• Ingen resultater fundet

Stednavne i Vester Horne Herred

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Stednavne i Vester Horne Herred"

Copied!
28
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Stednavnene i Vester Horne Herred

-

En rejse gennem tid

Af PederGammeltoft

Navne indtager en særstilling i sproget. Alle brugernavne,enddautalligegange omdagen.

Deterjo ikke muligtatomtalenogen ellerat forklare nogen vej til noget uden atanvende

navne.Og hérerdetatnavneviserderes funk¬

tion. Succesfuld kommunikation mellem folk ville ofte ikkeværemulig, hvis ikkemanhavde

navne til at udpege bestemte ogentydige ob¬

jekter,detværesigpersonereller steder.Navne

harsåledesénogkun én funktion isproget,og deteratkunneudpege énogkun én individu¬

alitet.

Alligevelerdernæppe nogender ikkepået eller andettidspunkterstoppetop oghar und¬

retsigoveretbesynderligtnavn.Hvorforhed¬

der detmonVarde,Vittarpeller Hyllerslev? Og

den undren kommer selvomvi-sprogligtset- ikke har behov foratkendeetnavnsoprindeli¬

ge betydning. Det skyldes formendig den cen¬

trale rolle navne indtager i vores bevidsthed.

Vores eksistenssomindividerafhænger afatvi

haretnavnatkunne identificeresmed, og

samme måde kan vores tilhørsforhold i sam¬

fundet defineresefterhvad stedet hedder der hvor vi bor eller stammer fra. Det er formo-

dendig derfor viernysgerrige efteratkendeet

navnsoprindelige betydning.

På stednavneområdeterRibe Amt desværre kun ringe udforsket. I serien Danmarks sted¬

navne, der udgives af Institut for Navne¬

forskning, Københavns Universitet, er kun de sydligste herreder (Andst, Gørding og Ribe)

udgivet i forbindelse med udgivelsen af sted¬

navnene i det nyligt genforenede Søndeijyl-

land i 1933. Som ansatved Institut for Navne¬

forskning har jeg påtagetmig atfå det ældre

stednavnemateriale i Ribe Amt belystgennem netop ovennævnteserie. Detteerisagensnatur

enstørreopgave og som enbegyndelse har jeg valgtat startenordfra iamtetmed Vester Hor¬

ne Herred. Dette herred består af:Janderup,

Billum, Lunde, Outrup, Kvong, NørreNebel, Lydum, Henne, Lønne,

Ål,

HoogOksbysogne

samtkøbstaden Vardeogdet tilhørende Varde Landsogn,dvs.trettensogne og enkøbstad.

Vester Harme Herredssegl fra1584. Tegning iTrap Dan¬

mark4udg.Bd. 8s. 457.

391

(2)

I denne fremstilling vil jeg tage fat om de

mestvelkendte stednavne fra dette herred og

indpasse dem kronologisk i forhold til hinan¬

den.Fradetidligste tider har derværetmode i

navne, ogvisse typer afstednavne, dvs. navne der fx enderpå-by, -bøl, -levog -rup,kanplace¬

resienrelativkronologi i forhold til hinanden.

Grunden tilatmankan inddelenogle stednav¬

netyperienform for hierarki, eratmanvha.

bl.a. sproglige kriterier, delspåetlydhistorisk,

delsetord-ognavneforrådsmæssigtgrund¬

lag, kan afgørehvornåretnavn erblevet dan¬

net.Fx kanmanvedatstudere forekomsten af personnavneinavnepå-levog -rupafgøreat-lev

være enældrestednavnetype end-rup,idet

der kun forekommerførkristne personnavnei

navne på -lev, hvorimod både førkristne og kristne personnavne forekommer i navne

-rup. Således kan manlave en relativ datering på rup-navne der sigeratrup-navneharværet produktive ved kristendommens indførelse,ca.

år 1000, og et godt stykke tid derefter. Hvor længe før kristendommens indførsel kanman desværre ikke sige. Afsamme grund kan lev¬

navnedateres tilførår1000, idetpersonnavne¬

stoffet i disse alene erhedensk. Hvornårpræ¬

cist kan dog ikke siges med dissegrovekriteri¬

er;mere præcise kriterier kan datere dem for¬

holdsvis langt tilbage i tid, men mere herom

nedenfor.

Langtde fleste stednavne indeholderet arts- led der klassificerer hvilken type lokalitet et

navnrefererertil, dvs.omdeter enbebyggelse,

enskov, en mose, ensø, osv. Detteertilfældet med bl.a. stednavne som Borre (*ca. 1185 Burgh), Tarp (1486 Tarp) og

Ål

(1330-34 Aal),

derhenholdsvisindeholder navneordet(nao.) borg 'befæstning', nao. torp 'udflytterbebyg¬

gelse',ognao.jyskål 'fure, rende'. Mange sted¬

navneindeholder derudoverogsåetbeskriver- led, dvs. etelement (som regel det første led i

enstednavnesammensætning) der beskriver el¬

ler karakteriserer den lokalitetetstednavn re¬

fererer til. Den karakteristiketbeskriverledgi¬

ver, er navngiverens subjektive indtrykaf det,

der er vigtigt at notere sig om lokaliteten på navngivningstidspunktet. Det kan fxværehvad

derdyrkes, atderersumpet, atden liggertæt

påden eller den lokalitet, eller eventuelt hvem

derejer stedetm.m.Fxindeholderetsammen¬

satstednavnsomOutrup, ligesomovennævnte Tarp, også artsleddet torp 'udflytterbebyg¬

gelse', men derudover indeholder detogså et beskriverled, i dette tilfælde muligvis mands-

navnet*Ughi. Ofte betegneretpersonnavniet

sammensatstednavnetejerskabsforhold, hvor¬

medmanantage atOutrupbetyder 'Udflyt¬

terbebyggelsen, der ejes af*Ughi'. Muligvis kan

denne*Ughiogså have anlagt bebyggelsen.

Med udgangspunkt i nogle bestemte sted¬

navnetypervil jeg i de efterfølgende afsnit for¬

søgeatangive den relative alderpånoglefåaf

Vester Horne Herreds mange stednavne. Alle eksempler vilommuligtværefra dette herred.

Sidst i denne artikel følger en mere udførlig tolkning af de i teksten omtalte stednavne med kildeangivelse af de ældste belæg for hvert

stednavn. Derfor er informationerne vedr. lo¬

kalisering, kilder og tolkning i stednavnene i

de nedenstående afsnit afren summarisk ka¬

rakter, og de er kun anført hvor det skønnes nødvendigt.

Itekstenangiver* foranen navne-eller ord¬

formatformener(re) konstrueret.Står* foran

enkildeforms datering, erden citerede kilde¬

form kun overleveret i afskrift. En lang vokal

markeres ien gammeldansk ordform med en streg(") overselve vokalen. Medtermen gam¬

meldansk (glda.) menesdet danske sprog ca.

mellem 1050 og 1525. Olddansk dækker om¬

trentperioden 750-1050, og urnordiskca. fra

år0-750. Længere tilbage ligger de teoretiske

(3)

størrelser fællesgermansk, og indoeuropæisk.

Medtermengermanskmenesallesprogafger¬

mansk oprindelse, dvs. nordisk, engelsk, tysk, hollandsk, frisisksamtdet uddødesproggotisk.

Deenkeltestednavnetyper harjeg valgtatgrov¬

sortere i to hovedkategorier: De ældste sted¬

navnetyperogStednavnetyper fra vikingetidog middelalder. Derudover viljegogså berøre en ikkeuanseliggruppeaf gamlenavne somikke

umiddelbart ladersigdatere aflydlig vej, eller

som er af en type hvis produktive periode

strækkersigovermegetlang tid.

De ældstestednavnetyper.

Sproget, især det talte,er konstant underfor¬

andring. Ikke alene udefrakommende på¬

virkninger,såsom låneord,ermed tilatændre sproget.Også lydligeoggrammatiske ændring¬

eriselvesprogetertil stadighed med tilatom¬

forme sproget. Iogmed atstednavne ogsåer

sproglige størrelser, underkastes de oftest de

sammelydligeændringersomforegårisproget generelt. Nogle meget gamle urnordiske lyd¬

ændringerersåledesatsporeblandt de ældste stednavnetyper,og er voresvidenomtidspunk¬

tetfor disselydændringer tilstrækkelig, kan de fungere som et dateringskriterium. Omvendt

kan der bevares forlængst svundne grammati¬

sketræk inogle af stednavnenes kildeformer, ja endog til tider i stednavnenes moderne form.

Dissetræk kanogså hjælpe med tilatdatereet

navn.Andrenavnesalder kanigenafsløres ved

hvilke ord og personnavne de indeholder.

Ordstoffetiflereaf stednavnene i Vester Horne Herreder gammeltatderes præcise betyd¬

ningliggerhen i det dunkle.Såledeserderen rækkesproglige greb der kan hjælpe ved date¬

ringen afet navn, men detmå gøres klart at sproglige dateringsmetoderpåingenmådegør

osi stand tilpræcistatfastsættehvornåretsted¬

navn erdannet. Altmankansige,eratetsted-

StednavneneiVester Horne Herred

navnerdannetføretbestemtsprogligt træker trådtud af funktion. Ensproglig datering afet stednavn vilsåledesaltidværerelativ.

Mange afde ældste afvoresstednavnetyper

udviser træk dergør osi stand til atrækkeen¬

dog langt tilbage i tiden. I Vester Horne Her¬

rederder flere grupperafnavne som manad sproglig vej kan sigeerdannet før vikingetiden.

Stednavnepå -ing(e).

En meget gennemgribende lydændring, den

såkaldtei-omlyd, finder sted i løbet af den ur¬

nordiske periode. I-omlydens mekanikgørsig gældende vedatvokalen ien trykstærk stavelse (somregel etords første vokal) ændres under indflydelse afeti eller j ien følgende tryksvag

stavelse.Lydligtsettrækkes bagtungevokalerne

a, oogusamtfortungevokalenefrem i retning

af i'etsudtale til henholdsvisæ/e,ø, y ogi (GG 1.106-25). Skifteto tilø i detfællesgermanske udsagnsord *dömjan 'at dømme' (afledt afnao.

*döm 'dom') kansåledessesvedatsammenlig¬

nedet medvoresdages derfra direkte udvikle¬

dedømme. Generelt antagesdetati-omlyden

slutteromkringår500 efter Kristi fødsel.

Dennedateringgørosi stand tilatfastslåat

etparafherredets stednavne måværedannet

før i hvert faldi-omlydens ophør. Det drejer sig specifiktom navne, som erdannet med afled- ningselementet -ing(e), derpå grund afen se¬

neresæijysk lydudvikling ofte optræder i jyske

stednavne i formen -ing. Det gælder & i Sæd- ding, Nørre Nebels.,eller, ien mereforvansket form, sognenavnetHenneogmuligvisogsådet

usikre Orten i Varde Landsogn. Stednavnety¬

pen dækker i ogfor sig overflere lydlige og grammatiske varianter hvoraf nogletageri-om- lydogandre ikkegør, somfx Orten. På grund

af stednavnetypens alder er enkelthederne i

navnedannelsen ikke fuldtafklarede, mensik¬

kerter detaten stednavneafledningdannelse

393

(4)
(5)

på -ing(e) får en stedbetegnende betydning

somkangengives med 'stedet med-,stedetsom er-,stedetpå,i,over,under-,osv'. Om lokalite¬

ten er en naturformation eller en bebyggelse udtrykkes ikke, men så langtnavnetypen kan følgestilbage i kilderne refererer den tilbebyg¬

gelser. Det ordstof der ligger tilgrund for en

-ing(e)-afledning, har oftestentopografisk be¬

tydning, eller deteralmindelige ord forflora

eller fauna. Især dejyske-ing(e)-afledningerer

faunabeskrivende. Dettegælder bl.a. for Hen¬

ne (*1145 Hænningh), hvis kildeformer viser

at navneter en i-omlydt afledning af fuglebe¬

tegnelsen hane. Navnets betydningmåisåfald

være 'Stedet med hanerne'. Navnet Sædding (c. 1240-1440Sithingmark),erdesværre ikke li¬

genemt atudledeenbetydning af, idetnav¬

netsetymologimåsigesatværeproblematisk.

Fraetlydudviklingsmæssigt synspunktmådette

navn snarest være en afledning af den fælles- germanske rod *set- 'sidde', iså fald med be¬

tydningen 'Stedet hvor der kan siddes/gøres ophold'. Dereringentegnpåi-omlyd i det usi¬

krestednavn, Orten (1240-1440Worting; 1300-

1320Ortæn). Navnetermuligviser en-ing(e)- afledning afnao.glda.wara'udyrket mark' (se ogsåVarde, nedenfor), men kanvel have en andenoprindelse. Manglenpå omlyd kan skyl¬

desat navnetførsterdannet efter i-omlydens ophør, elleratdetmåskesnarere erenbeslæg¬

tet -ung(e)-afledning. Lydligt er navne- ung(e) tidligt faldetsammen med afledninger på-ing(e),såledesatdet irealitetenerumuligt

at skelne mellem disse to afledningsendelser pånæri de tilfælde hvor i-omlydenerindtrådt (som iHenneogSædding).

Navnepå -ing(e) eratfinde i hele detger¬

mansktalendesprogområde, jf. & Tubingen i Tyskland, Groningen i Holland og Hastings i England, og navnetypen er uden tvivl én af

voresældste.Detantagesat typenharværet

StednavneneiVester Horne Herjred

aktiv fraomkringvorestidsregning tilmåske så

sent som slutningen af den umordiske pe¬

riode.

Stednavne-umoghém

Midt imellem to af herredets -ing(e)-navne,

Henne ogSædding, ligger Klintingsomi den

moderne formogså lader tilatværeetnavnaf-

ing(e)-typen. Men her viser faren vedatprøve

atudledeen betydning afetstednavn fra dens

nuværende formsig. Hvisman serpåKlintings

ældste kildeform (ca. 1440 Klyntom), er det

klart at navnets moderne endelse ikke er op¬

rindelig. I stedet har kildeformen endelsen - om (-um) som kan førestilbage til tovidt for¬

skellige oprindelser. Enten kan en sådan en¬

delse være en gammel flertalsendelse i hen- synsfald med formen -um, eller også kan der

være tale om en reduceret form afartsleddet hém (< olddansk *hæimR < urnordisk hai- maR), deregentligerdetsammeordsom vores

nutidige hjem. De oprindelige -um navne be¬

skriver altid den lokalitetved,påeller ihvilken

de er placeret. Navne på hém refererer der¬

imod tilatderpåstedet harbosat signogen-

dog udenatpræciseretypenafbosættelse yder¬

ligere end atnogen har gjort stedet til deres hjem.Detkan ofteværesvært atafgøre hvilket

af detomulige oprindelser der ligger tilgrund

foretstednavn somKlinting. Formeltset kan begge muligheder foreligge, men pga. bebyg¬

gelsens placering ved de i området markante højdedrag, nemlig Nebel Bjerg, Langhøj og

Fusbjerg,må detantages at navneterenhen- synsfald flertalsform afnao.klint, hvorfornav¬

netsbetydningmå haveværetVed klinterne'.

Klintingsynesatværedetenestesandsynlige gamle bebyggelsesnavnpå hensynsfald flertal i

Vester HorneHerred,menellers skorter detik¬

kenavne-um i området. I de andre til¬

fældeerderistedetoftest taleomden anden

395

(6)

ovennævntemulighed, nemligensammensæt¬

ning på glda. hém. Dette navneord menes at

være afledt af en rodform af et udsagnsord

medbetydningen 'at ligge',ogden oprindelige betydning af hjem, glda.hém,synesathavevæ¬

ret'liggested, stedhvormanharslåetsigned'.

Navnetypenerkendtoverhele det skandinavi¬

skeoggermanske områdeogdateres normalt

tiltidsrummet 300-800 e.kr. Fradansk område kendesnavnetypenfra hele landet,mendener isæralmindelig i detvest-ognørrejyske. Af de omkring 170 eksempler der er kendt i Dan¬

mark findesomkring 130 i dette område. Når

denne navnetype ersvær at skille fra op¬

rindelige hensynsfald flertalsnavne, skyldes det

athémsomtryksvagt andeded ietstednavn tid¬

ligt erblevet udsat for svækkelse. Selve lydud¬

viklingen fra hém til um kan, mha. kildefor¬

mer, siges at være gennemført fra omkring

1200. At der harværet tale om retbetydelige bebyggelser,sesvedatendel af disse stednavne

ergåethenog erblevetsognenavne,fx Billum

og Lydum eller landsbyer, som fx Jegum og

Vrøgum. I Nordenerstednavnetypenstort set aldrigsammensatmedpersonnavne, men der¬

imod oftetillægsordeller navneordsomkarak¬

teriserer den navnebærende lokalitets belig¬

genhed, såsom: nao. bælg, glda. bælgh, nok i betydningen 'forhøjning' i Billum (1240-1440 Bellom, Bellium); træbetegnelsen glda. *éki 'egebevoksning' i Jegum (1541 Eggom Gaard (denne lokalitet?)); li, glda. *lith 'skråning', i Lydum (c. 1330-48 Lidium) samtmuligvis glda.

*wrék 'krum' iVrøgum (1450-1500 Vrøgum).

Atstort sethele beskriverledsinventaret i den¬

ne navnetype består af lokalitetsbeskrivende ord, og ikke personnavne, kunne måske tyde på en form for kollektivitet i datidens sam¬

fundsstruktur (Kousgård Sørensen 1991, 11.925-26).

Som endnuenpåmindelse omatmanikke

alenebruge den moderne form afetsted¬

navntilatbestemme detsoprindelse,mådet til

slutfastslåsatikke alle moderne navne-um

er gamle navne på hensynsfald flertal eller glda. hém. Fx viser kildeformen til Hallum i Kvong Sogn(1502 Halm)atdersnarestistedet

ertaleometnao.glda. *halmæ derentener en

bøjningsform af halm, ellerenafledt kollektiv¬

dannelse medbetydningen 'halmrigtsted'.

Stednavnepå levogsted.

Blandt andre megetgamle stednavnetyper er

ogsåatregne navnepålevogstedsom,omend

de findes iherredet,påingenmådeersærligt talrige.Beggestednavnetyper kan, isærpå bag¬

grund af de forekommende sammensætninger

med personnavne, henregnestil den german¬

skejernalder (ca. 400-800) samt,ilevs tilfælde,

de umiddelbartforudgående århundreder.

Denældste af dissetonavnetypermåsigesat

værenavnetypenlev. Dennenavnetypeerifle¬

re henseender bemærkelsesværdig, både al¬

mentogiforbindelse med Vester Horne Her¬

red.Betydningen af elementeteromstridtom- end det er klart at navnetypen er beslægtet

med ordet levn. Etymologisksetmå indholdet

aflevvære 'hvaddererefterladt', eventuelt 'ar¬

vegods'. At den sidste betydningsmulighed i

det mindstetagesalvorligt, kan sandsynlig¬

gøresvedatomkring 90 % af alle danske sted¬

navne med artselementet lev indeholder et personnavn.Detervelatmærkepersonnavne afsamme typesom de,dereratfindeideur¬

nordiskeruneindskrifter. Den almindeligean¬

tagelseeratdeterdenefterladendesnavnder

bliver mindet ienlev-konstruktion.Stednavne¬

typenerden ældste af de danskestednavnety¬

perhvis beskriverled næstenudelukkende be¬

stårafpersonnavne, ogdet kunne i den hense¬

endeværefristendeattolketypensometaf de

(7)

tidligste udslag af privat ejendomsret i Dan¬

mark. Hvis dette er tilfældet,synes de atstå i

kontrast til densamtidige gruppeafnavne på glda. hém (se ovenfor) hvis manglende brug af

personnavne i navngivningen i stedet kunne give indtrykket afetbrugskollektiv.

Navnepålev harenbesynderlig udbredelse

i forhold til de andregamle stednavnetyper be¬

handlet her. Typen erbegrænset til Danmark

samt Skåne, Halland og Blekinge. Derudover

findes en beslægtet gruppe afnavne i egnen

omkring Thuringen i Tyskland, men ellers mangler typen helt i resten af det germanske sprogområde. Genereltset ertypen fraværen¬

de iVestjylland, med undtagelse afenkortper¬

lerække af navne i det sydvestjyske, nemlig Allerslev, Alslev og Hyllerslev. Af disse findes netopAllerslev (1541 Allersløff) ogHyllerslev (1391Hyllesløøf) i Vester Horne Herred,ogde ligger i henholdsvis Outrup ogjanderup sog¬

ne.Alsleverbeliggendeumiddelbart syd for i

Skadsherred. Som flertallet af de danske lev¬

navne er Allerslev og Hyllerslev sammensat med personnavne af ældre karakter, nemlig

mandsnavneneglda. Alvarogglda. Hildir, beg¬

ge sammensat med lev i ejefaldsform. Som

nævnt ovenfor er personnavnene i lev-navne overvejende urnordiske,ogdetteerogså tilfæl¬

det medpersonnavnetHildirsomprimært kun

findes overleveret i stednavne. Derimod fore¬

kommer Alvar også som personnavn til langt

opi middelalderen;somtypebetragteterden alligevelmegetgammel. Dererderfor ikkeno¬

getiherredetssparsommelev-navnestof derty¬

deratde tonavneskulleværedannetsenti lev-navnetypens produktiveperiode fraca.200-

800 e.kr.

Med disse eksempler på lev-navne, knytter

detsydvestjyskeområde i dette tilfælde sigtæt¬

teretilrestenaf detdanskestednavnestof end i det øvrige Vestjylland. Hvorfor disse isolerede

StednavneneiVester Horne Herred

eksempler findes netopi denne del af Vestjyl¬

land erumuligtatgøre rede forpå nogen til¬

strækkeligmåde.En mulig forklaringerdogat områdetpålev-navnenes tid påeneller anden

mådekan havefungeretsombrohoved mellem Vestjyllandogrestenaf Danmark.

Ud fratypenafpersonnavnekan detogsåaf¬

gøresatstednavne aftypen sted ligeledeseraf høj alder. Dogsynes personnavneneinavne

sted tilnogengradatværeafenlidtyngretype endpersonnavne i lev-navnene. Men iogmed

der ikke findes nordiskenavne af dennetypei

fx det engelske Danelagsområde, må stednav¬

netypenvære ophørt med atværeaktiv inden vikingetidens begyndelse. Stednavnetypens produktionsperiode kan derved afgrænses til perioden omkring 400-800. Navnetypen sted gårtilbage til glda. stathoglængere tilbage til

urnordisk stadiRog eroprindelsesmæssig iden¬

tisk med nutidens nao. sted. Navnetypens op¬

rindelige kernebetydning har sandsynligvisvæ¬

ret'areal,plads'. Sted findes anvendtbådeom

oprindeligenaturnavneog omoprindelige be- byggelsesnavne. I sidstnævnte tilfældesynes en

oprindelig betydning som 'plads for bebyg¬

gelse' atvære denmestnærliggende. Flertallet

af beskriverleddene for denne navnetype be¬

skriver lokaliteten ud fra kulturforhold, flora og fauna, jordbund, og terrænformationer.

Kunomkringenfjerdedel indeholderperson¬

navne. Af herredets to eksempler er ingen

sammensatmedpersonnavne. I stedeterind¬

holdetbeliggenhedsbeskrivende,fxnao.kilde,

som inavnet Kjelst (1450-1500 Kelst), Billum Sogn, ellerå,somi eksempletfra Kvong Sogn, Åsted (1502 Ostedh). Det skal dog bemærkes

at det ikke er helt muligt at fastsætte Kjelsts

artsledsomværendeetpåsted. Artsleddet har nemlig tidligtværet udsat foren så kraftigre¬

duktion at det til dels betegnes som usik¬

kert. Ud fra navnestoffetpå sted atdømme er 397

(8)

derdog intet til hinder foratKjelst skullevære etnavn påsted (Kousgård Sørensen 1958, 26- 27).

Navnetypeneralmindeligoverhele detnor¬

diskeoggermanskesprogområdeog eri Dan¬

marktalrig i hele landet, undtagen i det vestjys¬

ke. Som detvar tilfældetforAllerslev ogHyl-

lerslevovenfor,synes navnene Kjelstog

Åsted

atforbindejernalderens Sydvestjyllandtættere tildetøstligeDanmark end hvad derertilfæl¬

detirestenaf detvesyyske.

Stednavnetyper fra vikingetidogmiddelalder.

Engrundliggendeændringi bebyggelsesstruk¬

turen være foregået i perioden umiddel¬

bartførvikingetidens begyndelseogfrem. Æn¬

dringen i bebyggelsesstruktursesisær vedatde gamlenavnetyper,-inge, hém, levogsted, grad¬

vistophører medatværeaktive,ogandrenav¬

netyper, såsom by, toft, torp og noget senere bøl, kommer frem. Kun navnetypen -um (se ovenfor) vedbliver ietvistomfang medatvære

produktiv ind i vikingetidogmiddelalder. Som

helhed synesdenyenavnetyperder dukkerop ivikingetiden atbeskrive mindre enheder, og medudflytterbebyggelser endogenfragmente¬

ring af tidligere enheder i mindre stykker.

Hovedgrunden tilatmankan daterevissested¬

navnetypertil vikingetiden ogandre til før vi¬

kingetiden, har atgøre med vikingetiden selv

somhistoriskbegivenhed. Omkringår800be¬

gyndte skandinaviske vikingerathærge i bl.a.

de BritiskeØerogi Frankerriget,mendet blev

ikke kun ved densporadiske hærgen. I løbet af

detnæsteårhundredeforetog skandinaviske vi¬

kingeren regulær kolonisation i flere dele af

deBritiskeØersamti Normandiet. Isærregnes dekolonialiserededele afEngland, dvs. Dane- lagsområdet i det østligeognordlige England,

sometmål for bosættere fra det danske områ¬

de. De danske bosættere togikke alene deres

kultur og sprogmed sig, detogogså deres sted¬

navnetypermed sig. Især yndede de danske vi¬

kingeri Danelagen at anvende stednavneele¬

menterneby, toftogtorp,menikke -inge, hém,

lev eller sted. Derfor må de sidstnævnte typer ikkehaveværetibrugved vikingetidens begyn¬

delse. Navnepåbøler,næretenkelt tilfæl¬

de, heller ikke at finde blandt stednavnene i Danelagen, og de må derfor ikke have været særligt anvendt i Danmark i vikingetiden. Men

mere omdette nedenfor.

Stednavnepå by.

Enstednavnetypesom især harværetpopulær

blandtvikingerne i England er navnearts- leddetby. Faktiskerder langt flerenavnepå by

i England end der eri Danmark hvilket siger nogetom hvilkenpopularitetnavnetypenhav¬

de ivikingetiden. Nu er navne påby langt fra

renevikingetidsnavne,ogreeltseterdet stadig

fuldtmuligtatdannenye navneaf dennetype den dagidag. Dermed erby den længstpro¬

duktivebebyggelsesbeskrivendenavnetype her

i landet. Dettemå i nogengrad skyldes denme¬

getbrede betydning af bysomartsledsomial almindelighed blot betyder 'bebyggelse', oftest 'landsby',meni dele af Vestjyllandogså 'enkelt¬

gård' og måske 'spredt bebyggelse'. I det syd¬

vestjyskeerdet dog dengængsedanske betyd¬

ning'landsby' der harværet anvendt ved nav¬

nedannelsen.

Personnavne udgør hovedbestanddelen af

beskriverleddene i de engelske by-navne, hvil¬

ket står i skærende kontrast tilnavnetypensbe-

skriverled her i landet. Her er by oftest

sammensat med navne- og tillægsord der be¬

skriverden navnebærende lokalitet ud fra be¬

liggenhed (over, under; nord, syd,øst, vestfor m.m.) naturformationer (bakker, åer, søer, osv.) eller menneskeskabte ting (broer, veje,

kirkeretc.). Nogle navnepå by indeholderog-

(9)
(10)

erhvervsbetegnelser, men beskriverled med

personnavnefindes kun i by-navne i området omkring Hedebyogpåde syddanskeøer, især

Lolland.

Navnetypenhar langt fraværetsærligmeget anvendt i vikingetiden i herredet. Faktisk er derkunetpar eksempler der mednogen sik¬

kerhed kanhenføres til denneperiode. Besyn¬

derligt nok refererer begge eksempler, Oksby (1298 Uxeby) og Dyreby, Henne Sogn (1539 Dyrebyy), til dyrehold, eller i det mindste til

forekomsten afdyr på lokaliteten. Beskriver-

leddet ibegge navne er forholdsvist gennem¬

skueligt. I tilfældet Oksby er det nao. okse,

hvorimod det i Dyrebys tilfælde er en flertals-

formnao.glda. diur 'dyr'. Hvilke'dyr' dererta¬

le om i dette tilfælde, eruvist. Navnet har en rækkeparalleller i det engelske; især byen Der¬

byerkendt. Hvis disse engelskenavnetrækkes

indispørgsmålet,kunne det tænkes at navnet henvisertilholdafvildtidyrepark. Detsynesat kunneværegrundlaget for i alt fald nogle af de engelske navne af samme oprindelse (jf.

SSNEM, 43-44ogisær SSNNW, 28).

Navnepå toft.

Som navneord har toft i middelalderen været

anvendt om en '(indhegnet) jordparcel, ud¬

skilt af dyrkningsfællesskabet og beregnet til

den enkelte bondesbebyggelse m.m.'. Denne betydningsynesogsåathaveværetanvendt i de

tusindvis af marknavne på toft her i landet. I

marknavneer navnepåtoftmegettalrige,men

om mangenerelt kanpåståatdisseerdannet i middelalderen, endsigevikingetiden, er højst

usikkert. Oftestfindes marknavne på toft kun

sent overleveret, og de er endvidere normalt

sammensatmed ordstof afen forholdsvismo¬

derne karakter.

Derimod er oprindelige bebyggelsesnavne påtoftsnarereathenføretil vikingetidogtidlig

middelalder; bl.a. er personnavnene der er

sammensatmed navnetypenalle afenførkris¬

ten,nordiskoprindelse.Detantages attoftan¬

vendt om bebyggelser har haft betydningen 'plads forbebyggelse', meninogle tilfælde sy¬

nesbetydningen endogathaveværet'pladsfor

forsvunden bebyggelse, ødetomt'. F.eks. synes

gammel i et navn som Gammeltoft, Henne Sogn (*1492 Gammeltofft), at henvise til en tidligere bebyggelse afstedet. Navnets samlede betydning er således 'Den gamle (bebyg¬

gelses) toft', 'Den gamle ødetomt'. Selve sam¬

mensætningenerretalmindelig i marknavne,

menfindes inoglefåtilfældeogsåanvendtom bebyggelsesnavne. Især marknavne på Gam¬

meltoft haridesenesteårtiervistsig ofteatha¬

vearkæologisk potentiale.

Ingenafbebyggelsesnavnenepå toft iVester

Horne Herredersammensatmedpersonnav¬

ne. Dette skyldes sikkert detsparsomme antal

afeksemper, der, udoverovennævnteGammel¬

toft,kunsynes atomfatte FredtoftogVigtoft i ÅlSogn,samtHeltoft i Outrup Sogn. IFredtoft (1563 Fretoft) synes nao.fredatindgå.Toften

har nok ikkeværetfredetsomsådan-hvordan ville lokaliteten ellers væretblevetbebygget - mennavnetudspringermåskeafetretsligtop¬

gør hvis udkomme resulterede i en fredelig slutning. I de resterendetotilfælde har beskri-

verleddet tilformålatbeskrivelokaliteten i for¬

hold tilomgivelserneogfaunaen. Detkunne 6c

være terrænet, som i Heltoft (1502 Heltofft),

hvisbeskriverled noker nao.glda. hælla'skrå¬

ning'. Bebyggelsen liggerpåenlangstraktskrå¬

ning ned mod Søvig Bæk. I Vigtoft (1597Vib- toft) indgår derimod fuglebetegnelsen vibe og ikke vig som den moderne form antyder. For ingen cifnavneneerbeskriverleddet af typisk vi- kingetidskarakter,så måskeerdissenavneførst

dannet i middelalderen.

Stednavnepå toftergenereltsentoverleve-

(11)

reti kilderne. F.eks.erGammeltoft ogHeltoft

deenesteaf herredets toft-navne hvis kildefor¬

mer er middelalderlige, og begge er endda

førstnævntopmod periodens slutning. Dette skyldes sikkertnavnetypensgenerelle sekundæ¬

restatussombebyggelsesnavn. Navnepåtofter

ofteenkeltgårdeellersmågrupperafgårde;fx

ender kun ca. en tiendedel af landets sogne¬

navnepå toft. Somnævntovenforer navne

toftogsåatfinde ivikingetidskolonieme. Deer

isærtalrige i Normandiet,men findesogsåiet pæntantal ide BritiskeØer.Menellerser nav¬

netypens udbredelse begrænset til Norden,

især tilDanmark ogikke mindst Sverige.

Torp-navnetypen.

Den stærkest repræsenterede stednavnetype i

Vester Horne Herred, elementet torp, glda.

thorp, tagersit udspring ivikingetidens krafti¬

gebefolkningseksplosion. Sammebefolknings¬

tilvækstmenesogsåatvære enafgrundene til koloniseringstrangen i de BritiskeØerogNor¬

mandiet i denne periode. Stednavneelemen¬

tetsgængsebetydninger'udflyttet bebyggelse'.

Stednavneelementetsignalerer hermed et be¬

hov i datidens samfund forekspansion,enek¬

spansionsomfxkunne manifestere sig ienud¬

flytning afen del afen landsby til et førhen uudnyttetområde.I Sønderjyllandernavnety¬

pendog af højerestatusend irestenaflandet.

Bl.a.erder fleresognenavnetorpidetsøn-

deijyske endiandre dele af landet, hvorfor be¬

tydningen hermåskeligefrem harværet'lands¬

by'.

Selvom et par af herredets torp-navne har opnået sognestatus, og flere i dag betegner landsbyer,erder dog intet der tyderpåatden søndeijyske betydning harværetanvendt her i

stedet for den almene 'udflyttet bebyggelse'.

Det er i denne henseende værd at notere at områdetslev-navne netop er at finde i de to

StednavneneiVester Horne Herred

omtaltetorp-sognenavne,nemlig Janderup og

Outrup. I begge tilfælde findes lev-navnet og sognenavnet inden for et par kilometers af¬

stand af hinanden. Deterdermednærliggende

atantage atdisseto torp-navne i sin tiderud¬

stykninger fra de langt ældre lev-navne. Attorp¬

navneneergåethen ogerblevetsognenav¬

ne, skyldes senere samfundsudviklinger, evt.

nærhed til broer, hovedveje oganløbspladser

m.m.

Lydligtsethar glda. thorp oftest udviklet sig

til -trup (fx Skødstrup') eller -drup (fx Bordrup), eller endog endnu mere radikalt,

med bortfald afoprindeligt th, til-rup (fx Græ- rup). Hvis torpstårusammensatsom navn, er den lokale sydvestjyske udvikling Tarp, jf. fx

navnene Tarp i Billum og Lunde sogne. I

restenaf landeterden normaleusammensatte formTorp(e), dog forJylland uden for det syd¬

vestjyskeogsåTerp. Formentarpfindes i øvrigt også i to sammensatte torp-navne, Rottarp og

Vittarp, i Outrup Sogn.

Navnetypen er meget talrig. Det anslås at der er omkring 3500 torp-navne på gammel¬

dansk område (det nuværende Danmark in¬

klusiveSkåne, HallandogBlekinge samtSles¬

vig-Holsten),og6500på svensk område (Hald

1965, 137). Derudover findes torp ogsåi hun¬

dredevis iDanelagskolonierne. Ordhistorisker navnetypen af fællesgermansk oprindelse, og

somsådanbeslægtet med den tyskenavnetype dorf.

Af de danske stednavnetorp indeholder omkring de 1500etpersonnavn.Nogleerkrist¬

nepersonnavne (fx Niels, Jon, PovlogSimon),

andre eraftysk ogfrisisk oprindelse (fx. Kla-

wes, LambertogBakken). Disse måtilhøre et yngrelag afnavnetypen, hvorimodtorp-navne medoprindeligt nordiskenavnekanværedan¬

netivikingetiden. Deterbemærkelsesværdigt

atingen kristne eller udenlandske personnav- 401

(12)

ne indgåri torp-navne i Vester Horne Herred

hvilket kunnetydepåat torpher i hovedsagen

hørervikingetiden til. I stedeter personnavne¬

ne alle af nordisk oprindelse, fx Frøsten (sammensat af gudenavnet Frey, da. Frø, og stén 'sten'), dersynesatindgåi Frøstrup, Lun¬

deSogn (1486 Frøstrop) eller detusammensat¬

tenavn*Hugh i Houstrup, Henne Sogn (1405 Huxstorp). Et karakteristisk træk for vikingeti¬

dens personnavne erforekomsten afen række

kort- ogkæleformer af detoførnævntetyperaf

personnavne. Iområdetstorp-navnesynesJan- derup (1240-1440 Jamthorp) og Outrup (ca.

1330-48Vgthorp) atvære sammensat med så¬

dannekæleformer,formodendig mandsnavne-

ne *Iammi og*Ughi. At deteretpersonnavn derindgåri dissetorp-navne, eri Frøstrup og

Houstrupstilfælde bestyrket afatbeskriverled-

det i begge navne ender på ejefalds-s. Navne

sluttendeenvokal havde indtiletstykkeopi

middelalderen stadig vokalejefaldsformer,

hvorforejefaldet ikkeersynligtpåsammemå¬

de inavneneJanderupogOutrup.

Derudover henviser beskriverleddene i nav¬

netypen ofte til den navnebærende lokalitets beliggenhed 6c ved en bort 'kant', som i Bor- drup (1450-1500 Bortrup); elleretkær, som i Kærup (1450-1500 in villa Kerop); ved enrad 'rad, række', som i Rottarp (1486 Radtorp (denne lokalitet?)); ietsnippe 'hjørne, spids',

som i Snittrup (1508 Snypetorp); eller på et fremspring, glda. *skiut 'fremspring,nogetder skyder frem', hvilket synes at indgå i navnet Skødstrup (*1443 Skydstrop). Derudover kan

lokalitetens faunabeskrives, såsom detertilfæl¬

det med Kvorup (1606 Korrup) og Vittarp (1487 Wyptorp), hvor beskriverleddet hen¬

holdsvis er nao. ko og nao. vibe. Navnets ind¬

holdangår sjældent lokalitetens størrelse,men to.diger 'stor' inavnetDejrup (1606 Derup)sy¬

nesatbeskrive netopdette. Hvorfor nao.jysk

'opskyllet tang' indgår i stednavnet Rærup (1486Rærop), kan der kun gisnesom,ligesom

beskriverleddet i Grærup (1565 Grerup) er

uvist.

Stednavnepå bøl.

Dettestednavneelementgår tilbage tiletglda.

bøli som på grund af apokopen i Jylland er overleveret i den afkortede formbøl. Irestenaf Danmark er den gængse form bølle. Der er

omkring 200 bebyggelserpå-bøl(le) her i lan¬

det hvoraf de flestebetegner enkeltegårde el¬

ler små bebyggelser (Hald 1965, 144). Kun i noglefåtilfælde, som fxmedNørreNebel, er der blevet taleomsognebyer hvaderatforven¬

te i ogmed atnao. glda. bøli oprindeligt blot

menesathavebetegnetengårdafenstørrelse nødvendig forenfri bondes underhold.

Genereltantages typen athøre den tidlige

middelaldertil, idet der ikke findes navne

bøl i de engelske og normanniske vikingetid- skolonier,nærNewbali i England dereraf

samme oprindelse som Nebel, se nedenfor.

Personnavnestoffet mindermange måder

omtorp-navnenes. Bl.aindgår bådekristneog nordiske personnavnei bøl-navne, somfx. det

nordiske mandsnavn Thöri iTorbøl(1486 Tho- rebøle) i Outrup Sogn. Navnet Oksbøl (1481 Oxbøl) i Ål Sogn indeholder derimod nao.

glda. uxi 'okse' hvilket fortællerosatdermåha¬

ve været holdt okser eller kvæg på stedet på navngivningstidspunktet Hejbøl i Lønne Sogn (1798-1800 Heibøl) kan muligvis have ligget

ved eller i en indhegning, og Lunde Sogns

Skedsbøl(1494 Skiesbøl) vedenvej, hvis det el¬

lers er nao. glda. hæghta, hæght, f. 'indheg¬

ning, indhegnet græsareal' og ejefaldsformen

afnao.glda. *skéth 'løb, fart, vej,m.m.' der ind¬

går i hvert af dissenavne.

Sognenavnet NørreNebel (c. 1240-1440 Ves¬

ter Nybøl; 1329 Nybel) kræver lidt ekstra for-

(13)

klaring. Det foranstillede Nørre er en retsen

tildragelse, der er tilføjet foratkunne skelne

denne lokalitet fra Vester Nebel ved Esbjerg.

Tidligere har Nørre Nebel endda været be¬

nævntVesterNybel, igen foratadskille den fra

VesterNebelsomisammekilde benævnes Søn¬

der Nebel.Grunden tilatbådeVesterNebel og NørreNebel har måttettilføjesetretningsangi¬

vende elementeratmanharønsketatholdeto ellersenslydendenavneude fra hinanden. Op¬

rindelsen til hovedelementet Nebel er det sammensattenao.glda. *nybøli'nybyggergård,

nyudflyttergård'. Hvor Nørre Nebel erudflyt¬

tetfraerikkesikkert,menmåske kan dervære tale om Lydum Sogn der størrelsesmæssigter herredets mindste.NørreNebelsynesenvidere

atværeudvideten gangi middelalderen. Før¬

ste gang Kolle nævnes i kilderne, hører det nemlig under Henne Sogn forsenereatglide

ind underNørreNebelSogn.

Stednavnetyperaf ubestemmelig alder.

Ikke alle stednavnetyperkansom de ovenfor

diskuterede typer tidsfæstes til nogen bestemt periode. Faktiskerder kun etfåtal afnavnety¬

perudoverdeovennævntesom determuligt

atfastsætte tilentidsmæssig periode. Dette be¬

tyder dogikkeatstednavne af andretyperend

dempå-ing(e),hem,um,sted, lev, by, toft,torp

ogbøl ikke kanværeendogmegetgamle. Det

der i stedet gørsig gældende, er aten række

navnetyper, isærnaturnavnetyper,erdannet af arveord, dvs. ord der harværetendel afspro¬

getfratidernesmorgen. Nogle af disse kendes

fraurnordisk, andre kan føres helt tilbage til fællesgermanskeller endda indoeuropæisk. Så længeetarveord holdes i live, kan detindgåi

stednavne. Dettebetyder athvis etnulevende

arveord kanførestilbage til fx fællesgermansk,

kanetstednavn indeholdendesammearveord i teorienværedannet fra igår tilengangførvor

StednavneneiVester Horne Herred

tidsregnings begyndelse. Dog har vi reeltsetik¬

kemulighed foratfølge stednavne længere til¬

bage end den umordiske periode. I det efter¬

følgende ermedtaget enrække stednavne fra

herredetsomafdeneneeller andengrundmå antagesatværeaf betydelig alder. Det kanen¬

tenværefordinavnetindeholderældgammelt

ordstof ellermåske er nævnti de tidligste kil¬

derm.m.

Langt de fleste stednavne i dennenogetube¬

stemmelige kategori er oprindelige naturnav¬

ne,dvs.navneder i førsteomgangharværetgi¬

vetom en terrænformation ogikke en bebyg¬

gelse. Førstsenere er mange afdisse navne

blevetoverførttilbebyggelser. En række afop¬

rindeligenaturnavne erusammensatte navne.

Et udmærketeksempelersognenavnetHo (c.

1330-48Hoo) somgårtilbage tiletoprindeligt

*Höi, m., en afledning afglda. hö 'trug, kar'.

Navnetharoprindeligtværet anvendtom Ho Bugt,men er senere blevet overført til bebyg¬

gelsen Ho derpå ettidligt tidspunkterblevet anlagt ved bugten. På samme vis er de

usammensatte navne Fidde (1502 Fidie) Hen¬

ne Sogn, Lunde (c. 1330-48 Lunde) og

Ål

(1330-34Aal)oprindeligenaturnavneder hen¬

holdsvis indeholdernao. glda. fitia, f. 'fed, lav engstrækning ved hav/sø', en flertalsform af

lund 'lilleskov, lund',ogjyskål 'fure, vandren¬

de'. SenereernaturnavnetFidde blevetover¬

førttilbebyggelsen anlagtpå naturlokaliteten,

ognavnet Lunde til bebyggelsen ved lokalite¬

ten. Derimod er naturnavnetÅl aldrig blevet

overført til nogenbebyggelse ud over atvære

navnetsognetskirkesamtselvesognet.

Af desammensatte oprindelige naturnavne har nogleværet anvendtomdyrkbare arealer

eller arealer medetvistudnyttelsesmæssigtpo¬

tentiale, bl.a. marker,moser,skove eller heder

m.m.Afnaturnavne medetdyrkningsmæssigt

indholderder i Vester Horne Herrednoglefå

403

(14)

rres/favtrtrip tfcrffatrertru}

^"/flori)

skalvdbiå

\X iSs.

SA&Ær'JrpÅ>?'>/*&*

Svenske Å'nix

Sne**

fan (*

t~(tsri'trr/.i/itsis AIanjnöI

ifVidenskabernesSelskabsKortover

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

ste Vaaben: Vester Horne Herreds-, tre Drikkehorn (Øster Horne Herred maatte som ovenfor set nøjes med to); det er sikkert meget gammelt, omend det først. kendes som brugt

Men geografiske navne som (led i) lokale stednavne er også andet end opkaldelsesnavne, og opkaldelsesnavne eller mere forsigtigt udtrykt: opkaldelsesmomenter i navne er også andet

Disse oplevelser af ikke at kunne slå til som forældre, efterlader mig med tanken: Hvor meget kan vi som lærere og skole forvente?. Hvis dette samarbejde er svært at udfylde

Heroverfor står Birgits og svogerens forhold, som oser af vitalitet og posi- tiv energi og en udbredt sans for ærlighed og konfliktløsning: Da fortælleren – undtagelsesvis

Vester, Øster og Nørre Horne herreder har alle Horne i deres navn og et eller flere horn i deres segl, men af forskellig betydning, drikke¬. horn, oksehorn og

noget om ulve, heller ikke i Vester Horne herreds tingbøger 1613—1678, som jeg har gennemgået største¬.. parten af. I Østre Horne herreds tingbog

get, og hovedpersonen i den er provst Brorson i Lunde, søn af H. Brorson, og sognepræsten til.. Henne og Lønne, Peder Viborg. Personlig animosi¬.. tet har åbenbart været

Kristensen: Lunde sogn i Vester Horne