• Ingen resultater fundet

Aalborg Universitet Hvordan passer frivillige ind i den offentlige sektor? Henriksen, Lars Skov

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Aalborg Universitet Hvordan passer frivillige ind i den offentlige sektor? Henriksen, Lars Skov"

Copied!
2
1
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

Aalborg Universitet

Hvordan passer frivillige ind i den offentlige sektor?

Henriksen, Lars Skov

Published in:

Nordjyske Stiftstidende

Publication date:

2018

Link to publication from Aalborg University

Citation for published version (APA):

Henriksen, L. S. (2018). Hvordan passer frivillige ind i den offentlige sektor? Nordjyske Stiftstidende, 11.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain - You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal -

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from vbn.aau.dk on: March 24, 2022

(2)

Onsdag 6. juni 2018 NORDJYSKE Stiftstidende Perspektiv 11 ...

Af Lars Skov Henriksen perspektiv@nordjyske.dk

F

or nogle måneder siden skulle jeg have foretaget et rutine- tjek på et af vores regions- sygehuse. Da jeg skal registrere mig med mit sygesikringsbevis i modtageområdet, bliver jeg mødt af et opmærksomt blik fra en ældre kvinde. Jeg fornemmer, at hun ger- ne vil være behjælpelig, hvis jeg skulle være i tvivl om, hvordan jeg får scannet kortet og registreret mig korrekt.

Jeg får mig nu fumlet igennem selvbetjeningen uden hjælp, og kvinden vender sig om og går tilba- ge til sin stol i hjørnet. Først i det øjeblik opdager jeg symbolet på ryggen: ”Frivillig”, står der. Så fal- der tiøren.

Det, jeg troede var almen høflig- hed og opmærksomhed fra en med- patient, viser sig at være en ny rolle i den offentlige sektor. Uvidende om min professionelle nysgerrig- hed får den ældre kvinde og jeg nu en hyggelig snak om, hvor ofte hun har vagt, hvor mange de er på hol- det, hvordan de er organiseret osv.

Jeg føler mig godt modtaget, og resten af mit møde med det regio- nale sundhedsvæsen forløber, som det skal. Jeg er endda færdig før den planlagte tid. Om den frivillige modtageordning har andel i den smidighed, jeg oplevede, ved jeg ikke. Men det er en mulighed.

Under alle omstændigheder er min oplevelse udtryk for, at frivilli- ge på offentlige institutioner er på fremmarch. Man møder dem på sygehuse, plejehjem og aktivitets- centre, endda i børnehaver og sko- ler. De frivillige støtteordninger er også politisk efterspurgte. For ek- sempel udtalte socialminister Mai Mercado 8. marts i år i et interview med Altinget: ”Jeg kunne sådan set godt se for mig, at frivillige overta- ger nogle af de opgaver, som bliver løst af det offentlige i dag”.

Det ser også ud til, at befolknin- gen responderer positivt på efter- spørgslen efter de frivillige indsat- ser på især de social- og sundheds- politiske områder. Mens ca. 3 pct.

af befolkningen gjorde en frivillig indsat på det sociale område i 2004, fx i pensionistforeninger, væresteder, flygtningevenner eller daginstitutionsbestyrelser, så er den andel fordoblet til 6 pct. i 2017.

Den samme tendens ses på sund- hedsområdet. Her var også ca. 3 pct. af befolkningen aktive i 2004, mens andelen der gjorde en indsats i patientforeninger og på sygehuse mv. i 2017 var ca. 7 pct.. Der er altid usikkerhed forbundet med repræ- sentative spørgeskemaundersøgel- ser. Derfor kan sådanne undersø- gelser godt skyde et par procentpo- int ved siden af det rigtige tal. Det er tendensen, man skal hæfte sig ved.Man skal selvfølgelig også være opmærksom på, at de fleste frivilli- ge indsatser på social- og sundheds- områderne ikke finder sted i offent- lige institutioner, men i de private og frivillige foreninger. Ligeledes skal man huske, at langt de fleste frivillige stadig findes på de områ- der, hvor vi har langt flest forenin- ger: nemlig på idrætsområdet. Her gør mellem 12 og 14 pct. af befolk- ningen en frivillig indsats, og det tal har været relativt stabilt over tid.

Alligevel er der nok ikke tvivl om, at vi ser en forskydning i den frivilli- ge indsats over mod velfærdsområ- derne, og at en del af denne stig- ning også finder sted inden for de offentlige institutioner.

Det er også her, den politiske op- mærksomhed er størst, og hvor bå-

de stat og kommuner producerer civilsamfundsstrategier og frivillig- politikker, der skal gøre det frivilli- ge arbejde mere synligt og lettere tilgængeligt og forbedre samarbej- det mellem den offentlige og den frivillige indsats.

Derfor er der god grund til at væ- re særlig opmærksom på, hvad der sker på dette område. Ikke alle fri- villige indsatser i de offentlige insti- tutioner foregår lige så problemfrit, som jeg oplevede det på regionssy- gehuset. Selv om ideen om supple- rende frivillige indsatser på offent- lige institutioner er indlysende og også fristende for de politikere, der skal prioritere knappe ressourcer, så følger der mange principielle problemer med, som de samme po- litikere er alt for tøvende over for at diskutere.

Det skal siges, at socialministeren faktisk er opmærksom på dette. I det ovennævnte interview skynder hun sig at tilføje til bemærkningen om, at de frivillige skal overtage op- gaver, at det i virkeligheden ikke er det, hun mener. Hun ved godt, hun

er inde på en bane, hvor man skal træde varsomt. Det, hun gerne vil, er at bringe det offentlige og det fri- villige ”tættere sammen”.

Men det er lige præcis det tættere samspil, der gør diskussionerne om grænserne mere påtrængende.

Jeg vil mene, at der i hvert fald er fire principielle diskussioner, som man bliver nødt til at forholde sig til.For det første er der spørgsmålet om forholdet mellem den betalte og den ubetalte indsats. En frivillig indsats koster ikke noget og i takt med, at de offentlige institutioner skal effektivisere, så kan der være en risiko for, at de frivillige tænkes ind som det element, der skal få et stadig mere presset maskineri til at fungere rimelig smidigt.

For det andet er der forholdet mellem den professionelle indsats og de frivilliges ”con amore”-ind- sats. I takt med at de frivillige kom- mer tættere på de professionelle, stiger risikoen for at ikke-uddanne- de overskrider grænserne og - må- ske uforvarende - bliver sat i situati- oner, hvor de kommer til at løse op- gaver, som kræver særlige kompe- tencer.

For det tredje er der en diskussion om, hvor store forskelle i kvaliteten man politisk er villig til at accepte- re. Der vil naturligvis være forskel på, hvor mange og hvor kompeten- te frivillige man er i stand til at mo- bilisere i forskellige boligområder og lokalsamfund til områdets insti- tutioner. Er man politisk villig til at acceptere større skævheder i forde- lingen af service?

Endelig er der diskussionen om, hvad der motiverer den frivillige indsats. Man har altid sagt, at det frivillige engagement lever af lyst og dør af pligt. Selv om denne kli- che nok undervurderer den pligt- etik, der også altid har ligget bag den frivillige indsats, så er der en grad af sandhed i det. Kan man for- vente, at de frivillige vil blive ved med at være motiverede til at yde en ulønnet indsats, hvis de i stigen- de grad oplever, at de skal gøre det for, at kommunerne kan få instituti- onernes dagligdag til at hænge sammen?

Hvordan passer frivillige ind i den offentlige sektor?

Klummeskribenten havde en god oplevelse med en frivillig på sygehuset.

Foto: Bente Poder

Lars Skov Henriksen, professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Har forsket i og formidlet om frivilligt arbejde, frivillige organisationer og andre fællesskaber i det civile samfund siden ansættelsen på AAU i 1992. Bor i Aalborg med hustru, tre voksne børn på 22, 32 og 36 og et barnebarn på syv.

{På denne plads skriver på skift:

{Anders Petersen, der er lektor på Institut for Sociolo- gi og Socialt Arbejde på AAU og blandt andet forsker i so- cialteori.

{Birgitte Nielsen, der er direktør i DGI Nordjylland og tidligere souschef på Aaby- bro Efterskole.

{Lena Bentsen, der er korshærspræst og blandt an- det har sin faste gang i Aal- borg.

{Jannik Riis, der er lærer på privatskolen “Lyngbjerg- gårdskolen” i Godthåb ved Aalborg. Supervisor og ta- lent-træner i FC Thy. Ideud- vikler på fodboldkonceptet, Technica Fodbold.

{Thomas Thyrring Engsig, der er docent i forsknings- programmet udsathed og chanceulighed på UCN og forsker blandt andet i inklu- sion, udsathed og chance- ulighed i folkeskolen.

{Olav Storm Johannsen, der er leder af Ranum Efterskole med et fællesskab bestående af 460 unge mennesker.

{Lars Skov Henriksen, der er professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på AAU og blandt andet for- sker i frivillighed.

FAKTA

KLUMMEPANELET

6 x 50mm

Vi er her for nordjyderne

e-avis

Start dagen med NORDJYSKE Stiftstidende

nordjyskemedier.dk

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

I opgørelser af forskning og udviklingsarbejde opdeles den offentlige sektor i henhold til OECD’s vejledning i tre hovedsektorer; Højere læreanstalter, Øvrige offentlige sektor samt

I projektet har vi med andre ord fokuseret på samskabelse mellem den offentlige sektor og frivillige aktører og organisationer og kun i situationer, hvor der ikke indgår

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Det er således samlet set tydeligt, at der er tale om relativt lempelige krav, som ikke tager højde for tiltag med relativt lang levetid og tilbagebetalingstid (som

Boken inleder med ett teoretiskt kapitel “Livslang læring, sosial læring og museet som ramme for formell, uformell og ikke-formell læring” av Lasse Sonne och Vibeke Kieding

der må tillades lavere stykavancer i store bebyggelser med plads til flere apoteker af en størrelse, hvor de gennemsnitlige omkostninger er minimeret, end i tyndere befolkede

Dermed bliver BA’s rolle ikke alene at skabe sin egen identitet, men gennem bearbejdelsen af sin identitet at deltage i en politisk forhandling af forventninger til

I august- notatet fra 2006 blev der peget på i alt seks områder, som skulle prioriteres: ”Klar besked om resultater og service, fokus på kvalitet gennem åbenhed og

Skabelsen af det føromtalte øjebliksbillede vil i nogen grad indeholde diskussioner om udviklingen i den offentlige styringsmæssige kontekst, strategiske tilgang, og

Rapporten tager udgangspunkt i effekter af robotstøvsugning indhøstet i en række pilotforsøg i kommunerne og perspektiverer disse erfaringer til den samlede

I forhold til OPP er den statslige regulering også fokuseret på både at skabe viden og konkrete værktøjer, men det er ikke lykkedes at producere mange konkrete erfaringer med


 Undersøgelsesdesign
 i
 den
 danske
 undersøgelse
 er
 som
 tidligere
 nævnt
 identisk
 med
 design
 af
 tidligere
 gennemført
 undersøgelse
 i


Resultatet blev et procesdiagram med i alt 28 trin som skulle hjælpe offentlige organisationer til at formulerer og omsætte incitamentsbaserede kontrakter (se Bilag II) Der

Man forestiller sig, at gæsten har det avancerede IT-system med de forskellige teknologier til at påvirke sanserne hjemme hos sig selv, og at der på besøgsstedet er en form

Hvis man blot overfører disse begreber til den offentlige sektor bliver det problematisk fra et demokratisk perspektiv, da de definerer innovation, som noget, der gør en

I projektet har vi med andre ord fokuseret på samskabelse mellem den offentlige sektor og frivillige aktører og organisationer og kun i situationer, hvor der ikke indgår

Frivillige peer-to-peer-fællesskaber mellem mennesker, der er eller har været udsatte og sårbare kan skabe værdi for både frivillige for eninger, offentlige organisationer

– Jeg er tilhænger af, at vi i den offentlige sektor i højere grad kan vende os mod det frivillige arbejde og beder om hjælp til de opgaver, vi af forskellige årsager ikke selv

2. For det andet er der nonprofit-kriteriet. Det er ofte vanskeligt at trække en klar grænse mellem nonprofit- og for-profitorganisationer. På den ene side vil organisationer, der

For at sikre, at der bliver skabt så gode resultater for borgerne som muligt inden for de bud- getmæssige rammer, er det derfor vigtigt, at krav om høj produktivitet og

fungerer Livsførelseslisten som en handleplan for den enkelte unge. I metodeafprøvningen har der været lidt blandede erfaringer med Livsførelseslisten som redskab. Alle har

Metoden er oprindeligt udviklet i Ishøj Kommune på baggrund af andre projekterfaringer med målgruppen, samt kommunens bande-exit-program. Metoden er udvalgt af Socialstyrelsen som

besvigelsestrekanten ikke alene belyser hændelsesforløbet, men tilmed giver institutioner indsigt i potentielle risikofyldte områder, såfremt besvigelsen kan kopieres til deres