• Ingen resultater fundet

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Copied!
258
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt &

Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret.

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det

vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig,

privat brug.

(2)

B Y A R K IV E R

Åbenrå 1979

(3)

Oe ældre nordslesvigske BYARKIVER

Foreløbige arkivfortegnelser udgivet af

Landsarkivet for de sønderjyske Landsdel

Åbenrå 1979

(4)

Åbenrå b y a rk iv ... s . 15 - 9o

S øn d erb o rg b y a r k i v . . . . ... ... ... s . 91 ~ 128

Tønder b y a rk iv ... s . 129 - 252

(5)

1.

Haderslev byarkiv.

Af Haderslev byarkiv e r kun en mindre del a fle v e re t t i l la n d s­

a rk iv e t. Ordningen her er i hovedlinierne i overensstemmelse med den a f Th. 0. Achelis udarbejdede r e g is tr a n t, hvoraf en kopi fo refin d es på la n d sa rk iv e ts læ se sa l. Ordningen og re g is tre rin g e n e r fo re ta g e t a f a rk iv a rv ik a r Ole Karup Pedersen november 1955.

(6)

1. 1829-1936. ”R e g is tra tu r des Haderslebischen S ta d t-

Archivs" Vol VII ...

Ann,.: Acta IV. Indeholder fo rteg n e lse over breve fr a S tath o ld ersk ab et.

2. 1781-1966. B ekendtgørelser ...

Ann,.: Acta XI A.8. Selve bekendtgørelserne udtaget t i l tryksagssam lingen.

3. 1704. S k arp retteren ...

Anm.: Acta XI B .f. Pakken indeholder kun e t en k elt stykke, der e r u dtaget a f p o l i ­ t i - og byfogedsager.

4. 1841-50. Kirkesager i alm indelighed ... ..

Anm.: Acta XII A. Disse sager er udtaget af p o l i t i - og byfogedsager.

5. 1923-50. H o sp italet i alm indelighed ...

Anm.: Acta XII I .

6. 1850-66. Legater ... ... ...

Anm.: Acta XII K. Sagerne e r u d tag et f r a p o l i t i - og byfogedsager.

Indhold:

K.a. 1857. Legater i alm indelighed.

K.b.2 1850. Rehewalds le g a t.

K .b .ll 1858. Legat v. H o lstein .

K.b.13 1866. Det lu th e rsk e stipendium . K.b.20 1850.og u d at. Iversens enkelegat.

7. 1818-64.og u d at. Skolesager i a lm in d e lig h e d ... ..

Anm.: Acta XIII A. Sagerne er udtaget fra p o l i t i - og byfogedsager.

1 bd.

1 bd.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

(7)

3.

8. 1767-1861. Pressesager og l i t t e r a r i a ... 1 pk Anm.: Acta XIV. En hel del isæ r a f de

yngre sager er udtaget a f p o l i t i - og byfogedsager. Indholdet b e stå r mest a f forbud mod en k elte s k r i f t e r , men også fo r en s to r del a f sager vedr.

beslaglæ ggelser af de i Haderslev udgivne a v is e r.

9. 1843-68. Fattigvæ senet i alm indelighed ... ... 1 pk Anm.s Acta XV A. Sagerne er udtaget a f

p o l i t i - og byfogedsager.

10. 1866-1870. "Einnahme fü r d ie Armencasse” ... 1 bd Anm.: Acta XV B.

11. 1650-1858. Ægteskabssager ... 1 pk Anm.î Acta XVI. For de yngre sagers ved­

kommende er en hel del udtaget af p o li­

t i - og byfogedsager.

Indhold:

A. 1650-1807. G eneralia.

B. 1721-1836. S p e c ia lia .

12. 1841-53. S k a tte r og a f g i f t e r i alm indelighed ... 1 pk Anm.: Acta XVII A. Udtaget a f p o l i t i -

og byfogedsager.

13. 1726. Møllesager ... 1 pk Anm.: Acta XVII E3. Udtaget a f p o l i t i -

og byfogedsager.

14. (1292-1737) H aderslebiensia Tome I ... .. 1 bd Anm.: Acta XVIII I I . 1. Indeholder a f ­

s k r i f t af b y retten f ra 1292, a f k g l.

mandater, fo ro rd n in g er, r e s k r ip te r m.

m. ang. Haderslev. Enkelte tin g a f ind­

f o rts æ tte s

(8)

sam linger af samme a r t som denne.

15. 1850. M agistraten . ... ... 1 pk.

Anm.: Acta XVIII I I 3.A.b. Udtaget af p o l i t i - og byfogedsager.

Indhold:

M agistraten i alm indelighed.

Rådmænd.

16. 1704-19. Kommissionsakter fra den af a m tsfo rv a lte r Maley og husfoged Luders b e s t i l t e kommission t i l undersø­

g else af strid ig h e d ern e mellem m agistraten og bor­

gerne i Haderslev ... 1 pk.

Anm.: Acta XVIII I I 3.A .b.d. A flevering f ra Kiel C XIX 5 no. 42.

17. 1723-1826. Byfogeden ... ... 1 pk.

Anm.: Acta XVIII I I 3 .A.d. Udtaget a f p o l i t i - og byfogedsager.

18. 1738-1868. A uktionarius ... ... 1 pk.

Anm.: Acta XVIII I I 3.A.g. For de yrigre sagers vedk. e r en hel del u d tag et a f p o l i t i - og byfogedsager.

18a. 1846-68. Bykasserer ... ... 1 pk.

’ Anm.: Acta XVIII I I 3.A.h. Indeholder sa ­ ger vedr. s k a tte r og a f g i f t e r , byens gæld, regnskaber m.m.

19-42. 1967/68-1891/92. "Gewerbesteuer - Rollen der S tad t Hadersleben" 24 bd Anm.: Acta XVIII I I 3.B .b.

Nemlig:

19. 1867/68 ... 1 bd.

2o. 1869 1 bd.

(9)

5

22. 1871... 1 bd.

23. 1872... 1 bd.

24. 1873... 1 bd.

25. 1874... 1 bd.

26. 1875... 1 bd.

27. 1876... 1 bd.

28. 1877/78 ... . . . 1 bd.

29. 1878/79 ... . 1 bd.

30. 1879/80 ... 1 bd.

31. 1880/81 . . . 1 bd.

32. 1881/82 ... 1 bd.

33. 1882/83 . . . . . . . 1 bd.

34. 1883/84 . . . . . . 1 bd.

35. 1884/85 ... 1 bd.

36. 1885/86 . . . . . ; . . 1 bd.

37. 1886/87 . . . . . . . . . . 1 bd.

38. 1887/88--- . . . . . . . . 1 bd.

39. 1888/89 ... 1 bd.

40. 1889/90 ... 1 bd.

(10)

42. 1891/92 ... ... 1 bd.

43. 1873. "Gewerbesteuer - Reclamationen Zu- und Abgänge” . . . 1 hæfte Anm.: Acta XVIII I I 3 .B.b.

44. 1847-65. Bygningssager ... 1 pk.

Anm.: Acta XVIII I I 3 .C. Udtaget a f p o l i t i - og byfogedsager; blan d t s a ­ gerne fin d es både o ffe n tlig e og p r i ­ vate bygningssager, herunder sager vedr. gasværket 1857-65.

45. 1881/82-1895/96. B y g n in g ssk atteru lle ( a f s k r if t ) ... 1 bd.

Anm.: Acta XVIII I I 3 .C. Udtaget a f Haderslev bys re ts b e tje n ta r k iv . 46. 1881/82-1895/96. B ilag t i l b y g n in g ssk a tte ru lle ,

"Gebäudesteuerrollenanhang" ... .. 1 pk.

Anm.: Acta XVIII I I 3 .C. Udtaget a f Haderslev bys re ts b e tje n ta r k iv .

47. 1739-1812. Marksager og byens marker ... 1 pk.

Anm.: Acta XVIII I I 3.D. Sagerne fra 1739 e r a fle v e rin g f r a Kiel C XIX 5 n r. 42, mens mange af de øvrige sager er udtaget a f p o l i t i - og byfogedsager.

48-51. 1630-1864. B orgérskabsprotokoller ... 4 bd.

Anm.: Acta XVIII I I 4.A.

Nemlig:

48. 1630-1757... .. fad.

Anm.: "Börgerbuch der S tadt Hader- sleb en , worinnen a l l e r Nahmen, so das B ürgerrecht gewonnen v erzeich n et".

fo rts æ tte s

(11)

7 f o r t s a t

I fo rteg n elsen over de nye borgere fin d es der en lakune, omfattende å re ­ ne ca. 1655-1694. Enkelte in d f ø r s le r f r a d isse å r synes a t være fo re ta g e t e f t e r 1694. Muligvis fin d es der også en k elte andre mindre lakuner. Ang.

fo rte g n e ls e over de nye borgere i det 17. århundrede s e : "Fam iliengeschicht­

lic h e B lä tte r" 1928-33 1 f f .

49. 1764-1833 ... 1 bd.

Anm.: Acta XVIII. Et a lfa b e tis k r e g is ­ t e r fin d es b ag i.

50. 1769-1833 ... 1 bd.

Anm.: Acta XVIII. Et a lfa b e tis k r e g is ­ te r fin d es b ag i. Denne bog er a n la g t, e f t e r a t den fo rrig e "Bürger - Buch"

var gået ta b t ved en ild eb ran d . For­

holdet mellem denne og den foregåen­

de protokol er m uligvis d e t, a t den­

ne nærmest e r en regnskabsbog. De to p ro to k o lle r e r ikke h e lt overensstem ­ mende og fo r s tø rs te d e le n s vedkommen­

de måske uafhængige a f hinanden.

51. 1834-1864 ... ... 1 bd.

Anm.: Acta XVIII. Et a lf a b e tis k r e g is ­ te r fin d es b ag i. Udenpå s tå r : "S tad tse- c r e t a r i a t " .

52. 1652-1861. B o rg e rsk ab ssa g er... ... ... .. 1 pk Anm.: Acta XVIII II4.A . For en s to r del

udtaget a f p o l i t i - og byfogedsager.

(12)

p o l i t i - og byfogedsager.

54. 1849-78. Diverse breve t i l m agistraten ... 1 pk.

Anm.: Acta XVIII. Udtaget af A ch elis' sam linger, a fle v e re t af Landesarchiv Schlesw ig-H olstein, jv f . a f l . journ.

I 149.

54a. 1861-62. Indkomne breve t i l m agistraten ... 1 pk.

Anm.: Acta XVIII A.b.

55. 1838-66. B orgerlige erhverv i alm indelighed ... 1 pk.

Anm.: Acta XIX A. Udtaget a f p o l i t i - og byfogedsager.

56. 1840-58. Kram- og kvægmarkeder... ... 1 pk.

Anm.: Acta XIX E .3. Udtaget a f p o l i ­ t i - og byfogedsager.

57-60. 1693-1845. Tiggere og l ö s t pak . . . ... ... 4 pk.

Anm.: Acta XXI A. Indeholder sager vedr, fo rfø lg e lse n a f ovennævnte samt e f t e r ­ ly sn in g er a f samme.

Nemlig:

57. 1. 1736-1834. G eneralia . . . 1 pk.

58. 2. 1693-1800. S p e c ia lia ... 1 pk.

59. 1801-15. ” 1 pk.

60. 1816-45. 1 pk.

61. (1759)-1861.Brandassurancesager i alm indelighed ... .. 1 pk.

Anm.: Acta XXI B .l. Udtaget af p o l i t i - og byfogedsager.

61a. 1852-67. Brandsager . . V U . . ... ... ... . 1 pk.

Anm.: Acta XXI B. Indeholder sager vedr. brandtaksation og b ran d fo rsik ­ rin g , brandkorps og brandslukning.

(13)

9

62. 1867. R e p artitio n a f brandpenge fo r Haderslev by . ...

Anm.: Acta XXI B.2. Udtaget af Haderslev bys re ts b e tje n ta r k iv .

63. 1841-1881. ”For tje n stety e n d e når de b liv e r prod: i t je n e s te ” ... ...

Anm.: Acta XXI C.

64. 1737-1861. P o litis a g e r . . . . à . . . ...

Anm.: Acta XXI C. - E.

Indhold: , ,

C. 1740-1866. Tyendesager.

D. 1737-1862. L o tte rie r og ly k k esp il.

E. 1767-85. L u x u sp o litl.

65-66. 1638-1861. Mål og vægt ... ... ..

Anm.: Acta XXI F.

Nemlig:

65. 1769-76. Regnskabsbøger fo r J u s te rin g s - og

stempelgebyrer . . . f pk.

Anm.: 1. bog går fra 21.12.1769 t i l 6.10.1770, a f denne bog fin d es en gen­

p a rt; 2. bog går f ra 13.12.1770 t i l 26.11.1776, af denne fin d es 2 g en p arter.

66. 1638-1862. Ju s te rin g s - og stem pelsagef . . . 1 pk.

67-70. 1654-1859. M edicinalsager ... ... ...

Anm,: Acta XXI G.

Nemlig:

67. 1-3. ________________ _____________ . . . . Indhold:

1. 1682-1836. Fysikus.

2. 1674-1834. Læger og k iru rg e r.

3. 1654-1859. Apotekere.

68. 4-6. ... .. 1 pk.

Indhold:

4. 1749-1849. Jordemødre.

5. 1740-1852. V accination.

6. 1660-1858. Karantænesaner.

1 hæfte.

1 bd.

1 pk.

2 pk.

4 pk.

1 pk.

fo rts æ tte s

(14)

69. 6a-7. ... ... 1 pk.

Indhold:

6a. 1831-33. Koleraepidemien.

7. 1804-60. Døvstumme.

70. 8-10... ... . 1 pk.

Indhold:

8. 1778-1862. Sindssyge.

9. 1745-1863. V eterinæ rsager.

10. 1716-1864. Andre m edicinalsager.

71-77. 1802-70. P asp ro to k o ller ... . 7 bd.

Anm.: Acta XXI H.

Nemlig:

71. 1802-13... 1 bd.

7 2 .1 8 1 7 -2 1 ... ... 1 hd.

73. 1821-24... ... . . ... 1 bd.

74. 1824-27... 1 bd.

75. 1837-44... 1 bd.

76. 1852-63... 1 bd.

77. 1863-70... 1 bd.

78. 1786-1866. Passager ... ... ... . 1 pk.

Anm.: Acta XXI H.

79-87. 1830-66. V an d reb o g sp ro to k o ller... ... 9 bd.

Anm.: Acta XXI H.

Nemlig:

79. 1830-33... 1 bd.

80. 1830-41... 1 bd.

81. 1837-43... 1 bd.

82. 1843-46... 1 bd.

83. 1846-48... 1 bd.

84. 1848-54... 1 bd.

85. 1854-57... 1 bd.

86. 1857-60... 1 bd.

87. 1860-66... . . . ... ... 1 bd.

(15)

11.

88-90. 1846-67. P ro to k o lle r over rejsende handelsmand ... .. 3 bd.

Anm.: Acta XXI H.

Nemligs

88. 1846-52. . . ... ... 1 bd.

89. 1860-67... ... 1 bd.

90. 1861-67... ... 1 bd.

91-94. 1811-47. Fremmedbøger... ... 4 bd.

Anm.s Disse p ro to k o lle r er b lev et f ø r t a f gæst­

giverne over de rejsen d e, der har o v e rn a tte t hos dem. Acta XXI H.

Nemlig:

91. 1811-20. Gæstgiver Madtz Andersen ... 1 bd.

92. 1835-39. Gæstgiver J.C h r. Petersen ... 1 bd.

93. 1839-41. - - - - 1 bd.

94. 1846-47. - - - - : 1 bd.

95-97. 1739-1858. Pensioner og enkekassen ... 3 pk.

Anm.s Acta XXI I . T il d isse sager e r der ud­

a rb e jd e t e t a lfa b e tis k r e g is te r , hvor navne­

ne på ansøgere, in te re s s e n te r m.v. er o p fø rt.

Nemligs

95. R egister ... ... . . . 1 pk.

96. 1739-1810... . . . ... 1 pk.

97. 1819-58... ... .. 1 pk.

98. 1673-1861. P o litis a g e r ... . . . i , . . . . ... 1 pk.

Anm.: Acta XXI K. - M. 2.

Indholds

K. 1793-1866. Skuespil, gøglere o . l . f o r ­ l y s t e l s e r .

L. 1805. S trandingssager.

M. 1. 1673-1863. V ejsager.

M. 2. 1818-47. Gadebelysningen.

99. 1804-66. P o l i t i r e t t e n , p o litim e ste re n og p o litib e tje n te ... 1 pk.

Anm.s Acta XXI N I . Indeholder sager om d isse embeder, deres arbejdsområder og b e fø je ls e r samt en k elte ansøgninger om p o l i t i b e t j e n t s t i l ­ lin g e r .

(16)

e r r e f e r a te r ta g e t ved afh ø rin g er i politikam ­ m eret, hvor mindre sager behandldes.

Nemlig:

100. 1840-51... ... 1 pk.

101. 1852-55... 1 pk.

102. 1856-66. ... 1 pk.

103-113. 1721-1866. Andre p o litis a g e r ... ... 11 pk Anm.: Acta XXI N 3. Disse sager indeholder en

del alm indelig korrespondance pm e f t e r ly s te forb ry d ere, anklager mod f o r s k e llig e samt fo r en s to r del andragender om s t r a f f e a t t e s t e r . Indholdet kan I nogle tilf æ ld e minde om sag er­

ne i gruppe XXI A. Tiggere og lø s t pak, pk. 57-60.

Nemlig:

103. 1721-1827. ... 1 pk.

104. 1828-39... 1 pk.

105. 1840-42... 1 pk.

106. 1843-45... 1 pk.

107. 1846-49... 1 pk.

108. 1850-52... 1 pk.

109. 1853-56... 1 pk.

110. 1857-58... 1 pk.

111. 1859-60... . . . ... 1 pk.

112. 1861-62... ... 1 pk.

113. 1866. ... ... ... 1 pk.

114. 1835-63. F o lk etæ llin g er o . l . ... . 1 pk.

Anm.: Acta XXI 0.

Indhold:

1. 1835,1840,1845,1855, og 1860. Akter vedr. fo lk e tæ llin g e rn e .

2. 1854-58, 1860-62. F ortegnelse over Jøder.

3. 1857-63. Indberetning om selvmord.

(17)

13

115-116. 1864-67. P o l i t i - oq byfogedsager ... 2 pk.

Nemlig:

115. 1864-65 . . . ... ... 1 pk.

116. 1867 . . . ... ... 1 pk.

117. 1826-1870. M ilitæ rsager i alm indelighed ... 1 pk.

Anm.: Acta XXII A .l. Udtaget af p o l i t i - og byfogedsager.

118. 1862. L æ gdsrulle.. . . ... ... 1 bd.

Anm.: Acta XXII A.4. Ført t i l ca. 1870.

119-126. 1849-66. M ilitæ rsager ... .. 8 pk.

Anm.: Acta XXII A-Q. Indeholder i n d t i l 1863 især læ g d sru lle r og se ssio n sp ro to ­ k o lle r samt korrespondance og sager i fo rb in d else hermed.

Nemlig:

119. 1849-52 ... 1 pk.

120. 1853-54 1 pk.

121. 1855-56 ... 1 pk 122. 1857-63 ... 1 pk.

123. 1864 I ... 1 pk.

124. 1864 I I ... 1 pk.

125. 1864 I I I ... 1 pk.

126. 1865-66 ... 1 pk.

127. 1840. S tæ n d e rsa g er... 1 pk.

Anm.: Acta XXIII. Udtaget a f p o l i t i - og by­

fogedsager.

128. 1814-68. K o n s e rv a to ra ts sa g e r... ... ... . 1 pk.

Anm.: Acta XXVII. Udtaget a f p o l i t i - og by- fogedsager. Heri også: 1814-68. Sager.

Anm.: Udtaget af A chelis' a rk iv , a f l . a f Landesarchiv Schleswig - H o lstein , J v fr.

a f l . jo u rn . I 149.

129. 1693-1833. Slotsgrundens ark iv ... 1 pk.

Anm.: Acta XXIV 2-5.

Indhold:

2. 1693-1732. Diverse sager slotsgrunden vedkommende.

fo rts æ tte s

(18)

1728.

3. 1717-1833. S k a tte re g is te r.

4. 1769-72. Branddesignationsprotokol og brandkasseregnskaber.

5. 1727. Kommissionsakter og protokol i sa­

gen P e ter Mummsen contra am tsinspektør Bent sen

(19)

15

Åbenrå byarkiv

(20)

I . Claus Esmarchs kopibog... ... .. n r. 1 I I . P o litis k e og n a tio n ale fo rh o ld ... . . . 4 I I I . Byens f o rfa tn in g ... - 5-9 IV. O ffen tlig e bygninger... - lo V. Borgerskabet. Embeds-og tjen estem an d ... - 11-15 VI. J u s tits s a g e r ... - 21-4-7 VII. P o litis a g e r ... - 58-115 V III. Kammer- og fin a n s sa g e r... - 119-141

IX. Postvæsen og æ gter... - 144-148

X. Toldvæsen... - 15o-153 XI. S k ib s fa rt og havnen, handels- og n æ r i n g s s a g e r . . . 154-176 XII. Håndværk... - 177-2o5 X III. L andm ilitæ rsager... - 2o7-211 XIV. I n d k v a r te rin g s s a g e r ... - 212-214 XV. Søforsvaret og sø in d ru llerin g sv æ sn et...- 219-222 XVI. K o n s is to ria l- og æ gteskabssager...-...- 224 XVII. Kirken... . . - 225-235 XVIII. Skolen... - 236-242 XIX. F a ttig v æ s n e t... - 243-252

XX. Byens økonomi... - 253-266

XXI. F o r s k e llig t... - 267-269 XXII. A rkivet... - 27o

Byregnskaber... - 271-555

Havne- og skibbroregnskaber... . . . . - 556-646 F a ttig reg n sk ab e r... - 647-651 Skoleregnskaber... - 652-655 In d k v arteringsregnskaber... - 656-66o

"Strassenbau" regnskaber... - 661 -662 Brandkasseregnskaber... .. 663-664a Tillæg 1. Den Michelsenske S a m lin g ... .. 665-666 Tillæg 2. Pergamentsbreve... s . 85-9o

(21)

17

Åbenrå byarkivs h is to r ie

Byens ark iv fra m iddelalderen synes a t være g ået ta b t 1523, da Frederik den fø rs te s tropper plyndrede byen. Åbenrå var ved delingen i 1490 b lev e t kongelig. Da opgøret kom mellem hertug Frederik og C h ristia n den anden, ho ld t byen f a s t ved sin r e t t e h erre. T il egen skade. Søndagen f e r palme­

søndag (22/3) b e s a tte de f je n d tlig e tro p p er byen, hærgende og plyndrende.

Claus Esmarch f o r tæ lle r i sin e o p teg n elser fra 1607 følgende derom. "Da worden de S tad t Boke, R egister und a l l e n t dar se sick na ric h te n scholden tho reten tho braken und vorkamen. E tlik e t i d t darna h e ff t sick dat Volck wedder vorsammelt und hebben sick g e tr ö s te t e re r s ta d t Recht und P riv ile g ie n de en von Herren und Fürsten genedigliken gegeuen und gegonnet is " (jv n fr.

Claus M øllers krønike i S c h l.-H o lst. P ro v in z ia lb e ric h te 179o »515 og Mar­

stra n d : Åbenrå 99. Det synes overvejende san d sy n lig t, a t Claus Møller har kendt Claus Esmarchs f r e m s tillin g , selvom der er en mulighed f o r , a t der kan have v a re t en f a l l e s k ild e fo r begges fr e m s tillin g e r , se f . eks. a rk iv fo rte g ­ nelsen f r a 1836 sid e 65).

Knapt 100 år senere led byen en ny k a ta s tro fe . Den 19. maj 1610 udbrød der brand, og med undtagelse a f nogle få huse hærgedes hele byen i lø b e t af nogle tim er af flammerne. Også rådhuset, hvor byens a rk iv må have været, brændte.

Hvad der var a f a r k iv a lie r fra d et 16. århundrede, gik ved denne le jlig h e d op i lu e r. Da a rk iv e t blev r e g i s tr e r e t omkring 1697 (se d et æ ldste repertorium , t id lig e r e h å n d sk rift nr. 42 i s ta ts a r k iv e t i K ie l), nævnes kun ganske en k elte tilf æ ld ig e breve f ra tid en fø r 1610. Dog blev byens p r iv ile g ie r også denne gang red d et. D ette kan synes u n d e rlig t, men skyldes måske, a t de ikke har været opbevaret sarrmen med det øvrige a rk iv . Måske har borgmesteren h a ft dem og de andre endnu bevarede a rk iv a lie r i sin varetæ gt.

Åbenrå bys m id d elald erlig e a rk iv e r på grund a f d isse omstændigheder meget rin g e. Det b e stå r i virkeligheden kun a f 6 pergamentsbreve: Skraaen a f 1335 1 /5 , en p la tty s k o v e rsæ tte lse d eraf ( u . d . ), C h ristia n I ' s bekræ ftelse a f over­

sæ ttelsen 1473 30/12; P riv ile g iek o n firm a tio n e r 1473 21/12 og 1490 10/9. Det s j e t t e brev er en dom, fæ ldet den 18. august 1480 i en sag ang. nogle s t r i d i g ­ heder med Clawen van Aleuelde t i l Søgaard; d et er havnet i rig s a rk iv e t i Kø­

benhavn. 1697 var d et endnu i byens a rk iv ; 1702 blev d et produceret på Got- torp og e r ved den le jlig h e d kommet t i l d et gottorpske a rk iv , hvor d e t e r f o r ­ b lev et ( tr y k t: Rep. 2 .R .I I I 105).

Men også d et nyere a rk iv , som opstod e f t e r 1610, har h a ft en temmelig ynke­

l i g skæbne.

Arkivet blev f ø r s te gang r e g i s tr e r e t og ordnet i 1697, e f t e r datid en s skik i "konvolutter" uden nogen organisk sammenhæng. Fra den følgende tid er brevene

f o r ts æ tte s .

(22)

re p e rto ris e re d e i kronologisk orden i f l e r e bind.

Den næste arkivordning fra 1836 e r e t s t o r t frem sk rid t f ra sin forgænger.

A rk iv sto ffe t e r ordnet i 273 numre, f o r d e lt på 22 fo rs k e llig e afd e lin g e r e l ­ l e r sa g lig e grupper som f . e k s .: Forordninger, a k te r ang. byens fo rfa tn in g , ang. o f f e n tlig e bygninger e tc . A rkivalierne fr a d et 17. århundrede er på d e t­

te tidspunkt endnu fo r s tø r s te delens vedkommende b e v aret. Men de følgende 5o å r blev skæbnesvangre fo r a rk iv e t.

Da J u s t i t s - og c iv ilfo rv a ltn in g e n i 1867 blev a d s k ilt, aflev ered es b y ark i­

v ets J u s tits a k te r t i l am tsretten (I) ligesom akterne ang. ”Kirchenverwaltung'’

udleveredes t i l "dem B etreffenden".

I 1869 b e re js te f r ih e r r e Karl Chlodwig von R e itzen stein Slesvig og Holsten fo r a t samle a r k iv a lie r t i l det nyoprettede s ta ts a r k iv fo r provinsen S lesv ig - Holsten ( f ø r s t i Slesvig e f t e r verdenskrigen f l y t t e t t i l K ie l). Han kom og­

så t i l Åbenrå, og den 25. Juni 1869 kunne han udstede k v itte rin g f o r byens m id d elald erlig e a rk iv , nyere pergamentsbreve og k g l. p riv ileg ie k o n firrn a tio n e r samt de ældre r e g i s tr a tu r e r , Claus Esmarchs optegnelsesbog og o p sk rifte n a f b y retten og skråen. På e t e l l e r andet tidspunkt kom en del andre a r k iv a lie r , isæ r ang. ty v e ri ,mord »hekseprocesser og andre krim inalsager t i l S lesv ig . Da arkivudvekslingen mellem Danmark og Tyskland fandt sted i 1935 og 1936, kom a l l e d is s e a k te r tilb a g e og indlemmedes i la n d s a rk iv e t.

Men også på anden måde b rag tes der uorden i d et .gamle a rk iv . Der må på en e l l e r anden måde være b le v e t k a sse re t en del af ak tern e. Således omkring 1878 i henhold t i l borgmester Kroghs in s tru k s fo r ordningen a f d et æ ldste a rk iv .

Andre a k te r blev u d tag et og r e p e r to r is e r e t i "Meures Repertorium 1878"

(se ark iv fo rteg n elsen sid e 97 f f ) . En del a f d isse a k te r fin d es dog nu på deres plads i d et gamle a rk iv , mens andre deraf e r indordnet i samlingen a f a k th e fte r (se: "Ausgesonderte Acten aus dem a lte n Archiv" i a rk iv fo rteg n elsen sid e 129 f f ) , hvori der også fin d es andre ældre a k te r.

L itte r a tu r : R e p erto rie t l.R .IV loo og 2 .R.VIII 221 f . SdJ. Årbøger 19o6. 149 f . (Abildgårds dagbøger).

Angående ordningen a f a rk iv e t skal oplyses følgende: A lt d et forhåndenværen­

de s to f f r a tid en fø r den tyske byordnings in d fø re ls e (1869) e r ordnet ind på 1836 r e g is tr a tu r e n s numre, mens sagerne f r a tid e n e f t e r 1869 e r h o ld t fo r s ig . A lle de v ig tig s te regnskaber e r udtaget og anbragt fo r s ig b a g e fte r. Også de t id l i g e r e a k th e fte r e r la g t under de numre, hvor de hører hjemme. De indeholder o fte nyere sager som d et a lts å ikke har været m uligt a t u d s k ille . A rkivregi-

f o r ts æ tte s .

(23)

19 f o r t s a t .

s tra tu re rn e e r u d tag et og anbragt fo ran . Journalerne lig e le d e s . Ordnet 1942-1943 a f a rk iv a r Johan H v id tfe ld t.

En del a f byens ældre b re v e -b l.a . skråen f r a 1335- e r sk rev et på pergament og fin d es d erfo r i samlingen: Pergamentsbreve. Se r e g is tra tu re n over d is s e og

tillæ g .

(24)

(1335)-1837. R e g is tra tu re r over brevskaber, a k te r, fo ro rd n in g er, r e s k r ip te r , b eretn in g er

e tc . i byen Åbenrås a rk iv ... . . . 5 bd.

Anm.:Gl. sig n . XXII. 271.

Nemlig:

I . (1335)-1768 ... 1 bd.

Anm.: "Repertorium Uber d ie B rie fsc h a f­

ten , Acten, Verordnungen, R escrip ten , B erichte p .p . der S ta d t Apenrade". An­

la g t ca. 1696-98. A flev eret f r a s t a t s ­

a rk iv e t i K iel (Sign: Hdschr. I n r. 4 2 ).1 bd.

I I . 1769-1800 ... 1 bd.

Anm.4"R e g istra tu r über d ie B rie fsc h a f­

ten , Acten, Verordnungen, R e sc rip te, B erichte p .p . Zum Archiv der S tad t Apen­

rad e". De felgende bd. har samme t i t e l . A flev eret f r a s ta ts a r k iv e t i K iel.

(Sign. Hdschr. I n r. 43).

I I I . 1801-1814... 1 bd.

IV. 1815-1827... 1 bd.

V. 1828-1837... 1 bd.

1727-1848. A rlige fo rte g n e ls e r over p ro to k o lle r,

a k te r m.m. i Åbenrå b y a r k i v ... ... 3 pkr.

Anm.: GI. sig n . XXII. 272.

Nemlig:

1727-1790 ... 1 pk.

1791-1820 ... 1 pk.

1821-1848... 1 pk.

(25)

21

1836

1836

1764

1838

, 1878. Fortegnelse over de t i l Åbenrå byarkiv

hørende p a p ire r, p ro to k o lle r e tc . ...

Anm.: Bindet indeholder f ø r s t fo rte g ­ nelsen a f 1836, der e r ligelydende med næstfølgende a rk iv a le ; dernæst en f o r ­ teg n else over, hvad der h eraf endnu var i behold i 1878 samt e t nyt re p e r- torium 1878 og endelig en fo rteg n e lse over udsondrede a k te r a f d et gamle a rk iv . Indh o ld sfo rteg n else foran*

Anbragt på læ sesalen.

Fortegnelse over de t i l Åbenrå byarkiv

hørende p a p ire r, p ro to k o lle r e tc . ...

"Verzeichnis derer in Madame Dessins Hause zum Archiv der S tad t Apenrade

gehörigen u. Vorgefundenen B riefsch a fte n ".

: Anm.;: Udtaget ä f n r. 270. Journal 1804-1805 se XIV. h r. 213 f .

1847, 1848 1/7-1864^ 1B65-1869. Jo u rn aler ...

Anm.: I n d til 1850 e r a l l e s k riv e ls e r in d ­ f ø r t i kronologisk ræ kkefølge, f ra 1851- 1867, e r jo u rn alern e d e lt I a fd e lin g e r e f ­

te r in d h o ld et, f r a 1868 e r sk riv e ls e rn e igen in d f ø r t i kronologisk orden.

GI. sig n . XXII. 273.

1 bd.

1 bd.

33 bd

Nemlig:

1838. (med r e g is te r ) 1 bd.

1839 ... 1 bd.

1840 ... 1 bd.

1841 ... 1 bd.

(26)

1842... .... t 1 bd.

1843. ... 1 bd.

1844... ... . . . . . . 1 bd.

1845. . . . 1 bd.

1846. . . . 1 bd.

1847... 1 bd.

1848. ( s id s te h a l v å r ) ... .... . 1 bd.

1849. 1 bd.

1850. 1 bd.

Anm. Heri lig g e r e t l ø s t læg:

"Journal über e in -u . ausgegangene B riefe des C onsulats" ( r e t t e t f r a :

"des Apenrader P olizeiam ts") 1850.

1851. n r. 1. 1/1-15/7 . . . 1 bd.

" 2. 16/9-31/12 . . . . 1 bd.

1852 ... .1 bd.

1853 ... 1 bd.

Anm. Heri e t l ø s t læg:

F ortegnelse over de i h ertu g ­ dømmet S lesvig forbudte s k r i f ­

t e r .

1854 ... . . 1 bd.

1855 ... . ; ; . 1 bd.

1856 ... . . 1 bd.

(27)

23

1857 ... .... 1 bd.

1858 ... * ... . 1 bd.

1859. . 1 bd.

1860... 1 bd.

1861. ... 1 bd.

1862 ... . . . . * . . 1 bd.

1863 ... 1 bd.

1865 ... ... 1 bd.

1866 ... .... 1 bd.

1867 ...♦ 1 bd.

1868. 1/1-10/8 ... 1 bd.

1868. 10/8-1869 31/5 ... 1 bd.

1869. 1/6-31/12 ... 1 bd.

I .

l . a . (128A)-1660. Claus Esmarchs kopibog ... .... 1 bd Anm. Aflev. f r a s ta ts a r k iv e t 1 K iel.

Gl. sig n . Ms. n r. 119.

Bogen e r a n la g t omkr. 1607 a f Claus Esmarch, men indeholder dog også f l e r e in d f ø r s le r f r a tid e n e f t e r hans død 1610.

Indhold:

F o l. 1. H isto risk e o p teg n e lser, b l. a . om begivenhederne 1523.

(28)

F ol. 2a-24b, A fs k rift a f Åbenrå bys s ta d s r e t (se : Thorsen: De med Jyske Lov beslægtede s t a d s r e t t e r 57ff, 1,81.-21.1,),.

F o l. 25a-30a. A fs k rift a f Åbenrå bys skrå (se Thorsen: a n f, Sted: 54ff, 154-178).

F o l. 30a-31b. 53a-55b. F y rs te lig mandat

"wegen der Muetwilligen Bezeigung" 1600.

F o l. 32a-3i6b. F orklaring a f nogle l a t i n ­ ske ord.

Fol. 38a-39a. "Erkleru.ngh e in e s le ib lic h e n E id e sle istu n g ".

F ol. 40a-46b. O ptegnelser om byrådet og byfogden samt deres fu n k tio n er. 1617.

F ol. 48a-51a. Bestemmelser, u d ste d t i 1613 .V . ' .

a f borgmester og råd om f o r s k e llig e p o l i t i ­ mæssige forhold i byen.

. Ot? .

F o l. 51b. Forordninger om tid e n fo r a fh o l­

d else a f b y tin g e t p .s .v .

F o l. 52a-b. S p o rte lta k s t fo r byskriveren.

I I .

4 a-g. 1835-1867. Sager vedr. alm indelige, p o litis k e og

n a tio n ale f o r h o l d . . . : . . . , ... . . 1 pk Indhold:

a. 1845-1855. P o litis k e , isæ r n a tio n a lp o li­

tis k e sager.

b. : 1864-1867,! P o litis k e j isæ r n a tio n a lp o li­

tis k e sager.

c . 1835-1861. Valgsager.

d. 1852-1855. "Bescheide d e s ... A p p ellatio n s­

g e r i c h t s ... b e tr . den Gebrauch der d ä n is­

chen..Sprache in Apenrade, Rechnung in fo rts æ tte s

(29)

25

f o r t s a t

Reichsbankgeld, Verbot des Ausdrucks

"Sønderjylland" in am tlichen S c h r if t­

stücken, u. den Gebrauch des dänischen Textès vom Jü tisch en Low" ( t i d l . Acta C. XIX n r. 14).

e. 1854-1855. "Regnskab over omkostningerne ved fe s tlig h e d e rn e i anledning af Hans Majestæt Kongens nærværelse i Åbenrå".

f . 1864-1867. Proklam ationér.

g. u .d . ”Entwurf e in e r StSdtordnung fü r die Herzogthümer Schleswig u . H o lstein ".

I I I .

5c, e og f . 1665-1854. P r iv ile g ie r m.m. ... ... . 1 pk.

Anm.: Brevene 1665 og 1698 e r u d lev eret fr a s ta ts a r k iv e t i Kiel (Urkunden n r.

14 og 17).

6.1614-1869. Sager ang. byens p r iv ilé g ie r ... 1 pk.

Anm.: GI. s ig n .: "A kthefter".

7. g. 1771. S k ild rin g a f byens retsvæsen . . . 1 pk.

8. 1642-1720, 1837, Sager ang. p lo v ta lle t og k o n trib u ti-

onen samt d is s e s r e d u k t i o n ... ... 1 pk.

9. a. "Eine kurze Beschreibung der S tad t Apenrade im Herzogtum Schleswig angefangen von Claus M öllern, Weilandt Organisten d a s e lb s t, in v ielen Oahren her c o l l i g i e r t u. endlich zu­

sammengeschrieben Anno 1620 u. aus seinem O riginal oder Buche r ic h tig u. iin v erfälsch et

abgeschrieben ... 1 h f.

(30)

f o r t s a t . Anm. H eftet e r deponeret a f Åbenrå m ag istrat.

Det e r stem plet B. Johansen, Hamburg og e r d e rfo r næppe id e n tisk med d et under I I I . 9 o p fø rte eksemplar.

Denne udgave af Claus M øllers krønike må antages a t stamme f r a Johs. Mejer (se SdJ. Arb. 1943 I I ) .

9, b. 1607-1865. Sager ang. bygrænserne ;. ... 1 pk.

Anm. GI. sig n . “A k th efter".

IV.

lOa-b. 1681-1845. Sager ang. rådhuset, fæ n g slet

og væ gterboligerne . . . ... 1 pk.

Indhold:

a. 1681-1845. Sager ang. rådhuset.

b. 1768-1843. Sager ang. fæ ngslet og væ gterboligerne.

10. c. 1828-1831. Regnskaber vedr. bygningen a f d e t nye

rådhus (med b ila g ) . ... ...1 pk.

Anm. En o v e rs ig t over u d g ifte rn e t i l d et nye rådhus fin d e s i regnskabet over byens indtæ gter og u d g ifte r 1829 og 1830.

10'. d. 1863-1869. Sager vedr. gasværket og b ila g t i l

gasværksregnskabet ... . . 1 pk.

Indhold:

1863-1869. Sager vedr? gasværket.

1863-1869. Bilag til"gasvæ rksregnskabet.

1 0 .e. ca. 1864-1867. Gasregnskabsbog ... 1 bd.

(31)

27

V.

11. ca. 1709-1869. "B ürgerbriefe u. C orrespondes wegen Auf­

nahne u n ter d ie B ürgerschaft u. Entlassung aus denselben"...

Indhold:

1715-1867. Korrespondance.

ca. 1709, 1824-1825. F o rteg n elser over borgere.

1710-1864. Borgerskabsbreve og borger­

skabseder.

1716-1869. Opsagte borgerskaber.

1711-1840. A tte s te r . 1859-1867. K autioner.

1714. Ang. svenske fangers o p tag e l­

se som borgere.

12-14. 1651-1867. Sager ang. byens embedsmand og tjenestemand i alm indelighed . ... ....

Indhold:

12. 1730-1766. Embedsmandenes hyldningsed.

13. b. 1661-1663. Ang. borgmesterens k o n tri- b u tio n sfrih e d .

13. e. 1651-1867. Embeds- og tjenestem andenes indtæ gter og s p o r tle r .

14. 1711-1843. "G egenseitige V erh ältn isse u. Befugnisse der M ag istrats-M itg lied er u n ter sich u. der S tad t u. Amts-Beamte".

15a-h. (1572)-1864. Sager ang. embedsmand og byens

repræ sentanter ... . . . . Nemlig:

a -b . 1618-1864... 1 pk.

Indhold:

a. 1618-1853. Sager ang. borgmestrene.

b. 1684-1864 " " rådmandene.

1 pk.

1 pk.

2 pkr.

(32)

c-h . (1572)-1853... 1 pk.

Indhold:

c. 1741-1819. Sager ang. byfogderne.

d. (1572)-1851. " " rejsesek retæ rern e.

e. 1676-1844. " " de deputerede borgere.

f . 1781-1853. " " bykassererne.

h. 1681-1853. " " b y tjen ern e, natvæg­

tern e og "Hochzeit- u. L e ic h e n b itte r".

VI.

21. 1641-1807. Sager ang. s k a rp re tte re og rakkere ... . . . 1 pk.

Indhold:

1. 1641-1807. S c h a rfric h te r u. Abdecker imgl. wegen der Abdecker-Wohnung.

2. 1780-1801. "Acten in B e tre ff der Abdecker-Wohnung".

22. 1706-1838. "Brüchsachen. N o rm ativ a"... ... 1 pk.

25. a-h . 1596-1845. B r ø d e r e g is tr e ... 6 pk. 2 bd.

Nemlig:

a. 1596-1648 ... 1 pk.

b. 1697-1710 ... 1 bd.

c. 1697-1725 ... ... . 1 bd.

d. 1705-1781/82 ...1 pk.

e. 1782/83-1801/02 . . . 1 pk.

f . 1802/03-1822 ... 1 pk.

(33)

29

g. 1823-1835. ... ... 1 pk.

h. 1836-18*5... 1 pk.

30. 1772-1853. A d v o k a ter... ... ... 1 pk.

32. a -e . 1723-1777, 1791-1882. B orgerprotokoller ... 5 bd.

Anm. P ro to k o llern e e r m ag istraten s o og de deputeredes fo rhandlingspro­

to k o lle r. De indeholder også fo rte g ­ n else over dem, der har a f l a g t b o r ­ gerskabseden. Foran i 3. og *. bind e r in d h e fte t en fo rte g n e lse over dé k o lleg ieb eslu tn in g er$ der g j a l d t end­

nu i 1885.

Nemlig:

a. 1723-1777... ... . . . 1 bd.

Anm. Har o p rin d e lig gået t i l 179o b. 1791-18*3... 1 bd.

c . 18**-1858... 1 bd.

d. 1859-1869 6/12... 1 bd.

e . 1869 6/12-1882 l / l o ... 1 bd.

O verført t i l b y ark iv et 186*-I82o.

3 2 .f . 1801-1867. "Alphabetisk R eg ister over borgerne i

Staden Åbenrå"... ... . .1 pk.

*7. 1672-1710. Publicanda ang. afh o ld else a f allem andsting ... 1 pk.

VII.

58.1. 1733. P o l i t i - og brandordning fo r Åbenrå.by . . . 1 Stk.

(34)

58.2. 1666-1870. Sager vedr. byens forhold t i l Slotsgade

og denne gades Indlemmelse i Åbenrå ... 1 pk.

60. 1808. Sager ang. tra n s p o rt af p e r s o n e r ... 1 pk.

69. 1818-1866. F o rs k e llig t vedr. pas og v an d re b ø g er... 1 pk.

70. a. 1802-1810, 1848» F o rteg n elser over rejsep a s . ... 1 pk.

7 0 .b. 1830-1831. F o rteg n elser over m ark ed sp as...1 pk.

Anm. 3vnfr. også n r. 169.

70.b . 1-15. 1833-1847. P ro to k o lle r over viserede og u d sted te

pas og vandrebøger . . . . i ... 15 bd.

Anm. Indeholder desuden også fo rte g ­ n else over pas, produceret på årsmar­

kederne.

Nemlig:

1. 1833 ... 1 bd.

2. 1834 ( d e f e k t ) ...1 bd.

3. 1835 . . . . ; . . . ; . j . . . 1 bd.

4. 1836 . i ... 1 bd.

5. 1837 •. . . . .. . . . .1 bd.

6. 1838 . . ... . . 1 bd.

7. 1839 ... .... . 1 bd.

8. 1840 . . . . . . . 1 bd.

9. 1 8 4 1 ... . . . ... 1 bd.

10. 1842 . ...1 bd.

(35)

31

11. 1 8 4 3 ...1 bd.

12. 1844 (d e fe k t)... 1 bd.

13. 1845 ... 1 bd.

14. 1 8 4 6 ... 1 bd.

15. 1847 ... 1 bd.

7 0 .c. 1831. Protokol over viserede vandrebøger ... . . . 1 bd.

7 o .d .l .a . 1832, 1848-5o. P ro to k o lle r over u d sted te og

v iserede vandrebøger... 1 pk.

70d. 1-15. 1848-1866. P ro to k o lle r over v isered e og u d sted te

v a n d re b ø g er... ... 15 bd.

Nemlig:

1. 1848 . . . i ... / . . . . 1 bd.

Anm. Kun over v isered e vandrebøger.

2. 1849-1851 . ... 1 bd.

Anm. For 1851 kuri 2 n r. lø v r ig t kun over viserede vandrebøger. Desuden 1849-50: Fortegnelse over viserede pas på årsmarkeäerne.

3. 1851.' . . ’. . . . J / . . . .1 bd.

Annj. Desuden fo rte g n e ls e over visered e pas og markedspas samt u d sted te pas.

4. 1852 ... ... 1 bd.

Anm. Desuden f ra 18. sept;b,r« p asproto­

kol ( f o r ts a t f r a sæ rlig p a sk o n tro l).

(36)

5.

6.

7.

S.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1853... 1 bd.

1854.

1855.

1 bd.

.1 bd.

1856... 1 bd.

Anm. F ortegnelse over viserede vandre- bøger, går kun t i l 20. aug.

1856. T i l l æ g ... 1 bd.

Anm. Omfatter kun de viserede vandre- bøger og begynder 20. aug.

1857... 1 bd.

Anm. F o rt. over u d sted te bøger f ø r t bagfra.

1858... ... . 1 bd.

Anm. Fortegn, over u d sted te bøger f ø r t bagfra 1 d e tte og de flg d e. bind.

1859-1860... ... . 1 bd.

Anm. Løst tillæ g v edlagt.

18él. . . . . 1 bd.

1862-1863... 1 bd.

1 8 6 4 -1 8 6 6 ... .1 bd.

Anm. Fortegnelsen over u d sted te bøger b ag i, men ikke f ø r t bagfra.

7 0 .e. 1-8. 1853-1867. P ro to k o lle r over u d sted te og v iserede pas . . Nemlig:

1. 1853 ... ...1 bd.

Anm. Fortegnelsen over de u d sted te pas,

. 8 bd.

f o r ts æ tte s .

(37)

33

f o r t s a t . der fin d es bagi pä lø se blad e, e r defek te.

På d isse blade endvidere fo rte g n e ls e r a f f o r s k e llig a r t (fra en l i d t senere t i d ) , b l .a . over nye borgere 1859-1860.

2» 1655 ... ... ... 1 b<i.

3. 1856 ... ... ... 1 bd.

Anm. Kun fo rte g n e ls e over v isered e pas.

4-. 1857... ... ... . .1 bd.

Anm. I d e tte og de flg d e. bd. e r fo rte g ­ n elsern e over u d sted te pas f ø r t bagfra.

5. 1859-1660 ... 1 bd.

6. 1861. ... . .1 bd.

7. 1862-1863 ... 1 bd.

8. 1864—1867 ... 1 bd.

Anm. Fortegnelsen over u d sted te pas f ø r t b ag i, men ikke bagfra.

7 0 .f . 1322-184-3. F o rteg n elser over tje n e s te f o lk , håndværkssvende

og læ rlin g e 1 Å b e n rå ... 1 pk 71-72. 1836-1838, 1861-1856. D uplikater a f pas. Rejsepas ... 1 pk 73. 164-0-1858. Almindelige v ejsager ... 1 pk 73a-b. 1835-184-9. Ang. bygningen af chausseerne Koldlng-Altona

og Flensborg-Abenrå ... 1 pk Indhold;

a. 1835-1837. Ang. bygningen a f chausseen Kolding-Altona.

(38)

b. 1846-1849. Ang. chausseen Flensborg- Äbenrå.

74. 1690-1869. Sager ang. byens brolægning,

p o rte og b r o e r ... . . . . i pk.

74a. 1847 1/2 " In s tru c tio n fü r d ie Laternen Aufpasser

in Apenrade"... 1 læg 74b. 1837-1840. "Rechnungen über die Einnahme des

Strassenbaoes . . . ... . . . 1 pk.

75. 1740-1917. Byens vandforsyning, vandledning og

springvand ... .. ... 1 pk, 76a-c. 1611-1852. Veje, s t i e r og v a n d lø b ... 3 pkr

Nemlig:

a. 1633-1765 . . . 1 pk.

b. 1766-1815 ... 1 pk.

c. 1816-1852 ... . . . 1 pk.

76. d .1-8. 1696-1918. Ang. en k elte veje, s t i e r , jo rd sty k k er

cg k l o a k e r ... 1 pk Anm. n r. 2 og 4-7 e r a k th e fte r.

Indhold:

1. 1696-1697. P rocesakter i en sag mellem beboerne 1 Ramsherred og apoteker Hans V iet ang. en så k ald t kirkegang.

2. 1743-1918. "Acta b ø tr. den Maden Fuss- s te ig , den Reboccagang u . den Apenrade- Jürgen sgaa r d e r -Fu ss s t e i g .

3. 1745-47. Akter i sagen mellem Åbenrå by og am tsundersåtter ang. re p a ra tio n af en vej t i l Nymalle.

(39)

35

4. 1769-1786. "Acta b e tr . d ie U nterhaltung der Postwege Norden u. Süden der S tad t Apenrade".

5. 1828-1909, "Acta b e tr . d ie Instandhaltung der Mauer zw. dem Rathhause u. dem T y r o ll'- schen Grundstück u. derjenigen in der Rat­

h a u sstra s se ".

6. 1832-1918. "Acta b e tr . d ie U nterhaltung des Strandweges bei Lensnack bezw. Ueber- lassung von Land an d ie Grunueigenthümer am Strandwege (Neuerweg) gegen Jä h rlic h e Abgaben".

7. 1845-1885. "Acta b e tr . ein d re ik a n t. Stück Land bei Paulsens S ch iffsw ert".

8. 1868. Ang. en kloak f r a rådhuset t i l Sønderbro.

7 6 .e. 1762-1854. Regnskaber vedr. veje ... 1 pk.

7 6 .f . 1844-1845, 1863-1869. Sager ang. p ro jek tered e jern b an er

og h e s te - je r n b a n e n ... .... 1 pk.

77.1. 1709. "Wegen E inrichtung ein es Korn-Magazins in der S tad t" . . . 1 pk.

Anm. Indeholder fo rte g n e ls e over byens indbyggere og oplysninger om f o l k e t a l l e t .

77.2. 1 7 2 0 -1 8 3 1 ."...wegen der Erndten, Aus-u. Zufuhr u. Aufbewahrung

von G etreide u. sonstigen Lebensbedürfnisse" ... 1 pk.

78-79. 1714-1845. P r is e r på korn og andre levnedsm idler . . . 1 pk.

Indhold:

78. 1714-1:845. "G etreide-u. V ictualien P re is e " .

(40)

79. 1733-1845. "V erzeichnisse der markt­

gängigen P re is e " .

60. 1698-184-5. "Brod-Taxen"... 1 pk.

81. 1618-184-0. Ang. forprang og opkøb a f varer på S k ib b ro e n ...1 pk.

84. 1708-1804. Sager vedr. apoteket ... . ... 1 pk.

85. 1835 5 /2 . O verrettens dom i sagen vedr. b e s tik k e ls e r

på la n d m ilitæ rs e s s io n e n ... 1 h f t Anm. Blandt de dømte var d r. Neuber,

Åbenrå.

86. 1614-1818. "Wundärtzte u. Barbier-Aemter" (k iru rg e r) ... . 1 pk.

87. 1741-1845. "Correspondenz u. Normativa in Beziehung

auf Gemüthskranken u. das Irren h au s"... 1 pk.

92a. 1654-1799. Korrespondence i karantæneanliggender . . . 1 pk.

92b. 1708-1712. "Anordnungen u . R escrip te wegen

P estk ran k h eit im Auslande"... 1 pk.

94a. 1714-1822. B ekendtgørelser ang. s m itte fa rlig e s te d e r . . . . . . 1 pk.

95. 1698-1837. "Oustirungswesen, Maass u.Gewicht" . ... 1 pk.

99a.1650-1817. K o l l e k t e r ... ..1 pk.

102. 1669-1845. "Brandsachen. Normativa" . . . ... 1 pk.

103. 1-14. 1744-1899. B ran d tak satio n sp ro to k o ller ... 14 bd.

Anm. I n d t il 1770 23/4 kun byens 4 f j e r ­ din g er, d e re f te r t i l l i g e Slotsgade.

Nemlig;

1. 1744-1754 ...

Anm. Taksationer 1744 og 1751.

1 bd.

(41)

37

2. 1754-1764 { ? ) . . . . , . . . i bd.

3. 1764 (?)-1775 . . . 1 bd.

Anm. 1770 23/4 er Slotsgade b lev e t ta k s e re t og in d fø rt i byens brand­

tak satio n sp ro to k o l .

4. 1775-1785... .1 bd.

5. 1785-1795... .1 bd.

6. 1795-1805 . . . > . . . . » 1 bd.

7. 1805-1815. . . . .1 bd.

Anm. Kun over byens 4 fje rd in g e r, ikke over Slotsgade.

8. 1815-1825... 1 bd.

Anm. I b in d et fin d es e t lægî Brand­

tak satio n sp ro to k o l fo r Slotsgade og Klingenberg 1821, samt nogle lø se p a p ire r.

9. 1825-1835 ... 1 bd.

10. 1835-1845. ... 1 bd.

11. 1845-1855 ... I bd.

12. 1855-1865 ... .... . . . 1 bd.

13-14. l a . 1871-1899... .... .2 bd.

Anm. 1. Bind: I - I I I k v a rte r.

2. " IV " og Slotsgade.

T ite l: "B rand-C ataster fü r d ie S tad t Apenrade".

(42)

15, ca. 187.’.-1898. B randtaksationsprotokol fo r

K o is tr u p ... . . . . 1 od.

10*. 1-13, 1776-1573. S ra n d fo rs ik rin g s p ro to k o lle r... 13 bd.

N splig:

1. 1776-1785... 1 bd.

2. 1785-1795 ... 1 bd.

3. 1795-1895... 1 bd.

Anm. In d lag t e t l ø s t lægs Brandfor­

s ik r in g s r e g is te r fo r Slotsgade 1800.

4. 1305 ... ... .... 1 bd.

5. 1813. "V erzeichnis des von Schleswig­

h o ls te in is c h Courant zu Reichsbank­

geld Silberw erth umgeschriebenen B rand-V ersicherungs-R egisters der

S tad t A penrade... 1 bd.

6. 1815-1825 ... 1 bd.

7. 1825... 1 bd.

8. 1835...1 bd.

9. 1 8 * 5 ... 1 bd.

10. 1853-1355 ... 1 bd.

11. 1855-1865 ... .1 bd.

12. 1865-ca. 1870 ... 1 bd.

13. ca. 1871-1873 . . . 1 bd.

(43)

39

104.14. 1765-1848. "Brandsachen: T axations-R egister u.

Veränderungs-Verzeichnisse" ... . 1 pk.

105.a-d . 1610-1861. Säger ang. de en k elte brande og

faren fo r b r a n d ... 1 pk.

Indhold:

a . l . 1610. "Wegen des grossen Brandes".

a. 2. 1610-1709. Akter ang. a fs k a ffe ls e a f s tr å ta g .

b. 1707-1714. "Acten wegen zweier grosse Feuersbrünste 1707, des deshalb bew il­

lig te n C o llecte u. 10 Jäh rrig en Abgabe- F r e ih e it" .

c. 1681, 1708, 1861. "Acten wegen s o n s ti­

ger B ran d fälle".

d. 1672-1712. Sager vedr. fa re fo r brand.

105. e - f . 1707. "C ollecten fü r d ie Abgebranten in der S tadt

Apenrade"...2 bd.

Nemlig:

e. 1707 ... .... 1 bd.

f . 1707 ... ... .... 1 bd.

106. a. 1729-1731. Ang. fo rsen d else a f mursten t i l

København . . . ... ... 1 pk.

106. b. 1742-1845. B ra n d fo rs ik rin g s s a g e r... 1 pk.

107. a . 1751-1861. "Correspondenz in B e tre ff der Zahlungen an die

Brandcasse der S tädte" ... 1 pk.

(44)

107. b -c. 1745-1767, 1808-1826. "H ebungsregister der

B rand-B eitragsgelder"... .... 2 pk.

Nemlig:

b. 1745-1767, 1808-1821 ... 1 pk.

c. 1822-1826... 1 pk.

108. 1698-1861. Slukningsredskaber og brandfolk ... , i pk.

109. 1787-1821. Brandsager: B e sig tig e lse s-in stru m e n te r ... I pk 110. a . 1860-1868. K vitteringsbog fo r s k o r s te n s f e je r e n ... . ,1 k l,

Anm. Aut. 28/2 1860.

113. 1864-1867. S tr a n d s a g e r ... ... 1 pk.

114. a. 1644-1869. Sager ang. fremmedes b o sæ ttelse,

udvandring og u d v is n in g ... I pk.

114.b. 1769-1845. Ang. fo lk e tæ llin g e r og s t a t i s t i s k e

o p ly s n in g e r ... . . 1 pk.

Anm. Selve fo lk etæ llin g ern e e r u d tag et og anbragt fo r s ig .

Indhold:

1769, 1835-1845. Sager vedr. fo lk e tæ llin ­ gerne.

1827-1844. S ta ti s t i s k e oplysninger vedr.

Åbenrå by (in d h en tet af amtmand Rosen).

114.c . 1769, 1803, 1835, 1840 og 1845. F o lk e tæ llin g e r ... 2 pkr. i c«

Nemlig:

1769 ... 1 bd.

1803 ... 1 pk.

1835, 1840 og 1845 . . . 1 pk.

Anm. Udtaget og anbragt mellem fo lk e tæ l­

lin g e rn e.

(45)

41

115. 1676, 1694, 1798-1865. Sager ang. pressen,

videnskab og kunst ... .... . 1 pk.

Anm. Indeholder b l. a. en del oplysninger om Frederik F ischer og hans bladvirksomhed.

V III.

119. a -b . 1626-1816. Ordiner og ekstraordinæ r

K o n tr ib u tio n ... 2 pkr.

Nemlig:

a. 1626-1689 ... 1 pk.

b. 1690-1816... 1 pk.

119. c. 1621-1753. ”Die P rin z essin -S teu e r b e tre ffe n d ” . . . ... 1 pk.

120. a . 1713-1744. Krigs-formue- og næ ringsskat ...1 pk.

120. b. 1789. Formue-, indkomst- og n æ rin g s s k a t...1 pk.

121. a . 1805. ”Copia der Haussteuer R eg ister der S tad t

A p en rad e"... 1 bd.

121.b -c. (1856) ”H u u ssk atreg lster fo r Staden Åbenrå”...2 bd.

Anm. Det ene a f de to eksem plarer (b) e r v id e re fø rt t i l ca. 1869.

121.d . l . "Af- og t il g a n g s l is te r t i l d e t i å r e t 1856 formerede

nye H u u ssk atreg lster fo r Staden Aabenraa” ... 1 h f t.

121.d .2. 1855/1856. ”O p p eb ø rselsreg lster a f r e a ls k a tte r i

Apenrade b y " . . ... ..1 læg 1 2 1 ierf. 1867. "H ebeliste über d ire c te n neuen Steuern

in der O rtsch aft A p en rad e"... ... 2 bd.

Nemlig:

e. 1-3. K varter ... 1 bd.

(46)

f . 4. k y a rtç r & Slotsgade . . . . . . . 1 bd.

121.g. 1869. "K lassen steu erro lle d e r .. S tad t Apenrade . . . . Anra. Udfærdiget 1868.

121.h. 1869. "Apenrade G ew erbesteuerrolle" ...

121.1. 1865-1868. Af- og til g a n g s l is te r t i l hus-, og k la s s e s k a t­

re g is tre n e ... ...

125.a -c . 1716-1836. (d iv . å r) K opskatregistre . . . ...

1 bd.

1 bd.

1 pk.

3 pkr.

Nemlig:

1716-1720 . . . .1 pk.

1763-1764 . . . ...1 pk.

1775/76, 1780, 1795', 1831*

1833-36 og u .d ... 1 pk.

126.a-d . 1785-1845. Af- og t il g a n g s l is te r t i l kopskat-

re g is tre n e . . . . . . . . . . Nemlig:

a. 1785-1793 . . . . . . . . , . .1 pk.

b. 1794-1805 ...1 pk.

c. 1806-1817 . . . ... . . . .1 pk.

d. 1818-1845 ...1 pk.

127. 1861. "Brevvexling i Kammer-, F in an ts og Møntsager". . ...

133. a. 1837-1849. Bankrenter ... . . ... ...

134. 1743-1842. "Konigl. Anleihen u. von den Finanzen

b e w illig te n Anleihen b e tr ." . . ... . . . , . . . . 137. 1739-1850. S3ger ang. den alm indelige og borger-

enkekassen ... ... ... ...

4 pkr.

, 1 pk.

1 pk.

J1 pk.

.1 pk.

(47)

43

138. (1473) 16o8-185o. Ang. kgl. fo rp a g te rjo rd e r 1

amtet samt k g l, og p riv a t-m ø lle F ... ... 1 pk.

Anm.2 Heri to "A kthæ fter"» d et ene om vindmøllen ved Sønderport, d e t andet cm S lo ts - og Nymølle.

139. a . 1607-1711. 1633-1841. og u . d. Sager ang byens græsnings-

re ttig h e d e r ... ... 1 pk.

Anm. : Heri e t "Akthæfte” : ”Die Weide- g e rc e h tig k e it im Süderholz. Verein­

b a rte Abfindung fü r d ieselb e m it mehreren Bürgern p . p . ”.

140. a. 1610-1903. Sager eng. Sønderskoven og Hjelmskov ... .. 1 pk.

Anm.: Indeholder også en k elte sag er, som både angår Ssndsr- og Msrresko- ven. Heri e t akthæ fte: "Die Siider- holz-LSndereien bezw. Instandsetzung der Einfriedungen d erselb en ” .

140. b. 1690-1830. Sager ang Nerreskoven ... ...1 pk.

141. a . 1743-1867. Sager ang. "Norder-u. Süder Stadt-Made"

og L in d sn ak k e ... ... .. 1 pk.

141.b. 1788-1872. Kilens inddæmning og u d tø rrin g ... 1 pk.

IX.

144. 1765-1839. Sager ang. b r e v s k i ll i n g e n ... 1 pk.

147. 1838-1868. Sager vedr. postvæsnet ... 1 pk.

148. 1801-1845. Sager ang. ægter ... 1 pk.

Indhold:

1806-1845. "Correspondenz u. Anordnungen ln B e tre ff des Fuhrwesens".

1801-1845, Æ g tlis te r.

(48)

150. 1609-1868. Sager vedr. to ld og to ld v æ s e n ... 1 pk.

151. a-b . 1797-1833. S k ib sfra g t- og p a s a f g if te r ... 2 pkr.

Nemlig:

a. 1797-1805 ... 1 pk.

b. 1806-1833... 1 pk.

153.a . 1777-1837. "Wegen der Waage u. der Wäger­

m eister B edienung"... 1 pk.

153. b. 1847-1848. "Bau ein es Wägehauses u. ein es

Z o llp ac k h a u ses"... ... ... 1 pk.

XI.

154. a -b . 1685-1860. Almindelige bestemmelser om

s k i b s f a r t e n ... 2 pkr.

Nemlig:

a. 1685-1799 ... 1 pk.

b. 1800-1860... 1 pk.

154.e. 1794-1811. Sager ang. kapervæsnet ... 1 pk.

155.1. 1738-1748. "Protocollum des Commercen C o lle g ii

der S tad t Apenrade"... 1 bd.

155.2-3. 1726-1773. Sager ang. kommercekollegiet og

sk ip p e rla v et ... 1 pk.

Indhold:

2. 1738-1773. "Commerz-Collegium".

3. 1726-1733. Ang. sk ip p e rla v et (som ikke blev o p r e t t e t ) .

(49)

45

156. 1743-1867. Angående udenlandske handels­

k o n su la te r... 1 pk 157. a -c . 1659-1867. Sager vedr. s k ib sfa rte n

(sæ rlig e forhold ) ... ... 3 pk Nemlig:

a. 1659-1769... 1 pk.

b. 1770-1817... 1 pk.

c. 1813-1867... 1 pk.

157. d -e. 1713-1715. F o rs k e llig t vedr. s k ib s f a r te n ... . 1 pk Indhold:

d. 1714-1715. ’’Verbot des Verkehrs mit Schweden nebst Licenz fü r mehrere Apenradsr Fahrzeugs?’.

e. 1713. ”Beschlagnahme der S ch iffe behufe ein es Korn-Transportea” . Anm. ang. sk ib s fa rte n se også n r. 167c.

158. 1670-1784. Sager ang. sk ib slastp en g e a f Åbenrå s k ib e ... 1 pk 16o, 162. 1765-1856. Sager ang, søpas og c e r t i f i k a t e r . ... 1 pk

Indhold:

16o. 1711-1785, 18o7. Korrespondance ang. søpas og c e r t i f i k a t e r . 162.a.l756-18o7. Kgl. søpas.

162.b.l7o5-1787, 1854-56. C e r tif ik a te r . 162.c . 1841. Søpas u d sted t a f Åbenrå by.

163. 1823, 1837-1848. "B iel-u . rek o n stru c tio n s B rie fe ” ... ... 1 pk

(50)

164.a-b . 1851-1865. F orhyringskontrakter og afm ønstrings-

a t t e s t e r ... 1 pk.

Indholds

a. 1851-1867. Forhyringskontrakter.

b. 1868-1869. A fm ø n strin g sattester.

164. c. 1846-1857. "P ro to co ll über aus-u. abgemusterte

Mannschaft" . . . ... 1 bd.

165. a -e . 1713, 1745-1748, 1764-1847. S k i b s l i s t e r . ... 5 pkr.

Nemlig:

a. 1713, 1745-48, 1764-1780 ... 1 pk.

b. 1781-1789 ...1 pk.

c. 1790-1800 ... 1 pk.

d. 1801-1818... 1 pk.

e. 1819-1827, 1829-43, 1846-47... 1 pk.

165. f . c a. 1864-1867. S tam liste over sk ib s fø re re , der e r

borgere i staden Åbenrå... . . . 1 h f t . 166. 1759-1810. L is te r over skibenes mandskab ... 1 pk.

167. a. (164D-1837. "P ro to co ll u. Nachrichten wegen des Havens u. der Schif f-Brücken der S tad t

A p en rad e"... . . . . 1 bd.

Anm. Bagi bro- og havneregnskaber (med an teg n elser) 1746-1756.

167.b. 1741-1867. Havne- og brosager ... 1 pk.

167.c. 1859-1871. " S c h iffa h rt-, Hafen-u. Brückehsàchen"... 1 pk.

(51)

47

168. 1835-1872. "Acten b e tr . Hafen-u. Brückenrechnung" ... 1 pk 169. 1619-1867. Uge- og årsmarkeder ... . . . .1 pk 170. 1746-1776. Sager ang. handelen med engelsk s a l t ...1 pk 171. a-b . 1644-1845. Sager ang. bryggeri og brænderi samt

vin- og bræ ndevinshandel... 1 pk Indhold:

a. 1698-1845. "Wegen Brauereyen u. Brennereyen".

b. 1644-1842. "Correspondenz in b e tr . des con- c e s s io n irte n Wein- u. französischen Brannt- Wein-Handels".

172. 1760-1820. Ang. handel med m anufakturvarer og v arer fra

indenlandske fab rik k e r ... 1 pk 173. 1672-1873. Ang. to b ak sfab rik atio n og tobakshandel ... . . . 1 pk 174. 1641-1863. Sager vedr. handel... l p k 175. a. 1735-1836. "Nachrichten über Lage u. Zustand der S tadt

in Absicht auf Handel, S c h iffa h rt, Fabriken,

Manufacturen p . p . " ... 1 pk 175.b. 1807-1844. Indberetninger om fa b rik k e r, g a rv e rie r m.m...1 pk 175. c. 1787, 1803, 1824-1864. Sager ang. sk ib sb y g g eriet . . . .1 pk 176. 1800-1841. K ræ m m erlister... ... 1 pk

X II.

177. 1664-1847. Almindelige sager ang. håndværksforholdene , ... 1 pk

(52)

178. 1633-1853. Sager ang. skræddere og skræ dderlavet . . . 1 pk.

179. (1496), 1620-1847. Sager vedr. skomagerlavet og

skom agere...1 pk.

180. 1673-1847. Sager ang. smeden og smedelavet ... . 1 pk.

181. 1676-1843. Sager ang. bagerne og b a g e r l a v e t ... .1 pk.

182. 1692-1848. Sager ang. sla g te rn e ... ... 1 pk.

183. 1723-1868. Snedkere, sk ib s- og h u s tø m re re ... 1 pk.

184-185. 1686-1848. Sager ang. reb slag ern e, feldberederne

og handskemagerne ... 1 pk.

Indhold:

184. 1686-1848. Rebslagerne og re b s la g e r­

la v e t.

185. 17o3-1845. Feldberederne og handske­

magerne og deres la v .

186. 1704-1824. Farvere, katun- og læ rred stry k k ere ... 1 pk.

187-203. 1638-1845. Sager ang. f o rs k e llig e håndværksgrene ... 1 pk.

Indhold:

187. 1717-1843. Murere.

188. 1727-1843. Bødkerne og bødkerlavet.

189. 1735-1843. Bogbindere.

190. 1732-1842. Urmagere og guldsmede.

191. 1717-1836. Kobbersmede.

192. 1761-1833. Sadelmagere.

(53)

W

193. 1744-1804.

194. 1673-18'+!.

193. 1744-1645.

1% . .1713-1771.

197. 1823-1841.

198. 1684-1754.

199. 1764-1844.

200. 1736-1740.

201. 1638-1842.

202. 1732, 1739 203. 17ol-1733.

204. 1737-1792. Stadskokke . .

205. 1839.B orgerlige erhverv på

Hattemagere.

P o ttem a g e re .

ïobakssplndere.

G ie rn e stre.

Malers.

"Die B eu tler".

D rejere og stolem agere.

Kandestøbere & g ø r tie r e . S e jl- og knapmagere, vævere.

Parykmagere.

Orgelbyggere.

la n d e t 1 pk

207. a 1801-1344

207. b 1860-1857

F o rteg n elser over lan d m ilitæ rrese rv er,

som opholder sig i Åbenrå by . . . i ...

"Lægdsrulle fo r Aabenraa Amts 80.

U;gd Aabenraa B y " ... ...

Anm. Med a lf a b e tis k r e g is te r foran.

1 pk.

1 bd.

OK,

208. 1808. Sager vedr. m ilitæ rfo rh o ld i pk

(54)

209.a. 1849-1864. Regnskaber over u d g ifte r i fo rb in d else

med krigene og sager vedr. e rs ta tn in g e r ... 1 pk.

Indhold:

1. ”Special Rechnung über d ie durch den Krieg im Jahre 1849 der S tad t Apenrade erwachsenen Ausgaben".

2. "Rechnung der Kriegskasse von 13. Febr.

1864 b is 31. März 1866 (e g t. hørende t i l byregnskabet 1865/66).

3. 1865. F o rteg n elser over lev eran cer &

y d e lse r.

4. 1864. f f . Sager ang. e rs ta tn in g e rn e i fo rb in d else med krigen.

5. 1849. Beretning om lån t i l a t dække ud­

g ifte rn e t i l fo rp le jn in g a f r ig s tr o p ­ perne.

209.b. 13/2 1864-31/3 1866. "Kriegsrechnung der S tad t Apenrade" . . . 1 bd.

Anm. "Zur Stadtrechnung pro 1865/66 ge­

hörend".

210.a. 1801-1817. "Anlegung von B a tterie n u. Bau ein es

Wachthauses auf L en sn ack "... ... ...1 pk.

210.b. 1848. "Armatur-Buch fü r das H ospital zu A penrade... 1 bd.

Anm. F ortegnelse over tyske s o ld a te r, der har været in d la g t på h o s p ita le t.

211. 1744-1920. Sager vedr. s k y tte g ild e t ... 1 pk.

Anm. Fra "A kthefter".

XIV.

212. 1644-1764. Almindelige in d k v arterin g ssag er . . . ... 1 pk.

(55)

51

213. a . l . 1645-1707. Sager ang. in d k v a r te r in g e r ... 1 pk.

213.a2-d. 1712-1717. Sager ang. den s to re nordiske k rig

(isæ r in d k v arterin g er og l e v e r a n c e r ) ... 1 pk.

Indhold:

a. 2. 1712-1717. Sager vedr. in d k v arterin g er.

b. 1713-1717. "Fourage-u. V ic tu a lie -L ie fe - rungen".

c. 1713. "Rechnungen über den durch den Krieg erwachsenen Schaden".

d. 1714-1715. Sager vedr. indkvarteringen i Slotsgade.

213.e. 1728-1869. Sager vedr. in d k v a rte rin g e r og m ilitæ rk ø rs le r

samt kaserner m.m. ... . 1 pk.

213.f - g . 1808-1809. "Acten, L iste n , R egistern u. Berechnungen der a l l i i r t e n französischen u. spanischen

E inquartirung b e tre ffe n d 1’. ... ... 2 bd.

Nemlig:

f . 1808-1809... ... 1 bd.

Anm. Er o p rin d elig an la g t som Journal ("Eingekommene R eschripte u. deren Be­

antwortung" 1804-1805, f ø r t bagfra

"Angesetzte Termine, Beschlüsse u. Ver­

abredungen" 1804-1805).

g. 1809 ... 1 bd.

214.a. 1713. In d k v a rte rin g s lis te ... 1 h f t . 214.b. 1808. In d k v a rte rin g s lis te . . ... ... 1 pk.

214.c r r . 1848-1865 og u .d . In d k v a rte rin g s lis te r . ... 15 bd*

Nemlig:

f o rts æ tte s

(56)

f o r t s a t . c. 1848-49. 2. k v a rte r . . . 1 bd.

d. 1848-49. Slotsgade og K olstrup. . . 1 bd.

e. 1864. O u li-se p tb r. 1. k v a rte r . . . 1 bd.

f . 1864. O ktbr.-decbr. 1. k v a rte r . . .1 bd.

g. 1864. " " 3. k v a rte r . . .1 bd.

h. 1864. " " 4. k v a rte r . . .1 bd.

1865. 1. k v a r t e r ... l b d . 1. 1865. 2. k v a rte r . ... ... 1 bd.

X ,, 1865. 3. k v a r t e r ... 1 bd.

k. 1865. 4. k v a rte r. . . . 1 bd.

l . 1865. Slotsgade . ... 1 bd.

m -q.u.d. 4. k v a rte r . . / . . ; . . . . 5 bd.

r . u .d . . . Î . . . i . . . 1 h f t.

214.s . 1864-1867. In d k v a rte rin g s lis te r ... 1 pk.

XV.

219. a-g . 1676-1865. S ø -in d ru lle rln g ssa g er ...7 prk Nemlig:

a. 1 6 7 6 -1 7 9 0 ... 1 pk.

b. 1791-1809... 1 pk.

c. 1810-1822. ... ...1 pk.

(57)

53

d. 1823-1841... 1 pk.

e. 1842-1845 . . ...1 pk.

f . 1846-1849... 1 pk.

g. 1851-1865... 1 pk.

220. a-b . 1745-1865. S ø -sessio n sp ro to k o ller og se s s io n s ­

p la k a te r m.m... 2 pkr.

Nemlig:

a. 1745-1845 ... 1 pk.

b. 1851-1865 ... ...1 pk.

221. a-b . 1716-1814. S ø ru lle r ... ... 2 pkr.

Nemlig:

1716-1776. (d iv . å r ) ... 1 pk.

1777-1814 " " ... 1 pk.

221. c -g . 1819-1865. S ø ru lle r fo r byen Å b e n rå ... 5 bd.

Nemlig:

c. 1819-1833... 1 bd.

Anm. T itel:"A penrade Byens S o e ro lle ".

d. ca. 1841-1865 ... 1 bd.

Anm. T ite l : "S eero lle der S tad t Apenrade".

e. 1860-1864... 1 bd.

Anm. T ite l:"S ø -R u lle fo r Aabenraa Amts 80. Lægd. Byen Aabenraa". Med vedlagt a lfa b e tis k r e g i s te r .

f . ca. 1863... 1 bd.

Anm. Defekt.

g. 1865 ... .... . . 1 bd

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Drejer det sig om værker, som er omfattet a f ophavsret, skal du

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Drejer det sig om værker, som er omfattet af ophavsret, skal

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er