Sprogbeskrivelse (15 ETCS)

23  Download (0)

Full text

(1)

1

Aarhus hold A, efteråret 2015

Sprogbeskrivelse

(15 ETCS) Aarhus

Master i dansk som andetsprog

Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Modul 1

Studiekoordinator: Karen Lund karlund@dpu.dk Modulkoordinator: Karen Lund karlund@dpu.dk Undervisere:

Adjunkt Ulf Dalvad Berthelsen norudb@hum.au.dk Professor Karen Lund karlund@dpu.dk

Ekstern lektor Pernille Rosberg Frederiksen prosbergfrederiksen@gmail.com Lektor Jakob Steensig linjs@hum.au.dk

Vejledere:

Karen Lund karlund@dpu.dk

Ulf Dalvad Berthelsen norudb@hum.au.dk

Pernille Rosberg Frederiksen prosbergfrederiksen@gmail.com

Formål:

Modulet giver en indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog og har som formål at give de studerende indsigt i sprogbeskrivelse og redskaber til at analysere, forklare og vurdere unge og voksnes danske sprogbrug når det er deres

andet- og fremmedsprog.

(2)

2

Kompetencemål:

Viden og forståelse:

Efter gennemført modul:

- har den studerende viden om sprog og forståelse af dansk brugt som andetsprog;

- har den studerende viden om og forståelse af dansk som andetsprog ud fra såvel en sprog- typologisk som en socio- og psykolingvistisk synsvinkel.

Færdigheder:

Efter gennemført modul:

- kan den studerende analysere og vurdere sproglige træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordfor- råd, tekstlingvistik og pragmatik);

- kan den studerende analysere og vurdere sproglige data med afsæt i et kommunikativt, in- teraktivt sprogsyn og på basis af relevante læringsteorier;

- kan den studerende analysere og vurdere sproglig progression med inddragelse af et læ- ringsteoretisk perspektiv;

- kan den studerende videreudvikle egen faglighed og praksis inden for sprogbeskrivelse ud fra såvel fagteoretisk viden som praksiserfaring.

Kompetencer:

Efter gennemført modul:

- kan den studerende formidle, diskutere og supervisere vedrørende centrale problemstillin- ger inden for dansk brugt som andetsprog.

Indhold:

Analyse af sprog og sprogbrug inden for dansk som andetsprog samt analyse af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv. På basis af et kommunikativt, funktionelt sprogsyn bliver der på modulet arbejdet med alle de sproglige vidensområder: ordforråd og semantik, mundtlighed og udtale, morfologi og syntaks, tekstlingvistik, pragmatik og mundtlig interaktion med det for- mål at udvikle redskaber, som kan bruges til at analysere, forklare og vurdere unge og voksnes sprogbrug, når det er deres andet- eller fremmedsprog.

Tilrettelæggelsesform:

Undervisnings- og arbejdsformerne vil være holdundervisning med aktiv deltagelse af de stude- rende. Undervisningen omfatter desuden gruppearbejde samt et mindre antal hjemmeopgaver i løbet af semesteret. De studerende afleverer tre skriftlige eksamensøvelser i løbet af semestret.

Eksempelportefølje: Efter hver session indsamles to eksempler på lørnersprog på hhv. enkelt og mere komplekst lørnersprog fra egen eller andres undervisningspraksis. Eksemplerne skal afspejle de problemstillinger der har været diskuteret på sessionen, og de vil danne udgangspunkt for den opsamling der indleder en af de følgende sessioner.

Eksamen og vejledning

Bunden skriftlig 6-timers prøve. Prøven består i en analyse af dansk sprog brugt som andetsprog med inddragelse af alle sprogets niveauer.

Tilmelding til eksamen foregår via mit.au.dk.

(3)

3

De aktuelle informationer om studier og eksamen opdateres løbende på studieportalen:

http://studerende.au.dk/artsmaster

Yderligere oplysninger om eksamen kan findes i Studieordningen for masteruddannelsen i dansk som andetsprog: http://studieordning.au.dk/studieordningHTML/815_06-07- 2011_Masteruddannelse%20i%20dansk%20som%20andetsprog.html,

Og Studieordningen for Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog (DAV):

http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/masteruddannelser/oversigtoveruddannelser/under viseridansksomandetsprog/Studieordning_DAV_oktober_2007_-

_ENDELIG_m__overgangregler_22__juni_2011.pdf.

Praktiske informationer:

De studerende bedes anskaffet tre grundbøger (se under ”Grundbøger”). Flere bøger bliver brugt på flere moduler. Der udleveres et kompendium til de studerende første mødegang. Andet anvendt litteratur kan downloades.

Undervisningen finder sted på Århus Universitet, Campus Trøjborg, Niels Juels Gade 84, 8200 Århus N.. Med hensyn til lokale, se nærmere på studieportalen

http://studerende.au.dk/arts/ under ”Undervisning” og ”Timeplaner” (tidligst i juli måned).

Eller følg infotavlerne på Campus Emdrup.

Grundbøger der bedes anskaffet af de studerende:

1. Holmen, A. & Lund, K. (red.) (2009). Studier i dansk som andetsprog for voksne, Køben- havn: Alfabeta.

2. Galberg Jakobsen, H. & Skyum Nielsen, P.(2007). Dansk sprog. Schønberg.

3. Byram, M. et al. (2009/). Sprogfag i forandring – pædagogik og praksis. Samfundlitteratur.

Bemærk: Udkommer i august i nyt oplag hvor der indgår nye artikler.

4. Sprogforum nr. 47, december 2009: Sproghistorie og sprogtypologi. Aarhus Universitetsfor- lag. (Kan downloades her: http://www.unipress.dk/media/2935008/978-87-7934-642- 0_sprogforum_47.pdf).

Anden relevant litteratur: se under de enkelte sessioner.

Nogle artikler fra tidsskriftet ”Sprogforum” kan downloades fra adressen

http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/sprogforum_welcome.html og via http://www.unipress.dk/find/?q=sprogforum.

(4)

4

Undervisningsplan – oversigt Aarhus hold A

Dato Emne Underviser

Session 1

Mandag d. 7. september,

10:15-16:00 1. Introduktion til sprogbe- skrivelse

2. Ordforråd og semantiske netværk

3. Gruppeopgave 1 udleve- res og introduceres.

Ulf Dalvad Berthelsen

NB: Første mødegang serveres der kaffe og rundstykker fra kl. 9:30

Introduktion til blackboard ved Birthe Aagesen, projektleder Blackboard Arts: 13:00-13:30 Aflevering af gruppeopgave 1 senest mandag d. 21. september kl. 12.00 – sendes elektronisk til Ulf Dalvad Berthelsen norudb@hum.au.dk . Respons mandag d. 5. oktober 2014 v. Ulf Dal- vad Berthelsen

Session 2

Mandag d. 14. september,

10:15-16:00 1. Opsamling på ordforråd

2. Morfologi og syntaks Ulf Dalvad Berthelsen

Introduktion til AU Library ved Jesper Frederiksen Ølsgaard fra AU Library – d.14. sep- tember 10:30-11:00.

Session 3

Mandag d. 28. september,

10:15-16:00 1. Opsamling på morfologi og syntaks

2. Tekstsammenhæng Pernille Rosberg Frederik- sen

Session 4

Mandag d. 5. oktober,

10:15-16:00 Respons på gruppeopgave 1.

Gruppeopgave 2 udleveres og introduceres.

1. Opsamling på tekstsam- menhæng

2. Den langsomme lørners sprog vs. juridisk sprog med fokus på morfologi, syntaks, ordforråd og tekstsammen- hæng.

3. Intern evaluering

Ulf Dalvad Berthelsen

Aflevering af gruppeopgave 2 senest søndag d. 25. oktober kl. 12.00 2015 – sendes elektronisk til

Pernille Rosberg Frederiksen (prosbergfrederiksen@gmail.com )

. Respons d.16. novem- ber v.

Pernille Rosberg Frederiksen

.

Session 5

Mandag d. 26. oktober, 10:15-16:00

1. Opsamling på Den lang- somme lørners sprog vs.

juridisk sprog 2. Tid og tempus

Ulf Dalvad Berthelsen

(5)

5

Session 6

Fællesforelæsning for hold A, B og C

Mandag d. 2. november, 10:15-13:15

Fællesforelæsning Karen Lund Mandag d. 2. november

13:15-16:00 1. Introduktion til den indi- viduelle opgave

2. Øvelser og analyser med fokus på det komplekse lør- nersprog vs begynderspro- get

Pernille Rosberg Frederik- sen og Karen Lund

Aflevering af den individuelle opgave senest mandag d. 30. november kl. 12.00 – sendes elek- tronisk til

Ulf Dalvad Berthelsen (norudb@hum.au.dk

). Respons d. 14. december 2015 v.

Ulf Dalvad Berthelsen

. Session 7

Mandag d. 16. november,

10:15-16:00 1. Respons på gruppe- opgave 2

2. Opsamling på Tid og tempus

2. Sprogtypologi og gram- matiske kategorier.

3. Elektronisk evaluering af forløbet

Pernille Rosberg Frederik- sen

Session 8

Mandag d. 23. november,

10:15-16:00 1. Mundtlighed

2. Dansk udtale Jakob Steensig

Session 9

Mandag d. 7. december, 10:15-16:00

1. Opsamling på tekstsam- menhæng

2. Pragmatik

Ulf Dalvad Berthelsen

De studerende skal medbringe pc til session 9 da der skal udfyldes et evalueringsskema som alle forud har modtaget elektronisk.

Session 10

Mandag d. 14. december, 10:15-16:00

1. Respons på den individu- elle opgave

2. Opsamling på alle områ- der

3. Intern evaluering

Ulf Dalvad Berthelsen

(6)

6

Session 1

Dato og klokkeslæt: Mandag d. 7. september, kl. 10:15-16:00 Der serveres kaffe og rundstykker fra kl. 9:30.

Titel:

1. Introduktion til Sprogbeskrivelse 2. Ordforråd og semantiske netværk 3. Introduktion til gruppeopgave 1 Underviser: Ulf Dalvad Berthelsen Sted: DPU, Århus – se studieportalen

Mål:

(Ad. 1) At den studerende får et overblik over og indsigt i modulets formål, forløb og forventede resultater samt inspiration til at arbejde med de forskellige sproglige vidensområder. At den stu- derende får et første overblik over de muligheder som sprogbeskrivelsen åbner for det daglige arbejde med undervisningen i dansk som andet- og fremmedsprog.

(Ad. 2) At den studerende får redskaber til at analysere sine elevsprogstekster mht. ordforråd og semantiske netværk.

(Ad. 2) At den studerende opnår redskaber til at kunne analysere hvordan ordforråd bidrager Til tekstsammenhængen.

Indhold:

Præsentation af undervisere og deltagere. Introduktion til faget, de enkelte sessioner og eksamen.

Gruppedannelse.

(Ad. 1) Sprogbeskrivelse på basis af et kommunikativt, funktionelt sprogsyn. Øvelser.

(Ad. 2.)Der bliver analyseret elevsprogstekster mht. brug af ordforråd og semantiske netværk. Der bliver analyseret nogle eksempler fra de eksisterende lærebøger for dansk som andet- og frem- medsprog mht. deres arbejde med ordforråd.

Gruppeopgave 1 (”Kære Mina”) introduceres og udleveres.

Introduktion til blackboard ved Birthe Aagesen, projektleder Blackboard Arts: 13:00-13:30 Underviseren sørger for at Birthe har adgang til en computer.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Til introduktion til Sprogbeskrivelse:

 Lund, K. (1999). Sprog, tilegnelse og kommunikativ undervisning. I: Studier i dansk som an- detsprog. Akademisk Forlag. Nærlæs især s. 11 – 39.

 Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Det Schønbergske forlag:

Sprogbrugsanalyse, s. 49-65. Sprognormer, s. 66-76.

Supplerende læsning:

Østergaard Nielsen, G., Svendsen Pedersen, M. og Lund, K. (red.)(2003). Individuelle læringspla- ner og kollektive læringsrum – en vejledning. Integrationsministeriet.

Gitte Østergaard Nielsen (red.), Karen-Margrete Frederiksen, Tove Rasmussen (2006). Undervi- ningsvejledning. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Integrationsdministeriet.

(7)

7

Til: Ordforråd og semantiske netværk

 Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Det Schønbergske forlag:

Ord, helheder og orddannelse, s. 77-85.

 Henriksen, B. (1999). Ordforråd og ordforrådsindlæring. I: Studier i dansk som andetsprog.

Akademisk forlag. 1999, s. 77-83.

 Henriksen, B. (2009). Det oversete ordforråd? I: Byram m.fl. (red.): Sprogfag i foran- dring – pædagogik og praksis, Samfundslitteratur, 2009. s. 205-230.

 Golden, A. (1984). Hvad vil det si å kunne et ord? I: Hvenekilde & Ryen (red.): Kan jeg få ordene dine, lærer. Cappelen. S. 160-169 (Kompendium)

 Stæhr, L. S. (2009): Tilegnelse og testning af ordforråd. I: Byram m.fl. (red.): Sprogfag i forandring – pædagogik og praksis, Samfundslitteratur, 2009. s. 167-194.

 Hvid, M. (2005). Små ord betyder meget. I: Hvid & Lund: Fag og sprog i samspil. Værktøjer til undervisning af tosprogede baseret på nyeste teorier om sprogtilegnelse. Udviklingspro- grammet for VUC, Hæfte 5, Undervisningsministeriet s. 25-28. (Kompendium)

 Lund, K. (2005). Dansk som andetsprog i alle fag I: Hvid & Lund: Fag og sprog i samspil. Værktøjer til undervisning af tosprogede baseret på nyeste teorier om sprogtilegnelse. Udviklingsprogrammet for VUC, Hæfte 5, Undervisnings- ministeriet. S. 29-41. (Kompendium)

 Wille, N.E. (2007). Ordenes verden. Mere semantik og pragmatik. I: Fra tegn til tekst. En ind- føring i teorier om sproglig kommunikation. Forlaget Samfundslitteratur, kap 9 s. 231-278.

(Kompendium) Supplerende læsning:

Viberg, Å. (1989). Ordforråd. I: G. Kasper & J. Wagner: Grundbog i fremmedsprogspædagogik Gyldendal. s. 102-119. (Kompendium)

Duncker, D. (2003). Børnenes ord I: Veje til dansk. Akademisk s 91-124.

O’Grady, W. (1997). Semantics: The analysis of meaning I: O’Grady et al: Contemporary Lin- guistics. Longman, s. 268-288.

Toftgaard Andersen, S. (2006). Talemåder i dansk: Ordbog over idiomer. Gyldendals røde ord- bøger, 2. udgave, 2. oplag.

Crystal, D. (1997). Modern Semantics I: The Cambridge Encyclopedia of Language. 2

nd

Editi- on. Cambridge University Press s 102-107. (Kompendium)

Korpus 2000 og andre relevante ordbøger over moderne sprog på nettet

Forberedelse til undervisningen:

Litteraturen læses som forberedelse til de to temaer.

De studerende opfordres til løbene i deres egen undervisningspraksis at have fokus på de sprogli- ge områder der er fokus for de enkelte sessioner – her i session 1 fx ordforråd og semantiske net- værk.

Forbered analyse af og medbring kopi af et par eksempler fra nogle forskellige lærebøger til analy- se af arbejde med ordforråd.

Fokus på ordforråd hos egne elever/kursister.

Find eksempler på henholdsvis enkelt og mere komplekst lørnersprog til eksempelporteføljen.

Eksemplerne skal afspejle de problemstillinger der er på programmet i denne session.

Aflevering af gruppeopgave 1 senest mandag d. 21. september kl. 12.00 – sendes elektronisk til Ulf Dalvad Berthelsen norudb@hum.au.dk . Respons: mandag d. 5. oktober v. Ulf Dalvad Ber- thelsen.

(8)

8

Session 2

Dato og klokkeslæt: Mandag d. 14. september, kl. 10:15-16:00 Titel:

1. Opsamling på ordforråd og semantiske netværk 2. Morfologi og syntaks

Underviser: Ulf Dalvad Berthelsen Sted: DPU, Aarhus – se Studieportalen

Mål:

(Ad. 1)At den studerende udbygger sine redskaber til at analysere elevsprogstekster mht. ordfor- råd og semantiske netværk

(Ad. 1) At den studerende opnår øgede kompetencer i at analysere hvordan ordforråd bidrager til tekstsammenhængen.

(Ad.2) At den studerende opnår redskaber til andetsprogsbeskrivelse af morfologi

og syntaks, og opnår indsigt i hvordan morfologien og syntaksen influerer på såvel sætning som tekst.

(Ad. 1.+2.)At den studerende opnår klar forståelse af hvad det vil sige at arbejde på grundlag af et funktionelt sprogsyn

Introduktion til AU Library ved Jesper Frederiksen Ølsgaard fra AU Library – 10:30-11:00. Un- derviseren sørger for at Jesper har adgang til en computer.

Indhold:

(Ad. 1) Der bliver analyseret elevsprogstekster mht. brug af ordforråd og semantiske netværk og hvordan ordforrådet bidrager til at etablere tekstsammenhæng.

(Ad. 2) Elevsprogtekster bliver analyseret mht. morfologi og syntaks.

Fokus på den terminologi som vi vil bruge i vores sprogbeskrivelser.

Fokus på de aspekter af morfologi og syntaks som typisk volder problemer for sprogbrugere med dansk som andet- eller fremmedsprog.

Øvelser med fokus på analysen af de morfologiske og syntaktiske aspekter af elevsproget, og på hvordan morfologi og syntaks influerer på både sætnings- og tekstniveau.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Til Morfologi og syntaks:

 Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Det Schønbergske forlag:

Ord, helheder og orddannelse, s. 77-111.

 Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Det Schønbergske forlag:

Sætningsled og sætningsskema, s. 112–165.

 Anker Jensen, P. (1985). Principper for grammatisk analyse. Handelshøjskolens Forlag. Kap 1: Grundtræk af den morfologiske analyse, s. 15-25. (Kompendium)

 Tingbjörn, G. (1982). Kontrastiv minigrammatik. I Gabrielsen & Gimbel (red.): Dansk som fremmedsprog. Danmarks Lærerhøjskole 1982. S. 129-167 (morfologi) og s. 168-172 (syn- taks). (Kompendium)

 Lund, K. (2009). Kapitel 3: Fokus på sprog; Byram, Gregersen m.fl: Sprog i forandring. Pæ- dagogik og praksis. Forlaget Samfundslitteratur. s.85-98.

(9)

9

Forberedelse til undervisningen:

Litteraturen læses som forberedelse til temaet.

Analyse af uddelte elevsprogstekster og/eller øvelser.

Fokus på morfologi og syntaks hos egne elever/kursister.

Fortsat fokus på ordforråd og semantiske netværk; de relevante tekster genlæses.

Find eksempler på henholdsvis enkelt og mere komplekst lørnersprog til eksempelporteføljen.

Eksemplerne skal afspejle de problemstillinger der blev diskuteret på den foregående session.

(10)

10

Session 3

Dato og klokkeslæt: Mandag d. 28. september, kl. 10:15-16:00 Titel:

1. Opsamling på morfologi og syntaks 2. Tekstsammenhæng

Underviser: Pernille Rosberg Frederiksen Sted: DPU, Aarhus – se Studieportalen

Mål:

(Ad.1 og 2) At den studerende udbygger sine redskaber til at analysere elevsprogstekster mht.

morfologi og syntaks, og at den studerende kan analysere hvordan syntaks og morfologi influerer på såvel sætning og som tekst.

(Ad. 2) At den studerede opnår redskaber til at kunne analysere både global og lokal kohærens og kohæsion i dansk brugt som andetsprog og bliver i stand til at analysere og vurdere hvordan for- skellige sproglige faktorer (ordforråd, morfologi, syntaks) bidrager til at skabe sammenhæng i en tekst – både lokalt og globalt.

(Ad. 2) At den studerende kan identificere hvilke tekst- og sprogtræk der bidrager til at konstitue- re forskellige teksttyper/tekstgenrer.

Indhold:

(Ad. 1 og 2) Elevsprogtekster bliver analyseret mht. morfologi og syntaks og mht. hvordan morfo- logi og syntaks influerer på både sætnings- og tekstniveau.

(Ad.2) Der bliver arbejdet med at analyseret elevsprogstekster og elevsprogskompetencer mht.

tekstsammenhæng (global og lokal kohærens og kohæsion), samt med at analysere hvordan hhv.

ordforråd, morfologi og syntaks bidrager til at skabe tekstsammenhæng (global og lokal kohærens og kohæsion).

(Ad. 2) Analyser af hvilke sproglige træk der bidrager til at konstituere forskellige teksttyper /tekstgenrer

Litteratur knyttet til undervisningen:

Til: Tekstkompetence

 Hvenekilde, A. (1996). Tekstbinding og tekstoppbyggning. I: Bjørkavåg et.al. (red): Men hva betyr det, lærer? Cappelen. S. 221-243. (Kompendium)

 Ulbæk, I. (2005). Sproglig Tekstanalyse – introduktion til pragmatisk tekstlingvistik. Reit- zels Forlag, kap.3, 4 og 5, s. 35-98.

 Clennell, Ch. (1999). Promoting pragmatic awareness and spoken discourse skills with EAP classes, ELT Journal, Volume 53/2, s. 83-91. (Kompendium)

Supplerende litteratur:

 Frederiksen, P.R. & Knudsen, S. K. (2000). Skriv! Procesorienteret skrivning i dansk som andetsprog. Akademisk forlag.

 Wenche, V., M. Sandvik & Jan Svennevig (2000). Tekst og Kontekst. En innføring i tekstlingistikk og pragmatikk. LNU/Cappelen 2000. Kapitel 5: Sammenheng i tekst.

S. 128-170. (Kompendium)

(11)

11

Forberedelse til undervisningen:

Litteraturen læses som forberedelse til temaet.

Litteraturen om morfologi, syntaks og ordforråd genlæses med henblik på at vurdere hvordan morfologi, syntaks og ordforråd influerer på tekstsammenhængen i tekster. Analyse af egne og uddelte elevsprogstekster og øvelser med fokus på hvordan brugen af morfologi, syntaks og ord- forråd influerer på tekstsammenhængen.

Find eksempler på henholdsvis enkelt og mere komplekst lørnersprog til eksempelporteføljen.

Eksemplerne skal afspejle de problemstillinger der blev diskuteret på den foregående session.

(12)

12

Session 4

Dato og klokkeslæt: Mandag d. 5. oktober, kl. 10:15-16:00 Titel:

1. Respons på gruppeopgave 1.

Introduktion til gruppeopgave 2.

2. Opsamling på tekstsammenhæng

3. Den langsomme lørners sprog vs. juridisk sprog med fokus på morfo- logi, syntaks, ordforåd og tekstsammenhæng.

4. Intern skriftlig og mundtlig evaluering Underviser: Ulf Dalvad Berthelsen

Sted: DPU, Aarhus – se Studieportalen

Mål:

(Ad. 2) At den studerede opnår øgede kompetencer i at analysere såvel global som lokal kohærens og kohæsion i dansk brugt som andetsprog og i at analysere hvordan forskellige sproglige faktorer (ordforråd, morfologi, syntaks) bidrager til at skabe sammenhæng i en tekst – både lokalt og glo- balt.

(Ad. 2) At den studerende kan identificere hvilke tekst- og sprogtræk der bidrager til at konstitue- re forskellige teksttyper/tekstgenrer.

(Ad.3) At den studerende kan analysere og vurdere de forskellige former for sprogbrug inden for dansk som andetsprog – fra tidligt lørnersprog til komplekst nuanceret andetsprogsdansk.

Indhold:

(Ad.2) Der bliver arbejdet med at analysere elevsprogstekster og elevsprogskompetencer mht.

tekstsammenhæng (global og lokal kohærens og kohæsion), samt med at analysere hvilke sprog- lige træk der bidrager til at konstituere forskellige testyper/tekstgenrer

(Ad.3)Der bliver analyseret forskellige former for sprogbrug – fra tidligt lørnersprog til komplekst nuanceret andetsprogsdansk.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Til: Den langsomme lørner vs. juridisk sprog

 Lund, K. (1997). Rosa – en langsom lørner. I: Skovholm (red.): Hvorfor er det så svært at lære dansk? En antologi om langsom indlæring. Special-pædagogisk Forlag. S. 76-103. (Kompendi- um)

 Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Det Schønbergske forlag: Ju- ridisk sprogbrug, s. 166-187.

 Lund, K. (2009). Kapitel 3: Fokus på sprog; Byram, Gregersen m.fl: Sprogfag i forandring. Pæ- dagogik og praksis. Forlaget Samfundslitteratur. s. 98 - 120.

Forberedelse til undervisningen:

Litteraturen læses som forberedelse til temaet.

Find eksempler på henholdsvis enkelt og mere komplekst lørnersprog til eksempelporteføljen.

Eksemplerne skal afspejle de problemstillinger der blev diskuteret på den foregående session.

Aflevering af gruppeopgave 2 senest søndag d. 25. oktober kl. 12.00 – sendes elektronisk til Pernille Rosberg Frederiksen prosbergfrederiksen@gmail.com. Respons d. 9. november v.

Pernille Rosberg Frederiksen.

(13)

13

Session 5

Dato og klokkeslæt: Mandag d. 26. oktober, kl. 10:15-16:00 Titel:

1. Opsamling på Den langsomme lørners sprog vs. juridisk sprog med fokus på morfologi, syntaks, ordforåd og tekstsammenhæng

2. Tid og Tempus

Underviser: Ulf Dalvad Berthelsen Sted: DPU, Aarhus – se Studieportalen

Mål

(Ad. 1) At den studerende opnår større sikkerhed i at identificerer hvad der karakteriserer forskel- lige former for sprogbrug – fra tidligt lørnersprog til komplekst nuanceret andetsprogsdansk.

(Ad. 2.) At den studerende opnår indsigt i hvordan man bruger tempus til at udtrykke sig om tid på dansk og kan analysere elevsprogstekster mht. tid og tempus.

(Ad 2) At den studerende kan analysere elevsprogstekster mht. tid og tempus.

tempus – bl.a. med henblik på at analysere hvilke tekst-interne og tekst-eksterne faktorer der in- fluerer på sprogbrugeres tempusvalg.

Indhold:

(Ad. 1) Der arbejdes med udviklingen fra forenklet begyndersprog til komplekst elaboreret sprog.

Ad.1) Der arbejdes med hvordan brugen af morfologi, syntaks og ordforråd anvendes i hhv. det tidlige lørnersprog og mere komplekst lørnersprog.

(Ad. 2) Elevsprogsteksterne bliver analyseret mht. tid/tempus – bl.a. med henblik på at analysere hvilke tekst-interne og tekst-eksterne faktorer der influerer på sprogbrugeres tempusvalg.

Der bliver lavet øvelser til tid/tempus analysen.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Til: Den langsomme lørner vs. juridisk sprog

 Lund, K. (1997). Rosa – en langsom lørner. I: Skovholm (red.): Hvorfor er det så svært at lære dansk? En antologi om langsom indlæring. Special-pædagogisk Forlag. S. 76-103. (Kompendi- um)

 Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Det Schønbergske forlag: Ju- ridisk sprogbrug, s. 166-187.

 Lund, K. (2009). Kapitel 3: Fokus på sprog; Byram, Gregersen m.fl: Sprogfag i forandring. Pæ- dagogik og praksis. Forlaget Samfundslitteratur. s. 98 - 120.

Til: Tid og tempus

 Anker Jensen, P. (1985). Principper for grammatisk analyse. Busck. s. 110-134 (Kompendi- um)

 Glismann, O. (1987). Om tid og tempus. NYS 16/17, s. 237-257 (Kompendium)

(14)

14

Forberedelse til undervisningen:

Litteraturen læses som forberedelse til temaet. Genlæs litteraturen til ”Den langsomme lørner vs.

juridisk sprog”.

(Ad 1) Analyse af egne og uddelte elevsprogstekster mht. udviklingen fra forenklet begyndersprog til komplekst elaboreret sprog.

(Ad 2) Fokus på relationen mellem tid og tempus i hhv. tidligt og komplekst lørnersprog hos egne elever/kursister og i dagens tekster.

Fokus på relationen mellem tid og tempus i hhv. tidligt og komplekst lørnersprog hos egne ele- ver/kursister og i dagens tekster.

Analyse af egne og uddelte elevsprogstekster mht. tid og tempus med særligt henblik på at analy- sere hvilke tekst-interne og tekst-eksterne faktorer der influerer på sprogbrugeres tempusvalg.

Find eksempler på henholdsvis enkelt og mere komplekst lørnersprog til eksempelporteføljen.

Eksemplerne skal afspejle de problemstillinger der blev diskuteret på den foregående session.

(15)

15

Session 6

Fællesforelæsning for hold A, B og C:

Tid: Mandag d. 2. november, kl. 10:15 – 12:30

Morgenkaffe kl. 9:30-10:00 Frokost kl. 12:30-13:15 (gratis)

Titel:

Sproget på arbejde – analyse af andetsprogsudvikling ud fra et dynamisk kompleksitetsperspektiv.

Underviser: Karen Lund

Sted: DPU, Aarhus – se Studieportalen

Mål

At de studerende får indsigt i og begyndende færdigheder i at analysere de komplekse dimensio- ner der konstituerer sprogbrugeres anvendelse af dansk.

At de studerende får øgede færdigheder i at analysere lørnersprog ud fra et kommunikativt funk- tionelt sprogsyn.

Indhold

Analyser af eksempler på dansk brugt som andetsprog med henblik på at undersøge hvordan lør- neres anvendelse af varierede sproglige og pragmatiske dimensioner indvirker på kommunikatio- nen.

Litteratur knyttet til undervisningen:

 Lund, K. (2009/2015). Kapitel 3: Fokus på sprog, i: Byram, Gregersen m.fl.: Sprogfag i foran- dring. Pædagogik og praksis. Forlaget Samfundslitteratur. s. 98 - 120.

Forberedelse til undervisningen:

Litteraturen læses som forberedelse til temaet med særligt fokus på sproglig udvikling.

Session 6 (fortsat)

Mandag d. 2. november, kl. 13:15 – 16:00

1. Øvelser og analyser med fokus på komplekse analyser af kompleksi- tet i lørnersproget

2. Introduktion til den individuelle hjemmeopgave Undervisere: Pernille Rosberg Frederiksen og Karen Lund

Aflevering af den individuelle opgave senest mandag d. 30. november kl. 12.00 – sendes elek- tronisk til Ulf Dalvad Berthelsen norudb@hum.au.dk. Respons d. 14. december v. Ulf Dalvad Berthelsen

(16)

16

Session 7

Dato og klokkeslæt: Mandag d. 16. november, kl. 10:15-16:00 Titel:

1. Respons på gruppeopgave 2.

2. Opsamling på Tid og Tempus

3. Sprogtypologi og grammatiske kategorier.

Underviser: Pernille Frederiksen

Sted: DPU, Aarhus – se Studieportalen

Mål:

(Ad 2) At den studerende får uddybet sin indsigt i hvordan man bruger tempus til at udtrykke sig om tid på dansk og kan analysere elevsprogstekster mht. tid og tempus.

(Ad. 2) At den studerende kan analysere elevsprogstekster mht. tid og tempus.

tempus – bl.a. med henblik på at analysere hvilke tekst-interne og tekst-eksterne faktorer der in- fluerer på sprogbrugeres tempusvalg.

(Ad 3) At de studerende gennem kendskab til centrale forskelle på verdens sprog og til de grund- typer, som disse kan ordnes i, kan placere dansk typologisk og sammenligne med andre sprog kursisterne kender til. Der vil især være fokus på morfologiske og syntaktiske forskelle på sprog.

Indhold:

(Ad. 2) Analyser af elevsprogstekster mht. tid og tempus. Der arbejdes med at analysere hvilke tekst-interne og tekst-eksterne faktorer der influerer på sprogbrugeres tempusvalg.

(Ad. 3) Med udgangspunkt i de sprog som holdet tilsammen kender til, vil dansk blive sammen- lignet med andre sprog på væsentlige syntaktiske og morfologiske områder. Her vil indgå en ræk- ke øvelser. Desuden vil forholdet mellem at se på sprog som type og som system med variationer blive diskuteret. Der vil blive lejlighed til en genopfriskning af den lingvistiske fagterminologi som knytter sig til morfologisk og syntaktisk beskrivelse, og til en diskussion af hvilke forskelle mellem sprog der kan tænkes at have en betydning i et tilegnelsesperspektiv.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Til: Tid og tempus (genlæs)

Anker Jensen, P. (1985). Principper for grammatisk analyse. Busck. s. 110-134 (Kompendium)

Glismann, O. (1987). Om tid og tempus. NYS 16/17, s. 237-257 (Kompendium)

Til: Sprogtypologi og grammatiske kategorier

Tingbjörn, G. (1982). Kontrastiv minigrammatik. i Gabrielsen & Gimbel (red),

Dansk som frem- medsprog

. Danmarks Lærerhøjskole. 129-172. (Kompendium – under morfologi og syntaks)

Steensig, J. (2009). Sprog i Danmark og i verden – forskelle og ligheder blandt verdens sprog. I Kristiansen, Holmen m.fl.: Dansk Sproglære. Dansklærerforeningen, 270-291.(Kompendium)

Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Ord, helheder og orddannelser.

Dansk Sprog.

77-109.

Steensig, J. 1999: ‘Om Sprogtypologi’. I J. Løntoft: Tosprogede småbørns tale- og sprogvan-

skeligheder. Herning: Specialpædagogisk forlag, 53-104.(Kompendium)

Supplerende litteratur:

Diverse artikler i Sprogforums temanummer om Sprogtypologi – nr. 47, 2009 (anskaffes).

(17)

17

Forberedelse til undervisningen:

Læs Gunnar Tingbjørns og Jakob Steensigs artikler, og hold beskrivelsen af det enkelte sprog op imod den viden du måtte have om pågældende sprog. Formålet er en diskussion af forskelle på sprog og af nytten af at foretage den slags sammenligninger. Overvej derefter hvilken betydning viden om sprog har i en tilegnelsesproces (genlæs evt. Karen Lunds artikel om "Fokus på sprog"

fra anden mødegang). Vend dig derefter mod Galberg Jacobsen og Skyum Nielsens beskrivelse af dansk og forsøg at se på dansk "udefra" (dvs. med et typologisk blik). Inddrag evt. Galberg Jacob- sen og Skyum Nielsens gennemgang af sætningsskemaet (også fra anden mødegang).

Find eksempler på henholdsvis enkelt og mere komplekst lørnersprog til eksempelporteføljen.

Eksemplerne skal afspejle de problemstillinger der blev diskuteret på session 5 (Tid og tempus) og session 6.

(18)

18

Session 8

Dato og klokkeslet: Mandag d. 23. november, kl. 10:15-16:00 Titel:

1. Mundtlighed 2. Dansk udtale

Underviser: Jakob Steensig

Sted: DPU, Aarhus – se studieportalen

Mål:

(Ad. 1) At de studerende kan analysere hvordan samtalesprog adskiller sig fra skriftsprog, og at de kan analysere samtalesproget på dets egne betingelser. Deltagerne skal opnå en grundlæggende forståelse af hvad en samtalekompetence på dansk indebærer, og de skal kende til materialer og kunne igangsætte læringsaktiviteter der kan bidrage til at autentisk talesprog inddrages som et led i undervisningen i dansk som andetsprog.

(Ad. 2) At deltagerne får en grundlæggende forståelse af særligt vanskelige træk ved dansk udtale og hvad disse betyder for tilegnelsen af dansk som andetsprog samt opnår en basis for at tage stil- ling til en model for beskrivelse og evaluering af udtalen hos kursister der lærer dansk som andet- sprog.

Indhold:

Vi fokuserer på to forskellige aspekter af mundtligt sprog: (1) samtalesprog og (2) udtale:

(1) Mundtligt sprog er først og fremmest samtalesprog. Vi skal derfor se nærmere på hvad der ken- detegner denne form for sprog. Vi vil forsøge at forstå og analysere samtalesproget på dets egne betingelser, herunder forstå at det har en form (morfologi og syntaks) som adskiller sig fra skrift- sprogets. Vi vil også se på hvordan samtalesproget kan få den plads det er berettiget til i undervis- ningen. Læsningen til dette fokus er en række artikler der på forskellig måde forsøger at tage det mundtlige sprog alvorligt som samtalesprog, og som indeholder forslag til hvordan dette kan indgå i undervisning. I arbejdet med dette emne vil vi studere optagelser og udskrifter af autentiske sam- talestykker, og vi vil se på de resurser der findes (bl.a. på nettet) til at inddrage samtalesproget i undervisningen i dansk som andetsprog.

(2) Dansk udtale er meget svær. Vi vil kort se på hvad dette skyldes - hertil er Grønnum-artiklen særligt egnet - og så vil vi arbejde med hvordan man kan analysere og evaluere dansk-kursisters udtale ved hjælp af den model som Kirk (2008) foreslår.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Litteratur til samtalesprog:

 Catherine E. Brouwer & Anette Nissen 2003. At lære dansk som andetsprog i praksis – et sprogpædagogisk koncept med konversationsanalyse som fagligt grundlag. I: B. Asmuß

& J. Steensig (red.) Samtalen på arbejde - konversationsanalyse og kompetenceudvikling. Frede- riksberg: Forlaget Samfundslitteratur, s. 52-72. (Kompendium)

 Jakob Steensig 2009. Hvad er talesprog? I: V. Boelt og M. Jørgensen (red.) Mundtlighed. Teori og praksis. Århus: KvaN, 187-205. (Kompendium)

 Jakob Steensig 2011. Samtalekompetencer. Fokus 53: 11-18. (Downloades fra http://www.uddannelsesforbundet.dk/fokus)

Litteratur til udtale:

 Katrine Kirk 2008. Dansk udtale – en undervisningsvejledning. Kbh.: Ministeriet for flygt- ninge, indvandrere og integration (Downloades her:

(19)

19

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/danskuddannelse/andet/2008/dansk_udtale.p df)

Forberedelse til undervisningen:

Som forberedelse til fokus om samtalesprog (1) læser de studerende artiklerne og overvejer hvor- dan principper herfra kan inddrages i undervisningen. De studerende bedes også gå ind på hjem- mesiden samtalebanken (talkbank.org/samtalebank/browser/) og finde samtalen "gamle_dage (sam3 > gamle_dage) og kigge på/lytte til bidder fra den (fx dem der gennemgås i Steensig 2011), samt undersøge om de (evt. gennem et sprogcenter) har adgang til det mobile sproglab på hjem- mesiden dansk.nu. I må også meget gerne tage et kig på den nye hjemmeside samtalegrammatik.dk.

Som forberedelse til fokus om udtale (2) læser de studerende materialet og lytter til den cd der følger med til Kirk (2008) samt forsøger sig med en egen udfyldelse af kortlægningsskemaet s. 142- 43 heri.

(20)

20

Session 9:

Mandag d. 7. december, kl. 10:15 – 16:00 Titel:

1. Opsamling på tekstsammenhæng 2. Pragmatik

3. Elektronisk evaluering af forløbet (medbring pc) Underviser: Ulf Dalvad Berthelsen

Sted: DPU, Aarhus – se Studieportalen

Mål:

(Ad. 1) At den studerede opnår øgede kompetencer i at analysere såvel global som lokal kohærens og kohæsion i dansk brugt som andetsprog og i at analysere hvordan forskellige sproglige faktorer (ordforråd, morfologi, syntaks) bidrager til at skabe sammenhæng i en tekst – både lokalt og glo- balt.

(Ad. 1) At den studerende kan identificere hvilke tekst- og sprogtræk der bidrager til at konstitue- re forskellige teksttyper/tekstgenrer.

(Ad. 2) At den studerende opnår kompetencer til at kunne foretage pragmatiske analyser af elev- sprogstekster, og kan analysere og vurdere hvordan sprogbrugen påvirkes af og påvirker forskel- lige sproglige og ikke-sproglige faktorer.

Indhold:

(Ad. 1) Der bliver arbejdet med at analysere elevsprogstekster og elevsprogskompetencer mht. tekstsammenhæng (global og lokal kohærens og kohæsion), samt med at analysere hvilke sproglige træk der bidrager til at konstituere forskellige testyper/tekstgenrer

(Ad. 2) Der bliver arbejdet med at lave pragmatiske analyser af elevsprogstekster med fokus på hvordan kontekstuelle faktorer virker ind på sprogbrugen, og vise versa.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Til: Tekstsammenhæng:

 Hvenekilde, A. (1996). Tekstbinding og tekstoppbyggning. I: Bjørkavåg et.al. (red): Men hva betyr det, lærer? Cappelen. S. 221-243. (Kompendium)

 Ulbæk, I. (2005). Sproglig Tekstanalyse – introduktion til pragmatisk tekstlingvistik. Reit- zels Forlag, kap. 3, 4 og 5, s. 35-98.

 Wenche, V., M. Sandvik & Jan Svennevig (2000). Tekst og Kontekst. En innføring i tekstlingistikk og pragmatikk. LNU/Cappelen 2000. Kapitel 5: Sammenheng i tekst.

S. 128-170. (Kompendium) Supplerende litteratur:

 Frederiksen, P.R. & Knudsen, S. K. (2000). Skriv! Procesorienteret skrivning i dansk som andetsprog. Akademisk forlag.

 Clennell, Ch. (1999). Promoting pragmatic awareness and spoken discourse skills with EAP classes, ELT Journal, Volume 53/2, s. 83-91. (Kompendium)

Til: Pragmatik

 Ulbæk, I. (2005). Sproglig Tekstanalyse – introduktion til pragmatisk tekstlingvistik. Reitzels Forlag, kap. 6, s.99-110.

(21)

21

 Wenche, V., Sandvik, M. & Svennevig, J. (2000). Tekst og Kontekst. En innføring i tekstlingistikk og pragmatikk. LNU/Cappelen 2000. Kapitel 3: ”Språkhandlinger”, s.

81-92. (Kompendium)

 Thomas, J. (1983). Cross-cultural pragmatic failure. Applied Linguistics. Vol. 4.

(Kompendium)

 Lund, K. (2009). Kapitel 3: Fokus på sprog; Byram, Gregersen m.fl: Sprog i forandring. Pæ- dagogik og praksis. Forlaget Samfundslitteratur. s. 99-108 og s. 120-126.

Supplerende litteratur:

 Clennell, Ch. (1999). Promoting pragmatic awareness and spoken discourse skills with EAP classes, ELT Journal, Volume 53/2, s. 83-91. (Kompendium)

Forberedelse til undervisningen:

Litteraturen læses som forberedelse til temaet.

Genlæs litteraturen til ”Tekstsammenhæng”

Analyse af egne og uddelte elevsprogstekster mht. tid og tempus med særligt henblik på at analy- sere hvilke tekst-interne og tekst-eksterne faktorer der influerer på sprogbrugeres tempusvalg.

Analyse af egne og uddelte elevsprogstekster og øvelser med fokus på hvad der sprogligt skaber global og lokal kohærens og kohæsion

Analyse af egne og uddelte elevsprogstekster og øvelser med fokus på pragmatik, og på hvordan teksteksterne faktorer influerer på de sproglige valg sprogbrugeren foretager, og på hvordan en valgt sprogbrug influerer på omgivelserne.

Analyse af egne og uddelte tekster med fokus på hvilke sproglige træk der konstituerer forskellige tekstyper/tekstgenrer.

Find eksempler på henholdsvis enkelt og mere komplekst lørnersprog til eksempelporteføljen.

Eksemplerne skal afspejle pragmatiske forhold og de problemstillinger der blev diskuteret på ses- sionerne vedr. tekstsammenhæng.

(22)

22

Session 10

Dato og klokkeslæt: Mandag d. 14. december, kl. 10:15-16:00 Titel:

1. Respons på den individuelle opgave 2. Opsamling på alle områder

3. Intern skriftlig og mundtlig evaluering Underviser: Ulf Dalvad Berthelsen

Sted: DPU, Aarhus – se Studieportalen

Mål:

At de studerende får fokus på alle emner som er blevet behandlet i løbet af semestret med henblik på forberedelse til eksamen.

Indhold:

Der bliver samlet op på alle gennemgåede emner.

Forberedelse til undervisningen:

Forbered dig ved orientering og studier i de områder der er blevet arbejdet med i forløbet. Gen- nemlæs din individuelle opgave og dine to gruppeopgaver.

Forbered dine spørgsmål til underviseren.

---

(23)

23

Oversigt over aflevering af tre skriftlige eksamensøvelser:

To gruppeopgaver og en individuel opgave: (max.! 5 sider á 2400 tegn):

Opgave 1:

Gruppeopgave (max 5 sider á 2400 tegn):

Introduktion til opgaven: Mandag d. 7. september

Deadline for aflevering: Mandag d. 21. september kl. 12 – sendes elektronisk til Ulf Dalvad Ber- thelsen norudb@hum.au.dk

Respons: Mandag d. 5. oktober v. Ulf Dalvad Berthelsen Opgave 2:

Gruppeopgave (max 5 sider á 2400 tegn):

Introduktion til opgaven: Mandag d. 28. september

Deadline for aflevering: Søndag d. 25. oktober kl. 12.00 – sendes elektronisk tilPernille Rosberg Frederiksen (prosbergfrederiksen@gmail.com ).

Respons d. 16. november v. Pernille Rosberg Frederiksen.

Opgave 3:

En individuel opgave (max 5 sider á 2400 tegn):

Introduktion til opgaven: Mandag d. 2. november

Deadline for aflevering: Mandag d. 30. november kl. 12.00 – sendes elektronisk til Ulf Dalvad Ber- thelsen norudb@hum.au.dk

Respons: Mandag d. 14. december v. Ulf Dalvad Berthelsen

Opgaverne er intersprogsanalyser af elevsprogsdata og øvelser i sprogbeskrivelse i relation til de emner der er gennemgået i undervisningen. Opgaverne sendes elektronisk til undervi- seren og lægges efter aftale på blackboard.

--- NB: Opgaver som ikke er fremsendt elektronisk den aftalte dag inden kl. 17.00, bliver vi desværre nødt til at afvise.

Med venlig hilsen

Ulf Dalvad Berthelsen, Pernille Rosberg Frederiksen, Jakob Steensig og Karen Lund

Figure

Updating...

References

Related subjects :