• Ingen resultater fundet

Risikostyring  i  ATP

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Risikostyring  i  ATP"

Copied!
121
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Risikostyring  i  ATP  

 

”Den  større  udfordring  for  os,  og  for  alle  andre,  er  et  japansk  scenarie  med  årtier  med  lav   vækst,  lav  inflation  og  lave  renter.”  

Carsten  Stendevad,  administrerende  direktør  ATP.  

Title   Risk  Management  in  ATP  

Uddannelsessted   Copenhagen  Business  School  2015   Studieretning   Cand.  Merc.  FIR  

Opgavetype   Kandidatafhandling  

Case   ATP  

Elevoplysninger   Lasse  Holst  Christensen   CPR:  

Underskrift:  Lasse  Holst  Christensen    

Vejleder   Søren  Ulrik  Plesner  

Afleveringssted   Solbjerg  Plads  3  lokale  A5   2000  Frederiksberg  

Afleveringsdato   18.05.2015  

Sideantal   Anslag                                              =  141.288   Figurer                                            =  19   Tabeller                                        =  7  

Svarende  til                          =  70,10  sider  

(2)

Executive  summary  

Since  the  financial  crisis  authorities  has  adopted  regulatory  initiatives  to  decrease  the  like-­‐

lihood  of  financial  institutions  declaring  bankruptcy.  These  initiatives  create  a  need  for  ad-­‐

justing  the  risk  management  strategy  in  financial  institutions  in  order  to  be  in  compliance   with  authorities  and  still  make  a  competitive  return.  

 

ATP  is  the  largest  pension  fund  in  Denmark  and  is  important  for  maintaining  high  stand-­‐

ards   of   living   for   elderly   people   in   Denmark.   ATP   provides   a   guaranteed   return   of   funds   deposited  for  their  members,  and  valuates  liabilities  with  the  market  value  method,  which   means   the   value   is   correlated   with   the   interest   rate.   When   the   liabilities   are   discounted   using  a  lowered  interest  rate,  the  present  value  of  the  provisions  rise  and  forces  ATP  to  set   aside  additional  capital  in  order  to  be  able  to  meet  their  future  obligations.  

 

ATP  is  exposed  to  various  risks  where  the  most  significant  is  the  interest  rate  because  of   the  issue  above.  In  order  to  handle  the  exposure  to  the  interest  rate  ATP  has  divided  their   investment   portfolio   into   two;   a   hedging-­‐   and   an   investment   portfolio.   The   investment   portfolio  contains  ATP’s  investments  in  risky  assets  and  the  hedging  portfolio  manages  the   exposure  to  the  interest  rate  with  the  use  of  financial  derivatives.  ATP  has  invested  about   750  billion  DKK  in  receiver  swaps,  which  have  generated  huge  returns  the  last  couple  of   years  as  a  result  of  the  falling  interest  rates.  

 

Now  that  the  rate  in  Europe  is  close  to  zero,  history  predicts  it  should  rise  again  given  its   cyclical  nature.  ATP’s  hedging  portfolio  has  proven  to  be  extremely  profitable  in  an  econo-­‐

my  with  falling  rates,  but  what  happens  when  rates  start  risen  again;  will  the  loss  on  the   financial  derivatives  be  neutralised  by  a  decrease  in  liabilities?  

 

This   thesis   will   conduct   an   analysis   about   how   ATP   can   efficiently   exercise   risk   manage-­‐

ment  in  order  to  handle  their  exposure  to  the  interest  rate  so  that  they  comply  with  their   obligations.  

 

(3)

Indholdsfortegnelse  

RISIKOSTYRING  I  ATP  ...  1  

EXECUTIVE  SUMMARY  ...  2  

1  INDLEDNING  ...  5  

1.1  PROBLEMFORMULERING  ...  7  

1.2  METODE  ...  8  

1.3  AFGRÆNSNING  ...  9  

1.4  SPECIALETS  STRUKTUR  ...  10  

2  PENSIONSSEKTOREN  I  DANMARK  ...  11  

2.1  ATP’S  MÅLSÆTNING  ...  12  

2.2  ATP’S  BALANCE  ...  13  

2.3  ATP’S  DISKONTERINGSRENTEKURVE  ...  14  

2.4  VÆRDISKABELSE  I  ATP  ...  16  

2.5  ATP’S  GARANTIER  ...  17  

2.5.1  Beregning  af  garantierne  ...  19  

2.5.2  Rentefølsomheden  på  ATP’s  forpligtelser  ...  19  

2.6  ASSET-­‐LIABILITY  MANAGEMENT  ...  21  

2.7  LIABILITY  DRIVEN  INVESTMENT  ...  22  

2.8  REGULATORISKE  FORHOLD  ...  23  

2.8.1  EMIR  reglerne  ...  24  

2.8.2  Solvency  II  ...  24  

2.9  ATP’S  RISIKOBUDGET  ...  25  

2.10  OPSUMMERING  ...  28  

3  RISIKOSTYRING  ...  29  

3.1  RISIKOSTYRING  ...  29  

3.2  RISIKOSTYRING  I  ATP  ...  32  

3.3  DERIVATER  ...  33  

3.3.1  Optioner  ...  34  

3.4  RENTESWAPS  ...  35  

3.4.1  Rentefølsomheden  på  ATP’s  renteswaps  ...  37  

3.5  VALUE  AT  RISK  &  EXPECTED  SHORTFALL  ...  39  

3.6  OPSUMMERING  ...  40  

4  RISICI  I  ATP  ...  41  

4.1  HALERISIKO  ...  42  

4.2  LEVETIDSRISIKO  ...  42  

4.3  KREDITRISIKO  ...  43  

4.4  AKTIERISIKO  ...  44  

4.5  INFLATIONSRISIKO  ...  44  

4.6  LIKVIDITETSRISICI  ...  45  

4.7  OPERATIONELLE  RISICI  ...  46  

4.8  SAMMENFATNING  AF  ATP’S  VÆSENTLIGSTE  RISICI  ...  47  

5  RENTERISIKOEN  I  ATP  ...  48  

5.1  ATP’S  RISIKOKLASSE  RENTER  ...  48  

5.1  RENTERISIKO  ...  48  

5.2  VARIGHEDEN  ...  49  

5.3  VARIGHEDS  GAP  ...  51  

5.4  IMMUNISERING  AF  PASSIVERNE  ...  52  

5.5  KONVEKSITET  ...  53  

(4)

5.6  KRITIK  AF  VARIGHEDEN  OG  KONVEKSITETEN  ...  54  

5.7  OPSUMMERING  ...  54  

6  ANALYSE  AF  ATP’S  RISIKOSTYRING  ...  55  

6.1  INVESTERINGSPORTEFØLJEN  ...  55  

6.2  AFDÆKNINGSPORTEFØLJEN  ...  57  

6.3  OPSUMMERING  ...  62  

7  SCENARIEANALYSE  ...  63  

7.1  VASICEK  MODELLEN  ...  64  

7.2  REFLATION  ...  69  

7.3  STAGFLATION  ...  72  

7.4  GOLDILOCKS  ...  74  

7.5  RECESSION  ...  75  

7.6  OPSUMMERING  ...  78  

8  KONKLUSION  ...  79  

8.1  PERSPEKTIVERING  ...  81  

9  BILAG  ...  82  

9.1  FIGUR-­‐  OG  TABELLISTE  ...  82  

9.2  UDVIKLINGEN  I  PENSIONSFORMUEN  I  DANMARK  ...  83  

9.3  EUROPEAN  MARKET  INFRASTRUCTURE  REGULATION  ...  84  

9.4  UDREGNINGER  TIL  FØLSOMHEDSANALYSE  ...  85  

9.5  UDVIKLINGEN  I  DANSKERNES  PROGNOSTICEREDE  LEVETID  ...  87  

9.6  DØDELIGHEDENS  PÅVIRKNING  PÅ  BONUSPOTENTIALET  ...  88  

9.7  ATP’S  BALANCE  ...  89  

9.8  SPECIFIKATION  AF  ATP’S  INVESTERINGER  I  DANSKE  AKTIER  ULTIMO  2014  ...  90  

9.9  FINANSIELLE  INSTRUMENTER  ANVENDT  AF  ATP  ...  91  

9.10  ATP’S  INVESTERINGER  I  AFLEDTE  DERIVATER  ...  93  

9.11  ATP’S  POSITIONER  I  RENTESWAPS  ...  94  

9.12  UDREGNINGER  TIL  FØLSOMHEDSANALYSEN  PÅ  RENTESWAPS  ...  95  

9.13  UDREGNINGER  AF  INVESTERINGSPORTEFØLJENS  FORMÅL  ...  96  

9.14  UDREGNING  AF  DISKONTERINGSRENTE  ...  97  

9.15  AFDÆKNINGSPORTEFØLJEN  ...  98  

9.16  VASICEK  MODELLEN  ...  99  

9.17  FORDELE  OG  RISICI  VED  INVESTERINGER  I  BYGNINGER  OG  INFRASTRUKTUR  ...  102  

9.18  UDTALELSER  CARSTEN  STENDEVAD  ...  105  

9.19  INTERVIEW  MED  JOHANNES  ANDERSEN  ...  106  

LITTERATURLISTE  ...  115    

(5)

1  Indledning  

Der  er  kommet  større  fokus  på  pension  i  Danmark  over  de  sidste  10  år,  og  der  er  vedtaget   flere   lovmæssige   initiativer,   der   skal   sikre   danskernes   pension   i   fremtiden.   Pensionssel-­‐

skabernes  rolle  har  ændret  sig,  så  de  nu  deltager  aktivt  i  det  danske  samfund  ved  at  foreta-­‐

ge  social  rentable  investeringer,  f.eks.  i  infrastruktur  og  grøn  energi.  Den  danske  pensions-­‐

formue   er   blevet   vigtigere   for   den   danske   økonomi,   da   denne   er   steget   markant   fra   276   mia.  kr.  i  1984  til  3.598  mia.  kr.  ultimo  2012  og  udgjorde  197  pct.  af  Danmarks  BNP  ultimo   2012  mod  46  pct.  i  19841.  

 

Den   danske   pensionskasse   Arbejdsmarkedets   Tillægspension   (ATP)   har   overtaget   flere   opgaver   fra   landets   kommuner   i   form   af   udbetalinger   af   offentlige   ydelser.   ATP   er   Dan-­‐

marks  største  pensionsselskab  og  spiller  en  central  rolle  for  det  danske  velfærdssamfund   og  for  den  enkelte  dansker.  I  93  pct.  af  landets  kommuner  har  et  flertal  af  landets  pensioni-­‐

ster   kun   indtægter   fra   deres   folkepension   og   fra   ATP2.   Da   indkomsten   fra   ATP   udgør   en   væsentlig  andel  af  mange  danske  pensionisters  levegrundlag,  er  det  centralt  for  oprethol-­‐

delse   af   levestandarden   i   det   danske   velfærdssamfund,   at   ATP   er   i   stand   til   at   levere   et   konkurrencedygtigt  afkast,  som  deres  medlemmer  kan  regne  med.  

 

Udviklingen  i  markederne  er  yderst  relevant  for  ATP’s  investeringsstrategi,  hvor  investe-­‐

ringsstrategien  afspejler  ATP’s  forventninger  til  den  fremtidige  udvikling  i  markedet.  ATP   har  i  første  kvartal  i  2014  valgt  at  øge  deres  investeringer  i  aktier  med  cirka  50  pct.,  så  akti-­‐

er  udgjorde  cirka  30  pct.  af  den  samlede  investeringsportefølje3.  Det  var  specielt  udenland-­‐

ske  aktier,  der  blev  tilføjet  til  porteføljen,  hvilket  betyder,  at  ATP’s  medlemmers  indskud  er   udsat  for  større  eksponering  overfor  udenlandske  aktier.  ATP  er  før  blevet  kritiseret  for  at   påtage  sig  for  meget  risiko,  bl.a.  i  2011,  hvor  deres  hedgefond  blev  kritiseret  for  at  påtage   sig  for  meget  risiko  ift.  det  afkast  fonden  leverede4.  

                                                                                                               

1  Se  bilag  9.2.  

2  ATP.  Rundt  om  ATP.  

3  Nielsen,  B.  H.  2014,  30.04.  Optimistisk  ATP  skruer  op  for  risikoen.  Finanswatch.  

4  (2012,  16.04).  ATP’s  hedgefond  tager  gigantrisiko.  Ritzau.  

(6)

ATP  garanterer  deres  forpligtelser  ud  fra  en  markedsrente,  som  forpligtelserne  også  vær-­‐

diansættes  ud  fra.  Det  nuværende  renteniveau  er  historisk  lavt,  hvorfor  det  må  formodes  at   stige  igen  på  et  tidspunkt5.  Det  aktuelle  lave  renteniveau  er  bl.a.  et  resultat  af  følgende6:    

• De   pengepolitiske   tiltag   centralbanker   har   foretaget   som   svar   på   den   finansielle   krise  

• Det  lave  inflationsniveau  

• Realrenten  er  faldet,  grundet  nogle  strukturelle  ændringer,  som  at  vi  bliver  ældre   og  sparer  mere  op.  

 

Det  nuværende  lave  renteniveau  medfører  tre  væsentlige  forhold  (Plesner,  2014):  

 

1) Lavere  renteudgifter  for  låntagere  

2) Lavere  afkast  for  den  langsigtede  investor   3) Højere  priser  på  alle  investeringsaktiver.  

 

Som   følge   af   finanskrisen,   er   der   taget   flere   regulatoriske   initiativer,   med   den   hensigt   at   mindske  finansielle  institutioners  risiko  for  konkurs.  Disse  regulative  initiativer  skal  sikre,   at  fremtidige  pensionister  ikke  lider  unødige  tab  i  deres  pensionsopsparing7.  Det  væsent-­‐

ligste  initiativ  er  implementeringen  af  Solvency  II  reglerne,  der  stiller  større  krav  til  risiko-­‐

styring  i  finansielle  institutioner8.  Derudover  er  European  Market  Infrastructure  Regulati-­‐

ons  (EMIR)  reglerne  blevet  vedtaget9.  Initiativerne  medfører  strengere  krav  til  handel  med   derivater  ved,  at  der  bl.a.  skal  anvendes  autoriserede  clearingcentraler,  hvilket  gør  det  dy-­‐

rere  at  handle  med  derivater.  

 

De  lave  renter,  vedtagelsen  af  Solvency  II  og  EMIR  reglerne,  samt  ATP’s  betydning  for  det   danske   velfærdssamfund,   gør   det   aktuelt   at   analysere   og   diskutere   risikostyringsproces-­‐

serne  i  ATP,  med  særligt  henblik  på  renterisikoen,  som  er  den  væsentligste.  

                                                                                                               

5  DR.  (2014,  05.06).  Europæisk  rente  bliver  historisk  lav.  DR  Nyheder.  

6  Finansforbundet.dk.  Foredrag  Søren  Ulrik  Plesner.  

7  Erhvervs-­‐  og  vækstministeriet.  Aftale  mellem  erhvervs-­‐  og  vækstministeriet  og  forsikring  &  pension  om  æn-­‐

dring  af  rentekurven  på  pensionsområdet  mv.  

8  ATP.  ATP  og  solvens  II.  

9  Finanstilsynet.  (07.03.2013).  Om  EMIR.  

(7)

1.1  Problemformulering  

Valget   af   ATP   er   taget   fordi,   ATP   har   en   størrelse,   der   tillader   dem   at   afsætte   betydelige   ressourcer  til  risikostyring,  og  fordi  ATP  har  vundet  flere  priser  for  deres  risikostyring  de   sidste  par  år10,11  ,12.  

 

Det  overordnede  emne  for  specialet  er  at  analysere,  hvordan  ATP  gør  brug  af  risikostyring  i   praksis  for  at  minimere  deres  eksponering  overfor  renten.  Denne  problemstilling  er  yderst   relevant,  da  ATP  i  2013,  oplevede  at  deres  samlede  formue  blev  reduceret  med  32  mia.  kr.  

som  følge  af  en  stigning  i  renten13.  Derudover  vil  der  være  fokus  på  generel  risikostyring,   da   udsving   i   markedet   har   medført   markante   tab   for   aktører   på   de   finansielle   markeder.  

Bl.a.  led  ATP  i  2008  et  tab  på  22,5  mia.  kr.  på  deres  investeringsportefølje,  svarende  til  31,5     pct.   af   porteføljens   samlede   værdi,   mens   mange   lignende   institutioner   tabte   omkring   40   pct.14.  ATP  led  et  mindre  tab  fordi,  der  blev  opnået  en  gevinst  på  finansielle  instrumenter,   der  delvist  afdækkede  aktierisikoen.  

 

Effektiv  risikostyring  kan  betyde  milliarder  for  det  danske  velfærdssamfund,  hvorfor  det  er   relevant  at  undersøge  nærmere,  om  ATP  praktiserer  effektiv  risikostyring.  Eftersom  renten   er  den  væsentligste  risiko,  vil  specialet  tage  udgangspunkt  i  følgende  problemstilling:  

 

Hvordan  kan  ATP  fremadrettet  praktisere  risikostyring,  der  effektivt  minimerer  deres  ekspo-­‐

nering  overfor  renten?  

 

Denne  problemstilling  afleder  følgende  underspørgsmål:  

 

1) Hvordan  har  de  nuværende  rammebetingelser  for  risikostyring  i  pensionssektoren   ændret  sig  markedsmæssigt  og  regulatorisk?  

2) Hvorfor  er  eksponeringen  overfor  renten  central  for  ATP  at  håndtere?  

3) Hvilke  risici  er  ATP  eksponeret  overfor,  og  hvordan  afdækkes  disse?  

                                                                                                               

10  (2006,  26.01).  ATP  vinder  international  pris  som  bedste  pensionskasse.  Morningstar.  

11  (2011,  18.11.).  ATP  kåret  som  Europas  bedste  pensionsselskab.  Ritzau.  

12  (2014,  14.10).  Det  danske  pensionssystem  verdens  bedste  for  tredje  gang.  Ritzau.  

13  Bach,  D,  &  Martin,  J.  Theil.  (2014,  30.01).  ATP  udhuler  formuen  med  32  milliarder.  Børsen.  

14  Larsen  B.  K.  (2009,  05.02).  ATP  ramt  af  kæmpetab  på  25,7  mia.  kr.  Børsen.  

(8)

4) Hvilke  centrale  komponenter  indgår  i  ATP’s  styring  af  eksponeringen  overfor  ren-­‐

ten?  

5) Hvorledes   har   ATP   historisk   været   i   stand   til   effektivt   at   håndtere   eksponeringen   overfor  renten?  

6) Har  ATP  implementeret  de  fornødne  risikostyringsinitiativer,  der  fremadrettet  gør   dem  i  stand  til  at  håndtere  forskellige  udviklinger  i  renten?  

 

1.2  Metode  

Specialet  vil  gå  kronologisk  til  værks,  således  at  der  indledningsvist  retrospektivt  primært   beskrives  forhold,  der  er  aktuelle  for  den  situation  ATP  står  i,  hvorefter  der  senere  vil  blive   analyseret  og  vurderet,  for  til  slut  at  konkludere  og  perspektivere.  

 

ATP  har  ikke  ønsket  at  indgå  i  et  samarbejde,  og  vil  ikke  stille  data  til  rådighed,  hvorfor  der   primært  er  anvendt  datamateriale,  der  er  offentlig  tilgængeligt.  Det  anvendte  datamateriale   indeholder  ikke  informationer  om  løbetiden  og  forrentningen  på  ATP’s  forpligtelser  og  ren-­‐

teswaps,  hvilket  har  medført,  at  det  ikke  er  muligt  at  foretage  en  eksakt  kvantificering  af   renterisikoen  i  ATP,  hvorfor  beregninger  vil  være  præget  af  antagelser  og  begrænsninger.  

 

Specialet  vil  være  bygget  op  omkring  teori  fra  lærerbøger,  års-­‐  og  kvartals  rapporter,  artik-­‐

ler  og  et  kvalitativt  interview  fra  en  tidligere  ansat  i  ATP.  Alle  analyser  og  konklusioner  un-­‐

derbygges  af  empirisk  materiale,  egne  udregninger  og  relevant  teori  for  at  sikre,  at  specia-­‐

let  er  teoretisk  forankret.  Da  data  primært  er  sekundære,  vil  specialet  tage  et  teoretisk  ud-­‐

gangspunkt,  og  der  vil  være  fokus  på  at  belyse  strategier  og  problemstillinger  frem  for  at   udregne  eksakte  værdier,  der  vil  kræve  en  dybere  indsigt  i  data  samt  ATP’s  interne  risiko-­‐

styringsprocedurer.  

 

I  specialet  er  der  inddraget  klassisk  teori  omkring  risikostyring,  for  at  skabe  et  fundament   for  specialet,  samt  give  en  forståelse  for  de  elementer,  der  indgår  i  en  typisk  risikostyrings-­‐

proces   i   et   pensionsselskab.   For   at   dykke   ned   i   problemstillingen   om   ATP’s   eksponering   overfor   renterisikoen,   er   der   inddraget   relevant   obligationsteori   til   at   estimere   renteføl-­‐

somheden  på  ATP’s  garantier.    

(9)

Til   at   kvantificere   rentefølsomheden   på   de   instrumenter   ATP   anvender   i   deres   risikosty-­‐

ringsproces,   er   der   inddraget   teori   omhandlende   finansielle   derivater,   og   måden   hvorpå   disse  værdiansættes.  

Specialet  vil  besvare  den  overordnede  problemformulering  ved  at  inddrage  teori  om  esti-­‐

mering  af  fremtidige  rentestrukturer  via  Vasicek  modellen  samt  empiri  om,  hvordan  ver-­‐

densøkonomien  tidligere  har  udviklet  sig.  

 

1.3  Afgrænsning  

Specialet  vil  ikke  gå  i  dybden  med  alle  forhold,  der  er  relevante  i  ATP’s  risikostyringsstra-­‐

tegi.  Specialets  fokusområde  vil  være  at  gå  i  dybden  med  ATP’s  eksponering  overfor  renten   og   hvilke   konkrete   tiltag,   der   effektivt   kan   håndtere   denne   eksponering.   Tilsvarende   vil   specialet  fokusere  på  at  gå  i  dybden  med  rentens  betydning  for  ATP’s  renteswaps  og  obli-­‐

gationer,  hvilket  ikke  udgør  hele  deres  aktivmasse,  men  størstedelen  af  aktivallokeringen.  

 

Analysen  bærer  præg  af,  at  ATP  ikke  har  ønsket  at  stille  kvantitative  eller  kvalitative  data   til  rådighed,  hvilket  giver  den  udfordring,  at  det  ikke  har  været  muligt  at  udregne  eksakte   cash  flows  på  renteswapsene,  løbetiden  på  garanterede  forpligtelser15  m.fl.  

 

Der  er  belyst  og  anvendt  forskellige  modeller  til  at  kvantificere  renterisikoen.  Specialet  vil   kun  i  nogen  grad  forholde  sig  kritisk  til  disse  modeller  samt  årsager  til  anomalier  og  mulige   diskrepanser,  da  fokusset  i  specialet  vil  være  på  at  belyse  problemstillinger,  fremfor  eksak-­‐

te  kvantificeringer,  pga.  manglende  kvalitet  i  data.  

 

Specialet  afgrænser  sig  fra  en  dybdegående  behandling  af  alle  de  derivater  ATP  anvender  i   deres  risikostyringsstrategi.  Afgrænsningen  er  foretaget  ud  fra  en  betragtning  om,  at  det  vil   blive  for  omfattende  at  skulle  behandle  alle  derivater  ATP  anvender  i  deres  risikostyrings-­‐

strategi.  Afgrænsninger  foretages  og  beskrives  derudover  løbende  i  de  enkelte  afsnit.  

                                                                                                               

15  Løbetiden  på  de  garanterede  forpligtelser  havde  været  yderst  relevant  at  gå  i  dybden  med,  således  at  der   kunne  anbefales  forskellige  strategier  til  forskellige  tidspunkter  i  fremtiden.  

(10)

1.4  Specialets  struktur  

Specialet  vil  være  delt  op  i  otte  kapitler.  Indledningsvis  i  kapitel  1,  præsenteres  problem-­‐

stilling,  afgrænsninger,  metode,  samt  hvorfor  casen  er  relevant  at  arbejde  med.  

 

I  kapital  2  vil  ATP  blive  præsenteret,  og  der  dykkes  ned  i  den  egentlige  problemstilling.  Der   skabes   forståelse   for   ATP   som   organisation,   eksterne   forhold,   der   har   indflydelse   på   be-­‐

slutningsprocesserne,  og  hvorfor  renterisikoen  er  væsentlig  at  behandle.  Afsnittet  vil  fun-­‐

gere  som  et  fundament  for  den  senere  analyse  og  diskussion  af  ATP’s  risikostyringsstrategi.  

 

I   kapital   3   behandles   risikostyring   i   ATP.   Kapitlet   fungerer   som   kobling   mellem   den   be-­‐

skrevne  teori  i  kapital  5,  og  hvordan  ATP  anvender  risikostyring  i  praksis.  Afsnittet  har  et   teoretisk  udgangspunkt,  men  sættes  i  relation  til  ATP’s  risikostyringsstrategi  i  praksis.  

 

I  kapitel  4  er  der  fokus  på  at  behandle  de  risici,  ATP  er  eksponeret  overfor.  Der  er  valgt  at   belyse  alle  væsentlige  risici  ud  fra  den  betragtning,  at  risici  korrelerer  med  hinanden.  

 

Kapitel  5  er  en  teoretisk  gennemgang  af  renterisiko.  Dette  er  specialets  teoretiske  funda-­‐

ment,  som  skal  skabe  en  dybere  indsigt  i  ATP’s  eksponering  overfor  renterisikoen.  

 

I  kapitel  6  analyseres  og  vurderes  ATP’s  evne  til,  i  et  historisk  perspektiv,  at  håndtere  ek-­‐

sponeringen  overfor  renten.  Analysen  skal  bruges  til  en  diskussion  af,  hvorvidt  ATP,  under   nuværende  rammebetingelser,  praktiserer  effektiv  risikostyring  ift.  at  kunne  håndtere  de-­‐

res  eksponering  overfor  renten  fremadrettet.  

 

I  kapitel  7  er  renterisikoen  kvantificeret  i  fire  generiske  scenarier,  ved  at  undersøge  ren-­‐

tens  effekt  på  udvalgte  aktiver  og  passiver  i  hver  af  de  fire  scenarier.  

 

Specialet  afrundes  i  kapitel  8  med  en  konklusion,  der  tager  stilling  til  ATP’s  håndtering  af   de   fremtidige   udfordringer,   de   står   overfor,   ift.   at   praktisere   risikostyring,   der   effektivt   håndterer  eksponeringen  overfor  renten.  I  perspektiveringsafsnittet  vil  der  blive  præsen-­‐

teret  nogle  alternative  forslag  til,  hvordan  ATP  fremadrettet  kan  håndtere  renterisikoen.  

(11)

2  Pensionssektoren  i  Danmark  

Dette  afsnit  har  til  hensigt  at  give  en  introduktion  til  pensionssektoren  i  Danmark  med  fo-­‐

kus  på  ATP.  Pensionssektoren  i  Danmark  består  af  tre  søjler  og  har  til  formål  at  varetage   danskernes  pensionsopsparinger  og  udbetale  disse,  når  danskerne  går  på  pension:  

 

                Figur  1  P.  Dengsøe,  2009  

 

I  specialet  vil  der  kun  blive  fokuseret  på  Sølje  2  da  ATP  hører  under  denne.  Relevante  for-­‐

hold  og  tiltag  i  den  danske  pensionssektor,  vil  løbende  blive  beskrevet  i  de  afsnit,  hvor  de   kan  tilknyttes  ATP’s  situation.  

 

ATP  blev  grundlagt  den  1.  April  1964,  og  er  opdelt  i  fire  virksomheder16:    

• Pension  

• Afdækning  

• Investering  

• Administration.  

 

Pensionsvirksomhedens  opgave  er  at  foretage  drift  og  udvikling  i  ATP,  med  undtagelse  af   selve   formueforvaltningen.   Administrationsvirksomheden   har   til   formål   at   levere   ydelser   til   borgerne   fra   andre   ordninger,   som   eksempelvis   udbetaling   af   barsels-­‐   og   feriepenge.  

Disse   to   virksomheder   er   ikke   relevante   ift.   problemformuleringen   og   vil   ikke   blive   be-­‐

handlet.   Investeringsvirksomheden   har   den   vigtige   funktion   at   varetage   selve   formuefor-­‐

                                                                                                               

16  Organisation.  ATP.    

(12)

valtningen,   hvor   afdækningsvirksomhedens   funktion   er   at   afdække   renterisikoen.   Disse   virksomheder  vil  være  i  fokus,  da  de  er  relevante  for  besvarelse  af  specialets  problemfor-­‐

mulering.  

 

I  ATP’s  formueforvaltningsafdeling  er  der  udviklet  en  trebenet  forretningsmodel,  der  skal   tage  højde  for  de  volatile  markeder  og  de  regulative  ændringer,  der  måtte  komme  (Peter-­‐

sen  &  Petersen,  2014):  

 

• Skal  have  et  klart  billede  af  overordnede  mål  og  den  acceptable  risiko  

• Skal  have  en  klar  og  målrettet  investeringsstrategi  

• Skal  have  en  model  for  medlemmernes  optjening  af  pension,  og  for  hvordan  pensi-­‐

onsmålet  kan  opfyldes.  

 

Den  trebenede  forretningsmodel  på  investeringssiden  er  udmøntet  i  disse  fire  hovedprin-­‐

cipper  (Petersen  &  Petersen,  2014):  

 

1) Den  accepterede  risikotolerance  fastlægges  på  baggrund  af  ATP’s  frie  reserver   2) Alle  fordringer  afdækkes  fuldt  ud  

3) ATP  spreder  deres  investeringer,  for  at  opnå  størst  muligt  diversifikationseffekt   4) Solvensen  beskyttes  ved  afdækning  af  risiko  for  tab,  der  er  større  end  forventet.  

 

2.1  ATP’s  målsætning  

ATP’s  målsætning  er  at  realsikre  danskernes  fremtidige  pension  i  absolutte  kroner,  uden  at   tage  unødvendige  risici,  hvilket  underbygges  af  følgende  citat17:  

 

”Det  overordnede  mål  for  ATP  er  at  levere  de  bedst  mulige  pensioner.  Det  sikres  ved  en  garan-­‐

ti  om  en  forudsigelig  stabil  forrentning.  Bestyrelsen  har  fastsat  som  langsigtet  mål,  at  resulta-­‐

tet  af  Investering  og  Afdækning  over  tid,  skal  være  tilstrækkeligt  til  at  opskrive  pensionerne  i   takt  med  prisudviklingen”.  

 

                                                                                                               

17  ATP  Årsrapport  2013  side  8.  

(13)

Denne  målsætning  er  interessant  og  afviger  fra  nogle  af  de  lignende  institutioners  målsæt-­‐

ning,  idet  der  fokuseres  på  at  levere  et  nominelt  afkast  og  ikke  slå  et  benchmark.  Målsæt-­‐

ningen  om  at  realsikre  medlemmernes  pension  er  ikke  lovpligtig,  modsat  den  garanterede   forrentning  ATP  lover  deres  medlemmer.  

 

2.2  ATP’s  balance  

En  uddybelse  af  ATP’s  balance  er  relevant  for  en  forståelse  af,  de  udfordringer  ATP  har  i  et   risikostyringsmæssigt  perspektiv,  hvorfor  denne  behandles  i  følgende  afsnit.  

 

ATP’s  balance  er  illustreret  i  tabel  1:  

Aktiver   Passiver  

Obligationer  

Bonuspotentiale   Aktier  

Ejendomme  

Garanterede  ydelser   Andre  investeringer  

Tabel  1  Egen  tilvirkning  på  baggrund  af  Kvantitative  modeller  i  ATP  –  ATP’s  interne  model  

Afkastet  på  aktivsiden  skal  sikre,  at  ATP  er  i  stand  til  at  overholde  deres  forpligtelser  på   passivsiden.  Det  en  central  pointe,  at  det  overordnede  formål  med  investeringsporteføljen   udelukkende  er  at  skulle  funde  de  garanterede  forpligtelser  på  passivsiden.  Bl.a.  derfor  er   cirka  63  pct.  af  aktiverne  investeret  i  obligationer  (jf.  bilag  9.7).  

 

Passivsiden  udgør  de  forpligtelser,  ATP  har  overfor  deres  medlemmer  i  form  af  garantere-­‐

de  ydelser  og  bonuspotentiale.  De  garanterede  ydelser  er  de  forrentningsgarantier  ATP  har   lovet  deres  medlemmer  at  forrente  deres  indskud  med.  Problemstillingen  omhandlende  de   garanterede  forpligtelser,  er  det  centrale  emne  i  dette  speciale  og  vil  blive  behandlet  dyb-­‐

degående  løbende  i  specialet.  

 

På  aktivsiden  investerer  ATP  i  en  række  aktiver,  hvor  størstedelen  investeres  i  obligationer   med  lang  løbetid.  Bonuspotentialet,  som  udgør  20  pct.  af  aktivsiden,  er  ATP’s  reserver,  som   endnu  ikke  er  udloddet  til  medlemmerne.  Bonuspotentialet  kan  agere  som  buffer,  således   at  ATP  kan  leve  op  til  deres  garanterede  forpligtelser  i  de  år,  hvor  markederne  leverer  lave  

(14)

afkast18.  ATP  investerer  bonuspotentialet  i  aktiver,  der  er  mere  volatile  og  risikofyldte  end   obligationer,  da  disse  ikke  skal  forrentes  med  en  fast  rente,  men  give  det  højest  mulige  af-­‐

kast  over  tid.  

 

Udsving  i  renten  påvirker  både  aktiv-­‐  og  passivsiden,  hvor  figur  2  illustrerer  rentens  på-­‐

virkning  på  bonuspotentialet,  når  effekten  på  aktivsiden  er  trukket  fra  effekten  på  passiv-­‐

siden.  Denne  problematik  vil  blive  behandlet  mere  dybdegående  løbende  i  specialet:  

Figur  2  Egen  tilvirkning  på  baggrund  af  data  fra  ATP's  årsrapporter      

2.3  ATP’s  diskonteringsrentekurve  

For  at  sikre,  at  pensionsselskaberne  kan  honorere  deres  fremtidige  forpligtelser,  skal  disse   værdiansættes  med  en  rentediskonteringskurve  opgjort  dagligt  af  Finanstilsynet.  Specialet   afgrænser  sig  til  kun  at  redegøre  for  kurven  og  ikke  gå  i  dybden  med  udledningen.  

ATP   udregner   deres   egen   rentediskonteringskurve,   hvor   komponenterne   og   deres   vægt-­‐

ning  er  illustreret  ved  tabel  2:  

Rentekurve  til  værdiansættelse  af  pensionsforpligtelserne  

ultimo  2013   Vægt  

Renteswaps  i  danske  kroner   15  pct.  

Renteswaps  i  euro   35  pct.  

Danske  statsobligationer   25  pct.  

Tyske  statsobligationer   25  pct.  

Tabel  2  Egen  tilvirkning  på  baggrund  af  ATP’s  årsrapport  2013  s.  40  

                                                                                                               

18  ATP  Årsrapport  2013  s.  3.  

-­‐12.000   -­‐10.000   -­‐8.000   -­‐6.000   -­‐4.000   -­‐2.000   0   2.000   4.000   6.000  

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014  

Mio.  kr.  

Rentens  påvirknng  på  bonuspotentialet  

Rentestigning  på  0,7  procentpoint   Rentefald  på  0,7  procentpoint  

(15)

ATP  har  i  2013  implementeret  en  ny  rentediskonteringskurve,  der  minimerer  eksponerin-­‐

gen  overfor  renten  med  cirka  25  pct.  Den  nye  rentekurve  består,  som  den  tidligere,  af  ren-­‐

ter   på   danske-­‐   og   tyske   statsobligationer   samt   renteswaps   i   danske   kroner   og   euro.   Den   nye  kurve  adskiller  sig  fra  den  tidligere  kurve,  ved  at  være  inddelt  i  tre  intervaller,  illustre-­‐

ret  ved  nedenstående19:    

• Fra  0  til  30  år  er  rentekurven  forsat  en  markedsrentekurve  

• Mellem  30  og  40  år  anvendes  forsat  den  30-­‐årige  markedsrente  

• Diskonteringsrenten  efter  40  år  er  fastsat  til  tre  pct.  

 

Den  nye  rentekurve  resulterer  i,  at  rentefølsomheden  går  fra  80  til  63  mia.  kr.,  hvilket  sva-­‐

rer  til  en  reduktion  på  ca.  27  pct.20.  Den  nye  rentekurve  giver  mulighed  for,  at  ATP  kan  in-­‐

vestere  i  andre  aktiver,  da  disse  i  princippet  ”blot”  skal  generere  et  minimumsafkast  på  tre   pct.  for  at  honorere  forpligtelserne,  der  ligger  40  år  eller  mere  ude  i  fremtiden.  Da  renten   på  disse  forpligtelser  er  faste,  bidrager  de  ikke  længere  til  ATP’s  eksponering  overfor  ren-­‐

ten,   hvilket   reducerer   ATP’s   samlede   behov   for   afdækning.   Disse   investeringer   fungerer   dog  ikke  udelukkende  som  risikostyringsværktøj,  men  også  som  alternative  investerings-­‐

muligheder,  hvilket  bidrager  til  ATP’s  diversifikationsstrategi.  De  tre  pct.  er  valgt  ud  fra  en   betragtning  om,  at  ATP  skal  være  i  stand  til  at  hedge21  forpligtelsen  samt  handle  med  sik-­‐

ringsinstrumenterne22.  

ATP   har   som   følge   af   implementeringen   af   deres   nye   rentediskonteringskurve,   frasolgt   udenlandske   statsobligationer   og   renteswaps,   der   fungerer   som   renteafdækningsinstru-­‐

menter,  for  cirka  20  mia.  kr.  i  201323.    

For   yderligere   at   reducere   eksponeringen   overfor   renten,   sikrer   ATP   kun   nye   udskrevne   garantier  for  15  år  af  gangen  fra  primo  2015,  hvor  garantien  tidligere  var  fast  i  hele  med-­‐

lemmets   levetid   (Nielsen,   2014).   Eksisterende   garantier   vil   være   omfattet   af   den   gamle   ordning.   Initiativet   giver   ATP   mere   fleksibilitet,   når   afdækningen   skal   foretages.   Carsten                                                                                                                  

19  ATP  Årsrapport  2013  s.  8.  

20  Sourbes  C.  (2014,  07).  Breaking  with  tradition.  Risk  Magazine.  

21  En  transaktion  som  reducerer  eller  eliminerer  en  eksponering  overfor  risiko.  

22  Sourbes  C.  (2014,  07).  Breaking  with  tradition.  Risk  Magazine.  

23  Bach  D.  (2014,  2014.01).  Ny  strategi  frigiver  100  mia.  til  ATP.  Børsen.  

(16)

Stendevad  udtaler,  at  valget  er  faldet  på  15  år,  fordi  præmien  mellem  en  20  årig  og  en  30   årig  obligation,  som  skal  anvendes  til  afdækning,  er  minimal24.  

Den  nye  rentediskonteringskurve  medfører  mere  usikkerhed,  idet  forrentningen  ikke  er   konstant.  Alligevel  kan  initiativet  komme  medlemmerne  til  gode,  da  renten  på  nuværende   tidspunkt  er  historisk  lav,  hvilket  medfører  lav  garanteret  forrentning  af  medlemmernes   obligatoriske  indskudte  kapital.  Initiativet  vil  tage  højde  for  perioder  med  lavt  forrent-­‐

ningsniveau,  ved  at  sætte  en  ny  markedsrente  om  15  år,  der  vil  afspejle  renteniveauet  på   dette  tidspunkt.  Carsten  Stendevad  udtaler,  at  garantierne  er  ændret  som  følge  af  den  fi-­‐

nansielle  krise,  strammere  regulering,  højere  solvenskrav  samt  manglende  likviditet  på   markederne25.  Ændringen  vil,  iflg.  Carsten  Stendevad,  medføre  at  medlemmerne  får  en   pension,  der  bedre  vil  afspejle,  hvad  renten  har  været  over  et  helt  indbetalingsforløb  og   dermed  også  skabe  mere  lige  vilkår  for  alle  i  samfundet.  Han  mener,  at  initiativet  giver  bed-­‐

re  odds  for  en  større  pension,  fordi  det  skaber  mere  fleksibilitet,  når  ATP  ikke  skal  afdække   deres  garantier  med  så  lange  løbetider  i  rentemarkedet.  

Diskussionen  om  garantiernes  eksistensberettigelse  præsenteres  i  afsnit  2.5.  

 

2.4  Værdiskabelse  i  ATP  

Værdiskabelse  er  i  figur  3  et  udtryk  for  den  forrentning  ATP’s  garantier  og  bonuspotentiale   genererer,   og   er   relevant   at   belyse   ift.   diskussionen   om   ATP’s   garanterede   forpligtelser.  

Værdiskabelsen  fra  garantierne  er  faldet,  fordi  det  er  dyrere  at  udskrive  garantier,  når  ren-­‐

teniveauet   er   faldende,   hvor   det   modsatte   gør   sig   gældende   ved   et   stigende   renteniveau.  

Tabel  3  illustrerer  værdiskabelsen  i  ATP  fra  garantier  og  bonuspotentiale  efter  skat,  hvor   den  samlede  værdiskabelse  udtrykker  det  vægtede  gennemsnit  af  de  to:  

Værdiskabelse  i  ATP  

Ultimo  for  året  i  pct.   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014  

Værdiskabelse  fra  

garantierne   4,2   4,2   4,1   4,0   4,0   3,9   3,9  

Værdiskabelse  fra  

bonuspotentiale     -­‐24,1   40,9   34,5   3,7   14,2   14,2   3,6  

Samlet  værdiskabelse   -­‐1,7   9,1   9,4   4,0   5,8   5,9   3,8  

Tabel  3  Egen  tilvirkning  på  baggrund  af  udregninger  foretaget  af  ATP  

                                                                                                               

24  Sourbes  C.  (2014,  07).  Breaking  with  tradition.  Risk  Magazine.  

25  Long-­‐bond  liquidity  trap  send  Denmarks  top  fund  down  curve.  Bloomberg.  

(17)

Mens   forrentningen   fra   garantierne   er   lav   og   stabil,   er   afkastet   på   bonuspotentialet,   som   forventet,  højere,  men  mere  volatilt.  Denne  pointe  er  central  i  diskussionen  om  garantier-­‐

nes  eksistensberettigelse.  

 

2.5  ATP’s  garantier  

Formålet  med  afsnittet  er  at  gå  i  dybden  med  hovedproblemstillingen  i  ATP’s  udfordringer   med  at  praktisere  risikostyring,  der  håndterer  eksponeringen  overfor  renten.  Afsnittet  skal   lægge  et  fundament  for  en  senere  diskussion  af,  hvordan  ATP  kan  praktisere  effektiv  risi-­‐

kostyring,  som  gør  det  muligt  at  levere  det  afkast,  de  har  lovet  deres  medlemmer.  

 

Fordi  værdien  af  ATP’s  aktiver  og  passiver  er  korreleret  med  renten,  men  ikke  har  identisk   rentefølsomhed,  er  der  opstået  et  større  behov,  for  kortsigtede  afdækningsinstrumenter  til   at  håndtere  eksponeringen  overfor  renten  (Petersen  &  Petersen,  2014).  For  at  sikre,  at  ATP   altid  kan  overholde  deres  garantier,  delte  man  i  2006  formueforvaltningen  op  i  en  afdæk-­‐

nings-­‐  og  en  investeringsportefølje.  Formålet  var  at  sikre  afkastet  og  beskytte  bonuspoten-­‐

tialet.  Eftersom  ATP’s  garantier  er  af  afgørende  betydning  for  deres  risikostyringsproces-­‐

ser,   vil   diskussion   af   garantierne   blive   præsenteret   i   det   følgende   afsnit.   Diskussionen   er   inddraget,  fordi  emnet  er  oppe  i  medierne26  og  har  stor  relevans  for  ATP’s  fremtidige  risi-­‐

kostyringsstrategi,  og  fordi  ATP  har  ændret  deres  garantier  (jf.  afsnit  2.3)27.    

I  en  artikel  i  Børsen  Finans  estimeres  det,  at  ATP’s  garanterede  forrentning  på  deres  for-­‐

pligtelser   har   kostet   80   mia.   kr.   i   2013,   da   garantierne   har   medført   en   uhensigtsmæssig   aktivallokering28.  Estimatet  er  baseret  på,  at  afdækningsporteføljen  genererede  et  negativt   afkast  på  30  mia.  kr.  som  følge  af  en  stigning  i  renten,  og  at  ATP  ville  have  investeret  hele   pengetanken,  på  daværende  600  mia.  kr.,  i  mere  risikofyldte  aktiver  med  et  estimeret  af-­‐

kast  på  10  pct.  Såfremt  ATP  ikke  havde  haft  garantier,  kunne  de  have  profiteret  på  den  op-­‐

tur,  der  har  været  på  aktiemarkedet.  Artiklen  bygger  dog  på  nogle  tvivlsomme  antagelser.  

Siden  størstedelen  af  ATP’s  investering  i  risikofyldte  aktiver  er  placeret  geografisk  i  Dan-­‐

mark,   er   det   plausibelt   at   antage,   at   ATP’s   kompetencer   ift.   at   kunne   vurdere   potentielle                                                                                                                  

26  Sehested,  C.  &  Dyrekilde,  B.  (2014,  03.07).  Ekspert  ser  gylden  mulighed  for  ATP.  Jyllandsposten.  

27  Skovgaard  L.E.  (2011,  07.01).  Fuld  gang  i  at  afskaffe  din  pensionsgaranti.  Berlingske.  

28  Juel  M.  F.  (2014,  30.01).  Garantier  koster  ATP  80  mia.  kr.  i  afkast.  Børsen.  

(18)

investeringers   risici,   ligeledes   primært   begrænser   sig   til   det   danske   marked.   Således   vil   ATP  blive  massivt  eksponeret  overfor  udviklingen  i  det  danske  marked.  ATP  ønsker  ikke  at   være  massivt  eksponeret  overfor  et  enkelt  marked,  hvorfor  de  i  2014  og  2015  har  reduce-­‐

ret   deres   andel   af   danske   aktier   i   deres   portefølje29.   Derudover   vil   investeringen   af   hele   pengetanken  på  daværende  600  mia.  kr.  i  danske  aktiver,  sandsynligvis  medføre  prisstig-­‐

ninger,  hvilket  indebærer  en  højere  price  earnings  ratio  og  dermed  en  lavere  forrentning.  

 

Interessenter  argumenterer  for,  at  hvis  garantierne  fjernes,  vil  medlemmerne  opnå  højere   afkast,  fordi  det  gør  det  muligt  at  investere  i  aktiver  med  større  volatilitet  og  derved  opnå   et  gennemsnitligt  højere  afkast  over  tid30.  Ved  at  fjerne  de  garanterede  forpligtelser  og  der-­‐

ved  tillade  at,  ATP  ”kun”  leverer  markedsafkastet  til  deres  medlemmer,  vil  risikoen  flytte   sig  fra  ATP  over  til  medlemmerne.  Fordi  afkastet  ikke  garanteres,  kan  ATP’s  medlemmer   ikke  kan  regne  med  afkast  i  en  situation,  hvor  markedet  ikke  leverer  et  positivt  afkast.  Til-­‐

svarende  argumenteres  der  for,  at  hvis  garantierne  fjernes  kan  det  medføre,  at  ATP  vil  på-­‐

tage  sig  mere  risiko  og  gamble  med  danskernes  pensionsopsparing  i  jagten  på  afkast.  Da   økonomien  bevæger  sig  i  cyklusser,  kan  hændelser  som  finanskrisen  få  signifikant  betyd-­‐

ning  for  danskernes  fremtidige  pensionsopsparing,  hvis  der  udelukkende  investeres  i  risi-­‐

kofyldte  aktiver  (Norsker,  2013).  

 

Kombinationen  af  strengere  regulatoriske  forhold  på  pensionsmarkedet  samt  garanterede   rentefølsomme   forpligtelser   kan   medføre,   at   der   er   en   reel   risiko   for,   at   ATP   investerer   medlemmernes   midler   uhensigtsmæssigt,   og   at   ATP   er   nødsaget   til   at   sælge   aktiver   på   uhensigtsmæssige   tidspunkter   for   at   leve   op   til   lovgivning   og   deres   garantier   (Nielsen,   2014).   Derfor   kan   garantierne   medføre,   i   søgen   efter   afkast,   at   ATP   skal   påtage   sig   mere   risiko,  end  deres  risikobudget  dikterer.  

 

Essensen   i   diskussionen   omhandlende   garantiernes   eksistensberettigelse   er,   hvorvidt   ATP’s  medlemmer  over  tid  vil  opnå  et  højere  afkast,  såfremt  ATP  har  mulighed  for  at  inve-­‐

stere   i   mere   risikofyldte   aktiver   end   deres   garantier   tillader   dem   at   gøre   på   nuværende   tidspunkt.    

                                                                                                               

29  Alsman  S.  &  Valladsen  S.  (2015,  24.02).  ATP  sælger  ud  af  danske  aktier.  Børsen.  

30  ATP.  (2011,  23.03).  Pensionsgaranti  –  risikodisciplin  med  lave  afkast.  

(19)

2.5.1  Beregning  af  garantierne  

Beregningen  af  ATP’s  garantier  illustrerer  ATP’s  eksponering  overfor  renten  og  behovet  for   en  effektiv  risikostyringsstrategi,  da  værdien  af  garantierne  afhænger  af  renteniveauet.  Ved   beregning  af  garantierne,  anvendes  markedsrenten31,  på  nær  ved  dødfaldsydelser,  hvor  der   anvendes   en   rente   på   4.5   pct.32.   Markedsrentekurven   estimeres   ud   fra   en   vægtning   af   swapkurver   i   danske   kroner   og   euro   samt   den   danske-­‐   og   den   tyske   statskurve   og   tager   udgangspunkt  i  nutidsværdierne  af  betalingsrækkerne.  Diskonteringsrenten  beregnes  ved   følgende  formel33:  

 

(2.1)     Hvor  

𝑑! 𝑇  er  diskonteringsfaktoren  på  tidspunkt  T   𝑃𝐴𝐿  er  pensionsskattesatsen  

𝑟!(𝑡,)  er  nulkuponrenten  på  tidspunkt  t,  der  forfalder  på  tidspunkt  T   𝜏!"#

!"# 𝑡,𝑇  angiver  løbetiden  mellem  t  og  T  efter  dagskonventionen.  

 

2.5.2  Rentefølsomheden  på  ATP’s  forpligtelser  

Figur  3  skal  give  yderligere  forståelse  for  problematikken  med  renteudsving.  Da  ATP  ikke   har  ønsket  at  stille  data  til  rådighed,  har  det  ikke  været  muligt  at  kvantificere  forpligtelser-­‐

nes   samlede   rentefølsomhed.   Derfor   tager   modellen   udgangspunkt   i   en   fiktiv   hovedstol,   som  er  ATP’s  forpligtelser  ultimo  2014  divideret  med  50  for  at  finde  et  estimat  for  ATP’s   forpligtelser,  der  skal  udbetales  det  enkelte  år.  Således  viser  følsomhedsanalysen  ikke  den   samlede  effekt  på  ATP’s  passiver,  men  kvantificerer  rentefølsomheden  på  et  repræsentativt   udsnit   af   ATP’s   samlede   forpligtelser.   Denne   antagelse   vil   gøre   sig   gældende   i   specialet.  

Rentesatserne,  der  er  anvendt,  er  bootstrappet  via  Nelson  Siegel  Svensson  (NSS)  modellen   (Christensen,   2009).   Renterne   i   følsomhedsanalysen   er   udregnet   ved   at   vægte   renterne   med  de  samme  vægte,  som  ATP  anvender,  når  de  udregner  deres  diskonteringsrente.  

                                                                                                               

31  JA  5  

32  ATP.  (2015).  Pensions-­‐  og  hensættelsesgrundlag  for  ATP  gældende  pr.  1  januar  2015  ATP.  

33  ATP.  (2015).  Pensions-­‐  og  hensættelsesgrundlag  for  ATP  gældende  pr.  1  januar  2015  ATP.  

(20)

Figur  3  viser  rentefølsomheden  på  ATP’s  forpligtelser,  der  forfalder  om  25  år34:  

Rentefølsomheden  på  ATP’s  forpligtelser   Værdien  af  de  garanterede  forpligtelser  i  mio.  kr.   12.166  

Løbetid     25  år  

År   Nulkupon  rente   Diskonterings  

faktor   Rentefald              -­‐

0,25%   NY  diskonte-­‐

rings  faktor   PV   PV  -­‐  0,25%   Forskel   Δ  i  pct.  

0       1,0000   -­‐0,25%                      

1   0,5572%   0,9945   0,3072%   0,9969                  

2   0,9055%   0,9821   0,6555%   0,9870                  

3   1,1901%   0,9651   0,9401%   0,9723                  

4   1,4482%   0,9441   1,1982%   0,9535                  

5   1,6950%   0,9194   1,4450%   0,9308                  

6   1,9163%   0,8924   1,6663%   0,9056                  

7   2,0658%   0,8666   1,8158%   0,8816                  

8   2,2237%   0,8387   1,9737%   0,8553                  

9   2,3425%   0,8119   2,0925%   0,8300                  

10   2,4495%   0,7851   2,1995%   0,8045                  

11   2,5246%   0,7601   2,2746%   0,7808                  

12   2,5912%   0,7357   2,3412%   0,7575                  

13   2,6989%   0,7074   2,4489%   0,7301                  

14   2,7150%   0,6873   2,4650%   0,7111                  

15   2,7376%   0,6669   2,4876%   0,6917                  

16   2,7719%   0,6457   2,5219%   0,6713                  

17   2,7915%   0,6262   2,5415%   0,6527                  

18   2,7776%   0,6107   2,5276%   0,6381                  

19   2,7756%   0,5944   2,5256%   0,6226                  

20   2,7832%   0,5775   2,5332%   0,6063                  

25   2,6168%   0,5243   2,3668%   0,5572   6.378   6.779   401   6,29%  

Figur  3  Egen  tilvirkning  

Følsomhedsanalysen  illustrerer  forpligtelsernes  rentefølsomhed  og  viser,  at  ved  et  rente-­‐

fald  på  0,25  pct.,  så  vil  nutidsværdien  af  ATP’s  garanterede  forpligtelser,  der  forfalder  om   25  år,  være  401  mio.  kr.  svarende  til  6,29  pct.  højere.  Konkret  betyder  det,  at  ATP  skal  finde   401  mio.  kr.  til  at  honorere  deres  forpligtelser,  der  forfalder  om  25  år.  Da  obligationerne  på   aktivsiden  udgør  63  pct.  af  de  samlede  aktiver,  vil  størstedelen  af  stigningen  i  passiverne   blive  modsvaret  af  en  stigning  på  aktivsiden.  Eftersom  ATP  ikke  har  matchet  forpligtelser-­‐

ne  100  pct.,  vil  forpligtelserne  stige  mere  end  obligationerne  på  aktivsiden,  hvorfor  der  op-­‐

står  et  mismatch  mellem  aktiver  og  passiver.  Følsomhedsanalysen  illustrerer  behovet  for   afdækning  af  passiverne  til  at  håndtere  eksponeringen  overfor  renten,  hvor  ATP’s  håndte-­‐

ring  heraf,  behandles  i  følgende  afsnit.  

                                                                                                               

34  Der  er  i  figuren  og  resten  af  specialet  ikke  valgt  at  tage  alle  decimaler  med,  men  disse  er  med  i  udregnin-­‐

gerne.  For  beskrivelse  af  svagheder  og  beregninger  i  modellen  henvises  der  til  bilag  9.4  og  vedlagte  Cd-­‐rom.  

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Vi bruger cookies til at personalisere din brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt.. Du giver dit samtykke til vores cookies, hvis du fortsætter

Projektet 'Nye Veje' har haft til formål at gøre det lettere for lærerne at bruge museerne på egen hånd eller på nye måder sammen med deres elever.. Forfatter:

Der stilles ingen særlige krav til bestyrelsesmedlemmers kvalifikatio- ner i AsL, men det kræves dog, at de er fysiske, myndige personer og ikke under værgemål eller samværgemål,

Stk. Har kontohaveren indsat sine »nærmeste pårørende« som begun- stigede, anses den pågældendes ægtefælle som indsat, eller hvis sådan ikke efterlades, den pågældendes

kasses administrationsbidrag og udgør det samlede bidrag, man som medlem

Et eksempel på en kilde til spild er efterfølgende kontroller. At intro- ducere efterfølgende led, der skal kontrollere, at sagerne løses korrekt udgør som udgangspunkt et

Medlemmernes Bidrag Ekstraordinært Medlemsbidrag Tilskud fra Sparekassen for Lyngby og Omegn Rente af Obligationer Rente af Indlaan i Sparekassen Rente af Købmand Laurits Møller

Den seneste vandprøve af drikkevandet fra Tune Vandværk viste ingen bakterier, men borgerne opfordres fortsat til at koge vandet fra vandhanerne, inden det bruges eller at hente