• Ingen resultater fundet

THE DET

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "THE DET"

Copied!
56
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

D E T K O N G E L I G E B I B L I O T E K THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

(3)

å DET KGL. BIBLIOTEK Verdenskrigen 1914-18

Udenlandsk Litteratur vedr

Verdenskrigen erhvervet i

1919,

(4)

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

130019386482

(5)

n H n w wæmm

(6)

mSM wmM

(7)
(8)
(9)

UDENLANDSK LITTERATUR

VEDRØRENDE

VERDENSKRIGEN

ERHVERVET I

STATENS OFFENTLIGE BIBLIOTEKER

1919

FORTEGNELSE UDGIVET AF DET KONGELIGE BIBLIOTEK

V E D

SVEND DAHL

S Æ R T R Y K A F S T A T E N S A C C E S S I O N S K A T A L O G 1 9 1 9

MM

(10)

VERDENSKRIGEN 1914-18

É(<

é > ) > ]

(11)

UDENLANDSK LITTERATUR

VEDRØRENDE

VERDENSKRIGEN

E R H V E R V E T I

STATENS OFFENTLIGE BIBLIOTEKER

1919

FORTEGNELSE UDGIVET AF DET KONGELIGE BIBLIOTEK

V E D

SVEND DAHL

S Æ R T R Y K A F S T A T E N S A C C E S S I O N S K A T A L O G 1 9 1 9

K Ø B E N H A V N

G R Æ B E S B O G T R Y K K E R I

1920

(12)
(13)

Følgende Bibliotekers Erhvervelser er medtagne:

K Det Kongelige Bibliotek. Kristiansgade, K. Læsesal og Katalogværelse 9 — 7 (Ekspedition 10—3). Udlaan 12 — 3. Udlaanet lukket mellefti Jul og Nytaar og i August Maaned.

U Universitetsbiblioteket. Fiolstræde, K. Læsesale 10—10 (Ekspedition 10 — 3). Udlaan 11—2 samt 4—9 Eftm. (for Bøger bestilte inden Kl. 2 samme Dag). Biblioteket lukket 24/i2 —2/i og i Juli.

a Artilleriets Bibliotek. GI. Tøjhus, K. Læsesal og Udlaan 12—3. f b Universitetets juridiske Laboratorium. Studiegaarden, Studiestræde 6.

Læsesal 9—8, Lørdag dog kun 9—4. Lukket samme Dage som Uni­

versitetet undtagen Fastelavnsmandag. Sommerferie sh —2 2>s. Adgang for studerende ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet mod De­

positum for Nøgle 2 Kr.; for andre ved Henvendelse til Laboratoriet og rnod Depositum for Nøgle 5 Kr.

G Generalstabens Bibliotek. Proviantgaarden, K. Udlaan 1—3. Som Regel lukket 2 3/i2—2/i. *j*

g Det Kongelige Garnisonsbibliotek. Industriforeningens Bygning, Vesterbros Passage, B. Læsesal og Udlaan indtil videre 1—3. "j*

h Statens Lærerhojskoles Bogsamling. Odensegade 14, 0. Læsesal daglig 14/7—20/8 10—1, 2/9—28/6 12—3. Ikke Hjemlaan til andre end Høj­

skolens studerende og Lærere; undtagelsesvis og ved særlig Henven­

delse til Lærerhøjskolens Forstander kan udenforstaaendfe faa Lov til at benytte Læsesalen. "j~

L Den Kongelige Veterinær- og Landbohojskoles Bibliotek. Btilows- vej 13, V. Telef. Vester 2439 x. Læsesal og Udlaan 9—4 (Juli og Aug. 9—12).

ni Marinens Bibliotek, 1ste Afdeling. Bredgade25, OpgangD, K. Udlaan Vio— 3 1/s 4—5; 1l* — 30i9 Mand. Torsd. 4—5. f

R Rigsdagens Bibliotek. Rigsdagen. Christiansborg, K. I Rigsdagstiden aabent 12 — 5, ellers 12—1. *j*

S Det Statistiske Departements Bibliotek. Adresse Kristiansgade 2, K.

Indgang Slotsholmsgade 12. Udlaan 2—4. "j"

Samtlige her angivne Aabningstider gælder kun Hverdage. *j" betegner, at Benyttelsen af Biblioteket er begrænset, idet det fortrinsvis er bestemt for Fagstuderende eller den Institution, hvortil Bihlioteket er knyttet Læsesal

eller Udlaan er der kun, hvor det udtrykkelig opgives.

Statsbiblioteket i Aarhus udgiver en særlig Aarskatalog, hvorfor dets Acces­

sion ikke er optaget i nærværende Katalog.

Nærmere Oplysninger om Bibliotekerne findes i Svend Dahl: Dansk B i b I i o tek sfør er. Kbh. 1915.

* foran Bibliotekernes Signaturer betegner, at de paagældende Værker er tilgaaet Bibliotekerne som Gaver.

Foruden de i denne Fortegnelse nævnte Skrifter har saavel Det kgl. Bibliotek som Universitetsbiblioteket modtaget en Del Aviser og Smaatryk vedr. Krigen.

(14)

SIBWrHHHH

(15)

Oversigt over Indholdet.

Forlegneisen er delt i 15 Grupper, som dog ikke gør Fordring paa til­

sammen at danne et System for hele Krigslitteraturen, men blot skal tjene til at gøre Stoffet lettere overskueligt. Da Systematiseringen for mange Værkers Vedkommende har maattet ske alene paa Grundlag af deres Titel, maa der tages Forbehold med Hensyn til mulige Inkonsekvenser, især i den sidste Gruppes Forhold til de foregaaende.

Side

I. Bibliografi. Alm. Fremstillinger. Tidsskrifter og Samlinger . 7

II Billedværker. Kort Karikaturer 9

III. Officielle diplomatiske Aktstykker 10 IV. Begivenhederne paa Krigsskuepladserne. Soldaterbreve o. a.

Skildringer fra Fronterne 11

Vestfronten 11

De øvrige Fronter 13

V. Søkrigen. Luftkrigen 15

VI. Krigsfangerne og de internerede. Krigsinvaliderne. Sanitets-

og Lægevæsenet 17

VII. Folkeretten under Krigen. Stridskræfternes Optræden i

fjendtlige Landsdele 18

Den tyske Invasion i Belgien. Belgiens Neutralitet. Bel­

gien under Krigen 19

VIII. Stemninger og Tilstande i de krigsførende Lande 20 IX. Økonomiske og sociale Forhold (bl. a. Dyrtiden og Er-

næringsspørgsmaalet). Krigslovgivning 26 X. De neutrale Stater og deres Politik 28 XI. Islam og Orienten under Krigen. Stormagternes Orient-

og Kolonialpolitik 29

XII. Samlinger af Artikler og Taler og andre Skrifter, især po­

lemiske og agitatoriske, om Krigens Forhistorie og Aar- sager og om de krigsførende Landes Politik 30 XIII. Fredsbestræbelser under Krigen. Diskussionen om Krigs-

maalene og Folkenes Forhund. Vaabenstilstanden og Fre­

den. Genrejsningen efter Krigen 33

XIV. Skønlitteratur 36

XV. Forskellige andre Skrifter 37

(16)
(17)

I. Bibliografi. Alm. Fremstillinger Tidsskrifter og Samlinger. Statistik.

Archives, Les, de la grande guerre. Publication niensuelle Nr. 1—4. Paris

1919. 9

Ayres. L. P., The war with Germany. A statistical summary. Wash. 1919. *G Benoist, C., L'Europe en feu. Chroniques de la grande guerre. 1916.

2. partie. Paris 1918. K

Buchan, J., Nelson's history of the war. Vol. 20. Lond u. A. "K

Vol. 1-24. Sin. St. 1919. g

Bulletin officiel du ministére de la Guerre. Édition méthodique. No. 2—8.

Paris 1916—19. , U

Chronologie de la guerre. [1]—4, 67. Paris 1915 — 18. K [Pages d'histoire 1914—18.]

Chronology of the war. Issued under the auspices of the Ministry of Infor­

mation. Vol. 1. Lond. 1918. U

Collection de travaux de bibliographie. Catalogue du fonds de la guerre.

Contribution å une bibliographie générale de la guerre de 1914 — 18.

Fase. 7—15 Paris 1918—19. K

[Bibliothéque de la ville de Lyon.]

Cornel, L., Histoire de la guerre. Tome 1 — 2. Paris 1919. g Documents de guerre offerts en vente au profit de l'oeuvre des asiles des soldats invalides belges. Le Håvre u. A. *U Guerre, La grande. Iconographie, bibliographie, documents divers. Tome 5:

Catalogue raisonné des estampes, originaux . . . fantaisies diverses in- spirées par la guerre. Vol. 2 de la iconographie. Paris 1918. K

Collection Henri Leblanc ]

— Tome 4: Catalogue raisonné des ouvrages fran^ais et étrangers du 1. aoüt 1914 au 31 mars 1916. Vol. 3 de la bibliographie. Paris 1918. K

[Collection Henri Leblanc ]

— La. Contérences organisées par la Société des Anciens Eléves et Eléves de l'Ecole libre des Sciences politiques. Paris 1915. K [Bibliothéque d'Histoire contemporaine.]

Hanotaux. G., Histoire illustrée de la guerre de 1914. Fase. 101—125.

Paris 1918—19. 4:o. KUnl

— Tome 1 — 8. Paris 1915—18. 4:o. G

— — Tome 1 — 6. Paris 1915—17. 4:o. g

Hellmann, R., und K. Palm, Die deutschen Feldzeitungen. Eine Biblio­

graphie. Freib. i. B. 1918. — Nachtrag. Sm. St. 1919. K Hemberger, A., Der europäische Krieg. Heft 61 — 101. Wien, Lpz. u. A. ni History, The Times, and encyclopaedia of the war. Part 220 — 265. Lond.

1918—19. KUanl

(18)

8 VERDENSKRIGEN

History. The 'l imes documentary, of the war Vol. 6 — 8. Lond 1918—

19. U

Krieg. Der europäische, in aktenmässiger Darstellung. Lief. 45—49. Lpz.

1918. U

Der grosse, in Einzeldarstellungen. Oldenh. KGag Heft 3: E. v. Mutius, Die Schlacht bei Longwy. 1919.

Heft 5: E. Zurborn, Die Schlacht hei Mons. 1919.

Hett 11: A. von Kirchbach, Kämpfe in der Champagne (Winter 1914—

Herhst 1915). 1919.

Heft 27 — 28: Gr. Meyer, Der Durchbruch am Narew (Juli/August 1915).

1918.

Heft 31: W. Flex, Die russische Frühjahrsoffensive 1916. 1919.

Heft 39: H. Kaupisch, Die Befreiung von Livland und Estland (18. Fe­

bruar bis 5. März 1918). 1919.

Kriegsberichte aus dem Grossen Hauptquartier. 1 —10. Stuttgart, Berlin

1915. *a

Kriegsbuch 1918. Aus den Veröffentlichungen der „Hartungschen Zeitung"

und des „Königsberger Tageblatts" zusammengestellt. U. St. o. A. g Kriegshefte der Süddeutschen Monatshefte. Unter Mitwirkung von J. Hof­

miller . . . H. Thoma hrsg. von P. N. Cossmann. April 1917—Sept.

1919. Lpz. u. Münch. 1917—19. KU

Malleterre, Etudes et impressions de guerre. Sér. 3—4. Paris 1917—18. K

Sér. 2 — 4. Sm. St. o. A. Gg

Meyer, H. H. B., A check list of the literature and other material in the Library of Congress on the European war. Wash. 1918. *U Musée, Le, et l'encyclopédie de la guerre. Becueil mensuel, illustrée de documents et pieces rares. Directeur: J. Grand-Carteret. Tome 1 — 3.

Paris 1918. K

Pages d'histoire 1914—19. Nr. 156—170. Paris, Nancy 1918—19. *U Reinach. J., La guerre de 1914—18. Les commentaires de Polybe. Sér.

14-17. Paris 1919. K

Stegemann. H., Geschichte des Krieges. Bd. 3. Stuttg. u. Berl. 1919. Kg Times. The Wipers. A facsimile reprint of the trench magazines: The Wipers Times —The new Church Times —The Kemmel Times—The Somme

limes—The B. E. F. Times. Lond. 1918. 4:o. K

University, The, of Chicago war papers. Nr. 2—4, 6 — 7. Chicago u. A. *U Vic, J., La littérature de guerre. Manuel méthodique et critique des publi­

cations de lanerue francaise (aoüt 1914— aoüt 1916). Tome 1—2. Paris

1918. " K

Völkerkrieg. Der. Eine Chronik der Ereignisse seit dem 1. Juli 1914. Mit sämtlichen amtlichen Kundgebungen der Mittelmächte ergänzt durch alle wichtigeren Meldungen der Entente-Staaten. Bearb. und hrsg. von C. H.

Baer. Bd. 17—21. Stuttg. 1918—19. K

War news, The illustrated. New series. Vol. 4, 7—8. Lond 1917 —

1919. 4:o. U

(19)

VERDENSKRIGEN. 9 Werden und Wesen des Weltkrieges, dargestellt in umfassenderen Abhand­

lungen und kleineren Sonderartikeln, hrsg. von D. Schäfer. Bd. 2 (2

Teil). Lpz. u. Wien 1917. G

Wirth. A., Die Geschichte des Weltkrieges. Militärisch, politisch und wirt­

schaftlich dargestellt. Bd. 2. Stuttg., Berk, Lpz. u. A. K

II. Billedværker. Kort. Karikaturer.

Admirals of the British navy. Portraits in colours by F. Dodcl. With bio graphical notes. Part 1. Lond. 1917. 4:o. K

— Part 2. Lond. u. A. 4:o. *U

Am Pranger. England-Album des Kladderadatsch von der Zeil des Buren­

krieges bis zur Gegenwart. Berk 1915. 4:o. K Artists. British, at the front. Part 2, 4. Lond. 1918. 4:o. K Bilderatlas, Grosser, des Weltkrieges. Lief. 27—29. Münch. 1918.

Tvær-4:o. KU

Clement-Janin. Les estampes, images et affiches de la guerre. Paris 1919. K Generals of the British army. Portraits in colours by F. Dodd. With in­

troduction and biographical notes. Part 1. Lond. 1917. 4:o. K Ginisty, P., Les artistes morts pour la patrie. 2. série. Paris 1919. K Helmolt, H. F., Der Weltkrieg in Bildern und Dokumenten nebst einem

Kriegstagebuch. 4. Folge. Lpz. 1918. KU

Maledetto Katzelmacker. Eine wunderschöne Bäubergeschichte aufgemalt und zur Guitarre gesungen von Arpad Schmidhamnier. U. St. o. A. K [Scholz, Künstler-Bilderbücher, No. 146.]

Mr. Punch's History of the great war. Lond. 1919. K Schützengraben- und Soldatenzeitungen, Die deutschen. Münch. 1917. *U

IKulturdokumente zum Weltkrieg. Hrsg. von F. B. Hardt. Bd. 1.]

Steinlen. [T. A.], La guerre. Paris 1918. 4:o. K*U [L'Art et les artistes. Numéro spécial.]

Thomas, B.. and W. Williams, in collaboration with L. Springfield, One Hundred War Cartoons from „London Opinion". Lond. 1919. 4:o. U Von Beims bis zu den Argonnen. Hrsg. von v. Guérard. Lpz. u. A. *U War, The, depicted by distinguished British artists. Ed. by Ch. Holme.

Lond. 1918. 4:o. K

[Special nr. of The Studio.j

Weiglin. P.. Unsere Feinde unter sich. Mit 67 Abbildungen. Bielefeld u.

Lpz. u. A. K

[Velhagen u. Klasings Volksbücher Nr. 126.

Zwischen Arras und Péronne. Hrsg. von einem deutschen Beservekorps.

311 Lichtbilder zur Erinnerung an die Zeit des Steliungskampfes und der Abwehr der englischen Offensive. Münch. 1916. K

(20)

10 VERDENSKRIGEN.

III. Officielle diplomatiske Aktstykker.

(Aktstykker vedr. Vaabenstilstanden og Freden, se Gruppe XIII, vedr. Fangernes Behandling, se Gruppe VI.)

Aktenstücke, Diplomatische, betretfend die Beziehungen Österreich-Ungarns zu Bumänien in der Zeit vom 22. Juli 1914 bis 27. Aug. 1916. Wien

1916. 4:o. K

(K. K. Ministerium des Äussern.]

— zur Vorgeschichte des Krieges 1914. Ergänzungen und Nachträge zum österreichisch-ungarischen Botbuch. Teil 1. Wien 1919. KR

[Republik Österreich. Staatsamt für Äusseres ]

Aktstycken, Diplomatiska. I. Forföljelser mot greker i Turkiet. II. Tyska och bulgariska invasioner i Grekland. Av Greklands regering auktoriserad

översättning. Sthhn. 1918. "U

Blaubuch, Das serbische — Das russische Orangebuch. Diplomatische Akten­

stücke zur Vorgeschichte des Krieges. 2. Aufl. Wien 1915. R Correspondence, Diplomatic, between the United States and Germany Au­

gust 1, 1914—April 6, 1917 Ed. by J. B. Scott. N. York 1918. U Deutschland schuldig? Deutsches Weissbuch über die Verantwortlichkeit der Urheber des Krieges. Hrsg. mit Genehmigung des Ausw. Amtes.

3. Aufl. Berl. 1919. R

Grünbuch. Das, Italiens. 1. Teil. Vom 9. Dezember 1914 bis 4. März 1915.

Berl. 1917. K

[Dokumente zum Weltkrieg 1914. Hrsg. von E. Bernstein. 10.]

Kriegsrüstungen, Diplomatische. Dokumente zu den englisch-russischen Verhandlungen über ein Marineabkommen aus dem Jahre 1914. Hrsg.

mit Genehmigung des Auswärtigen Amtes Berl. 1919. *K'U Kriegsverhandlungen, Die europäischen. Die massgebenden Dokumente, chronologisch und sinngemäss zusammengestellt, übers, und erläutert von

M. Beer. Bern 1915. "K

(„Das Regenbogenbuch". Deutsches Weissbuch, österreich ungarisches Rotbuch, französi­

sches Gelbbuch, russisches Orangebuch, serbisches Rlaubuch und belgisches Graubuch.1 Livre bleu serbe, Deuxiéme, 1916. Paris, Nancy u. A. K

[Pages d'histoire 1914—16. 2. sér.l

— jaune frangais, Deuxiéme, Lille 1916. Paris, Nancy 1916. K

[Pages d'histoire 1914—16. 2. sér.]

Mobilmachung, Busslands, für den Weltkrieg. Neue Urkunden zur Ge­

schichte des Weltkrieges. Berl. 1919. *K*U

War, European, No. 4. Department of State. Diplomatie correspondence with belligerent governments relating to neutral rights and duties. Wash.

1918. Fol. *K

[Smithsonian Institute.]

(21)

VERDENSKRIGEN 11

Weissbuch betreffend die Verantwortlichkeit der Urheber des Krieges. Berl.

1919. Fol. 'K*U

[Auswärtiges Amt ]

White-book, The German. (Only authorized translation). With the original

telegrams and notes. Berl. u. A. 'K

IV. Begivenhederne paa Krigsskuepladserne. Soldaterbreve o. a. Skildringer frei Fronterne.

Brev från fronterna. Tyska, franska och engelska soldatbrev och korre­

spondenser sammanstälda ur utländska tidningar. Sthlm. 1914. K Dietz. 0., Der Todesgang der deutschen Armee. Militärische Ursachen. Berl.

1919. K

Dutil, Les chars d'assaut. Paris 1919. g

Egli, K., Berichte aus dem Felde. Heft 1—3, 5. Zur. 1918. K Falkenhayn, E. von, Die oberste Heeresleitung 1914—16 in ihren wichtig­

sten Erschliessungen. Berl. 1920. KU Gag

Galtrey, S., Tl ie horse and the war. Lond. 1918. g Gleich, G. von, Die alte Armee und ihre Verirrungen. Eine kritische Studie.

Lpz. 1919. Kg

Ludendorff, E.. Meine Kriegserinnerungen 1914—18. Berl. 1919. KUGagnl Moser, 0. v., Feldzugsaufzeichnungen als Brigade-Divisionskommandör und als kommandierender General 1914 —18. Stuttg. 1920. G Schlachten. Die, und Gefechte des Grossen Krieges 1914—18. Quellenwerk.

Berl. 1919. " G

[Der grosse Generalstab.]

Wolzogen, E. von, Landsturm im Feuer. Berl., Wien 1915. *U

Vestfronten.

(Den tyske Invasion i Belgien, se Gruppe VII.)

Ahrends, 0.. Mit dem Begiment „Hamburg" in Frankreich 1914—16. Kriegs­

tagebuch. Münch. 1917. K

Angell, H.. For Frankrigs ret og ære. Fra den franske front. Kria. 1918. *KU Aus den Kämpfen vor Arras 1917. Hrsg. von der Feldpressestelle beim Ge­

neralstab des Feldheeres. Lille 1918. 'Ug

Baumgarten-Crusius. Generalmajor, Die Marneschlachl 1914 insbesondere auf der Front der deutschen dritten Armee. Nach den Kriegsakten bearbeitet.

2. Aufl. Lpz. 1919. KG

Bennet, J. 0'Donnel, Was ich auf dem Kriegsschauplatz sah. Offener Brief

an Sir Arthur Conan Doyle. Berl. 1915. K

Bilder aus der Champagne. 1914—16. Hrsg. von der Champagne-Kriegs- zeitung der 8. Beserve-Korps in Dezember 1915. Köln u. A. K

(22)

12 VERDENSKRIGEN.

Bircher. E., Die Schlacht an der Marne Eine kriegsgeschichtlich-militärpo-

litische Studie. Bern 1918. Ug

Bloem. W., Vorinursch. 1.—50. Tausend. Lpz. 1916. K

„Candid", Kaptain, An episode of the great war. The Limburg manoeuvre

of August 1914. Utrecht 1919, 'Gg

Cassou, P., La vérité sur le siege de Maubeuge. Paris 1919. g Catlin. A. W., „With the help of God and a few marines". N. York 1919. K Contes véridiques des tranchées, Noiiveaux, 1914—16. Par un groupe de

poilus. Paris 1916. *K

Croft. H. P., Twenty-two months under fire. Lond. 1917. K Dahms, P., Wir von der Infanterie. Berl. 1915. K Dawson. Khaki courage. Letters in war-time. With an introduction by his

father W. J. Dawson. Lond. 1917. U

des Touches. R., Pages de gloire et de misere. Paris 1917. K Oouzel, P , Guerre de 1914. De Liege ä la Marne. U. St. o. A. g Doyle, A. C., The British campaign in France and Flanders. Vol. 4—5.

Lond. 1917—19. KU

Ehbock, H., Der Kriegsfreiwillige. Berl. 1915. K

Fourragéres. Les grandes. Preface de R. Renoult. Paris 1918. K [Le fait de la semaine. 6. année, Nr. 20. Nos legions sacrées.]

French, Field-Marshal, 1914. Lond. 1919. KU

Freybe, P., Die Schlacht bei Soissons und Beims. Freib. u. A. 4:o. *K*U Gagneur, M,, et M. Fournier, Avec les chars d'assaut. Paris 1919. K

(Mémoires et récits de guerre.]

Gerich. P. v., Tre år i fült. Minnen och intryck ifrån världskriget. Ater-

tåget. Sthlm. 1918. Gg

Ghéon, H.. L'homme né de la guerre. Témoignage d'un converti. (Yser-Ar-

tois 1915.) 3. éd. Paris 1919. K

Gibbs, P., Open warfare the way to victory. Lond. 1919. K Ginisty, P., et M. Gagneur, Histoire de la Guerre par les combattants. II.

Paris 1918. K

Gleichen. The doings of the 15. infantry brigade august 1914 to march 1915.

By its Commander. Edinb. a. Lond. 1917. K

Haig, Sir Douglas, Bericht. Veröffentlicht vom Kriegsamt am 7. Januar 1918, datiert vom 25. Dezember 1917. (Times 9/1 18.)- Magdeburg u. A. *U Halévy, D., Avec les boys américains. Paris, Nancy 1918. K

[Collection France.]

Hamilton, G., I fält Sthlm. 1919. K

Heath. A. G., Letters. With memoir by G. Murray. Oxf. 1917. K Herscher, E., Quelques images de la guerre. Paris, Nancy 1917 U Hesse, K., Das Marne-Drama des 15. Juli 1918. Wahrheiten aus der Front.

3. Aufl. Berl. 192(1 [o: 1919]. Kg

Hethay, L, Le röle de la cavalerie fran^aise ä l'aile gauche de la premiere

bataille de Marne. Paris 1919. g

(23)

VERDENSKRIGEN. 13

Hourticq. L., Récits et réflexions d'un comhattant. Aisne, Champagne, Ver-

dun 1915—17. Paris 1918. K

Howett. S. H., A scholar's letters from the front. Lond. 1918. U Kämpfe der Heeresgruppe Deutscher Kronprinz 1917. Felddruckerei A. O.

K. 5. 1917. *a

Kriegsschaubuch, Das, des 18. Armee-Korps. Im Auftrag des Generalkom­

mandos hrsg. von Graf v. Hardenberg. Darmstadt u. A. 4:o. K Le Goffic, C., Steenstraete. Un deuxiéme chapitre de l'histoire des fusiliers

marins. Paris 1917. Ug

Macgill, P., The diggers. The Australians in France. Lond. 1919. K McKenzie, F. A , Through the Hindenburg line. Crowning days on the western

front. Lond. 1918. ' U g

Maurice, F., Forty days in 1914. Lond. 1919. K

Mercier, R.. Nancy bombardée. Paris, Nancy 1918. U Merewether, J. W. B., and F. Smith, The Indian corps in France. 2 ed.

Lond. 1919. K

Morant, G. de, La noblesse fran^aise au champ d'honneur 1914—1915—1916.

Paris 1916. K

Morgan, J. H., Leaves from a field note-book. Lond. 1916. K Mortier. R., Les chars d'assaut. Comment ils furent réalisés. Paris 1918. KU Palat, G énéral, (P. Lehautcourt), La grande guerre sur le front occidental.

2—3. Paris 1917—18. K

Pechenard, P- L.. La grande guerre. Le martyre de Soissons (Aoüt 1914 —

juillet 1918.) Paris 1918. K

Raynal, Commandant, Journal. Le fort Vaux. Paris 1919. K Reinach. J., La guerre sur le front occidental. L'année de Verdun. Etude

stratégique 1916. 3. mille. Paris 1918. K

Ross, R. B., The fifty-first in France. Lond. 1918. K

Rückführung, Die, des Westheeres. Berl. 1919. *U

Stewart, H. A., From Mons to Loos. Being the diary of a supply officer.

Edinb. a. Lond. 1916. K

Thobie, La prise de Carency. Par le pic et par la mine. Paris, Nancy

1918. Ug

Tomlinson, The story of General Pershing. N. York 1919. g West, A. G., The diary of a dead officer. Lond. u. A. K Williams, G. v.. With our army in Flanders. Lond. 1915. K Z"**, Capitaine, L'officier et le soldat franc-ais. Paris 1917. g

De øvrige Fronter

(herunder Krigen i Asien og Afrika).

Bataille, La, de Vittorio Veneto 24. oct. —4. Nov. 1918 U. St. o. A.

Fol. K'U

Grand Quartier Général Italien.]

(24)

14 VERDENSKRIGEN.

Battaglia. La, di Vittorio Veneto 24. ottobre—4. Novembre 1918. U. St. o. A. *K Regio esercito italiano. Comando supremo.]

Battle. The, from the Astico to the sea. (15. june—6.july 1918.) U.St.o. A.

Fol. K

(R. Italian Army. General StafT.]

Boppe. A.. A la suite du gouvernement serbe de Nich å Corfou. 20 octobre

1915 —19 janvier 1916. Paris 1917. U

Candler. E.. The long road to Baghdad. Vol. 1 — 2. Lond. 1919. KU Contag. A., Kampf um Tirol. Berl. 1918. "K'U Deppe, L., Mit Lettow-Vorbeck durch Afrika. Berl. 1919. g Diario della Guerra d'Italia. 17.—19. serie. 1917—18. Milano 1917 — 19. K Djuvara. M., La guerre roumaine 1916 —18. Nancy 1919. K Downes, W. D., With the Nigerians in German East Africa. Lond. 1919. K Egan. Eleanor F.. The war in the cradle of the world, Mesopotamia. Lond.

1918. U

Freybe. P., Von Tannenberg bis Brest-Litowsk. Berl. u. A. 4:o. *K"U Gillam. J. G.. Gal 1 i pol i diary. Lond. 1918. U

Hedin, S., Nach Osten. Lpz. 1916. K

Hvordan de dør. Oplevelser ved Østfronten i august—september 1915 av fru C. L. Utg. av F. v. Beruhardi, overs, av C. Wiel Schram. Kria.

1918. *K

Krieg. Der, gegen Italien bis zum Ende der zweiten Isonzoschlacht (24. Maj

bis 10. Aug. 1915). Wien 1918. Kg

[Österreichisch-ungarische Kriegsberichte. 8.]

Labry, R., Avec l'armée serbe en retraite å travers l'Albanie et le Monté-

négro. Journal de route. Paris 1916. U

Leary, L. P., New Zealanders in Samoa. Lond. 1918. K Leipacher, K. 0., Die Russenflut in Ostpreussen. 2. Hälfte: Schicksal und

Anteil. 2. Aufl. 1918. K

(In den Gluten des Weltbrandes. Rd. 2, 2.]

Lettow-Vorbeck. Meine Erinnerungen aus Ostafrika. Lpz. 1920 [o: 1919], K Lindenberg. P.. Gegen die Russen mit der Armee Hindenburgs. 2. Aufl.

Lpz. 1915. K

Maridort, P., En Macédoine (1915—17). Paris 1918. *U Massey, W. T., H ow Jerusalem was won. Being the record of Allenbys

campaign in Palestine. Lond. 1919. K

Moraht, E., Die Ostfront. Der Krieg an der Ostfront von Kurland bis Kon stantinopel. Mit 160 photographischen Aufnahmen. Dachau u. A. 4:o. K

[Unser Krieg. Bd. 3.]

Morgan, J. de, Contre les barbares de l'Orient. Paris, Nancy 1918. U Moseley, S. A., The truth about the Dardanelles. Lond. 1916. K Niehans, P., Fünfzehn Monate im Kampfgebiet der Dolomiten. Erlebnisse

eines Schweizerarztes. Bern u. A. K

O'Neill, H. C., The war in Africa 1914—17 and in the far east 1914. Lond.

1918. Ug

(25)

VERDENSKKIGEiN. 15

Paasche, H., Fremdenlegionär Kirsch. Eine abenteuerliche Fahrt von Kame­

run in den deutschen Schützengraben in den Kriegsjahren 1914—15.

201.—250. Taus. Berl. u. A. *U

Schnee, H., Gouverneur, Deutsch-Ostafrika im Weltkriege. Wie wir lebten

und kämpften. Lpz. 1919. K

Schönowsky-Schönwies, M., u. A. Angenetter, Lack. Der russische Durch brnch im Juni 1916. Dargestellt nach persönlichen Erinnerungen. Wien

u. Lpz. 1919. K

Tanner, Frontberichte eines Neutralen. 1: Polen und Karpathen. Berl.

1915. K

Trevelyan. G. M., Scenes from Italys war. Lond. 1919. K Viscont. A., La Lituanie et la guerre. Geneve 1917. U Vom Isonzo zum Balkan. Hrsg. von A. Veltzé. Mit 252 Bildern. 1. —15.

Taus. Münch. 1917. K

Washburn. S., The Russian campaign. April to August 1915, being the 2.

volume of „Field notes". Lond. u. A. K

- Field notes from the Russian front. Lond. u. A. K Whittall. W., With Botha and Smuts in Africa. Lond. 1917. K Woods, H. C., The cradle of the war. The near east and pan-germanism.

Bost. 1918. U

Young. F. B., Marching on Tanga. (With General Smuts in East Africa.)

Lond. 1917. K

V. Søkrigen. Luftkrigen.

Auten, H., ,,Q"boat adventures. The exploits of the famous mystery ships

by a ,,Q"boat commander. Lond. 1919. K

Bacon. R., The Dover patrol 1915—17. Vol. 1—2. Lond. u. A. K Baralong-Bestialität. Die. Nach den amtlichen Aussagen eines Augenzeuges hrsg. von H. E. Tzschirner. Berl. u. A. *K*U Bischoff. E., Die Leistungen der deutschen Flotte im Weltkrieg. Zür.

1918- ^ ^ *K*UnI

Christiansen, R. C., „Durch". Mit Kriegsmaterial zu Lettow-Vorbeck. Bd. l .

Stuttg. u. A. *K*U

cierc Rampal. G., La marine franyaise pendant la grande guerre (1914 — 18).

Paris. n |

Copplestone, B.. The secret of the navy. Lond. 1918. nl Dane, E., British campaigns in the nearer East 1914—18. Lond. 1918. nl Fierre, J.. 80,000 milles en torpilleur. Récits de chasse aux sous-marins

(1914—16). Paris 1918. K

Fisher. Lord, Admiral of the Fleet, Memoirs. Lond. 1919. Knl Freeman. L.. Stories of the ships. Lond. 1919. nl

(26)

16 VERDENSKRIGEN.

Gibbon. P., The triumph of the royal navy. Lond. 1919. nl Gouvieux, M., Notes d'un officier observateur en avion. Paris 1916. U Jellicoe of Scapa, The Grand Fleet 1914—16. Its creation, development and

work. Lond. 1919. KUGanl

Kauffman, R.. Our navy at work. Indianapolis 1918. nl König, P., Die Fahrt der „Deutschland". 501.—550. Taus. Berl. 1917, 'U Lafont, B., Au ciel de Verdun. Notes d'un aviateur. Paris 1918. K

(La gnerre. Les récits des témoins.]

McCudden, J. T. B., Five years in the Royal flying corps. Lond. 1918. K Marc, Lieutenant, Notes d'un pilote disparu (1916 — 17). Paris 1918. K

[Memoire« et récits de guerre.]

Merchant tonnage and the submarine. Supplementary statement,. Lond. 1918.

Fol. K

Nadaud, M., En plein vol. Souvenirs de guerre aérienne. Paris 1916. U Ostend and Zeebrugge, april 23—may 10, 1918. The dispatches of Vice- Admiral R. Keyes and other narratives of the operations. Ed. by C. S.

Terry. Oxf. 1919. K

Persius, L., Die Tirpitz-Legende. Berl. 1918. K

[Der Tag des Deutschen. 11.]

Pollen. A., The navy in battle. Lond. 1919. nl

Reports. Lloyds, of prize cases decided by Sir S. Evans during the Euro­

pean war. Reprinted from „Lloyds List" by direction ot the committee of Lloyds and ed. by E. L. de Hart. Vol. 2. Lond. 1917. K Richthofen. M. v., Der rote Kampfflieger. 476.—500. Taus. Berl., Wien

1918. *U

Scheibe. Ein Jahr uneingeschränkter U-Bootkrieg. Nach amtlichen Quellen.

Berl. 1918. *K*U

Selchow, B. v., Weltkrieg und Flotte. Berl. 1918. g Spencer-Cooper, H., The battle of the Falkland Islands. Before and after.

Lond. 1919. Ug

Stewart. A. T., and C. J. E. Peshall, The immortal gamble and the part played in it, by H. M. S. „Cornwaliis". Lond. 1917. K Tirpitz, A. von, Erinnerungen. Lpz. 1919. KUgRagnl

Vedel, E., Sur nos fronts de mer. Paris 1918. g

— Quatre années de guerre sous-marine. Paris 1919. nl Vincent, B., et L. Millevoye, L'ell'ort de l'aviation et de nos aviateurs. Paris

1918. *K

[L'hommage f'rancais.J

(27)

VERDENSKRIGEN. 17

VI. Krigsfangerne og de internerede. Krigsinvaliderne.

Sanitets- og Lægevæsen.

Aus deutschen Gefangenenlagern. Hrsg. vom „Ausschuss für Rat nnd Hilfe".

Frankf. a. Main 1915. K

[O. ni. fransk Titel o. Text ]

Behandlung, Die, der feindlichen Zivilpersonen in den kriegfiihrenden Staa­

ten bei Ausbruch des Krieges. Berl. 1918. *K'U

Blanchet. E. L., En représailles. Paris 1918. K

— Extraits de „En représailles". Paris u. A. *K Comité international de la Croix rouge. Documents publ. å l'occasion de la guerre (1914—18). Rapport. Sér. 21. Geneve 1919. K Dalwigk. Freifrau von, Erinnerungen eines preussischen Generals in russi­

scher Kriegsgefangenschaft 1914—15. 5. Aufl. Oldenb. 1916. *K'U Dearmer. Mabel, Letters from a field hospital. Lond. 1915. K Documents publ. å l'occasion de la guerre (1914—18). Rapport. Sér. 18—19.

Geneve 1918. K

[Comité international de la Croix-rouge.]

Ficke, Else, In französischen Lagern Afrikas. Erlebnisse einer Zivilgefan­

genen. Berl. 1918. *U

[Meereskunde. Heft 137.]

Fournior, F.-P., La lutte contre les mouches å l'armée d'orient. Lyon 1916.

(Disp.) *U

Gefangenschaft. Die, der Italiener in Osterreich. Eindrücke und Erinnerungen.

Torino 1918. *K

Gefangenen-Misshandlungen in Entente-Ländern. Noten der deutschen Re­

gierung an die neutralen Staaten. Hrsg. mit Genehmigung des Aus­

wärtigen Amtes. Berl. 1918. *K*U

Gilliland. H. G., My German prisons. Lond. 1918. K Göring, M. H., Uber die Behandlung verwundeter und kranker deutscher

Gefangener in Frankreich. Augsb. 1919. *K

Hartmann, C. L., Kriegsgefangener auf Gibraltar und der Insel Man. Tage­

buch eines Amerikaners. Bern 1918. *K'U

Hennebois, C., Journal d'un grand blessé. Aux mains de l'Allemagne. 13.

éd. Paris 1919. K

Hinter dem Stacheldraht. Kriegsgefangenenlager Münsingen. Stuttg.

1918. ^ " *K*U

Johnston, M. A. B., and K. D. Yearsley, Fourfifty miles to freedom. Edinb.

a. Lond. 1919. K

Kriegsgefangene, Deutsche, in Feindesland. Amtliches Material. England.

Berl. u. Lpz. u. A. *K

— — Frankreich. Berl., Lpz. u. A. K'U

2

(28)

18 VERDENSKRIGEN.

Kühn. J., Aus französischen Kriegstagebüchern. 1: Stimmen aus der deut­

schen Gefangenschaft. Berl. 1918. 4:o. *K*U

Laurens, J P., Prisonniers de guerre. Paris 1918. Tvær-4:o. *K Lazarettschule, Die, des orthopädisch-neurologischen Lazaretts Mannheim.

Mannh. 1915. K

McCarthy, D. J., T he prisoner of war in Germany. Lond. u. A. K Mannheim. P., Die wirtschaftliche Wiederherstellung Kriegsverletzter in der militärischen Ausbildungswerkstätte im Kaiser-Wilhelm-Haus für Kriegs­

beschädigte. Berl. 1918. "U

Medicine, British, in the war 1914—17. Collected out of the British Medi­

cal Journal. Lond. 1917. 4:o. *K

Phalanstére, Le, beige de Katwijk-sur-mer. Oeuvre des mutilés et invalides

de guerre en Hollande. La Haye 1918. *U

Prisonniers de guerre, Les, en Allemagne. Sér. 4. Francf. s. M. 1917. K Proempeler, Elly, Kriegsgefangen quer durch Afrika. Erlebnisse einer deutschen Frau im Weltkriege. Berl. 1918. *K*U Scuola. La, medica da campo di San Giorgio di Nogaro. Scopi, funziona-

mento, risultati. Anni 1916 e 1916—17. Bologna 1918. *U Vecchini, D., Blessure et belle humeur. Paris 1918. "K Vincent, G E., The Bockefeiler Foundation. A review of its war work.

N. York 1918. *U

Vischer, A. L., Die Stacheldraht-Krankheit. Beiträge zur Psychologie des

Kriegsgefangenen. Zür. 1918. K

Voivenel et Martin, La guerre des gaz. Journal d'une ambulance. Paris

1919. g

Yapp, A. K., The romance of the red triangle. The story of the coming of the red triangle and the service rendered by the Y. M. C. A. to the sailors and soldiers of the British Empire. Lond. u. A. K

VII. Folkeretten under Krigen. Stridskræfternes Optræden i fjendtlige Landsdele

(herunder den tyske Invasion i Belgien).

Basly, E., Le martyre de Lens. Trois années de captivité. 4. éd. Paris

1918. K

Bialowies in deutscher Verwaltung. Heft 5. Berl. 1917—18. 4:o. 'K Clemen, P., Der Zustand der Kunstdenkmäler auf dem westlichen Kriegs­

schauplatz. Lpz. 1916. 4:o. *U

Domelier, H., Au G. Q. G. allemand. Paris 1919. K Giran, E., Sous le joug. Placards et avis de l'armée allemande dans les ré-

gions envahies. Paris 1919. *K

(29)

VERDENSKRIGEN. 19 Gräberschändungen, Die französischen, an der Somme. Tatsachen, Ein­

drücke, Dokumente, Hrsg. von J. Kühn. Berl. 1919. 'K'Ug Landrieux, La cathédrale de Reims. Un crime allemand. Paris 1919. K Naval war college. International law topics. Neutrality proclamations and

regulations. Wash. 1917. *nl

Nippold, 0., Die Gestaltung des Völkerrechts nach dem Weltkriege. Ziir.

1917. |<

Protestation. La, des peuples martyrs. Paris 1918. *K L'hommage fran^ais.]

Rapports et proces-verbaux d'enquéte de la commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens. I.

Paris 1915, 4:o. *U

[Documents relatifs ä la guerre 1914 — 15 ]

- sur la violation du droit des gens en Belgique. 23. rapport. Le Havre

1917. *U

[Publication officielle du gouveniement beige.]

Reiss, R. A., Les infractions aux regies et lois de la guerre. Lausanne, Pa

ris 1918. K

Sammlung von Nachweisen für die Verletzungen des Völkerrechtes durch die mit Österreich-Ungarn kriegführenden Staaten. Abgeschlossen mit 31.

Jänner 1915. Wien 1915. 4:o. |<

- 2: Nachtrag abgeschlossen mit 30. Nov. 1915. Sm. St. 1916.

- 3: Nachtrag abgeschlossen mit 30. Juni 1916. Sm. St. 1916.

[K. K. Ministerium des Äussern.]

Scheurer, A , Seekriegsrecht und Seekriegführung im Weltkriege. Eine Denk­

schrift unter Benutzung amtlichen Materials. Berl. 1919. K

[Quellen und Studien zur Geschichte des Studiums des Seekriegsrechtes. Hrsg. von H. Triepel und H. Pohl. I, 3.]

Stephani, P., Sedan sous la domination allemande 1914—19. Notes d'un oc-

cupé. Paris 1919. K

Den tyske Invasion i Belgien. Belgiens Neutralitet.

Belgien under Krigen.

(Krigsbegivenhederne i Belgien, se Gruppe IV: Vestfronten.) Anholt, F., Die deutsche Verwaltung in Belgien. Berl. u. Brüssel 1917. *U Aus Brüssels kritischen Tagen. Erlebnisse und Beobachtungen eines Neu­

tralen. Von Diplomaticus. Stuttg., Berl. 1916. K Beifried, Der. Jahrg. 3, Heft 6. Dez. 1918. Berl. K Bidez, J., L'Action patriotique. Compte rendu de l'assemblée pléniére du 24. nov. 1918. Rapport sur l'histoire d'une société secrete sous l'occupa-

tion allemande å Gand. Gand 1919. 4:o. *K

Fidelis (A. van de Kerckhove), L'histoire merveilleuse de la libre Belgique.

Brüx. 1919. K

2*

(30)

20 VERDENSKRIGEN.

Flambeaux, Les sept, de la guerre. Héimpression des numéros du Flambeau, revue beige des questions politiques, parus å Bruxelles pendant l'occupa-

tion. Avril — novembre 1918. Brüx. 1919. K

Heldengräber in Süd-Belgien in Wort und Bild. Geschildert auf Veranlassung des Kais. Militär-Gouvernements der Provinz Luxemburg. Köln u. A.

Tv.-4:o. K

Joergensen, J., En la extrema Bélgica. Trad, espaiiola sacada de la francesa de S. de Coussauge sobre el original danés por J. Mateos. Barcel. 1918. K Langenhove, F. van. Wie Legenden entstehen! Franktireur-Krieg und Greuel-

taten in Belgien. Zürich 1917. *U

Marin, L., L'effort beige. Paris 1918. *K

(L'hominage f'runrnis ]

Neuray, F., La Belgique nouvelle. A travers quatre ans de guerre. 1—2.

Brüx, et Paris 1918. K

Sanger. C. P., and H. T. J. Norton, England's guarantee to Belgium and Luxemburg with the full text of the treaties. Lond. 1915. 'a Volkmann, L., Das Generalgouvernement Belgien. Zwei Jahre deutscher Ar­

beit auf Grund amtlicher Quellen zusammengestellt. Lpz. 1917. *U Whitlock, B., Belgium under the German occupation. Vol. 1—2. Lond.

1919. KU

VIII. Stemninger og Tilstande i de krigsførende Lande.

(Smlgn. de paagældende Landes Historie (Gruppe 22 1, m, n, q, r.)).

a. England.

Mills, J. S., The gathering of the clans. Lond. 1917. K Treguiz, L., L'Irlande dans la crise universelle (du 3 aoüt 1914 au 25 juil-

let 1917). Paris u. A. *K

Wile, F. W., Explaining the Britishers. The story of the British Empire's mighty effort in liberty's cause. Lond. 1918. *U

b. Frankrig.

(Alsace-Lorraine, se Gruppe 22 m.)

Aubartin, V., Was ich in Frankreich erlebte. Berl. 1918. "K'U ßöök, F., Im französischen Kampfgebiet. Reisebericht eines Neutralen. Berl.

1916. *U

Christiernsson, N., Paris und die französische Front. Eindrücke von der schwedischen Studienfahrt November-Dezember 1915. Aus dem Schwe­

dischen übers, von R. Mueller. Berl. 1916. K'U

(31)

VERDENSKRIGEN. m>1

Giraud, V., La troisiéme France. Paris 1917. K

— Le miracle frangais. 2. Trois ans aprés. Paris 1918. K Ohnet, G., Journal d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914.

Fase. 1, ^—17. Paris 1914. K

Poincaré, R., Messages, discours, allocutions, lettres et, télégrammes. Paris

1919. K

Poncheville, T. de, La France vue d'Amérique. Paris 1918. K Reorganisation de la France. Conferences faites å l'École des hautes etudes

sociales. Paris 1917. K

Bibliothéque générale des sciences sociales.]

Reparation, La, des dommages de guerre. Conférences faites å l'École des

hautes études sociales. Paris 1917. K

Bibliothéque générale des sciences sociales.]

c. Tyskland og Østerrig-Ungarn

(herunder Tysklands Sammenfald og Revolutionen).

Akerhielm. Annie, Von Stockholm nach Berlin und Brüssel. Berl. 1917. *U Armee und Revolution. Entwicklung und Zusammenhänge. Von einem

deutschen Generalstabsoffizier. Berl. 1919. K

[Militärisch-politische Zeit- und Streitfragen. Heft 2 ]

Bartsch. R. H., Das deutsche Volk in schwerer Zeit. Berl. 1916. K [Ullstein-Kriegsbücher, j

Bremen in der deutschen Revolution vom November 1918 bis zum März

1919. Hrsg. von W. Breves. Bremen 1919. K

Briiggemann. F., Die rheinische Republik. Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik der rheinischen Abfallbewegung während des Waffenstillstands im

Jahre 1918-19. Bonn 1919. K

Bücher, K., Die Sozialisierung. Tüb. 1919. S

Eisner. K., Die neue Zeit. Münch. 1919. KR

— — 2. Folge. Sm. St. o. A. K

— Unterdrücktes aus dem Weltkrieg. Münch. 1919. K Fester, R., Das Selbstbestimmungsrecht und der deutsche Einheitsstaat.

Berl. 1919. K

[Deutsche Rundschau 1919. Sonderheft zur deutschen Nationalvefsammlung.]

Foss, M., Enthüllungen über den Zusammenbruch. Eine Betrachtung über die Ursachen dass es so gekommen ist. Halle 1919. K Gothein, G., Warum verloren wir den Krieg? Stuttg. 1919. K Grabowsky, A., Wege ins neue Deutschland. Gotha 1919. K

[Das neue Reich 3.]

Greupner, R., Das Geheimniss der deutschen Kraft. Das werktätige Volk Deutschlands und die Kriegsziele unserer Feinde. 8. Aufl. Berl.

1918. *K*U

Haase, H.. Reichstagsreden gegen die deutsche Kriegspolitik. Berl. u. A. KR Hillger, H.. Handbuch der verfassungsgebenden deutschen Nationalversamm­

lung 1919. Berl. u. Lpz. 1919. *K

(32)

VERDENSKRIGEN.

Hjelt, E., F rån händelserika år. Upplevelser ocli minnen från krigsåren

och visteisen i Tyskland. Sti). 1919. K

Iger, A.. Spartakustage. Aus Berlins Bolschewistenzeit. Herl. 1919. U Kautzsch, W. v., Umsturz und Sozialismus. Berl. 1919. R Kongress. Allgemeiner, der Arbeiter- und Soldaterriite Deutschlands vom 16. bis 21. Dec. 1918 im Abgeordnetenbause zu Berlin. Stenographische

Berichte. Berl. 1919. Fol. K

Kriegsausstellungen. Deutsche, 1916. 4. bis 70. Taus. Berl. u. A. K Kuttner. E.. Die deutsche Revolution Des Volkes Sieg und Zukunft. Berl.

1918. *u

Lambach, W., Ursachen des Zusammenbruchs. Hamb. u. A. K Langseth. H.. Socialiseringen i Tyskland. Kria. 1919. K Lie. E., Indenfor fæstningens mure. Skildringer fra det belejrede Tysk­

land. Kria. 1918. "K

Löffler. K., Unsere Studenten und unsere grossen Kriege. Hamm 1917. K (Frankfurter zeitgemässe Broschüren XXXVI, Heft 3.]

Menke-Glückert. E., Die Novemberrevolution 1918, ihre Entstehung und i h r e E n t w i c k l u n g b i s z u r N a t i o n a l v e r s a m m l u n g . L p z . 1 9 1 9 . R Merkl, A.. Die Verfassung der Republik Deutsch-Österreich. Ein kritisch­

systematischer Grundriss. Wien u. Lpz. 1919. K Meyer, E., Deutschlands Lage in der Gegenwart und unsere Aufgaben für

die Zukunft. Berl. 1919. K

IM i ttel bachs Karten. Das neue Deutschland mit den neuen Grenzen. Hand- u n d E i s e n b a h n k a r t e . L p z . ( 1 9 1 9 ) . R Mühsam, K., Wie wir belogen wurden. Die amtliche Irreführung des deut

.sehen Volkes. Münch. 191S. KU

Müller, 0., Warum mussten wir nach Versailles Von der Friedensresolu­

tion zum Friedensschluss. Berl. 1919. K

Nationalversammlung, Die deutsche, im Jahre 1919 in ihrer Arbeit für den Aufbau des neuen deutschen Volksstaates. Hrsg. von Prof. Heilfron.

Heft 1-14. Berl. 1919. K

Nicolai, G. F., Warum ich aus Deutschland ging. Offener Brief an den­

jenigen Unbekannten, der die Macht hat in Deutschland. Bümpliz-Bern

1918. KU

Nippold. 0., Das Erwachen des deutschen Volkes. 2. Aufl. Zür. 1919. K Nowak, K. F., Der Weg zur Katastrophe. Berl. 1919. KUR Poetsch, Fr., Handausgabe der Reichsverfassung vom 11. Aug. 1919. Lpz.

1919. R

Rathenau, W., Zur Kritik der Zeit. Berl. 1918 U

— Der Kaiser. Eine Betrachtung. Berl. 1919. K

— Nach der Flut. Berl. 1919. S

Revolution und Kirche. Zur Neuordnung des Kirchenwesens im deutschen Volksstaat. Hrsg. von F. Thimme und E. Rolffs. Berl. 1919. K Revolutions-Almanach. Deutscher, für das Jahr 1919. Hamb. Berl. 1919. K

Rohrbach. P.. Woher es kam. Stuttg. 1918. K

(33)

VERDENSKRIGEN 23 Runkel, F., Die deutsche Revolution bis zum Zusammentreten der National­

versammlung. Lpz. 1919. R

Saitschik, R., Der Staat und was mehr ist als er. Münch. 1919. K Salomon, F., Die neuen Parteiprogramme mit den letzten der alten Parteien

zusammengestellt. 2. Aufl. Lpz. 1919. R

Schäfer, D., Von deutscher Art. Lpz. & Wien 1916. "U [Aus: Der Krieg 1914—16.]

— Die Neuorientierung und des Vaterlandes Lage. Potsdam 1917. "U Stier-Somlo, F., Die vereinigten Staaten von Deutschland (Demokratische Reichsrepublik). Ein Entwurf mit Regründung. Tüb. 1919. KR

Traub, G., Das Volk steht auf. Stuttg. 1917. K

Vaerting, M., Wie ersetzt Deutschland am schnellsten die Kriegsverluste

durch gesunden Nachwuchs? Münch. 1916. K

[„Der Arzt als Erzieher", Heft 38.]

Verfassung. Die, des Deutschen Reichs vom 11. Aug. 1919. Textausg.

Reil. 1919. *KR

Verschwörung. Die deutsch-bolschewistische. 70 Dokumente über die Re- ziehungen der Rolschewiki zur deutschen Heeresleitung, Grossindustrie und Finanz. Hrsg. vom Committee on public information United States

of America. Rern 1919. K

Wahlrecht, Das, für die verfassunggebende deutsche Nationalversammlung.

Im amtlichen Auftrage hrsg. von A. Schulze. Rerl. 1918. 'K'U Wege und Ziele der Sozialisierung. Hrsg. im Auftrage des Rundes Neues

Vaterland von H. Beck. Rerl. 1919. K

Desuden liar Det kgl. Bibliotek som Gave erhvervet en betydelig Samling Plakator, Pit-eer o. a. Smaatrvk fra den tyske Revolution.

d. Rusland

(herunder Revolutionen og Rolschevismen) (Polen, se Gruppe 22 r.)

Anet, C.. La revolution russe. 2—4. Paris 1918—19. K Bolschewismus, Der, sein Werden und Wesen. Hrsg. von H. Grothe•

Altenb. 1919. R

Bucharin, N., Världsrevolutionens program. Sthlm. 1919. K Buisson, É., Les bolchéviki (1917—1919). Paris 1919. K Butler, R., The new eastern Europe. Lond. 1919. U Diary, The Russian, of an Englishman, Petrograd, 1915 — 17. Lond.

1919. U

Gerich, P. v., Revolutionen. Sthlm. 1918. g

Gourko. B., Memories and impressions of war and revolution in Russia

1914-17. Lond. 1918. K

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

2. die Nutzung des Archivguts durch die Stellen, bei denen die Unterlagen ent- standen sind oder die sie abgegeben haben, wenn sie das Archivgut für die Erfüllung ihrer Aufgaben

chen Entlohnung für geleistete Dienste erhielten die SchR Naturalien, die im Laufe der Zeit durch Geld abgelöst wurden, so daß schließlich eine Besoldung vorlag, die

schiedlicher Zahl ältere oder auch neuere Behördenarchive, die erst allmählich eingegliedert wurden. Die Staatsarchive neuen Typs waren nicht mehr Archive und Altabiagen für nur

Sven Tagil: Deutschland und die deutsche Minderheit in Nordschleswig.. Eine Studie zur deutschen

Schon im ersten Lager, das wir besuchten, erfuhren wir, dass der Gehalt der deutschen Offiziere um 44 % herabgesetzt sei, dass die Offiziersabzeichen nicht

gleich sie mit deni deutschen Volk nur die Schriftsprache und den gemeinschaftlichen Staat seit 64 haben, das deutsche Volk mit dem Militarismus und dem „großen

Dabei wird nicht nur die Arbeit der Leipziger Forschungsgruppe um Rosemarie Gläser dokumentiert, die eine wichtige Grundlage für die Entstehung der Arbeit ausmacht, sondern

Mit der Frage, ob die Köpfe im deutschen links oder rechts von ihren Komplementen stehen, steigt man auch in eine ”heiße” Diskussion ein, für die dem Leser die Voraussetzungen