• Ingen resultater fundet

Den korte sommer

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Den korte sommer"

Copied!
5
0
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

Den korte sommer 1

af Dagligdag i Danmark, Malin Lindgren

2 3

Det var den sommer, man igen kunne have tillid1 til livet. Da glæden 4

eksploderede, og ingen ord var for store.

5

Sådan bliver det aldrig mere maj i Danmark. Efter os kommer ingen til at 6

opleve noget lignende. Heldigvis - og desværre, for hvem kan i dag tro på 7

en retfærdig2 sejr eller en ny start i tilværelsen3? Og derfor vil vore børn 8

heller aldrig som vi opleve at få et klem om hjertet 4ved synet af Dannebrog 9

mod en blå sommer-himmel og de levende lys i vindueskarmene 4. maj om 10

aftenen.

11

»Aldrig mere en 9. april,« sagde politikerne, der havde fået ventepenge5 i 12

22 måneder og nu uden alt for megen selvkritik skyndte sig tilbage til 13

Folketingets pladser efter 5 års tysk besættelse6. 14

»Aldrig mere en 5. maj« siger alle vi, der oplevede den utrolige aften, da 15

den danske speaker på BBC afbrød sig selv i den almindelige 16

nyhedsoplæsning for at bringe en »vigtig meddelelse«: I dette øjeblik 17

meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, 18

Nordvesttyskland og Danmark har overgivet7 sig. Her er London . . . vi 19

gentager: Montgomery har oplyst ...

20

Klokken var 20:34.

21

Aldrig før i danmarkshistorien har et enkelt menneske med så få ord sat et 22

helt folk i bevægelse. Undertrykte8 følelser, en høj rus9 og en helt igennem 23

civil besættelse slog bunden ud af den danske hverdag. Og den, der ikke 24

24

1 confidence

2 fair

3 life, existence

4 ’a pinch about the heart’ = beeing touched/moved

5 waiting fee, parliament had been on paid holyday for 2 years

6 occupation

7 surrendered

8 suppressed

9 a ’high’ - like the effect of alcohol etc.

(2)

havde lyttet med på den svenske eller engelske radioavis, fik besked på 1

sekundet: Vinduer blev slået op og genboer10, der måske før kun havde 2

nikket 11i forbifarten, faldt hinanden om halsen og styrtede hånd i hånd ned 3

på gaden, ud på villavejene. Så megen glæde kunne ingen klare alene.

4

Erindringen12 har vi gemt i billederne fra Rådhuspladsen sort af mennesker, 5

af parret, der løber med et udfoldet dannebrogsflag mellem sig, af 6

sporvogne med jublende13 mennesker på taget og mørklægningsgardiner14, 7

der rives ned og smides ud ad vinduet. På landet var der ingen 8

pressefotografer til at fastholde de første timer. Men vi, der oplevede 9

befrielsen15 på landet, var vores egne kameraer. Hver eneste dansker har sit 10

befrielsesbillede.

11

Mit ser sådan ud: Vognmandens kone, der kommer løbende på en måde, 12

som for os børn normalt betød, at hun enten havde set os stjæle blommer 13

eller havde opdaget drengenes slangebøsser16. Nu omfavnede hun os, som 14

om hun elskede os, og råbte: »Danmark er frit!«

15

Far og mor fik nyheden næsten samtidig på deres aftentur, da en cyklist 16

overhalede dem i fuld fart og råbte: »Danmark er frit«, og da de kom ud af 17

skoven, blev flaget hejst ved skovfogedhuset17, og far slog armene om 18

skovfogedens kone og kyssede hende.

19

Alt var i orden og kaos18 på samme tid. Karlene på gården slog tamtam19 på 20

mælkespandene, naboer bragte os champagne, der efter min mening ikke 21

smagte nær så godt som den erstatnings20 -vermouth, vi kendte.

22 23

23

10 neighbour across the street

11 nodded

12 the memory

13 jubilant, full of joy

14 blinds, designed to make it difficult to bomb the cities from the air

15 the liberation

16 slingshot

17 the rangers house

18 chaos

19 tom-tom

20 substitute-

(3)

En dreng i trøjen21 1

Min lillesøster og jeg brugte befrielsesdagene til oplevelser. Vi cyklede til 2

Helsingør flere gange om dagen og fik hurtigt fri passage gennem 3

vejspærringerne22 ved foden af Hestens bakke. Vagterne23 kendte os, men vi 4

følte alligevel hver gang det kolde gys i nakken, for oppe ved Klostermose 5

lå vognmand Sejr og pegede derned med sin maskinpistol. Man var på vagt, 6

så ingen hipomand24 eller stikker skulle slippe ud af byen. Sejr, der plejede 7

at køre os til afdansningsbal25 i sin bus, var nu pludselig blevet en helt med 8

stålhjelm og frihedskæmperarmbind26, lige som nogle af skolens lærere, 9

huslægen og min gudmor.

10

De havde været frihedskæmpere og kunne nu fortælle om sabotage, 11

jøde27transporter, hemmelige trykkerier, alt det, vi ikke havde hørt en lyd 12

om før, fordi »små krukker også har ører28«.

13

Ved havnen stod en ung, forvirret tysk soldat ved sin antiluftskytspost29 og 14

ventede på at blive afløst30. Han var blevet glemt og efterladt i det kogende, 15

begejstrede hav af danskere. Ingen ænsede31 ham. Han var højst 18 år, 16

grædefærdig og ganske enkelt skidebange.

17

Jeg husker hans ansigt helt tydeligt, måske fordi den næsten jævnaldrende32 18

tyske drengesoldat gav mig det første indtryk af krigens meningsløse 19

elendighed, midt i stemningen af jubel, frygt og barbarisk hævnfølelse33. 20

Lastbilerne med de bevæbnede frihedskæmpere kørte gennem byen med 21

hornet i bund.

22 22

21 sweater, here: in the uniform

22 road blocks, checkpoints

23 the guards

24 police corps of danes helping the germans

25 end-of-season-dance

26 freedom fighter amlet

27 jew. (helping the jews to escape)

28 small jar have ears as well (about children)

29 anti aircraft post

30 replaced

31 paid attention

32 of the same age

33 lust for revenge

(4)

På ladet stod arresterede danske landsforrædere34. Nazister, værnemagere 1

og tyskerpiger med armene højt løftet over hovedet ynkeligt svajende, når 2

det gik med fuld fart om hjørnerne. »Svin,« råbte tilskuerne, og drengene 3

piftede i fingrene og spyttede langt efter vognene.

4

Arrestationerne var planlagt af Frihedsrådet de sidste måneder før den tyske 5

kapitulation - som forberedelse til straf, men også som beskyttelse. Man 6

ville undgå selvtægt35. 7

Men det vidste de fleste af os ikke noget om, mens byens værnemagere, 8

kendte nazister og feltmadrasser36 blev kørt op foran domhuset. Pigerne var 9

de små fisk, de store var ikke så lette at fange. De var ikke nazister, men 10

først og fremmest romantiske, naive og måske ensomme.

11

Da vi så moderen til en klassekammerat på vognen, forstod vi ikke et ord.

12

Vi havde aldrig set en tysk soldat hjemme hos dem. Først længe efter faldt 13

mønsteret på plads. Hun var alene, lidt handicappet af en hofteskade37, og 14

hvad sker så, hvis nogen pludselig viser én opmærksomhed38? Den 15

midaldrende kasserer fra posthuset måtte også turen gennem byen, det 16

krævede den lokale retfærdighed. Selvom hun faktisk ikke gik med tyskere, 17

men kun med én bestemt tysker, som var blevet den glemte 18

gammeljomfrus39 første kærlighed. »Jeg gør det aldrig mere,« sagde den 19

unge frihedskæmper, der var med til at hente hende. »Da hun grædende 20

spurgte, om hun mon måtte tage sine skiftesko med, var det mig, der følte 21

mig som det dumme svin.«

22

Han kom ikke til at gøre det mere, for den 13. maj kom politiet tilbage og 23

overtog arrestationerne og opsynet med fangerne. Men da havde vi andre 24

hovedet fuldt af nye indtryk. Den store verden var kommet til Danmark.

25

25

34 traitors

35 to take the law into own hands, lynch

36 ’field mattress’ - prostitutes

37 hip injury

38 attention

39 ’old virgin’ - old maid, spinster

(5)

1

Hævnens time. I de første dage efter befrielsen hentede modstandsbevægelsen

2

40.000 danskere mistænkt for landsforræderi. Ca. 15.000 blev fængslet, deraf fik

3

de 14.000 kortere eller længere frihedsstraffe.

4 5 6

7

Jublende mennesker på taget af en københavnsk sporvogn den 4. maj om

8

aftenen.

9

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Folketingets pladser efter 5 års tysk besættelse 6.. maj« siger alle vi, der oplevede den utrolige aften, da

Aktivister rundt i ver- den håbede, at Rio+20 ville sætte klare mål for fødevaresikkerhed, vand og energi, men slutdokumen- tet havde trods sine 23.940 ord ikke meget konkret bag

• 23 kommuner på socialområdet bruger samme lokationsnummer og IT-fagsystem som på myndighedsniveau (kommuner hvor social- og sundhedsområdet er ‘sammenlagt’). – RN: 5, RM:

 71 % af de 15-64-årige var enten indendørs altid eller ofte eller brugte mindst ét af Sol- kampagnens solråd (skygge, solhat, dækkende tøj, solcreme) altid eller ofte midt

Af informanternes fortællinger om deres arbejdsliv kan vi se, at de vilkår den døvblindblevne arbejder på ikke umiddelbart har at gøre med, om han eller hun har arbejde

Viser andelen af lægehuse, der var aktive med diabetesplaner (dvs. oprettede én eller flere planer) i den pågældende måned... Andel læger aktive

Eksisterende MedCom standarder mellem somatik, psykiatri og social område. Dialog mellem somatik, psykiatri og social området - forebyggelse, rehabilitering, behandling

Tidligere har forskere foreslået, at hukommelse kunne være tæt sammenkædet med perception, eller den måde vi oplever verden på – måske endda til den eks- trem at hukommelse

I udforskningen af erfaringerne bruger skuespillerne deres sanseapparat - de ser, hvad hinanden gør, de hører, hvad der bliver sagt, de mærker, hvordan det bliver sagt - og

rejer familier ekspeditioner.. Delprøven uden hjælpemidler Kl. a) Bestem det interval for den afsatte mængde, hvor virksomheden opnår et positivt dækningsbidrag.. a)

Prøvens varighed er 5 timer. Af opgaverne 8A og 8B må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis begge opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af opgave 8A. I prøvens første

C. Jensen havde stor Interesse for Thomsens Forslag, saa meget mere som det kom fra en Redaktør af en Amtsaarbog. Det var noget, som kunde binde Fællesforeningen

Foreningens Formaal er: T il Fremme af dansk historisk Forskning og til Udbredelse af historisk Interesse at arbejde for Samvirken mellem de Foreninger og

Den 5. maj 1994 kunne Dansk Idrætshisto- risk Forening Krop og kultur fejre sit 10 års jubilæum. Ti år er måske ikke så meget, men nok til at standse op og tænke efter hvad der

• Forward Capacity Allocation (FCA), herunder status for ikrafttræden af FCA, opdatering af HAR reglerne (harmonised allocation rules) samt status for

Spanierne skulle saamændgaa i Lære i den lille Teltcirkus i Pantheonsgade og der lære, hvorledes man godvillig bringer en Tyr til en bedre Forstaaelse af højere

Man kan godt være kommet sig, selvom man fortsat har visse symptomer eller andre van- skeligheder, hvis disse ikke længere forhindrer én i at leve et liv, som man

Yderligere skal vi sikre, at transparensen i det nordiske marked ikke forringes som en konsekvens af mange overlappende krav fra forskellige forordninger og flere NEMO’er...

’) Jfr.. Aften og krævede for hans Pibe og hans Kande. Han giver ham så først Piben og siger: „Ja, nu i Morgen Aften skal du få din Kande“. Anden Dagen kommer han den fuld

1 Medical Department, Viborg Regional Hospital, DK-8800 Viborg, Denmark, 2 Service d’Hépatogastroentérologie, CHU de Bicêtre, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Université

Rapporten bygger på data fra en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse foretaget af analysebu- reauet Epinion i september/oktober 2017. Data er indsamlet via kvoter, der sikrer,

%) mener ikke, at det at være meget solbrændt sender nogen signaler. Kvinder mener i højere grad end mænd, at solbrændt hud fortæller noget om folks udseende. Især de

Mere end hver femte (22 %) af danskerne blev solskoldet i den danske sommer i 2014. Der var flere unge end ældre, som blev solskoldet. Det vil sige, at der er 27 % færre danskere,