Full text

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

D E T K O N G E L I G E B I B L I O T E K THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

(3)
(4)

I VERDENSKRIGEN 1914-18 | H°

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

130019386970

(5)

!

i

1

I

I

(6)
(7)
(8)
(9)

r

ZK*

TYSKA FÅNGAR

i

STORBRITANNIEN

TYSKE FANGER

i

STORBRITANNIEN

X

O

%

(10)

Tillotson & Son, L t d . , A r t P r i n t e r s , 'Bolton a n d London,

E n g l a n d .

(11)

FORORD FORORD

D

E f o t o g r a f i e r , s o m å t e r g i v a s i f ö r e l i g - g a n d e a r b e t e , ä r o t a g n a s o m s v a r p å e n b e g ä r a n f r a m s t ä l l d a v a m e r i ­ k a n s k e a m b a s s a d ö r e n i B e r l i n . D e v o r o u r s p r u n g l i g e n ä m n a d e a t t u t g ö r a e n d e l a v k r i g s u t s t ä l l n i n g e n i W i i r t e m b e r g o c h t o g o s i s j ä l v a v e r k e t a v k u n g l i g a f l y g k å r e n s f o t o g r a f i s k a a v d e l n i n g .

D e t b ö r f r a m h å l l a s , a t t m a n l ä m n a d e f å n g a r n a f u l l s t ä n d i g f r i h e t a t t v ä l j a , o m d e v i l l e b l i v a f o t o g r a f e r a d e e l l e r i c k e . F o t o g r a f e r n a h a d e f å t t u t t r y k e l i g a i n s t r u k t i o n e r o m , a t t i n g e n f å n g e f i c k f o t o g r a f e r a s u t a n h a n s s a m t y c k e , o c h a t t v a r k e n t v a n g e l l e r ö v e r t a l n i n g f i c k a n v ä n d a s f ö r a t t f o r m å n å g o n a t t v a r a m e d i n å g o n a v g r u p - p e r n a . D e s s a i n s t r u k t i o n e r u t f ö r d e s n o g g r a n t , o c h d e t ä r b e t e c k n a n d e f ö r d e n b e r e d v i l l i g h e t v a r m e d f å n g a r n a l å t o f o t o g r a f e r a s i g , a t t m y n - d i g h e t e r n a f å t t m o t t a g a u p p r e p a d e b ö n e r o m , a t t k o p i a r a v f o t o g r a f i e r n a s k u l l e u t s t ä l l a s t i l l s a l u i l ä g r e n .

D e f o t o g r a f i e r , s o m f ö r e k o m m a i d e n n a b o k , ä r o f r å n s e x a v d e s t ö r s t a f å n g l å g r e n i S t o r b r i t a n n i e n - D o n i n g t o n H a l l , A l e x a n d r a P a l a c e , D o r c h e s t e r , H a n d f o r t h , L o f t h o u s e P a r k o c h E a s t c o t e . D e b e l y s a n ä s t a n a l i a s i t u a t i o n e r i l ä j e r l i v e t o c h v i s a , a t t d e u t o m o r d e n t l i g a f o r h å l l a n d e n v a r u n d e r f å n g a r n a l e v a , b i l d a e n s l å e n d e k o n t r a s t t i l i d e n r é g i m e , s o m r å d e r i m å n g a a v f å n g l å g r e n i T y s k l a n d . D e t b e h o v s e n d a s t p å m i n n a s o m s k r å c k - b i l d e r n a f r å n W i t t e n ­ b e r g e l l e r G a r d e l e g e n , f ö r a t t m a n s k a l l u p p s k a t t a d e n b e u n d r a n s v ä r d a o r g a n i s a t i o n e n i f å n g l å g r e n i S t o r b r i t a n n i e n

D

E f o t o g r a f i e r , s o m g j e n g i v e s i d e n n e b o k , e r t a t e f t e r a n m o d n i n g a v d e n a m e r i k a n s k e a m b a s s a d ø r i B e r l i n . D e t v a r o p r i n d e l i g h e n s i g t e n , a t d e s k u l d e i n d l e m m e s i d e n W t i r t e m b e r g s k e k r i g s u t s t i l l i n g , o g d e b l e v d a t a t a v d e n f o t o g r a f i s k e a v d e l i n g a v d e t K o n g e l i g e F l y v e ­ k o r p s .

D e t m a a e r i n d r e s , a t d e t b l e v h e l t o g h o l d e n t o v e r l a t t t i l f a n g e r n e s e g e t g o d t y k k e , o m d e v i l d e l a s i g f o t o g r a f e r e e l l e r i k k e . F o t o g r a f e r n e h a v d e u t t r y k k e l i g t i l h o l d o m , a t i n g e n f a n g e s k u l d e f o t o g r a f e r e s u t e n h a n s e g e t s a m t y k k e , o g h v e r k e n t v a n g e l l e r o v e r t a l e l s e s k u l d e a n v e n d e s f o r a t f a a n o g e n t i l a t v æ r e m e d i e n g r u p p e . D e n n e b e s k e d b l e v n ø i a g t i g e f t e r k o m m e t , o g d e t e r b e t e g n e n d e f o r f a n g e r n e s l y s t t i l a t bli f o t o ­ g r a f e r e t , a t m y n d i g h e t e r n e f i k g j e n t a g n e a n m o d ­ n i n g e r o m a t l a k o p i e r a v f o t o g r a f i e r n e v æ r e t i l s a l g s i L e i r e n e .

D e f o t o g r a f i e r , s o m o f f e n t l i g g j ø r e s i d e n n e b o k , e r f r a s e k s a v d e s t ø r s t e f a n g e l e i r e i S t o r ­ b r i t a n n i e n - n e m l i g D o n i n g t o n H a l l , A l e x a n d r a P a l a c e , D o r c h e s t e r , H a n d f o r t h , L o f t h o u s e P a r k o g E a s t c o t e . D e a v b i l d e r o m t r e n t a l l e s i d e r v e d l i v e t i l e i r e n e o g v i s e r , a t d e u t m e r k e d e f o r h o l d , s o m f a n g e r n e l e v e r u n d e r , s t a a r i e n s k r i k e n d e m o t s æ t n i n g t i l t i l s t a n d e n i m a n g e a v f a n g e l e i r e n e i T y s k l a n d . M a n b e h ø v e r b a r e a t m i n d e s r æ d s l e r n e i e t W i t t e n b e r g e l l e r G a r d e l e g e n f o r a t v u r d e r e d e n u t m e r k e d e o r g a n i s a t i o n a v f a n g e l e i r e n e i S t o r b r i t a n n i e n .

(12)
(13)

D O N I N G T O N H A L L .

Donington Hall : Huvudingången. Tyska officerare s a m l a s för n a m n u p p r o p . Donington Hall : Hovedindgang, Tyske Officerer sees s a m l e t til Mønstring.

(14)

WÆå

y

Posten k o m m e r . Postens a n k o m s t .

En Krok i Officerernes Avdeling.

Ett hörn av officerarnas läger.

(15)

Bild f r å n köken. Et Kjokken.

Matsalen. Spisesalen

(16)
(17)

Donington Hall : Utsikt över Donington Hall. Donington H a l l m e d Omgivelser.

Fotbollsspel på s o m m a r e n . Fotballspil o m S o m m e r e n .

(18)

ff Y 'OOOOWTV* «OHE

• A'4D 0* f ARTH PEACE M <HO Wll l.TlrWAK -

Kapellet.

Kapellet.

(19)
(20)
(21)

Utsikt över Alexandra Palace. Alexandra Palace.

A L E X A N D R A

(22)

Utsigt over Jordene.

Vy av de omraden s o m tillhöra palatset

Tennis-Plassen.

Tennisplanen.

(23)

N å g r a av de modeller s o m byggts a v fångar

Modeller, s o m Fangerne h a r lavet. En vacker fartygs-modell

En vakker Skibsmodel.

Kappsegling av modelljakter,

Kapseilads av Model Yachter

15

(24)
(25)

S k r ä d d a r n a s verkstad

Skrædderverkstedet.

Fängar s o m förfärdiga modeller och leksaker.

Fanger, s o m laver Modeller og Leketoier.

(26)

Middagsmåltidet! : Middagsmaaltidet

Köttransonen.

Kjotrationen.

Köken : Förskärning av köttransonerna

Färsk patatis till middagen.

Ferske Poteter til Middag.

Kjokken : Rationerne skjaeres til.

(27)
(28)

Hönsgärden. Honsegaarden.

En av fångarnas favoriter : En t a m fågel.

En Fanges Kjæledægge : En t a m Fugl.

En kuli kycklingar.

En Samling Smaakyllinger.

(29)

Sovsalen Den s t o r e Sovehall

Ett annat sovrum : Den lilla salen. Den lille Sovehall.

(30)

Koloniträdgärdar : Varje fånge tillåtes a t t hava en t r a d g å r d . De tildelte J o r d s t y k k e r . Alle Fanger faar Lov til a t ha Have.

Rakstugan.

Barberstuen.

En av f å n g a r n a s t r a d g å r d a r , skött av honom själv, En av Fangernes Haver, passet av h a m selv.

(31)

Dorchester : Utsikt över lägret. Dorchester : Utsigt over Leiren.

(32)

Friluftsbad. Frilufts-Svømmebad.

Badeparaden Badparad

(33)

\\

En s a m l i n g fångar Nogen av Fangerne.

En annan g r u p p fångar, av vilka n å g r a hava k o m m i t f r å n S o m m e . E n anden G r u p p e av F a n g e r . Nogen a v d e m blev t a t ved S o m m e .

2 5

(34)
(35)

Sängkläderna v ä d r a s : En eftermiddagssiesta. Sengklærne luftes : Middagshvil.

S u p p a n b ä r e s in.

Suppen b æ r e s ind. E n fånge m e d sin favoritkanin.

E n Fange m e d sin Yndlingskanin.

(36)

Marketenteriet. Marketenteriet.

Köken. Kjøkkenet.

2 8

(37)
(38)

L ä s r u m m e t .

Unge Mænds Kristelige Forenings Spilleværelse K.F.U.M : s Sällskapsrum.

(39)
(40)

Hospitalet, s o m h a r meget faa Syke.

Sjukhuset s o m blott h a r få patienter.

Kapellet. Kapellet.

34

(41)

I*ångar på väg till Schweiz.

Fanger s o m skal til Schweiz.

3 5

(42)
(43)

H A N D F O R T H

Handforth : Utsikt over barackerna. Handforth : U t s i g t over B a r a k k e r n e .

(44)

Paketer hemifrån. Pakker k o m m e r hjemmefra.

Under-Officerenes Have.

Underofficerarnas t r a d g å r d a r .

(45)

I O p h o l d s r u m m e t . I k v a r t e r

En underofficer i sin t r ä d g ä r d .

En Underofficer i sin Have. Sjömännens eftermiddagslur.

Matrosernes Middagslur.

(46)
(47)

Fotbollslaget. Fotballspillere.

fotbollslaget : En b r a s p a r k .

Fotballspillere : En god S p a r k .

(48)

Laanebiblioteket.

Lanbiblioteket

Gymnastik. Detta fotografi ä r taget av en av fangarnas egna officerare.

Gymnastik under Ledelse av Fangernes egne Officerer.

Kontoret (obs ! krigskartan pa väggen). Kontoret (se Krigskartet paa \æ^,j,en).

4 2

(49)
(50)

Teaterprøven.

Repetitionen.

Kapellet.

Kapellet.

(51)

En a r t i s t vid s i t t arbete En Kunstner i Arbeide.

Underofficer m e d s i t t handarbete.

Underofficer, s o m b r o d e r e r .

Modellfartyg byggt av en sjöman. Model Skib, lavet av en Matros.

(52)

Opvask i Kjøkkenet.

Köken : Städning.

Den store Sovehall.

Den s t o r a sovsalen

(53)

L o f t h o u s e P a r k : Vy a v o m r å d e n a . L o f t h o u s e P a r k : U t s i g t o v e r L e i r e n .

(54)

1

v./.

v - . ;

. '*» .. * » v..

H u v u d g a t a n . H o v e d g a t e n .

t

Vy a v l u s t h u s e n i t r a d g å r d e n . B l o m s t e r h u s i H a v e n . 4 8

(55)

E t t l u s t h u s i t r å d g å r d e n E t H a v e h u s .

E f t e r l u n c h e n : P r o m e n a d i t r å d g å r d e n .

E f t e r F r o k o s t : S p a s e r t u r i H a v e n .

(56)

Kjøkkenet.

Köken.

M a r k e t e n t e r i e t . M a r k e t e n t e r i e t .

(57)

S ä l l s k a p s - r u m m e t .

B i l j a r d r u m m e t . B i l l a r d - V æ r e l s e t .

De a l l m ä n n a s o v s a l a r n a .

D e n s t o r e S o v e h a l l .

(58)

B a r b e r s t u e n . Rakstugan

N y e k l æ r b e s t i l t . B e s t ä l l n i n g a r a v n y a k l ä d e r .

(59)

E a s t c o t e : U t s i k t o v e r l ä g r e t . E a s t c o t e : U t s i g t o v e r L e i r e n .

(60)

B l o m s t e r h a v e n Blomstertriidgården.

U t e p a a J o r d e n e . I n o m I a g e r o m r å d e t .

(61)
(62)

F a n g e r i s i n H a v e F å n g a r i s i n t r a d g å r d

(63)

H a v e n m e d G r ø n t s a k e r . K ö k s t r ä d g ä r d e n .

M o d e l l a v e n v a t t e n k v a r n .

(64)

B a k e r n e i A r b e i d e . B a g a r e vid s i t t a r b e t e .

B r o d s t a b l e r . E n a n n a n bild f r å n B a g e r i e t .

(65)

mmmm

(66)

U t e n f o r M a r k e t e n t e r i e t . U t a n f ö r m a r k e t e n t e r i e t .

S n e k k e r v e r s t e d e t . S n i c k a r v e r k s t a d e n .

(67)
(68)

D e n S t o r e S o v e h a l l . F r ä n d e a l l m ä n n a s o v s a l a r n a

T e a t r e t . T e a t e r n .

(69)
(70)
(71)
(72)
(73)

•EHfaoqHKSa

(74)
(75)
(76)
(77)
(78)

Figure

Updating...

References

Related subjects :