• Ingen resultater fundet

Danske kommissionsbetænkninger 1971

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Danske kommissionsbetænkninger 1971"

Copied!
251
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Danske kommissionsbetænkninger

1971

-

1975

Udarbejdet af

PALLE SVENNEVIG

forskningsbibliotekar, cand. oecon.

U dgivet af

Folketingets bibliotek og oplysningstjeneste

1976

(2)

Andelsbogtry kkerlet 1 Odense ISBN 8 7 -98o2 2 o -1-6

(3)

I N D H O L D

Nurnrene b a g de e n k e l t e g r u p p e r h e n v i s e r til d e t d a n ­ s k e d e c i m a l k l a s s e s y s t e m .

S I D E I n d h o l d s f o r t e g n e l s e ... I F o r k o r t e l s e r ... III I n d l e d n i n g ... V 1. B i b l i o t e k s - o g a r k i v v æ s e n (o 2 ) ... 1 2. V i d e n s k a b e l i g e i n s t i t u t i o n e r , m u s e u m s v æ s e n o . l i q n .

(0 6) ... 7 3. R e l i g i o n , f o l k e k i r k e n m.m. (2o) ... 12 4. S t a t s f o r m e r , u d e n r i g s p o l i t i k , v a l g o . l i g n . (32) ... 13 5. S a m f u n d s f o r h o l d i a l m i n d e l i g h e d (3o, 33) ... 15 6. A r b e j d s f o r h o l d , a r b e j d e r b e s k y t t e l s e m . m . ( 3 3 , 1 1 , 3 8 ) 23 7. A r b e j d s l ø s h e d , n ø d h j æ l p s a r b e j d e r o . l i g n . ( 3 3 . 1 1 , 3 3 .

1 1 3 ) ... 28 8. V a l u t a , b a n k e r , s p a r e k a s s e r m . m . ( 3 3 . 2 2 ) ... 29 9. R e a l k r e d i t , b ø r s v æ s e n ( 3 3 . 2 3 ) ... 31 10. H a n d e l s - og t o l d p o l i t i k o . l i g n . ( 3 3 . 2 2 , 3 3 . 2 6 ) .... 33 11. S k a t t e r , f i n a n s v æ s e n ( 3 3 . 7 , 3 3 . 8 ) ... 34 12. B o l i g p o l i t i k m . m . ( 3 3 . 9 5 , 3 8 ) ... 39 13. N æ r i n g s r e t , l u k k e l o v g i v n i n g m . m . ( 2 4 . 2 7 , 6 5 ) ... 42 14. S t r a f f e r e t , p o l i t i v æ s e n , f æ n g s e l s v æ s e n m . m . ( 3 4 . 3 ) 44 15. M i l i t æ r r e t ( 3 4 . 4 , 35. 5 ) ... 49 16. P r i v a t r e t , f o r m u e r e t o . l i g n . ( 3 4 . 2 , 3 4 . 5 ) ... 5o 17. R e t s p l e j e , k o n k u r s m . m . ( 3 4 . 7 ) ... 55 18. S t a t s f o r v a l t n i n g (35) ... 56 19. M i l i t æ r v æ s e n , c i v i l f o r s v a r m .m . ( 3 4 . 4 , 3 5 . 5 ) ... 6o 2 0 . T j e n e s t e m æ n d ( 3 5 . 9 ) ... 63 21. L o k a l f o r v a l t n i n g , k o m m u n e r i ai m . (36) ... 65 22. U n g d o m i a l m i n d e l i g h e d , e r h v e r v s v e j l e d n i n g o . l i g n .

( 3 7 , 3 8 ) ... 68 23. U n d e r v i s n i n g s s y s t e m e r , l æ r e r u d d a n n e l s e m . m . ( 3 7 . 1 ) 7o 24. F o l k e s k o l e n , g y m n a s i e t m . m . ( 3 7 . 3 ) ... 73 25. F r i t i d s u n d e r v i s n i n g , h ø j s k o l e r , e f t e r s k o l e r , a f t e n ­

s k o l e r m . m . ( 3 7 . 4 ) ... 78 26. U n i v e r s i t e t e r , h ø j e r e l æ r e a n s t a l t e r ( 3 7 .6,6o . 7 , 5 3 ) 8o 27. S p e c i a l u n d e r v i s n i n g , s æ r f o r s o r g o . l i g n . ( 3 7 . 3 , 3 7 . 7 ,

3 8 . 7 , 6 1 , 6 1 . 7 ) ... 92 28. F o r s i k r i n g s v æ s e n , s y g e k a s s e r , u l y k k e s f o r s i k r i n g ,

b r a n d f o r s i k r i n g m . m . ( 3 3 . 1 1 , 3 8 . 1 , 3 8 . 7 ) ... 95 29. O f f e n t l i g f o r s o r g , s p e c i e l t p e n s i o n i s t e r o . l i g n .

( 3 8 . 4 ) ... 96 3 0 . F a m i l i e , m ø d r e f o r s o r g , b ø r n e f o r s o r g o . l i g n . ( 3 8 . 5 ) l oo 31. A l k o h o l , n a r k o t i k a m . m . ( 3 4 . 2 7 , 3 8 . 7 ) ... l o 3 32. N o r d e n (45) ... l o 7 33. I s l a n d ( 4 5 . 5 ) ... llo 34. F æ r ø e r n e ( 4 6 . 6 ) ... 111 35. G r ø n l a n d ( 4 6 . 7 ) ... 1 1 2 36. V e s t i n d i s k e ø e r ( 4 6 . 8 ) ... 1 1 6

(4)

37. A s t r o n o m i , l a n d m å l i n g o . l i g n . ( 5 2 , 6 2 ) ... ... 1 1 7 38. G e o l o g i , h y d r o g r a f i , m e t e o r o l o g i o . l i g n . (55) .... 1 1 9 39. B i o l o g i , f o r u r e n i n g , v i v i s e k t i o n , g i f t o . l i g n . (56,

61) ... ... 1 2o 4 0 . P r a k t i s k u d d a n n e l s e ( 3 7 . 6 , 6 o . 7 ) ... ... 1 32 41. P a t e n t e r , v a r e m æ r k e r o . l i g n . ( S o . S ) ... 1 3 7 42. S u n d h e d s f o r h o l d , s p e c i e l t a p o t e k e r v æ s e n , t a n d l æ g e r

m . m . (61) ... ... 1 3 8 43. F ø d s e l s h j æ l p , s v a n g e r s k a b s a f b r y d e l s e , p r o s t i t u t i o n

m . m . ( 3 o , 3 8 . 5 , 6 1 . 6 ) ... ... 1 4 4 44. H o s p i t a l e r ( 6 1 . 7 ) ... ... 1 4 6 45. M a s k i n t e k n i k , v a r m e t e k n i k , e l e k t r o n i k , s k i b s b y g n i n g

f æ r g e r m . m . ( 6 2 , 6 5 . 9 ) ... 1 48 46. L a n d b r u g (63) ... ... 1 5 2 47. G r u n d f o r b e d r i n g , a f v a n d i n g , i n d d æ m n i n g , k y s t s i k r i n q

o . l i g n . ( 4 6 , 6 3 . 1 ) ... ... 1 5 4 48. P l a n t e a v l , h u s d y r b r u g m . m . ( 3 3 . 3 ) ... ... 1 5 5 49. S k o v b r u g ( 6 3 . 4 ) ... ... 1 5 6 5 0 . M e j e r i b r u g ( 6 3 . 7 ) ... ... 1 5 7 51. F i s k e r i , j a g t ( 6 3 . 9 ) ... ... 158 52. H u s v æ s e n , h o t e l v æ s e n (64) ... ... 1 59 53. H a n d e l , r e g n s k a b s v æ s e n , m å l , v æ g t o . l i g n . (65) ... 16o 54. M o t o r k ø r e t ø j e r , v e j e m . m . ( 6 5 . 8 1 ) ... ... 161 55. J e r n b a n e r ( 6 5 . 8 2 ) ... ... 1 7 2 56. L u f t f a r t ( 6 5 . 8 3 ) ... ... 1 7 3 57. P o s t - , t e l e g r a f - o g t e l e f o n v æ s e n , r a d i o m . m . (65.

86) ... ... 1 7 6 53. S ø f a r t , n a v i g a t i o n ( 6 5 . 9 ) ... ... 1 7 7 59. H a v n e v æ s e n ( 6 5 . 9 4 ) ... ... 1 7 9 60 . F o r s k e l l i g e i n d u s t r i e r , s p e c i e l t l e v n e d s m i d d e l i n d u ­

s t r i o g - k o n t r o l m . m . ( 6 1 , 6 6 ) ... 1 8o 61. V a n d , b r o b y g n i n g , b r a n d v æ s e n o . l i g n . (69) ... ... 1 8 3 62. K u n s t , b y p l a n l æ g n i n g , a r k i t e k t u r o . l i g n . ( 3 3 , 4 o , 8 o ,

7 o ) ... ... 1 8 4 63. T e a t e r , b i o g r a f e r , m u s i k , l i t t e r a t u r m . m . ( 7 7 , 8o) 1 9 3 64. De s l e s v i g s k e k r i g e , v e r d e n s k r i g e n e (9o) ... ... 1 9 5 T r y k n i n g s k o n t o r e t s n u m m e r e r e d e b e t æ n k n i n g e r ... 1 9 5 N a v n e r e g i s t e r ... 19 8 E m n e o r d s r e g i s t e r ... ... 219

(5)

F O R K O R T E L S E R

F ø l g e n d e f o r k o r t e l s e r er a n v e n d t :

B E F . S x x x: B u l l e t i n f o r De e u r o p æ i s k e F æ l l e s s k a b e r . S u p ­ p l e m e n t xxx.

B et . x x x: B e t æ n k n i n g n u m m e r xxx.

FT, A: F o l k e t i n g s t i d e n d e t i l l æ g A.

NU: N o r d i s k U d r e d n i n g s s e r i e . s .: S i d e (r ).

s p .: S p a l t e .

(6)

I N D L E D N I N G

D e t t e f ø r s t e s u p p l e m e n t til m i n " D a n s k e k o m m i s s i o n s b e t æ n k n i n g e r 1 8 5 o - 1 9 7 o " d æ k k e r p e r i o d e n 1 9 7 1 - 1 9 7 5 , b e g g e år i n c l .

O p b y g n i n g e n er d e n s a m m e so m i " D a n s k e k o m m i s s i o n s b e t æ n k n i n g e r 1 8 5 o - 1 9 7 o " , h v i l k e t b e t y d e r , at b e t æ n k n i n g e r n e er p l a c e r e t e f ­ ter d e c i m a l k l a s s e s y s t e m e t . D e t i n d e b æ r e r , a t h v e r b e t æ n k n i n g k u n er p l a c e r e t e t s t e d i s y s t e m e t , o g at p l a c e r i n g e n d e r f o r i m a n g e t i l f æ l d e vil k u n n e k r i t i s e r e s . D e t er m i t håb, at e m n e ­ o r d s r e g i s tr e t vil k u n n e l ø s e d e t t e p r o b l e m . I s u p p l e m e n t e t har j e g s ø g t at g ø r e e m n e o r d s r e g i s t r e t b e d r e , i d e t r e g i s t r e t i " D a n ­ s k e k o m m i s s i o n s b e t æ n k n i n g e r 1 9 5 o - 1 9 7 o " h a r v i s t s i g o f t e at k r æ ­ ve en s t o r a r b e j d s i n d s a t s .

D e n n e f o r t e g n e l s e d æ k k e r p e r i o d e n 1 9 7 1 - 1 9 7 5 , m e n d e r er d o g en hel de l s u p p l e r i n g e r til 1 8 5 o - 1 9 7 o u d g a v e n m e d , d e f l e s t e i n d e n f o r o m r å d e t " B y u d v i k l i n g s p l a n e r " . I d e n n e f o r b i n d e l s e vil j e g g e r n e t a k k e a l l e e n k e l t p e r s o n e r og i n s t i t u t i o n e r , d e r h a r g j o r t m i g o p m æ r k s o m p å m a n g l e r i " D a n s k e k o m m i s s i o n s b e t æ n k n i n g e r 1 8 5 o -

1 9 7 o " . Da d e r g i v e t v i s o g s å vil v æ r e m a n g l e r i s u p p l e m e n t e t , vil j e g v æ r e m e g e t g l a d fo r at m o d t a g e m e d d e l e l s e h e r o m .

So m o m t a l t i i n d l e d n i n g e n til " D a n s k e k o m m i s s i o n s b e t æ n k n i n g e r 1 8 5 o - 1 9 7 o " h e r s k e r d e r m e g e n u s i k k e r h e d o m k r i n g b e g r e b e t b e ­ t æ n k n i n g . J e g h a r d e r f o r i s u p p l e m e n t e t v a l g t d e n s a m m e v i d e f o r t o l k n i n g af b e g r e b e t , s å l e d e s at a l t , h v a d d e r h a r h a f t b e ­ t y d n i n g f o r l o v g i v n i n g s a r b e j d e t , g e r n e s k u l l e v æ r e m e d i f o r t e g ­ nel s e n .

J e g h a r v a l g t a t f o r t s æ t t e n u m m e r e r i n g e n og s y s t e m a t i s e r i n g e n fr a " D a n s k e k o m m i s s i o n s b e t æ n k n i n g e r 1 8 5 o - 1 9 7 o " , s å l e d e s at j e g s t a r t e r m e d nr. 2 4 1 7 . H e r v e d er d e t ved k i l d e h e n v i s n i n g e r k u n n ø d v e n d i g t at h e n v i s e til et n u m m e r .

Da j e g h a r f ø r t s y s t e m a t i k k e n v i d e r e er f l e r e af de s y s t e m a t i ­ sk e g r u p p e r " t o m m e " i s u p p l e m e n t e t f . e k s . g r u p p e 33 I s l a n d og 36 V e s t i n d i s k e øe r .

S i d e n u d g i v e l s e n af " D a n s k e k o m m i s s i o n s b e t æ n k n i n g e r l S 5 o - 1 9 7 o "

er D a n m a r k b l e v e t m e d l e m af De e u r o p æ i s k e F æ l l e s s k a b e r , h v i l k e t b e t y d e r , at d e r er k o m m e t en hel de l ny l i t t e r a t u r h e r o m , som d e t vil v a r e n a t u r l i g t at f i n d e i en b i b l i o g r a f i som d e n n e . F o r at c æ k k e D e e u r o p æ i s k e F æ l l e s s k a b e r h a r j e g v a l g t at m e d t a g e de r e d e g ø r e l s e r , som K o m m i s s i o n e n o f f e n t l i g g ø r so m s u p p l e m e n t e r til

(7)

I N D L E D N I N G

3 u l l e t i n f o r D e e u r o p æ i s k e F æ l l e s s k a b e r , o g j e g h a r m e d t a g e t , h v a d d e r er u d k o m m e t f r a o g m e d 1 9 7 3 .

U n d e r u d a r b e j d e l s e n h a r j e g m o d t a g e t v æ r d i f u l d h j æ l p f r a m a n g e s i d e r n a v n l i g f r a F o l k e t i n g e t s B i b l i o t e k o g O p l y s n i n g s t j e n e s t e , h v o r f o l k e t i n g s b i b l i o t e k a r K r i s t i a n H v i d t o g f o r s k n i n g s b i b l i o ­ t e k a r H .P . H i l d e n h a r s u p p l e r e t o g g e n n e m g å e t d e t a f m i g i n d s a m ­ l e d e m a t e r i a l e , h v o r f o r j e g er d e m m e g e n t a k s k y l d i g .

M e n f ø r s t o g f r e m m e s t s k y l d e r j e g D e t s a m f u n d s v i d e n s k a b e l i g e F o r s k n i n g s r å d ta k f o r d e n ø k o n o m i s k e s t ø t t e u d e n h v i l k e n u d g i ­ v e l s e i k k e h a v d e v æ r e t m u l i g .

P a l l e S v e n n e v i g

(8)

1. B I B L I O T E K S - O G A R K I V V Æ S E N .

2 4 1 7 . B e t æ n k n i n g v e d r ø r e n d e b i b l i o t e k a r u d d a n n e l s e n . A f g i v e t af D a n m a r k s B i b l i o t e k s s k o l e ti l m i n i s t e r e n f o r k u l t u r e l ­ le a n l i g g e n d e r . 1 9 6 4 , 55s. s a m t b i l a g d u p l .

N e d s a t : A f g i v e t : 7 . j u l i 1 9 6 4 S i g n e r e t P r e b e n K i r k e g a a r d .

2 4 1 8 . B o g k a t a l o g d e l af et a u t o m a t i o n s s y s t e m . E n d o k u m e n t a t i ­ o n u d a r b e j d e t til f o l k e b i b l i o t e k e r n e s e d b - u d v a l g af b o g ­ k a t a l o g g r u p p e n . 1 9 7 1 , l o 7 s . d u p l .

N e d s a t : 1 2 . m a j 1 9 7 1 A f g i v e t : 1 9 7 1

I n d h o l d : S p e c i e l t er m u l i g h e d e n f o r at e t a b l e r e en k a t a l o g o v e r d e n l ø b e n d e a c c e s s i o n b e h a n d l e t , h e r u n ­ d e r er d e t s v e n s k e L I B R I S s y s t e m g e n n e m g å e t .

2 4 1 9 . B i b l i o t e k s t e k n i s k s a m a r b e j d e o g d a t a b e h a n d l i n g i f o l k e ­ b i b l i o t e k e r n e . U d a r b e j d e t p å f o r a n l e d n i n g a f f o l k e b i b l i ­ o t e k e r n e s e d b - u d v a l g . 1 9 7 1 , 3os.

N e d s a t : 1 2 . m a j 1 9 7 1 A f g i v e t : 1 9 7 1 S i g n e r e t : E. A l l e r s l e v O e n s e n .

2 4 2 o . D e l t i d s b i b l i o t e k e r n e v e d b i b l i o t e k s l o v r e v i s i o n e n 1 9 7 o . 1 9 7 1 , 2 5 s. d u p l . ( B i b l i o t e k s t i l s y n e t på f o r a n l e d n i n g af k u l t u r m i n .).

N e d s a t : 1 5 . s e p t e m b e r 1 9 7 o A f g i v e t : 1 7 . f e b r u a r 1 9 7 1 F o r m a n d : B ø r g e S ø r e n s e n .

I n d h o l d : B e h a n d l e r s p e c i e l t a v - s a m l i n g e r i d e l t i d s ­ b i b l i o t e k e r n e .

2 4 2 1 . B e t æ n k n i n g o m r e v i s i o n af b i b l i o t e k s l o v e n . (Bet. 6 o 7 ) . 1 9 7 1 , l o 3 s . (Min. f. k u l t u r e l l e a n l i g . )

N e d s a t : 2 4 . a p r i l 1 9 6 9 A f g i v e t : 3 1 . m a r t s 1 9 7 1 F o r m a n d : E. A l l e r s l e v J e n s e n .

I n d h o l d : E n g e n n e m g a n g af f o l k e b i b l i o t e k e r n e s f o r h o l d , h e r u n d e r o g s å a f g i f t e n ti l f o r f a t t e r e o g k u n s t n e r e , s t a t s t i l s k u d m . m .

2 4 2 2 . B e t æ n k n i n g v e d r ø r e n d e b e h o v e t f o r b i b l i o t e k a r e r 1 9 7 o - 1 9 8 5 . E n p r o g n o s e . ( Bet. 6 1 4 ) . 1 9 7 1 , 2 o 6 s . ( Min. f. k u l ­ t u r e l l e a n l i g . ) .

N e d s a t : 1 1 . d e c e m b e r 1 9 6 9 A f g i v e t : 3 o .a p r i l 1 9 7 1 F o r m a n d : E d v a r d O e p p e s e n .

I n d h o l d : B e h o v e t f o r d i m i t t e n d e r f r a D a n m a r k s B i b l i ­ o t e k s s k o l e b å d e f o r s e k t i o n I ( b i b l i o t e k a r e r v e d f o l ­ k e b i b l i o t e k e r n e ) o g s e k t i o n II ( b i b l i o t e k a r e r ved de v i d e n s k a b e l i g e b i b l i o t e k e r ) , h v o r d e r fo r h v e r g r u p ­ pe er s ø g t o p s t i l l e t en p r o g n o s e . I b i l a g e n e e r d e r en d e l u n d e r s ø g e l s e r af de n u v æ r e n d e b i b l i o t e k s f o r h o l d o g e n h i s t o r i s k r e d e g ø r e l s e f o r b i b l i o t e k s f o r h o l d e ­ ne f r a 1 9 6 o t il 1 9 7 o . Et af b i l a g e n e i n d e h o l d e r en p r o g n o s e o v e r l i t t e r a t u r p r o d u k t i o n e n f r e m til 1 9 8 5

(9)

B I B L I O T E K S - O G A R K I V V Æ S E N

u d a r b e j d e t af B. B a r n h o l d t .

2 4 2 3 . S k o l e b i b l i o t e k e r o g c e n t r a l e r f o r u n d e r v i s n i n g s m i d l e r . (Bet. 6 2 1 ) . 1 9 7 1 , 7 9 s. ( U n d e r v i s n i n g s m i n . ) .

N e d s a t : 1 3 . n o v e m b e r 1 9 7 o A f g i v e t : 1 5 . j u l i 1 9 7 1 F o r m a n d : V. H a m m e r .

I n d h o l d : I b i l a g f i n d e s b l . a . I n d s t i l l i n g o m d e n f r i ­ v i l l i g e v o k s e n u n d e r v i s n i n g s b i b l i o t e k s m æ s s i g e ø n s k e r o g b e h o v .

2 4 2 4 . B i b l i o t e k e r . F i n a n s i e r i n g - s t a n d a r d e r o g n o r m k r a v . B y r ­ d e f o r d e l i n g s u d v a l g e t . 1 9 7 1 , 32s. s a m t b i l a g d u p l . ( I n ­ d e n r i g s m i n . ) .

N e d s a t : 2 1 . j u n i 1 9 7 1 A f g i v e t : 2 o . o k t o b e r 1 9 7 1

2 4 2 5 . F o r s l a g v e d r ø r e n d e r e v i s i o n af d e n 4 - å r i g e u n d e r v i s n i n g s ­ p l a n f o r s e k t i o n II. U d v a l g e t til r e v i s i o n af l o v af 8.

j u n i 1 9 6 6 o m D a n m a r k s B i b l i o t e k s s k o l e . 1 9 7 1 , 4s. d u p l . ( M i n .f .k u l t u r e l l e a n l i g . ) .

N e d s a t : A f g i v e t : l o . n o v e m b e r 1 9 7 1 F o r m a n d : C h r i s t i a n H e r m a n n 3 e n s e n .

I n d h o l d : U d d a n n e l s e n til b i b l i o t e k a r v e d f o r s k n i n g s ­ b i b l i o t e k e r n e .

2 4 2 6 . R a p p o r t f r a a r b e j d s g r u p p e n t i l p l a n l æ g n i n g af de b i b l i - o t e k s f a g l i g e u n d e r v i s n i n g s o m r å d e r s i n t e g r a t i o n i u d d a n ­ n e l s e s c e n t r e n e . L o v r e v i s i o n s u d v a l g e t s s e k r e t a r i a t a r b e j d s ­ g r u p p e 5. 1 9 7 1 , 5s. s a m t b i l a g d u p l . (M i n .f .k u l t u r e l l e a n l i g . ) .

N e d s a t : A f g i v e t : 1 7 . n o v e m b e r 1 9 7 1 F o r m a n d : I n g e C r a m e r .

I n d h o l d : I b i l a g f i n d e s en g e n n e m g a n g af A V - c e n t r e t v e d R o s k i l d e U n i v e r s i t e t s c e n t e r af N i e l s E r i k W i l l e . 2 4 2 7 . R a p p o r t f r a a r b e j d s g r u p p e n v e d r ø r e n d e p l a n l æ g n i n g af u d ­

b y g n i n g e n af v i d e r e g å e n d e u d d a n n e l s e , e f t e r u d d a n n e l s e o g a n d e n k u r s u s v i r k s o m h e d . L o v r e v i s i o n s u d v a l g e t s s e k r e ­ t a r i a t a r b e j d s g r u p p e 8. 1 9 7 1 , l os . d u p l . ( M i n .f .k u l t u - r e l i e a n l i g . ) .

N e d s a t : A f g i v e t : 2 3 . n o v e m b e r 1 9 7 1 S i g n e r e t : O oh s . P e d e r s e n .

I n d h o l d : E f t e r u d d a n n e l s e af b i b l i o t e k a r e r .

2 4 2 8 . R a p p o r t f r a a r b e j d s g r u p p e n v e d r ø r e n d e p l a n l æ g n i n g af v i ­ d e r e g å e n d e s t u d i e r o g f o r s k n i n g . L o v r e v i s i o n s u d v a l g e t s s e k r e t a r i a t a r b e j d s g r u p p e 4. 1 9 7 1, 8s. d u p l . ( M i n . f . k u l ­ t u r e l l e a n l i g . ).

N e d s a t : A f g i v e t : 2 3 . n o v e m b e r 1 9 7 1

(10)

B I B L I O T E K S - O C A R K I V V Æ S E N

F o r m a n d : A x e l A n d e r s e n .

I n d h o l d : F o r s k n i n g o g v i d e r e g å e n d e s t u d i e r u d o v e r d e a f a r b e j d s g r u p p e 8 b e h a n d l e d e v e d r ø r e n d e b i b l i o ­ t e k a r e r n e .

2 4 2 9 . R a p p o r t f r a a r b e j d s g r u p p e n v e d r ø r e n d e p l a n l æ g n i n g a f o r ­ g a n i s a t i o n o g a d m i n i s t r a t i o n af d e b i b l i o t e k a r i s k e u d ­ d a n n e l s e r . L o v r e v i s i o n s u d v a l g e t s s e k r e t a r i a t a r b e j d s g r u p ­ p e 6. 1 9 7 1 , 5s. s a m t b i l a g d u p l . ( M i n .f .k u l t u r e l l e a n - l i g . )•

N e d s a t : A f g i v e t : 2 4 . n o v e m b e r 1 9 7 1 F o r m a n d : E d v . J e p p e s e n .

I n d h o l d : I b i l a g f i n d e s : A n o r d n i n g o m D a n m a r k s L æ r e r ­ h ø j s k o l e , B e k e n d t g ø r e l s e o m a n s æ t t e l s e a f l æ r e r e v e d D a n m a r k s J o u r n a l i s t h ø j s k o l e o g a f d e l i n g s f o r s t a n d e r e o g a n d r e v i d e n s k a b e l i g e m e d a r b e j d e r e v e d I n s t i t u t f o r P r e s s e f o r s k n i n g , B e k e n d t g ø r e l s e o m I n s t i t u t f o r P r e s s e f o r s k n i n g , B e k e n d t g ø r e l s e o m D a n m a r k s J o u r n a ­ l i s t h ø j s k o l e , L o v o m D a n m a r k s J o u r n a l i s t h ø j s k o l e og I n s t i t u t f o r P r e s s e f o r s k n i n g , o g C i r k u l æ r e o m l e d e l ­ se a f c e n t e r f u n k t i o n e r n e v e d O d e n s e U n i v e r s i t e t s c e n ­ t e r .

2 4 3 o . R e d e g ø r e l s e f r a a r b e j d s g r u p p e n v e d r ø r e n d e u d f o r m n i n g af e n f æ l l e s 2 - å r i g s t u d i e p l a n på g r u n d l a g af b a s i s u d d a n ­ n e l s e r . L o v r e v i s i o n s u d v a l g e t s s e k r e t a r i a t a r b e j d s g r u p ­ pe 3. 1 9 7 1 , 8s. d u p l . ( M i n .f .k u l t u r e l l e a n l i g . ) .

N e d s a t : A f g i v e t : 2 6 . n o v e m b e r 1 9 7 1 F o r m a n d : Ib M a g n u s s e n .

I n d h o l d : B i b l i o t e k a r u d d a n n e l s e n .

2 4 3 1 . R a p p o r t f r a a r b e j d s g r u p p e n v e d r ø r e n d e r e v i s i o n af d e n 4 - å r i g e u n d e r v i s n i n g s p l a n f o r s e k t i o n I. L o v r e v i s i o n s - u d v a l g e t s s e k r e t a r i a t a r b e j d s g r u p p e 1. 1 9 7 1 , 5s. d u p l .

( M i n .f .k u l t u r e l l e a n l i g . ) .

N e d s a t : A f g i v e t : 2 6 . n o v e m b e r 1 9 7 1 F o r m a n d : J. B . F r i i s - H a n s e n .

I n d h o l d : U d d a n n e l s e af b i b l i o t e k a r e r til f o l k e b i b l i ­ o t e k e r n e .

2 4 3 2 . R a p p o r t f r a a r b e j d s g r u p p e n v e d r ø r e n d e en f æ l l e s 4 - å r i g b i b l i o t e k a r u d d a n n e l s e . L o v r e v i s i o n s u d v a l g e t s s e k r e t a r i ­ at a r b e j d s g r u p p e 9. 1 9 7 2 , 8s. d u p l . ( M i n .f .k u l t u r e l l e a n l i g .) .

N e d s a t : 2 3 . m a r t s 1 9 7 2 A f g i v e t : 1 4 . a p r i l 1 9 7 2 I n d h o l d : M u l i g h e d e r n e f o r en f æ l l e s u d d a n n e l s e af b i ­ b l i o t e k a r e r til f o l k e b i b l i o t e k e r n e og f o r s k n i n g s b i ­ b l i o t e k e r n e .

(11)

B I B L I O T E K S - O G A R K I V V Æ S E N

2 4 3 3 . D e b i b l i o t e k a r i s k e u d d a n n e l s e r . 3 d e l b e t æ n k n i n g e r . 1 9 7 2 , 1 3 1 s . ( M i n .f .k u l t u r e l l e a n l i g . ) .

N e d s a t : 2 3 . a u g u s t 1 9 7 1 A f g i v e t : 8 . j u n i 1 9 7 2 S i g n e r e t : P r e b e n K i r k e g a a r d .

I n d h o l d : F ø l g e n d e 3 d e l b e t æ n k n i n g e r f i n d e s : A r b e j d s ­ g r u p p e A: D e l b e t æ n k n i n g o m de b i b l i o t e k a r i s k e g r u n d ­ u d d a n n e l s e r , d e l s s o m s e l v s t æ n d i g e u d d a n n e l s e s f o r l ø b , d e l s m e d b a s i s u d d a n n e l s e s o m f o r u d s æ t n i n g , s a m t om f o r s k n i n g s b i b l i o t e k a r u d d a n n e l s e n ( n e d s a t : n o v e m b e r 1 9 7 1 , a f g i v e t : 3o . m a j 1 9 7 2 , f o r m a n d : S ø r e n F j e l d b o r g ) . A r b e j d s g r u p p e B: D e l b e t æ n k n i n g o m u d b y g n i n g af v i d e ­ r e g å e n d e b i b l i o t e k a r u d d a n n e l s e , e f t e r u d d a n n e l s e og a n d e n k u r s u s v i r k s o m h e d s a m t p l a n l æ g n i n g af v i d e r e g å ­ e n d e s t u d i e r o g f o r s k n i n g ( n e d s a t : n o v e m b e r 1 9 7 1 , a f g i v e t : 24. m a j 1 9 7 2 , f o r m a n d : A x e l A n d e r s e n ) . A r ­ b e j d s g r u p p e C: D e l b e t æ n k n i n g o m o r g a n i s a t i o n o g a d ­ m i n i s t r a t i o n af de b i b l i o t e k a r i s k e u d d a n n e l s e r ve d s e l v s t æ n d i g e i n s t i t u t i o n e r o g s o m l e d i u n i v e r s i t e t s ­ c e n t r e o g o m de b i b l i o t e k s f a g l i g e u n d e r v i s n i n g s o m r å ­ d e r s i n t e g r a t i o n i c e n t e r d a n n e l s e r n e s f o r l ø b ( n e d s a t : n o v e m b e r 1 9 7 1 , a f g i v e t : 2. j u n i 1 9 7 2 , f o r m a n d : E d v a r d J e p p e s e n ) . D e r u d o v e r en l i t t e r a t u r o v e r s i g t .

2 4 3 4 . F o r s l a g t i l o p b y g n i n g af A a l b o r g U n i v e r s i t e t s b i b l i o t e k . P l a n l æ g n i n g s g r u p p e n f o r A a l b o r g U n i v e r s i t e t s c e n t e r . B i - b l i o t e k s g r u p p e n . 1 9 7 2 , 68 s . s a m t b i l a g d u p l . ( U n d e r v i s ­ n i n g s m i n . ) .

N e d s a t : l o . m a j 1 9 7 1 A f g i v e t : a u g u s t 1 9 7 2 F o r m a n d : V i b e k e A m m u n d s e n .

2 4 3 5 . B e t æ n k n i n g fr a u d v a l g e t f o r v i d e r e u d d a n n e l s e af k o n t o r ­ u d d a n n e t p e r s o n a l e v e d f o r s k n i n g s b i b l i o t e k e r n e . 1 9 7 2 , lés. s a m t b i l a g d u p l .

N e d s a t : 3 o . m a r t s 1 9 7 1 A f g i v e t : a u g u s t 1 9 7 2 F o r m a n d : Ib M a g n u s s e n .

2 4 3 6 . D e n f r e m t i d i g e u d d a n n e l s e af b i b l i o t e k s a s s i s t e n t e r ve d f o l k e b i b l i o t e k e r n e . B e t æ n k n i n g a f g i v e t af d e t af D a n m a r k s B i b l i o t e k s s k o l e n e d s a t t e u d v a l g ti l r e v i s i o n af u d d a n ­ n e l s e s p l a n e r n e f o r b i b l i o t e k s a s s i s t e n t e r v e d f o l k e b i b l i ­ o t e k e r n e . 1 9 7 2 , 35s. s a m t b i l a g ( U n d e r v i s n i n g s m i n . ) .

N e d s a t : 1 5 . m a r t s 1 9 7 1 A f g i v e t : 5 . s e p t e m b e r 1 9 7 2 F o r m a n d : V i g g o B r e d s d o r f f .

2 4 3 7 . B e t æ n k n i n g o m de b i b l i o t e k a r i s k e u d d a n n e l s e r . ( Bet. 6 7 1 ).

1 9 7 3 , 1 5 6 s . (M i n .f .k u l t u r e l l e a n l i g . ) .

N e d s a t : 2 3 . a u g u s t 1 9 7 1 A f g i v e t : d e c e m b e r 1 9 7 2 F o r m a n d : P r e b e n K i r k e g a a r d .

I n d h o l d : I b i l a g f i n d e s b l . a . : B e t æ n k n i n g af 6. j a ­ n u a r 1 9 7 2 o m b i b l i o t e k a r u d d a n n e l s e n s k a p a c i t e t , f o r -

(12)

B I B L I O T E K S - O G A R K I V V Æ S E N

m a n d V i g g o B r e d s d o r f f og s a m m e n f a t t e n d e b e m s r k n i n g e r o g n o t a t e r o m de ø k o n o m i s k e k o n s e k v e n s e r ved g e n n e m ­ f ø r e l s e af de i b e t æ n k n i n g e n i n d e h o l d t e u d d a n n e l s e s - f o r s l a g u d a r b e j d e t af J a n m a r k s B i b l i o t e k s s k o l e . D e r ­ u d o v e r er d e r en l i t t e r a t u r l i s t e .

2 4 3 8 . O v e r s i g t o v e r h o v e d r e s u l t a t e r n e af i n f o r m a t i o n s e n q u e t e 1 9 7 2 . G e n n e m f ø r t af s t a t e n s u d v a l g fo r v i d e n s k a b e l i g og t e k n i s k i n f o r m a t i o n o g d o k u m e n t a t i o n ( D A M D O K ) . 1 9 7 3 , 1 7s .

2 43 9 . L y d b o g s p r o d u k t i o n o g - d i s t r i b u t i o n . B e t æ n k n i n g a f g i v e t af d e t af b i b l i o t e k s d i r e k t o r e n n e d s a t t e u d v a l g . 1 97 3 , 2 5s . s a m t b i l a g d u p l .

¡ledsat: 2 6 . j u l i 1 9 7 2 A f g i v e t : 2 3 . a u g u s t 1 3 7 3 F o r m a n d : A n n a J o h a n s e n .

I n d h o l d : H v o r l e d e s en p r o d u k t i o n af l y d b ø g e r m e d h e n ­ b l i k p å s a l g til f o l k e b i b l i o t e k e r n e k a n e t a b l e r e s s o m s u p p l e m e n t t il d e n p r o d u k t i o n , d e r f i n d e r s t e d på S t a t e n s B i b l i o t e k for B l i n d e .

2 4 4 o . Bi b l i o t e k s u n d e r s ø g e l s e n . R a p p o r t . R a t i o n a l i s e r i n g s u n d e r - s ø g e l s e v e d r ø r e n d e f o r s v a r e t s f a g l i g e b i b l i o t e k s v æ s e n . 1 9 7 3 , 2 5 s. s a m t b i l a g d u p l . ( F o r s v a r s m i n . ) .

N e d s a t : 2 5 . a p r i l 1 9 7 3 A f g i v e t : s e p t e m b e r 1 9 7 3

2 4 4 1 . B e t æ n k n i n g o m s y g e h u s b i b l i o t e k e r . 1 9 7 3 , 51s. d u p l . N e d s a t : o k t o b e r 1 9 7 o A f g i v e t : 1 5 . o k t o b e r 1 9 7 3 F o r m a n d : J e s P e t e r s e n .

I n d h o l d : U d v a l g e t er n e d s a t af h e n s y n til a r b e j d e t i u d v a l g e t v e d r ø r e n d e r e v i s i o n af b i b l i o t e k s l o v e n .

2 4 4 2 . R e d e g ø r e l s e f r a k o r t l æ g n i n g s g r u p p e n v e d r ø r e n d e f o r s k n i n g s ­ b i b l i o t e k e r n e s a d m i n i s t r a t i v e f o r h o l d m . v . 1 9 7 5 , 1 2 os .

(H i n .f .ku l t u r e l l e a n l i g . ) .

N e d s a t : 1 8 . a p r i l 1 9 7 4 A f g i v e t : 1 9 7 5 F o r m a n d : K a r s t e n F e d d e r .

I n d h o l d : I b i l a g f i n d e s b l . a . I n d s t i l l i n g af 11. s e p ­ t e m b e r 1 9 7 4 fra f o r s k n i n g s b i b l i o t e k e r n e s f æ l l e s r å d v e d r ø r e n d e en ny o r g a n i s a t i o n af d e t d a n s k e f o r s k n i n g s - b i b l i o t e k s v æ s e n og N o t a t om b e g r e b e t " s e r v i c e n i v e a u "

i f o r s k n i n g s b i b l i o t e k e r .

2 4 4 3 . D e u d e n l a n d s k e a r b e j d e r e og f o l k e b i b l i o t e k e r n e . B e t æ n k ­ n i n g om b i b l i o t e k s b e t j e n i n g af u d e n l a n d s k e a r b e j d e r e o g d e r e s h e r b o e n d e f a m i l i e r . 1 9 7 5 , 8 0s. d u p l .

N e d s a t : 2 5 . j u n i 1 9 7 3 A f g i v e t : 1 9 7 5

(13)

B I B L I O T E K S - O G A R K I V V Æ S E N

F o r m a n d : 3 e s P e t e r s e n .

I n d h o l d : I b i l a g f i n d e s b l . a . en l i t t e r a t u r o v e r s i g t .

2 4 4 4 . B i b l i o t e k s b e t j e n i n g af æ l d r e i n s t i t u t i o n e r . B i b l i o t e k e t k o m m e r . R a p p o r t o m b i b l i o t e k s b e t j e n i n g af æ l d r e i n s t i t u ­ t i o n e r mv. 1 9 7 5 , '+ls.

N e d s a t : 1 3 . d e c e m b e r 1 9 7 3 A f g i v e t : 1 9 7 5 F o r m a n d : 3 e s P e t e r s e n .

2 4 4 5 . B i b l i o t e k s b e t j e n i n g af de s ø f a r e n d e . B e t æ n k n i n g . 1 9 7 5 , 1 6 s . d u p l .

N e d s a t : 1 6 . m a j 1 9 7 3 A f g i v e t : 4 . f e b r u a r 1 9 7 5 F o r m a n d : O l e K o c h .

2 4 4 Ó . N O R D I N F O . F ö r s l a g t i l l n o r d i s k t s a m a r b e t s o r g a n i n o m o m ­ r å d e t f o r s k n i n g s b i b l i o t e k s v ä s e n d e , v e t e n s k a p l i g i n f o r ­ m a t i o n o c h d o k u m e n t a t i o n . (NU 1 9 7 5 : 2 1 ) . 1 9 7 5 , 82s.

N e d s a t : 2 2 . n o v e m b e r 1 9 7 4 A f g i v e t : 4 . j u n i 1 9 7 5 F o r m a n d : P a u l A l m e f e l t .

(14)

2. V I D E N S K A B E L I G E I N S T I T U T I O N E R , M U S E U M S V Æ S E N O . L I G N .

2 4 4 7 . F o r s k n i n g s p o l i t i s k e o v e r v e j e l s e r . 1 9 7 o ( F o r s k n i n g e n s f æ l l e s u d v a l g . Å r s b e r e t n i n g 1 3 6 8 - 6 9 , s. 5 - 64).

N e d s a t : A f j i v e t : j a n u a r 1 9 7 o .

F o r m a n d : P. H ør i-egaara R a s m u s s e n .

2';48. I n d s t i l l i n g o m f o r s k n i n g s p o l i t i k , 1 9 7 1 . ( F o r s k n i n g e n s f æ l l e s u d v a l g . Å r s b e r e t n i n g 1 9 6 9 - 7 o , 1 9 7 1 , s. 3 - 4 1 ) .

I n d h o l d : På g r u n d l a g af v u r d e r i n g e r o v e r f o r s k n i n g s ­ s t a t i s t i k k e n f o r 1 9 5 7 g i v e s et f o r s l a g til u d b y g n i n g af d a n s k f o r s k n i n g i n d t i l 1 9 S 5 .

2 4 4 9 . U t a r b e i d e l s e av F 0 U / I 0 D - s t a t i s t i k k . N O R D F O R S K . 1 9 7 1 , l o 5 s . d u p l . ( N o r d . r e j . ) .

N e d s a t : 1 9 7 o A f g i v e t : j u l i 1 9 7 1 U d a r b e j d e t af: O l e E l s r u d .

I n d h o l d : P r o b l e m e r n e v ed o p s t i l l i n g af en s t a t i s t i k o v e r i n f o r m a t i o n o g d o k u m e n t a t i o n , f o r s k n i n j o g u n d e r ­ v i s n i n g .

2 4 5 o . B e r e t n i n g o m u d b y g n i n g af E D B - k a p a c i t e t e n for f o r s k n i n g o g u d d a n n e l s e d e c e m b e r 19 69 - a p r i l 1 9 7 2 m e d i n d s t i l l i n g o m d e n v i d e r e u d b y g n i n g a p r i l 1 9 7 2 - a p r i l 1 9 7 6 . U n d e r ­ v i s n i n g s m i n i s t e r i e t s E D 3 - k a p a c i t e t s u d v a l g . 1 9 7 1 , 9 4 s.

N e d s a t : 1 7 . n o v e m b e r 1 9 6 9 A f g i v e t : a u g u s t 1 9 7 1 F o r m a n d : N i e l s K. H e r m a n s e n .

I n d h o l d : B e r e t n i n g e n t a g e r s i t u d g a n g s p u n k t i b e t æ n k ­ n i n g nr. 523 (nr. 1 1 2 2 ) .

2 4 5 1 . I n d s t i l l i n g v e d r ø r e n d e æ n d r i n c af l o v nr. 2 o 6 af 31.

m a j 1 9 6 8 . 1 9 7 1 (FT, A 1 9 7 1 - 7 2 * s p . 1 3 9 3 - 1 9 o 6 ) . ( U n d e r ­ v i s n i n g s m i n . ) .

N e d s a t : 1 1 . m a r t s 1 9 7 1 A f g i v e t : s e p t e m b e r 1 9 7 1 S i g n e r e t : P. N ø r r e g a a r d R a s m u s s e n .

I n d h o l d : F o r s k n i n g e n s f æ l l e s u d v a l g s i n d s t i l l i n g a n ­ g å e n d e æ n d r i n g e r i l o v e n o m f o r s k n i n g s r å d .

2 4 5 2 . P i l o t u n d e r s ø k e l s e v e d r ø r e n d e f o r s k n i n g s m e s s i g i n f o r m a - s j o n s s t a t i s t i kk ( F 0 U / I 0 D s t a t i s t i k k ) . N O R D F O R S K . 1 9 7 2 , 3 7 s . du p 1 .

H e d s a t : A f g i v e t : n o v e m b e r 1 9 7 1 U d a r b e j d e t af: O l e E l s r u d .

I n d h o l d : E t f o r s ø g på at t e s t e m u l i g h e d e r n e f o r a n ­ v e n d e l s e af O E C D . s H e i d e l b e r g e r r a p p o r t o g f o r s l a g e ­ n e h e r i på n o r d i s k e f o r h o l d .

2 4 5 3 . R a p p o r t til F o r s k n i n g e n s F æ l l e s u d v a l g f r a u d v a l g e t v e d ­ r ø r e n d e e r h v e r v s m æ s s i g u d n y t t e l s e af o f f e n t l i g e i n s t i -

(15)

V I D E N S K A B E L I G E I N S T I T U T I O N E R , M U S E U M S V Æ S E N O . L I C N .

t u t i o n e r s f o r s k n i n g s r e s u l t a t e r . 1 9 7 1 , 4 9 s . d u p l . N e d s a t : s e p t e m b e r 1 9 7 o A f g i v e t : d e c e m b e r 1 9 7 1 F o r m a n d : N.E. H o l m b l a d .

I n d h o l d : D e t s å k a l d t e H o l m u l a d u d v a l . j h a r u n d e r s ø g t p r o b l e m e r af j k o n o m i s k og j u r i d i s k k a r a k t e r i f o r b i n ­ d e l s e m e d et u d v i d e t sa ; na rbejde m e l l e m e r h v e r v s l i v e t o g o f f e n t l i g e u d d a n n e l s e s - og f o r s k n i n g s i n s t i t u t i o ­ n er m e d h e n b l i k på e r h v e r v s l i v e t s a n v e n d e l s e af d i s ­ se ( k o n t r a k t f o r s k n i n g ) . I b i l a g o p s t i l l e s d e r f o r s k e l ­ l i g e f o r s l a g til r e g l e r for k o n t r a k t f o r s k n i n g e n .

2 4 54 . B e r e t n i n g a f g i v e t af d e t n e d s a t t e u d v a l g v e d r ø r e n d e en æ n d r e t s t r u k t u r f o r N a t i o n a l m u s e e t o g r i g s a n t i k v a r e m b e ­ det. 1 9 7 2 , 57s. s a m t b i l a g d u p l . (iiin.f .k u l t u r e l l e a n ­ l i g . ) .

N e d s a t : 2 . o k t o b e r 196!; A f g i v e t : 7 . f e b r u a r 1 9 7 2 F o r m a n d : H e n n i n g Ro.ide.

I n d h o l d : I b i l a g f i n d e s b l . a . 3. T r o e l s - S n i t h : S t r u k ­ t u r f o r s l a g IV f o r n a t i o n a l m u s e e t o g r i g s a n t i k v a r e m ­ b e d e t af 25. f e ü r u a r 1 í 7 o .

24 55. R a p p o r t o m s t y r i n g s o r d n i n y e r fo r a n v e n d e l s e n af E D B - k a - p a c i t e t i n d e n f o r u d d a n n e l s e s - og f o r s k n i n g s s e k t o r e n . E D B - k a p a c i t e t s u d v a l g e t . 1 9 7 2 ( U n d e r v i s n i n g s m i n . ) .

N e d s a t : d e c e m b e r 1 9 6 9 A f g i v e t : j u l i 1 9 7 2 F o r m a n d : P e r G e r t J e n s e n .

I n d h o l d : I b i l a g f i n d e s N o t a t v e d r . r e g i s t r e r i n g s e - l e m e n t e r v e d e d b - f o ro ru g o g f o r b r u g s b e r e g n i n g s m e t o ­ de .

2 4 5 6 . B e t æ n k n i n g v e d r ø r e n d e u d v i k l i n g s f o r s k n i n g . 1 9 7 J, 65s.

d u p l . ( U n d e r v i s n i n g s m i n . ) .

N e d s a t : 2 J .m a r t s 1 9 7 3 A f g i v e t : 1 9 7 3 F o r m a n d : P o u l N ø r r e g a a r d Ras.nussen.

I n d h o l d : En k r i t i s k g e n n e m g a n g og v u r d e r i n g af f o r s k ­ n i n g e n v e d l a s t i t u t f o r U d v i k l i n - j s f o r s k n i n g .

2 4 5 7 . S a m f u n d o g f r e m t i d . B e t æ n k n i n g fra et u d v a l g u n d e r S t a ­ t e n s s a . n f u n d s v i d e n s k a b e l i g e F o r s k n i n g s r å d . 1 9 7 3 , 1 2 2s .

N e d s a t : maj- 1 9 7 o A f g i v e t : j a n u a r 1 9 7 3 F o r m a n d : H e n n i n g F r i i s .

I n d h o l d : B e h a n d l e r f r e m t i d s f o r s k n i n g e n i D a n m a r k og g e n n e m g å r m e t o d e r og h o v e d b e g r e b e r i n d e n f o r f r e m t i d s - f o r s k n i n g e n . D e r u d o v e r en g e n n e m g a n g af f r e m t i d s f o r s k - n i n g s i n s t i t u t i o n e r s o m O E C D , FN, E u r o p e a n C u l t u r a l F o u n d a t i o n o g T i o m - K lu b be n o g f r e m t i d s f o r skr.i n g s p ro - g r a i m e r i u d l a n d e t . I b i l a g f i n d e s b l . a . U l f C h r i s t i ­ a n s e n : S o c i a l e i n d i k a t o r e r . En k o r t g e n n e m g a n g af P e r ­ s p e k t i v p l a n l æ g n i n g 19 7 0 - 1 9 3 5 m e d b i l a g s a m t p r o g n o ­ s e a k t i v i t e t e n i Dan.narks S t a t i s t i k o g L a n d s p l a n u d v a l -

(16)

V I D E N S K A B E L I G E I N S T I T U T I O N E R , M U S E U M S V Æ S E N O . L I G N .

2 4 5 8.

2 4 5 9 .

2 4 6 o.

2 4 6 1.

2 4 6 2.

2 4 6 3 .

g e t s s e k r e t a r i a t .

R a p p o r t o m de v i d e r e g å e n d e u d d a n n e l s e r s f o r s k n i n g s t i l - k n y t n i n g . P l a n l æ g n i n g s r å d e t f o r de h ø j e r e u d d a n n e l s e r o g f o r s k n i n g e n s f æ l l e s u d v a l g . 1 9 7 3 , 2 1 7 s . d u p l .

N e d s a t : d e c e m b e r 1 9 7 1 A f g i v e t : a u g u s t 1 9 7 3 F o r m a n d : H. H ø j g a a r d J e n s e n .

A k t i o n s p r o g r a m m fü r d i e P o l i t i k im w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h ­ n o l o g i s c h e n B e r i c h t . ( B E F . S . 1 4 / 7 3 ) . 1 9 7 3 , 5os.

N e d s a t : A f g i v e t : 1. a u g u s t 1 9 7 3

I n d h o l d : F ø l g e n d e k o n k r e t e f o r s k n i n g s o m r å d e r er b e ­ r ø r t : M e d i c i n s k f o r s k n i n g , e n e r g i f o r s k n i n g , u d v i k l i n g s ­ l a n d e , i n d u s t r i p o l i t i k , f o r u r e n i n g , f l y v e m a s k i n i n d u ­ s tri.

R e k t o r k o l l e g i e t s u d t a l e l s e m e d b i l a g v e d r ø r e n d e H o l m b l a d - u d v a l g e t s r a p p o r t . ( K o n t r a k t f o r s k n i n g ) . 1 9 7 3 , 1 3 1 s . d u p l .

N e d s a t : l o . a u g u s t 1 9 7 2 A f g i v e t : 1 4 . s e p t e m b e r 1 9 7 3

R e p r o u d v a l g e t s i n d s t i l l i n g til SHF. 1 9 7 4 , 69s. d u p l . ( S t a t e n s h u m a n i s t i s k e F o r s k n i n g s r å d ) .

N e d s a t : d e c e m b e r 1 9 7 2 A f g i v e t : j a n u a r 1 9 7 4 F o r m a n d : K r i s t o f G l a m a n n .

I n d h o l d : I b i l a g f i n d e s f ø l g e n d e r e d e g ø r e l s e r : S u n e D a l g å r d : U d n y t t e l s e af en d i f f e r e n t i e r e t p u b l i k a t i - o n s t e k n i k til f o r s k n i n g s f o r m å l . O l e B r i n c h : R e p r o d u k ­ t i o n s t e k n i k . E r i k D y n t : Ø k o n o m i s k o v e r s i g t o v e r f o r ­ s k e l l i g e m e t o d e r . E r i k D a l : B e m æ r k n i n g e r o m b o g b i n d . V a g n D y b d a h l : B e m æ r k n i n g e r o m d i s t r i b u t i o n . E r i k D a l : B e m æ r k n i n g e r om f a g b o g e n s f u n k t i o n e l l e m a n u s k r i p t o g t y p o g r a f i . C h r i s t i a n E j l e r s o g E r i k E l l e g a a r d F r e ­ d e r i k s e n : B ø g e r p å s k r i v e m a s k i n e . F o r s ø g på en v e j ­ l e d n i n g i a t t æ n k e i m e d i e t .

B e r e t n i n g o m u d b y g n i n g af E D B - k a p a c i t e t e n f o r f o r s k n i n g og v i d e r e g å e n d e u d d a n n e l s e 1. a p r i l 1 9 7 2 - 31. m a r t s 1 9 7 4 m e d i n d s t i l l i n g om d e n v i d e r e u d b y g n i n g a p r i l 1 9 7 4 - a p r i l 1 9 7 8 . U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t s E D B - k a p a c i t e t s - u d v a l g . 1 9 7 4 , 1 87 s .

N e d s a t : a p r i l 1 9 7 2 A f g i v e t : j a n u a r 1 9 7 4 F o r m a n d : P e r G e r t J e n s e n .

I n d s t i l l i n g f r a p l a n l æ g n i n g s r å d e t f o r f o r s k n i n g e n a n g å ­ e n d e u d b y g n i n g af n o g l e s a m f u n d s r e l e v a n t e f o r s k n i n g s o m ­ r å d e r . ( R a p p o r t nr. 1). 1 9 7 4 , 54s. d u p l . ( U n d e r v i s n i n g s ­ m i n . ) .

N e d s a t : 2 4 . m a j 1 9 7 2 A f g i v e t : f e b r u a r 1 9 7 4

(17)

V I D E N S K A B E L I G E I N S T I T U T I O N E R , M U S E U M S V Æ S E N O . L I G N .

2 4 6 4.

2 4 6 5.

2 4 6 6 .

2 4 6 7 .

2 4 6 8.

2 4 6 9 .

F o r m a n d : N i e l s I. M e y e r .

I n d h o l d : B e h a n d l e r f ø l g e n d e f o r s k n i n g s o m r å d e r : D e t d a n s k e f o r b r u g af e n e r g i r e s s o u r c e r , B y v æ k s t o g b y f o r ­ n y e l s e , F o r s ø g s v i r k s o m h e d i n d e n f o r d e n p r i m æ r e l æ - g e t j e n e s t e / s u n d h e d s t j e n e s t e , D e t e k n o l o g i s k e , s u n d ­ h e d s m æ s s i g e o g s o c i a l e p r o b l e m e r p å d a n s k e a r b e j d s ­ p l a d s e r , S y g d o m m e s s a m m e n h æ n g m e d s a m f u n d s f o r h o l d e ­ ne, A l k o h o l v a n e r og - h o l d n i n g e r i b a r n e - o g u n g d o m s ­ år, P o l i t i s k e i n s t i t u t i o n e r i D a n m a r k , V æ r d i o p f a t t e l ­ s e r o g v æ r d i s y s t e m e r s u d v i k l i n g , F r e m t i d s f o r s k n i n g e n .

Om f o r s k n i n g o g b i b l i o t e k e r . E t d i s k u s s i o n s o p l æ g fra f o r s k n i n g s r å d e n e s b i b l i o t e k s u d v a l g , s u p p l e r e t m e d r e s u l ­ t a t e r f r a en s o m f o r u n d e r s ø g e l s e u d f ø r t s p ø r g e s k e m a u n ­ d e r s ø g e l s e i s a m a r b e j d e m e d D a n m a r k s S t a t i s t i k o g f o r s k ­ n i n g s b i b l i o t e k a r , l i c . t e c h n . I n g e B e r g H a n s e n . 1 9 7 4 , 59s. ( U n d e r v i s n i n g s m i n . ) .

N e d s a t : o k t o b e r 1 9 7 2 A f g i v e t : n o v e m b e r 1 9 7 4 F o r m a n d : P. O l e s e n L a r s e n .

B e t æ n k n i n g a f g i v e t af u d v a l g e t v e d r ø r e n d e r e v i s i o n af m u s e u m s l o v e n e . (Bet. 7 2 7 ) . 1 9 7 5 , 2 6 2 s . (M i n . f .k u l t u r e l - l e a n l i g . ) .

N e d s a t : 2 . f e b r u a r 1 9 7 2 A f g i v e t : d e c e m b e r 1 9 7 4 F o r m a n d : E i g i l T h r a n e .

B e t æ n k n i n g v e d r ø r e n d e s o c i a l f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t s f r e m ­ t i d i g e v i r k s o m h e d . (Bet. 7 5 4 ) . 1 9 7 5 , 1 4 1 s . ( S o c i a l m i n . ) .

N e d s a t : 1 4 . j u l i 1 9 7 2 A f g i v e t : 1 9 7 5 F o r m a n d : T y g e H a a r l ø v .

O v e r s i g t o v e r f o r s k n i n g s - og u t v i k l i n g s a r b e i d s o m g j e l - d e r e n g e l s k u n d e r v i s n i n g e n i de n o r d i s k e l a n d - 1 9 7 4 . R a p ­ p o r t u t a r b e i d e t a v I n f o r m a s j o n s s e n t r e t f o r s p r å k u n d e r - v i s n i n g p å o p p d r a g a v S e k r e t a r i a t e t f o r n o r d i s k k u l t u ­ r e l t s a m a r b e i d . (NU 1 9 7 5 : 8 ) . 1 9 7 5 , 28s.

F o t o g r a f i s k k e m i . N o r d i s k s a m a r b e t e i n o m u n d e r v i s n i n g s ­ o m r å d e t . (NU 1 9 7 5 : 1 7 ) . 1 9 7 5 , 85s.

U d a r b e j d e t af: R u n o K o h l b e c k .

I n d h o l d : R e t n i n g s l i n i e r f o r d e t f o t o g r a f i s k e a r b e j ­ de i m u s e e r o g a r k i v e r .

S p r o g v i d e n s k a b o g m o d e r s m å l s p æ d a g o g i k . E n o v e r s i g t o v e r i g a n g v æ r e n d e e l l e r p l a n l a g t f o r s k n i n g i n d e n f o r a n v e n d t n o r d i s k s p r o g v i d e n s k a b m e d s æ r l i g t h e n b l i k p å m o d e r s m å l s ­ p æ d a g o g i k . (NU 1 9 7 5 : 2 8 ) . 1 9 7 5 , 37s.

M e d l e m m e r : P o u l L i n d e g å r d H j o r t h , N i e l s H a a s t r u p og

(18)

V I D E N S K A B E L I G E I N S T I T U T I O N E R , M U S E U M S V Æ S E N O . L I G N .

U l f T e l e m a n .

2 4 7 0 . S t y r i n g af u n i v e r s i t e t s f o r s k n i n g e n . I n d s t i l l i n g f r a et a f p l a n l æ g n i n g s r å d e t f o r f o r s k n i n g e n n e d s a t u d v a l g v e d ­ r ø r e n d e f o r h o l d e t m e l l e m f o r s k n i n g s r å d e n e o g de h ø j e r e u d d a n n e l s e s i n s t i t u t i o n e r o m ... 1 9 7 5 , 6 8s.

N e d s a t : m a j 1 9 7 3 A f g i v e t : 7 . a p r i l 1 9 7 5 F o r m a n d : M o g e n s P i h l .

F o r m a n d f o r p l a n l æ g n i n g s r å d e t fo r f o r s k n i n g e n : N i e l s I. M e y e r .

2 4 7 1 . Æ n d r i n g e r i s a m s p i l l e t m e l l e m de p o l i t i s k e i n s t i t u t i o ­ n e r i D a n m a r k . B e t æ n k n i n g f r a e n u n d e r S t a t e n s s a m f u n d s ­ v i d e n s k a b e l i g e F o r s k n i n g s r å d n e d s a t a r b e j d s g r u p p e v e d ­ r ø r e n d e f o r s k n i n g af d a n s k e p o l i t i s k e i n s t i t u t i o n e r s u d ­ v i k l i n g . 1 9 7 5 , 7 5 s . ( U n d e r v i s n i n g s m i n . ) .

N e d s a t : d e c e m b e r 1 9 7 4 A f g i v e t : j u l i 1 9 7 5 I n d h o l d : B i l a g A er en b i b l i o g r a f i .

(19)

3. R E L I G I O N . F O L K E K I R K E N M.M.

2 4 7 2 . En b o g o m k i r k e n o g de h ø r e h æ m m e d e . 1 9 7 1 , 79 s . ( K i r k e - m i n . ) .

U d a r b e j d e t a f : 3 o h a n n e s M a g e l u n d . F o r m a n d : 3. 3 u u l S ø r e n s e n .

I n d h o l d : U d a r b e j d e t a f " U d v a l g e t f o r d e t k i r k e l i g e a r b e j d e b l a n d t h ø r e h æ m m e d e i K ø b e n h a v n o g o m e g n " s o m j u b i l æ u m s s k r i f t i a n l e d n i n g af 5 o - å r s d a g e n f o r d e n f ø r s t e g u d s t j e n e s t e f o r h ø r e h æ m m e d e .

2 4 7 3 . B e t æ n k n i n g om f o l k e k i r k e n i d e t m o d e r n e s a m f u n d . A f g i v e t af k i r k e m i n i s t e r i e t s s t r u k t u r k o m m i s s i o n . (Bet. 6 1 o) . 1 9 7 1 , 1 5 1 s . s a m t b i l a g .

N e d s a t : 2 7 . m a j 1 9 6 4 A f g i v e t : 3 . m a r t s 1 9 7 1 F o r m a n d : W . W e s t e r g å r d M a d s e n .

I n d h o l d : B l . a . D e n d a n s k e f o l k e k i r k e s s t r u k t u r . 3 o h n F o r s b e r g : D e n f i n s k e k i r k e . 3 o n a s C i s l a s o n : D e n i s ­ l a n d s k e k i r k e . A n d r e a s A a r f l o t : D e n n o r s k e k i r k e . L a r s O s t e r l i n : D e n s v en s k e k i r k e . E j l e r K o c h : D e n a d m i n i s t r a t i v e u d v i k l i n g s i d e n k o m m u n a l r e f o r m e n . H e r ­ u n d e r b e h a n d l e r k o m m i s s i o n e n b l . a . f o l k e k i r k e n s m u ­ l i g h e d f o r s t ø r r e l o k a l d e m o k r a t i . D e f r i e k i r k e l i ­ ge o r g a n i s a t i o n e r o g y d r e m i s s i o n b e h a n d l e s o g s å . I b i l a g f i n d e s b l . a . I n d s t i l l i n g a n g å e n d e v a r e t a g e l s e n af de k i r k e l i g e i n t e r e s s e r i b y p l a n l æ g n i n g e n , d e n k i r k e l i g e b e t j e n i n g af f e r i e o m r å d e r , k i r k e l i g e b e t j e ­ n i n g af s y g e h u s e n e . D e r u d o v e r er d e r f ø l g e n d e e n k e l t - a f h a n d l i n g e r : T. F e l d v o s s : K i r k e b e s ø g e t i A a l b o r g s t i f t i k i r k e å r e t 1 9 6 5 - 6 6 . 3 ø r g e n T h o r g a a r d : K i r k e l i g h e d e n i A a l b o r g s t i f t . P. S a l o m o n s e n : D e n s v e n s k e p r æ s t e ­ u d d a n n e l s e . L o u i s B r ø n d u m o g C h r i s t i a n T h o d b e r g : B e ­ m æ r k n i n g e r ti l f o r s l a g o m p r æ s t e u d d a n n e l s e n . S t u d i ­ e f o r l ø b e t v e d de t e o l o g i s k e f a k u l t e t e r o g t i l g a n g e n til p r æ s t e e m b e d e r i d e n d a n s k e f o l k e k i r k e til 1 98o.

2 4 7 4 . B e t æ n k n i n g o m en f o r e l ø b i g r e v i s i o n af h ø j m e s s e n ( h e r ­ u n d e r d å b og n a d v e r ) . K i r k e m i n i s t e r i e t s l i t u r g i s k e k o m ­ m i s s i o n . (Bet. 6 2 5 ) . 1 9 7 1 , 24s.

N e d s a t : 2 3 . j a n u a r 1 9 7 o A f g i v e t : j u l i 1 9 7 1 F o r m a n d : 3 o h s . W . 3 a c o b s e n .

2 4 7 5 . De b i b e l s k e l æ s n i n g e r i g u d s t j e n e s t e n . 3 e t æ n k n i n g a f g i ­ v e t af k i r k e m i n i s t e r i e t s l i t u r g i s k e k o m m i s s i o n . (3et.

7 5 o ). 1 9 7 5 , 2 4 4 s .

N e d s a t : 2 3 . j a n u a r 1 9 7 o A f g i v e t : j u l i 1 9 7 4 F o r m a n d : 3 o h s . W. 3 a c o b s e n .

I n d h o l d : L i t u r g i k o m m i s s i o n e n s 2. b e t æ n k n i n g m e d f o r ­ s l a g ti l r e v i s i o n af r i t u a l - og a l t e r b o g . 1. b e t æ n k ­ n i n g se b et . 6 2 5 ( 2 4 7 4 ) .

(20)

4. S T A T S F O R M E R , U D E N R I G S P O L I T I K . V A L G O . L I G N .

2 4 7 6 . R a p p o r t o m d e n i D a n m a r k s t e d f i n d e n d e o p l y s n i n g s v i r k s o m ­ h e d o m F N o g s æ r o r g a n i s a t i o n e r n e . 1 9 6 8 , 33 s . d u p l . (U- d e n r i g s m i n .).

N e d s a t : 11. j a n u a r 1 9 6 8 A f g i v e t : 1 8 . j u n i 1 9 6 8 F o r m a n d : E r i k H ø g s b r o H o l m .

U d a r b e j d e t af : S t e n S t r ø m g r e n .

2 4 7 7 . F o r s l a g o m o p r e t t e l s e af et i n t e r n a t i o n a l t r å d f o r f o r s k ­ n i n g o g i n f o r m a t i o n o m k o n f l i k t e r . A r b e j d s g r u p p e n v e d ­ r ø r e n d e n e d r u s t n i n g s s p ø r g s m å l . 1 9 7 1 , 6 0s. ( U d e n r i g s m i n . ) .

N e d s a t : A f g i v e t : 2 o . j a n u a r 1 9 7 1 U d a r b e j d e t af : K. H e l v e g P e t e r s e n og D . W . B o w e t t . I n d h o l d : H o v e d m e m o r a n d u m m e t er u d a r b e j d e t af D e r e k W. B o w e t t m e d et t i l l æ g o m b e h o v e t f o r f o r s k n i n g , u p a r t i s k i n d s a m l i n g af k e n d s g e r n i n g e r på v i d e n s k a b e ­ l i g t g r u n d l a g o g r a p p o r t e r i n g . D e r u d o v e r g e n n e m g å s de n u v æ r e n d e h j æ l p e m i d l e r s u t i l s t r æ k k e l i g h e d s o m d i ­ p l o m a t i s k e o g a n d r e o f f i c i e l l e i n f o r m a t i o n s k i l d e r m e d e k s e m p l e r på v i l d l e d n i n g af r e g e r i n g e r n e o g b e f o l k ­ n i n g e r n e og a v i s e r , r a d i o o g a n d r e m a s s e m e d i e r s a m t f o r s k e l l i g e i n t e r n a t i o n a l e o r g a n e r s o m f . e k s . FN, O r ­ g a n i s a t i o n e n af a m e r i k a n s k e s t a t e r ( O A S ) o g D e i n t e r ­ n a t i o n a l e k o m m i s s i o n e r i I n d o k i n a , 1 9 5 4 - 1 9 6 5 . I b i ­ l a g f i n d e s : 1. U d d r a g af m i n i s t e r K. H e l v e g P e t e r s e n s t a l e v e d å b n i n g e n af d e t t r e d i e P u g w a s h s y m p o s i u m i K r o g e r u p 1 9 6 8 o g 2. R a p p o r t f r a P u g w a s h s y m p o s i e t v e d ­ r ø r e n d e "et i n t e r n a t i o n a l t o r g a n til i n d s a m l i n g o g u d b r e d e l s e af o p l y s n i n g e r o m p o t e n t i e l l e k r i s e r " , H e l ­ s i n g ø r 1 9 6 9 .

2 4 7 8 . D a n s k i n f o r m a t i o n s - o g k u l t u r a r b e j d e i u d l a n d e t . B e t æ n k ­ n i n g a f g i v e t af u d v a l g e t til r a t i o n a l i s e r i n g o g s a m o r d ­ n i n g af d e t s t a t s l i g e o g s t a t s u n d e r s t ø t t e d e i n f o r m a t i ­ o n s - o g k u l t u r a r b e j d e i u d l a n d e t . ( Bet. 6 3 6 ) . 1 9 7 2 , 71s.

( U d e n r i g s m i n . ) .

N e d s a t : 2 . a p r i l 1 9 7 o A f g i v e t : m a r t s 1 9 7 2 F o r m a n d : H a n s S ø l v h ø j .

I n d h o l d : I b i l a g f i n d e s b l . a . en o v e r s i g t o v e r u d g i f ­ t e r n e , h v i l k e o r g a n e r d e r er b e s k æ f t i g e t m e d i n f o r m a ­ t i o n s - o g k u l t u r a r b e j d e t i u d l a n d e t o g en o v e r s i g t o v e r u d s e n d t e p r e s s e - o g k u l t u r a t t a c h e e r o g k u l t u r - r e p r æ s e n t a n t e r f o r D a n m a r k , N o r g e o g S v e r i g e .

2 4 7 9 . R e d e g ø r e l s e f o r v i s s e s t a t s r e t l i g e s p ø r g s m å l i f o r b i n ­ d e l s e m e d en d a n s k t i l t r æ d e l s e af D e e u r o p æ i s k e F æ l l e s ­ s k a b e r . 1 9 7 2 , 1 1 3 s . d u p l . ( R e g e r i n g e n ) .

N e d s a t : A f g i v e t : j u l i 1 9 7 2

I n d h o l d : R e d e g ø r e l s e n b e h a n d l e r h o v e d s a g e l i g f o r h o l ­ d e n e i D e t e u r o p æ i s k e ø k o n o m i s k e F æ l l e s s k a b , f o r h o l ­ d e t ti l d e 2 a n d r e f æ l l e s s k a b e r K u l - o g S t å l u n i o n e n

(21)

S T A T S F O R M E R , U D E N R I G S P O L I T I K , V A L G O . L I G N .

o g E u r a t o m er k u n s p o r a d i s k b e r ø r t . S p e c i e l t er b e ­ t i n g e l s e r n e i g r u n d l o v e n s §2o b e h a n d l e t . S o m b i l a g f i n d e s et n o t a t om f æ l l e s s k a b s r e t t e n s f o r f a t n i n g s r e t - l i g e s t i l l i n g i de n u v æ r e n d e m e d l e m s l a n d e o g i de ø v r i g e a n s ø g e r l a n d e .

2 4 8 o . B e t æ n k n i n g om k u n d g ø r e l s e o g o p f y l d e l s e af t r a k t a t e r . (Bet. 6 8 2 ) . 1 9 7 3 , 55s. ( J u s t i t s m i n .).

N e d s a t : 2 2 . m a r t s 1 9 6 5 A f g i v e t : m a j 1 9 7 3 F o r m a n d : M a x S ø r e n s e n .

2 4 8 1 . R a p p o r t e r o m D e n e u r o p æ i s k e U n i o n . E u r o p a - P a r l a m e n t e t . D o m s t o l e n . D e t ø k o n o m i s k e o g s o c i a l e U d v a l g . ( B E F . S . 9 / 7 5 ) . 1 9 7 5 , 3 4 s .

2 4 8 2 . B e t æ n k n i n g om l o v t i d e n d e o g m i n i s t e r i a l t i d e n d e . (Bet.

7 4o ) . 1 9 7 5 , 74s. (J u s t i t s m i n .) .

N e d s a t : 2 2 . m a r t s 1 9 6 5 A f g i v e t : f e b r u a r 1 9 7 5 F o r m a n d : O l e E s p e r s e n .

2 4 8 3 . N o r d i s k k o m m u n a l r ö s t r ä t t o c h v a l b a r h e t . N o r d i s k a r o s t - r ä t t s u t r e d n i n g e n . (NU 1 9 7 5 : 4 ) . 1 9 7 5 , 1 4 4 s .

N e d s a t : 1 9 7 4 A f g i v e t : 1 7 . m a r t s 1 9 7 5 F o r m a n d : E r i k N e e r g a a r d .

I n d h o l d : S p ø r g s m å l e t o m k o m m u n a l s t e m m e r e t i b o s t a d s ­ k o m m u n e n f o r n o r d i s k e s t a t s b o r g e r e u a n s e t s t a t s b o r ­ g e r r e t .

2 4 8 4 . K o m m i s s i o n e n s b e r e t n i n g o m D e n e u r o p æ i s k e U n i o n . (BEF.

S. 5 / 7 5 ) . 1 9 7 5 , 4 4 s .

N e d s a t : A f g i v e t : 2 6 . j u n i 1 9 7 5

F o r m a n d : F r a n c o i s - X a v i e r O r t o l i .

2 4 8 5 . D e n e u r o p æ i s k e U n i o n . ( B E F . S . 1 / 7 6 ) . 1 9 7 6 , 39s.

N e d s a t : d e c e m b e r 1 9 7 4 A f g i v e t : 2 9 . d e c e m b e r 1 9 7 5 U d a r b e j d e t af: L e o T i n d e m a n s .

(22)

5. S A M F U N D S F O R H O L D I A L M I N D E L I G H E D .

2 4 8 6 . D a n m a r k og de e u r o p æ i s k e f æ l l e s s k a b e r . 3. s u p p l e r e n d e r e d e g ø r e l s e . U d v i k l i n g e n i 1 9 7 o . U d v a l g e t v e d r ø r e n d e D a n m a r k s f o r h o l d ti l de e u r o p æ i s k e f æ l l e s s k a b e r . 1 9 7 1 , 5 4 4 s . ( U d e n r i g s m i n . ) .

N e d s a t : 9. m a r t s 1 9 6 6 A f g i v e t : 1 9 7 1 F o r m a n d : J e n s C h r i s t e n s e n .

I n d h o l d : D e n n e r e d e g ø r e l s e er o p b y g g e t på s a m m e m å ­ de s o m h o v e d r e d e g ø r e l s e n (nr. 15 4 ) f r a u d v a l g e t . I b i l a g er s æ r l i g t b e h a n d l e t r a p p o r t e n o m e u r o p æ i s k p o l i t i s k s a m a r b e j d e , k o m m i s s i o n e n s m e m o r a n d u m o m i n ­ d u s t r i p o l i t i k o g r a p p o r t e n o m d e n ø k o n o m i s k e o g m o ­ n e t æ r e u n i o n ( W e r n e r - r a p p o r t e n ).

2 4 8 7 . R e g i o n a l e b e f o l k n i n g s f r e m s k r i v n i n g e r 1 9 7 o - 2 o o o . A m t s k o m ­ m u n e r . L a n d s p l a n u d v a l g e t s s e k r e t a r i a t . 1 9 7 1 , 48s.

N e d s a t : A f g i v e t : j a n u a r 1 9 7 1

U d a r b e j d e t af: T r o e l s M a d s e n i s a m a r b e j d e m e d P a l l N a r v i .

2 4 8 8 . G e m e n s a m n o r d i s k n ä r i n g s s t a ti s t i s k v a r u f ö r t e c k n i n g . ( N o r ­ d i s k s t a t i s t i s k s k r i f t s e r i e 21 ) . 1 9 7 1 , 8s. s a m t b i l a g .

N e d s a t : d e c e m b e r 1 9 6 5 A f g i v e t : f e b r u a r 1 9 7 1 F o r m a n d : S ö r e n O h m a n .

I n d h o l d : D e t er m e n i n g e n , a t r a p p o r t e n l ø b e n d e s k u l ­ le a j o u r f ø r e s g e n n e m t i l l æ g s b i n d .

2 4 8 9 . B e t æ n k n i n g v e d r ø r e n d e k v i n d e r s d e l t a g e l s e i d e t o f f e n t ­ l i g e li v . A f g i v e t a f . d e n af s t a t s m i n i s t e r e n n e d s a t t e k o m ­ m i s s i o n v e d r ø r e n d e k v i n d e r n e s s t i l l i n g i s a m f u n d e t . (Bet.

6 1 5 ). 1 9 7 1 , 7 7 s .

N e d s a t : 2 3 . a p r i l 1 9 6 5 A f g i v e t : f e b r u a r 1 9 7 1 F o r m a n d : E d e l S a u n t e .

I n d h o l d : En b e t æ n k n i n g f r a et u n d e r u d v a l g u n d e r k v i n ­ d e k o m m i s s i o n e n , f o r m a n d : H a n n e B u d t z . K v i n d e r s d e l ­ t a g e l s e i p o l i t i k . K v i n d e r s o m t j e n e s t e m æ n d . A r b e j d s ­ m a r k e d e t s h o v e d o r g a n i s a t i o n e r . K u n s t n e r e . J o u r n a l i ­ s t e r . I b i l a g er d e r s p e c i e l t e n l i t t e r a t u r l i s t e . S o m s æ r o p g a v e h a r u d v a l g e t b e h a n d l e t f o r h o l d e n e i f o r b i n d e l s e m e d d e t s t a t s b o r g e r l i g e f o r h o l d f o r b ø r n f ø d t i æ g t e s k a b , h v o r k u n d e n e n e af f o r æ l d r e n e h a r d a n s k i n d f ø d s r e t . R e s u l t a t e t h e r a f er o f f e n t l i g g j o r t s o m b i l a g 8 i b e t æ n k n i n g nr. 5 7 5 f r a 1 9 7 o o m f a m i l i ­ e n s o g b ø r n e n e s t i l p a s n i n g . (Nr. 1 3 3 3 ) .

2 4 9 o . O v e r s i g t o v e r E E C - b e s t e m m e l s e r u d e n f o r t r a k t a t e n , d e r k a n h a v e b e t y d n i n g f o r d e n d a n s k e l o v g i v n i n g . U d v a l g e t v e d r ø r e n d e l o v æ n d r i n g e r m e d h e n b l i k p å D a n m a r k s t i l t r æ ­ d e n af De e u r o p æ i s k e F æ l l e s s k a b e r . 1 9 7 1 , s k i f t e n d e p a -

(23)

S A M F U N D S F O R H O L D I A L M I N D E L I G H E D

g i n e r i n g , d u p l . (C u s t i t s m i n . ) .

N e d s a t : A f g i v e t : f e b r u a r 1 9 7 1

I n d h o l d : En f o r t s æ t t e l s e a f 161.

2 4 9 1 . P e r s p e k t i v p l a n l æ g n i n g 1 9 7 o - 1 9 8 5 . 1 9 7 1 , 1 4 6 , 2 7 o s . s a m t b i l a g . ( A r b e j d s m i n . o g r e g e r i n g e n ) .

N e d s a t : 4 . n o v e m b e r 1 9 6 8 A f g i v e t : l o . m a r t s 1 9 7 1 F o r m a n d : E r i k Ib S c h m i d t .

I n d h o l d : Et f o r s ø g på o p s t i l l i n g af e n p r i o r i t e r i n g af de s a m l e d e o f f e n t l i g e u d g i f t e r på l æ n g e r e s i g t , h e r u n d e r s a m s p i l l e t m e l l e m u d v i k l i n g e n i de o f f e n t ­ l i g e u d g i f t e r o g s a m f u n d s ø k o n o m i e n s o m h e l h e d . I b i ­ l a g e n e f i n d e s b l . a . f ø l g e n d e e n k e l t u n d e r s ø g e l s e r : E r ­ l i n g O ø r g e n s e n og W i l l i a m S c h a r l i n g : U d v i k l i n g s t e n ­ d e n s e r i a r b e j d s s t y r k e n 1 9 6 5 - 1 9 8 5 . I v e r H o r n e m a n n M ø l ­ l e r : E t f o r s ø g på a t v u r d e r e u d v i k l i n g e n i a r b e j d s ­ t id o g f r i t i d i de n æ s t e å r t i e r . B y p l a n l æ g n i n g , b y ­ u d v i k l i n g , b y f o r n y e l s e m . m . N o t a t o m b y u d v i k l i n g s o m ­ k o s t n i n g e r . D a n O v e P e d e r s e n o g H a n n e S p ø h r : U d v i k ­ l i n g e n i b o l i g b y g g e r i o g b o l i g u d g i f t e r 1 9 6 7 - 1 9 8 5 . 0- le B u s H e n r i k s e n : N o g l e p r o b l e m e r v e d v u r d e r i n g e n af o f f e n t l i g e u d g i f t e r i f a s t e p r i s e r .

2 4 9 2 . B e f o l k n i n g s f r e m s k r i v n i n g e r 1 9 7 o - 1 9 9 o . K o m m u n e r . B i n d I:

V e s t s j æ l l a n d s , S t o r s t r ø m s , B o r n h o l m s o g F y n s A m t s k o m m u ­ ne r, B i n d II: S ø n d e r j y l l a n d s , R i b e , V e j l e o g R i n g k ø b i n g a m t s k o m m u n e r . L a n d s p l a n u d v a l g e t s s e k r e t a r i a t . 1 9 7 1 , 134, 121 s .

N e d s a t : A f g i v e t : j u n i 1 9 7 1

U d a r b e j d e t af: T r o e l s M a d s e n og P a l l N a r v i .

2 4 9 3 . R a p p o r t o m b e t y d n i n g e n f o r l i g e s t i l l i n g e n i D a n m a r k m e l ­ l e m m æ n d o g k v i n d e r af en d a n s k i n d t r æ d e n i De e u r o p æ ­ i s k e F æ l l e s s k a b e r . 1 9 7 1 , 22s. d u p l . O u s t i t s m i n .).

N e d s a t : 7 . o k t o b e r 1 9 7 o A f g i v e t : a u g u s t 1 9 7 1 F o r m a n d : O ø r g e n G e r s i n g .

2 4 9 4 . M a r k e d s p e r s p e k t i v e r o g s t r u k t u r p r o b l e m e r . D e t ø k o n o m i ­ s k e r å d f o r m a n d s k a b e t . 1 9 7 1 , 1 16 s .

N e d s a t : 5 . s e p t e m b e r 1 9 6 2 A f g i v e t : 2 1 . o k t o b e r 1 9 7 1 M e d l e m m e r : N. V . S k a k - N i e l s e n , 3. V i b e - P e d e r s e n o g A n ­ d e r s Ø l g a a r d .

I n d h o l d : En v u r d e r i n g af v i r k n i n g e r n e f o r D a n m a r k af m e d l e m s s k a b e l l e r i k k e m e d l e m s s k a b af EF u d v i d e t m e d E n g l a n d . S o m b i l a g f i n d e s : M a r k e d s s e k r e t a r i a t e t s n o ­ t a t e r af 18. m a r t s 1 9 7 1 (om l a n d b r u g e t ) o g 16. j u l i 1 9 7 1 (om D a n m a r k s f o r h a n d l i n g e r m e d E F ) s a m t 11. o k ­ t o b e r 1 9 7 1 ( B e m æ r k n i n g e r ti l f o r m a n d s k a b e t s r a p p o r t v e d r ø r e n d e E F ) . E n d e l i g er d e r en o v e r s i g t o v e r u d ­ v i k l i n g e n i d e n o f f e n t l i g e s e k t o r s r e s s o u r c e a n v e n d e l ­

(24)

S A M F U N D S F O R H O L D I A L M I N D E L I G H E D

se o g s a m l e d e u d g i f t e r s a m t i s k a t t e - o g a f g i f t s t r y k ­ k e t .

2 4 9 5 . D a n m a r k o g D e e u r o p æ i s k e F æ l l e s s k a b e r . 4. s u p p l e r e n d e r e d e g ø r e l s e . U d v i k l i n g e n i 1 9 7 1 . 1 9 7 2 , 4 3 2 s . ( U d e n r i g s ­ m i n . ) .

N e d s a t : 9 . m a r t s 1 9 6 6 A f g i v e t : 1 9 7 2 F o r m a n d : O e n s C h r i s t e n s e n .

I n d h o l d : R e d e g ø r e l s e n h a r s a m m e o p s t i l l i n g s o m h o v e d - r e d e g ø r e l s e n (nr. 1 5 4 ) o g de s u p p l e r e n d e r e d e g ø r e l s e r fr a 1 9 6 9 , 1 9 7 o og 1 9 7 1 . I b i l a g f i n d e s s p e c i e l t : R e ­ d e g ø r e l s e f o r r e s u l t a t e t af f o r h a n d l i n g e r n e o m D a n ­ m a r k s m e d l e m s s k a b af De e u r o p æ i s k e F æ l l e s s k a b e r . R å d s - v e d t a g e l s e af 25. ma j 1 9 7 1 o m de n y e r e t n i n g s l i n i e r fo r d e n f æ l l e s l a n d b r u g s p o l i t i k . O v e r s i g t o v e r d i r e k ­ t i v f o r s l a g m . v . v e d r ø r e n d e e t a b l e r i n g o g t j e n e s t e y ­ d e l s e r . R e d e g ø r e l s e fo r f o r h o l d e t m e l l e m d e n d a n s k e l o v g i v n i n g s k r a v o m i n d f ø d s r e t , b o p æ l e l l e r h j e m s t e d i D a n m a r k o g r e g l e r n e i D e e u r o p æ i s k e F æ l l e s s k a b e r , a f g i v e t 22. a p r i l 1 9 7 1 af et u d v a l g m e d O ø r g e n C e r - s i n g s o m f o r m a n d . R å d s d i r e k t i v af 21. m a r t s 1 9 7 2 til r e g u l e r i n g af de i n t e r n a t i o n a l e k a p i t a l b e v æ g e l s e r o g til n e u t r a l i s e r i n g af d e r e s u ø n s k e d e v i r k n i n g e r på d e n i n t e r n e l i k v i d i t e t . D a n m a r k s k a p i t a l s t a t u s o v e r f o r u d l a n d e t . O v e r s i g t o v e r a d m i n i s t r a t i o n e n af E Ø F - t r a k t a t e n s r e g l e r o m r e s t r i k t i v e f o r r e t n i n g s m e t o d e r . R e s o l u t i o n af r å d e t o g r e p r æ s e n t a n t e r n e fo r m e d l e m s ­ s t a t e r n e s r e g e r i n g e r af 21. m a r t s 1 9 7 2 o m g e n n e m f ø ­ r e l s e n af d e n ø k o n o m i s k e o g m o n e t æ r e u n i o n i F æ l l e s ­ s k a b e t ( W e r n e r - p l a n e n ) . M a r k e d s s e k r e t a r i a t e t s n o t a t af 4. n o v e m b e r 1 9 7 1 v e d r ø r e n d e d e n b e l g i s k e e g n s u d - v i k l i n g s l o v og u d e n r i g s ø k o n o m i m i n i s t e r e n s b e s v a r e l s e i f o l k e t i n g e t af s p ø r g s m å l v e d r ø r e n d e d e n n e . O v e r s i g t af 24. f e b r u a r 1 9 7 2 o v e r n ø d v e n d i g e l o v æ n d r i n g e r i t i l f æ l d e af G r ø n l a n d s t i l s l u t n i n g til D e e u r o p æ i s k e F æ l l e s s k a b e r u d a r b e j d e t af et u d v a l g m e d J ø r g e n G e r - s i n g s o m f o r m a n d .

2 4 9 6 . O v e r s i g t o v e r E Ø F - b e s t e m m e l s e r u d e n f o r t r a k t a t e n , der k a n h a v e b e t y d n i n g f o r d e n d a n s k e l o v g i v n i n g . U d v a l g e t v e d r ø r e n d e l o v æ n d r i n g e r m e d h e n b l i k på E Ø F - t r a k t a t e n m v. 1 9 7 2 , s k i f t e n d e p a g i n e r i n g d u p l . (O u s t i t s m i n .).

N e d s a t : A f g i v e t : 1 . f e b r u a r 1 9 7 2 I n d h o l d : O m f a t t e r i k k e l a n d b r u g s o r d n i n g e r n e .

2 4 9 7 . D a n s k ø k o n o m i f o r å r e t 1 9 7 2 . D e n ø k o n o m i s k e s i t u a t i o n . L i v s i n d k o m s t b e r e g n i n g e r . D e t ø k o n o m i s k e R å d . F o r m a n d s k a ­ b et . 1 9 7 2 , 9 6 s .

N e d s a t : 5 . s e p t e m b e r 1 9 6 2 A f g i v e t : l o . m a r t s 1 9 7 2 M e d l e m m e r : N.V. S k a k - Ni el s e n , 0. V i b e - P e d e r s e n og

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk.. DØDSFALD I DANMARK I AARET 1948..

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere.. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen

Da jeg senere blev leder af et bibliotek, hvis styrke ikke mindst ligger indenfor den ældre danske litteratur, opdagede jeg for alvor, hvor meget jeg havde

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt

Fra 1971 forekom mange forandringer i bevægelsen, og ægteparret Moon flyttede til USA. 1971 markerede derfor en ny fase i bevægelsen, og Moon har siden 1972 været midtpunkt i sin

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt