• Ingen resultater fundet

– hvor svært kan det være ? Leakers

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "– hvor svært kan det være ? Leakers"

Copied!
2
6
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

Leakers

– hvor svært kan det være ?

Hvor ofte forekommer der fejl ved pakningen?

Fejl, som opdages ved pakning, skønnes at udgøre 1-3%.

Derudover forekommer en række fejl, som ikke opdages, men sendes ud til kunderne. Fejl, der ikke medfører ompakning, udgør mellem 0 og 44%

Huller i emballage på 30-50 µm er store nok til at give markante

holdbarhedsproblemer.

Men de er svære at finde – det svarer til at finde en ølkapsel på langsiden af en fodboldbane.

I et hul på 30-50 µm kan der ligge ca. 10 bakterier side om side.

linie antal pakker antal fejl forekomst af

kød forekomst af

kødsaft vakuum efter pakning

A 102 32 32 OK

B 104 44 44 (primært kødsaft) OK

C 100 15 5 10 OK

C 73 1 - 1 OK

E 100 0 - - OK

F 100 2 1 1 OK

G 100 0 - - OK

EksEmpLEr på

utæthEdEr opståEt i svEjsningEn

(Luceo Inspection Worldwide, ZART des Perrières, 35772

Vern sur Seiche, Frankrig).

(2)

dag 1 dag 4

Emballeringens

betydning for kødfarve og holdbarhed

0 5 10 15 20 25

2 4 6

(*77#-%#!*+!/$1N4$:70!&'( !

L.80*-!2#(!)*&7.7/\!G;T!-,/!<+:H/!

Vakuum

MAP (høj ilt) Aerob

Dage

Temperatur °C / DMRI’s holdbarhedsmodel / Kimtal ved pakning: 2,5 log cfu/g

Fersk kød pakkes forskelligt og det påvirker kødets farve og holdbarhed. Til fersk kød anvendes

atmosfærisk luft, vakuum eller modificeret atmosfære med høj ilt indhold.

Hurtig misfarvning opstår når der

efterlades for meget rest-ilt i pakken og langsom misfarvning opstår når der er

en leaker:

Den hurtige misfarvning kan være midlertidig.

Frisk kød som misfarves ved pakningen kan blive pænt rødt efter nogle dage.

konsekvenserne af utætte pakninger er:

• Pakkegassens ammensætning ændres

– MAP (Høj ilt) – iltindholdet falder

– MAP (CO

2

/N

2

) – iltindholdet stiger

– Vakuum (Ilt fri) – ilt indholdet stiger

• Væske kan trænge ind/forurening med bakterier

• Kødsaft kan løbe ud

Reklamationer - tilbagekald

Betydning for holdbarhed

Når iltindholdet stiger fra ca. 0% til 21%

øges væksten af bakterier. En utæt pakke

vakuumpakket svinekød har 1 uges kortere holdbarhed ved 4°C.

½-1% ilt i pakken er kritisk da det

fremmer dannelse af grå-brunt kød

Rød-VIoLeT kød:

Myoglobin uden ilt (myoglobin)

+ ilt - ilt Reduktion af jern

Reduktion af jern oxida

tion af jern

oxida

tion af jern

RødT kød:

Myoglobin og ilt (oxymyoglobin

GRå-bRunT kød:

Jern og ilt

(metmyoglobin)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Målinger på overløb – hvor svært kan det være..

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Det ses, at gruppen af både børn og voksne, der har det højeste indhold af både total kød, rødt kød og forarbejdet kød i kosten, generelt har et højere indhold af mættet

Hvis gas fra reak- tor A og brint køres igennem endnu en reaktor med husdyrgødning, kan man kan fjerne stort set alt den CO2, der er i

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Sikkerhedskultur handler om, hvad folk tænker, tror og gør i forhold til sikkerheden og arbejdet.. Sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere og andre på byggepladsen har forskellige

Ifølge ovenstående har der altså været stigende opmærksomhed på, at samspillet mellem foreningen og forretningen ikke fungerede optimalt, og som beskrevet i forrige kapitel var

Er det mon relevant at forholde sig til spørgsmål som: Hvis det er sværere at være leder i den offentlige sektor end andre steder, hvilke vilkår skaber da den kompleksitet. Kan

Vurder, hvor mange mennesker Livø kan brødføde, hvis kosten består af henholdsvis 100% korn, 100% oksekød eller 30% oksekød og 70% korn5. Diskuter, hvorvidt antagelserne

Og  er  det  let  at  være  lovlig,  i  en  verden  af  komplicerede  Copydan‐aftaler  med  »begrænsningsregler«,  der  gør,  at  man  kun  må 

Idag lever kroater og serbere »næsten som før«, som en meddeler udtrykker det: »De første år efter krigen ville de [serberne] ikke snakke med kroaterne. Men nu er det næsten som

Opsvinget kan blive det største socialpolitiske fremskridt.. Cheføkonom Erik Bjørsted Tlf. 5) 4 Vi er ikke immune over for nye kriser.. Hold øje med boligmarkedet 5

I evalueringen af grundforløbet giver eleverne klart udtryk for tilfredshed med Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) hvad angår emner og forståelighed. Eleverne oplever at

I dag opholder det sundhedsfaglige personale sig meget mere ude hos patienterne og oplever ikke længere, at registrering i samme omfang står i vejen for den direkte kontakt.. De

Når det er sagt, så kan forskellen mellem Danmarks og Sveriges antal overførselsmodtagere også skyldes, at virkningerne af de danske arbejdsmarkedsreformer ikke ses endnu, samt

For ansatte på skoler, bo- og dagtilbud for unge med handicap kan det være svært at forholde sig til, hvor- dan man arbejder professionelt med seksualitet.. Det kan eksempelvis

Rapporten viser på denne måde, at arbejdet med at bryde de barrierer, børn og unge med handicap møder i forhold til foreningsdeltagelse, involverer flere forskellige parter. Børn

Projektet har som tidligere beskrevet været tostrenget: Den særlige indsats i forhold til børn i udsatte positioner og den generelle udvikling af en inkluderende pædagogisk praksis

• Fordi renoveringssagen allerede er under udførelse forventer Landsbyggefonden kun at kunne støtte renoveringssagen i Solhusene som en ustøttet byggesag med den dertil

Som en afslutning kan jeg ikke lade være med at citere en udtalelse en af mine tid- ligere studerende (og kolle- ga i undervisningsverdenen) er kommet med

Den utopiske stræben efter fremtidens mulige lykke og varetagelsen af en politisk arv fra fortiden synes at have lidt en fælles, krank skæbne til fordel for en eviggjort nutid –

Selvom marxismen, neoliberalismen og den radikale islamisme abonnerer på forskellige økonomiske teorier og har forskellige politiske udtryk, så er de ifølge Gray alle