Køberen g i v e s i Bytte.

Iøvrigt er en Række Varer prisreguleret uden Fastsættelse af Maksimalpris, f. Eks. ved Aftaler og ved paabudt Maksimalavance. I mange Tilfælde skal Detailprisen være paa*

trykt eller istemplet. Det gælder Fodtøj, Salt i Pakker og mange andre Varer.

Paa Acetylenlamper er der fastsat over 200 forskellige Priser.

(16)

N y e Maksimalpriser.

(17)

N y e Maksimalpriser.

(18)

N y e Maksimalpriser.

(19)
(20)

A/S. B. Hl ELSEN, KeBEMHAV»

(21)
(22)

Figure

Updating...

References

Related subjects :