Full text

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

D E T K O N G E L I G E B I B L I O T E K THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

(3)

S øy^LCtl-ijA,\^Losv\AJ

l O, T d n j , ' (fy lO- f*l,

t ° i l O .

(4)

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

130019386644

(5)

S0RDER3yLLflnD

J ,

(6)
(7)

S Ø N D E R J Y D E R !

H v a d S l æ g t l e d h a r t r o e t p a a , F æ d r e n e k æ m p e t o g

M o d r e n e g r æ d t f o r ,

H a a b e t , d e r h a r h a a r e t v o r e S ö n n e r o v e r K r i g o g D ö d , s k a l n u g a a i O p f y l d e l s e .

N u e r D a g e n d e r ! V i v i l H j e m !

(Af Sönderjydernes Valgopraab Februar 1920).

I

(8)
(9)

M E N U

P O S T E J E R M E D C H A M P I G N O N S

K O L D L A X . S A U C E H O L L A N D A I S E

L A M M E S T E G M E D B R . K A R T O F L E R O G G Y M Y S E

V A N I L L E - I S

K A F F E

I I

(10)
(11)

T ;

» K O N G E N « . . . .

» S Ø N D E R J Y L L A N D « .

» D A N M A R K « . . . .

» I S L A N D «

» N O R D E N S E N H E D « .

L E R :

( M i n i s t e r J . E . B Ö G G I L D )

( B a n U d i r e k t ö r L K A A B E R )

( H ö j e s t e r e t s s a g f ö r e r S V . B J Ö R N S S O N )

( D i r e k t o r E M I L N I E L S E N )

( K a p t a j n i M a r i n e n d e B A N G )

I I I

(12)
(13)

K O N G K R I S T I A N

( S y n g e s s t a a e n d e )

M e l o d i a f D . L . R o g e r t & J o h . H a r t m a n n .

K o n g K r i s t i a n s t o d v e d h ö j e n M a s t i R ö g o g D a m p .

H a n s V æ r g e h a m r e d e s a a f a s t , a t G o t h e n s H j æ l m o g H j e r n e b r a s t , D a s a n k h v e r t f j e n d t l i g t S p e j l o g M a s t

i R ö g o g D a m p .

F l y , s k r e g d e , f l y , h v a d f l y g t e k a n ! H v o s t a a r f o r D a n m a r k s K r i s t i a n

i K a m p ?

D u D a n s k e s V e j t i l R o s o g M a g t , s o r t l a d n e H a v !

M o d t a g d i n V e n , s o m u f o r s a g t t ö r m ö d e F a r e n m e d F o r a g t ,

s a a s t o l t , s o m d u , m o d S t o r m e n s M a g t , s o r t l a d n e H a v !

O g r a s k i g e n n e m L a r m o g S p i l o g K a m p o g S e j e r f ö r m i g t i l : :

m i n G r a v !

Johannes Ewald

I V

(14)

••••i

(15)

( E g e n M e l o d i ) .

I ^ e t h a v e r s a a n y l i g e n r e g n e t ,

d e t h a r s t o r m e t o g p i s k e t i v o r L u n d ; F r ø a f U g r æ s e r f o g e t o v e r H e g n e t — A a g p a a N a k k e o g L a a s f o r v o r M u n d .

A a r e t s L o b h a r s i n L o v , d e r b l e v l y s t i v o r S k o v —

a k , h v o r k o r t , i n d t i l a l t e r S t o r m e n s R o v : D e t h a r r e g n e t , — m e n R e g n e n g a v G r ø d e , d e t h a r s t o r m e t — m e n S t o r m e n g j o r d e s t æ r k . S o m d e t r o ' d e , a t S k o v e n a l t v a r ø d e ,

s a a ' d e V a a r k r a f t e n s s p i r e n d e V æ i k , F o r d e G a m l e , s o m f a l d t , e r d e r n y o v e r a l t ,

d e v i l m ø d e , h v e r G a n g d e r b l i v e r k a l d t . O g d e t r o ' d e , a t H j æ r t e b a a n d k a n b r i s t e , o g d e t r o ' d e , a t g l e m m e s k a n v o r R e l ! D e s k a l v i d e , d e a l d r i g s e r d e s i d s t e , d e s k a l v i d e , a t i n g e n b l i v e r t r æ t .

T h i s o m A a r e n e r a n d t , s a a s d e t : R a a n d e n e b a n d t ,

K r æ f t e r f ø d t e s f o r K r æ f t e r n e , s o m s v a n d t , D e k a n s p æ r r e m e d F a r v e r o g m e d P æ l e , d e k a n l o k k e m e d L ø f t e r o g m e d L ø n , — f æ l l e s S p r o g g i v e r v o r e T a n k e r M æ l e , f æ l l e s V i l j e g ø r K a m p d a g e n s k ö n .

N y e S t r i d s m æ n d s k a l d e r , n y e S t r i d s m æ n d s k a l h e r

s l u t t e K r e d s o m d e n F a n e , v i h a r k æ r .

Johan Ollosen.

(16)

• i • *' •; ' • ' -•» i-.o

IHHHHHHHHHII

(17)

I S L A N D T I L S O N D E R J Y L L A N D

GUNNAR GUNNARSÜN

DIGTET TIL D. I. S.

Mel.: I alle de Riger og Lande.

V e l k o m m e n , m i n S ö s t e r t i l b a g e , V e l m ö d t i N o r d e n p a a n y . A f M ö r k e t s o g D ö d e n s D a g e R a n d t N y t i d e n s M o r g e n g r y . D i n S k æ b n e b l e v : t a a l e o g t i e , — H v e r T r æ n g s e l g ö d K r a f t i d i n R o d . D i n F r i h e d d u v a n d t v e d a t v i e T i l F j e n d e n d i n Æ r e , d i t B l o d . D i t H j æ r t e e r h æ r d e t o g p r ö v e t , D i n V i l j e e r u d e l t o g e e n ; D e n t u n g e s t e P l i g t h a r d u ö v e t O g t v e t t e t i B l o d d i g r e n . V e l k o m m e n d a , S ö s t e r t i l b a g e , V e l m ö d t i N o r d e n p a a n y ! V e l m ö d t t i l d e g o d e D a g e , S o m v a r s l e s a f F r i h e d e n s G r y .

V I

(18)
(19)

T I L D A N M A R K

EN HILSEN FRA ISLAND PAA GENFORENINGSDAGEN 17. JUNI 1920

Mel.: Langt höjere Bjerge saa vide paa Jord.

r ) e n r a n e d e D a t t e r e r f r e l s t k o m m e t h j e m — 0 F r y d f o r d e n a l d r e n d e M o d e r ! —

A f T r æ n g s l e r n e s N a t e r n u D a g e n b r u d t f r e m , d a m o d e s k a n S ö s t e r o g B r o d e r

o g t a g e h i n a n d e n ö m t i F a v n , f o r g l e m m e n d e P J a g e r , S o r g o g S a v n .

V e l m ö d e r h u n f r e m l i d t b l e g o m s i n K i n d , l i d t m æ r k e t a f s a v n f y l d t e D a g e ,

h v o r L æ n g s e l o g G r a a d k n u g e d D a t t e r e n s S i n d , S k ö n t T a a r e r n e h o l d t e s t i l b a g e .

M e n u f o r a n d r e t i S j æ l e n s G r u n d h u n f a v n e r s i n M o r i d e n n e S t u n d . T i f i k h u n e n d p r ö v e d e t u n g e s t e K a a r , o g m æ t t e s a f P l a g e r s a a s v a r e ,

o m G e n f o r e n i n g e n s s o l r i g e V a a r h u n H a a b e t d o g a l d r i g l o d f a r e ;

m e n H a a b e t g a v L i n d r i n g , i h v a d h u n l e d , m e n s t a p p e r t h u n f o r s i n Æ r e s t r e d .

D e t H a a b e r n u o p f y l d t ; d e n D a t t e r f o r t h j e m , s k ö n V i r k e l i g h e d e r d e n T a n k e ,

s o m f ö r n æ s t e n v a n t r o m a n h v i s k e d e f r e m : F i a D v b b ö l s d e n s k o v k l æ d t e B a n k e ,

h v o r D a n e r b l o d é n G a n g i S t r ö m m e f l ö d , n u D a n n e b r o g v a j e r h v i d o g i ö d ! D e n v a j e r f r a H y t t e , d e n v a j e r f r a S l o t , d e n y a j e r , h v o r f ö r d e n b l e v s m æ d e t , o g » Ö r n e n « d e r n e d e n u M i n d e e r b l o t ,

— s a a g i k d e t s o m D i g t e r n e k v æ d e t . T i l y d e r n u S a n g e n i D a n e v a n g .

— m a n g i v e m a a e f t e r f o r H j e r t e t s T r a n g . V i d e l e r d i n G l æ d e , v o r S ö s t e r s a a k æ r , s o m a t t e r f i k L o v t i l a t f a v n e

d e n D a t t e r , s o m s t o d d i t H j e r t e s a a n æ r , — d e B ö r n , D u s a a l æ n g e m o n s a v n e ;

v i d e l e r d i n F r y d a f H j e r t e t s G r u n d , 1 G e n f o r e n i n g e n s M o r g e n s t u n d .

D u s t o l e d p a a S e j e r f o r S a n d h e d o g B e t , D u s t o l e d p a a » d e n g a m l e a f D a g e « , D u b a d o g D u h a a b e d , D u b l e v i k k e t r æ t , t i f i k D u o g s a a G l æ d e n a t s m a g e .

M a n h ö s t e r j o a l t i d s o m m a n s a a r , d e n S a n d h e d d u h e r b e k r æ f t e t f a a r . F r a I s l a n d s d e n s n e d æ k t e K l i p p e b a r m , s o m n y s D u g a v d e t s F r i h e d t i l b a g e , s k a l l y d e e n H i l s e n r e t s ö s t e r l i g v a r m m e d O n s k e r f o r d e k o m m e n d e D a g e : G u d s i g n e d i t F o l k y e d S k o v o g S t r a n d , G u d s i g n e v o r t k æ r e F o r b u n d s l a n d .

V I I

(20)
(21)

D E R E R E T Y N D I G T L A N D

(Synges staaende).

Melodi af H. E. Kröger.

I ) e r e r e t y n d i g t L a n d , d e r s t a a r m e d b r e d e B ö g e

n æ r s a l t e n Ö s t e r s t r a n d : d e t b u g t e r s i g i B a k k e , D a l , d e t h e d d e r g a m l e D a n m a r k ,

o g d e t e r F r e j a s S a l . D e r s a d i f o r d u m s T i d d e h a r n i s k k l æ d t e K æ m p e r ,

u d h v i l e d e f r a S t r i d ;

s a a d r o g d e f r e m t i l F j e n d e r s M é n , n u h v i l e d e r e s B e n e

b a g H ö j e n s B a v t a s t e n . D e t L a n d e n d n u e r s k ö n t , t h i b l a a s i g S ö e n b æ l t e r ,

o g L ö v e t s t a a r s a a g r ö n t : o g æ d l e K v i n d e r , s k ö n n e M ö e r , o g M æ n d o g r a s k e S v e n d e

b e b o d e D a n s k e s O e r . V o r t S p r o g e r s t æ r k t o g b l ö d t , v o r T r o e r r e n o g l u t r e t ,

o g M o d e t e r e j d ö d t .

V o r t g a m l e D a n m a r k s k a l b e s t a a s a a l æ n g e B ö g e n s p e j l e r

s i n T o p i B o l g e n b l a a . A. Oehlenschläger.

V I I I

(22)
(23)

O , G U D V O R S L A N D S .

(Synges staaende).

0 , G u ö v o r s l a n d s ! ö , l a n d s v o r s G u ö , v é r l o f u m p i t t h e i l a g a , h e i l a g a n a f n ! U r s ö l k e r f u m h i m n a n n a h n ^ t a p é r k r a n s p i n i r h e r s k a r a r , t i m a n n a s a f n !

F y r i r p é r e r e i n n d a g u r s e i n p ü s u n d å r , o g p ü s u n d å r d a g u r e i m e i r ,

e i t t e i l i f ö a r s m å b l o m m e ö t i t r a n d i t å r , s e m t i l b i ö u r G u ö s i n n o g d e y r .

I s l a n d s p ü s u n d å r

e i t t e i l i f ö a r s m a b l ö m m e ö t i t r a n d i t å r , s e m t i l b i ö u r G u ö s i n n o g d e y r . O , G u ö ! ö , G u ö ! v é r f ö l l u m f r a m

o g f ö r n u m p é r b r e n n a n d i , b r e n n a n d i s å l , G u ö f a ö i r , v o r D r o t t i n n f r å k y n i t i l k y n s , o g v é r k v ö k u m v o r t h e l g a s t a m å l ; v é r k v ö k u m o g p ö k k u m i p ü s u n d å r , p v i p ü e r t v o r t e i n a s t a s k j ö l ;

v é r k v ö k u m o g p ö k k u m m e ö t i t r a n d i t å r , p v i p ü t i l b j ö s t v o r t f o r l a g a h j ö l .

I s l a n d s p ü s u n d å r

v o r u m o r g u n s i n s h ü m k ö l d u , h r y n j a n d i t å r , s e m h i t n a v i ö s k i n a n d i s o l .

O , G u ö v o r s l a n d s ! 6 , l a n d s v o r s G u ö , v é r l i f u m s e m b l a k t a n d i , b l a k t a n d i s t r å ; v é r d e y j u m e f p ü e r t e i I j ö s p a ö o g l i f , s e m a ö l y f t i r o s s d u f t i n u f r å ;

ö , v e r t p ü h v e r n m o r g u n v o r t l j ü f a s t a l i f , v o r l e i ö t o g i ' 1 d a g a n n a p r a u t ,

o g å k v ö l d i n v o r h i m n e s k a h v i l d o g v o r h i l f , o g v o r h e r t o g i , å p j ö ö l i f s i n s b r a u t ;

I s l a n d s p ü s u n d å r

v e r ö i g r ö a n d i p j ö ö l i f m e ö p v e r r a n d i t å r , s e m p r o s k a s t å g u ö s - r i k i s b r a u t .

AI. Jochumsson.

I X

(24)
(25)

D U G A M L A , D U F R I A

Svensk Folkemelodi.

D u gamla, du fria, du fjällhöga Nord du tysta, du glädjerika sköna!

Jag hälsar dig, vünasta land uppå jord, din sol, din himmel, dina iingdar gröna!

D u tronar på minnen från fornstora dar,

då iirat ditt namn flog over jorden.

Jag vet, att du är, ocli du blir, hvad du var.

Ack, jag vill leva, jag vill dö i Norden!

R. Dybeck.

X

(26)
(27)

M U S I K P R O G R A M

(DIRIGENT HR. P. O. BERNBURG).

1 . J F R Ö L I C H : 2 . C . B L O M : 3 . P . W E N R I C H : 4 . S . A N D E R S E N : 5 . M D U G A N E : 6. V

7 . L U M B Y E : 8 . A . L E H Å R : 9 . L . M Ö L L E R : 1 0 . E A S C H E R : 1 1 . M . - B A R T H O L D Y : 1 2 . L . T H E I M I R : 1 3 . P . M A S C A G N I : 1 4 . A . E C K S T E I N : 1 5 V

1 6 . G . S O U S A : 1 7 . V . H A N S E N : 1 8 P . S O U S A : 1 9 . C E R I C H S E N : 2 0 . G . V E N N E R B E R G : 2 1 . R A F F :

2 2 . K . L O G A Y : 2 3 . E . B E N D E R U P :

R i b e r h u s M a r s c h . M e n s N o r d h a v e t b r u s e r . I n t e r m e z z o .

K l o k k e , r i n g F r e d . T h e g i r l s o f A m e r i c a .

O l d e n b u r g e r R e g i m e n t s M a r s c h . D r ö m m e b i l l e d e r .

S m i l .

V i e l s k e v o r t L a n d . S o n g e d ' a m o u r .

E n S k æ r s o m m e r n a t s d r o m . E r a t o .

I n t e r m e z z o . M a r s c h .

D a n s k e M e l o d i e r M a r s c h .

A l e n e T o . M a r s c h . E n t r ' a c t e H ö r o s s S v e a . C a v a t i n a .

M i s s o u r i . L i b e r t y .

X I

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

G u t e n b e r g 1 9 2 0 .

(33)
(34)

um««

[iwmm

juiyiHwiH

Figure

Updating...

References

Related subjects :