• Ingen resultater fundet

Unge strømmer mod psykologistudiet

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2023

Del "Unge strømmer mod psykologistudiet"

Copied!
10
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Søgning 2023

Oversigt over søgningen pr. 15. marts

Marts 2023

(2)

Indhold

1. Søgningen fordelt på uddannelsestyper og mest søgte

uddannelser 3

2. Søgningen fordelt på uddannelsesområder 6

3. Søgningen fordelt på institutioner 8

(3)

1. Søgningen fordelt på uddannelsestyper og

mest søgte uddannelser

Dette notat opgør antallet af ansøgere, der har søgt om optagelse på en videregående uddannelse i 2023 senest 15. marts kl. 12, fordelt på de mest søgte uddannelser, uddan- nelsesområder og uddannelsesinstitutioner.

Ansøgere med en dansk, gymnasial uddannelse kan søge optagelse i kvote 1 frem til d.

5. juli kl. 12. Opgørelsen her er et øjebliksbillede af søgningen til de videregående uddan- nelser i 2023. Søgemønstrene kan derfor se anderledes ud, når den endelige søgning op- gøres efter d. 5. juli.

Opgørelserne i dette notat omfatter ansøgere, der har søgt om optagelse på en videre- gående uddannelse inden 15. marts kl. 12, hvor der er frist for ansøgere, der søger i kvote 2, ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen og ansøgere til uddannelser, hvor der som et led i adgangskravene indgår en optagelsesprøve, en optagelsessamtale eller lignende.

I år har 51.944 ansøgere søgt om optagelse på en videregående uddannelse pr. 15.

marts. Det er 3.143 (6 pct.) flere end sidste år. I dette notat skal ansøgere forstås som 1.

prioritetsansøgere, dvs. at de kun medregnes på det udbud, de har søgt som 1. prioritet.

Sammenlignet med 2022 har 2.770 (11 pct.) flere søgt en bacheloruddannelse. Der har li- geledes været en stigning for erhvervsakademiuddannelser på 444 ansøgere (7 pct.).

Modsat er søgningen på professionsbacheloruddannelser stort set uændret med et lille fald på 71 ansøgere jf. tabel 1.1.

Tabel 1.1

Søgningen til de videregående uddannelser pr. 15. marts 2019-2023 (1. prioritetsansøgninger)

Ændring 2022-2023

2019 2020 2021 2022 2023 Antal Pct.

Erhvervsakademiuddannelse 7.834 8.394 9.361 5.933 6.377 444 7 Professionsbacheloruddannelse 23.041 22.859 23.546 18.442 18.371 -71 0 Bacheloruddannelse 22.528 26.179 27.811 24.426 27.196 2.770 11

Hovedtotal 53.403 57.432 60.718 48.801 51.944 3.143 6

Anm.: Tallene omfatter uddannelser med optagelse via Den Koordinerede Tilmelding.

Uddannelser, som ikke hører under én af de tre kategorier (erhvervsakademi, professionsbache-

(4)

I tabel 1.2 ses søgningen til de 25 mest søgte uddannelser pr. 15. marts. De tre mest søgte uddannelser d. 15. marts er i år medicin, psykologi og pædagog. 17 ud af de 25 mest søgte uddannelser har flere ansøgere i 2023 sammenlignet med det foregående år.

Størst relativ vækst i søgning fra 2022 til 2023 har der været på civilingeniør (32 pct.

svarende til 487 ansøgere) og international business (30 pct. svarende til 204 ansøgere).

De største relative reduktioner i søgningen findes hos socialrådgiver (-16 pct. svarende til et fald på 259 ansøgere) og pædagog (-10 pct. svarende til -287 ansøgere).

Tabel 1.2

Udvikling i søgningen pr. 15. marts til de 25 mest søgte uddannelser 2019-2023 (1. prioritets- ansøgninger)

Ændring 2022-2023

2019 2020 2021 2022 2023 Antal Pct.

Medicin, bach. 2.798 3.351 3.639 3.152 3.141 -11 0

Psykologi, bach. 1.890 2.549 2.830 2.649 2.978 329 12

Pædagog, prof. bach. 4.002 3.669 3.538 2.800 2.513 -287 -10 Sygeplejerske, prof. bach. 3.407 3.178 3.235 2.070 2.043 -27 -1

Civilingeniør, bach. 1.367 1.611 1.587 1.535 2.022 487 32

Diplomingeniør, prof. bach. 1.859 1.954 1.972 1.753 1.967 214 12 Erhvervsøkonomi, HA almen, bach. 1.489 1.518 1.620 1.616 1.883 267 17 Folkeskolelærer, prof. bach. 1.923 1.923 1.924 1.600 1.673 73 5

Jura, bach. 1.149 1.569 1.797 1.529 1.665 136 9

Socialrådgiver, prof. bach. 1.971 1.902 1.947 1.583 1.324 -259 -16

Designteknolog, EA 1.268 1.329 1.468 1.039 1.178 139 13

Fysioterapeut, prof. bach. 1.585 1.392 1.390 1.155 1.109 -46 -4

Arkitekt, bach. 1.065 1.114 1.247 1.054 1.074 20 2

Finansøkonom, EA 763 951 1.209 1.019 936 -83 -8

Bygningskonstruktør, prof. bach. 928 943 1.107 851 880 29 3

International Business, bach. 539 591 649 676 880 204 30

Markedsføringsøkonom, EA 1.364 1.420 1.651 691 754 63 9

Odontologi (tandlæge), bach. 436 614 655 599 751 152 25

Multimediedesigner, EA 721 840 929 580 705 125 22

Designer, bach. 630 713 758 678 694 16 2

Journalist, prof. bach. 831 862 850 734 671 -63 -9

Jordemoder, prof. bach. 655 780 759 615 585 -30 -5

Veterinærmedicin, bach. 433 516 591 538 565 27 5

Datamatiker, EA 807 910 821 486 562 76 16

Statskundskab, bach. 393 557 619 491 550 59 12

(5)

Anm.: Tallene omfatter de 25 uddannelser med optagelse via Den Koordinerede Tilmelding med flest 1.

prioritetsansøgninger per 15. marts 2023 Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT)

(6)

2. Søgningen fordelt på uddannelsesområder

I 2023 er søgningen d. 15. marts sammenlignet med 2022 steget for erhvervsakademi- uddannelserne. Denne stigning er særligt drevet af det IT-faglige område (21 pct. sva- rende til 252 ansøgere) og det designfaglige område (12 pct. svarende til 143 ansøgere).

På professionsbacheloruddannelserne er den samlede søgning stort set uændret. Dog har der været en større stigning på det medie- og kommunikationsfaglige område (17 pct. svarende til 440 ansøgere). Modsat har der været et større fald på det samfunds- faglige område (17 pct. svarende til 290 ansøgere).

På bacheloruddannelserne er den samlede stigning primært drevet af samfundsviden- skab (18 pct. svarende til 1.943 ansøgere) og teknisk videnskab (31 pct. svarende til 498 ansøgere).

Tabel 2.1

Udviklingen i søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesområde 2019-2023 (1. prioritets- ansøgninger)

Ændring

2022-2023

2019 2020 2021 2022 2023 Antal Pct.

Erhvervsakademiuddannelse 7.834 8.394 9.361 5.933 6.377 444 7 Det bio- og laboratorietekniske område, EA 515 524 580 373 359 -14 -4 Det designfaglige område, EA 1.434 1.582 1.689 1.233 1.376 143 12 Det It- faglige område, EA 1.762 2.001 2.044 1.199 1.451 252 21

Det samfundsfaglige område, EA 65 68 447 390 353 -37 -9

Det sundhedsfaglige område, EA 14 14 15

Det tekniske område, EA 625 600 566 442 437 -5 -1

Det økonomisk-merkantile område, EA 3.419 3.605 4.020 2.296 2.401 105 5 Professionsbacheloruddannelse 23.041 22.859 23.546 18.442 18.371 -71 0 Det designfaglige område, prof. bach. 171 178 221 170 143 -27 -16

Det kunstneriske område, prof. bach. 48 67 69 70 92 22 31

Det maritime område, prof. bach. 135 180 187 173 196 23 13

Det medie- og kommunikationsfaglige område,

prof. bach. 2.837 2.822 3.156 2.555 2.995 440 17

Det pædagogiske område, prof. bach. 6.225 5.909 5.843 4.677 4.427 -250 -5 Det samfundsfaglige område, prof. bach. 2.190 2.125 2.159 1.749 1.459 -290 -17 Det sundhedsfaglige område, prof. bach. 7.714 7.628 7.549 5.674 5.450 -224 -4 Det tekniske område, prof. bach. 2.926 3.115 3.348 2.825 3.085 260 9 Det økonomisk-merkantile område, prof. bach. 795 835 1.014 549 524 -25 -5

(7)

Ændring 2022-2023 Bacheloruddannelse 22.528 26.179 27.811 24.426 27.196 2770 11

Humaniora, bach. 3.544 3.936 3.909 3.116 3.122 6 0

Kunstnerisk uddannelse, bach. 1.764 1.827 2.099 1.732 1.822 90 5

Naturvidenskab, bach. 2.092 2.508 2.579 2.182 2.295 113 5

Samfundsvidenskab, bach. 9.536 11.177 12.070 11.052 12.995 1943 18

Sundhedsvidenskab, bach. 4.054 4.936 5.373 4.684 4.811 127 3

Teknisk videnskab, bach. 1.466 1.709 1.678 1.587 2.085 498 31

Teologi, bach. 72 86 103 73 66 -7 -10

Hovedtotal 53.403 57.432 60.718 48.801 51.944 3143 6

Anm.: Tallene omfatter uddannelser med optagelse via Den Koordinerede Tilmelding.

Uddannelser, som ikke hører under én af de tre kategorier (erhvervsakademi, professionsbache- lor eller bachelor), er placeret under de uddannelser, som har den samme længde.

De kunstneriske uddannelser omfatter arkitekt, designer og konservator. Konservatoruddannel- sen har kun optagelse hvert andet år (uddannelsen udbydes i år).

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT)

(8)

3. Søgningen fordelt på institutioner

I 2023 er søgningen d. 15. marts sammenlignet med 2022 særligt steget på universite- terne. Her er de største relative stigninger på Roskilde Universitet (33 pct. svarende til 246 ansøgere), IT-Universitetet i København (26 pct. svarende til 101 ansøgere) og Co- penhagen Business School (25 pct. svarende til 876 ansøgere).

På erhvervsakademierne er den største relative stigning fra 2022 til 2023 på Erhvervs- akademi SydVest (28 pct. svarende til 76 ansøgere) og Erhvervsakademi Dania (17 pct.

svarende til 50 ansøgere).

Professionshøjskolerne har samlet set oplevet et lille fald i antallet af ansøgere pr. 15.

marts i 2023 sammenlignet med 2022. Faldet udgøres primært af Professionshøjskolen University College Nordjylland (-11 pct. svarende til -196 ansøgere) og Københavns Professionshøjskole (-10 pct. svarede til -425 ansøgere). Modsat har Professionshøj- skolen VIA University College oplevet en stigning på 10 pct. svarende til 456 ansøgere.

Tabel 3.1

Udviklingen i søgningen pr. 15. marts fordelt på institution 2019-2023 (1. prioritetsansøgnin- ger)

Ændring

2022-2023

2019 2020 2021 2022 2023 Antal Pct.

Erhvervsakademier 6.506 7.125 8.067 5.219 5.574 355 7

Erhvervsakademi Dania 503 482 630 293 343 50 17

Erhvervsakademi MidtVest 125 129 123 123 110 -13 -11

Erhvervsakademi SydVest 259 251 266 267 343 76 28

Erhvervsakademi Aarhus 1.437 1.525 1.770 1.132 1.233 101 9

Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Academy 1.182 1.292 1.528 1.092 1.142 50 5

IBA Erhvervsakademi Kolding 265 319 374 167 182 15 9

Københavns Erhvervsakademi (KEA) 2.008 2.373 2.466 1.604 1.695 91 6

Zealand Sjællands Erhvervsakademi 727 754 910 541 526 -15 -3

Kunstneriske og kulturelle

uddannelsesinstitutioner 1.812 1.894 2.168 1.802 1.914 112 6

Arkitektskolen Aarhus 332 357 373 353 373 20 6

Designskolen Kolding 203 241 261 243 226 -17 -7

Det Kongelige Akademi - Arkitektur,

Design, Konservering 1.277 1.296 1.534 1.206 1.315 109 9

Maritime uddannelsesinstitutioner 135 180 187 173 196 23 13

Fredericia Maskinmesterskole 23 25 32 20 24 4 20

MARTEC - Maritime and Polytechnic

University College 18 45 31 29 29 0 0

(9)

Ændring 2022-2023

Maskinmesterskolen København 9 19 19 26 39 13 50

Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 41 48 58 55 48 -7 -13

Aarhus Maskinmesterskole 44 43 47 43 56 13 30

Professionshøjskoler 22.259 21.891 22.511 17.054 16.864 -190 -1 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 1.967 2.054 2.203 1.794 1.949 155 9

Den Frie Lærerskole 100 86 85 70 50 -20 -29

Københavns Professionshøjskole 4.888 4.775 5.075 4.064 3.639 -425 -10 Professionshøjskolen Absalon 1.999 1.970 2.149 1.792 1.706 -86 -5 Professionshøjskolen UC Syddanmark 1.620 1.466 1.427 1.080 1.052 -28 -3 Professionshøjskolen University College Nordjylland 2.847 2.808 2.666 1.725 1.529 -196 -11 Professionshøjskolen VIA University College 5.907 5.865 6.203 4.560 5.016 456 10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 2.931 2.867 2.703 1.969 1.923 -46 -2

Universiteter 22.691 26.342 27.785 24.553 27.396 2843 12

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen 3.406 3.636 3.945 3.503 4.379 876 25 Danmarks Tekniske Universitet 1.141 1.193 1.247 1.147 1.270 123 11

IT-Universitetet i København 354 455 470 383 484 101 26

Københavns Universitet 4.982 7.632 8.400 7.051 7.480 429 6

Roskilde Universitet 1.077 1.060 907 742 988 246 33

Syddansk Universitet 3.872 4.053 4.125 3.542 3.983 441 12

Aalborg Universitet 2.228 2.381 2.649 2.304 2.351 47 2

Aarhus Universitet 5.631 5.932 6.042 5.881 6.461 580 10

Hovedtotal 53.403 57.432 60.718 48.801 51.944 3143 6

Anm.: Tallene omfatter uddannelser med optagelse via Den Koordinerede Tilmelding. Nogle institutio- ner udbyder uddannelser på flere niveauer, f.eks. udbyder nogle professionshøjskoler også er- hvervsakademiuddannelser.

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT)

(10)

Om 15. marts-søgningstallene

Søgningen inkluderer kvote 2-ansøgere, ansøgere med udenlandsk adgangsgivende ek-

samen og ansøgere til uddannelser, hvor der som led i adgangskravene indgår en prøve,

samtale eller lignende. Desuden indeholder søgningen ansøgere med dansk, gymnasial

uddannelse, som ønsker at søge optagelse i kvote 1, men som har afsendt deres ansøg-

ning før ansøgningsfristen til kvote 2.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

• En kort motiveret ansøgning, hvori ansøger angiver begrundelser for at søge stillingen, redegør for relevante kvalifikationer samt beskriver intentioner og visioner for

Her bemærkede man især, at der fortsat er blandt de kvalificerede ansøgere er en lav andel af kvinder og internationale

a) for Aspiranter, der er fyldt 21 Aar: 90 pCt. af et Beløb, svarende til den for den paagældende Tjenestemandsstil ­ ling normerede Grundløn og eventuelt Stedtillæg,

For ansøgere med en adgangsgivende eksamen, som ikke kan blive optaget gennem kvote I, fordi deres kvotient er for lav, samt de ansøgere, der søger optagelse på

(SAOB har ikke fået sit eget kapitel men deler kapitel med ODS), mens spansk, latin og hollandsk er repræsen- terede med hvert ét kapitel (svarende til 3,8 pct. for hvert af

The internal contribution of heat is based on detailed electri- cal measurements and estimations of how much of the electricity consumption for apparatus with heating waste

Det vidner om, at krisen har ramt de dårligst uddannede hårdest. Blandt de unge i EU-27, som kun har en uddannelse svarende til grundskolen, er ledigheden således 28 pct.

Tilsætning af enzymer til foderet medførte, at grisenes daglige tilvækst blev signifikant forøget fra 431 til 456 gram, svarende til et respons på 5,8 pct..