• Ingen resultater fundet

Køl)eiiliav]is Aiut.

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Køl)eiiliav]is Aiut. "

Copied!
34
0
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

Ivøbeuhavii.

Anmeldelserne angaa følgende Firmaer:

(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­

delserne findes.) Amerikansk Tøjrens-

ningsanstalt, F. G.

Syrig, 88.

Andelsknssen, J. G.

Schiødte & Co., 86.

Andersen & Holm, 86.

Bakteriologisk Labora­

torium Ratin, Aktie­

selskabet, 88.

Beckett & Paasche. Ak­

tieselskabet, 89.

Beitzel jun., Carl, 91.

Billige Sæbeudsalg, Det, Aktieselskabet, 89.

Bjørnhaks, P., Konvo­

lutfabrik, Aktieselska­

bet, 89.

Bogforlaget Tyra, Ak­

tieselskabet, 85.

Bojesens, Kay, Sølvsme- die, 87.

Brødrene Adler & Co., Aktieselskabet, 85.

Brødrene A. og T". Pe­

tersen, 91.

Byens Sæbehus, Aktie­

selskabet, 85.

Central Møbelmagasin for alle Hjem ved M. Sørensen, 86.

Christensen, Carl Vilhelm Jesper, 84.

Christensen, Jesper, &

Co., 84.

Christensen, 11'. J., 88.

Christianshavns Kiosk ved Johannes Hansen, 90.

Columbia Phonograph Magazin ved Paul Mor­

tensen, 85.

Copenhagen Film Com­

pany Lim., The, Ak­

tieselskabet, 89.

Creditreformforeningens Aktieselskab, 91.

Crone, V., & Møller, 86.

Dania Biofilm Kompag­

ni, Aktieselskabet, 90.

Danish Match Export, The, TF. Hansen, 90.

Dansk Biograf Compag- ni. Aktieselskabet, 86.

Dansk Film, Aktiesel­

skabet, 85.

Dansk Film, L. A. Win- kel, 85.

Dansk Kaffebrænderi, Aktieselskab, 87.

Dansk Kaffebrænd ri red P. Petersen, Aktie­

selskabet, 87.

Dansk Lotteribank, Ak­

tieselskabet, 88.

Dansk Silkeindustri, J.

de la Porte, 85.

Dansk Smørbazar, Ak­

tieselskabet, 88.

Danske Cichoriefabrik-

ker, De, Aktieselskabet, 84.

Danske Kidkompagni, Det, Aktieselskabet, 92.

Dominion Belting Co.

Lim., The, Aktiesel­

skabet, 86.

Driftsaktieselskabet Svendsfrup, 88.

England, Aktieselskabet, 90.

Fabriken Dansk Maskin- Xmkning, Aktieselskab, 86.

Ferruhron, Dansk Jern­

farvefabrik, Aktiesel­

skab, 88.

Filmfabriken Danmark, Aktieselskabet, 92.

FiImsfabriken Heimdal, Aktieselskabet, 92.

Filtskotøj fabriken Køben­

havn, Aktieselskabet, 89.

Fischer, Einar, 89.

Forhen Frits Lebahns Efterfølger, 92.

Fredsted, Andreas, 90.

Geismars Udsalg, Aktie­

selskab, 89.

Glud &, Marstrands Fa­

briker, Aktieselskabet, 88.

Haraldsminde, Aktiesel­

skabet, 84.

Hartford Fire Insurance Company, Aktieselska­

bet, 87.^

Havreholm Papirfabriks Udsalg, 89.

Herlin, A. H., tf Co., 84.

Herreborg, Alex., 89.

Hovedst adens Mineral- vandsf abrik, Aktiesel

skabet, 84.

Husmanns, Ernst, Søn, 87.

Høst, Andr. Fred., &

Søn. 85.

Indkøbscentralen, W.

Banzhof, 88.

Indkøbscentralen, A. F.

F. Jensen, 88.

.Jensen, Martin, 91.

.lensen, Trygve, Aktiesel­

skabet, 85.

.lørgensen, Wilh., 92.

Karlsen, A., 84, 85.

Kinzi, -7. J.. Aktiesel­

skabet, 92.

Kjersqaard, S., & Co., '85.

Kjøbenhavns Asfaltkom­

pagni, Aktieselskab, 92.

Kjøbenhavns Fjerrenseri, Aktieselskab, 92.

Kjøbenhavns Lampe- og Lysekronefabrik, Aktie­

selskabet, 90.

Kjøbenhavns Møbel- Værk­

sted ved Ludvig Thy- me, 90.

Københavns Raatobaks- lager og Cigarfabrik ved Houlberg, 86.

Københavns Raatobaks lager og Cigarfabrik, ved Einar Pedersen, 86.

Krilger, E., & Co., 90.

Kriiger, E., & Co., 90.

Kunstforlaget Danmark, Heinr. Mathiasen, 91.

(2)

Kunstforlaget Danmark, ved S. Mathiasen, 91.

Lange, Reinholdt Theo­

dor Hans, 89.

Lindhard, J. P. & Co., 91.

Madsen, Otto, 87. _ Melagenturet, Aktiesel­

skabet, 88.

Meyer, Ernst, & Co., Aktieselskabet, 89.

Mindermann, Albrecht, 85.

Mode-Bazaren, M. Han­

sen, 90.

Moresco, J., Aktiesel­

skabet, 84.

Munktells danske Filial, Aktieselskab, 86.

Munktells danske Filial ved Even Ibsen, 86.

Musikforretnitigen Aktie­

selskabet Columbia, 90.

Maller, Otto, 88.

Nathansohn, S., 88.

Neiv Boston ved Vilh.

Gerhardt, 86.

Nielsen, Carl A., & Co., 87.

Nielsen, O. Severiyi, &

Søn, 92.

Nielsen, P. C., 88.

Nielsens, Chr., Enke &

Søn, 91.

Nordisk Piano- Etablis­

sement, Aktieselskabet, 86.

Nirdug, Aktieselskabet, 91. '

Nutrin, Aktieselskabet ,91.

Nørrebros Da mj) vaskeri, A. V. Nielsen, 88.

Nørrebros ny Kaffe-La- ger, Chr. F. H. Han­

sen, 88.

Nørrebros Skovlfabrik, Aktieselskabet, 92.

Onkel Dikses Smørbod, Aktieselskabet, 92.

Oversøiske Compagnie, Det, Aktieselskabet, 91.

Osman, Aktieselskabet, 91.

Papyrus. A ktie selskab et, 87.

Peralia- Lys- Import S.

Madsen, 86.

Pfeff\rkorns, Richard, Hundrejsebureau, Ak- tieselskabet, 86.

Portland Cementfabriken Danmark, Aktieselska- aet, 87.

Poulsen, G. & P., 86.

Raaschou, F. V. & Søn, 90.

Reiths, Folmer, Lager ved Harald Jacobsen, 84.

Ringers Systemer, H.

Knudsen, 91.

Rosenvang, Aktieselska­

bet, 90.

Rothenberg, Hxigo, &

Co., 92.

Riitzoih, F. V., 92.

Rørholm, Aktieselskabet, 89.

Sacht, Carl, 86.

Schacke, H. F. C., 87.

Schweitzer, Ditz, 87, 89.

Sibiriske Kompagni, Det, Aktieselskabet, 92.

Skandinavisk-Russiske Handelshus, Import &

Export,Det, Joh. Chri­

stensen, 88.

Skotøjsmagasinet Ekstra, R. F. Schou, 90.

Skotøjsmagasinetllafnia, Aktieselskabet, 85.

Smørforretningen Dana, Aktieselskabet, 86.

Smørforretningen Dana ved C. Sørensen, 86.

Spara, Aktieselskabet, 87.

Svendstrnp Teglværker, Aktieselskabet, 88.

Sygeforsikringen af 1908, København, Aktiesel­

skabet, 90.

Syge- og Ulykkesforsik- 7'ingen af 1908, Aktie­

selskab, 90.

Thorsteinsson, P. J., &

Co., Aktieselskabet, 89, 98.

Thyrsos, Aktieselskabet, 89.

Thøfner, A. & S. C., 91.

Tjaders Insektpulver, Ak­

tieselskabet, 85.

Tyvende Aarhundrede, Det, Aktieselskabet, 88.

Unges Brandkasse for Løsøre, De, Aktiesel­

skabet, 87.

Vesterbros Bladcentral ved H. B. Knudsen, 87.

Wennerwald, F., 92.

Wennerwald, F., & Co., 86.

Zero Haus, Hugo Forfs 87.

Firmaet Aktieselskabet J. Moreseo bar under 21. Februar J912 og 24. Februar

1913 vedtaget Lovændringer, hvorefter t Bestyrelsen bestaar af mindst 3 Medlem- -f mer; Firmaet tegnes af Carl Jacoh Mo- -c resco alene eller af 2 af Bestyrelsens 8i øvrige Medlemmer i Forening. Derlios 8(

er Emmerich Malhias Lndvig Miiller ind- -f traadt i Bestyrelsen.

Firmaet A. Karlsoil har meddelt Villiam Carl Ahlbom, Charles Benton Hart Bjar- nov og Osvald Jensen Prokura, 2 i For- euing.

Carl Vilhelm Jesper Christensen liar meddelt Ove Jitel Christensen Prokura.

Firmaet Jesper Christensen & Co. har n meddelt Ove Juel-Christensen Prokura.

Firmaet Folmer Reiths Lager ved Ha- -i raid Jacobsen har meddelt Ove Juel-Chri- stensen Prokura.

Vedkommende Kommanditist er ud- -f traadt af Firmaet A. H. Herlin & Co.

Under Firma Aktieselskabet Haralds- minde drives Høkerhandel af et Aktie- -9 selskab, hvis V^edtægter ere af 28. Marts pJ 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Niels Jacoh Sfryhn, boende paa Frederiksberg, og Jidins Valdemar Simon Jørgensen]

den førstnævnte tegntr Firmaet. Kapi- -i talen er 2000 Kr. i Aktier })aa 500 Kr., 200 Kr. og 100 Kr., lydende paa Navn ri og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til li Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende« »i eller ved Brev.

Under Firma Aktieselska])et Hoved- -1 stadens Mineralvandsfabrik drives Mine- -s ralvandsfabrikation af et Aktieselskab, ,c hvis Vedtægter ere af 28. Marts 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Martin An- -«

dersen som Forretningsfører, Jlasmus An- -s der sen og Niels Søren Geertsen; Forret- -1 ningsførereren tegner Firmaet. Kapitalen ii er 25,000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte, .s Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle 9:

ikke ske i offentlig Tidende.

Gerhard Peter Brammer Christensen er k udtraadt af Bestyrelsen for Aktieselskabet De danske Cichoriefabrikker og den ham n af Firmaet givne Prokura til})agekaldt. .f Derhos ere Peter Erederilc llasmns Aleor- -i

(3)

ander Lassen Landorph, boende paa Fre­

deriksberg, og August David Benjamin Vilhelm Herman Mazar de la Garde iud- traadtø i Bestyrelsen, og der er meddelt dem Kollektivprokura samt hver af dem rrokura i Forening med Just Nielsen Abildgaard eller Jens Peter Justesen eller Henrik Mortensen Pagh eller Niels Broch Sommerfeldt.

Bror Albin Karlson er indtraadt i Fir­

maet A. Karlson som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham af Firmaet meddelte Prokura er bortfalden.

Firmaet S. Kjersgaai'd & Co. har med­

delt uiage K^mst Prokura.

Firmaet Dansk Film, L. A. Winkel er hævet.

Under Firma Aktieselskabet Dansk Film drives Forretning ved Fremstilling af Films af et Aktieselskab, li vis Ved­

tægter ere af 29. Marts 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Beder Axel Holm og Lauritz Adolf Winkel, der i Forening tegne Firmaet; den førstnævnte har til­

lige Prokura. Kapitalen er 15,000 Kr. i Aktier {)aa 1000 Kr., lydende paa Ihæn­

dehaver og fuldt indbetalte. Bekendt­

gørelser til Medlemmerne ske i »Berling­

ske Tidende«.

Under Firma Aktieselskal)et Byens Su'behns drives Detailhandel med Sæber m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 12. Marts 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Laurits Schou, Oluf Einar Schou og Jacob William Bjerre; den først­

nævnte tegner Firniaet. Kapitalen er 3000 Kr. i Akiier paa 100 Kr., lydende paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn og ere fuldt indbetalte. Be­

kendtgørelser til Medlemmerne ske i

»Berhngske Tidende«.

Paul Madsen Mortensen, der var Inde­

haver af Firmaet Columbia Pbono^raph Magazin ved Paul Mortensen, er afgaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma af Sophie Jørgine WLortensen, født Jensen, for hvem Poid Mortensen er ))eskikket Lavværge, som eneste an­

svarlig Indehaver. Firmaet har medtlelt

Ernest Mortensen og Egon Ove Mortensen Kollektivprokura.

Under Firma Aktieselskabet Brødrene Adler & Co. drives Handel en gros af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 25.

Marts 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Jens Christian Ferdinand Adler som Formand, Johan Ludvig August Adler og Pouline Margrethe Adler, den sidstnævnte boende i Aarhus; Formanden tegner Fir­

maet. Kapitalen er 25,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn; 5000 Kr. er indbetalt kontant, Resten Vederlag for Varer. Bekendtgørelser til Medlem­

merne ske i »Berlingske Tidende« eller ved Brev.

Firmaet Aktieselskabet Trygve Jensen er hævet.

Johannes Carl de la Porte driver Fa- briksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Dansk Silkeindustri, J. de la Porte.

Firmaet Andr. Fred. Høst & Son har tilbagekaldt den Marius Lauritz Theodor Thuesen givne Prokura.

Alvilde Henriette Eline Mindermann, født AVahlgreen, er udtraadt af Firmaet Albrecht Mindermann, der fortsættes af den hidtidige Deltager Kai Nicolaus Emile Mindermann.

Alfred Broivn, Carl Gotfred Henriksen samt Otto Waldemar Vogelsang ere ud- traadte af Bestyrelsen for Aktieselskabet Bogforlaget Tyra og Niels Otto Micael Nielsen, Marie Johanne Nielsen, født Pe­

tersen, samt Agnes Amalie J^etersen ind- traadte i denne; den førstnævnte tegner Firmaet.

Under Firma Aktieselskabet Skofojs- magasinet Hafnia drives Skomagernæring af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 3. Januar 1913, og hvis Bestyrer er Kjeld Christian Kjeldsen, der tegner Firmaet.

Kapitalen er 500 Kr. i Aktier paa 50 Kr , lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlem­

merne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Firmaet Aktieselskabet Tjaders Insekt- pnlver er hævet.

(4)

Firmaet Aktieselskabet Tlie Dominion Helting' Co., Lim. bar meddelt Ingeborg Clarie Worm Bech og Frederiklæ Olava

Dagniella Jahn Kollektivprokura.

Vedkommende Kommanditist er ud- traadt af Firmaet Andelskassen, .1. U.

Scliiodte & €o.

Firmaet Smorforretniii^en Dana ved €.

Sørensen er hævet.

Under Firma Aktieselskabet Smerfor- retning'en Dana drives Handel af et Ak­

tieselskab, hvis Vedtægter ere af 2. April 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Søren Christian Ilshøj som Formand og Otto Ingerslev Jensen, begge boende paa Fre­

deriksberg; Formanden tegner Firmaet.

Kapitalen er 2000 Kr. i Aktier paa 600, 300 og 100 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske ved Brev, eventuelt i

»Berlingske Tidende«.

Firmaet Københavns Raatobakslagei* og Oigarfabrik ved Houlberg er hævet

Einar Albert Frederih Pedersen driver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Københavns Raa- tobakslager og Cigarfabrik ved Einar Pedersen.

Jørgen Vilhelm Gerhardt driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet New Boston ved Vilh. Gerliardt.

Anna Marie Sørensen driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af;

Firmaet Central Møbelmagasin for alle Hjem ved A. M. Sørensen.

Under Firma Aktieselskabet Dansk I Hiograf Compagni drives Forretning ved i Optagelse og Salg af levende Billeder m.

m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere j af 26. Marts 1913, og hvis Bestyrelse | bestaar af Alfred Andreas Christensen, | Christian Feter Georg Kampmann og j (jerhardt Stilling, begge sidstnævnte bo-1 ende i Aarhus, der 2 i Forening tegne!

Firniaet; Hilmar Stilling har Prokura, i Kapitalen er 250,000 Kr. i Aktier paa ! pOOO Kr., lydende paa Navn og fuldt | indbetalte. Bekendtgørelser til Medlem­

merne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Vera Christine Jacohine Maria Sacht^^

født Hansen, boende paa Frederiksberg,^' driver Handel som eneste ansvarlig Inde-sl haver af F^irmaet Carl Sacht, Ida Mar-v garete Feters Bodin har Prokura.

Carl Iliidolph Manfred Schonboe Sachf^Si som var Indehaver af Firmaet F. Wen-n nerwald & Co, er afgaaet ved Døden-a Forretningen fortsættes under sammeør Firma af Vera Christine Jacobine Mariæs)'^

Sacht, født Hansen, boende paa Frede-ø riksberg, som eneste ansvarhg Indehaver..is Firmaet Munktells danske Filial vedb']

Even Ibsen er hævet.

Søren Madsen, boende paa Frederiks-s:

berg, driver Handel som eneste ansvarliggr Indehaver af Firmaet Peralia-Lys Import,,1*

S. 3Iadsen.

Firmaet Aktieselskabet Nordisk Piano-o Etablissement er hævet.

Firmaet d. & P. Ponlsen driver Han--n del; Niels Georg Poidsen og Poul Chri--v' stian Poulsen ere de ansvarlige Deltagere. .9"

Firmaet V. Crone & Møller har tilbage--9;

kaldt den Jalmar Just Kinzi gXYnGVvokwra. .li' Søren Madsen er udtraadt af Besty- reisen for Firmaet Fabriken Dansk h Maskinpakning, Aktieselskab, og Tage^'^^

Valdemar Nørgaard indtraadt i denne. .9i Selskabet har derhos tilbagekaldt den ne

Niels Peter Giersing givne Prokura.

Under Firma Aktieselskabet Uiehard h Pfetlerkorns Rnndrejseburean drives et fg Rundrejsebureau af et Aktieselskab, hvis &r Vedtægter ere af 28. Februar 1913, og §(

hvis Bestyrelse bestaar af Lauritz Frederik 'AV Nielsen og Paid Richard PfeJferJcorn, der 19 i Forening tegne Firnaet. Kapitalen er *19 2000 Kr. i Aktier paa 200 Kr., der lyde 9I paa Ihændehaver; men kunne noteres paa si Navn; 1000 Kr. er indbetalt kontant, Resten Vederlag for Inventar m. m. Be- -9 kendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke øj ske i offentlig Tidende.

Firmaet Andersen & Holm er hævet.

Under Firma Mnnktells danske Filial, ,Ij Aktieselskab, drives Handel med Maskiner 'i'3

(5)

af et Aktieselskab, livis Vedtægter ere af 4. April 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Fjrih Aksel Lindstrom, boende i Es­

kilstuna, Engel Christian Høst, boende i Hellerup, og Johannes Holger Jensen, boende paa Frederiksberg, sidstnævnte som Direktør; Firmaet tegnes af Direk­

tøren alene eller af de to andre Med­

lemmer af Bestyrelsen i Forening. Ka­

pitalen er 10,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr. lydende paa Navn og fuldt indbetalte.

Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i

»Berlingske Tidende« og ved Brev, even­

tuelt alene ved Brev.

Firmaet Carl A. Nielsen & €o. driver Handel; Carl Anthon Nielsen og Jens Feter Waldemar Mathiesen, sidstnævnte boende paa Frederiksberg, ere de an­

svarlige Deltagere.

Anders Peter Andersen og Carl Claus Heinrich Nordstrand, som vare Medlem­

mer af Bestyrelsen for Aktieselskabet l'ortlaud Oenieiitfabrikeii Danmark, ere afgaaede ved Døden og Ejnar Alexander Foss samt Otto Frederik William Boas indtraadte i Bestyrelsen, hvorhos den den sidstnævnte meddelte Prokura er tilbage­

kaldt. Selskabets Firma er derefter af­

meldt.

Carl Christian Jørgensen er udtraadt af Bestyrelsen for Aktieselskabet Spara og Feter Christian Arnold Petersen ind- traadt i Bestyrelsen. Demies Medlem Marie Larsen har fremtidigt Enesignatur.

Firmaet Dansk Kaffebrænderi, Aktie­

selskab, er hævet.

Firmaet Ernst llusnianns Son har jned- delt 3[artin Frederik Nielsen Prokura.

Firmaet Otto Madsen har tilbagekaldt den Flemming Bang givne Prokui-a og meddelt ham og Ellen Johanne Elisabeth Schultz Kollektivprokura.

Firmaet H. F. C. 8chaeke har tilbage­

kaldt den Flemming Bang, Christian Adolph Johannes Gad og Fanny Jørgensen givne Kollektivprokura og meddelt den førstnævnte og den sidstnævnte samt Adolph Henrik Wnljf Fuldmagt til 2 i Forening at tegne Firmaet pr. procura.

Hans Boesen Kniidsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet Vesterbros lUadcentral ved II. 11.

Knudsen.

Kay Boyesen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kay Boyesens Selvsniedie.

Hugo Forfs driver Fabriksvirksonihed som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet Zero Haus, Hugo Forfs.

Under Firma Aktieselskabet Dansk Kaftebrænderi ved P. Petersen drives Handel med Kaffe m. m. af et Aktie­

selskab, hvis Vedtægter ere af 5. April 1913, og livis Bestyrelse bestaar af Hans Bjerregaard demensen og Jtdius Christian William 3Iøller, der hver for sig tegne Firmaet; Peter Petersen har Prokura.

Kapitalen er 5500 Kr. i Aktier paa 1000 Kr. og 500 Kr., lydende paa Ihændehaver;

Kapitalen er indbetalt, dog ikke kontant, ufien som Vederlag for Varer m. m.

Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i

»Berlingske Tidende«.

Firmaet Ditz Scliweitzer ved Inde­

haveren Alexander Nicolai Herreborg dri­

ver Brandforsikringsagentur for Aktie­

selskabet Hartford Firelusurance Company i Hartford, Connecticut, og har som Selskabets Repræsentant Ret til at tegne dets Firma. Selskabets Vedtægter ere af 2. Maj 1810 med tiere Tilføjelser, seneste af 2. April 1909; dets Kapital er 2,000,000 Dollars i Aktier paa 100 Dollars, lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendt­

gørelser til Medlemmerne ske i Hartfords officielle Avis.

Thorvald Falck Rasmussen er fratraadt og Johannes Hansen Kongslev indtraadt som Bestyrer af Aktieselskal>et Papyrus.

Under Firma Aktieselskabet De Unges Brandkasse for Løsøre drives Brandfor­

sikring af Løsøre af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 17. Marts 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Hans Ehhe Hansen, Jørgen Peter Jørgensen og Hans Oluf Jacobsen: de 2 førstnævnte tegne Firmaet i Forening. Kapitalen er 10,000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Navn;

deraf skal 20 pCt. indbetales 1. April 1913, 20 pCt. 1. Oktober 1914 og Resten

(6)

1. December 1914. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende«.

Christian Freder ih Helmer s Hansen dri­

ver Handel som eneste ansvarlig Inde haver af Firmaet Nørrel>ros iiy Kalte- Lager, €lir. F. H. Hansen.

Otto Heering Miiller driver Fabriks- virksomhed som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Otto Miiller.

Albert Vilhelm Nielsen driver Haaud- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Nørrebros Dampvaskeri, A. V.

Nielseii, Anna Margrete liosalie Nielsen, født Nielsen, har Prokura.

Firmaet Det Skandinavisk-RHSSiske Han­

delshus, Import & Export, Joli. Christensen, har tilbagekaldt de Kay v. d. Aa Kiihle og Vilhelm Gluchstadt givne Prokuraer.

Firmaet Driftsaktieselskahet Svendstrup har meddelt Oscar Valdemar Heimann Prokura.

Under Firma Aktieselskabet Dansk Smerbazar drives Detailhandel med Smør m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 5. April 1913, og hvis Bestyrer er Frederik Feter Fi^ederiksen, der tegner Firmaet. Kapitalen er 1000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende«.

Under Firma Aktieselskabet Melagen­

turet drives Agentur af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 16. Marts 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Magnus Remdal som P ormand og Simon Ammundsen, sidstnævnte boende paa Frederiksberg;

I^ ormanden tegner Firmaet. Kapitalen er 2500 Kr. i Aktier paa 250 Kr., lydende p^aa Ihændehaver og fuldt indbetalte, l^ekendtgørelser til Medlemmerne ske ved Brev, eventuelt i »Berlingske Tidende«.

Feter Conrad Nielsen, som var Deltager i I* irmaet P. 0. Nielsen, er afgaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma af den hidtidige Deltager

Harald Alhinus Nielsen.

Firmaet Aktieselskabet BakteriologisWa Laboratorium Ratin har under 1. Junn 1912 vedtaget Lovændringer.

B'irmaet Aktieselskabet Svendstrup Tegli^

værker har under 29. Juli 1912 vedtagets^, Lovændringer, hvorefter Bekendtgørelseiiøi til Medlemmerne kun ske i »Berlingske^I Tidende«.

Firmaet Aktieselskabet Det tyvendel) Aarhundrede har under 7. April 191$I vedtaget Lovændringer.

Firmaet S. Nathansohn er hævet.

Under Firma Dansk Lotteribank, Ak-d tieselskab, drives Kommissionshandel meci)9 V'ærdipapirer og Laan paa Lotterisedlenø.

a? et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere aflfi 15. Marts 1913, og hvis Bestyrelse bestaanu af William Wegener som Direktør og Carl'u Johan Jørgen Qvistgaard; Direktøren teg-§' ner Firmaet. Kapitalen er 3000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Ihænde-sf haver og fuldt indbetalte. Bekendtgørelseriei til Medlemmerne ske i »Berlingske Ti-il den de« eller ved Brev.

Firmaet Indkøbscentralen, A. F. F..'i Jensen, er hævet.

Walter Banzhof driver Handel soiuffK eneste ansvarhg Indehaver af Firmaetisi Indkøbscentralen, W. Banzhof.

Oscar Frederik Feter Hecht og Ferdinanåm Frederik Fkmann, som var Medlemmerioi af Bestj^elsen for Aktieselskabet (jlud Marstrands Fabriker, ere afgaaede vedbs Døden og Otto Frederik Johannes Ovø^i'ai Fiingherg samt Fduard Fhilip Bée ind~hi traadte i Bestyrelsens Kontrolkomité.

Waldemar Jtdius Christensen er udtraadtJhj af Firmaet W. J. Christensen.

Ferdinand Georg Syrig driver Haand-br værk som eneste ansvarlig Indehaver afi/!

Fijmaet Amerikansk Tø,jrensningsanstalt„Hi F. G. Syrig.

Under Firma Ferrubi'on, Dansk Jern-ii*]

farvefabrik, Aktieselskab, drives Fabri-in kation af Farver af et Aktieselskab, hvisaiv Vedtægter ere af 18. Marts 1913, og hviserv Bestyrelse bestaar af James Maag oggo

(7)

Thoruld Aiigiid Frederik Muller, der i Forening tegne Firmaet. Kapitalen er 10,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn; deraf er 6000 Kr. kontant indbetalt, Resten i Værdier. Bekendt­

gørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i oH'entlig Tidende

Københavns Magistrat, den 14. April 1918,

Firmaet l>itz Scliweitzer har meddelt Henry Arho-Bdhr Trokura.

Firmaet Alex. Herreborg har meddelt Henry Arho-Bdhr Prokura.

Halfdan Hendrihsen er inxJtraadt i Be­

styrelsen for Aktieselskabet

V.

J. Tlior-

steiiissoii & l'O.

Firmaet Aktieselskabet 1'. Hjeriibaks Koiivolutfabrik har meddelt Louis Harald Poul Constanfin Andersen og Thorvald Pefer Arhye Koliektiv]^rokura.

Gustav Mull er fratraadt og Wilhelm liehschtvamm tiltraadt som F^estyrer af Aktieselskabet Enist Meyer & Oo.

Under Firma iVktieselskabet Det, bil­

lige Sæljeudsalg drives Detailhandel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 10. April 1913, og hvis Bestyrer er Feter Johannes Thomsen, der tegner Firmaet.

Kapitalen er 1000 Kr. i Aktier paa 200 Kr., der ere fuldt indbetalte og lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske ved Brev eller i »Berlingske Tidende«.

Under Firma Aktieselskabet The topeiiliageu Film Oompaiiy Lim. drives Filmsfabrikation af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 5. April 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Thomas Frederik Westenholz, boende i Hellerup, Johannes Theodor Henriques og John Alfred Michael Toft, begge boende paa Frederiksberg, samt Jens Wenszel, der 3 i Forening . ' o tegne Firmaet; Oshar Emanuel Nathansohn har Prokura. Kapitalen er 250,000 Kr.

i Aktier paa 1000 Kr. og 200 Kr., ly­

dende paa Ihændehaver; 50 pCt. er ind­

betalt, Resten skal indbetales 1. Juni 1913.

Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i

»Berlingske Tidende« og Bladet »Børsen«.

Under Firma Aktieselskabet Beckett &

Paasclie drives Handel af et Aktieselskab, hvis V^edtægter ere af 10. April 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af William Adolph Beckett og Henrich Paasche, sidstnævnte boende paa Frederiksberg, der hver for sig tegne Firmaet. Kapitalen er 4000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i oft'ent- hg Tidende.

August Hans Max Strøh, som var Med­

lem af Bestvrelsen for Aktieselskabet Thy rsos, er afgaaet ved Døden, og Josua Emil Larsen samt Peter Johan Buch ud- traadte af Bestyrelsen. Johan Hoffmann

Wildt er indtraadt som Selskabets Besty­

rer med Ret til at tegne Firmaet.

Under Firma Aktieselskabet Rørholm drives Detailhandel af et Aktieselskab, hvis V^edtægter ere af 12. April 1913, og hvis Bestyrer er Peter Oluf Dannevana, boende i Helleru}), der tegner Firmaet.

Kapitalen er 1000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlem­

merne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Firmaet (Teismars Udsalg, Aktieselskab, er hævet.

Keiiiholdt Theodor lians i^aiige har meddelt Christian Peter Hammer Prokura.

Under F'irma Aktieselskabet FiltskotoJ- fal)l'iken København drives Fabrikation af Filtsko af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 12. April 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Henry Jjotinga, Emil Frederih Jacoh og Sophus LJduard Jacoh, begge sidstnævnte boende paa Frederiksberg, der 2 i Forening tegne Firmaet. Kapi­

talen er 10,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., der lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn og ere fuldt ind­

betalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende« eller eventuelt ved Brev.

Martha Andrea Fischer, født Heide, driver Haandværk soni eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Einar Fischer.

Hans Peder Ottesen, ijoende paa Fre­

deriksberg, er indtraadt i Firmaet Hav-

(8)

reliolni Papirfabriks Udsalg som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham af Firmaet givne Pro kura er bortfalden.

Lauritz Carl Baastrup er udtraadt af Firmaet F. V. Raaschou & Søii.

Arnold Adolph Meyer er udtraadt af Bestyrelsen for Aktieselskabet Kjobeiiliavns Lampe- og Lysekronefabrik og Kristian Axel Griiner indtraadt i Bestyrelsen.

Jørgen Peter Ingemann Christensen er fratraadt og Peter Oluf Dannevang, bo­

ende i Hellerup, indtraadt som Bestyrer af Aktieselskabet Eiiglaiul.

Under B'irma Aktieselskabet Koseiivaiig drives Detailhandel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 16. April 1913, og hvis Bestyrer er Georg Alexander Aslev, boende paa Frederiksberg, der tegner Firmaet. Kapitalen er 1000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalt. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Under Firma Aktieselskabet Dania Kiofilni Kompagni drives Forretning ved Optagelse af Films af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 2. Marts og 9.

April 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Ferdinand Alhinus Larsen, Peter Nansen, Aage Paulli, Johannes Theobald Stein og Hermann Petersen: Firmaet tegnes af den førstnævnte alene eller af de 2 sidst­

nævnte i Forening. Kapitalen er 500,000 Kr. i Aktier paa 2000, 1000 og 500 Kr., lydende paa Ihændehaver; 100,000 Kr.

er hidbetalt, 200,000 Kr. skal yderligere indbetales inden 1. November 1913, Ee- sten kan indkaldes efter Bestyrelsens Skøn. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i »Berhngske Tidende«.

Firmaet Aktieselskabet Sygeforsik­

ringen af 1908, København, er afmeldt.

Under Firma Syge- og Ulykkesforsik­

ringen at 1908, Aktieselskab, drives Syge­

ns Ulykkesforsikring af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 23. Januar 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Albert Con-

) ad Emanuel JBrennecTce, Niels Christian Brochnann, Poul Christian de Coninch

Hennings, sidstnævnte boende i Ilelleruj), ,(

Hans Peter Jensen Herløv, Fritz Jacobsen, Richard Christian Krause, Edvard Pietro o Hjahnar Porst, Einar Bernhard Sørensen og som Direktør Erland Alfred Sørensen, begge sidstnævnte boende paa Frederiks- -f berg; Firmaet tegnes af Direktøren i i Forening med et af Bestyrelsens andre 9 Medlemmer. Kapitalen er 250,000 Kr. i i Serier, 1 paa 25,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr. og 100 Kr., og 1 paa 225,000 O Kr. i Aktier paa 1000 Kr. og 500 Kr., alle lydende paa Navn; Aktierne i først- -J nævnte Serie er fuldt indbetalte, paa n sidstnævnte Series Aktier er indbetalt 10 O pCt., Resten kan indkræves med 10 pCt. .J ad Gaugen og med mindst 3 Maaneders 8 Varsel. Bekendtgørelser til Medlemmerne a ske ved Brev eller i »Berlingske Tidende«. .)

Waldemar Hansen, boende i Gentofte, driver Handel som eneste ansvarlig Inde- -;

haver af Firmaet The Danish Match Ex- port, AV. Hansen.

Ludvig Wilhelm Thyme, boende paa b Frederiksberg, driver Haandværk som n eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kjøbenhavns Møbel-Værksted ved Ludvig ^ Tiiyme.

Johannes Christian Nathanael Hansen driver Handel som eneste ansvarlig In- -i dehaver af Firmaet Christianshavns Kiosk >1 ved Johannes Hansen.

Rasmus Frederik Schou driver Handel 1' som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet i;

Skotøjsmagasiuet Ekstra, R. F. Schou.

Mathilde Hansen driver Handel som ti eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Mode-Razaren, M. Hansen.

Andreas Fredsted driver Handel som n eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Andreas Fredsted.

Firmaet E. Kriiger & (Jo. er hævet.

Firmaet E. Kriiger & Oo. driver Han- -j del; Erhard Thorvald Niemann Kriiger •<

og Arthur Viggo Johannes Sar des ere de o ansvarlige Deltagere.

Poid Madsen Mortensen, der var Direktør i i Bestyrelsen for Firmaet Musikforret-

(9)

iiiiiseii Aktieselskabet l'olinnbia, er af- gaaet ved Døden og Sophie Jørgine Mor­

tensen, født Jensen, for hvem Foul Daniel Thorvald Mortensen, boende paa Frede­

riksberg, er beskikket Lavværge, indtraadt i Bestyrelsen som Direktør,

Under Firma Aktieselskabet Nurdug drives Detailhandel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 15. April J913, og hvis Bestyrelse bestaar af Louise Vilhel­

mine Caroline Lendorf, født Carlsen, som Formand, Ijbha Louise L^endorff og Christian Holger Jensen, sidstnævnte bo­

ende i Gharlottenlnnd; Firmaet tegnes af Formanden i Forening med et af de andre Bestyrelsesmedlemmer. Kapitalen er 1000 Kr. i Aktier paa 2oO Kr., lydende paa Ihændehaver; intet er indbetalt, men lieløbet skal indbetales i Løbet af V2 Aar.

Bekendtgørelser til Medlemmei'ne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Firmaet llrødreiie A. & V. Petersen driver Ilaandværk; Charles Albert Hansen Petersen og Vilhelm Marius Fetersen ere de ansvarlige Deltagere.

Firmaet Aktieselskabet Det Oversøiske (•oin{>agliie har meddelt Ludvig August Marius Hildahl Prokura i Foreniiig med Iver Vilhelm Hoppe eller Karen Helene Møller

Under Firma Aktieselskabet Osman drives Handel med Kaffe og The m. m.

af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 19. April 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Peter Marius Cornelius Petersen som Formand og Axel Thomas Thorvald Pe­

tersen, sidstnævnte boende paa Frederiks­

berg, der i Forening tegne Firmaet; For­

manden og Viggo Johannes Vilhelm Severin Boss have Kollektivprokiira. Kapitalen er 10,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., 500 Kr., 200 Kr. og 100 Kr., lydende paa Ihændehaver; 7000 Kr. er indbetalt. Re­

sten skal indbetales efter Generalforsam­

lingens Bestemmelse. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende«.

Firmaet Kiuistl'orlaget Danmark ved H.

31atliiasen er hævet.

Heinrich August Martin Mathiasen, bo­

ende i Charlottenlund, driver Handel som

eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kunstforlaget Danmark, lleinr. 31atliiasen.

Carl Alexander Alhert Beitzel, boende paa Frederiksberg, driver Ilaandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Carl Heitzel jun.

Firmaet A. & S. (J. Thofner driver Haand- værk; Sophus Charles Thøfner og Axel Georg Sophus Thøfner ere de ansvarlige Deltagere.

Hans Georg Knudsen, boende paa Fre­

deriksberg, driver Handel som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet Hing:ers Systemer, H. Knndsen.

Firmaet Ohr. Nielsens Enke & 8øn driver Haandværk; Amalie Charlotte l^iel- sen, født Lund, og Arnold Hans Christian Nielsen ere de ansvarhge Deltagere.

Lauritz Martin Jensen, som var Inde­

haver af Firmaet Martin Jensen, er af- gaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma af Caroline Emilie Jensen, født Torp, boende i Charlotten­

lund, som eneste ansvarlig Indehaver.

Den Axel Christian Sørensen af Firmaet .). P. Lindhard & Oo. meddelte Prokura er bortfalden ved Prokuristens Død, hvor­

hos Firmaet har tilbagekaldt den August Carl Westergaard og Hans Julius Godt- fred Hansen givne Kollektivprokura og meddelt dem Prokura hver for sig.

Firmaet Creditreformforeningens Aktie­

selskab har under ol. Marts 1906 ved­

taget Lovændringer, hvorefter Bestyrelsen bestaar af indtil 4 Medlemmer og Aktie­

kapitalen er forhøjet fra 120,000 Kr. til 150,000 Kr., hvilket Beløb er fuldt ind- l;)etalt. Derhos er Christian Valeur Quaade udtraadt af Bestyrelsen og Andreas Fre­

derik Ferdinand Phister samt Aage Hans Thomsen indtraadte i denne.

Under Firma Aktieselskabet Nntrin drives Handel en gros af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 24. Februar 1913, og hvis Bestyrer er Otto Emanuel Møller, der tegner Firmaet; Andreas Christian Nielsen har Prokura. Kapitalen er 10,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr. og 500 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt ind­

(10)

betalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende«.

Firmaet Willi. Jørgensen har meddelt Erik Nordherg Prokura.

Firmaet Kjobenliaviis Fjerreiiseri, Ak- tieselskal), hår under 21. April 1913 ved­

taget Lovændringer. Jacoh Henningsen, boende paa Frederiksberg, er indtraadt i Bestyrelsen.

Under Firma Aktieselskabet Onkel Dikses Sniørbod drives Detailhandel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere al 18.

April 1913, og hvis Bestyrer er Hans Nicolaj Diderik Pe/er Friis, boende i Sil­

keborg, der tegner Firmaet. Kapitalen er 500 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende ])aa Navn og fuldt indbetalte. Bekendt­

gørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Firmaet Kjøbenhavns Asfaitkompagni, Aktieselskab, hvis Bestyrelse bestaar af et Bestyrelsesraad og en Direktør, tegnes af 2 Medlemmer af Bestyrelsesraadet i Forening. Andreas Villiam Krarup, som var Medlem af Bestyrelsesraadet, er af- gaaet ved Døden og Olaf Harald Holbøll udtraadt af delte og valgt til Direktør, hvorhos Oluf Valdetnar Bey er indtraadt i Bestyrelsesraadet. Prokura er meddelt sidstnævnte i Forening med Direktøren eller med Eduard Louis Wilhelm Løsch- hnrg samt begge disse i Forening.

Frederik Carl Otto Wennerivald driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet F. Wennerwald.

Firmaet Forhen Frits Lebahns Efter­

følger er hævet.

Under Firma Aktieselskabet Filnis- tabriken Heimdal drives Forretning ved fremstilling af Films af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 4. April 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Christian Has- mus Feter Christiansen Bierhiim, boende i Holbæk, Carl 3Iartin Johnsen og Jens Feter Jørgensen^ sidstnævnte boende paa I*rederiksberg, som Direktører, samt Vil­

helm Dollerup, boende paa Frederiksberg, Sophus Aron Georg Joseplisen, Georg Chri­

stian aldemar Larsen, sidstnævnte boende i Holbæk, og Johan Henrik Sehidtz' Fir­

maet tegnes af 2 af Direktørerne i For­

ening. Kapitalen er 25,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende ]>aa Navn; deraf er 15,000 Kr. kontant indbetalt og 10,000 Kr. Vederlag for overdragne Værdier ni.

m. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Firmaet Aktieselskabet Nørrebros Skovl­

fabrik er hævet.

J/udvig August Grundtvig er udtraadt af Bestyrelsen for Aktieselskabet Filin- fabriken Danmark.

Firmaet Aktieselskabet Det Sibiriske Kompagni har under 21. April 1913 ved­

taget en Lovændring, hvorefter Aktie­

kapitalen er forøget med 250,000 Kr. til 4,250,000 Kr., hvilket Beløb er fuldt indbetalt.

Under Firma Aktieselskabet .1. J. Kinzi drives et Anvisnings- og Bestillingskontor for Papirbranchen af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 9. April 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Jalmar Just Kinzi som Formand, Adolph Viggo Andersen, boende paa Frederiksberg, og Christian Krog; Formanden tegner Firmaet. Ka­

pitalen er 1000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., der lyde })aa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn og ere fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlem­

merne ske i »Berlingske Tidende«.

Firmaet 0. Severin Nielsen & Søn er hævet.

William Theodor Malling og Johannes Michael Holm, som vare Medlemmer af Bestyrelsen for Aktieselskabet det danske Kulkompagni, ere afgaaede ved Døden og Begner Heliveg, boende paa Frederiks­

berg, samt Henrik Valdetnar Nørgaard indtraadte i Selskabets Bestyrelsesraad.

Firmaet Hugo Kothenberg & Co. har meddelt Fritz Andreas Adolph Haake og Anna Fauline Johanne Sundher g Kollek­

tivprokura.

Frederik Vilhelm Biitzou, boende i Char­

lottenlund, driver Handel som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet F. \. Kiitzov.

(11)

Firmaet Aktieselskabet

V .

.1. Tliorsteiiis- soii & Oo. liar meddelt Olaf Nicolai Chri­

stian FajiH Hansen, (Jlafiir Indridi Benja- minsson og Jan Jansen liaagaard Prokura, 2 i Foreming.

])eTihavns Magistrat, den 2'J. Apiil 1913.

Køl)eiiliav]is Aiut.

Frederiksberg Birk.

1 Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

A/S „Deichniann & Co." driver Han­

del en gros med Cigarer og Tobak med Forretningslokale H. C. Ørstedsvej 13.

\'edtægternes Dato er at' 21. Marts 1913.

Bestyrelsen bestaar at' 1) Proprietær An­

ders Deichmann, boende i Sorø, 2) Køb­

mand Niels Overgaard, boende Fælledvej 27, som Direktør og 3) Fru Eva Foulsen, boende Forchhammersvej 27. Firmaet tegnes at" Direktøren i Forbindelse med et Bestyrelsesmedlem. Prokura bar Louss- mann Foidsen. Aktiekapitalen udgør 3000 Kr. fordelt i 4 Aktier a 500 Kr. pr. Stk., 4 Aktier å 200 Kr. pr. Stk. og 2 Aktier å 100 Kr. pr. Stk. Aktierne lyde paa Navn. Af Aktiekapitalen er 2000 Kr.

indbetalt Resten kan fordres indbetalt af Bestyrelsen efter 1. Januar 1914. Be­

kendtgørelser til Medlemmerne sker skrift­

lig eller i Berlingske Tidende.

Frederiksberg Birk, den 22. Marts 1913.

Hugo Carstensen, kst.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

Karen Kristine Emilie Hansen, boende Aaboulevard 33, driver som eneste og ansvarhge Lidehaver af Firmaet ,,Modes Iiigrid ved Karen Hansen" Handel i Fre­

deriksberg Kommune med Forretningslo­

kale Aaboulevard 33. Firmaet tegnes af Karen Kristine Emilie Hansen. Pro­

kura har Ingrid Nielsen.

Frederiksberg Birk, den 2G. Marts 1913.

Hugo Carstensen, kst.

I Henhold til Ij o v 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

I Aktieselskabet „H. P. Løven^reens Garveri" er Veksellerer Otto Martin Wieth, boende Havnegade 15, indtraadt som Med­

lem af Kontrolkomitéen i Stedet for Gar­

vermester Otto Stub, der er afgaaet ved Døden.

Frederiksberg Birk, den 28. Marts 1913.

Htigo Carstensen, kst.

1 Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt :

I Aktieselskabet „Frederiksberg Bank"

er Tømmermester Carl Albert Tescli, Gros­

serer Sophus Napoleon Meyer og Højeste­

retssagfører Frederik Wilhelm Grliner ud- traadt af Forretningsudvalget og indtraadt i dette er 1) Grosserer Maximilian Peter­

sen og 2) Tømmermester Fiasmtis Jansen Arentøen, begge boende GI. Kongevej 102, og 3) Overretssagfører Christian Frederik Olivarius, boende St. Aimæplads 22, saa- ledes at tvende af de nævnte i Forening tegne Firmaet.

Frederiksberg Birk, den 29. Marts 1913.

1 Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt :

„Cigarfabrikken København ved

V .

Jen­

sen" har flyttet sit Forretningslokale fra Bredegades Passage Nr. 5 til Sindshvile- vej Nr. 2.

Frederiksberg I>irk, den 31. Marts 1913.

Grad.

] Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er ainneldt:

A/S Geisniars Udsalg er hævet.

Frederiksberg Birk, den 1. April 1913.

CaAl.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt;

I Aktieselskabet „Medicinal og Syge- l>leJeforretningen „Set. Thomas"" er Zieg­

ler Hansen udtraadt af Bestyrelsen og indtraadt i samme er Frøken I^lisaheth

Thulbitær af Fredericia.

Frederiksberg Birk, deii 2. April 1913.

Cad.

(12)

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt:

J Aktieselskabet „M. 1. Balliiis Sønner"

er der tillagt Kontorchef Thorvald 3Ies- cander Foidsen Ret til pr. procura i For- hindelse med et Bestyrelsesmedlem at tegne Firmaet.

Frederiksberg Birk, den 2. April 1913.

Gad.

I Henhold til Lov L Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt:

Isach Gliich, boende Struensegade 1, driver som eneste og ansvarlige Indeha­

ver af Firmaet „Londoner Bazaren ved Isack Gliick" Handel i Frederiksberg- Kommune med Forretningslokale Godt- haabsvej 3. Anmelderen er eneberettiget til at tegne Firmaet. Der er ingen, der har Prokura.

Frederiksberg Birk, den 2. April 1913, Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt:

„Dansk Aktieselskab Scania-Valiés"

driver med Forretningslokale i Frederiks­

berg Kommune Maskinfabrikation. Ved­

tægternes Dato er af 1. April 1913. Be­

styrelsen bestaar af mindst 3, højst af 6 Med lenmier; for Tiden af; 1) Carl Julius Valdemar Christiansen, boende Østersø­

gade 30, som administrerende Direktør, 2) Per Alfred Nordemann, boende i Malmø, som Overdirektør og 3) Overretssagfører Frederik Wolf, boende Graabrødretorv 16.

Firmaet tegnes enten af den administre­

rende Direktør eller af denne i Forbin­

delse med et herboende Medlem af Be­

styrelsen eller af Fer Alfred Norde­

mann alene. Der er ingen, der har Pro­

kura. Aktiekapitalen udgør 100,000 Kr.

fordelt paa 100 Aktier å 1000 Kr. pr. Stk.

Aktierne lyde paa Navn. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Bekendtgørelser til Medlemmerne sker i »Almånna tidnin- garna« i Stockholm og i Berlingske Ti­

dende.

Frederiksberg Birk, den 3. April 1913.

Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt:

Anders Feter Andersen, boende Tes- dorphsvej 55, driver som eneste og an­

svarlige Indehaver af Firmaet „Frederiks­

berg Rebslageri ved A. P. Andersen" Han­

del i Frederiksberg Kommune med For­

retningslokale Tesdorplisvej 55. Anmel­

deren er eneberettiget til at tegne Firmaet.

Der er ingen, der har Prokura.

Frederiksberg Birk, den 4. April 1913.

Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt:

Hans Feter Nielsen, boende Øhlen- schlægersgade 74, driver som eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet „Frede­

r i k s b e r g A f b e t a l i n g s f o r r e t n i n g v e d I I .

V .

Nielsen" Handel i Frederiksberg Kom­

mune med Forretningslokale Holger Dan­

skesvej 17. Anmelderen tegner Firmaet.

Ole Christian Larsen Vollerslev har Pro­

kura.

Frederiksl)erg Birk, den 5. April 1913.

Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt:

Axel Johannes Møller, boende Abel Ca- thrinesgade 25, og Hans Peder Petersen, boende Westend 24, drive som eneste og ansvarlige Indehavere af Firmaet „Peter­

sen & Møller" Handel i Frederiksberg Kommune med Forretningslokale Vo- drofsvej 6. Firmaet tegnes af begge Inde­

haverne i Forening. Der er iugen, der har Prokura.

Frederiksberg Birk, den 7. April 1913.

Gad.

1 Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det:

I Konthuiation af tidligere stedfunden Bekendtgørelse vedrørende Firmaet „11.

Andersens Rundstokkefabrik ved Carl Kirsteiu" har man modtaget Anmeldelse om, at Firmaets Navn er ændret til „H.

Andersens Rundstokkefabriks P]fterfølger ved Carl Kirstein".

Frederiksberg Birk, den 8. April 1913.

Gad.

1 Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det:

I Kontinuation af tidligere stedfunden Bekendtgørelse vedrørende A/S Deicll- niann & Co., bekendtgøres det, at Pro­

prietær Anders Deichmann af Sorø er ad-

(13)

ministreronde Direktør, ikke som tidligere fejlagtig bekendtgjort, Købmand Niels Overgaard. Prokuristens Navn er Løns- mann Poulsen.

Frederiksberg Birk, den 10, April 1918.

Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt:

Paa en i A/8 „liaktei'iologlsk Labora­

torium Ratiii^' den 1. Juni 1912 aflioldt ordinær Generalforsamling er der ved­

taget visse Lovændringer.

Frederiksberg F)irk, den 10. April 1913.

Gad.

1 Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt:

Ferdinand Georg Syrig, boende Ven­

dersgade 5, driver som eneste og ansvar­

lige Indehaver af Firmaet „Aliierikaiisk Tøjreiisiiiiigsaiistalt ved F. (1. Syrig"

Haandværk i Frederiksberg Kommune.

Anmelderen er eneberettiget til at tegne Firmaet. Der er ingen, der liar Prokura.

Frederiksberg Birk, den 10. April 1913.

Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt:

I Firmaet „I'eterseii og Moller" er den ene ansvarlige Indehaver Hans Peder Petersen udtraadt og P^'irmaet fortsættes under samme Firmanavn med Axel Jo­

hannes Møller, boende Abel Cathrines- gade 25, som eneste og ansvarlige Lide- iiaver.

Frederiksberg Birk, den 12. April 1913.

Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt:

I Firmaet „Frits Kiær & Co.s Eftf." er Frits Kiær, boende Frederiksborggade 42, indtraadt som ansvarlig Indehaver og er Firmaets Navn forandret til „Ivia^r & Hee".

Firmaet tegnes af Frits Kiær og den an­

den ansvarlige Indehaver Carl Christian Hee., boende Forchhammersvej G, i For­

ening.

Frederiksberg Birk, den 14. April 1913.

Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt:

Frøken Filen Dorthea Schon, boende I H. C. Andersensgade 4, driver som eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet „Sko­

tøj sniagasiuet Merkur ved E. U. Schou"

Handel i Frederiksberg Kommune med Forretningslokale Godthaabsvej 3. An­

melderen er eneberettiget til at tegne Firmaet. Der er ingen, der har Prokura.

Frederiksberg Birk, den 15. April 1913.

Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt:

Carl Frederilisen er udtraadt af Firmaet i „Danmarks billigste Aiitikvarboghaudel ved (!. Frederiksen og Svend Johansen"

og indtraadt i Firmaet er Dagny Mørlx, boende Tullinsgade 24. Firmaets Navn er nu „Danmarks billigste Antikvarbog­

handel ved Svend Johansen og Dagny Mørk". Hver af Indehaverne tegne la­

maet for sig.

Frederiksberg Birk, den 22. April 1913.

Gad.

I LIenhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt:

P'rits Kiær er udtraadt af Firmaet

„Kiær og Hee"^ der fortsættes under samme Firmanavn med Carl Christian Hee, boende Forchhammersvej 6, som eneste ansvarlige Indehaver.

Frederiksberg Birk, den 23. April 1913.

Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt:

Snedkermester Carl Jiønnoiv er ud­

traadt af Bestyrelsen for A/S Andels Mø- l>el Magasinet.

Frederiksberg Birk, den 24. April 1913.

Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er anmeldt:

Fuldmægtig Povel Fønss, boende Steen Blicliersvej 10, er indtraadt i Bestyrelsen for „A S Weilbaeh & Cohn's Fabriker" i Stedet for Grosserer Oscar Hecht, der er afgaaet ved Døden.

Frederiksberg Birk, den 25. April 1913.

Hugo Carstensen, k.sf„

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

(modtog ved sin Afsked anerkendende Skr. fra Generaldirekt, for lang og tro Tjeneste).. Teller og Hustru Anna, f.. Andreas Peter Theodor juel, f. Jacob Georg Christian Wulf, f.

bing F., som nu overgik til Firmaet »E. Nobel« i Kjøbenhavn og Nykjøbing F., sammen med sin nedennævnte Broder H.. Christian Peter Nobel.. Carl Julius Nobel, født 17. Laura

har Prokura. Christian Hansen, der driver Hånde&#34;,øb under uanmeldt Firma, har meddelt Lansws Hansen Prokura. Thorvald Plum er udtraadt af FirmaettøB T. Plum, der

Svend Aage Jensen er udtrådt af firmaet Svend Bramsen &amp; Co., som fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Carl Vilhelm Sagild. Prokura er meddelt

Firmaet »ALL ELEKTRO« ved CHRSl HENRIKSEN. Prokura er meddelt Carloli Richard Høberg Nielsen. Klara Flora Eisbeth Jensen, født Lorenz ^ f af Frederiksberg, driver

borg som eneste ansvarlig Indehaver. Der er ikke meddelt nogen Prokura, ej lieller optaget nogen Kommanditist i Firmaet. Marts J889 bekendtgøres herved, at jeg har

fus Guldborg givne kollektive Prokura, og samtidig er der meddelt Alf Jens Peter Gløde, Søbredden 18, Gentofte, og Julius Johan Theodor Dencker, Rakels- vej

ening. Kirsten Meilandt Toft og Linda Tarp, begge af Sommersted, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Prokura er ikke meddelt. Politimesteren i Haderslev,

„Røde Mølle ved Andr. Wissing&#34; driver Handel i Slagelse. Anmelderen er eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet. Prokura er ikke meddelt. Til det herværende

ansvarlige Indehaver af Firmaet »DANIEL STECHER«. Prokura har Hans Henrik Stecher. Firmaet »HANS CHRISTENSEN« af Rønne har meddelt Hans Carl Christensen af

Kaj Petersen af Gentofte driver håndværk i Gentofte Kommune som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Kaj Petersen.. Prokura er meddelt Aase Forsberg af

Hans Erik Vejborg af Greve kommune driver handel og udøver industridrift i Greve kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »ERIK VEJBORG«.. Prokura er

Warden Insurance Company Lim ited udenlandsk F orsikrings-Aktieselskab England generalagenturet for Danmark, 340.. Østifterne,

liT Firmaet »FOLKETS FORLAG« v. LARSEN er hævet. iT Prokura er meddelt Svend Aage Elmer, lab'dense. nU Under Firma »NORDEUROPÆISK MU- MIIKFORLAG« ved THOMAS P. LARSEN

NING« driver Handel i Kolding Købstad. Firmaet tegnes alene af Indehaveren. Der er ikke meddelt Prokura, og der er ingen Kommanditister. Til herværende

kaldt den Ludvig Christian Birch givne Prokura og meddelt Karen Pedersen og Grete Poulsen Prokura i Forening. Firmaet JØRGEN ØSTBY &amp; CO. Jørgen Pedersen Østby

haver. Ingen Prokura er meddelt. Struer og Politikreds Nr. NEERGAARD«, Struer, er hævet.. i Handlende Christian Børge Neergaard I bif Struer anmelder, at han som

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet Eg'- moiit H. .Frederik Wolf og Jens Christian Petersen har Prokura. Under Firma Rammefal)rikeii Dania Aktieselskab

prokura og meddelt sidstnævnte Prokura i Forening med Kristine Charlotte Hillert^. Under Firma Aktieselskabet Valdemar Oelsner å Co. drives kemisk Fabrikation af et

tagere, der hver for sig tegner Firmaet. Der er meddelt Albert Christian Remmert af Odense Prokura. KNUDSEN« driver Haandværk i Odense, Kongensgade 62, anmelder,

nen Firmaet hver for sig. Edith Anna Cecilie Grahn, født Lilje- dahl, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »VINGÆR« ved E. Prokura er meddelt

gere. Aktieselskabet Svensk Textilkonst och Hemslojd er hævet. Firmaet Kjeld Lassen har tilbagekaldt den Sarah Marie Gottfredsen meddelte Prokura. Julius Christian

Prokura er meddelt Erik Andersen og Holger Madsen, begge af Søllerød, og Allan Petersen af Gentofte til at tegne firmaet hver for sig. Politimesteren i