• Ingen resultater fundet

Forretningsmodeller på det danske podcastmarked

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Forretningsmodeller på det danske podcastmarked"

Copied!
3
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Danish University Colleges

Forretningsmodeller på det danske podcastmarked

Sejersen, Thomas Spejlborg; Kammer, Aske Søndergaard

Publication date:

2021

Document Version

Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Citation for pulished version (APA):

Sejersen, T. S., & Kammer, A. S. (2021). Forretningsmodeller på det danske podcastmarked. Abstract fra SMiD 2021, Nyborg, Danmark.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Download policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Download date: 24. Mar. 2022

(2)

Abstract til SMiDs årsmøde 2021 Forfattere:

Thomas Spejlborg Sejersen Aske Kammer

Titel:

Forretningsmodeller på det danske podcastmarked Abstract:

I dette paper præsenterer vi resultaterne af den første videnskabelige analyse af forretningsmodeller på det danske podcastmarked.

De senere år har været præget af økonomisk og strukturel konsolidering på podcastmarkedet, hvor internationale aktører som Spotify og Amazon opkøber produktionsselskaber, og hvor Podimo siden 2019 har udgjort en infrastruktur for betaling til podcastere i Danmark. Samtidig har markedet udvidet sig, idet der udgives flere og flere podcasts, og flere og flere lytter til podcasts – og dem, der lytter, lytter mere (Slots- og Kulturstyrelsen, 2020).

Der tegner sig imidlertid et billede af et podcastmarked, som på den ene side er i vækst, men som på den anden side har den grundlæggende udfordring, at hverken producenter eller udgivere synes at have identificeret, hvordan podcasts gøres til ”a commercial productive practice and a medium for mass consumption” (Bonini, 2015: 22).

Den forskningsmæssige interesse i podcasts’ forretningsmæssige dimension synes imidlertid at være særdeles begrænset, idet fokus altovervejende har været på indhold og æstetik (se dog Berg, under udgivelse). Med dette paper tager vi dog et skridt i retning af at udfylde denne forskningsmæssige hvide plet, idet vi kortlægger det samlede danske podcastmarked og dets

forretningsmodeller. Vort forskningsspørgsmål er: Hvilke forretningsmodeller findes på det danske podcastmarked, og hvordan fordeler de sig på tværs af forskellige typer af aktører? Der er således tale om en overvejende deskriptiv undersøgelse, som skal danne grundlag for videre forskning (á la Cook, Geels

& Bakker, 2016).

Det danske podcastmarked består af omtrent 2.500 podcasts. Disse podcasts udgives af såvel ”institutionelle aktører” (såsom Danmarks Radio og Radio 4), uafhængige podcastere (eksempelvis Qvortrup Media og ”Fries Before Guys”) og et mellemlag af professionelle virksomheder, som hverken er ”glade amatører” eller store organisationer (eksempelvis Heartbeats og Mediano).

Undersøgelsens empiriske data består af besvarelser af spørgeskemaer, som er udsendt til alle aktive danske podcast-udgivere. I spørgeskemaet spørger vi ind til indtægtsstrømme, økonomisk performance og forretningsmæssige ambitioner, og på baggrund af de indkomne svar forventer vi at kunne analysere podcasts som et forretningsmæssigt fænomen. Ved indsendelsen af dette abstract er data-indsamlingen ikke afsluttet, og dataene er derfor af åbenlyse årsager endnu ikke analyseret.

Undersøgelsen vil bidrage med ny viden på to punkter: For det første udgør forarbejdet til spørgeskema-undersøgelsen den første videnskabelige

kortlægning af det samlede danske podcastmarked (se dog Ziengs, 2019, for et lignende bidrag). For det andet kan vi på baggrund af spørgeskema- undersøgelsen analysere og aftegne den forretningsmæssige situation på det danske podcastmarked.

Litteratur:

Berg, F. S. (under udgivelse). The Value of Authenticity and Intimacy: A case study of the Danish independent podcast Fries Before Guys’ utilization of Instagram. The Radio Journal.

(3)

Bonini, T. (2015). The ‘Second Age’ of Podcasting: Reframing Podcasting as a New Digital Mass Medium. Quaderns del CAC, 41 (XVIII), s. 21-30.

Cook, C., Geels, K., & Bakkers, P. (2016). Hyperlocal Revenues in the Uk and Europe. Mapping the road to sustainability and resilience. Nesta.

Slots-og Kulturstyrelsen. (2020). Radio og podcast 2020. Slots- og Kulturstyrelsen.

Ziengs, E. (2019). Dansk Podcast Analyse: Bagom Danske Podcastere. Nochmal.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Erik Gøbel: Danske i det nederlandske ostindiske kompagnis tjeneste i det 17. Artiklen fortæller, at mange af udlændingene var den danske konges undersåtter, og den fremdrager

Det sker vistnok ikke sjældent, at oplevelsen af en forfatter og hans bøger bliver forbundet med erindringen om udgaven, hvori han for første gang er blevet læst.. Ikke

Yderligere data om bifangst af hvaler er indsamlet af DTU Aquas observatører i forbindelse med dataindsamling på kommercielle fartøjer for bestemmelse af discard og landing af fisk i

[r]

FUHU’s arkiv samt eksisterende litteratur om både FUHU, Købmandsskolen og Handelshøjsko- len, afdækker artiklen foreningens internatio- nalt orienterede initiativer

struktur, proces og kultur. Empirisk bygger artikel på en lang række interviews med centrale aktører i og omkring det danske EU-formandskab foretaget siden begyndelsen af 2010

Gennemsejlingslodsningerne blev ikke konkurrenceudsat, og det er således fortsat kun DanPilot, som skal tilbyde lodsning til skibe, der gen- nemsejler dansk farvand.. Med regeringens

Eksempelvis vurderer i alt 30 % af de kommende studerende på socialrådgiveruddannelsen, at de helt perfekt eller i høj grad vil kunne forstå den sværeste litteratur i de første