møde digitaliseringsnetværks- KKR-

90  Download (0)

Full text

(1)

10. juni 2021

KKR-

digitaliseringsnetværks- møde

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

(2)

Agenda

2

Velkomst v. Poul Erik Kristensen, KL

Meddelelser v. Dorthe Skou Lassen og Karina Hasager Hedevang, MedCom

Opfølgning fra sidst v. Poul Erik Kristensen, KL

Den kommunale gateway v. Pernille E. Christensen, KL

Pause

Status på Et Samlet Patientoverblik v. Mie, Iben og Dorthe, MedCom

Adviser til socialområdet v. Mie Borch Dahl Kristensen, MedCom

Projekt om deling af kommunale prøvesvar v. Kirsten Ravn Christiansen, MedCom

Frokostpause

PRO-udbud v. Christian Callsen, OptimumIT og Signe Vind, Københavns Kommune

SystematicFSIII-udvekslingsdatasættet, hvem kan? v. Dorthe Skou Lassen, MedCom

Status på FHIR-advis v. Mie Borch Dahl Kristensen, MedCom

Kommunernes egen adgang til opdatering af SOR v. Iben Søgaard, MedCom

Tilbagemelding fra FSI v. Bodil Grøn, Fredericia Kommune og Poul Erik Kristensen, KL

Status på FUT v. alle

Eventuelt

(3)

Velkomst

v. Poul Erik Kristensen, KL

(4)

Meddelelser

(5)

Status på FHIR-korrespondance

v. Dorthe Skou Lassen, MedCom

(6)

Meddelelse Status på FHIR-

Korrespondancemeddelelse (CareCommunication)

(7)

Status på Sundhedsjournalprojektet

v. Karina Hasager Hedevang, MedCom

(8)

Opfølgning fra sidst

(9)

Indberetning af Sundhedslovens §138-indsatser

v. Poul Erik Kristensen, KL

(10)

Den kommunale gateway

v. Pernille E. Christensen, KL

(11)

DEN KOMMUNALE GATEWAY

7. KKR-digitaliseringsnetværksmøde, den 10. juni 2021

(12)

Agenda

Tre centrale krav til gatewayen

› Mest muligt genbrug af eksisterende løsninger

› Løsningen skal kunne fungere generisk

› Data skal straksvalideres

Status

12

(13)

Valg af arkitektur

Vision for projektet:

at aflevere strukturerede fælleskommunale Fælles Sprog III-data systematisk til bl.a. Sundhedsdatastyrelsen.

at løsningen er en generisk løsning, som kan opfylde flere behov

at det er enkelt at tilgå data og vedligeholde adgangen for leverandører

at det er muligt at understøtte datakvalitet ved en validering i forbindelse med indberetning

Centralt krav til løsningen, at den bygger på den internationale standard HL7 FHIR.

Yderligere krav er sammenhæng med den Fælles Kommunale Informationsmodel for Sundheds- og Socialområdet

13

(14)

der trækkes i billedets hjørner

Gatewayens initiale opgave

FSIII Gatewayen modtager FSIII data fra EOJ

Fra Gatewayen leveres data til aftagere

• FLIS/KOMBIT

• Sundhedsvæsenets Elektroniske Indberetning (SEI)/SDS

På sigt også gerne

• Danmarks Statistik

• RKKP

Gatewayen er forberedt for yderligere aftagere

14

(15)

som skilleark i forhold til Skriv kapitelnummer i 0X /

GENBRUG AF

EKSISTERENDE LØSNINGER

15

(16)

FSIII Gatewayen tilføjer og tilpasser komponenter i FUT Infrastrukturen

16

(17)

som skilleark i forhold til Skriv kapitelnummer i 0X /

STRAKSVALIDERING

17

(18)

Validering

Gatewayen straksvaliderer*, – det betyder:

Kun de data, som efterlever gældende

regler kan indberettes af EOJ-

leverandøren

Fejl meldes tilbage til leverandøren

Denne retter og genindberetter

Kommune

Regler, som validerer indberetning baseret på FSIII Der er tre typer af regler i gatewayen, som validerer:

At der er tale om lovlige indberetninger (koder) At de påkrævede relationer indberettes

Forretningsregler

* Væsentlig succeskriterium for styregruppen

18

(19)

som skilleark i forhold til Skriv kapitelnummer i 0X /

Funktionsevnetilstan d

Helbredstilstan d

Sundhedslovsindsat s

Servicelovsindsat s

Opfølgningsdato Betydnin

g

Funktionsnivea u Forventet tilstand

Udførelse

Sundhedslovsindsat s

Servicelovsindsat s Funktionsnivea

u

19

(20)

Eksempel på indberetning og validering

Forretningsreglerne betyder, at når modellen PlanlagtIndsats valideres, så tjekkes der for følgende:

1. der angives én kode som kommer fra enten hjemmepleje- eller hjemmesygepleje-indsatskatalogerne

2. der angives én og kun én bevillingstid

3. der angives nul eller flere referencer til Tilstand findes i KLGateway rapporten

4. hvis der angives en planlagtOpfølgning skal den Kontakt der refereres til findes i KLGateway rapporten

5. subjekt skal referere til den borger, der er inkluderet i KLGateway rapporten

20

(21)

som skilleark i forhold til Skriv kapitelnummer i 0X /

PROJEKTET LIGE NU

21

(22)

Tidsplan- hvornår skal data være klar (besluttet 29. april 2021)

Alle leverandører melder, at de har den tekniske snitflade klar til årsskiftet. En række kommuner, at de gerne vil have tid til at gennemgå egne indberetninger og rette op på data inden, de er gældende.

For at imødekomme kommunernes bekymring foreslås det, at der indsættes en periode fra den tekniske implementering til, at data kan anvendes til statistik og opgørelser (udstilling), med en organisatorisk implementering i kommunerne.

Pilot gennemføres og færdiggøres i fjerde kvartal 2021 Kommuner on-boardes i december 21/januar 22

Første kvartal i 2022 til at rette op på data og højne kvaliteten.

Dette vil dog ikke ændre på, at data vil blive overført til hhv. FLIS og Sundhedsdatastyrelsen, så snart disse er klar til at modtage disse.

22

(23)

Økonomiaftalen 2022

Sundhed:

Med henblik på at understøtte behovet for bedre adgang til og deling af

kommunale data er regeringen og KL enige om, at alle kommuner tilvejebringer den nødvendige integration til den fælleskommunale Gateway, som efter planen er færdigudviklet ultimo 2021, senest inden udgangen af 2022, og at alle

kommuner leverer Fælles Sprog III-data til Sundhedsdatastyrelsen via den kommunale Gateway ligeledes inden udgangen af 2022

Social/Ældre

Øvrige initiativer. Parterne er enige om, at alle kommuner skal have implementeret FSIII og tilvejebragt den nødvendige integration til den fælleskommunale Gateway inden udgangen af 2022 med henblik på, at

indikatoren vedr. funktionsevne kan offentliggøres senest i 2023 i en første version

23

(24)

Hvad optager os lige nu…

Endelig aftale med leverandør af infrastruktur Planlægning af test – herunder end2end test DPIA – risikovurdering

Kommende governance

24

(25)

25

Pause 10 min.

(26)

Status på Et Samlet Patientoverblik

v. Mie Borch Dahl Kristensen, Iben Søgaard og Dorthe Skou Lassen, MedCom

(27)

Et Samlet Patientoverblik

Aftaler og Fælles Stamkort

(28)

Indhold

28

• Kort om status i kommunerne - mobilisering

• Orientering om udvalgte implementeringsaktiviteter:

o SOR

o Teams-kanal

o Møder vedr. tilslutning

• Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler

• Fælles tidsplan – alle parter

• Forsinkede leverancer fra Sundhedsdatastyrelsen

o Kommunikation til kommunerne o Timing af indsatser i kommunen

• Test og certificering af EOJ-leverandører

(29)

Kort om status i kommunerne - mobilisering

29

• Sidste kickoff-møde afholdt 26/3 (KMD)

• 79 kommuner har bestilt løsningerne hos deres EOJ-leverandør

• 12 kommuner er i udbud og har derfor ikke bestilt

• 3 kommuner er en del af DSD (Det Storkøbenhavnske Digitaliseringsfællesskab) og mangler afsluttende

kontraktforhandling med leverandør

• Resterende kommuner rykket for svar den 4/6

(30)

Danmarkskort på MedComs hjemmeside

30

https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-kommuner/status-for-implementering

(31)

Orientering om udvalgte implementeringsaktiviteter

• SOR-opfølgning

o 29 kommuner har henvendt sig med spørgsmål vedr. SOR o Individuelle videomøder afholdt med flere kommuner

• Teams-kanal etableret til erfaringsudveksling og spørgsmål

▪ 70 medlemmer/gæster har tilmeldt sig

• Møder vedr. tilslutning

o Der er afholdt møder med hver enkelt EOJ-leverandør sammen med SDS og MedCom til afklaring af, hvem gør hvad ifm.

kommunernes tilslutning til Fælles Stamkort og Aftaleoversigt

(32)

Status på lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler

• Lovforslag er under forberedelse til høring (forventeligt fra medio juni 2021)

• Det forventes at blive udvalgte paragrafgrupper under serviceloven, der

medtages i aftaleoverblikket.

(33)

RegionerKommunerAlm. prak., speciallæge r

Q4-20 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 →

Region Hovedstaden/Sjælland

Ibrugtagning Aftaleoversigt oktober 2021

Aftaler kan vises

i LPS

Stamdata vises og synkroniseres med LPS Systematic

Teknisk leverance. Ibrugtagning Fælles Stamkort fra august 2021, afventer bølgeplan

DXC

Teknisk leverance. Fælles Stamkort klar til ibrugtagning, afventer bølgeplan

Alle LPS og speciallægesystemer

Ibrugtagning Stamkort oktober 2021

KMD ØA aftal e

Region Syd

Region Nord

Teknisk leverance. ibrugtagning Fælles Stamkort fra august 2021, afventer bølgeplan

Go live Nord-EPJ Ibrugtagning

Aftaleoversigt og Fælles Stamkort efteråret 2022/foråret 2023 Ibrugtagning Aftaleoversigt fra januar 2022, afventer bølgeplan

Ibrugtagning Aftaleoversigt fra januar 2022, afventer bølgeplan

Ibrugtagning Aftaleoversigt fra januar 2022, afventer bølgeplan Teknisk leverance

Teknisk leverance

Ibrugtagning Aftaleoversigt og Fælles Stamkort Q1-22

Ibrugtagning Aftaleoversigt og Fælles Stamkort, Q2/Q3-22

Go live EPJ-SYD Teknisk leverance

Teknisk leverance

Aftaler fra LPS og spec.

lægesystemer afleveres

(34)

Forsinkede leverancer fra Sundhedsdatastyrelsen

Forsinkelser på leverancer fra SDS pga. opgaver vedr. Covid-19. Kan ikke estimere præcist, hvornår Covid-19-opgaverne aftager.

o Leverancer vedr. Fælles Stamkort

Opdatering af test2-miljø

Notifikationsservice

System-til-system-kald

Har modtaget udmelding fra Systematic og efterspørger udmelding fra de øvrige EOJ- leverandører

o Hvad og hvordan kommunikeres til kommunerne?

o Københavns Kommune har spurgt til udskydelse af ØA-forpligtelsen eller dispensation

På baggrund heraf får vi også mange henvendelser fra kommunerne vedr. timing af deres

indsatser – hvad kan de gå i gang med nu, og hvad skal de vente med?

(35)

Test og certificering af EOJ-leverandører

• Der er planlagt test for hentning af aftaler for KMD Nexus den 23. juni

• De forsinkede leverancer fra Sundhedsdatastyrelsen kan få betydning for

dette

(36)

Spørgsmål?

(37)

Samlet Patientoverblik - planer

(38)

Samlet Patientoverblik

- planer

(39)

Adviser til socialområdet

v. Mie Borch Dahl Kristensen, MedCom

(40)

Socialområdet Sundhed og omsorg

Problem (tekniske forudsætninger)

10-06-2021 KKR-møde

EPJ/PAS Ét lokationsnr. (EOJ)

Sygehusadvis

(41)

Problem (tekniske forudsætninger)

10-06-2021 KKR-møde

Samme lokationsnr.

Eget lokationsnr. Intet lokationsnr.

Samme it-system som på

sundhedsområdet

Kan potentielt modtage

(afhænger af lokal opsætning)

Kan potentielt modtage (lokal opsætning til videresendelse)

Kan ikke modtage

Andet it-system Kan ikke modtage Kan ikke modtage Kan ikke modtage

(42)

Potentielle løsningsscenarier

10-06-2021 KKR-møde

1. Socialområdet anvender samme it-system som sundhedsområdet

2. Moderniseret infrastruktur med mulighed for datadeling på forespørgsel

3. Den Fælleskommunale Beskedfordeler –

videreudvikling?

(43)

Lovgivningens rammer for modtagelse af sygehusadviser på socialområdet

10-06-2021 KKR-møde

”Til brug for tilrettelæggelsen af omsorgsopgaver mv. for §79a og kapitel 16 i lov om social serviceog sundhedsloven samt til brug for opfølgning af sager efter §§8-10 i lov om

sygedagpenge, kan kommunalbestyrelser og sygehuse udveksle oplysninger om indlæggelse på og udskrivning fra sygehuse af borgere i kommunen. Udvekslingen kan ske automatisk og uden

borgerens samtykke.”

Retssikkerhedsloven på det sociale område §12c LBK nr. 826 af 16/08/2019

(44)

Opfølgning efter sommerferien

10-06-2021 KKR-møde

Muligheden for videreudvikling af Fælleskommunal Beskedfordeler?

Tidsplanerne for moderniseret infrastruktur?

(45)

Projekt om deling af kommunale prøvesvar

v. Kirsten Ravn Christiansen, MedCom

(46)

Baggrund og analyser

46

• Projektet hører under programmet for Digital Almen Praksis:

o Har egen projektgruppe = projektgruppen for kommunale akutfunktioner

• Analyserapport fra Deloitte

→Formålet var at undersøge og beskrive samarbejdet og kommunikationen mellem kommunale akutfunktioner og almen praksis, herunder forbedringsmuligheder i samarbejdet

Projektet arbejder med muligheden for at kunne dele kommunale prøvesvar digitalt og struktureret med almen praksis og sygehuse fra kommuners EOJ-systemer

• Forudsætningsanalyse for udveksling af prøvesvar fra EOJ-systemer

→Formålet var at undersøge forudsætningerne for, at EOJ-systemerne kan afsende prøvesvar (herunder bl.a. undersøgelse af nuværende dokumentationsmuligheder ift. målinger/prøvesvar samt estimering af tid og pris)

(47)

Baggrund og analyser

47

• Forudsætningsanalysen opstillede 3

løsningsmodeller for deling af kommunale prøvesvar

o Arbejder med løsningsmodel 3 fra forudsætningsanalysen

= kommunale prøvesvar, både direkte til lægepraksis og til laboratoriesvarportalen

*vil tilgodese ønsker, både fra kommuner og læger gevinst for øvrige samarbejdspartnere så som sygehuse og vagtlæger

**Opmærksomhed på fokus på (krav om) kvalitetssikring i kommuner…

• Pba. forudsætningsanalysen efterspurgte styregruppen yderligere konkretisering af:

o Forudsætninger o Forventede gevinster

o Økonomi i relation til kvalitetssikring

Denne supplerende analyse er også gennemført

(48)

Supplerende analyse: indhold og formål

48

3 undersøgelsesområder

1) Forudsætninger

2) Forventede gevinster

3) Økonomi i relation til kvalitetssikring

(49)

Supplerende analyse: indhold og formål

49

3 undersøgelsesområder 1) Forudsætninger

Tekniske:

Kommunale prøvesvar i labportalen?

→afklaring af muligheder via møder FHIR-labsvar (afvente ny FHIR-standard)

→dataindsamling Organisatoriske:

Estimering af kommuners parathed ift. kvalitetssikring af præanalytisk forhold og udstyr

→kortlægning via landsdækkende spørgeskemaundersøgelse

2) Forventede gevinster

3) Økonomi i relation til kvalitetssikring

Resultat:

- Muligheder for udstilling af kommunale prøvesvar i

laboratoriesvarportalen er kortlagt, herunder mulige arbejdsgange og flow ift. rekvisition og svar.

- Kommuner har fokus på kvalitetssikring men over halvdelen har ikke indgået aftale om kvalitetssikring. Mange kommuner ønsker dog at begynde arbejdet med indgåelse af en aftale indenfor 1 år.

- Kommuner mangler kendskab til muligheder og aftalemodeller.

(50)

Supplerende analyse: indhold og formål

50

3 undersøgelsesområder 1) Forudsætninger

2) Forventede gevinster

Use Cases

beskrivelse og synliggørelse af arbejdsgange ved implementering – herunder handlinger og slutresultat

forventede gevinster udtrækkes på baggrund heraf

3) Økonomi i relation til kvalitetssikring

Resultat:

- Overblik og historik for samarbejdspartnere – og borgere og pårørende.

- Bedre sammenhæng i borgerens behandling på tværs!

- Tidsbesparelse og løft i datakvalitet.

- Obs. Gevinster vil være meget synlige ved de gentagne besøg ved samme borger, hvor historik let kan genfindes.

(51)

Supplerende analyse: indhold og formål

51

3 undersøgelsesområder 1) Forudsætninger

2) Forventede gevinster

3) Økonomi i relation til kvalitetssikring

Kommuners økonomi i relation til kvalitetssikring

kortlægning via landsdækkende spørgeskemaundersøgelse

Muligheder og priser ift. apparatur med automatisk overførsel af måledata (herunder kommuners planer ift. investering)

research og dataindsamling + spørgeskemaundersøgelse Resultat:

- Udgifter til kvalitetssikring varierer meget afhængig af antallet og type af prøver, herunder også hyppigheden af kvalitetssikringen.

Derudover er det også afgørende for prisen om kvalitetssikring af de præanalytiske forhold også indgår.

- Kommunerne har ikke umiddelbart planer om at investere i nyt udstyr og gør opmærksom på, at de mangler kendskab til dette, herunder tekniske muligheder.

- Der findes ikke stort marked med hyldefærdigt måleudstyr (m.

trådløs overførsel), som kan fungere i den kommunale akutfunktion og dennes rammer.

(52)

Forslag til pilotafprøvningen

• Supplerende analyse → DAP-styregruppen m.fl. anbefaler at gennemføre en pilotafprøvning før eventuel national prioritering og implementering

52

Pilotafprøvningen:

o Interesse fra kommuner og region for at deltage i piloten o EOJ-leverandør er kontaktet og møde er aftalt

(53)

Formål og undersøgelsesemner

• Undersøge, afprøve og afklare en række undersøgelsesemner med henblik på at undersøge om der måtte være nogle

usikkerheder, som skal afklares:

1. Arbejdsflow uden forudgående elektronisk rekvisition

2. Det lægefaglige behandlingsansvar - tydelig ansvarsfordeling 3. Datakvalitet ved kommunale analyseresultater

4. Gevinster

53

(54)

Teknisk løsning

• Kommunale prøvesvar deles via MedComs eksisterende standard for laboratoriesvar (X)RPT01:

→ til almen praksis

→ til sygehuse (via laboratoriesvarportalen)

• Konsekvens:

o EOJ-leverandør skal udvikle og implementere standarden (+ sikre minimumsunderstøttelse af målinger i eget system)

54

•Telefonisk ved henvendelse til akutfunktion

Fysisk fx under udskrivningskonferenc e eller lign.

Rekvisition •Digitalt struktureret via

(X)RPT01

•Modtager er rekvirent

Prøvesvar

(55)

Deltagere og tidsplan (ved afgrænset pilotafprøvning)

• Én EOJ-leverandør (som skal udvikle og implementere standarden for laboratoriesvar)

• 2-3 kommunale akutfunktioner (herunder de kommunale akutfunktioners akutsygeplejersker)

• 4-6 lægepraksis i de respektive kommuner

• 2 sygehusafdelinger i/omkring de respektive kommuner (fx FAM og/eller Medicinsk afdeling)

• Laboratoriesvarportalen (som skal udstille prøvesvarene for sygehuse, da de i dag i deres EPJ-systemer ikke kan modtage prøvesvar/labsvar fra eksterne systemer)

55

(56)

Næste skridt

56

→Pilotens rammer under afklaring

→Mulig tidsplan under afklaring

→Afhængig af EOJ-leverandørens tilbagemelding

Afklaring forventes efter sommeren 2021.

(57)

57

Pause 10 min.

Frokostpause 30 min.

(58)

PRO-udbud

v. Christian Callsen, OptimumIT og Signe Vind, Københavns Kommune

(59)

Kommunal PRO:

Fælles it-løsning til PRO i kommunerne

D. 10. juni 2021

(60)

Indhold

1. Introduktion 2. Hvad er PRO?

3. Kommunal PRO - Fælles it-løsning til PRO i kommunerne

60

(61)

Hvad er PRO?

• PRO står for PatientRapporterede Oplysninger

• PRO omhandler helbredsdata, som borgeren selv indrapporterer

• PRO anvender spørgeskema, som borgeren besvarer

• PRO anvendes inden for mange områder: diabetes, hjerterehabilitering, apopleksi, blødersygdom, osv.

• Forventning om øget anvendelse af PRO i sundhedsvæsenet de kommende år

61

(62)

Gevinster ved PRO

• Øget involvering af borgeren i eget sygdomsforløb/ rehabilitering

• Løbende vurdering af borgerens tilstand

• Forbedret dialog mellem den sundhedsfaglige medarbejder og borgeren, med afsæt i borgerens egne vurdering

• Nemmere tilrettelæggelse af borgerens forløb i kommunen og på tværs af sektorer

• Datagrundlag til brug for effektvurdering og kvalitetsudvikling

62

(63)

PRO er borgerens egen belysning af sin tilstand og situation - uden de sundhedsprofessionelles fortolkning

Journal

Prøve- resultater

Konsultation

PRO

Borger

Sundheds- professionel

Proces

Udvikling

Større indsigt i og medindflydelse på eget behandlingsforløb

Fordele ved at anvende PRO i forskellige perspektiver:

Viden om borgernes situation og tilstand og hjælp til forskellige former for beslutningsstøtte

Støtte op om struktur for opfølgning på behandling som en form for checkliste

Skabe gennemsigtighed ift. effekt af behandlingsforløb til brug for kvalitetsudvikling

63

(64)

Kommunal PRO Projektet

• Landets 4 største kommuner, Odense, Aalborg, Aarhus og Københavns kommune er gået sammen om et fælles udbud

• Næsten alle (96) kommuner er med i den fælles anskaffelse og drift

• Kontrakt indgået med Systematic A/S, Medware som underleverandør

• Projektet er stadig i afklaringsfasen –forventning om overgang til udviklingsfasen inden sommerferien

64

(65)

Digital understøttelse af PRO

• Ingen personfølsomme oplysninger på papir

• Ingen manuelle arbejdsgange

– Overblik over udsendelser og svar, indtastning af svar etc.

• Sikker opbevaring af data (logning, manipulation etc.)

• Bedre udnyttelse af data

– For medarbejderen, i det enkelte forløb

– På et aggregeret niveau, til ledelsesinformation og styring

• Mere sammenhængende forløb

– deling af PRO-data på tværs af sundhedsvæsenet

65

(66)

Anvendelsesområder

66

Alle kommunale indsatser / sygdomsområder på sundhedsområdet (Sundhedsloven) Ingen begrænsninger for antallet af spørgeskemaer

Kommunerne kan selv opbygge spørgeskemaer – eller gå sammen på tværs af kommuner Nationale spørgeskemaer kan med fordel konfigureres centralt

Tværsektoriel deling af data - visning på sundhed.dk og via national infrastruktur

(67)

Genbrug af FUT Infrastrukturen

67

Hos borger

Sundhedsdatastyrelsen

Kommunen

Aflever svar + måling

FUT Infrastruk-

turen

Hent skemaer

Udtræk BI/LIS

EOJ (fx Cura)

Udstilling/Udtræk

Udstille Hente/vise National PRO

Infrastruktur Udstilling

Borger- løsning

Medarbejder- løsning Udstilling

Fagsystemer (EPJ, LPS, EOJ) FUT

PRO-løsning

Eksist.

National

(68)

Kommunal PRO-løsningen (Det, vi køber)

68

FUT Infrastrukturen Løsningen

Tablet klient Smartphone Tablet klient

Medarbejder anvendelse Borger anvendelse

Webbrowser Webbrowser

(69)

Forberedt til EOJ

69

FUT Infrastrukturen Løsningen

Indlejret webløsnin g

EOJ

Tablet klient Smartphone Tablet klient

Medarbejder anvendelse Borger anvendelse

Webbrowser Webbrowser

EOJ

NSP

(70)

Fordele ved genbrug af FUT-infrastrukturen

• Genanvendelse af services og sikkerhedskomponenter, der allerede er i drift

• Herunder et klinisk administrativt modul, der kan oprette skabeloner for forløb og planer, og de anvendte spørgeskemaer

• PRO-data lagres, udstilles og deles nationalt via FUT infrastrukturen

• Mindsker løsningens kompleksitet, og reducerer omkostningerne til Kommunal PRO

70

(71)

Spørgsmål?

71

?

(72)

Systematic FSIII-udvekslingsdatasættet, hvem kan?

v. Dorthe Skou Lassen, MedCom

(73)

FSIII-udvekslingsdatasættet

(74)

MedCom har udviklet et FSIII udvekslingsdatasæt. Datasættet er grundlaget for, at kommunerne kan udveksle aktuelle data på borgere i tilfælde af midlertidig eller permanent flytning fra en kommune til en anden.

MedCom står for at teste og certificere alle EOJ-leverandører, samt vedligeholde datasættet.

Sestandarden for FSIII udvekslingsdatasætteter

Grafisk visning: http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/National%20Sygehus- Kommunesamarbejde/FS3UDV/Testeksempler/FSIIIUDV%20Eksempel.xml

FSIII udvekslingsdatasæt (2016 – 2017)

(75)

Cura kommuner får juni en release med FSIII UDV og derfor har de efterspurgt hvilke aftaler der er mellem kommunerne om anvendelse.

Konkret er det Københavns kommune (Maggie Brisson) og Aarhus kommune (Kirsten Purup) som har efterspurgt om der findes en aftale om anvendelse på tværs af kommunerne.

➢ Fredericia kommune har implementeret FSIII udvekslingsdatasættet (2018?)

➢ KMD Nexus certificeret af MedCom samt Cura

I SOR bør man kunne se hvilke kommuner, der kan modtage og sende det

➢ kommunerne informerer MedCom ift. oprettelse i SOR

Drøfte på KKR-digitaliseringsnetværksmøde

Skal vi aftale om man kommunerne i mellem begynder at udveksle FSIII udvekslingsdatasæt baseret på SOR-data info?

FSIII udvekslingsdatasæt (2021)

(76)

Status på FHIR-advis om sygehusophold

v. Mie Borch Dahl Kristensen, MedCom

(77)

Siden sidst

10-06-2021 KKR-møde

Endeligt udkast til implementeringsplan, indstillet til beslutning i MedComs

styregruppe i dag!

XDIS20 og XDIS17 udfases, og

alle parter er forpligtede til at

ibrugtage den nye standard!

(78)

Implementeringsplan (indstilling)

10-06-2021 KKR-møde

Fælles ibrugtagning 1. nov. ‘22

• 98 kommuner

• Sygehuse i RH

• Sygehuse i RSJ

1. nov. ‘22

Trinvis ibrugtagning fra 1. nov. ‘22

• Sygehuse i RSD

• Sygehuse i RM

• Sygehuse i RN

Indstillet til beslutning i MC Styregruppe 10. juni 2021

(79)

Opmærksomhedspunkt I

Modtagere skal (i en overgangsperiode) kunne håndtere både nuværende og ny advisstandarder samtidigt i en overgangsperiode

10-06-2021 KKR-møde

KMD

Systematic

Dedalus Healthcare Denmark (tidl. DXC)

Beskedagent + -fordeler

(KOMBIT + MultiMed)

(80)

Opmærksomhedspunkt II

Alle modtagere skal være klar senest 1. november 2022 –

gælder også udbudskommuner (aktuelt 13 kommuner):

10-06-2021 KKR-møde

DIGIT-udbud 1. Greve (Nexus)

2. Guldborgsund Kommune (Nexus) 3. Holbæk Kommune (Nexus) 4. Kalundborg Kommune (Nexus) 5. Køge Kommune (DXC)

6. Lejre Kommune (Nexus) 7. Næstved Kommune (Nexus) 8. Ringsted Kommune (DXC) 9. Roskilde Kommune (Nexus) 10. Slagelse Kommune (Cura) 11. Vordingborg Kommune (DXC)

Øvrige

12. Horsens Kommune (DXC) 13. Læsø Kommune (DXC)

(81)

Opmærksomhedspunkt III

Lovændring for udveksling af adviser omkring akut ambulante sygehusophold

- forventes vedtaget 1.1.2022

10-06-2021 KKR-møde

§§

(82)

Opsummering

10-06-2021 KKR-møde

Status

Standarden er releaset i version 1.0 i januar 2021

Testprotokoller er under udarbejdelse og forventes releaset ultimo juni 2021

Implementeringsplan er afklaret med parterne og indstillet til beslutning på MedComs styregruppemøde i dag!

Særlig opmærksomhed omkring: Kommuner (i udbud) +

tidsplaner i det vestdanske …. udviklingsaktiviteter, lovgivning

mv..

(83)

Kommunernes egen adgang til opdatering af SOR

v. Iben Søgaard, MedCom

(84)

Kommunernes egen adgang til opdatering af SOR

84

Der har været ønske fra kommunerne om selv at kunne vedligeholde egne oplysninger i SOR

Der har været møde mellem KOMBIT, KL og SDS/SOR

Det er aftalt, at der etableres adgang til SOR for kommunerne via SEB

Adgangen for kommunerne sker i etaper

I første etape (før sommerferien) vil det være de 4 store CURA-kommuner samt kommuner, som skal implementere Et Samlet Patientoverblik i 3. kvartal 2021, som får adgang (i alt 16 kommuner)

KL har den 18. maj udsendt udpegningsbrev til kommuner om udpegning af 1-2 SOR-ansvarlige

De resterende kommuner følger efter sommerferien i en eller flere etaper

• Kommuner, som ikke er med i første etape, anbefales så vidt muligt at skabe sig et overblik over ændringer og rettelser i SOR via fx et Excel-ark, indtil de selv får adgang

(85)

SOR-uddannelse

85

Alle 16 kommuner har udpeget SOR-ansvarlige

Program, Guide og vejl. til oprettelse af SorDecentral rolle udsendt 7/6

Online undervisning afholdes 14/6 fra 09.30-12.30

• Velkomst

• Anvendelsesområder for SOR-data i kommunerne

• Fakta omkring SOR

• SOR-brugerguide til kommunerne

• Support til SOR for kommunale administratorer

• Forberedelse til spørgetime

• Eventuelt

Efterfølgende spørgetime afholdes 17/6 fra 10.00-11.00

Københavns kommune Aarhus kommune Aalborg kommune Esbjerg kommune Varde kommune Nordfyns kommune Gladsaxe kommune Hillerød kommune Gribskov kommune Odder kommune Norddjurs kommune Hørsholm kommune Langeland kommune Vejen kommune Sorø kommune Silkeborg kommune

(86)

Tilbagemelding fra FSI

v. Bodil Grøn, Fredericia Kommune og Poul Erik Kristensen, KL

(87)

Status på FUT

(88)

Eventuelt

(89)

Emner til næste møde 16/9-2021

v. alle

(90)

Tak for i dag

Figure

Updating...

References

Related subjects :