Digitaliseret af | Digitised by

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): Understøttelses-Anstalt for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse.

Titel | Title: Driftsregnskab

Bindbetegnelse | Volume Statement: 1953-1959/60 Udgivet år og sted | Publication time and place: 1953/54-1987/88

DK

Værket kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge PDF-filen til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work may be copyrighted in which case the PDF file may only be

used for personal use. If the author died more than 70 years ago, the work

becomes public domain and can then be freely used. If there are several

authors, the year of death of the longest living person applies. Always

remember to credit the author

(2)

<:i niDi.KBH.

D£C.1C,5^

C: M • AT RYK U.31«

U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemnierne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse

Regnskab for tiden 1.april 1953 - 31.marts 1954.

D r i f t s r e g n s k a b U d g i f t e r :

Bevilgede understøttelser:

76 legatnydere a loo kr. 7.6oo kr.

1 » a 2oo " 2oo "

13 alderstillæg a 25 " 325 "

8.125 kr.

overført fra 1952-53

(udbetalt i 1953-54) 5o " 8.175,oo heraf afgår på grund af dødsfald:

1 halv portion incl'.

alderstillæg 75 kr.

2 halve portioner a 5o kr. loo " 175.oo 8.000,00 Administrationsudgifter*.

Direktionens honorar 4oo kr.

Sekretærens honorar l,6oo Revisionshonorar 325 "

Diverse andre udgifter 924.o3 3.249,o3

Årets overskud 1.486,47

12.735,5o I n d t æ g t e r :

Renter af obligationer 12.67o,5o

Renter af indestående i Privatbanken. 15,00 Overført fra 1952-53 (ikke hævet) ... 5o,0.0

12.735,50 S T A T U S p r . 3 1 . m a r t s 1 9 5 4 .

A k t i v e r :

Obligationsbeholdning

Østifternes Kreditforening:

7.serie 31 $ 9.200,-

7. " 4 <f0 ll.ooo,-

13. " 4 </o 2.ooo,-

14. " 4 i 7.000,-

14. " 4 2.000,-

15. " l.afd. 4$ 2.000,-

16. " 1. " 3H 31.5oo,- 16. " 1. " 4% I8.000,- 16. " 2. " 42"^ 25.ooo,- 16. " 2. " 5$ I8.000,-

(3)

transport 125.7oo,- Østifternes Creditkasse;

3.serie 3»afd. 3"2$ 7.ooo,-

4. " 1. " 4 2.000,-

5. « 2. " 4 fo .. 22.000,- 6. " 1. " 4 1= ... 4.ooo,- Jydsk Husmandskredi tforening:

3.afd. 3H 8.000,-

3. " .... 1.5oo,-

6. » 4 # ...» 2.000,-

7. " 4 $ 11.3oo,-

Jydsk Landkreditforening:

7.serie 4 $ 2.ooo,~

8. » 3i^ 15.000,-

8. " 4 $ 2o.ooo,-

9. » 4 <%> ll.ooo,-

Yest-og sønderjydsk kreditforening:

7.serie l.afd. A'W 2.ooo,-

7. " 2. " 4 $ 41.3oo,-

10. " 2. " \ fi 2.000,-

11. » 3. " 3 5.2oo,-

Sønderjyllands kreditforening:

1. serie 4 2$ 2.ooo,-

2. " 4tø 4.000,-

7 . " 4 / 2 3 . 5 0 0 , -

9. » 3^ 2.000,-

10. " itf- 4.5oo,-

Kassebeholdning;

Privatbanken 4.2oo,-

Dansk girokonto 12,42

P a s s i v e r : Hovedfond

Reservefond

Saldo pr. 1/4 1953 8o.725,95

Irets overskud 1.486,47

318.ooo,oo

4.212,42 322.212,42

24o.000,00

82.212.42 322.212,42

I stiftelsens direktion:

H. E. Glahn H. Grove Albert Fabritius

Collin Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet det i overensstemmelse med anstaltens bøger. Vi har konsta­

teret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbehold­

ning samt af indestående i Privatbanken.

København, den 17.maj 1954.

Poul Kruuse-Jensen Steffen Heering statsaut.revisor landsretssagfører

(4)

• iOTEK - 1956

U.332.

U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse

Driftsregnskab for tiden 1.april 1955 - 31.marts 1956.

U d g i f t e r : Understøttelser;

Danmark:

32 legatportioner å 16o kr. 5,12o,- 1 " & 2oo kr, 2oo,-

2 1 1 å 8 o k r . ! 6 o 5 . 4 8 o , -

Norge:

29 legatportioner å 16o kr. 4.64o,-

2 " h 8o kr. 16o,- 4.8oo,- lo.28o,- Administrationsudgifter:

Direktionens honorar 4oo,- Sekretærens " 1.2oo,-

Revisionshonorar 325,-

Diverse andre udgifter ... 535.67 2.460,67

Renter ved køb af obligationer 52,oo 2»512,67

Årets overskud 113»ol

12.9o5,68 I n d t æ g t e r :

Renter af obligationer 12,883,00

Renter af indestående i Privatbanken ... 17,33

Renter af dansk girokonto 5.35 12.9o5t68

12.9o5,68 S T A T U S p r . 3 1 . m a r t s 1 9 5 6 .

A k t i v e r :

Obligationsbeholdning

Østifternes kreditforening:

7.serie 3Isfi 9.2oo,-

7. " 4 ll.ooo,-

13« " 4 2.ooo,-

14. " 4 <f0 7.000,-

14. » 2»ooo,-

15. " l.afd. 4 2.ooo,- 16. " 1. " 3¥/° 31.5oo,- 16. " 1. " 4 °/o I8.000,-

(5)

transport 152.2oo,- østlfterne3 Creditkasse:

3.serie 3,afd. 3 7.000,-

4. " 1, " 4 1° . • • 2.000,- 5. " 2. " 4- °Io ... 22.000,- 6. " 1. " 4 .. . 4.000,- Jydsk Husmandskredsforening:

3«afd. 3^ 8.000,-

3. " I.500,-

6. 11 4 2.000,-

7. « 4 <fo 11.3oo,-

Jydsk Landkreditforening:

7.serie 4 $ 2.000,-

8. 11 3i$ 15.000,-

8. 11 4 $ 2o.ooo,-

9. » 4 $ 11,000,-

Yest-og sønderjydsk Kreditforening:

7.serie l.afd. 4i$ 2.000,-

7. 11 2. " 4 1° 39.300,- 10. " 2. " 4 2.000,- 11. " 3. " 3z7° 5.2oo,- Sønderjyllands Kreditforening:

1.serie 4-g# 2.000,-

2. " 4-|> 4.000,-

7. " 4 1o 23.5oo,-

9. " 3-W0 2.000,-

lo. " 3-2^ 4.5oo»- 322.5oo,oo Kassebeholdning:

Privatbanken 1,811,59

Dansk giro-konto ... 454.5o 2,266,o9

-r skyldige omkostninger 325.00 1*941,o9 324.441,09 Indestående på norsk giro-konto:

238,4o no.kr.

a s s i v e r:

Hovedfond Reservefond

—Saldo pr. 1/4 1955 83.442,75

Årets overskud 113,ol

Indkøbt nom.4"a^ ø.K» 16.2. 4.000,-

for 3.114.67

Gevinst 88^.33 885.33

240.000,00

84.441.09 324.441,09 I stiftelsens direktion:

Albert Fabritius H.E.Glahn H,Grove Collin

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i overens stemmelse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværel sen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og girokonti.

København, den 15. ma;} 1956.

Henrik Berner Poul Kruuse-Jensen civ.ing. statsaut.revisor

(6)

19'57

åtyÅjTftft U.342.

U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse.

DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL 1956 - 31,MARTS 1957.

U d g i f t e r ; Understøttelser:

Danmark:

3o legatportioner å 18o kr. 5.4oo,oo 1 " å 2oo 11 2oo,oo

1 " å 9o " 9o,oo 5.69o,oo Norge;

27 legatportioner å 18o kr. 4.860,00

1 " å 9o " 9o,00 4»95O9OO lo.64o,oo Administrationsudgifter;

Direktionens honorar 4oo,oo

Sekretærens " l,2oo,oo

Revisionshonorar 325,00

Diverse 13o,46

Norsk giro

pr. 1/4-56 238,40 norske adm.udgifter 69,65

til rest 168,75 n.kr.

omregnet til

danske kroner 162,98 + 32,52 1.892,48

Årets overskud 2.345,05

14.877,53 I n d t æ g t e r :

Ordinære renter af obligationer ... 15.992,75 Renter ved salg af obligationer 718,05 16.71o,8o

Renter ved køb af obligationer 1,856,67 14.854,15 Renter af indestående i Privatbanken,. 21,lo

11 11 dansk girokonto 2,3o 23,40

14.877,53

(7)

S T A T U S p r . 3 1 . m a r t s 1 9 5 7

A k t i v e r;

Obligationsbeholdning

Østifternes kreditforening 16.serie 2.afd.4"£$ 37.5oo,-

» h 16. « 2. " 51° 96.ooo,- Husejernes kreditkasse 2. " 1. " 5$ 84.ooo,-

Danske Stat 2oo7 59"° 84«ooo t - j o l * 5 o o

Kas s ebeholdnlng

Privatbanken 3.846,lo

Dansk giro-konto »• 971»59 4»817*69 4- skyldige omkostninger .. 3 2 5 , o o

4.492,69

Norsk giro-konto n.kr. 39,38 kurs 97,23 38,29 4.53o,93 3o6.o3o,98

P a s s i v e r :

Hovedfond 24o.ooo,oo

Reservefond

Saldo pr. 1/4-56 84*441,o9

Årets overskud 2.345»o5

86.786,14 solgt obligationer 271.ooo,oo

for kursværdi 2oo.l38,33

7o.861,67 købt obligationer

nom. 254.000,00

for kursværdi .... 2o3.893»49 5o.lo6,51 2o.755 >16 66.o3of^8 3o6.o3o,98

I stiftelsens direktion:

Albert Fabritius H.E.Glahn H.Grove

Collin

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og girokonti.

København, den 28«maj 1957

Henrik Berner Poul Kruuse—Jensen civilingeniør statsaut.revisor

(8)

U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse.

DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL 1957 - 31.MARTS 1958.

U d g i f t e r : Understøttelser 5 Danmark:

26 legatportioner & 2oo kr. 5*2oo,oo

3 !l å loo 11 3oo,oo

1 "begravelseshjælp h loo " loo,oo 5.6oo,oo Norge:

26 legatportioner å 2oo kr. 5»2oo,oo

I0.800,00 Administrationsudgifter:

Direktionens honorar 4oo,oo

Sekretærens " ... l,2oo,oo

Revisionshonorar 425,00

Diverse 2o4,54

Gebyr Norges bank n.kl*.26,00

omregnet til d.kr. 25.23 229«77 2.254,77

Årets overskud 1.977,7o

15.o32,47

I n d t æ g t e r :

Ordinære renter af obligationer ... 15.ol2,5o

Renter ved køb af obligationer 3,11 15«oo9,39 Renter af checkkonto 12o48 2o,36

Renter af girokonto 94558 (dansk) ..• 2,72 23 .08 15.o32,47

(9)

S I A 1 U S p r . 3 1 . m a r t s 1 9 5 8

A_ k t 1 v e r s

Obligat ionsbeholdning:

Østift, kreditforening 16.serie 2«afd. Aifé 37.5oo,- ii ii 16. 11 2. " loo.ooo,- Husejernes Kreditkasse 1. " 2. " 5$ 84.ooo,-

Danske Stat S. 2oo7 5/° 85.0QQ,- 3o6.5oo,oo (Kursværdi pr. 31.marts 1958

af obligationsbeholdningen: 26o.380,75) Kassebeholdning;

Privatbanken 3.o33,49

Dansk giro-konto 4oo»57 3.434,o6

Norsk giro-konto n.kr.13,46, kurs 97,23 13,06 3.447_,_lfL 3o9.947,12

P a s s i v e r :

Hovedfond 24o.ooo,oo

Pteaervefond

Saldo pr. 1/4-57 6^°5o,98

Årets overskud 1.97(, 7o

68.008,68 Købt obligationer nom. 9.ooo,oo

for 7.o61,56 1.938,44 69.947,1^- 3o9.947,12

I stiftelsens direktion:

Albert Fabritius H.E.Glahn H.Grove

Collin

Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overens­

stemmelse med anstaltens bøger» Vi har konstateret tilstedevæ­

relsen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og giro-konti.

København, d. 12.maj 1958 København, d. 7.maj 1958 Steen Holck Poul Kruuse-Jensen

(10)

U . 3 6 2 U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T

for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse.

DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL 1958 - 31.MARTS 1959.

U d g i f t e r:

Understøttelser:

Danmark:

23 legatportioner å, 2oo kr. 4.6oo,- 1 " & loo kr. loo ,~

47 portioner dyrtidstillæg å 15 kr. 7o5.- 5.4o5,- Norge;

25 legatportioner å 2oo ler. 5.ooo,-

50 portioner dyrtidstillæg å 15 kr. 7 5 o , - 5.75o,- 11.155,- Administrationsudgifteri

Direlrtionens honorar » 4oo,-

Sekretærens !l l»2ooy-

Revisionshonorar .. 325,-

Diverse '234,54

Gebyr Norges Bank n.kr. 25,-

omregnet til d.kr 24^28 146.82 2.o71,82

Ir et s overskud 1.983tol

15.2o9,83

I n d t æ g t e r ;

Ordinære renter af obligationer 15.193,75

Renter ved køb af obligationer 4,06 15.197,81 Renter af checkkonto 12o48 lo, 15

Renter af girokonto 94558 (dansk) ... 1,87 ±2j°Z 15.2o9,83

(11)

S T A T U S p r . 3 1 . m a r t s 1 9 5 9

27-7-1959

^J^Vryk^'

A k t i v e r :

Obligationsbeholdning

Østift, kreditforening 16.serie 2.afd. 4a# 37.5oo,-

" » 16. " 2. 11 5$ loo.ooo,-

» « 16. " 3.afd. 4if6 2.5oo,- Husejernes Kreditkasse 1. " 2. !l 5$ 84.000,-

Danslce Stat S.2oo7 5$ 85.000,- 3o9.ooo,- (Kursværdi pr. 31/3.59 af

obligationsbeholdningen: 276.837,5o) Kas s ebeholdnlngen;

Privatbanken 2.873,85

Dansk giro-lconto 68,o5 2.941,9o

Norsk giro-konto n.kr. 248,73 238,78

Diverse debitorer .. 115.- 3.295.68

312.295,68

P a s s i v e r:

Hovedfond Reservefond

Saldo pr. 1/4 1958

Årets overskud ...

Købt obligationer nom. 2.5oo,-

_ for 2.134,45

240.000,- 69.947.12

1.983.ol 71.930.13

365.55 72.295.68 312.295,68

I understøttelsesanstaltens direktion:

Albert Fabritius II. E. Glahn H. G-rove

// Collin Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstem­

melse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og girokonti.

København, den 15.maj 1959 København, d. 3o.april 1959 P. Thune Nyegaard for Poul Kruuse-Jensen

E.Christiansen statsaut.revisor

(12)

U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T f * r t r æ n g e n d e E f t e r s l æ g t a f Medlemmerne i d e n ophævede c i v i l e o g a d s k i l l i g e S t æ n d e r s E n k e k a s s e .

DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL 1959 - 3 1 .MARTS 1 9 6 0 . U d g i f t e r ;

Understøttelser;

Danmark;

21 legatportioner a kr 1 legatportion

43 portioner dyrtidstillæg Norge;

23 legatportioner 1 legatportion

47 portioner dyrtidstillæg

a kr. 2oo,oo a kr. loo,oo a kr. 3 o, o o a kr. 2oo,oo a kr. loo,oo a kr. 3o,oo

2oo,00 loo, 00 1. 29o « 00

4 .600,00 loo,00 1.41o 100

Administrationsudgifter;

Direktionens honorar 400,00

Sekretærens honorar 1.2oo,oo

Revisionens honorar 3 2 5,00

Diverse 379,63

Norske administrationsomkost­

ninger, n.kr. 77,7o 73.81 453,44

Årets overskud

5.59o,oo

6.11o,oo 11.7oo,00

2.376,44 1.182.87 15.261,31

n d t æ g t e r ;

Ordinære renter a'f obligationer 1 5 . 3 2 5,00

Renter ved køb af obligationer 7 5 , 8 3 1 5 . 2 4 9 , 1 7

Renter af check konto 12o48 lo,16

Renter af giro konto 94558 (dansk) 1,98 12.14 15.261,31

s=ssr = ss ss=ssa=sr=rs=sss:a3

(13)

S T A T U S * p r . 31. marts I960.

A k t i v e r

Obligationsbeholdnings

Østifternes kreditforening 16 • serie 2. af d. 4i§$ 37.5oo,oo

it 11 16. ii 2. i. 5 <fo loo.000,0*

II 1! 16 ii 3. ii 4-g$> 2.5oo,00

II It 16. it 3. ii 5 % 7.000,00 Husejernes Kreditkasse 1. II 2. it 5 1o 84« 000,00

Danske Stat, S. 2oo7> 5°/° 81.000,00 (Kursværdi pr. 31. marts 1960

af obligationsbeholdningens kr. 266.815,oo)

Kassebeholdnings

Privatbanken nr. 12o48 2.1o3,75 Dansk giro konto 94558 366,11 Norsk giro konto n.kr. l6o,o7, kurs 96,78

2.469,86

154,92

P a s s i v e r s Hovedfond

Reservefond

Saldo pr. 1. april 1959 72.295,68

Årets overskud 1.182,87

7 3 - 4 7 8 , 5 5 Købt obligationer nom. 7.000,00

~ for 5.853,77 1-146,23

312.000,00

2.624,78 314.624,78

240.000,00

74.624,78 314.624,78

I Understøttelsesanstaltens direktions Albert Fabritius H.E. Glahn H. Grove

/ Collin

Foranstående regnskab har vi revideret #g fundet i overensstem­

melse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt indestående på bank- eg giro-konti.

København, den 25. april 1960.

REVISIONSFIRMAET C. JESPERSEN P. Thune Nyegaard E. Christiansen

statsaut. revisor

(14)
(15)

Digitaliseret af / Digitised by

D E T K O N G E L I G E B I B L I O T E K THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

(16)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kb.dk

(17)

U

n

ia,sc.s -

A m

fo

k

1 erøo fit^oc

^Pj^SlVtCST », -. STTPOPC^S ! k/K I /Yt M

fefe(U£lO^ )

% 3 ~

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

130020903903

(18)

<:i niDi.KBH.

D£C.1C,5^

C: M • AT RYK U.31«

U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemnierne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse

Regnskab for tiden 1.april 1953 - 31.marts 1954.

D r i f t s r e g n s k a b U d g i f t e r :

Bevilgede understøttelser:

76 legatnydere a loo kr. 7.6oo kr.

1 » a 2oo " 2oo "

13 alderstillæg a 25 " 325 "

8.125 kr.

overført fra 1952-53

(udbetalt i 1953-54) 5o " 8.175,oo heraf afgår på grund af dødsfald:

1 halv portion incl'.

alderstillæg 75 kr.

2 halve portioner a 5o kr. loo " 175.oo 8.000,00 Administrationsudgifter*.

Direktionens honorar 4oo kr.

Sekretærens honorar l,6oo Revisionshonorar 325 "

Diverse andre udgifter 924.o3 3.249,o3

Årets overskud 1.486,47

12.735,5o I n d t æ g t e r :

Renter af obligationer 12.67o,5o

Renter af indestående i Privatbanken. 15,00 Overført fra 1952-53 (ikke hævet) ... 5o,0.0

12.735,50 S T A T U S p r . 3 1 . m a r t s 1 9 5 4 .

A k t i v e r :

Obligationsbeholdning

Østifternes Kreditforening:

7.serie 31 $ 9.200,-

7. " 4 <f0 ll.ooo,-

13. " 4 </o 2.ooo,-

14. " 4 i 7.000,-

14. " 4 2.000,-

15. " l.afd. 4$ 2.000,-

16. " 1. " 3H 31.5oo,- 16. " 1. " 4% I8.000,- 16. " 2. " 42"^ 25.ooo,- 16. " 2. " 5$ I8.000,-

(19)

transport 125.7oo,- Østifternes Creditkasse;

3.serie 3»afd. 3"2$ 7.ooo,-

4. " 1. " 4 2.000,-

5. « 2. " 4 fo .. 22.000,- 6. " 1. " 4 1= ... 4.ooo,- Jydsk Husmandskredi tforening:

3.afd. 3H 8.000,-

3. " .... 1.5oo,-

6. » 4 # ...» 2.000,-

7. " 4 $ 11.3oo,-

Jydsk Landkreditforening:

7.serie 4 $ 2.ooo,~

8. » 3i^ 15.000,-

8. " 4 $ 2o.ooo,-

9. » 4 <%> ll.ooo,-

Yest-og sønderjydsk kreditforening:

7.serie l.afd. A'W 2.ooo,-

7. " 2. " 4 $ 41.3oo,-

10. " 2. " \ fi 2.000,-

11. » 3. " 3 5.2oo,-

Sønderjyllands kreditforening:

1. serie 4 2$ 2.ooo,-

2. " 4tø 4.000,-

7 . " 4 / 2 3 . 5 0 0 , -

9. » 3^ 2.000,-

10. " itf- 4.5oo,-

Kassebeholdning;

Privatbanken 4.2oo,-

Dansk girokonto 12,42

P a s s i v e r : Hovedfond

Reservefond

Saldo pr. 1/4 1953 8o.725,95

Irets overskud 1.486,47

318.ooo,oo

4.212,42 322.212,42

24o.000,00

82.212.42 322.212,42

I stiftelsens direktion:

H. E. Glahn H. Grove Albert Fabritius

Collin Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet det i overensstemmelse med anstaltens bøger. Vi har konsta­

teret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbehold­

ning samt af indestående i Privatbanken.

København, den 17.maj 1954.

Poul Kruuse-Jensen Steffen Heering statsaut.revisor landsretssagfører

(20)

• iOTEK - 1956

U.332.

U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse

Driftsregnskab for tiden 1.april 1955 - 31.marts 1956.

U d g i f t e r : Understøttelser;

Danmark:

32 legatportioner å 16o kr. 5,12o,- 1 " & 2oo kr, 2oo,-

2 1 1 å 8 o k r . ! 6 o 5 . 4 8 o , -

Norge:

29 legatportioner å 16o kr. 4.64o,-

2 " h 8o kr. 16o,- 4.8oo,- lo.28o,- Administrationsudgifter:

Direktionens honorar 4oo,- Sekretærens " 1.2oo,-

Revisionshonorar 325,-

Diverse andre udgifter ... 535.67 2.460,67

Renter ved køb af obligationer 52,oo 2»512,67

Årets overskud 113»ol

12.9o5,68 I n d t æ g t e r :

Renter af obligationer 12,883,00

Renter af indestående i Privatbanken ... 17,33

Renter af dansk girokonto 5.35 12.9o5t68

12.9o5,68 S T A T U S p r . 3 1 . m a r t s 1 9 5 6 .

A k t i v e r :

Obligationsbeholdning

Østifternes kreditforening:

7.serie 3Isfi 9.2oo,-

7. " 4 ll.ooo,-

13« " 4 2.ooo,-

14. " 4 <f0 7.000,-

14. » 2»ooo,-

15. " l.afd. 4 2.ooo,- 16. " 1. " 3¥/° 31.5oo,- 16. " 1. " 4 °/o I8.000,-

(21)

transport 152.2oo,- østlfterne3 Creditkasse:

3.serie 3,afd. 3 7.000,-

4. " 1, " 4 1° . • • 2.000,- 5. " 2. " 4- °Io ... 22.000,- 6. " 1. " 4 .. . 4.000,- Jydsk Husmandskredsforening:

3«afd. 3^ 8.000,-

3. " I.500,-

6. 11 4 2.000,-

7. « 4 <fo 11.3oo,-

Jydsk Landkreditforening:

7.serie 4 $ 2.000,-

8. 11 3i$ 15.000,-

8. 11 4 $ 2o.ooo,-

9. » 4 $ 11,000,-

Yest-og sønderjydsk Kreditforening:

7.serie l.afd. 4i$ 2.000,-

7. 11 2. " 4 1° 39.300,- 10. " 2. " 4 2.000,- 11. " 3. " 3z7° 5.2oo,- Sønderjyllands Kreditforening:

1.serie 4-g# 2.000,-

2. " 4-|> 4.000,-

7. " 4 1o 23.5oo,-

9. " 3-W0 2.000,-

lo. " 3-2^ 4.5oo»- 322.5oo,oo Kassebeholdning:

Privatbanken 1,811,59

Dansk giro-konto ... 454.5o 2,266,o9

-r skyldige omkostninger 325.00 1*941,o9 324.441,09 Indestående på norsk giro-konto:

238,4o no.kr.

a s s i v e r:

Hovedfond Reservefond

—Saldo pr. 1/4 1955 83.442,75

Årets overskud 113,ol

Indkøbt nom.4"a^ ø.K» 16.2. 4.000,-

for 3.114.67

Gevinst 88^.33 885.33

240.000,00

84.441.09 324.441,09 I stiftelsens direktion:

Albert Fabritius H.E.Glahn H,Grove Collin

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i overens stemmelse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværel sen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og girokonti.

København, den 15. ma;} 1956.

Henrik Berner Poul Kruuse-Jensen civ.ing. statsaut.revisor

(22)

19'57

åtyÅjTftft U.342.

U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse.

DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL 1956 - 31,MARTS 1957.

U d g i f t e r ; Understøttelser:

Danmark:

3o legatportioner å 18o kr. 5.4oo,oo 1 " å 2oo 11 2oo,oo

1 " å 9o " 9o,oo 5.69o,oo Norge;

27 legatportioner å 18o kr. 4.860,00

1 " å 9o " 9o,00 4»95O9OO lo.64o,oo Administrationsudgifter;

Direktionens honorar 4oo,oo

Sekretærens " l,2oo,oo

Revisionshonorar 325,00

Diverse 13o,46

Norsk giro

pr. 1/4-56 238,40 norske adm.udgifter 69,65

til rest 168,75 n.kr.

omregnet til

danske kroner 162,98 + 32,52 1.892,48

Årets overskud 2.345,05

14.877,53 I n d t æ g t e r :

Ordinære renter af obligationer ... 15.992,75 Renter ved salg af obligationer 718,05 16.71o,8o

Renter ved køb af obligationer 1,856,67 14.854,15 Renter af indestående i Privatbanken,. 21,lo

11 11 dansk girokonto 2,3o 23,40

14.877,53

(23)

S T A T U S p r . 3 1 . m a r t s 1 9 5 7

A k t i v e r;

Obligationsbeholdning

Østifternes kreditforening 16.serie 2.afd.4"£$ 37.5oo,-

» h 16. « 2. " 51° 96.ooo,- Husejernes kreditkasse 2. " 1. " 5$ 84.ooo,-

Danske Stat 2oo7 59"° 84«ooo t - j o l * 5 o o

Kas s ebeholdnlng

Privatbanken 3.846,lo

Dansk giro-konto »• 971»59 4»817*69 4- skyldige omkostninger .. 3 2 5 , o o

4.492,69

Norsk giro-konto n.kr. 39,38 kurs 97,23 38,29 4.53o,93 3o6.o3o,98

P a s s i v e r :

Hovedfond 24o.ooo,oo

Reservefond

Saldo pr. 1/4-56 84*441,o9

Årets overskud 2.345»o5

86.786,14 solgt obligationer 271.ooo,oo

for kursværdi 2oo.l38,33

7o.861,67 købt obligationer

nom. 254.000,00

for kursværdi .... 2o3.893»49 5o.lo6,51 2o.755 >16 66.o3of^8 3o6.o3o,98

I stiftelsens direktion:

Albert Fabritius H.E.Glahn H.Grove

Collin

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og girokonti.

København, den 28«maj 1957

Henrik Berner Poul Kruuse—Jensen civilingeniør statsaut.revisor

(24)

U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse.

DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL 1957 - 31.MARTS 1958.

U d g i f t e r : Understøttelser 5 Danmark:

26 legatportioner & 2oo kr. 5*2oo,oo

3 !l å loo 11 3oo,oo

1 "begravelseshjælp h loo " loo,oo 5.6oo,oo Norge:

26 legatportioner å 2oo kr. 5»2oo,oo

I0.800,00 Administrationsudgifter:

Direktionens honorar 4oo,oo

Sekretærens " ... l,2oo,oo

Revisionshonorar 425,00

Diverse 2o4,54

Gebyr Norges bank n.kl*.26,00

omregnet til d.kr. 25.23 229«77 2.254,77

Årets overskud 1.977,7o

15.o32,47

I n d t æ g t e r :

Ordinære renter af obligationer ... 15.ol2,5o

Renter ved køb af obligationer 3,11 15«oo9,39 Renter af checkkonto 12o48 2o,36

Renter af girokonto 94558 (dansk) ..• 2,72 23 .08 15.o32,47

(25)

S I A 1 U S p r . 3 1 . m a r t s 1 9 5 8

A_ k t 1 v e r s

Obligat ionsbeholdning:

Østift, kreditforening 16.serie 2«afd. Aifé 37.5oo,- ii ii 16. 11 2. " loo.ooo,- Husejernes Kreditkasse 1. " 2. " 5$ 84.ooo,-

Danske Stat S. 2oo7 5/° 85.0QQ,- 3o6.5oo,oo (Kursværdi pr. 31.marts 1958

af obligationsbeholdningen: 26o.380,75) Kassebeholdning;

Privatbanken 3.o33,49

Dansk giro-konto 4oo»57 3.434,o6

Norsk giro-konto n.kr.13,46, kurs 97,23 13,06 3.447_,_lfL 3o9.947,12

P a s s i v e r :

Hovedfond 24o.ooo,oo

Pteaervefond

Saldo pr. 1/4-57 6^°5o,98

Årets overskud 1.97(, 7o

68.008,68 Købt obligationer nom. 9.ooo,oo

for 7.o61,56 1.938,44 69.947,1^- 3o9.947,12

I stiftelsens direktion:

Albert Fabritius H.E.Glahn H.Grove

Collin

Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overens­

stemmelse med anstaltens bøger» Vi har konstateret tilstedevæ­

relsen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og giro-konti.

København, d. 12.maj 1958 København, d. 7.maj 1958 Steen Holck Poul Kruuse-Jensen

(26)

U . 3 6 2 U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T

for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse.

DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL 1958 - 31.MARTS 1959.

U d g i f t e r:

Understøttelser:

Danmark:

23 legatportioner å, 2oo kr. 4.6oo,- 1 " & loo kr. loo ,~

47 portioner dyrtidstillæg å 15 kr. 7o5.- 5.4o5,- Norge;

25 legatportioner å 2oo ler. 5.ooo,-

50 portioner dyrtidstillæg å 15 kr. 7 5 o , - 5.75o,- 11.155,- Administrationsudgifteri

Direlrtionens honorar » 4oo,-

Sekretærens !l l»2ooy-

Revisionshonorar .. 325,-

Diverse '234,54

Gebyr Norges Bank n.kr. 25,-

omregnet til d.kr 24^28 146.82 2.o71,82

Ir et s overskud 1.983tol

15.2o9,83

I n d t æ g t e r ;

Ordinære renter af obligationer 15.193,75

Renter ved køb af obligationer 4,06 15.197,81 Renter af checkkonto 12o48 lo, 15

Renter af girokonto 94558 (dansk) ... 1,87 ±2j°Z 15.2o9,83

(27)

S T A T U S p r . 3 1 . m a r t s 1 9 5 9

27-7-1959

^J^Vryk^'

A k t i v e r :

Obligationsbeholdning

Østift, kreditforening 16.serie 2.afd. 4a# 37.5oo,-

" » 16. " 2. 11 5$ loo.ooo,-

» « 16. " 3.afd. 4if6 2.5oo,- Husejernes Kreditkasse 1. " 2. !l 5$ 84.000,-

Danslce Stat S.2oo7 5$ 85.000,- 3o9.ooo,- (Kursværdi pr. 31/3.59 af

obligationsbeholdningen: 276.837,5o) Kas s ebeholdnlngen;

Privatbanken 2.873,85

Dansk giro-lconto 68,o5 2.941,9o

Norsk giro-konto n.kr. 248,73 238,78

Diverse debitorer .. 115.- 3.295.68

312.295,68

P a s s i v e r:

Hovedfond Reservefond

Saldo pr. 1/4 1958

Årets overskud ...

Købt obligationer nom. 2.5oo,-

_ for 2.134,45

240.000,- 69.947.12

1.983.ol 71.930.13

365.55 72.295.68 312.295,68

I understøttelsesanstaltens direktion:

Albert Fabritius II. E. Glahn H. G-rove

// Collin Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstem­

melse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og girokonti.

København, den 15.maj 1959 København, d. 3o.april 1959 P. Thune Nyegaard for Poul Kruuse-Jensen

E.Christiansen statsaut.revisor

(28)

U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T f * r t r æ n g e n d e E f t e r s l æ g t a f Medlemmerne i d e n ophævede c i v i l e o g a d s k i l l i g e S t æ n d e r s E n k e k a s s e .

DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL 1959 - 3 1 .MARTS 1 9 6 0 . U d g i f t e r ;

Understøttelser;

Danmark;

21 legatportioner a kr 1 legatportion

43 portioner dyrtidstillæg Norge;

23 legatportioner 1 legatportion

47 portioner dyrtidstillæg

a kr. 2oo,oo a kr. loo,oo a kr. 3 o, o o a kr. 2oo,oo a kr. loo,oo a kr. 3o,oo

2oo,00 loo, 00 1. 29o « 00

4 .600,00 loo,00 1.41o 100

Administrationsudgifter;

Direktionens honorar 400,00

Sekretærens honorar 1.2oo,oo

Revisionens honorar 3 2 5,00

Diverse 379,63

Norske administrationsomkost­

ninger, n.kr. 77,7o 73.81 453,44

Årets overskud

5.59o,oo

6.11o,oo 11.7oo,00

2.376,44 1.182.87 15.261,31

n d t æ g t e r ;

Ordinære renter a'f obligationer 1 5 . 3 2 5,00

Renter ved køb af obligationer 7 5 , 8 3 1 5 . 2 4 9 , 1 7

Renter af check konto 12o48 lo,16

Renter af giro konto 94558 (dansk) 1,98 12.14 15.261,31

s=ssr = ss ss=ssa=sr=rs=sss:a3

(29)

S T A T U S * p r . 31. marts I960.

A k t i v e r

Obligationsbeholdnings

Østifternes kreditforening 16 • serie 2. af d. 4i§$ 37.5oo,oo

it 11 16. ii 2. i. 5 <fo loo.000,0*

II 1! 16 ii 3. ii 4-g$> 2.5oo,00

II It 16. it 3. ii 5 % 7.000,00 Husejernes Kreditkasse 1. II 2. it 5 1o 84« 000,00

Danske Stat, S. 2oo7> 5°/° 81.000,00 (Kursværdi pr. 31. marts 1960

af obligationsbeholdningens kr. 266.815,oo)

Kassebeholdnings

Privatbanken nr. 12o48 2.1o3,75 Dansk giro konto 94558 366,11 Norsk giro konto n.kr. l6o,o7, kurs 96,78

2.469,86

154,92

P a s s i v e r s Hovedfond

Reservefond

Saldo pr. 1. april 1959 72.295,68

Årets overskud 1.182,87

7 3 - 4 7 8 , 5 5 Købt obligationer nom. 7.000,00

~ for 5.853,77 1-146,23

312.000,00

2.624,78 314.624,78

240.000,00

74.624,78 314.624,78

I Understøttelsesanstaltens direktions Albert Fabritius H.E. Glahn H. Grove

/ Collin

Foranstående regnskab har vi revideret #g fundet i overensstem­

melse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt indestående på bank- eg giro-konti.

København, den 25. april 1960.

REVISIONSFIRMAET C. JESPERSEN P. Thune Nyegaard E. Christiansen

statsaut. revisor

(30)

Figur

Updating...

Referencer

  1. Driftsregnskab
Relaterede emner :