• Ingen resultater fundet

Charlotte Wegener: Skriv med glæde – en guide til akademisk skrivning

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Charlotte Wegener: Skriv med glæde – en guide til akademisk skrivning"

Copied!
2
5
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

Anmeldt af Trine Gandil, lektor, Professionshøjskolen UCC

Charlotte Wegener:

Skriv med glæde

– en guide til akademisk skrivning

Samfundslitteratur, 2016, 125 sider

Skriv med glæde – en guide til akade- misk skrivning af Charlotte Wegener skal hjælpe skribenter med at finde ind til glæ- den ved at skrive, så skrivningen bliver til en måde ”at tænke, lære og være i verden på”. Foruden fokus på teknik og genre- forståelse suppleres der med et fokus på skrivning som et ”identitetsarbejde i en foranderlig social praksis”. For akademisk skrivning handler, ifølge Wegener, både om at få adgang til fællesskabet og om at være produktiv, kreativ og innovativ på en gang. Det er store krav, så bogen tilbyder derfor at hjælpe skribenten til at opnå indblik i den sorte boks’ indre funktions- måde (s. 23).

Af omslaget fremgår det at bogen henvender sig til ”dem, der gerne vil have mere lystbetonede og fleksible skrivepro- cesser, og til dem der skal hjælpe andre med at få det”. Den er både rettet til studerende og til undervisere, forskere og konsulenter der publicerer fra forsknings- og udviklingsprojekter.

Tilgangen til hvad det vil sige at skrive og være skribent, er teoretisk forankret. Ud over refleksioner over og fortællinger om at skrive, består bogen i en række kon- struktive, begrundede skriveaktiviteter og forslag til at skrive sig ind i og gennem

et projekt. Der er ikke fokus på bestemte produkttyper inden for den akademiske genre, men på de processer der går forud for. Wegener kombinerer desuden akade- misk og kreativ skrivning og har samlet øvelser fra mange skrivehåndbøger.

Bogens struktur og tre metaforer Bogens struktur er valgt ud fra erkendel- sen af at skriveprocesser ”sjældent består af en række fastlagte trin” (s. 11). Struk- turen er derfor delvist emneorienteret i forhold til refleksioner over det at skrive.

Wegener vælger alligevel en vis kronologi fra skriveideen til skrivevaner og samling af tankerne til den endelige redigering.

Forfatteren nævner godt nok at man kan læse bogens kapitler i vilkårlig rækkefølge, men man skal indprente sig de tre meta- forer som præsenteres i kapitel 1, og som udgør bogens hovedidé. Der er undervejs også kapitel- og afsnitsoverskrifter som ikke på indlysende vis synes at være dæk- kende for indholdet.

De tre grundlæggende metaforer, der anslår skrivning som et håndværk, er:

Værktøjskassen som bl.a. angår skrive- vaner og sproglige og strukturerende redskaber, byggematerialerne som bl.a.

angår bearbejdning af data og de teorier

104

Tema: Kultur og civilisering

TIDSSKRIFT FOR PROFESSIONSSTUDIER 24

(2)

og metoder der indgår, og endelig byg- ningsværket som angår tekstens hensigt og hvem skribenten eventuelt vil påvirke eller hjælpe. Metaforerne skal synliggøre forskellige aspekter skribenten kan rette sin opmærksomhed mod i skriveproces- sen, men de tre områder skal også holdes sammen. Det fungerer nogenlunde, men hvad der grundlæggende hører til hver metafor synes at udbygges undervejs og glider mig lidt af hænde.

Skriveaktiviteterne

Bogens aktiviteter, over 50 styk, støtter bl.a. skribenten i at finde sit bidrag og sin drivkraft, at opøve hensigtsmæssige skriverutiner, finde flow, fokusere og bruge feedback fra andre. Aktiviteterne er kendt fra den procesorienterede skrivning – og fra kreativ skrivning – og består fx af forskellige typer af hurtigskrivninger eller fokuseringsopgaver. Opgaverne går både på at skrive tekster om at skrive, at strukturere tanker eller tekst, men også på at generere tekst der skal bruges.

Mange af betegnelserne for det der skal arbejdes med, er ganske rammende: Der er de mere kreative betegnelser, såsom

’shitty first drafts’, ’bricolage’, eller ’overlist dragen’, og så er der de mere konkrete,

akademiske betegnelser, såsom ’forsk- ningsspørgsmålet’ eller ’skrivegrupper’. De sidste ved man helt sikkert hvad handler om, de første klæber til hukommelsen.

En læseværdig, ambitiøs og let intimiderende bog

Alt i alt er bogen læseværdig og overkom- melig. Muligvis også for studerende på professionsuddannelserne – selvom de ikke er i akademia. Og så gør det ikke så meget at bogen er lidt svær at navigere i. I bogens favør taler endvidere tydelige ikoner (blyanter) der fremhæver øvelserne, men hold øje, for der er også konkrete ideer der ikke er fremhævede.

Wegener er ambitiøs; en vellykket akademisk tekst har ”æstetiske kvaliteter, den formidler et indhold refleksivt, og den har en effekt på læseren”. Hun fortsætter:

”Høje ambitioner? Ja, men det skal vi også have. Der findes en overflod af tekster i verden, og hvis vi bidrager til denne over- flod, så skal det også være med noget, der har betydning og er værd at læse” (s.

118). Hun opfordrer skribenten til fortsat at udfordre sit verdenssyn for at undgå at stagnere i samme optik på ”verdens beskaffenhed” eller at bruge sig selv som målestok for sin undren (s. 46). En grundig

analyse af drivkraften (eller mangel på samme) kan derimod gøre skribenten klogere på hvilket bidrag teksten skal udgøre – og hvilke personlige interesser der er på spil. Det er interessant, men det bliver lige vel voldsomt når Wegener med Brinkmann fremhæver at det at udføre et forskningsprojekt og at leve et liv ikke skal adskilles (s. 45), og når Wegener taler om at være mentalt vågen og samle indskydelser uden hensyn til ’work-life balance’ (s. 80). Wegeners eget engage- ment er ikke til at tage fejl af, og der ligger en dedikeret stemme bag bogen.

Enkelte pointer kan dog gå hen og blive en anelse intimiderende. Wegener adres- serer jo selv direkte den præstationsangst som er iboende i akademisk skrivning fordi det at skrive handler ”om at afkode konventioner, lære nyt og […] blive en kritisk, kreativ forsker” (s. 45). Og selvom bogen netop vil give ideer til at håndtere dette, så bliver det som at svinge et pendul foran læseren (eller de stude- rende), hvor pendulet bevæger sig mellem overrumpling og brugbar indsigt. Det forstærkes når Wegener citerer Llambiás, tidligere rektor for Forfatterskolen, for at sige: ”Vi kan skrive tekster, der er klogere end os selv”.

w

ANMELDELSE 105

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

VILLIGE TIL AT ÆNDRE: I hvor høj grad er I omstillingsparate og villige til at ændre den måde I driver virksomhed på, enten med inkrementelle eller radikale forandringer.. Er I

Hvis uddannelsesinstitutionerne ønsker, at de studerende skal have øget interaktion med virksomhederne, så kræver det at de optimerer rammerne, herunder de pædagogiske, økonomiske

Beskrivelse af forandringsteorien handler om at sætte konkrete ord på, hvilket problem der arbejdes med, hvilken effekt der forventes opnået, hvilke aktiviteter der skal sættes

Vekselretningssystemet brugt i hele boligen vil ikke op- fylde dette krav, men kan anvendes som supplement til den eksisterende ventilation i et eller flere værelser, såfremt der

Værktøjet kan anvendes sammen med værktøjerne Samarbejde om værdiskabelse ved FM innovation og Personprofiler som grundlag for serviceinnova- tion - begge beskrevet under

Lys har altså en direkte effekt på vores døgnrytme : Hvis vi udsættes for stærkt lys om natten og ikke får nok lys om dagen, så ødelægger vi vores hormonbalance og dermed

Herudover fremhæver  skolelederne økonomiske midler  som  den  største  udfordring  ved  at implementere  sundhedsfremmende initiativer. 

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Nu skal Danmark ikke længere være blandt de bedste i 2015, men i 2020: “Det er den største investering i vækst, som nogensinde er set i Danmark (...) Danmark skal i 2020

Også Greta Andersen og Karen Margrethe Harups fokusering på det sportslige frem for det særlige: at de er kvinder – er et tegn på, at de selv oplevede det som en selvføl- gelig

”manér”, med förmodat ursprung i klassisk skolning och anad standardisering, som ersätter spelmannens personliga uttryck. Med utgångspunkt i diskussionerna kring låtar från

En anden teknik, der er vigtig at træne med forældrene, er afledning. Unge med ADHD har ofte let ved at fare op, men også let ved at blive afledt og ”glemme”, hvad de er i gang

Udgangspunktet for den daværende etablering af et mere formaliseret samarbejde mellem skole, socialfor- valtning og politi hang sammen med konstateringen af, at der gan- ske

når du oplever, at frygten styrer dine handlinger, og du for eksempel ikke tør stille krav eller sige fra til dit psykisk syge barn, kan det være en god idé at spørge sig selv,

Stiftsmuseets medarbejdere ønskede et større museum med flere medarbejdere til at løfte opgaverne, ikke mindst i forhold til de kommende arkæologiske ud-

Samtidig er det også sådan, at mange forældre til børn med ADHD har ret meget kontrol og føling med, hvor deres børn er hvornår, og med hvem, så i disse familier kan man

Så, det der præsenteres i materialet skal ses som den seneste version af forskellige professionsdidaktiske tænke-teknologier (Lund et al. I flere tilfælde fremhæver vi gennem

Man må spørge sig selv om det betyder at strategien ville have været forkert, hvis opta- get var steget. Interessant er det også at Henrik Pedersen, der er grunduddannelsesdirek-..

Han vækkede hende ved at hælde koldt vand i sengen. Ved at fortæller, hvordan noget bliver gjort. Det ligner det engelske by ....-ing. Jeg havde taget et startkabel med, det skulle

Og bliver det ikke meget underligt, hvis man læser en tekst, som er beregnet til at blive lyttet til?” Spørgsmål som disse har jeg ofte fået i de seneste år, efterhån- den som

Peer feedback sigter mod at sætte den studerendes egne handlinger i undervisningen i fokus og give dem mulighed for at oparbejde en evne til selv at foretage valg og vurderinger,