• Ingen resultater fundet

Nordisk Kultur 1—II: Befolkning

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Nordisk Kultur 1—II: Befolkning"

Copied!
5
3
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

Nordisk Kultur, Befolkning.

N o r d i s k K u l t u r I. B e f o l k n i n g i O l d t i d e n . U dgivet af l i . S h e t e l i g . 1936.

N o r d i s k K u l t u r II. B e f o l k n i n g i M i d d e l a l d e r e n.

U dg ivet af A d o l f S c h i i c k . 1938. (Schultz’ Fo rla g).

De to første bind af det store nordiske o versigts værk: Nordisk Kultur er helliget befolkningsproblemet. 1 en række afsnit sk il­

drer forskere fra de forskellige nordiske lande kortfattet, hvad man idag ved om dette spørgsmaal. Endnu er man ikke naaet til at en enkelt forsker kan sammenfatte vor viden for hele det nordiske omraade, ejheller er der i fremstillingen anlagt nordiske synspunkter; det overlades til læseren at forsøge at faa overblik over helheden. Den fremgangsmaade der er anvendt, maa be­

tragtes som den eneste mulige paa det nuværende tidspunkt; det er et første skridt i retning af effektivt nordisk videnskabeligt samarbejde. Ud fra denne betragtning maa man paa det var­

meste hilse det nye værk velkommen.

Første bind bærer titlen: Befolkning i Oldtiden; det er for saa vidt med urette, som bindet faktisk kun handler om jernalderens og vikingetidens befolkningsforhold bortset fra en meget kort­

fattet indledning om de ældre perioder.

Bindet falder i 2 hovedafsnit, først befolkningsudviklingen i de tre nordiske kærnelande og dernæst den nordiske ekspansion mod vest og øst. Musæumsinspektør Mogens B. Mackeprang skildrer forholdene i Danmark, prof. Haakon Shetelig Norge, og prof. Sune Lindquist Sverige. Fælles for udviklingen i alle tre lande er en udpræget tilbagegangens periode i ældre jernalder;

overalt møder man klimaforværringens spor, og for Danmark og Sveriges vedkommende har den sikkert været ledsaget af en om­

fattende udvandring. Den romerske jernalder betegner ny frem­

gang; folkevandringstiden er for Danmark og Norge en periode med lidt svagere udvikling, mens vikingetiden er karakteriseret ved en stærk vækst i folketallet.

(2)

Som hovedkilde til befolkningshistorien er her især anvendt de arkæologiske fund; fremstillingen er derved blevet noget ensidig.

For bebyggelseshistorien og vor viden om bebyggelsestætheden er imidlertid ogsaa stednavnene meget oplysende, og for fremstil­

lingen havde det været værdifuldt, om de ikke blot var behandlet sekundært i denne sammenhæng. Det skyldes muligvis, at der er afsat et særligt bind til stednavnene.

Mackeprangs afsnit udmærker sig ved fortrinlige oversigts­

kort. Sheteligs savner i høj grad kort, og Lindquist kunde uden skade have haft flere, men retfærdigvis maa det siges, at det for Danmarks vedkommende er ulige lettere at lave oversigtskort end for nabolandenes.

Det andet hovedafsnit om ekspansionen rummer artikler af prof. Nerman om svensk bosættelse i de østbaltiske lande og Rus­

land, af musæumsintendent Nils Cleve om svenskerne i Finlands jernalderbebyggelse og af musæumsamanuensis Holger Arbman om svenskerne syd for Østersøen. Prof. Shetelig skildrer vikinge­

tidens udvandring og bosættelse i Vesteuropa, baade den danske og den norske. Island og Grønland faar hver sit kapitel hen­

holdsvis af prof. Olafnr Larusson og prof. Gustav Indrebø. Begge disse afsnit griber ind over den næste periode og skildrer ogsaa forholdene i Middelalderen.

II bind indeholder skildringer af befolkningsudviklingen i de tre gammel-nordiske riger og en redegørelse for den svenske be­

folkning i Finland og Estland.

Et af hovedproblemerne i Nordens middelalderlige befolknings­

historie er den rette bedømmelse af den sorte pests virkninger.

Der er ingen tvivl om, at Norden har oplevet en kritisk tid ved midten af det 14. aarhundrede; hvor meget der saa skyldes øko­

nomiske forhold og hvor meget der skyldes tilbagegang i folke­

tallet er omtvistet. Norge ramtes alvorligst af krisen, og det varede flere aarhundreder inden der blev tale om ny fremgang, Sverige blev mindst medtaget. For Sverige og Norge har man i Peters- pengeregnskaberne et interessant kildemateriale, hvis tolkning er omtvistet, men som dog giver visse holdepunkter, mens der ikke for Danmark er anvendeligt materiale af den art. Afsnittet om Sverige er forfattet af docent Adolf Schiick, afsnittet om Norge af prof. O. A. Johnsen. Om svenskerne i Finland og Estland skriver rektor E rik Hornborg.

For danske læsere har selvsagt Dr. Aksel E. Christensens afsnit om Danmarks befolkning og bebyggelse i Middelalderen størst interesse; saa meget mere som dette er det eneste sted, hvor der findes en samlet oversigt over dette emne.

(3)

Efter en omtale af folket og omraadet kommer l)r. Christensen ind paa bebyggelseshistorien, der væsentligst oplyses gennem stednavneforskningens resultater. Interessant er skildringen af befolkningsforskydningen i ældre middelalder fra vest mod øst.

eller rettere fra den lettere jord til den sværere, en forskydning, der for Jyllands vedkommende har været i gang før, nemlig i ro­

mersk jernalder, som det fremgaar af kortet og skildringen i Mogens B. Mackeprangs afsnit i første bind. (1. s. 19).

Dr. Christensen har sikkert ret i at afvise muligheden af en folketalsberegning udfra herredstallet; hypotesen om, at herredet oprindelig skulde have haft et bestemt boltal, lader sig næppe opretholde.

Forfatteren ser vikingetidens ekspansion med den store ud­

vandring paa en tid, hvor der var jord nok til opdyrkning og hvor der blev opdyrket megen jord hjemme, og Valdemarstidens poli­

tiske ekspansion, der ikke fulgtes af nogen kolonisation i de erob­

rede omraader, i sammenhæng. Udviklingen forklarer han ved en befolkningskurve, der fra at vise et stort fødselsoverskud i vikingetiden efterhaanden langsomt daler for i Valdemarstiden at blive stationær. Hvorvidt der udelukkende er tale om fødsels­

overskud er dog et stort sporgsmaal. Bag den stærke vækst i be­

byggelsen, som er det eneste sikre, vi ved, kan der jo ligge en omfattende bosættelse af den gamle trællestand.

Selvom der er en sammenhæng mellem folketallet og bebyg­

gelsens omfang, er der dog grund til at være varsom med direkte slutninger. 1 almindelighed betragter man torpdannelsen som vidnesbyrd om oprettelse af nye brug, og for (let store flertals vedkommende er det vel rigtigt; men det behøver ikke altid at være tilfældet. Der findes eksempler paa, at gamle adelbyer er blevet helt sprængt ved dannelsen af torpbyer; der er altsaa sket en udflytning, hvorved en række smaa torpbver har afløst en meget stor adelby, hvis navn ogsaa er bevaret. Paa bebyggelses­

kortet bliver paa den maade adskillige huller udfyldt; men det syner mere, end det i virkeligheden er. Forholdet ses meget klart ved en landsby, der betegnende nok hedder Adelby (ved Flens­

borg) ; i selve Adelby fandtes i den nyere tid kun præstegaarden og et kaadnersted, rundt om laa smaabverne Adelbylund, E n ­ gelsby, Fruerlund, Tarup og Tved. Ft vist jordfællesskab bestod mellem disse byer op til udskiftningstiden. Tilsvarende har for­

holdet været i Øsby sogn (øst for Haderslev); Øsbv er adelby til Hajstrup, Tamdrup, Kvistrup, Hyrup og Stenderup; i det 17.

aarhundrede fandtes her foruden præstegaarden kun en enkelt gaard og temmelig mange kaadnere; et omfattende jordfællesskab

(4)

mellem forskellige af datterbyerne fandtes her som ved Adelby.

En systematisk undersøgelse af forholdet mellem udflytning og nykolonisation kunde have stor interesse.

Meget værdifuldt er et oversigtskort over fordelingen af Dan­

marks middelalderlige kirker, idet der sikkert bestaar et meget nøje forliold mellem kirketæthed og befolkningstæthed.

Skildringen af befolkningsudviklingen afbrydes paa overgangen mellem ældre og yngre middelalder af et kapitel om ind- og ud­

vandring i ældre middelalder, hvorefter traaden tages op igen.

Sikkert med rette afviser forfatteren den opfattelse, at Danmarks befolkning har været lige stor i det 13. og i det 18. aarhundrede.

Selv skønner han, at der i kongeriget har boet ca. 650.000 ind­

byggere i det 13. aarli. og ca. 800.000 i det 18. Befolkningskurven har vist nedgang i det 14. og ind i det 15. aarhundrede, hvorefter der igen er begyndt en opgang.

Principielt hævder Dr. Christensen: »Der er altid et nøje sam­

menspil mellem den økonomisk-sociale udvikling og den befolk­

ningsmæssige«. Mon ikke denne paastand er lidt for kategorisk.

A f faldet i ejendomspriser allerede flere aartier før den sorte død kan man ikke slutte, at den befolkningsmæssige tilbagegang er begyndt før 1350, højst at der har været økonomiske vanske­

ligheder.

Som begrundelse for sin opfattelse af den almindelige tilbage­

gang i det 14. og 15. aarhundrede fremhæver Dr. A. E. Christen­

sen den hyppige forekomst af ødegaarde; vel siger han, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem ødegaardstallets sving­

ninger og befolkningstallets mere langsomme svingninger, men alligevel: »bebyggelsesudviklingen viser dog, at nedlæggelsen af brug og indskrænkningen af den dyrkede jords areal maa have været af afgørende betydning.« Der er ingen nyryd, men derimod vidnesbyrd om landsby- og gaardnedlæggelser. Det er rigtigt, at der forekommer mange brugsnedlæggelser, men er de fleste til­

fælde ikke fra det 16. og 17. aarhundrede?, altsaa en periode, hvor omlægningen til storgodsdrift forklarer processen, som paa dette tidspunkt ikke kan sættes i forbindelse med en befolknings- tilbagegang.

Naar man vægrer sig ved fra forekomsten af ødegaarde at slutte sig til tilbagegang i befolkningstal, hænger det sammen med et forhold, som Dr. Christensen lige strejfer, men som havde fortjent en lidt udførligere omtale. Det kan konstateres, at sam­

tidig med at der findes et ret omfattende antal ødegaarde, deles talrige gaarde i 2 eller flere brug. For Sønderjyllands vedkom­

mende kan man sige, at det er almindeligt at gaardene deles i 11

(5)

løbet af det 15. og 16. aarhundrede. Det betyder en stærk for­

øgelse af det antal familier, der er knyttet til landbruget, men det giver sig ikke som i den ældre middelalder udslag i forekomsten af nye stednavne. Ødegaardsproblemet skal snarest ses som et sociall-økonomisk problem, ikke som et befolkningsmæssigt. De gaarde, der var baardt tyngede med afgifter og arbejdsydelser, var vanskelige at faa besat, men samtidig kan tendensen til gaard- deling godt være af betydeligt omfang. Det kunde ligefrem være en skatteteknisk fidus, idet en halvgaard kun skulde yde det balve af en helgaard og der var nu to mænd om at bære det, een mand før maatte bære alene. 1 fællesskab kunde bønderne saa rydde ny jord i landsbymarkens udkant, saaledes at hver af de balve gaarde faktisk tik mere jord uden at afgifterne foreløbig gik tilsvarende op. Man kan udmærket tænke sig følgende eksem­

pel: En landsby har oprindelig haft 12 gaarde, 5 er blevet øde, men af de resterende 9 deles de 7. d. v. s. at der i landsbyen kom­

mer til at leve 16 familier i stedet for 1 2.

Paa denne baggrund forekommer det ubegrundet, at forfatteren afviser Dr. Mackeprangs teori om, at de senmiddelalderlige kirke­

udvidelser skyldes en voksende befolkning i de paagældende egne, Dr. Christensen siger: »alle andre vidnesbyrd argumenterer mod en kraftig folkeforøgelse«. Naar Dr. A. E. Christensen med rette betragter den ret omfattende nedlæggelse af kirker i visse egne af Jylland som vidnesbyrd om befolkningstilbagegang, maa man sikkert ogsaa tage kirkeudvidelserne som tegn paa tilvækst. Det bliver saa meget mere sandsynligt, naar man læser forfatterens udmærkede skildring af den befolkningsmæssige tyngdepunkts­

forskydning fra øst til vest, der fortsætter Middelalderen igennem.

Det sandsynliggør, at kirkeudvidelserne skyldes øget befolkning i visse dele af landet.

Hovedindtrykket kan sammenfattes derhen, at der næppe har været saa kraftige udsving i den middelalderlige befolkningskurve, som Dr. Christensen hævder.

Afsnittet er inciterende læsning, ofte fristes man til at modsige forfatteren, og undertiden forekommer betragtningerne at være bygget lidt for meget efter skemaet »paa den ene side — paa den anden side«. Men er det for en forfatter ikke den største t il­

fredsstillelse, naar hans bog sætter tanker i sving bos læseren, ligegyldigt om det er med eller mod, blot det interesserer, og det gør afsnittet i bøj grad.

Troels Fink.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Ikke at de vendte hjem i skam efter nederlag på slagmar- ken, som tilfældet var for danske soldater i 1864, men deres hjemkomst fandt sted på et tidspunkt, hvor den brede

Vender vi tilbage til det transformative erfaringsbegreb (Pugh, 2011) og den elev, hvis udsagn er medtaget ovenfor, er der indlejret i elevens erfaring med den

Overblikket over distanceledernes problemstillinger blev dannet med afsæt i en serie interviews med distanceledere, om deres opfattelse af distancearbejde og deres ledelse, men

Med hensyn til forskelle mellem recidivister og ikke-recidivister viste undersøgelsen, at forskellen mellem dem, der slet ingen dom for spirituskørsel havde, og dem, der havde en

er TU hoved- kilde (eneste kilde) til opgørelse af transportarbejde for gang og cykel, men i samme ombæring indsamles også viden om transportarbejdet med bil, selv om der på

PåBornholm, hvor selve folketallet har været faldende, er der ikke overraskende et fald i arbejdsstyrken, men udviklingen er dog ikke mere speciel, end at den genfindes ret præcist

Ældre får ofte det råd, at de skal drikke rigeligt, mindst to liter om dagen, og at kaffe, te, øl, vin og andre drikke med alkohol ikke må medregnes i væskeregnskabet.. For mange

En anden grund til de nuværende finanspoli- tiske rammebetingelsers manglende effektivi- tet hænger også sammen med bestemmelsen om, at Ministerrådet skal erklære, at et land

I denne artikel præsenteres befolkningens størrelse og udvikling på de 27 danske småøer samt på de mellemstore danske øer. Endvidere ses på tilgængeligheden i form af

Øget velstand øger efterspørgslen, dels fordi flere får råd til at få mad nok, og dels fordi mange mennesker, der hidtil har levet næsten udelukkende af planteprodukter, nu får

(II!) Jeg kunde kun give den Forsikkring, at dette beroede paa en Fejltagelse, at der næppe kunde være Tale om mere end to Universitetslærere i nordisk Philologi saa længe

blev senere andelsmejeri, her havde Thomas Jensen sin livsgerning, indtil han blev afløst af sin svigersøn Ejner Jensen, der igen blev afløst af sin søn, Thomas Jensen,.. altså

Andelen af befolkningen, der udfører frivilligt arbejde inden for de forskellige områder, særskilt efter tillid til statslige

D e t har vist sig indtil denne D a g , at jo haardere Trykket blev, desto mere kom det til at virke som et Hpjtryk paa den vaagne danske Befolkning, og

Rapporten er organiseret som følger: i kapitel 1 beskriver vi rapportens datagrundlag og de anvendte metoder, i kapitel 3 kortlægger vi barnløsheden blandt den ældre befolkning

En befolkning, der ikke har opdaget deres bestemmelse, er almuen.. Lad os vende blikket mod det

Og det er genstan- den for de følgende sider, hvor jeg vil give et eksempel på, hvorledes man har “skabt sig” middelalderskikkelser, der ikke alene har fundet

Vi har derfor skilt mellom kvinner og menn når vi undersøker andelen som har førerkort og alltid tilgang til bil i ulike kohorter for de tre undersøkelsestidspunktene i tabell

Baggrund: Forekomsten af skulderproblemer er højere hos medarbejdere i skulderbelastende erhverv end i den øvrige befolkning. Når behandling af denne målgruppe

Det er jo ganske vist muligt, at den stadig tiltagende Befolkning og den fortvivlede Kamp, Menneskeheden mere og mere gaar imøde med Naturen for at fravriste

• Men der findes kun et sted, hvor der kan opnås et samlet overblik over danskernes persontransportadfærd:..

1. Lidt repræsenteret – CSF har to eller mindre forekomster 2. Mellem repræsenteret – CSF har tre til fem forekomster 3. Højt repræsenteret – CSF har seks til syv

Den globale opvarmning har resulteret i, at verdens befolkning er blevet mere opmærksom på at blive bæredygtig og passe bedre på den verden, som vi kender og lever i. Det har