• Ingen resultater fundet

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library"

Copied!
26
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

N

(4)

S-4'

(5)

r i ^ i E

m i » £

K V C H t T B Y ^ N I M ^ e N 2 7 . A P a , i l . - 1 0 . M A 7

nt

(6)

UNDER CLEMENSBHO

S T O R T L A G E R A F M O D E R N E B I L L E D E R

OG R A M M E R

«ls FARVEMØLLEN

Ø S T E R G A D E 2 6 .". T E L E F O N 5 3 5 6

KUNSTMALERARTIKLER MALERVARER

TAPETER

(7)

„ F R I E J Y D S K E M A L E M E " S

FORAAMSUDSTILLING

UJsk ingen arhoLdes I A a n u s \ Kuns bygning 27. April lii 10. riaj inci. daglig 10—15.

UJsllll ingen lilpellelagl af;

MARTINUS H O U G A A R D , PETER HOLH, MARTIN K A A L U N D J Ø R G E N S E N

Kalalogels O

ASGER n U C N I T S C N

atalogets WmsLagstegning:

k l i c h é e r : A. H a m m e r s c h m i d t , A a r h u s , s a m t B u c h t r u p , A a r h u s .

T r y k : A . B e r n h . L a r s e n , S i l k e b o r g .

(8)

M A R T I N K A A L U D - J Ø R G E N S E N : N r . 58. M o d e l .

(9)

; ' " H m j er eksisterer en D e l Ord, som i Løbet af kort Tid llll I forfalder og u d g a a r af Sproget, i hvert Fald af den

j daglige Tale. Et af disse degenererende O r d er l l l l l l l l » Y d m y g h e d « . Det ligger naturligvis i, at der ikke mere er saa megen Brug for det Ord. Tiden er løbet fra det, og n a a r det anvendes, kaster det let et Skær af K o m i k over Personen, der bruger det. Det virker sentimentalt

— der er ikke længer ordentlige, fornuftige og tænkende M e n n e s k e r , der gaar r u n d t og er y d m y g e .

Verden h a r udvidet sig meget i den sidste M e n n e s k e a l d e r ; der er opstaaet saa m a n g e Problemer, som det er u m u l i g t at sætte sig i n d i, at m a n er n ø d t til at antage færdiglavede M e n i n g e r , hvis m a n overhovedet vil tale med. Vi m a a i n o g e n M a a d e have Lov til at rette os efter, h v a d Autorite- terne siger.

O g saa eksisterer der d o g e n d n u her i Verden M a d , som m a n selv bør g u m l e i Y d m y g h e d — som andre ikke bør tygge for E n .

En Kunstners Produktion bør m a n ikke d ø m m e efter, o m en eller a n d e n Kritiker har fundet den v æ r d i g til u g eller k u n til et m d l . Et enkelt Menneskes Bevidsthed, selv en Kritikers, er j o k u n en snæver H u l v e j , som hele d e n bil- dende Kunsts store H ø l æ s vanskeligt k a n passere i g e n n e m . Bare en lille D e l deraf k a n faa Plads. K u n den m e d det opfattende M e n n e s k e beslægtede K u n s t er h a n i Stand til at faa det fulde Udbytte af.

Et M a l e r i er et y d m y g t B u d s k a b fra et M e n n e s k e til et andet. Det skal fortælle en S t e m n i n g , lys eller mørk, en S t e m n i n g , det har været K u n s t n e r e n m a g t p a a l i g g e n d e at faa meddelt. M a a s k e lykkes det h a m ikke at faa H a n s e n til at opleve den, m e n derfor er det j o ikke udelukket, at det giver Resultat m e d Petersen.

O g hvis H a n s e n h a v d e haft T a a l m o d i g h e d og y d m y g t vilde a a b n e sit S i n d — saa m a a s k e ogsaa h a n k u n d e have faaet G l æ d e af Billedet. M a n k a n j o a l d r i g vide. M e n u d e n Y d m y g h e d gaar det ikke. U d e n Y d m y g h e d bliver vi Gram- m o f o n p l a d e r eller maaske oven i Købet h u m o r i s t i s k indstillet og ser Sildeslat, n a a r en M a l e r har set en S o l n e d g a n g . D u skal se p a a Billederne m e d stille Sind, og det er — Y d m y g h e d .

E R I K B O S T R U P .

(10)

m

"rft-:

if^f . i . .

r r

I-E

t t

m

(11)

T H O R V A L D H A N S E N : N r . 33. O p s t i l l i n g . 1

Malere.

HOLGER D A L L :

Puggaardsgade 6', K ø b e n h a v n .

1. Boulevarden i Regnvejr 200

2. Opstilling 75 3. Lille Pige 100 4. Ung Mand (Skitse) 50

5. Landevejen 75 6. Ung Pige 80 EJNAR EISING:

P a l u d a n Mullersvej 1, K ø b e n h a v n .

7. Fra Pikerbakken ved Frederiksh.

U d s t . K u n s t n e r n e s E f t e r a a r s u d s t . P r i v a t e j e

8. Vinter i Sydsjælland privateje 9. Klitter ved Blokhus, Formiddag 350

10. Vesterhavet, Formiddag. Blokhus 250

11. Vej mod Blokhus 175 12. Portræt af Forf. Felix Nørgaard

T i l h . F o r f a t t e r e n .

(12)

H E N R I K H A N S E N : N r . 37. A f t e n l y s .

KRISTIAN FREDERIKSEN:

Anker H e e g a a r d s g a d e 2, K ø b e n h a v n V.

13. Interiør 14. do.

15. Klitter, Lønstrup 16. Skrænter, do.

17. Foraar, Dyrehaven 18. do. do.

600

200

300 100 100

85

EMIEL HANSEN:

Eckersbergsgade 29, A a r h u s .

19. Emaus

20. Foraarslandskab 21. Kvinde med Sytøj 22. Figurkomposition I 23. Opstilling

24. Opstilling

1200

1000

500

200

350

200

(13)

Cafe-Restauration.

T e g n i n g a f M A R T I N U S H O U G A A R D .

HENRIK HANSEN

A a b y h ø j .

25. Vinterbillede 26. Foraar ved Aaen.

27. Aftenlys 28. Studie 29. Aprilsvejr 30. Studie

200

500

200

150 300

200

THORVALD HANSEN:

Vestergade 69, A a r h u s .

31. Kay 32. Emma

33. Opstilling med Citroner

125

125

(14)

"Spækhøkerbutik.

T e g n i n g a f M A R T I N U S H O U G A A R D .

34. Opstilling med blaa Kande 35. Opstilling

36. Landskab

75 100

PETER H O L M :

37. Skovvej i Marts 700 38. Landskab ved Skanderborg 250

39. Slotskirken, Skanderborg 200 40. Skvæt Mølle, Skanderborg 150

41. Portrætstudie 100 42. En Pløj em and 400 MARTINUS HOUGAARD:

G u l d s m e d g a d e 33\ A a r h u s .

43. Landsbybanegaard 44, Hasselager Huse

150

150

(15)

M A R T I N K A A L U N D - J Ø R G E N S E N : N r . 55. P o r t r æ t .

45. Huse og Have 46. 2 Figurer

47. Touborgs Gartneri 48. Bag Læssøgades Skole

150 250 250 250

VIGGO JENSEN:

Nørrebrogade 155, K ø b e n h a v n N .

49. Landskab, Refsnæs 50. Udsigt — 51. Skrænter — 52. Hus ved Fjorden 53. Strandbred, Refsnæs 54. Myrekærhuse —

400

300

300

135

135

135

(16)

A S G E R M U C H I T S C H : N r . 67. Cirkusforestilling.

MARTIN KAALUND-JØRGENSEN:

S k o l e g a d e 1 8 , S i l k e b o r g .

55. Portræt 56. do.

57. do.

58. Model 59. Gruppe 60. Skovvej

t i l h ø r e r M a g i s t e r E j n a r T h o m s e n , R i b e

150 225 250 VICTOR G. K U H N E L :

H a d e r s l e v .

61. Vinteraften

t i l h ø r e r A d j u n k t K U n k t y

62. Villavej, Haderslev

t i l h o r e r i n s p e k t o r F r a n s e n .

63. Garager i Sne 100

(17)

V A L D E M A R P E T E R S E N : N r . 89. G a d e b i l l e d e .

64. Bygevejr

65. Aarøsundvej, Haderslev 66. Opstilling

150 150

200

ASGER MUCHITSCH:

Vestergade 7, A a r h u s .

67. Cirkusforestilling 68. Markedsplads 69. Artister

70. Huse, Amsterdam 71. Illustrationer 72. Croquis

75 75 75

å 25

(18)

H . S O N N E : N r . 99. P i g e h o v e d .

N. IBSEN NIELSEN:

Holsted.

73. To Piger

74. Landskab med Heste 75. do. med Vej 76. Landskab

77. Udsigt fra Vinduet 78. Fra Haven

125 125 65 50 40 50

P. POULSEN:

B r a m m i n g e .

79. Vestjydsk Landskab i April 80. Rød Gaard i Paaskesol

45

75

(19)

81. Fra Terrainet omkring Havnen i Esbjerg

82. Det gamle Teglværk paa Øster- bro, Esbjerg

83. 6-Dages Ryttere 84. Den røde Horisont

Militærmennesket af i D a g . — D e n røde H o r i s o n t lyser, det er dit og m i t H j e m , der fortæres. M e n n e s k e r stikker h i n a n d e n n e d som S v i n , m e d e n s F l y v e m a s k i n e r o g Luftskibe drysser deres forbandede Gift over K v i n d e r og Børn. Triste M æ n d , Kvin- der, der begræder deres lemlæstede M æ n d , u n g e Kvinder, der anraaber Kor- set o m N a a d e for deres Kærester og M æ n d ,

— og h v a d fik Faderen som Erstatning for sin læmlæstede Krop, for sin u n g e S ø n , sin s k a m s k æ n d e d e H u s t r u : et Kors

— af Jern.

Elsker h v e r a n d r e ! D ø d e n griner.

125

200

300

VALDEMAR PETERSEN:

B r u n s g a d e 45, A a r h u s .

85. Portræt 86. Landskab

87. Bornholmsk Landskab 88. Opstilling

89. Gadebillede 90. Aabillede

P r i v a t e j e .

45 45 40 35 30

AXEL SKJELBORG:

W i l l e m o e s g a d e 22, K ø b e n h a v n 0 .

91. Heste ved Gammelgaards

Brønd, Saltholm 300 92. Kalvekomposition 250 93. Studie fra Københavns offentl.

Slagtehuses Stalde 200 94. Hest ved Hollænderbrønden,

Saltholm 125 95. Hestekomposition 100

96. Fra en Kostald, Grindsted 100

(20)

H. SONNE:

V i r k l u n d pr. Silkeborg.

97. Studie 100 98. Studie 50 99. Pigehoved 150 100. Kone med Haandarbejde 75

101. Figur 100 102. Studie

p r i v a t e j e

SIXSEN W I C K L U N D :

H ø j b j e r g , Aarhus.

103. Interiør 125 104. Opstilling 90 105. Vej i Højbjerg 100 106. Gartneri, Roskildevej 100

107. Fodboldplads 100

108. Fra Bispebjerg 100

(21)
(22)

Keramik.

N. F.-NIELSEN:

D a g n æ s , Horsens.

114. Mandshoved 1200 115. Kumme 300 116. Rød Vase 230 117. do. do. 100 118. do. Kande 135 119. do. Urne 70 120. do. Vase 40 121. do. Askeskaal 27 122. Graa Skaal 70 123. do. Kande 70 124. do. Vase 85 125. do. Askeskaal 22

126. Thepotte 35 127. Terakotta Skaal 40

128. do. Urne 50

129. do. Aske Urne 35

(23)

bjerregaard

malerforretning t e l e f o n

20ei

N I E L S P E T E R S E N .

1. KL. HERRE- & DAIIESKRÆDERI

V E S T E R G A D E 1 6 .

@

Zrf vip teiig f in og noLeL HoLlI: eller DameFfalite ton kun fpemslilles BF Je tejsle Materialep . . . .

3eg Fører aLsolut kun 1. Kl. Varer og kan JerFor garantere Dem el Resullal,

D e Faar G I æde ar.

Egen Imporl oF engelske H A B 1 T S T O E F E R

TELEFON 2305

(24)

A. MUCHITSCH

VESTÉRGADE 7 GRUNDLAGT 1858

RØDRÆVE BLAARÆVE SØLVRÆVE ZOBELRÆVE

RUSSISKE RÆVE CANADISKE RÆVE

FORAARETS N Y H E D :

LÆDERPJÆKKERTER

H E R R E H A T T E

I ( S Æ R S K I L T A F D E L I N G )

BORSALINO,

BATTERSBY,

HOCKEL, TIRARD,

DANICA,

BØHM o. m. d.

S T O R T U D V A L G I LAADNE H A T T E F R A KR. 9,50

A , M U C M I T S C H

VESTERGADE 7 TELEFON 932

(25)

y-f^iji i

(26)

• '"Vi

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Christiansen,

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Fred erik

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Kom ned og bese

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... En neapolitansk