• Ingen resultater fundet

Med hensyn til lokale, se nærmere på studieportalen http://studerende.au.dk/arts - under ”undervisning” og ”timeplaner”

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Med hensyn til lokale, se nærmere på studieportalen http://studerende.au.dk/arts - under ”undervisning” og ”timeplaner”"

Copied!
30
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

1 Århus B, efterår E2016

Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS)

København

Master i dansk som andetsprog

DAV Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge

Modulansvarlig:

Bergthóra Kristjánsdóttir bekr@edu.au.dk

Undervisere:

Anne-Vera Meidell Sigsgaard anms@phmetropol.dk Fællesforelæsning den 12.9.

Bergthóra Kristjánsdóttir bekr@edu.au.dk

Daria Morgounova Schwalbe daria.schwalbe@gmail.com Elina Maslo elma@edu.au.dk

Karen Bjerg Petersen kp@edu.au.dk

Signe Wendt Galster siwg@studieskolen.dk

Vejledere:

Bergthóra Kristjánsdóttir bekr@edu.au.dk

Daria Morgounova Schwalbe daria.schwalbe@gmail.com Elina Maslo elma@edu.au.dk

Karen Bjerg Petersen kp@edu.au.dk

Signe Wendt Galster siwg@studieskolen.dk

Undervisningen finder sted på Århus Universitet, Trøjborg, Niels Juels Gade 84, 8200 Århus N.

Med hensyn til lokale, se nærmere på studieportalen http://studerende.au.dk/arts - under

”undervisning” og ”timeplaner”. Lokalerne står også opført på tavler på universitetet.

Formål:

Modulet giver en indføring i andetsprogspædagogik og undervisningsmetoder med henblik på de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning i grundlæggende litteracitet og it-didaktik.

Kompetencemål:

Viden og forståelse:

(2)

2 Efter gennemført modul:

- har den studerende viden om pædagogiske, didaktiske og metodiske principper for undervisning i dansk som andetsprog

- har den studerende viden om og forståelse af at bygge videre på deltagernes allerede erhvervede kundskaber og færdigheder

Færdigheder:

Efter gennemført modul:

- kan den studerende tilrettelægge undervisning ved hjælp af

andetsprogspædagogiske metoder, der gør det muligt for deltagerne at tage aktivt del i undervisningen og bidrage med deres personlige erfaringer og viden

- kan den studerende analysere og evaluere sin egen undervisning og deltagernes progression frem mod målene for undervisningen

- kan den studerende tilpasse sit valg af læremidler til deltagernes aktuelle behov

- kan den studerende videreudvikle egen faglighed og praksis inden for andetsprogspædagogik ud fra såvel fagteoretisk viden som praksiserfaring.

Kompetencer:

Efter gennemført modul:

- kan den studerende formidle, diskutere og supervisere aktuelle væsentlige problemstillinger inden for centrale andetsprogspædagogiske problemstillinger.

Indhold:

Der arbejdes med andetsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis.

• Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 sider.

• I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber m.v.

Tilrettelæggelsesform:

På baggrund af den litteratur der læses til hver mødegang, analyseres og diskuteres andetsprogspædagogiske teorier og metoder samt deres anvendelse i praksis.

Arbejdsformer: individuelle øvelser, gruppearbejde og diskussioner i plenum samt oplæg fra undervisere. Det er påkrævet at bruge DPU´s e-læringssytem Blackboard.

Eksamen og vejledning:

Om eksamen fra de relevante studieordninger:

På DAV er der valgfrihed mellem Fri mundtlig eksamen med synopsis og Fri skriftlig hjemmeopgave – DAV-studerende skal være opmærksomme på at de skal have minimum én mundtlig eksamen på deres uddannelse.

På Master kan man kun vælge Fri skriftlig hjemmeopgave i faget (mens der er fri mundtlig eksamen med synopsis i Kulturforståelse).

(3)

3

Forudsætningen for at melde sig til eksamen i andetsprogspædagogik er at man har fulgt feltarbejde og afleveret feltrapport.

Alle studerende skal vælge/får tildelt en vejleder, som senest den 20. november 2016 godkender udkast til problemformulering. Problemformuleringen skal IKKE afleveres til Studiekontoret.

DAV Prøveform

Valg mellem fri mundtlig prøve med synopsis, fri skriftlig hjemmeopgave eller som afsluttende projekt, hvori der skal inddrages relevante sprogtilegnelsesteorier jf. prøveform 5. Projekt skrives på det afsluttende modul.

Til fri mundtlig prøve med synopsis opgives 1000 siders metodisk og fagdidaktisk litteratur som skal afspejle områdets bredde, samt minimum 20 normalsiders undervisningsmaterialer eller 10 normalsiders transskriptioner af undervisningssamtaler til analyse, med mindre andet er aftalt med eksaminator. Opgivelserne godkendes af vejleder (senest den 16. december 2016) og afleveres til eksamenskontoret sammen med synopsis.

Til fri skriftlig hjemmeopgave og projekt afleveres der ingen opgivelser.

Master Prøveform Skriftlig opgave

- Indleveret skriftlig opgave på maksimalt 20 normalsider.

- Prøven består i en skriftlig belysning af en faglig problemstilling formuleret af eksaminanden og godkendt af eksaminator.

- For at melde sig til eksamen er det en forudsætning at den studerende har gennemført feltarbejde og fået godkendt skriftlig rapport fra feltarbejdet.

Blackboard:

er IUP’s e-læringssystem: bb.au.dk lægges undervisningsplaner, løbende links, aktuelle artikler, aktuelle informationer m.v. Blackboard anvendes som informationsorgan og til kommunikation til de studerende fra underviserne samt som kommunikationsredskab mellem de studerende. Kontakt Biblioteket ved problemer med login og lignende på mail: bbsupport@dpu.dk.

Litteratur, der bedes anskaffet – hhv. udprintet - af de studerende:

1. Udvalgte artikler fra tidsskriftet Sprogforum1-35 – downloades fra http://library.au.dk/betjeningssteder/campus-emdrup-

dpb/infodokvelkommen/infodokogsprogforum/sprogforum-nr-1-til-35/

Artikler fra tidsskriftet Sprogforum35-indtil for et år tilbage downloades fra http://da.unipress.dk/tidsskrifter/sprogforum/

(4)

4

2. Antologier og andet materiale, der henvises til i undervisningsplanen, og som anbefales anskaffet:

a. Andersen, H. L. et al. (2014) Fremmedsprog i gymnasiet. Teori, praksis og udsyn.

København: Samfundslitteratur.

b. Andersen, H.L. et al. (2015) Fagdidaktik i sprogfag. Frydenlund.

c. Gregersen, A. (Red.) (2015). Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. 2.

udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

d. Holm, L. & Laursen, H. P. (2010). Dansk som andetsprog. Pædagogiske og didaktiske perspektiver. København: Dansklærerforeningen.

e. Mc Namara, T. (2000). Language Testing. Oxford Introductions to Language Study.

Oxford University press.

Kompendium til studieenheden kan fra 1. juli købes – Kompendier sælges i Stakbogladen i Aarhus.

De studerende kan se hvilke kompendier som er sat til salg ved at klikke på menupunktet

"KOMPENDIER" ude i venstre side. De studerende kan også få kompendier tilsendt ved at benytte vores webshop. Vælg punktet "KOMPENDIER"/"WEBSHOP".

http://library.au.dk/betjeningssteder/campus-emdrup-dpb/bogsalg/

Anden relevant litteratur og hjemmesideadresser: se under de enkelte sessioner.

Informationer om det samlede bibliotek på nettet: library.au.dk.

Relevante web 2.0 værktøjer:

Annegret Friedrichsen, Forskningsbibliotekar i litteratur og sprog, mag.art. & ph.d. har udarbejdet følgende nyttige fagside inden for dansk som andetsprog:

http://library.au.dk/fagsider/dansk-som-andetsprog/

Feltarbejde:

Uge 44 og 45 2016. Feltarbejdet dækker andetsprogsrelevante undervisningsobservationer i et omfang på minimum 30 klokketimer. Der afleveres en feltrapport efter observationsperioden.

Feltarbejdet og aflevering af feltrapport er en obligatorisk del af modulet i Andetsprogspædagogik og en forudsætning for at man kan melde sig til eksamen i faget.

Feltrapport:

Feltrapporten skal afleveres elektronisk til tovholderne på de enkelte hold senest den 20. november 2016, kl. 12.00.

Prøveform og eksamen:

Se nærmere oplysninger i studieordning for faget:

Studieordning DAV

(5)

5

http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/masteruddannelser/oversigtoveruddannelser/underviseridans ksomandetsprog/Studieordning_DAV_oktober_2007_-

_ENDELIG_m__overgangregler_22__juni_2011.pdf

Studieordning Master

http://studieordning.au.dk/studieordningHTML/815_06-07-

2011_Masteruddannelse%20i%20dansk%20som%20andetsprog.html

Tilmelding til eksamen foregår via mit.au.dk.

De aktuelle informationer om studier og eksamen opdateres løbende på studieportalen: http://studerende.au.dk/arts og mit.au.dk.

(6)

6

Litteratur: (Kan findes i kompendiet. Litteraturen til fællesforelæsningerne fremgår også af oversigten.)

Andersen, H. L., S. S. Fernández, D. Fristrup og B. Henriksen (2015). Fagdidaktik i sprogfag.

Frederiksberg: Frydelund.

Bigailaite, N. (2010). Dansknær udtale hos udlændinge – et realistisk mål eller en illusion? En empirisk undersøgelse blandt voksne indlærere med litauisk som modersmål. Københavns studier i tosprogethed.

Bailey, K. M. (2001). Observation. (s.114-120) I: Carter, R. & Nunan, D. (Eds.) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. (s.114-120). London: Cambridge University Press.

Bertelsen, E. og Arrildsen, B. (2001). Projektarbejder i task-perspektiv. Sprogforum, 20(7), 45-50.

Bjerre, M. og Ladegaard, U. (2007). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Kbh.:

Dansklærerforeningen.

Block, D. (1996). A window on the classroom. I: Nunan, D & K. M. Bailey (Eds.) Voices from the Language Classroom. (s. 168–195). London: Cambridge University Press.

Bo-Kristensen, M. (2005). Vurdering af it-materialer – til dansk som andetsprog for voksne, I:

Sprogforum, nr. 35, november 2005. Århus Universitetsforlag.

Dam, L. (1998). De ka’ selv – selv de små! Ordforrådstilegnelse i begynderfasen i fremmedsprog.

Sprogforum nr. 9.

Daryai-Hansen, Petra; Gerber, Brigitte; Lörincz, Ildikó; Haller, Michaela; Ivanova, Olga; Krumm, Hans-Jürgen; Reich, Hans H. (2016). Pluralistic Approaches to Languages in the Curriculum: The Case of French-speaking Switzerland, Spain and Austria. In: International Journal of

Multilingualism, Vol. 12, No. 1, 2015, p. 109-127.

Edwards, Corony, Jane Willis (2005). Teachers exploring tasks in english language teaching.

Palgrave, Macmillan.

Ellis, R. (2003). Task based Language Learning and Teaching (ch 1). Oxford: Oxford University Press.

Eskildsen, S. W. & J. Wagner (2015). Sprogbrugsbaseret læring i en tosproget hverdag: En

forskningsoversigt over en sprogbrugsbaseret tilgang til andetsprogsundervisning. NyS, s. 71-104.

Fokus nr. 49 (2009): Temanummer om Modersmålsstøttet danskundervisning. Kan hentes på www.uddannelsesforbundet.dk/fokus.aspx.

(7)

7

Franker, Q. (2004): Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en tvåspråkig kontext. I:

Hyltenstam, Kenneth og Inger Lindberg (red.): Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Stockholm: Studienlitteratur, s. 675-714.

Franker, Q. (2007) Bildval i alfabetiseringsundervisning – en fråga om synsätt. Udvalgte kapitler.

Institut för svenska som andrasprog. Göteborg: Göteborgs Universitet. (Kompendium) Hele

rapporten kan læses på: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20514/1/gupea_2077_20514_1.pdf.

Gregersen, A. (Red.) (2015). Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. 2. udgave.

Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hammond, J & Gibbons, P (2005-04). Putting scaffolding to work : the contribution of scaffolding in articulating ESL education. Prospect, 20 (1), 6-30.

Hampel, R. (2006). Rethinking task deign for the digital age: A framework for language teaching and learning in a synchronous online environment. Recall, 18 (01), 105-121 (lægges på blackboard).

Hedeboe, B. & Polias, J. (2000). Et sprog til at tale om sprog. In S. Esmann, Dansk i dialog.

København: Dansklærerforeningen.

Henriksen, B. (1999): Ordforråd og ordforrådsindlæring. I: Holmen, A. & Lund, K. (red), Studier i dansk som andetsprog, s. 71-106. København: Akademisk.

Henriksen, B. (2009). Det oversete ordforråd? Byram et al (red): Sprogfag i forandring - pædagogik og praksis, s. 205-229. København: Samfundslitteratur.

Henriksen, B. (2014) Sprogsyn og læringssyn. I: Andersen, H.L. et al. Fremmedsprog i gymnasiet.

Teori, praksis og udsyn (s. 21-34). Kbh: samfundslitteratur.

Holm, L. & Laursen, H. P. (2010). Dansk som andetsprog. Kbh.: Dansklærerforeningen.

Holm, L. (2000). Kriterier for vurdering af undervisningsmaterialer til dansk som andetsprog for voksne. I På sporet. s. 62-65 - downloades fra http://pub.uvm.dk/2000/sporet/1.htm.

Holm, L. (2006). Forskningsmæssige tilgange til literacy. I: Ellwin, M. (red.) Ord och bild ger mening. Om literacy i förskola och skola. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur. (s.20-34).

Holmberg, P. (2010). Text, språk och lärande - Introduktion til genrepedagogik. In M. Olofsson, (ed.), Symposium 2009. Stockholm: Stockholms Universitets Förlag.

Holmen, A. & Lund, K. (red.) (1999). Studier i dansk som andetsprog. København: Akademisk Forlag.

(8)

8

Husby, O. (1994). Uttale og uttaleundervisning. I: Norskopplæring for innvandrere. Red. P. F.

Norberg, P.F (red.) (s. 76-103) Oslo: Norskoplæring for innvandrere.

Hyltenstam, Kenneth og Inger Lindberg (red.): Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (s. 675-714). Stockholm: Studienlitteratur, (kompendium).

Jacobsen, I. & Hagel-Sørensen, A. (2009). Klasseværelset under observation – en introduktion til klasserumsforskning. I: Studier i dansk som andetsprog (s. 307 – 323). Kbh: Akademisk Forlag.

Jacobsen, I. (2009). Læreren som forsker – den reflekterende praktiker. I: Studier i dansk som andetsprog ( 197 – 207) Kbh: Akademisk Forlag.

Jakobsen, K. S., Lund, K., Pedersen, M. S., Vedel, P. V. (2013). Sprogforum: Indholdsbaseret Undervisning (56). Downloades her: http://da.unipress.dk/udgivelser/s/sprogforum-56/.

Johansson, B. & Sandell Ring, A. (2012). Hvad er genrepædagogik? In L. Kamuk (ed.), Lad sproget bære København: Akademisk Forlag.

Jørgensen, J. N. (1999). Om tilegnelse af dansk udtale hos voksne indlærere. I: Studier i dansk som andetsprog s. 107-136. Kbh: Akademisk Forlag.

Kern, R. (2000) Literacy and Language Teaching. Kapitel 1 Notions of literacy (s. 13-39) England:

Oxford.

Kirk, K. (2008): Kapitlerne: ’Generelt om udtaletilegnelse’; ’Generelle anbefalinger til

udtalearbejde og udtaleundervisning’ I: Dansk udtale – en undervisningsvejledning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. ( Downloades)

https://www.nyidanmark.dk/bibliotek/danskuddannelse/andet/2008/dansk_udtale.pdf

Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiske: http://www.nordvux.net/Portals/0/_dokumenter/2013/swedish_brochure_for_copying.pdf.

Kreipke, H. B. (2001). Fra prøver til evaluering. I: Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 1.

2001: Intern evaluering i andetsprogsundervisningen – en antologi. København:

Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen. S. 16-23.

Kulbrandstad, L. I. (2003). Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver, s. 103-142.

Bergen: Fagbokforlaget (kompendium).

Lindberg, E. (1999). Evaluering. I: Holmen A. & Lund K. (red.) Studier i dansk som andetsprog (s.

409-424). København: Akademisk Forlag.

Lindberg, I. (1995). Klassromsrelaterat forskning kring andrasprogsundervisningen. I: Besyv – Dansk som fremmed og andetsprog (s.4-10) Kbh: Dansk Magisterforening.

Lund, K. (2000). Approach, design, procedure – en refleksionsmodel. I antologien På sporet, s. 35- 38 (downloades fra http://pub.uvm.dk/2000/sporet/1.htm).

(9)

9

Lund, K. (2009) Fokus på sprog og Fokus på sproglæring og pædagogiske implikationer for undervisningen. I: Byram et al. (2009) (red.), Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis (s. 85- 126 og 127-166). København: Samfundslitteratur.

Lund, Karen (2009). Dansk som andetsprog i ungdoms- og voksenuddannelserne – at lære fag gennem sit andet sprog. I: Goldbech, O., Rander, H. & Boysen, L. (red), En moderne voksendidaktik, s. 195 – 235. København: Alinea.

Lund, K., Pedersen, M. S., Ohrt, P. Z., Frederiksen, K.-M-., Dahlgreen, B. (2012). Sprogforum:

Cooperative Learning, (53). Downloades her: http://da.unipress.dk/udgivelser/s/sprogforum-nr- 53/

Lund, K., Bertelsen, H. og Søgaard Sørensen, M. (2006). Kap. 2: Sprogcentrenes danskuddannelse 2. I: Muligheder og barrierer – en undersøgelse af overgangen mellem sprogcentre og erhvervsrettede uddannelser. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2006. Kan downloades fra http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/01C5917D-4222-49C4-9BA2- 8BEB58800ECA/0/Muligheder_barrierer.pdf.

Lyster, R., & Ranta, L. (1997). Corrective feedback and learner uptake. Studies in Second Language Acquisition, 19(1), 37-66. Cambridge University Press .

Lyster, R. og Mori, H. (2006): Interactional feedback and instructional counterbalance (s.269-301).

Cambridge University Press.

Mc Namara, T. (2000). Language Testing. Oxford Introductions to Language Study. Oxford University press.

MacNaught, L., Maton, K., Martin, & Matruglio, E (2013). Jointly constructing semantic waves:

Implications for teacher training. Linguistics and Education 24(1), 50– 63.

Nunan, D. (1993). Task based Syllabus Design: Selecting, Grading and Sequencing Tasks. I: G.

Croones and S. M. Gass (ed.s). Tasks in a pedagogical context. Clevedon: Multilingual Matters.

Oksbjerg, M. (2014) Læremiddelanalyse – literacy som analysekriterium. I: Literacy – Sprog og læring (s. 100-110). Århus: KvaN, 34. Årgang.

Pedersen, M.S. (2001). Task. Sprogforum 2007.

Pedersen, M. S. (2009). Kommunikative problemløsningsopgaver. Hvad kan en task (ikke)? In Sproglærer, lær at lære fra dig! En introduktion i det sprogpædagogiske felt. Roskilde: Roskilde Universitet, Institut for kultur og identitet (19-38).

Pedersen, M. S. (2011). CL møder sprogfagsdidaktikken: Inspiration fra en bog. Sprogforum, 17(53), 56-62.

(10)

10

Pedersen, M. S. (2015). Task-baseret kommunikativ undervisning. I: Byram et.al. (Red.) Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. Samfundslitteratur, s. 227-246.

Petersen, K. B. (2011). Kultursyn i læreplaner: Udvikling inden for undervisning i dansk som andetsprog for voksne. I: Sprogforum nr. 51, Første-, andet- og tredjesprog s. 63 – 70. Århus: Århus Universitetsforlag.

Petersen, K. B. (2014). IT, CALL og WEB 2.0. i International andetsprogsundervisning og forskning (del 1).

Petersen, K. B. (2014). It i andetsprogsundervisning i Danmark siden 1990’erne: en historisk gennemgang (kap. 5). I: IT og digitale medier i andetsprogsundervisningen. Aarhus: Aarhus Universitet.

Richards, J. C. & Rodgers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching (s. 1-30).

USA: Cambridge University Press.

Sprogforum nr. 28, dec. 2006 – temanummer – e-læring og m-læring (downloades) Århus: Århus Universitetsforlag.

Sprogforum nr. 22. Temanummer om lytteforståelse, 2002 (downloades). Århus: Århus Universitetsforlag.

Sprogforum, nr. 31, 2004 – Den fælles europæiske referenceramme. – downloades. Århus: Århus Universitetsforlag.

Sprogforum nr. 52, 2011 – Test! Downloades. Århus: Århus Universitetsforlag.

Sprogforum nr. 54, 2012 –It NU. Downloades. Århus: Århus Universitetsforlag.

Sprogforum nr. 56, Indholdsbaseret sprogundervisning. 2013. Århus: Århus Universitetsforlag.

Sprogforum nr. 61, Læringsmål. 2015. Århus: Århus Universitetsforlag.

Stenius Stæhr, L. (2015). Tilegnelse og testning af ordforråd. I: Byram et al (red): Sprogfag i forandring - pædagogik og praksis, s. 169-201. København: Samfundslitteratur.

Storgaard Brok, L. Lund, H. R., Mulvad, R., Korsgaard K, ed.s (2013). Kære genre – hvem er du?.

Viden om Læsning, 13(1), 1-122. Kan hentes

på http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrifter/kaere-genre-hvem-er-du/.

Thomas, M. (2009). Handbook of Research on Web 2.0 and Second Language Learning. Hershey, New York: Information Science Reference.

Tsui, A.B.M. (1995). Introducing Classroom Interaction (s. 1-122). London: Penguin English (kompendium).

(11)

11

Van Lier, L. (1996). Kapitel 1: The AAA curriculum, s. 1-23, Kapitel 4: Language awareness and learning how to learn, s.68-97, Kapitel 7: Contingency, s. 147-187. I: Van Lier, L. Interaction in the language curriculum. Awareness, Autonomy & Authenticity. Applied Linguistics and Language Study. (kompendium)

Van Lier, L. (1997). Observation from an Ecological Perspective. TESOL Quarterly, Vol.31, No.4, pp. 783-787. (Kompendium)

Wang, S. and C. Vásquez (2012): Web 2.0 and Second Language Learning: What Does the Research Tell Us ?, I: CALICO Journal, 29 (3), 412-430.

Vedel, P.V. (2004). Da dansk som andetsprog blev europæisk. Sprogforum, nr. 31, 2004 – Den fælles europæiske referenceramme, s. 20-23. (downloades).

Verplaetse, L. S. (2000). Mr. Wonder-ful: Portrait of a Dialogic teacher. I: J. K. Hall & L. S.

Verplaetse: Second and Foreign Language Learning through Classroom Interaction. London:

Lawrence Erlbaum Associates, s. 221 – 243.

Wagner, J. (2003). Talesprogsdata i sprogundervisningen. I: I: B. Assmuss og J. Steensig (red.):

Samtalen på arbejde – konversationsanalyse og kompetenceudvikling. Frederiksberg:

Samfundslitteratur.

www.dansk.nu – udtaledel

Wagner, J. (2015). Designing for Language Learning in the Wild: Creating social infrastructures for second language learning. I: Cadierne, T. & S. W. Eskildsen (Eds.). Usage-Base Perspectives on Second Language Learning. De Gruyter.

Husk at tjekke din eksamenstilmelding mellem den 15. og 30. september på mit.au.dk!

Er du tilmeldt eksamen? Er du tilmeldt den ønskede eksamensform?

(12)

12

Oversigt over datoer, undervisere, emner og vigtige emner

Datoer Emner og undervisere

Forberedelse til modulet – gå i gang med at læse i god tid, der er meget læsestof til første session!

5. september 1. Bergthóra Kristjánsdóttir Kl. 10.15-16.00

Introduktion til fagfeltet, kommunikativ undervisning og metodediskussioner.

12. september 2. Kl. 11.15-15.00

Fællesforelæsning på hold A, B og C v/ Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Lektor Professionshøjskolen Metropol

Stilladsering fra det mundtlige til det skriftlige sprog vha. den australske genrepædagogik

Sted: Søauditorierne - Merete Barker Auditoriet (Bygning 1253, lok. 211)

Der serviceres sandwich til frokost.

19. september 3. Bergthóra Kristjánsdóttir Kl. 10.15-16.00

Forskellige perspektiver på udtaleundervisning og udvikling af lyttefærdigheder

26. september 4. Elina Maslo Kl. 10.15-16.00

Elevcentrerede arbejdsformer (task, problembaseret projektarbejde, elevautonomi, plurilingvale tilgange) 3. oktober 5. Bergthóra Kristjánsdóttir

Kl. 10.15-16.00

Grundlæggende litteracitet/literacy med fokus på læremidler til begynderundervisningen

2. oktober Studerende afleverer ønsker om vejledere senest kl. 12.

Ønskerne sendes elektronisk til bekr@edu.au.dk.

Se vejledning på blackboard.

10. oktober 6. Karen Bjerg Petersen Kl. 10.15-16.00

Onlineundervisning, digitale medier – muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med færdigheder

(13)

13 Uge 42 Efterårsferie 24. oktober 7. Bergthóra Kristjánsdóttir

Kl. 10.15-14.30

Klasserumsforskning og forberedelse til feltarbejde Midtvejsevaluering: Kvalitativ evaluering

Feltarbejde: Uge 44 og 45 14. november 8. Daria Morgounova Schwalbe

Kl. 10.15-16.00

Ordforråd og fagsprog

12. november Udmelding om vejledere. Se blackboard.

Efterfølgende vejledning ved samtaler, Skype eller e-mail

Uge 44 Feltarbejde

Uge 45 Feltarbejde

Feltarbejdet kan eventuelt om nødvendigt forlænges med nogle dage.

21. november 9. Signe Wendt Galster Kl. 10.15-16.00

Evaluering og testning

Evaluering: Spørgeskema ligger på Black Board

20. november, kl. 12 Slutdato for elektronisk aflevering af feltrapporter til BK.

Slutdato for aflevering af problemformulering til vejlederen.

28. november 10. Bergthóra Kristjánsdóttir Kl. 10.15-16.00

Andetsprogspædagogiske indfaldsvinkler i L2 undervisningen.

Feltrapporter, opsamling på modulet, evaluering.

AVM Anna -Vera Meidell Sigsgaard anms@phmetropol - Fællesforelæsning BK Bergthóra Kristjánsdóttir bekr@edu.au.dk (modulansvarlig)

Daria Morgounova Schwalbe daria.schwalbe@gmail.com EM Elina Maslo elmo@edu.au.dk

KBP Karen Bjerg Petersen kp@edu.au.dk

SWG Signe Wendt Galster siwg@studieskolen.dk

(14)

14

1. lektion: Introduktion til fagfeltet, kommunikativ undervisning og metodediskussioner Mandag 5.9. 2016, kl. 10.15-16.00

Underviser: Bergthóra Kristjánsdóttir Formål:

Efter lektionen vil de studerende have:

• fået introduktion til fagfeltet dansk som andetsprog (dsa) i uddannelsessystemet

• dannet sig et overblik betydningen af kommunikativ undervisning for dsa-undervisning

• fået introduktion til pædagogiske analyse- metodediskussioner og deres anvendelsesmuligheder Indhold:

• Introduktion til modulet (sessioner, vejledning, eksamen)

• Introduktion til fagfeltet dansk som andet- og fremmesprog i uddannelsessystemet

• Teoretiske perspektiver på sprog- og læringssyn i faget dansk som andet- og fremmedsprog

• Diskussion af betydningen af kommunikativ undervisning for dansk som andet- og fremmedsprog

• Introduktion ti pædagogiske analysemetoder og deres anvendelsesmuligheder

• Introduktion af analysemodeller for undervisning og læremidler (ADP og AAA)

• Anvendelse af analysemodeller i analyse af undervisning og læremidler

• Introduktion til feltarbejde (formål, organisering)

Litteratur knyttet til undervisningen:

Henriksen, B. (2014). Sprogsyn og læringssyn. I: Andersen, H. L. et al. Fremmedsprog i gymnasiet.

Teori, praksis og udsyn. København: Samfundslitteratur, s. 21-34. (anskaffes)

Holm, L. & Laursen, H. P. (2010). Kapitel 1: Dansk som andetsprog, s. 1-22, Kapitel 7:

Kommunikativ sprogundervisning, s. 83-96. I: Dansk som andetsprog. Pædagogiske og didaktiske perspektiver. København: Dansklærerforeningen. (anskaffes)

Lund, K. (2015). Kapitel 3: Fokus på sprog, s. 87-128, Kapitel 4: Fokus på sproglæring og

pædagogiske implikationer for undervisningen, s. 129-167. I: Byram et al. (2015) (red.), Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis, København: Samfundslitteratur. (anskaffes)

Richards, J. C. & Rodgers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching (s. 1-30).

USA: Cambridge University Press. (kompendium)

Van Lier, L. (1996). Kapitel 1: The AAA curriculum, s. 1-23, Kapitel 4: Language awareness and learning how to learn, s.68-97, Kapitel 7: Contingency, s. 147-187. I: Van Lier, L. Interaction in the language curriculum. Awareness, Autonomy & Authenticity. Applied Linguistics and Language Study. (hentes som e-bog via AU Library)

(15)

15 Forslag til supplerende læsning:

Andersen, H. L., S. S. Fernández, D. Fristrup og B. Henriksen (2015). Fagdidaktik i sprogfag.

Frydelund.

Bjerre, M. og Ladegaard, U. (2007). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Kbh.:

Dansklærerforeningen.

Holm, L. (2000). Kriterier for vurdering af undervisningsmaterialer til dansk som andetsprog for voksne. I På sporet. s. 62-65 - downloades fra http://pub.uvm.dk/2000/sporet/1.htm

Lund, K., Bertelsen, H. og Søgaard Sørensen, M. (2006). Kap. 2: Sprogcentrenes danskuddannelse 2. I: Muligheder og barrierer – en undersøgelse af overgangen mellem sprogcentre og

erhvervsrettede uddannelser. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2006. Kan downloades fra http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/01C5917D-4222-49C4-9BA2- 8BEB58800ECA/0/Muligheder_barrierer.pdf.

Lund, K. (2000). Approach, design, procedure – en refleksionsmodel. I antologien På sporet, s. 35- 38 (downloades fra http://pub.uvm.dk/2000/sporet/1.htm).

Petersen, K. B. (2011). Kultursyn i læreplaner: Udvikling inden for undervisning i dansk som andetsprog for voksne. I: Sprogforum nr. 51, Første-, andet- og tredjesprog s. 63 – 70. Århus: Århus Universitetsforlag.

Wagner, J. (1999). Faglig identitet og faglig udvikling i dansk som andetsprog. I: Holmen, A. &

Lund, K. (1999/2009). Studier i dansk som andetsprog (s. 167-196). Kbh: Akademisk Forlag.

(anskaffes).

Forberedelse til undervisningen:

1. Læs de tekster som er udvalgt til session 1. Overvej, hvilket syn på sprog og læring kommer til udtryk i den undervisning, som du kender.

2. Download nyeste læreplaner for danskuddannelserne, herunder arbejdsmarkedsrettet dansk og reflekter over, hvilken rolle de spiller for undervisningen i praksis.

(16)

16 2. lektion: Fælles forelæsning på hold A, B og C

Sprogbaseret, pædagogisk stilladsering – fra det mundtlige til det skriftlige sprog vha. den australske genrepædagogik v/ Anna-Vera Meidell Sigsgaard

Mandag den 12.9. 2016, kl. 11.15 – 15.00 Der serveres sandwich til frokost

Sted: Søauditorierne - Merete Barker Auditoriet (Bygning 1253, lok. 211) Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C

Lokalet kan findes på:

http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?o=1.

Formål:

Efter fællesforelæsningen vil de studerende have:

1. fået indblik i grundprincipperne for sprogbaseret, pædagogisk stilladsering

2. fået indblik i den australske genrepædagogiks bagvedliggende lingvistiske og pædagogiske teorier

3. fået introduktion til the teaching-learning cycle og andre pædagogiske modeller udviklet på baggrund af social-semiotiske teorier om sprog og læring

4. fået indsigt i hvordan systemisk funktionel lingvistik (SFL) kan bruges til at analysere bl.a.

elev-/kursisttekster og modeltekster, samt hvordan denne indsigt kan hjælpe med at tilrettelægge undervisningen i dansk som andetsprog

Indhold:

• Teoretisk grundlag og baggrund for udviklingen af den australske genrepædagogik

• Overblik over sprogmodellen med fokus på registerbegrebet

• Diskussioner og analyseøvelser med fokus på anvendelighed af de pædagogiske modeller og teorier i en voksenundervisnings kontekst

Litteratur:

Hedeboe, B. & Polias, J. (2000). Et sprog til at tale om sprog. In S. Esmann, Dansk i dialog.

København: Dansklærerforeningen. (Kompendium)

Johansson, B. & Sandell Ring, A. (2012). Hvad er genrepædagogik? In L. Kamuk (ed.), Lad sproget bære (ch 3). København: Akademisk Forlag. (Kompendium)

Hammond, J & Gibbons, P (2005-04). Putting scaffolding to work : the contribution of scaffolding in articulating ESL education. Prospect, 20 (1), 6-30. (Kompendium)

(17)

17 Supplerende læsning:

Holmberg, P. (2010). Text, språk och lärande - Introduktion til genrepedagogik. In M. Olofsson, (ed.), Symposium 2009. Stockholm: Stockholms Universitets Förlag.

Johansson, B. og Sandell Ring, A. (2012). Den systemisk funktionelle grammatik. In L. Kamuk, (ed.), Lad sproget bære (ch 8). København: Akademisk Forlag.

Storgaard Brok, L. Lund, H. R., Mulvad, R., Korsgaard K, ed.s (2013). Kære genre – hvem er du?.

Viden om Læsning, 13(1), 1-122.

Kan hentes på http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrifter/kaere-genre-hvem-er-du/

MacNaught, L., Maton, K., Martin, & Matruglio, E (2013). Jointly constructing semantic waves:

Implications for teacher training. Linguistics and Education 24(1), 50– 63.

(18)

18

3. lektion: Forskellige perspektiver på udtaleundervisning og udvikling af lyttefærdigheder Mandag den 19.9. 2016, kl. 10.15-16.00

Underviser: Bergthóra Kristjánsdóttir Formål:

Efter lektionen vil den studerende:

• have opnået reflekteret indsigt i de forskellige former for arbejdet med lytning i andetsprogsundervisningen

• have opnået reflekteret indsigt i forskellige måder at arbejde med udtaleundervisning Indhold:

• Introduktion til forskellige perspektiver på udtaleundervisning og udvikling af lyttefærdigheder

• Eksempler på arbejde med udtale i undervisningen

• Eksempler på arbejde med udviklingen af lyttefærdigheder i undervisningen

• Diskussion af forskellige tilgange til udtaleundervisning og arbejde med lyttefærdigheder

• Pædagogiske implikationer af sprogbrugsbaseret andetsprogtilegnelse

Litteratur knyttet til undervisningen:

Holm, L. & Laursen, H. P. (2010). Kapitel 8: Sproglig bevidsthed og sproglig opmærksomhed, s.

96-108, Kapitel 9: Tale of lytning på et andetsprog, s.112-126. I: Dansk som andetsprog.

Pædagogiske og didaktiske perspektiver. København: Dansklærerforeningen. (anskaffes) Eskildsen, S. W. & J. Wagner (2015). Sprogbrugsbaseret læring i en tosproget hverdag: En

forskningsoversigt over en sprogbrugsbaseret tilgang til andetsprogsundervisning. NyS, s. 71-104.

(Kompendium)

Wagner, J. (2015). Designing for Language Learning in the Wild: Creating social infrastructures for second language learning. I: Cadierne, T. & S. W. Eskildsen (Eds.). Usage-Base Perspectives on Second Language Learning. De Gruyter. (Kompendium).

Øhrstrøm, Ch. (2016). L2 listening at work: A qualitative study of international employees’

experiences with understanding Danish as a second language. Københavns Universitet. Kan dowloades her: http://static-curis.ku.dk/portal/files/156500284/Ph.d._2016_Oehrstroem.pdf.

Forslag til supplerende litteratur:

Bigailaite, N. (2010). Dansknær udtale hos udlændinge – et realistisk mål eller en illusion? En empirisk undersøgelse blandt voksne indlærere med litauisk som modersmål. I Københavnerstudier i tosprogethed, nr. 50.

(19)

19

Kirk, K. (2008): Kapitlerne: ’Generelt om udtaletilegnelse’; ’Generelle anbefalinger til

udtalearbejde og udtaleundervisning’ I: Dansk udtale – en undervisningsvejledning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. ( Downloades

https://www.nyidanmark.dk/bibliotek/danskuddannelse/andet/2008/dansk_udtale.pdf).

Forslag til supplerende litteratur:

Sprogforum nr. 22. Temanummer om lytteforståelse, 2002 (downloades)

Wagner, J. (2003). Talesprogsdata i sprogundervisningen. I: I: B. Assmuss og J. Steensig (red.):

Samtalen på arbejde – konversationsanalyse og kompetenceudvikling. Frederiksberg:

Samfundslitteratur.

www.dansk.nu – udtaledel

Forberedelse til undervisningen:

Mens du læser litteratur til dagen, overvej, hvilke sprog og læringssyn der ligger bag den udtale og lytteundervisning, som du er bekendt med. Find eksempler på udtaleundervisning og udvikling af lytteforståelse.

(20)

20

4. lektion: Elevcentrerede arbejdsformer (task, problembaseret projektarbejde, elevautonomi, plurilingvale tilgange)

Mandag den 26.9. 2016, Kl. 10.15-16.00 Underviser: Elina Maslo

Formål:

Efter lektionen vil den studerende

• have fået indblik i kompleksiteten af fagsprog, samt gør sig nogle overvejelser om hvordan vi kan undervise i det komplekse sprog

• være i stand til at varetage, begrunde og udvikle læringsforløb, som vil styrke deres kursisters tilegnelse af ordforråd

Indhold:

• Forskellige perspektiver på elevcentrerede arbejdsformer

• Task baseret kommunikativ undervisning

• Problembaseret projektarbejde

• Elevautonomi

• Plurilingvale tilgange

• Analyse af eksempler på undervisningsmateriale udviklet på baggrund af disse principper

• Diskussion af vigtigheden af elevcentrering i sprogundervisning for børn, unge og voksne Litteratur knyttet til undervisningen:

Dam, L. (1998). De ka’ selv – selv de små! Ordforrådstilegnelse i begynderfasen i fremmedsprog.

Sprogforum nr. 9. (downloades).

Ellis, R. (2003). Task based Language Learning and Teaching (ch 1). Oxford: Oxford University Press. (kompendium).

Pedersen, M. S. (2015). Task-baseret kommunikativ sprogundervisning. I: Gregersen (Red.) Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. Samfundslitteratur, s. 227-246. (anskaffes).

Daryai-Hansen, Petra; Gerber, Brigitte; Lörincz, Ildikó; Haller, Michaela; Ivanova, Olga; Krumm, Hans-Jürgen; Reich, Hans H. (2016). Pluralistic Approaches to Languages in the Curriculum: The Case of French-speaking Switzerland, Spain and Austria. In: International Journal of

Multilingualism, Vol. 12, No. 1, 2015, p. 109-127. (Lægges ud på blackboard).

Forslag til supplerende læsning:

Sprogforum nummer 61, 2015 ”Læringsmål”.

(21)

21

Edwards, Corony, Jane Willis (2005). Teachers exploring tasks in english language teaching.

Palgrave, Macmillan.

Jakobsen, K. S., Lund, K., Pedersen, M. S., Vedel, P. V. (2013). Sprogforum: Indholdsbaseret Undervisning (56). Downloades her: http://da.unipress.dk/udgivelser/s/sprogforum-56/

Nunan, D. (1993). Task based Syllabus Design: Selecting, Grading and Sequencing Tasks. In G.

Croones and S. M. Gass (ed.s). Tasks in a pedagogical context. Clevedon: Multilingual Matters.

Pedersen, M.S. (2001). Task. Sprogforum 20(7).

Forberedelse til undervisningen:

1. Find et eksempel på en task-opgave fra din egen eller andres undervisning. Overvej hvilke andetsprogspædagogiske teorier der ligger til grund for dit eksempel, og hvilke metoder der bliver brugt.

2. Find et eksempel på et problembaseret læringsforløb og analyser det i forhold til mål for danskuddannelserne.

3. Hvilke alternative tilgange eller metoder til andetsprogsundervisning kender du?

(22)

22

5. lektion: Grundlæggende litteracitet/literacy med fokus på læremidler til begynderundervisningen

Underviser: Bergthóra Kristjánsdóttir Mandag den 3.10. 2016, kl. 10.15-16.00 Formål:

Efter lektionen vil de studerende:

• have reflekteret indsigt i kompetencekrav, indhold, mål og læsemetoder i den grundlæggende literacitet/literacy

• kunne tilrettelægge processer der fører til tilegnelse af grundlæggende læse- og skrivekompetencer hos unge og voksne

• have fået indblik i læremidler der tilgodeser andetsprogsundervisning med fokus på begynderundervisning

Indhold:

Undervisningen vil bestå i at præsentere teoretiske perspektiver på litteracitet/literacy og deres betydning for implementering i praksis, herunder studeres Det nordiske alfaråds anbefalinger om

”Kompetensbeskrivning av lärare”. Der arbejdes med pædagogiske principper for undervisningsmaterialer til den grundlæggende litteracitet og materialevalg.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Franker, Q. (2004): Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en tvåspråkig kontext. I:

Hyltenstam, Kenneth og Inger Lindberg (red.): Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Stockholm: Studienlitteratur, s. 675-714.

Hanne, V. & Østergaard Nielsen, G. (1999). Alfabetisering i dansk som andetsprog. I: Holmen A. &

Lund, K. (red.) Studier i dansk som andetsprog (s.237-276) Kbh.: Akademisk Forlag. (anskaffes).

Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiske: http://www.nordvux.net/Portals/0/_dokumenter/2013/swedish_brochure_for_copying.pdf.

Kulbrandstad, L. (2003). Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver. Oslo:

Fagbokforlaget. (s.103-142). (kompendium).

Forslagt til supplerende læsning:

• Fokus nr. 49 (2009): Temanummer om Modersmålsstøttet danskundervisning. Kan hentes på www.uddannelsesforbundet.dk/fokus.aspx.

• Franker, Q. (2007) Bildval i alfabetiseringsundervisning – en fråga om synsätt. Udvalgte kapitler. Institut för svenska som andrasprog. Göteborg: Göteborgs Universitet. Hele rapporten kan læses

på: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20514/1/gupea_2077_20514_1.pdf.

(23)

23

• Hyltenstam, Kenneth og Inger Lindberg (red.): Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (s. 675-714). Stockholm: Studienlitteratur.

• Sprogforum nr. 58. Begyndersprog 2014. Århus: Århus Universitetsforlag

Forberedelse til undervisningen:

Foruden læsning af den anbefalede litteratur bedes de studerende orientere sig i de eksempler på undervisningsmidler, der vil blive lagt ud på blackboard ca. 14 dage inden undervisningen.

(24)

24

6. lektion: Onlineundervisning, digitale medier – muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med færdigheder

Underviser. Karen Bjerg Petersen

Mandag den 10.10. 2016, kl. 10.15-16.00 Indhold:

• En introduktion til onlineundervisning og digitale medier i L2 undervisning internationalt og i Danmark

• Arbejde med færdigheder i relation til digitale medier: muligheder og begrænsninger

• Perspektiver på arbejde med digitale medier i andetsprogsundervisning

• Analyse af IT-baserede materialer til andetsprogsundervisning

Litteratur knyttet til undervisningen:

Bo-Kristensen, M. (2005). Vurdering af it-materialer – til dansk som andetsprog for voksne, I:

Sprogforum, nr. 35, november 2005. (downloades)

Petersen, K. B. (2014). IT, CALL og WEB 2.0. i International andetsprogsundervisning og forskning (del 1). (Lægges på blackboard)

Petersen, K. B. (2014). It i andetsprogsundervisning i Danmark siden 1990’erne: en historisk gennemgang (kap. 5). I: IT og digitale medier i andetsprogsundervisningen. Aarhus: Aarhus Universitet. (Lægges på Blackboard)

Sprogforum nr. 54, 2012 –It NU. Århus Universitetsforlag. (downloades) Forslag til supplerende læsning:

• Thomas, M. (2009). Handbook of Research on Web 2.0 and Second Language Learning.

Hershey, New Your: Information Science Reference.

• Wang, S. and C. Vásquez (2012): Web 2.0 and Second Language Learning: What Does the Research Tell Us ?, I: CALICO Journal, 29 (3), 412-430. (downloades gennem au.library)

Forberedelse af undervisningen:

Læs litteraturen. Se på og lav korte analyser af Online-dansk - http://onlinedansk.ventures.dk ; lægedansk http://static.uvm.dk/ftp/laegedansk/ eller online-baseret undervisningsmateriale, du selv arbejder med.

(25)

25

7. lektion Klasserumsforskning, forberedelse til feltarbejde Mandag den 24.10. 2016, kl. 10.15 – 16.00

Underviser: Bergthóra Kristjánsdóttir Formål:

Efter lektionen vil de studerende:

• have fået indsigt i klasserumsforskning og forskellige måder at undersøge undervisningspraksis på

• have indledt forberedelse til feltarbejdet i uge 44 og 45 gennem læsning af litteratur om klasseværelsesinteraktioner.

• være i gang med at gennemtænke mulige foki i eksamensopgaven og indsamling af empiriske data om undervisningspraksis i dansk som andetsprog.

Indhold:

• Introduktion til klasserumsforskning og dens metoder

• Præsentation af forskellige typer empirisk materiale fra klasseværelset

• Klasserumsforskning med fokus på aktiviteter i klasseværelset

• Klasserumsforskning med fokus på interaktioner i klasseværelset (fokus på interaktionsformer og former af feedback)

• Forberedelse til feltarbejde og valg af fokus

• Præsentation af eksempler på feltrapporter

• Indledende arbejde med problemformulering

• Diskussion af sammenhæng mellem problemformulering og empirisk materiale

Litteratur knyttet til undervisningen:

Bailey, K. M. (2001). Observation. (s.114-120) I: Carter, R. & Nunan, D. (Eds.) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. (s.114-120). London: Cambridge University Press. (kompendium)

Block, D. (1996). A window on the classroom. I: Nunan, D & K. M. Bailey (Eds.) Voices from the Language Classroom. (s. 168–195). London: Cambridge University Press. (kompendium)

Van Lier, L. (1997). Observation from an Ecological Perspective. TESOL Quarterly, Vol.31, No.4, pp. 783-787. (kompendium)

Lyster, R., & Ranta, L. (1997). Corrective feedback and learner uptake. Studies in Second Language Acquisition, 19(1), 37-66. Cambridge University Press. (kompendium)

Lyster, R. og Mori, H. (2006): Interactional feedback and instructional counterbalance (s.269-301).

Cambridge University Press. (kompendium)

(26)

26

Lindberg, I. (1995). Klassromsrelaterat forskning kring andrasprogsundervisningen. I: Besyv – Dansk som fremmed og andetsprog (s.4-10) Kbh: Dansk Magisterforening. (kompendium)

Forslag til supplerende læsning:

Jacobsen, I. (2009). Læreren som forsker – den reflekterende praktiker. I: Studier i dansk som andetsprog ( 197 – 207) Kbh: Akademisk Forlag.

Tsui, A.B.M. (1995). Introducing Classroom Interaction (s. 1-122). London: Penguin English.

Verplaetse, L. S. (2000). Mr. Wonder-ful: Portrait of a Dialogic teacher. I: J. K. Hall & L. S.

Verplaetse: Second and Foreign Language Learning through Classroom Interaction. London:

Lawrence Erlbaum Associates, s. 221 – 243.

Van Lier, L. (1996). Interaction in the Language Curriculum. Longman. s. 147-187.

Forberedelse til undervisningen:

De studerende forventes at have orienteret sig i den anbefalede litteratur. Desuden forventes, at de har overvejet mål og emne for den individuelle observation i feltarbejdet, desuden at de har gjort sig tanker om undersøgelsesspørgsmål i forbindelse med eksamensopgaven.

(27)

27 8. lektion: Ordforråd og fagsprog

Mandag den 14.11. 2016, kl. 10.15 – 16.00 Underviser: Daria Morgounova Schwalbe

Formål:

Efter lektionen vil den studerende

• have fået indblik i kompleksiteten af fagsprog, samt gør sig nogle overvejelser om hvordan vi kan undervise i det komplekse sprog

• være i stand til at varetage, begrunde og udvikle læringsforløb, som vil styrke deres kursisters tilegnelse af ordforråd.

Indhold:

Arbejde med ordforråd – fagsprog. Analyse af eksempler på arbejdet med ordforråd. Eksemplerne vil hjælpe til at skabe indblik i den indflydelse, som andetsprogspædagogiske teorier har på undervisningen og dermed valg af metoder til arbejdet med ordforråd. Der bliver diskuteret forskellige muligheder for tilrettelæggelsen af nogle læringsforløb, som vil styrke deres elevers tilegnelse af ordforråd.

Litteratur:

Tilegnelse af ordforråd

• Henriksen, B. (1999): Ordforråd og ordforrådsindlæring. I: Holmen, A. & Lund, K. (red), Studier i dansk som andetsprog, s. 71-106. København: Akademisk. (Kompendium)

• Henriksen, B. (2015). Det oversete ordforråd? Gregersen et al (red): Sprogfag i forandring - pædagogik og praksis, s. 201-227. Frederiksberg: Samfundslitteratur, (anskaffes)

• Stenius Stæhr, L. (2015). Tilegnelse og testning af ordforråd. I: Gregersen et al (red):

Sprogfag i forandring - pædagogik og praksis, s. 169-227. Frederiksberg:

Samfundslitteratur. (anskaffes)

Det komplekse fagsprog

• Lund, Karen (2009). Dansk som andetsprog i ungdoms- og voksenuddannelserne – at lære fag gennem sit andet sprog. I: Goldbech, O., Rander, H. & Boysen, L. (red), En moderne voksendidaktik, s. 195 – 235. København: Alinea. (kompendium)

Forberedelse til undervisningen:

1. Læs litteraturen. Analyser et eksempel på en lørners sprog eller et undervisningsmateriale med henblik på det komplekse sprog.

2. Find et eksempel på arbejdet med ordforråd fra din egen eller andres undervisning.

Overvej hvilke andetsprogspædagogiske teorier der ligger til grund for dit eksempel, og hvilke metoder der bliver brugt.

(28)

28 9. lektion: Evaluering og testning

Mandag den 21.11. 2016, kl. 10.15 – 16.00 Underviser: Signe Wendt Galster

Formål:

Efter lektionen vil de studerende have opnået indsigt i:

• centrale begreber i sprogtest

• test og prøver i dsa i historisk perspektiv

• bedømmelseskriterier for test og prøver i dsa (herunder også praktisk analysearbejde)

Indhold:

De studerende vil blive introduceret til test, prøver og evalueringskultur i undervisningsfaget dansk som andetsprog for unge og voksne.

Litteratur:

Bedømmelsesvejledninger

Kreipke, H. B. (2001). Fra prøver til evaluering. I: Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 1.

2001: Intern evaluering i andetsprogsundervisningen – en antologi. København:

Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen. S. 16-23. (kompendium).

Laursen, H. P. & Holm, L. (2010). Kap. 14 Sproglig evaluering. I Dansk som andetsprog, s. 181- 191. Kbh: Dansklærerforeningen.

Mc Namara, T. (2000). Language Testing. Oxford Introductions to Language Study. Oxford University press. (anskaffes)

Sprogforum, nr. 31, 2004 – Den fælles europæiske referenceramme. (downloades).

Sprogforum nr. 52, 2011 – Test! Århus: Århus Universitetsforlag (downloades).

Vedel, P.V. (2004). Da dansk som andetsprog blev europæisk. Sprogforum, nr. 31, 2004 – Den fælles europæiske referenceramme, s. 20-23. (downloades).

Forslag til supplerende litteratur:

Lindberg, E. (1999). Evaluering. I: Holmen A. & Lund K. (red.) Studier i dansk som andetsprog (s.

409-424). København: Akademisk Forlag.

Forberedelse til undervisningen:

(29)

29

De studerende forventes forud for undervisningen af have læst den litteratur, der er opført som knyttet til undervisningen, samt - så vidt det er muligt - at orientere sig i gældende test og prøver indenfor dsa.

(30)

30

10. lektion: Andetsprogspædagogiske indfaldsvinkler i L2 undervisningen. Feltrapporter.

opsamling på modulet, evaluering.

Mandag den 28.11. 2016, Kl. 10.15-16.00 Underviser: Bergthóra Kristjánsdóttir Indhold:

• Andetsprogspædagogiske indfaldsvinkler i L2 undervisningen

• Forhold mellem sprogtilegnelse og andetsprogspædagogiske indfaldsvinkler til L2 undervisning

• Opsamling på modulet

• Udlevering af feltrapporter

• Respons og refleksioner over feltarbejdetet

• Evaluering af modulet

• Eksamen

Spørgsmål til diskussion i relation til feltarbejdet:

Hvilke interessante aspekter fra dit feltarbejde vil du dele med dine medstuderende?

Kan din feltrapport bruges som empiri i din eksamensopgave?

Hvad er fokus i din eksamensopgave?

Anbefalet litteratur til undervisningen:

Andersen, H.L. et al. Fagdidaktik i sprogfag. Frederiksberg: Frydenlund.

Bjerre, M. og Ladegaard, U. (2007). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse.

Kbh.:Dansklærerforeningen.

Gregersen et al (2015) (red). Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. København:

Samfundslitteratur.

Holm, L. & Laursen, H. P. (2010). Dansk som andetsprog. Pædagogiske og didaktiske perspektiver.

København: Dansklærerforeningen.

Forberedelse til undervisningen:

Læs litteraturen og funder over centrale indfaldsvinkler til sprog- og læringssyn.

Refleksioner over feltarbejdet.

Spørgsmål til diskussion:

Hvilke interessante aspekter fra dit feltarbejde vil du dele med dine medstuderende?

Kan din feltrapport bruges som empiri i din eksamensopgave?

Hvad er fokus i din eksamensopgave?

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Det er dog muligt, at iagttage en udvikling væk fra situated learning, idet især ledelsen argumenterer for, at kompetenceorientering, uddannelsesstandarder og

Med denne foreslår vi, at for at Refleksiv praksislæring som en institutionsdidaktik skal kunne hænge logisk og empirisk sammen, så må det implicere, at UCN’s fire former

Sproglig bevidsthed og sproglig opmærksomhed (s. 96-111) i Dansk som andetsprog: pædagogiske og didaktiske

Det er derfor afgørende, at man som underviser faciliterer og understøtter mødet mellem teori og praksis i undervisningen, eftersom undervisning skal klæde de studerende på til

Teori, praksis og udsyn (s. Dansk som andetsprog. Kbh: Akademisk Forlag.. Kriterier for vurdering af undervisningsmaterialer til dansk som andetsprog for voksne. Forskningsmæssige

In Geoffrey Sampson, David Gil & Peter Trudgill (eds.), Language Complexity as an Evolving Variable. Oxford: Oxford University Press. Den Store Danske Encyklopædi.

Luciano  Floridi,  Professor  of  Philosophy  and  Ethics  of  Information  at  the  University  of   Oxford  and  the  Oxford  Internet  Institute  has  explained

For så har vi vel heller ikke lært noget, hvis vi gør det, tænker jeg.“ Teori er, som en studerende udtrykker det, mere en baggrundsviden, man får, der kan inspirere til