• Ingen resultater fundet

REGISTRERINGSTIDENDE FO R

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "REGISTRERINGSTIDENDE FO R"

Copied!
48
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

REGISTRERINGSTIDENDE

F O R

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H A ND EL, INDUSTRI OG SØFART

1952

Anmeldelser , bekendtgjorte i statstidende i december måned

Nr. 12

Anmeldelserne angår følgende sel­

skaber:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­

delserne findes).

Aktieselskaber.

Aabenraa Byggem aterialeforretning, 584.

Aalborg Foderstof-Im port, 579. _ Aalborg Olie- og Benzin Kompagni, 573.

Aalborg Teglvænget, 562.

Aarhus Theater, 571. _ Aktieselskabet a f 15. J u li 1931, 568. __ __

Aktieselskabet a f 15. september 1949, 57a.

Aktieselskabet af 28. oktober 1952, 550.

A/S af 7. november 1952, 555.

Alboats, 546. __

A lfa, M argarinefabriken, 580.

Alleparken II, Ejendomsaktieselskabet,

579. ' „

A lm indingen Savværk, Aaker, 568. _ Andersen, G. C., & Søren Levring i L ik v i­

dation, 576.

Andersen, H. C., m anufaktur en gros, F re ­ deriksberg, 552.

Andersen & Albeck, 575.

Andersens, Jens, Pa p irforretn in g , F re d eri­

cia, 582.

Anglomac, 567.

Anglomac, Fabriken, 547.

Ankola, 582.

A nti-Bust, maler- og entreprenørforret­

ning Århus, 558.

Arbejdernes Fæ llesorganisations Brænd­

selsforretning, 579.

Axa Dam ekonfektion, 577.

Bache, & Arnbak, 568.

Bache & Co., 548.

Bahnson, Louis, 554.

Ballerupbo, 566. .

Banken fo r Næstved og Omegn (In d u stri­

hanken), 576. .

Bechs, Ole, S alatfahrik, 558.

Bernstorffsvejens B il i L ik v id a tio n , J>77.

Bien, Byggeaktieselskabet, Odense, 567.

B irkerød private Boligselskab, Ejendom s­

aktieselskabet, 562.

1313 o o s 573

Blå Bånd Suppe-Produkter (Jago Kom ­ pagniet), 552.

Boa, Skofabriken, 578.

Bogtrykkeriet Forum , 559.

Boligaktieselskabet Høje Hasle II, .>61.

Boligselskabet Rotna, 577.

Branth, G. W., 552.

B rill, G., Ebeltoft, 578.

Bryggeriet Vendia, 567.

Brændselsforsyningen fo r Tjenestemænd (Houm ann & T o x fe ld t), 557.

Buurgaard-Jensen, S., 578.

Bvggeaktieselskabet af 22. September

'1930, 581. „

Bvggeaktieselskabet Bien Odense, 567.

Bvggeaktieselskabet Ringen, 581.

Bygge- og Ejendom sselskabet G am m el­

havn I, Vejle, 549.

Bygge- og Ejendom sselskabet Gam m el­

havn II, Vejle, 549.

Bygge- og Ejendom sselskabet Gam m el­

havn III, Vejle, 549.

Byggefagenes Øldepot, 584.

Bøgesø M a sk in fa b rik, 581.

Christensen, M ølm ark, & Co. i L ik v id a ­

tion, 577. .

Christensens, Carl, Efterfølgere, 554.

Christensens, Valdem ar, In sta lla tio n s fo r­

retning, 573.

Christiansen & W itt, K ulhandel, 565.

Cotona Handels-Aktieselskab, 572.

C ulm it, 582.

Dam pskibsselskabet Dania, 570.

Dania, Dampskibsselskabet, 570.

Dania, Lervarefabriken, 577.

(2)

Danielsen, Otto, Rederiet, 572.

D anish A m erican G u lf O il Company, 570.

D an ish M ilk and Cocoa Products Ltd., 578.

Danochemo Ltd., 573.

Dansk A n ilin , 564.

Dansk A n ilin Farve Stof, 585.

Dansk Beg E m ulsion , 551.

Dansk C ire-Perdu Broncestøhning, 563.

Dansk Droge Import, 576.

Dansk Ejendom s Aktieselskabet a f 9/9 1947, 571.

Dansk E jen d o m stilsyn under konkurs, 572. '

Dansk E te rn it-F a b rik , 575.

Dansk Filetstores-Indu stri, 581.

Dansk Skinkekogeri, 578.

Dansk Skinkekogeri (H a fn ia Skinkekoge­

ri ), 558.

Dansk-Svensk-Staal, 585.

Dansk T e x til Udstyr, 565.

Danske Sprængstoffabrikker, De, 584.

Danske Træ lastkom pagni, Det, 571.

D'anta, Tapetm agasinet, 546.

Dan-Transport, 576.

D antrubo T ra d in g Co., i L ik v id a tio n , 566.

Deurs, Otto van, i L ik v id a tio n , 567.

Diam ants, A. G., Skrædderi og K onfektion, 561.

D ybro Jørgensen, 568.

Dyrehavsbakkens Pa rkeringsplads, 575.

Ejendom saktieselskabet a f 7. Septbr. 1942 i L ik v id a tio n , 584.

Ejendom saktieselskabet a f 16. August 1945, 576.

Ejendom saktieselskabet a f 15. oktober 1952, 546.

Ejendom saktieselskabet A lleparken II, '579.

Ejendom saktieselskabet B irkerø d private Boligselskab, 562.

Ejendom saktieselskabet Genboen H ille ­ rød, 565.

Ejendom saktieselskabet H erlev M a rie lu n d i L ik v id a tio n , 569.

Ejendom saktieselskabet Hermes, 581.

Ejendom saktieselskabet Lyngborghave,

'561. _

Ejendom saktieselskabet M ajhaven I, i L ik v id a tio n , 578.

Ejendom saktieselskabet M ajhaven H, i L ik v id a tio n , 578.

Ejendom saktieselskabet M andholm en 4—

26 i L ik v id a tio n , 580.

Ejendom saktieselskabet Matr. Nr. 34 1 af Frederiksberg, 568.

Fljendom saktieselskabet Matr. Nr. 170 B a f Set. Annæ Øster Kvarter, 566.

Ejendom saktieselskabet matr. nr. 1127 af U tterslev med flere, 579.

Ejendom saktieselskabet Slotsgade 26, Odense, 572.

Ejendom saktieselskabet Trekanten, H ille ­ rød, 567.

Ejendom saktieselskabet Taxgaarden, 581.

Ejendom saktieselskabet Trægaarden, 578.

Ejendom saktieselskabet Vendsysselsgade '22, 565.

Ejendom s- og Finansieringsselskabet K o ­ ska, 551.

Ejendom sselskabet Motory, 578.

Ejendom sselskabet Nybohuse i L ik v id a ­ tion, 570.

E L - T E K , 569.

Esbjerg Dam pvaskeri, 581.

Faaborg F is k e file t-F a b rik i Lik v id a tio n , 572.

Fa b rik en Anglomac, 547.

Fa ru m Sten- og Gruskom pagni, 566.

Ferrosan, 575.

Ferrosan Exp ort Corp., 575.

F ile tfa b rik e n Polarfisk, 577.

Finansaktieselskabet G loria, 583.

F io n a ’s Udsalg, Tapetfabriken, 565.

Fischer, Axel, & Co., i L ik v id a tio n , 580.

F is k e r & Nielsen, 566.

FO GA, 570.

Folkets Hus i Helsingør, 583.

Fo-M o-Foto, 551.

Forenede Frugtgrossisters Fæ llesim port, 585.

Forum , Bogtrykkeriet, 559.

Fre d ericia M otorkom pagni, 582.

Frederikshavns Kalkvæ rk & M o rte lfa b rik i L ik v id a tio n , 568.

Frederikshavns R id ek lu b i L ik v id a tio n , 580.

Frederikssund F is k e in d u s tri i L ik v id a ­ tion, 571.

F u u r A f holds- og Gæstehjem, 584.

Fvens Disconto Kasse (B ank-Aktiesel­

skab), 577.

Fæ llesbageriet i Fredericia, 585.

Galerie Antique, 566.

Gam m elhavn I, Bygge- og Ejendom ssel­

skabet, Vejle, 549

Gam m elhavn II, Bygge- og Ejendom ssel­

skabet, Vejle, 549.

Gam m elhavn III, Bygge- og Ejendom ssel­

skabet, Vejle, 549.

Gelagar, 564.

Genboen, Ejendom saktieselskabet, H ille ­ rød, 565. '

Gentofte E lek trike r, Ingeniør- og H a n ­ delsselskab, 555.

Gentofte Kom m unes Ejendom sselskab,

567. '

G iba M øbler, 574.

Glen Cree, 558.

G loria, Finansaktieselskabet, 583.

Giudsted Tag sten fabrik i L ik v id a tio n . 579.

Grønbech & Co., 577.

Guldvarelageret, 566.

Haandvæ rkerbanken i Kjøbenhavn, 579.

Hadsten Bank, 579.

H afnia, Handelskom pagniet, 579.

H a fn ia Skinkekogeri, 557.

Hagerups, H., Forlag, 575.

Ha'll, V., 566. '

(3)

543 H a n d e ls k o m p a g n ie t H a f m a , 579.

H a n s e n , B e c h , & C o ., H o b r o , 578.

H a n s e n , E d v . S t o r m & sø n, 572.

H a n s e n , H . C a r l, K j o l e r B.lu s e r ’ . H a n s e n , H e n r y , A u t o m o b i lf o r r e t n i n g

L i k v i d a t i o n , 578. ^ H a n s e n , K ., & C o ., 575

H a n s e n s , A r n o ld , T r ik o t a g e f a b r ik 0 6 8. H a n s e n s , C h r ., L a b o r a t o r i u m , 564.

H e d e x , 569.

H e lle r u p og G l ø d e f r i T æ n d s t ik f a b r ik k e r , H e Uesens E n k e & V . 1( .u d v ig s e n , 566.

H e n n in g s e n s , H . C ., E n k e s E f t f . , 564 H e r le v M a r ie lu n d , E j e n d o m s a k t ie s e ls k a ­

bet, i L i k v i d a t i o n , 569.

H e rm e s , E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b e t , o » i .

H e rte x , 572.

H e s tb e c h , F ., & C o., o7J.

H i ll e r ø d B a d e a n s t a lt og S v ø m m e h a l, .>7.1.

H i ll e r ø d k u r - og b a d e a n s t a lt , ab«.

H in d s g a v l, 565.

H O K I , 57«.

H o ll a n d e r & C o., 57J.

H o lm q u is t & C o., 571.

H o rs e n s K ø le h u s , 576.

H o t e l M e lfa r , 578.^

H o t e l B ie h m o n d , 571.

H o u m a n n & T o x f e ld t , .>79.

H v o r u p og H e d e lu n d P la n t a g e r i LiKm-

d a t io n , 580. , l n l ,

H y g æ a , K r is t e n s e n - E ls ø e s F a r v e - og L a k ­ f a b r ik k e r , 572. i i i t - n i H ø je H a s le II, B o lig a k t ie s e ls k a b e t , .>61.

Hø'ng C a m e n b e r t F a b r ik , 568.

H ø r f a b r ik e n i G r e n a a i L i k v i d a t i o n , o7.).

H ø y - P e t e r s e n & R a s m u s s e n , 584.

I m p o r t ø r e n , F a r u m g a d e 2 572 I m p o r t ø r e n s k o n t r a k t s e ls k a b , .)6b.

In d s le v F r u g t p u lp I n d u s t r i i L i k v i d a t i o n , I n g e n iø r fo r r e t n in g e n J u t la n d ia , M a s k in ­

f a b r ik , 581.

Iv e rs e n , H e n n in g , 562.

.lago K o m p a g n ie t , 573.

J e n l a r F a b r ik e r , 563.

J e n s e n , A lf r . , & S ø n , V o g n m a n d s - og E n ­ t r e p r e n ø r fo r r e t n in g e n , 567.

J e n s e n , L a u r it z , A a r h u s , 579.

J e r n t r a a d s s p in d e r ie t , 580. . J o h a n s e n s , J., P a p - og P a p i r v a r e f a b r ik , J u t la n d ia , I n g e n iø r fo r r e t n in g e n , M a s k in ­

f a b r ik , 581.

J y d s k F is k e n e t f a b r i k , 573.

J y d s k I lt - og A c e ty le n g a s t a b r ik , o70.

J y d s k e A n d e ls s la g t e r ie r s K o n s e r v e s t a b r i k

* A . m . b . A ., 556.

J y s k B e k læ d n in g , 583.

K a g s t r u p K a lk v æ r k e r , 581.

K a llt o n , 584.

K a r s b e r g , A lf r e d , 576.

K in g s w e a r , 565.

K li n t h o l m F is k e e x p o r t , 573.

K l i n t h o l m R ø g e r i, 573.

K o n g e n s b r o K r o , 579.

K o s k a , E j e n d o m s - og F in a n s ie r i n g s s e l s k a ­

b et, 551. ,

K re s te n s e n s , A n n a , T a n d t e k n i k , b v e iu i- b o rg , i L i k v i d a t i o n , 565.

K ø b e n h a v n s I l t f a b r i k , 570. . K jø b e n h a v n s K j o le t ø j s i m p o r t ( K r o g s b ø j

P e ls d y r f a r m ) , 574.

K ø b e n h a v n s M u s ik f o r l a g i L i k v i d a t i o n , 584.

K j ø b e n h a v n s M ø r t e lv æ r k e r , 566.

K ø b e n h a v n s N e t- & G a r n f a b r i k , 574.

L a r s e n , N . F ., & S ø n n e r s H a n d s k e f a b r ik ,

" 577. ’

L a u r s e n - V o n g e , H ., M ø lle , oa.).

L e is n e r s , C h a r le s , B o g t r y k k e r i, 582.

L e r v a r e f a b r i k e n D A N I A , 577.

L u n d e g a a r d s , E ., M a s k in f o r r e t n in g , 581.

L y n g b o r g h a v e , E j e n d o m s a k t ie s e ls k a b e t , 561.

L ø n h a r t , H e lg e , 557.

M a g a s in Set. J ø r g e n , F a l k o n e r - A l le , 578.

M a j h a v e n I, E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t , i

L i k v i d a t i o n , 578. .

M a j h a v e n II, E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t , i L i k v i d a t i o n , 578.

M a n d h o lm e n 4— 26, E j e n d o m s a k t ie s e ls k a ­ bet i L i k v i d a t i o n , 580.

M a r g a r i n e f a b r i k e n A l f a , 580.

M a r s in g & C o ., 566. . . ,

M a s k in s n e d k e r ie t A . T y g e s e n i L i k v i d a ­ t io n , 575.

M a t r . N r . 16 o S to re M a g le b y , 583.

M a t r . n r . 18 a k i H e r le v , 571.

M n t r N r . 25 eb a f F r e d e r ik s b e r g B y og S o g n , 566.

M a t r . N r . 34 1 a f F r e d e r ik s b e r g , E j e n d o m s ­ a k t ie s e ls k a b e t , 568.

M a t r N r . 126 a f U t t e r s le v , 572.

M a t r . N r . 170 B a f Set. Anna? Ø s te r K v a r ­ te r E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t , 566.

M a t r . N r . 1127 a f U t t e r s le v m e d fle re , E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t , 579.

M a t t h æ u s g a a r d , 575. _ M e j e r ie t V a n lø s e A lle , 550.

M e r k u r F o t o , 584.

M e t a ls t ø b e r ie t S ø n d e r - V æ r k , obJ.

M ic h a e ls e n , M a x , 583.

M id o M i n k f a r m i L i k v i d a t i o n , ;>7b.

M o d e - P a læ e t , 568.

M o k k a , R e s t a u r a n t , 566.

M o lt k e s v e js h a v e III, 573.

M o t o r v , E j e n d o m s s e ls k a b e t , .>78.

M u n d ia D a n s k E x p o r t C e n t r a l i L i k v i d a ­ t io n , 582.

M ø lg a a r d , O le , 578.

M ø n s t e d , O tto , 585.

N ie la n d , S t a a lm ø b e lf a b r ik e n , O d e n s e , i L i k v i d a t i o n , 575.

N ie ls e n , C h r . H „ j u n ., 569

N ie ls e n , C o r n e l iu s , i L i k v i d a t i o n , .>8.>.

N ie ls e n , H a r r y W ., 553. __

N ie ls e n , H e lg e L i n d b a r t b , ;>77.

(4)

Nielsens, H. P., Elektro-kem iske Fa b rik , 577.

Nielsens, Svend, E ftf., Horsens, i L ik v id a ­ tion, 584.

N olfi mekaniske Møbler, 584.

N ord isk Brow n-Boveri, 572.

N ord isk Droge- & K e m ik a liefo rretn in g (Northern Drug- and Chem ical Com ­ pany Ltd.), 583.

N o rd isk Ductite, 547.

N o rd isk K redit, 565.

N o rd isk M a n u fa ktu r - Aktieselskab, Es­

bjerg, 566.

N ord isk Skrue- og M ø ttrik fa b rik , 576.

N o rd jy lla n d s Pa p irp o se fa b rik N. M ourit- sen, 582.

Nordsjæ llands Pilep lan tag e og F in a n - cieringsselskab, 578.

Nordsøen Fiskekonserves, 582.

Norex Com pany (N ordisk K red it A k tie ­ selskab), 546.

Nybohuse, Ejendom sselskabet, i L ik v id a ­ tion, 570. '

N y Laanebank, Den, 567.

Næstved K u l- og Koks Kom pagni, 573.

Næstved M otorkom pagni i L ik v id a tio n , 584.

Odense Byggeselskab, 568.

Offenhäusers, H., Sønner, 576.

Olsen, Goth, & Larsen, 571.

Peneo, 583.

Pergam ent Compagniet, 581.

Peschardt, N. V., & Co., i L ik v id a tio n , 576.

Petersen, Frederik, 584.

Ph arm acia i L ik v id a tio n , 575.

Plexon, Textilkom pagniet, 574.

Polarfisk, F ile tfa b rik e n , 577.

Pommac, 554.

Press Plastic, 573.

P r o k i Foto, 567.

Basmusens, A lfred , V., Assuranceagentur- fo rretn in g i L ik v id a tio n , 565.

Rasmussen, Jens, og sønner, Aalborg, 569.

Rasm ussen & Stisager, 548.

Bederiet Otto Danielsen, 572.

B egistreringskontoret fo r Løsøre, 567.

Restaurant Mokka, 566.

R estaurant Soho, 572.

Restonia, 552.

Reverte, 583.

Revisionskontoret i Herning, 582.

R im m e rslu n d Cementstøberi, 574.

Ringen, Byggeaktieselskabet, 581.

R ing kø b in g Am ts konservative Blade, 572.

R isom Byggeselskab, 549.

Rohde, Henry, 582.

R o skild e Pa kk a sse fa b rik (Goth. Olsen &

Larsen), 551.

Rotna, Boligselskabet, 577.

Rødovre T e k stil F a b rik under konkurs, 575.

Sam virkende Boligselskaber, 573.

Sanitetskeram ik i L ik v id a tio n , 571.

Scanlak, 556.

S C A N PH A R M , 565.

SCH ER IN G , 565.

Schjerbeck, Jørgen, jun., 567.

Schouw & Co., Pa p irfo rretn in g , P a p ir ­ posefabrik, Bog- og Stentrykkeri, 582.

Schultz og Møllenbach, 575.

Schulze, Oscar, 574.

Set. Jørgen, Fa lko ne r-A lle, 578.

Selskabet a f 10. A p r il 1933 i Lik v id a tio n , 584.

S kandinavisk Gram mophon, 570.

S kandinavisk H udeforretning, 550.

S kandinavisk Odeon, 570.

Skive K affe-R isteri i L ik v id a tio n , 569.

S kofabriken BOA, 578.

Slagelse K u lkom p ag ni i Slagelse, 570.

Slots, Aage, 554.

Slotsgade 26, Odense, Ejendom saktiesel­

skabet, 572.

Soho, R estaurant, 572.

Smidth, F. L „ & Co., 577.

Spraym uls, 577.

Springborg, A. E., 569.

Spøer, V., (U rania), 576.

Staalm øbelfabriken N ieland Odense i L ik ­ vidation, 575.

S T A R FO A M , 573.

Steenbergs, Tb. F a b rik k e r H jørrin g , 553.

St. H jø llu n d Plantage, 553.

Storch, H. B., 576.

Storia, Forlaget, 576.

Stormgades Tæppelager, 583.

Strømmens Ejendom s- og Fina ncierin gs- selskab, 577.

Stubbekøbing-Nykøbing-Jernbanes A k tie ­ selskab, 585.

Summ itex, 546.

Svendsen, Herm an, 568.

Swoga kemiske F a b rik (Swoga Chem ical W o rk Ltd.) i L ik v id a tio n , 581.

Sydøstsjæ llands E lek tricitets Aktieselskab (Seas), 579.

Sækkeleje-Kompagniet, 580.

Søhodan (M ax Michaelsen), 564.

Sønderborg m ekaniske N etfa b rik M. L.

Utzon, 573.

Sønderjyllands Flyveselskab, 580.

Sønderjyllands P a p irfo rretn in g , 581.

Sønder Værk, M etalstøberiet, 569.

Sørensen, E. Dalgaard, 552.

Sørensen, K. T. A., Klokkestøberi, 563.

T. K. T. Kom pagniet, Trælast-, Kasse- og Transportkom pagniet, Tønder, 580.

T a p etfab rikken Fio na s udsalg, Køben­

havn, 565.

Tapetm agasinet Danta, 546.

Taxgaarden, Ejendom saktieselskabet, 581.

Textilagenten, 574.

T e x til im porten a f Modevarer, 563.

T e x til Im portøren, 583.

Textilkom p ag n iet Plexon, 574.

T e x tiltry k T. T. Nærum, 567.

T in g leff og Mathiassen, 567.

Trekanten, Ejendom saktieselskabet, H ille ­ rød, 567.

(5)

f>45 Trægarden, Ejendomsaktieselskabet, 578.

Tj'gesen, A., Maskinsnedkeriet, i L ik v id a ­ tion, 575.

Tømmergaarden, Helsingør, 569.

Tønder Savværk & Em ballagefabrik, In ­ dustri- og Handelsaktieselskab, 560.

U llerslev og Omegns Mellem - og R e a l­

skole, 572.

Universal Manufaetur, 575.

Vanløse Alle, Mejeriet, 550.

Vascomatic, 559.

V ejle en gros Lager, 568.

Vendia, Bryggeriet, 567.

Vendsysselsgade 22, Ejendom saktieselska­

bet, 565.

Vesteuropæisk Tekstilkoinpagnie, 547.

Vestjydsk T ry k k e ri i Lik v id a tio n , 578.

V illa Hambro, 570.

Vinderup Bank, 582.

Vognmands- og Entreprenørforretningen A lfr. .Jensen & Søn, 567.

Voss’s, Ernst, Fa brik, 584.

W allenborg, C. A., et Son Ltd., Dansk A k ­ tieselskab, 555.

Weekend-Magasinet a. m. b. a., 560.

Wesdo, 548.

Ørsnes, I\, Enke & Søn, 574.

Østbornholm ske Dampskibsselskab, Det, 588.

Østergaard, I. M., 571.

Østjvdske Bryggerier, 580.

Ø stjyllands Papirforretning, 581.

Østrup-Jeppesen, Chokolade- og Dragee­

fabrik, 556.

Forsikringsselskaber.

Arbejdsgivernes U lykkesforsikrin g, gensi­

digt Selskab, 585.

Dansk K au tio n sfo rsikrin g s Aktieselskab, 585.

Dansk M ejeristforenings gensidige U ly k ­ kesforsikring, 586.

Danske Frugtavleres Hagelskadeforsik- ringsselskab, gensidigt, 585.

Forsikringsselskabet Fæ llesvirke, A. m. b.

A., 586.

Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt,

586. ‘

Fæ llesvirke, Forsikringsselskabet, A. m.

b. A., 586.

Gartnernes gensidige Ansvars- og U ly k ­ kesforsikringsselskab, 585. "

Gartnernes gensidige Storm- og Hagelska- deforsikring, 585.

Gensidig Søassuranceforening fo r Fis k e ­ fa rtø je r i Bagenkop, 586.

Guldsmedefagets Fo rsikrin g s - A ktiesel­

skab,, 586.

H usm ands-Brandforsikringsforeningen af 1896 (Bøgesøkassen) Gensidig, 586.

London Assurance Aktieselskab, The, England, Generalagenturet fo r D an­

mark, 586.

Trafik, Forsikringsselskabet, gensidigt, 586.

Foreninger.

Aabenraa Handelsstandsforening, 587.

Bispebjerg Kulturcenter, 586.

Foreningen t il den ædle Hesteavls Fre m ­ me, 587.

Grossistsam m enslutning fo r Indenlandsk Brændsel a f 1942, 587.

Uafhængige Stor-Loge fo r Kongeriget Danm ark Independent Order of Odd­

Fellow s, Den, (I.O.O.F.), 586.

Ungdomsherberger, 587.

.-.vip. « . i

(6)

Aktieselskaber

U n d e r 27. n o v e m b e r 1952 e r o p t a g e t i a k t i e s e l s k a b s - r e g i s t e r e t s o m :

R e g is t e r - n u m m e r 23.812: „ A l b o a t s A / S “ , h v i s f o r m å l e r at d r iv e v ir k s o m ­ h e d m e d b å d e b y g g e r i, f r e m s t ill e o g s æ lg e p r o d u k t e r a f a l u m i n i u m , j e r n , s tå l, m e t a lle r , træ , p l a s t ic m . v. o g e n ­ h v e r i f o r b i n d e ls e h e r m e d s tå e n d e v ir k s o m h e d . S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n ­ t o r i H e ls in g ø r ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 4. s e p t e m b e r 1952. D e n t e g n e d e a k t ie ­ k a p i t a l u d g ø r 60.000 k r ., f o r d e lt i a k ­ t i e r p å 500 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt . H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r . g iv e r 1 s te m m e . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . A k t ie r n e e r ik k e o m s æ t n in g s p a ­ p i r e r . V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t i e r b a r s e ls k a b e t f o r k ø b s r e t e f t e r d e i v e d t æ g ­ t e r n e s § 3 g iv n e r e g le r . B e k e n d t g ø r e l­

se t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . S e ls k a b e t s s t if t e r e e r: D i r e k t ø r A r t h u r F r e d r i k E r i k s e n , d is p o n e n t S v e r r e W a lt e r R o s t o f t , b e g g e a f K r i ­ s t ia n s a n d , N o r g e , in g e n i ø r K n u d E m i l T h o r v a l d H e n n in g H a n s e n , K o n g s h ø j , S t r a n d v e j e n 124, S k o d s b o r g , c i v i l i n ­ g e n i ø r A n t o n P e d e r s e n R a n lø v , F r e d e ­ r ik s b e r g A l l é 55, K ø b e n h a v n , s p e d it ø r M o g e n s H a lb e r g , E n ig h e d s v e j 7, C h a r ­ lo t t e n lu n d , d e r t i l l i g e u d g ø r b e s t y r e l­

sen . S e ls k a b e t te g n e s a f A r t h u r F r e d ­ r i k E r i k s e n e lle r S v e r r e W a lt e r R o s ­ to ft , h v e r f o r s ig i f o r e n in g m e d e n te n K n u d E m i l T h o r v a l d H e n n in g H a n s e n , A n t o n P e d e r s e n R a n lø v e lle r M o g e n s H a lb e r g ; v e d a f h æ n d e ls e og p a n t s æ t ­ n in g a f fa s t e j e n d o m a f d e n s a m le d e b e s t y r e ls e .

R e g is t e r - n u m m e r 2,3.813: „ N o r e x C o m p a n y A/S (N o r d i s k K r e d i t A k t i e ­ s e l s k a b ) “ . U n d e r d e tte n a v n d r i v e r

„ N o r d i s k K r e d i t A k t ie s e ls k a b “ t i l l i g e v ir k s o m h e d s o m b e s te m t i d e tte s e l­

s k a b s v e d t æ g t e r , h v o r t i l h e n v is e s ( re g .- n r. 2 0 .8 8 5 ).

R e g is t e r - n u m m e r 23.814: „ T a p e t m a ­ g a s i n e t D a n t a A / S “ , h v i s f o r m å l e r at h a n d le m e d t a p e t e r , k e m is k e p r o d u k ­ t e r o g lig n e n d e . S e ls k a b e t , d e r t i d l i g e ­ r e b a r v æ re t r e g is t r e r e t u n d e r n a v n e t :

„ A / S T a p e t f a b r i k k e n „ F i o n a “ s u d s a lg , K ø b e n h a v n “ ( re g .- n r. 2 1 .9 0 0 ), h a r h o ­ v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d t æ g ­ t e r e r a f 16. a p r i l 1949 m e d æ n d r i n ­

g e r a f 12. m a r t s o g 10. n o v e m b e r 1952.

D e n t e g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 55.000 k r ., f o r d e lt i a k t i e r p å 5000 k r . A k t i e ­ k a p it a le n e r f u ld t in d b e t a lt , d e ls k o n ­ ta n t, d e ls i a n d r e v æ r d ie r . H v e r a k t ie g iv e r 1 ste m m e . A k t ie r n e ly d e r p å n a v n . V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r b a r b e s t y r e ls e n o g A /S T a p e t f a b r i k k e n

„ F i o n a “ , F a a b o r g , f o r k ø b s r e t e ft e r d e i v e d t æ g t e r n e s § 4 g iv n e r e g le r . B e ­ k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . B e s t y r e ls e : D i r e k t ø r H o lg e r S c h e e le - J e n s e n , f r u L i l l i a n H e ­ le n S c h e e le - J e n s e n , b e g g e a f H e r m a n T r i e r s P l a d s 2, g r o s s e r e r E d u a r d S c h e e le - J e n s e n , S t r a n d v e j 61, a lle a f K ø b e n h a v n . D ir e k t i o n : N æ v n t e H . S c h e e le - J e n s e n . S e ls k a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m a f d e n s a m le d e b e s t y r e ls e . E n e p r o k u r a e r m e d d e lt : H o lg e r S c h e e ­ le - J e n s e n . P r o k u r a e r e n d v id e r e m e d ­ d e lt : L i l l i a n H e le n S c h e e le - J e n s e n o g I n g e b o r g K r is t i a n s e n i f o r e n in g .

R e g is t e r - n u m m e r 23.815: „A / S S n m - m i t e x “ , h v i s f o r m å l e r at d r iv e h a n ­ d e l, im p o r t , e x p o r t o g f a b r i k a t io n . S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n ­ h a v n ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 7. o k t o b e r 1952. D e n t e g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 10.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 500 o g 1000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t i n d ­ b e ta lt. H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r . g i­

v e r 1 s te m m e . A k t ie r n e ly d e r p å ih æ n ­ d e h a v e r e n . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ ­ r e r n e s k e r i „ B e r l i n g s k e T i d e n d e “ . S e ls k a b e t s s t if t e r e e r: G r o s s e r e r K n u d M a r iu s E lm e r , H ø j b r o p la d s 13, la n d s ­ r e t s s a g f ø r e r O l a f B e n d i k E lm e r , N ø r ­ r e g a d e 20, r e v is o r J e n s C h r i s t i a n B e n ­ d i k E lm e r , A llé g a d e 23, a lle a f K ø b e n ­ h a v n , d e r t i l l i g e u d g ø r b e s t y r e ls e n . S e ls k a b e t te g n e s a f g r o s s e r e r K n u d M a r iu s E l m e r e lle r — d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m — a f d e n s a m le d e b e s t y re ls e . E n e p r o k u r a e r m e d d e lt : J e n s C h r i ­ s t ia n B e n d i k E lm e r .

U n d e r 28. n o v e m b e r e r o p ta g e t so m : R e g is t e r - n u m m e r 23.816: „ E j e n d o m s ­ a k t i e s e l s k a b e t a f 15. o k t o b e r 1 9 5 2 “ , h v is f o r m å l e r a t e r h v e r v e o g b e b y g g e e n p a r c e l a f m a t r . n r. 3254 a f V a n lø s e , o g e f t e r e n d t b e b y g g e ls e a d m in is t r e r e e lle r s æ lg e e je n d o m m e n . S e ls k a b e t b a r

(7)

547 h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d ­ tæ g te r e r a f 15. o k t o b e r 1952. D e n te g ­ n e d e a k t ie k a p it a l1 u d g ø ri 3 5 .000 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 500, 1000 o g 2000 k r. A k t ie k a p it a le n e r f u ld t in d b e t a lt . H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r . g iv e r 1 ste m m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n . V e d s a lg a f a k t ie r h a r s e ls k a b e t f o r k ø b s r e t e ft e r d e i v e d t æ g te r n e s § 5 g iv n e r e g ­ le r. B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b re v . S e ls k a b e ts s t ift e r e e r: T ø m r e r m e s t e r O tt o V ig g o M a d s e n , S k o v r a n k e v e j 8, G e n to fte , s n e d k e r m e s t e r V il h e lm V a ld e m a r A d o l f G je r la n g , L y n g b y H o v e d g a d e 8 a, L y n g b y , m u r e r m e s t e r E i g i l R ø n n P e ­ te rs e n , G im le s A l l é 11, b l ik k e n s la g e r ­ m e s te r E r i k K n u d J e n s e n , E n g d a ls a llé 23, f ir m a B r ix - P e d e r s e n , N ø r r e g a d e 45, m a le r m e s t e r A lb e r t O s v a ld G e o r g H a n s e n , K r o n p r in s e n s v e j 6, g la r m e ­ s te r J o h a n n e s S ø n d e r g a a r d H a n s e n , N y h a v n 31, s m e d e m e s te r H o lg e r S o ­ fu s P e t e r s e n , M a r ie n b o r g a l lé 69— 71, a lle a f K ø b e n h a v n . B e s t y r e ls e : L a n d s ­ r e t s s a g f ø r e r L e o D a n n in ( f o r m a n d ) , V . V o ld g a d e 86, K ø b e n h a v n , s a m t n æ v n te E . R . P e t e r s e n , E . K . J e n s e n , V . V . A . G je r la n g . S e ls k a b e t te g n e s — d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t ­ n in g a f fa s t e je n d o m — a f b e s t y r e l­

se n s f o r m a n d i f o r e n in g m e d et m e d ­ le m a f b e s ty re ls e n .

E n d e r 29. n o v e m b e r e r o p ta g e t s o m : R e g is t e r - n u m m e r 23.817: „ F a b r i k e n A n q l o m a c A / S “ , h v is f o r m å l e r h a n d e l, in d u s t r i o g f in a n c ie r in g s v ir k s o m h e d . S e ls k a b e t, d e r t i d li g e r e h a r v æ re t r e ­ g is t r e r e t u n d e r n a v n e t „ A n g lo m a c A ;S “ ( re g .-n r. 2 1 .7 8 1 ), h a r h o v e d k o n ­ t o r i H ø r s h o lm k o m m u n e ; d e ts v e d ­ tæ g te r e r a f 18. a u g u s t 1949 m e d æ n d r in g e r se n e st a f 19. s e p t e m b e r 1952. D e n te g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 400.000 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 500 og 5000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t i n d ­ b e ta lt, d e ls k o n t a n t , d e ls p å a n d e n m å d e . H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r . g iv e r 1 ste m m e . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . O v e r d r a g e ls e e lle r p a n t s æ t n in g a f a k t ie r — b o r t s e t fr a o v e r g a n g v e d a r v — k a n k u n sk e m e d b e s t y r e ls e n s s a m ty k k e . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t i o ­ n æ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . B e ­ s ty r e ls e : G r o s s e r e r V ig g o A n d e r s e n , f r u E l l e n F e r r i n i F lo s s A n d e r s e n , b e g g e a f S t r a n d v e j 94, R u n g s t e d k y s t,

la n d s r e t s s a g f ø r e r E r i k S p a n g L a r s e n , St. S t r a n d s t r æ d e 9, K ø b e n h a v n . D i r e k ­ t io n : N æ v n t e V . A n d e r s e n . S e ls k a b e t te g n e s — d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e og p a n t s æ t n in g a f fa s t e je n d o m — a f to m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f to d i r e k t ø r e r i f o r e n in g e lle r a f en d i r e k t ø r i f o r e n in g m e d et m e d ­ le m a fb e s t y r e ls e n .

R e g is t e r - n u m m e r 23.818: „ X o r d i s k D u c t i t e A / S “ , h v is f o r m å l e r at d r iv e h a n d e ls v ir k s o m h e d . S e ls k a b e t h a r h o ­ v e d k o n t o r i F r e d e r ik s b e r g k o m m u n e ; d e ts v e d t æ g te r e r a f 6. s e p t e m b e r 1952. D e n t e g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r 10.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 500 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt . H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r . g iv e r 1 ste m m e . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . V e d s a lg a f a k t ie r h a r b e s t y r e ls e n s m e d ­ le m m e r f o r k ø b s r e t e ft e r d e i v e d t æ g ­ t e rn e s § 3 g iv n e r e g le r . B e k e n d t g ø ­ r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n ­ b e fa le t b r e v . S e ls k a b e ts s t if t e r e e r:

D ir e k t ø r R a y m o n d A d r i e n C h r i s t ia n H i a lm a r A lb e c k , 132 F o u b o u r g , P o is - s o n n ie r e , P a r i s 10, F r a n k r i g , p r o f e s s o r O v e H ø e g h - G u ld b e r g H o f f , S o lø s e v e j, G e n to fte , g r o s s e r e r K a j H a r r y R a n d s ø , R o s e n ø r n s A l l é 36, la n d s r e t s s a g f ø r e r M a r t in P a r s h o lt , St. K o n g e n s g a d e 21, b e g g e a f K ø b e n h a v n . B e s t y r e ls e : N æ v n t e R . A . C. H . A lb e c k , O . H ø e g h - G u ld b e r g H o f f , K . H . R a n d s ø . D ir e k t ø r : N æ v n t e K . H . R a n d s ø . .S elskab et te g n e s a f d ir e k t ø r e n e lle r a f d e n s a m le d e b e ­ s t y r e ls e ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t ­ n in g a f fa s t e je n d o m a f d ir e k t ø r e n i f o r e n in g m e d to m e d le m m e r a f b e s t y ­ r e ls e n .

R e g is t e r - n u m m e r 23.819: „ V e s t e u r o ­ p æ i s k T e k s t i l k o m p a q n i A / S “ , h v is f o r ­ m å l e r at d r iv e h a n d e ls v ir k s o m h e d a f e n h v e r a rt, h e r u n d e r g r o s s is t v ir k s o m ­ h e d . S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø ­ b e n h a v n ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 30. o k ­ t o b e r 1952. D e n t e g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r 10.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 500, 1000 o g 5000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt . H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r . g iv e r 1 s te m m e . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . A k t ie r n e e r ik k e o m s æ t n in g s ­ p a p ir e r . O v e r d r a g e ls e a f a k t ie r k a n k u n s k e t i l s e ls k a b e t e lle r t i l en a f b e ­ s t y r e ls e n g o d k e n d t t r e d ie m a n d . B e ­ k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d

(8)

a n b e f a le t b r e v . S e ls k a b e t s s t if t e r e e r:

F a b r i k a n t K n u d F r e d e r i k S te ffe n s , V a ld e m a r s g a d e 17, la n d s r e t s s a g f ø r e r G u n n a r H ø j g a a r d N ie ls e n , B a d s t u e ­ s tr æ d e 18, b e g g e a f K ø b e n h a v n , g r o s ­ s e r e r A r n e F r e d e r i k S te ffe n s , A g n e te - v e j 33, L y n g b y , d e r t i l l i g e u d g ø r b e ­ s t y r e ls e n . S e ls k a b e t te g n e s — d e r ­ u n d e r v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m — a f d e n s a m le d e b e ­ s t y r e ls e .

U n d e r 1. d e c e m b e r e r o p t a g e t s o m : R e g is t e r - n u m m e r 23.820: „ B a c h e &

C o . A I S “ , h v i s f o r m å l e r a t d r iv e a g e n t u r v ir k s o m h e d o g h a n d e l. S e l­

s k a b e t , d e r t i d l i g e r e h a r v æ r e t r e g i­

s t r e r e t u n d e r n a v n e t „ B a c h e & A r n - b a k A / S “ ( re g .- n r . 1 0 .4 8 1 ), h a r h o v e d ­ k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 9. m a j 1930 m e d æ n d r in g e r s e n e s t a f 3. s e p t e m b e r 1952. D e n t e g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 50.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 500 o g 4000 k r . A k t i e ­ k a p i t a le n e r f u ld t in d b e t a lt , d e ls k o n ­ t a n t , d e ls i a n d r e v æ r d ie r . H v e r t a k ­ t ie b e lø b p å 500 k r . g iv e r 1 s te m m e e f t e r 3 m å n e d e r s n o t e r in g s t id . A k ­ t i e r n e l y d e r p å n a v n . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . B e s t y r e ls e : O v e r r e t s s a g f ø r e r O v e K a m p h ø w e n e r F r e d e r i k s e n ( f o r ­ m a n d ) , H o lm e n s K a n a l 5, g r o s s e r e r C h r i s t i a n B a c h e , Ø s t e r b r o g a d e 87, p r o k u r i s t V ig g o I n g e m a n n B lo u s g a a r d , Set. T h o m a s A l l é 7, a lle a f K ø b e n h a v n . D i r e k t i o n : N æ v n t e C h . B a c h e , V . I.

B lo u s g a a r d . S e ls k a b e t te g n e s a f en d i r e k t ø r e l le r — d e r u n d e r v e d a f h æ n ­ d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m

— a f b e s t y r e ls e n s f o r m a n d i f o r e n in g m e d et m e d le m a f b e s t y r e ls e n .

U n d e r 2. d e c e m b e r e r o p t a g e t s o m : R e g is t e r - n u m m e r 23,821: „ R a s m u s ­ se n S t i s a g e r a l s “ , h v i s f o r m å l e r at d r iv e in g e n iø r - , e n t r e p r e n ø r - o g m u ­ r e r f o r r e t n i n g e lle r lig n e n d e e r h v e r v s ­ m æ s s ig v ir k s o m h e d s a m t a n d e n e f t e r b e s t y r e ls e n s s k ø n i f o r b i n d e ls e d e r ­ m e d s t å e n d e h a n d e l og f a b r i k a t io n , s å v e l i in d - s o m u d la n d . S e ls k a b e t , d e r t i d l i g e r e h a r v æ r e t r e g is t r e r e t u n ­ d e r n a v n e n e „ A k t ie s e l s k a b e t A a lb o r g M u r e r - o g E n t r e p r e n ø r f o r r e t n i n g “ ( re g .- n r . 21.003) o g „ J e n s R a s m u s s e n o g s ø n n e r , A a lb o r g , A / S “ ( re g .- n r.

2 2 .1 3 7 ), h a r h o v e d k o n t o r i A a lb o r g ;

d e ts v e d t æ g te r e r a f 18. j u n i og 28.

j u l i 1948 m e d æ n d r in g e r s e n e s t a f 28.

j u l i 1952. D e n t e g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r 70.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 500 o g 1000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt . H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r.

g iv e r 1 s te m m e . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . A k t ie r n e e r ik k e o m s æ t n in g s ­ p a p ir e r . V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r — b o r t s e t f r a o v e r g a n g t i l en a k t io n æ r s æ g te fæ lle , b ø r n e lle r f o r æ ld r e — h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r f o r k ø b s r e t e fte r d e i v e d t æ g t e r n e s § 8 g iv n e r e g le r . V e d en a k t io n æ r s d ø d k a n d o g æ g te ­ fæ lle n k u n b e h o ld e a k t ie n , så læ n g e v e d k o m m e n d e h e n s id d e r i u s k if t e t b o . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . B e s t y r e ls e : K ø b ­ m a n d E s k i l d K li t g a a r d , E n g v e j 5, N ø r r e s u n d b y , f a b r i k a n t V ig g o T h e r - k e ls e n N y b o r g , D a n m a r k s g a d e 25, la n d s r e t s s a g f ø r e r K a i B ir g e r Ø r u m J e n s e n , A lg a d e 65, m u r e r m e s t e r J ø r ­ g e n V i l h e l m N e b e li n g R a s m u s s e n , A a - g a d e 5, a lle a f A a lb o r g . D ir e k t i o n : S v e n d H a r t v i g S t is a g e r , N y K a s t e t v e j 19, A n d r e a s E n g e lb e r t R a s m u s s e n , A a g a d e 5, b e g g e a f A a lb o r g . S e ls k a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t ­ s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m a f d e n s a m ­ le d e b e s t y re ls e .

R e g is t e r - n u m m e r 23.822: „ A / S W e s ­ d o “ , h v i s f o r m å l e r at d r iv e h a n d e l.

S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n ­ h a v n ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 17. n o v e m ­ b e r 1952. D e n t e g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 10.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 50Ö o g 1000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt . H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r . g iv e r 1 s te m m e . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . A k t ie r n e e r ik k e o m s æ t n in g s ­ p a p ir e r . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ ­ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . S e l­

s k a b e t s s t if t e r e e r: G r o s s e r e r F i n n E j n e r K j e r g a a r d , J æ g e r s b o r g A l l é 217, G e n t o ft e , in s p e k t ø r L u d v i g J o h a n R a s ­ m u s K j e r g a a r d , J u u l S te e n s A l l é 12, H e lle r u p , g r o s s e r e r C h r i s t ia n K a y h ø j H o ls t , B jæ ik e v a n g e n 52, H j o r t e k æ r p r . K la m p e n b o r g . B e s t y r e ls e : L a n d s r e t s ­ s a g f ø r e r K a i R o b o r g B a u ( f o r m a n d ) , V e s t e r V o ld g a d e 14, K ø b e n h a v n , p r o ­ k u r i s t J e n s H v il s t e d H v ils a g e r , L y n g ­ b y v e j 286, H e lle r u p , s a m t n æ v n te F . E . K j e r g a a r d . S e ls k a b e t te g n e s a f t o m e d ­ le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g e lle r

(9)

549 a f b e s t y re ls e n s f o r m a n d a le n e ; v e d a f­

h æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e je n ­ d o m a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e .

U n d e r 3. d e c e m b e r e r o p ta g e t so m : R e g is t e r - n u m m e r 23.823: „ A / S R y g g e- og E j e n d o m s s e l s k a b e t G a m m e l ­ h a v n l, V e j l e “ , h v is f o r m å l e r at e r ­ h v e r v e en g r u n d p å G a m m e lh a v n i V e jle , s t o r 1983 m 2, o g at b e b y g g e d e n m e d et b o lig k o m p le k s m e d u d le j n in g f o r øje. S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i M ø lh o h n p r . V e jle ; d e ts v e d t æ g te r e r a f 11. o k t o b e r 1952. D e n te g n e d e a k ­ t ie k a p it a l u d g ø r 200.009 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 1000 o g 10.000 k r . A f a k t ie ­ k a p it a le n e r in d b e t a lt 108.000 k r., d e ls k o n t a n t, d e ls i a n d r e v æ r d ie r . ; d e t r e ­ s t e re n d e b e lø b in d b e t a le s s e n e s t d e n 3. d e c e m b e r 1952. H v e r t a k t ie b e lø b p å 1000 k r . g iv e r 1 s te m m e e f t e r 2 m å n e d e r s n o t e r in g s t id . A k t ie r n e ly d e r p å n a v n . V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r f o r k ø b s r e t e ft e r d e i v e d t æ g te r n e s $ 3 g iv n e r e g ­ le r. B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b re v . S e ls k a b e ts s t if t e r e e r: B y g m e s t e r B e r t e l N ie ls e n , in g e n i ø r P o v i D v b d a l N ie ls e n , c i v i l ­ in g e n i ø r S id n e y D y b d a l N ie ls e n , a lle a f M ø lh o lm p r . V e jle , d e r t i lli g e u d g ø r b e s t y re ls e n . D ir e k t io n . N æ v n t e B.

N ie ls e n . S e ls k a b e t te g n e s a f to m e d ­ le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f en d ir e k t ø r ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n t s æ t n in g a f fa st e je n d o m a f to m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g m e d en d i r e k t ø r e lle r a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e .

R e g is t e r - n u m m e r 23.824: „ A / S R y g g e - og E j e n d o m s s e l s k a b e t G a m m e l ­ h a v n II, V e j l e “ , h v is f o r m å l e r at e r ­ h v e r v e en g r u n d p å G a m m e lh a v n i V e jle , s t o r 2222 m 2, o g at b e b y g g e d e n m e d et b o lig k o m p le x m e d u d le j n in g f o r øje. S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i M ø lh o lm p r. V e jle ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 11. o k t o b e r 1952. D e n te g n e d e a k ­ t i e k a p it a l u d g ø r 200.000 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 1000 o g 10.000 k r . A f a k t ie ­ k a p it a le n e r in d b e t a lt 43.000 k r ., d e ls k o n t a n t , d e ls i a n d r e v æ r d ie r ; d e t r e ­ s te re n d e b e lø b in d b e t a le s s e n e s t d e n 3. d e c e m b e r 1'953. H v e r t a k t ie b e lø b p å 1000 k r . g iv e r 1 s te m m e e ft e r 2 m å n e d e r s n o t e r in g s t id . A k t ie r n e ly d e r p å n a v n . V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r

h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r f o r k ø b s r e t e ft e r d e i v e d t æ g te r n e s § 3 g iv n e r e g ­ le r . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . S e ls k a b e ts s t if t e r e e r: B y g m e s t e r B e r t e l N ie ls e n , in g e n i ø r P o v i D y b d a l N ie ls e n , c i v i l ­ in g e n i ø r S id n e y D v b d a l N ie ls e n , a lle a f M ø lh o lm p r . V e jle , d e r t i l l i g e u d g ø r b e s t y re ls e n . D ir e k t i o n : N æ v n t e B.

N ie ls e n . S e ls k a b e t te g n e s a f to m e d ­ le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f en d ir e k t ø r ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n t s æ t n in g a f fa s t e je n d o m a f to m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g m e d en d i r e k t ø r e lle r a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e .

R e g is t e r - n u m m e r 23.825: „AAS’

R y g g e - o g E j e n d o m s s e l s k a b e t G a m m e l ­ h a v n III, V e j l e “ , h v is f o r m å l e r at e r ­ h v e r v e en g r u n d p å G a m m e lh a v n i V e jle , s t o r 1382 in 2, o g at b e h y g g e d e n m e d et b o lig k o m p le k s m e d u d le j n i n g f o r øje. S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i M ø lh o lm p r . V e jle ; d e ts v e d t æ g te r e r a f 11. o k t o b e r 1952. D e n te g n e d e a k ­ t i e k a p i t a l u d g ø r 150.000 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 1000 o g 10.000 k r. A f a k t ie ­ k a p it a le n e r in d b e t a lt 30.000 k r., d e ls k o n t a n t , d e ls i a n d r e v æ r d ie r ; d e t r e ­ s t e r e n d e b e lø b in d b e t a le s s e n e s t d e n 3. d e c e m b e r 1953. H v e r t a k t ie b e lø b p å 1000 k r . g iv e r 1 s te m m e e ft e r 2 m å n e d e r s n o t e r in g s t id . A k t ie r n e ly d e r p å n a v n . V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r fo r k ø b s r e t e f t e r d e i v e d t æ g t e r n e s § 3 g iv n e r e g ­ le r. B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . S e ls k a b e ts s t if t e r e e r: B y g m e s t e r B e r t e l N ie ls e n , in g e n i ø r P o v l D y b d a l N ie ls e n , c i v i l ­ i n g e n i ø r S id n e y D y b d a l N ie ls e n , a lle a f M ø lh o lm p r . V e jle , d e r t i l l i g e u d g ø r b e s t y r e ls e n . D ir e k t i o n : N æ v n t e B.

N ie ls e n . S e ls k a b e t te g n e s a f to m e d ­ le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f en d i r e k t ø r ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m a f to m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g m e d en d i r e k t ø r e lle r a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e .

R e g is t e r - n u m m e r 23.820: „ A / S Vr. II.

R i s o m R y g g e s e l s k a b “ , h v is f o r m å l e r f a b r i k a t io n a f b y g g e e le m e n t e r , o p ­ f ø r e ls e a f o g h a n d e l m e d h u s e o g b y g g e g r u n d e . S e ls k a b e t h a r h o v e d ­ k o n t o r i G e n t o ft e k o m m u n e ; d e ts v e d -

(10)

fæ g te r e r a f 10. o k t o b e r 1952. D e n t e g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 40.000 k r., h v o r a f 12.500 k r . e r A - a k t ie r , 25.000 k r . B - a k t ie r o g 2500 k r . C - a k t ie r . A k ­ t i e k a p it a le n e r f o r d e lt i a k t i e r p å 50, 100, 500 o g 1000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt , d e ls k o n t a n t , d e ls i a n d r e v æ r d ie r . H v e r t A - a k t ie b e lø b p å 50 k r . g iv e r 2 s te m m e r. H v e r t B - o g C - a k t ie b e lø b p å 50 k r . g iv e r 1 s te m m e . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . V e d v a lg a f b e s t y r e ls e g æ ld e r s æ r lig e i v e d t æ g t e r ­ n e s § 3 g iv n e r e g le r . S a lg e l le r p a n t ­ s æ t n in g a f a k t i e r k a n k u n s k e m e d b e ­ s t y r e ls e n s s a m t y k k e . V e d s a lg a f a k ­ t i e r h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r f o r k ø b s ­ r e t e f t e r d e i v e d t æ g t e r n e s § 3 g iv n e r e g le r . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ ­ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . S e l­

s k a b e t s s t if t e r e e r: F r u M a r ie K a ­ t h r i n e R is o m , L i l l e S t r a n d v e j 8 B , H e lle r u p , m u r e r m e s t e r L e i f P r e b e n O ls e n , GI. V a ll e r ø d v e j 19 p r . R u n g ­ s te d , t ø m r e r m e s t e r E m i l R a s m u s s e n , P la n t a g e v e j 68, G e n t o ft e . B e s t y r e ls e : N æ v n t e L . P . O ls e n , E . R a s m u s s e n s a m t g r o s s e r e r V a ld e m a r H ø s t m a r k R is o m , L i l l e S t r a n d v e j 8 B , H e lle r u p . P r o k u r i s t M o r t e n C h r is t ia n s e n , L u n - d in g s g a d e 5, h ø j e s t e r e t s s a g f ø r e r N ie ls C h r i s t i a n la C o u r A n d e r s e n , N y V e ­ s t e r g a d e 13, b e g g e a f K ø b e n h a v n D i ­ r e k t ø r : N æ v n t e V . H . R is o m . S e ls k a b e t te g n e s — ■ d e r u n d e r v e d a f h æ n d e ls e og p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m — a f tre m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f to m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g m e d d i r e k t ø r e n e lle r a f d i ­ r e k t ø r e n a le n e .

U n d e r 4. d e c e m b e r e r o p t a g e t s o m : R e g is t e r - n u m m e r 23.827: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t a f 28. o k t o b e r 1 9 5 2 “ , l i v i s f o r ­ m å l e r at e r h v e r v e e j e n d o m m e n m a tr . n r. 1358 a f U d e n b y s V e s t e r K v a r t e r , I n g e r s le v s g a d e 112 o g G o d s b a n e g a d e 31, s a m t o m b y g g e o g u d le j e d e n n e . S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n ­ h a v n ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 28. o k t o b e r 1952. D e n t e g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 25.000 k r ., f o r d e lt i a k t i e r p å 500 o g 1000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t i n d ­ b e t a lt . H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r . g iv e r 1 s te m m e . A k t ie r n e l y d e r p å ih æ n d e h a v e r e n . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k ­ t io n æ r e r n e s k e r i „ B e r l i n g s k e T i d e n ­ d e “ . S e ls k a b e t s s t if t e r e e r: O s c a r S ie s b y e A S , P a læ g a d e 5, d i r e k t ø r

S v e n d S ie s b y e , S t r a n d b o u le v a r d 7, la n d s r e t s s a g f ø r e r E r i k Ø ig a a r d , St.

K o n g e n s g a d e 79, a lle a f K ø b e n h a v n , d i r e k t ø r O le A n t o n S ie s b y e , S o lø s e v e j 26, G e n t o ft e . B e s t y r e ls e : N æ v n t e S.

S ie s b y e , E . Ø ig a a r d O. A . S ie s b y e s a m t d i r e k t ø r G e o r g D u s i n i u s J e n s e n . S e l­

s k a b e t te g n e s — d e r u n d e r v e d a fh æ n ­ d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e je n d o m

— a f to m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f en d i r e k t ø r i f o r ­ e n in g m e d et m e d le m a f b e s t y r e ls e n .

R e g is t e r - n u m m e r 23.828: „ A / S S k a n ­ d i n a v i s k H u d e f o r r e t n i n g “, h v is f o r ­ m å l e r at d r iv e h a n d e l o g f a b r i k a t io n i in d - o g u d la n d , i n d u s t r i s a m t f i n a n ­ c i e r i n g a f o g d e lt a g e ls e i s t ift e ls e a f a n d e n i f o r b i n d e ls e h e r m e d s tå e n d e v ir k s o m h e d , k ø b , u d le j n i n g o g a d ­ m i n i s t r a t io n a f fa s t e j e n d o m s a m t a n ­ d e n v ir k s o m h e d , d e r e f t e r b e s t y r e l­

s e n s s k ø n k a n f o r e n e s m e d d e h e r a n ­ g iv n e f o r m å l. S e ls k a b e t b a r h o v e d ­ k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d t æ g te r e r a f 7. n o v e m b e r 1952. D e n te g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 100.000 k r ., f o r ­ d e lt i a k t i e r p å 500, 1000 o g 10.000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt . H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r . g iv e r 1 s te m m e . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r — b o r t s e t f r a o v e r g a n g v e d a r v — b a r d e ø v r ig e a k ­ t io n æ r e r f o r k ø b s r e t e ft e r d e i v e d t æ g ­ t e r n e s § 3 g iv n e r e g le r . B e k e n d t g ø ­ r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n ­ b e fa le t b r e v . S e ls k a b e t s s t if t e r e er:

„ P o u l s e n & R a g o c z y A / S “ , d i r e k t ø r L o t h a r G e o r g R a g o c z y , b e g g e a f R o s a - v e j 4, K la m p e n b o r g , g r o s s e r e r V a le r i u s W a lt h e r J o h a n n e s F r a n z L o t h a r R a ­ g o c z y , S m id s t r u p ø r e , R u n g s t e d k y s t.

B e s t y r e ls e : N æ v n t e L . G. R a g o c z y ( f o r m a n d ) , V . W . J . F . L . R a g o c z y s a m t h ø je s t e r e t s s a g f ø r e r P a u l G u n n a r R o h b e c k , D y r e h a v e v e j 38, K la m p e n ­ b o r g . D ir e k t i o n : E r i k H e llm u t h R a t h j c B e ie r h o lm , G o d t h a a b s h a v e 14, K ø b e n ­ h a v n . S e ls k a b e t te g n e s a f b e s t y r e ls e n s f o r m a n d a le n e e lle r a f en d ir e k t ø r ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m a f d e n s a m le d e b e s t y ­ re ls e .

R e g is t e r - n u m m e r 23.829: „ M e j e r i e t V a n l ø s e A l l é A / S “ , h v is f o r m å l e r at d r iv e m e j e r iv ir k s o m h e d en d e t a il.

S e ls k a b e t , d e r t i d li g e r e b a r v æ re t re-

(11)

551 g is t r e r e t u n d e r n a v n e n e „ S c a n d i- n a v ia n E x p o r t A g e n c y A k t ie s e ls k a b “ (re g .-n r. 5442) o g „ T h e S im a t e x C o m ­ p a n y L t d . A / S “ ( re g .-n r. 16.780) s a m t

„ A / S T O G A “ ( re g .-n r. 18.731), h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d ­ tæ g te r e r a f 26. a u g u s t 1921 m e d æ n ­ d r in g e r s e n e s t a f 4. a p r i l 1952. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r 20.000 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 100, 1000 o g 2000 k r. A k t ie k a p it a le n e r f u ld t in d b e t a lt . H v e r t a k t ie b e lø b p å 100 k r . g iv e r 1 s te m m e e fte r 3 m å n e d e r s n o t e r in g s t id . A k t ie r n e ly d e r p å ih æ n d e h a v e r e n . B e- B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r i

„ B e r l in g s k e T i d e n d e “ . B e s t y r e ls e : S a lg s c h e f S te e n E lh e d e ( f o r m a n d ) , s e k re t æ r, f r u In g e L i z z i e E lh e d e ( v i c e ­ f o r m a n d ) , b e g g e a f K æ r a g e r v e j 12, b lik k e n s la g e r K a r l F r e d e r i k P e d e r s e n , U d b y g a d e 2, a lle a f K ø b e n h a v n . F o r ­ r e t n in g s f ø r e r : N æ v n t e S. E lh e d e . S e l­

s k a b e t te g n e s a f S tee n E lh e d e o g In g e L i z z i e E lh e d e h v e r f o r s ig ; v e d a f ­ h æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e je n ­ d o m a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e .

B e g is t e r - n u m m e r 23.830: „ R o s k i l d e ' P a k k a s s e f a b r i k A/S (A/S G o t h . O l s e n

& L a r s e n ) “ . U n d e r d e tte n a v n d r i v e r

„ A S G o th . O ls e n & L a r s e n “ t i lli g e v ir k s o m h e d so m b e s te m t i d e tte s e l­

s k a b s v e d tæ g te r, h v o r t i l h e n v is e s ( re g .-n r. 23.330).

B e g is t e r - n u m m e r 23.831: „ F o - M o - F o t o A / S “ , h v is f o r m å l e r at d r iv e f o t o g r a f e r in g o g u n d e r v is n in g . S e l­

s k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d t æ g te r e r a f 4. j u n i 1952 m e d æ n d r in g e r a f 8. o k t o b e r 1952. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r 10.000 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 500 o g 1000 k r . A k ­ t ie k a p it a le n e r f u ld t in d b e t a lt . A f a k t ie k a p it a le n e r in d b e t a lt 5000 k r.;

d e t r e s t e r e n d e b e lø b in d b e t a le s se n e s t d e n 3. j u n i 1953. H v e r t a k t ie b e lø b p å 100 k r. g iv e r 1 ste m m e . A k t ie r n e ly d e r p å n a v n . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ ­ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . S e l­

s k a b e t s s t if t e r e e r: I n g e n iø r Ib T o r b e n M u n c k , fr u K e t t y L o u is e M u n c k , b e g g e a f E lb a g a d e 75, r e p r æ s e n t a n t A lf r e d V il h e lm Z e id le r , V a lb y L a n g g a d e 68 A , a lle a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l i g e u d g ø r b e s ty re ls e n . S e ls k a b e t te g n e s a f tre m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t

e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e . P r o k u r a e r m e d d e lt : Ib T o r b e n M u n c k o g K e t t y L o u is e M u n c k h v e r f o r s ig i f o r e n in g m e d A l f r e d V i l h e lm Z e id le r .

B e g is t e r - n u m m e r 23.832: „ D a n s k B e g E m u l s i o n A / S “ , h v is f o r m å l e r at t i l v i r k e o g sæ lg e b e g e m u ls io n s p r o d u k ­ te r. S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø ­ b e n h a v n ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 8. s e p ­ t e m b e r 1952. D e n t e g n e d e a k t i e k a p i­

t a l u d g ø r 10.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 100 o g 1000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt . H v e r t n o t e r e t a k t ie b e lø b p å 100 k r . g iv e r 1 s te m m e e f t e r 1 m å n e d s n o t e r in g s t id . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r t i l ik k e - a k t io n æ r e r h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r f o r k ø b s r e t e ft e r d e i v e d t æ g t e r n e s § 2 g iv n e r e g le r . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k ­ t io n æ r e r n e s k e r v e d b r e v . S e ls k a b e ts s t if t e r e e r: D ir e k t ø r A r n e H e n r y E m a n u e l A n d r e a s P h i l i p , Ø s t e r b r o ­ g a d e 3, m u r e r m e s t e r o g e n t r e p r e n ø r E i g i l B ø n n P e t e r s e n , G im le s A l l é 11, b e g g e a f K ø b e n h a v n , s la g t e r m e s t e r J o h a n J ø r g e n J o h a n s e n , K ild e g a a r d s - v e j 27, H e lle r u p , d e r t i l l i g e u d g ø r b e ­ s t y r e ls e n . S e ls k a b e t te g n e s a f d i r e k ­ t ø r e r n e i f o r e n in g m e d et m e d le m a f b e s t y r e ls e n e lle r — d e r u n d e r v e d a f ­ h æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e je n ­ d o m — a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e .

U n d e r 5. d e c e m b e r e r o p t a g e t s o m : B e g is t e r - n u m m e r 23.833: „ E j e n d o m s - og F i n a n s i e r i n g s s e l s k a b e t K o s k a A / S “ , h v is f o r m å l e r at u d ø v e f in a n c ie r in g s - v ir k s o m h e d o g u d n y t t e e je n d o m m e s a m t e v e n t u e lt at d r iv e i n d u s t r i v i r k ­ s o m h e d . S e ls k a b e t, d e r t i d li g e r e h a r v æ re t r e g is t r e r e t u n d e r n a v n e n e „ A k ­ t ie s e ls k a b e t M a t r . N r . 5 b d , 125 o g 126 a f U t t e r s le v “ ( re g .- n r. 2788) o g „ A / S M a t r . N r . 126 a f U t t e r s le v “ (re g .-n r.

1 2 .2 8 2 ), h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n ­ h a v n ; d e ts v e d t æ g te r e r a f 8. d e c e m ­ b e r 1914 m e d æ n d r in g e r s e n e s t a f 4.

n o v e m b e r 1952. D e n t e g n e d e a k t ie ­ k a p it a l u d g ø r 80.000 k r ., f o r d e lt i a k ­ t i e r p å 1000 o g 10.000 k r . A k t i e k a p i ­ t a le n e r f u ld t in d b e t a lt , d e ls k o n t a n t , d e ls p å a n d e n m å d e . H v e r t a k t ie b e lø b p å 1000 k r . g iv e r 1 s te m m e e f t e r 2 m å n e d e r s n o t e r in g s t id . A k t ie r n e ly d e r p å ih æ n d e h a v e r e n . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r i „ B e r l in g s k e T i ­ d e n d e “ . B e s t y r e ls e : K o n t o r c h e f N ie ls

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Olesen og Ege Friis Dataanalytisk Laboratorium. Tidsskrift fo r Planteavls

Tidsskrift fo r Planteavls Specialserie. København

Rammen fo r arbeidet blev stadig utvidet og jeg bestemte mig efter samraad med flere av slegtens medlemmer, til at levere en fuldstændig stamtavle over

Tidsskrift fo r Planteavls Specialserie. København

gen med Gcneralauditeurens Betankning fo r at erholde kongl.. Under den hore alle subalterne Officerer, fra Capitainlieutenant ned ad, Skibsbetjente, Underofficerer

Denne bog tilegnes landsretssagfører Svend Lunøe og hans hustru Vibeke m ed tak fo r 50 års aktiv advokatgerning og fo r mange års inspirerende samarbejde,

Hvis noget eksisterede, og nogen vidste det, kunne denne viden ikke overføres til andre.. For den, der ved noget, kan ikke beskrive det fo

gen inden fo r kasse- og regnskabsvæsenet.. K om m unens omsætningspapirer skal, fo r så vidt de ikke sikres på anden lige så betryggende måde, forsynes m ed påtegning om,