• Ingen resultater fundet

Leder - før, nu og fremtiden

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Leder - før, nu og fremtiden"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Perspektiv nr. 10, 2006

3 Leder – Geodata – før, nu og fremtiden

Henning Sten Hansen, Aalborg Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser.

færre redaktionelle medar- bejdere, idet vi har udvidet redaktionen med en repræ- sentant fra den kommuna- le verden. Det er vores håb, at dette kan bidrage til fle- re artikler fra denne sektor, der må forventes at få øget betydning for den samlede geodatasektor, når amternes nedlægges og de nye større kommuner for alvor starter op fra 1. januar 2007. Udover kommunalreformen og over- gangen til digital forvaltning er der yderligere iværksat en række initiativer – såvel nationalt som internationalt - der vil få stor betydning for geodatasektoren i de kom- mende år. Vi har derfor valgt at markere jubilæet med en samling artikler, der adresse- rer fortiden, nutiden og den nære fremtid.

Perspektiv nummer 10 indle- des med en engelsksproget artikel af Jack Dangermond, der som ejer af og direk- tør for ESRI er en af de mest betydningsfulde personlighe- der indenfor GIS-verdenen.

Han giver sit bud på udviklin- gen i de kommende år. Der- på følger en artikel af pro- fessor emritus Ole Jacobi, som igennem et langt liv med geografisk information, har fulgt udviklingen tæt. Han beskriver hvorledes det hele begyndte med simple compu- tere, hvor brugen selv skul- le programmere alt fra bun- den. Det var måske spæn- dende, men næppe effek- tivt. Den tidlige fase var præ-

get af entusiastiske personer, der arbejde med information inden for deres eget snævre felt, uden nævneværdig kon- takt med det omgivende sam- fund. Sådan fortsatte udvik- lingen frem til omkring årtu- sindeskiftet, hvor geografisk information kom ud af isolati- onen, og med startskuddet til INSPIRE i 2001 kom geogra- fisk information endog på den politiske dagsorden.

Internationalt var geogra- fisk information dog kommet på den politiske dagsorden qua Verdenstopmødet i Rio de Janeiro i 1992, hvor man satte startskuddet til SDI – Spatial Data Infrastructures.

Hanne Brande-Lavridsen og Bent Hulegaard Jensen sæt- ter i deres artikel fokus på en dansk defineret infrastruktur for geografisk information, og konkluderer, at man ikke i Danmark har en officiel SDI.

Forfatterne fremfører Nor- ge som eksempel, hvor den norske rigsdag har vedta- get en norsk infrastruktur for geografisk information. Man skal imidlertid ikke overvur- dere betydningen af en offi- cielt besluttet GI-infrastrktur.

Det vigtigste er, at kompo- nenterne i en SDI er til stede, og i denne henseende er vi på ingen måde tilbagestående – snarere tværtimod.

Den forstærkede danske fokus på GI-infrastrukturer skyldes langt hen ad vejen, at INSPIRE-direktivet står foran sin endelige vedtagel- Det er ikke sjældent, at man

hører udtryk som bladdød og krise for den skrevne pres- se. Internettet trænger sig på som en vigtig aktør i informa- tionssamfundet. Der er der- for al mulig grund til at mar- kere selv et mindre jubilæ- um for den skrevne presse, og på redaktionen vil vi der- for ikke undlade at gøre vores læsere opmærksomme på, at nærværende nummer af Per- spektiv er det tiende i ræk- ken! Det er vores klare opfat- telse, at Perspektiv er blevet en etableret bestanddel af det danske mediebillede, når det gælder geografisk informati- on og hermed relateret tek- nologi, men på trods heraf er det til tider hårdt arbejde at få et nyt nummer på gaden.

Der er stor velvilje til at skrive i bladet, men vi må erkende, at alle har en travl hverdag – og den lovede artikel til Per- spektiv har ikke altid første prioritet. Dette betyder ofte, at artiklerne bliver forsinkede fra forfatternes side, og den afsluttende proces kan der- for ofte blive lidt hektisk. For- fatterne har dog generel stor forståelse for redaktionens vilkår, og jeg vil gerne benyt- te lejligheden til at takke alle forfattere til de første ti num- re. Samtid vil jeg rette en tak til Geoforums sekretariat for en stor indsats med opsæt- ning af bladet, tilvejebringel- se af annoncer etc.

Redaktionen er dog fuld af optimisme og går imod den generelle tendens til stadig

(2)

Perspektiv nr. 10, 2006

4

se, og Jes Ryttersgaard, som er min kollega i EU INSPIRE- ekspertgruppen, beskriver den seneste udvikling i rela- tion til INSPIRE – såvel natio- nalt som internationalt. Efter- året 2006 bliver knald eller fald for INSPIRE – enten bli- ver Direktivet vedtaget – eller også må man erkende, at det ikke var muligt at skabe enig- hed om en infrastruktur for geografisk information i Euro- pa i denne omgang. Jeg er trods alt optimist, og ønsker det finske formandskab held og lykke med at få Direktivet vedtaget. Mange europæi- ske land handler næsten som om INSPIRE-direktivet alle- rede var vedtaget og disku- terer basisdata, referencesy- stemer og geo-portaler. Man- ge lande – herunder Danmark - har således allerede indført ETRS-89 som officielt refe- rencesystem.

Som nævnt indlednings- vis befinder vi os netop nu i den afgørende fase af af den igangværende kommunalre- form, som rejser en række spørgsmål, der knytter sig til geografisk information. Hvor- dan sikres amternes data – primært indenfor plan- og miljøområdet, og hvorledes integreres data og systemer imellem kommuner, der skal sammenlægges fra 1. januar 2007. De nye og større kom- muner får samtidig forøget opgaveporteføljen, der stil- ler krav til kommunerne på GI-området. Inge Flensted og

Per Boesen beskriver nogle af disse forhold i deres arti- kel og argumenterer for nød- vendigheden af den geografi- ske dimension i den kommu- nale opgavevaretagelse ved indgangen til den nye kom- munale virkelighed.

Basisdata er en vigtig kom- ponent i ethvert SDI, og vel- etablerede referencedata er af fundamental betydning. Et kvadratnet – eller grid – er et glimrende eksempel på refe- rencedata., og for få år siden besluttede en mindre gruppe med interesse og ekspertise indenfor området at define- re at dansk kvadratnet. Det blev hurtig en de facto stan- dard og bidrag til en høj grad af interoperabilitet imellem forskellige brugere af kva- dratnettet. Tidligere anvend- te hver institution og firma sit eget selvdefinerede kvadrat- net. Hans Ravnkær Larsen og Erik Sommer beskriver i deres artikel kvadratnet- tets udvikling og illustrerer brugen heraf med en række eksempler. Parallelt hermed er der i INSPIRE regi define- ret et europæisk kvadratnet – EuroGrid – som minder om det danske kvadratnet, men de to net er ikke sammenfal- dende. Jeg tror vi må væn- ne os til at arbejde med beg- ge systemer afhængig af den aktuelle anvendelse.

De to sidste artikler hand- ler om brugen af geogra- fisk information til analyse og

modellering indenfor plan- og miljøområdet. Først fortæl- ler Hans Skov-Petersen om et projekt, hvor han ved hjælp af avanceret netværksanaly- se har beregnet gennemsnit- lige transporttider forskellige steder i landet. Umiddelbart virker det måske lidt kunstigt at foretage beregninger af denne type, men ikke desto mindre, anvendes indikatorer af denne type til beregning af udligning imellem kommuner samt tilskud til kommuner.

Derpå beskriver Ole Hjorth Caspersen og Esbern Holmes om et projekt, hvor de sæt- ter Storkøbenhavns grøn- ne struktur – fingerplanen – i et internationalt perspektiv.

København sammenlignes med en række andre stor- byer i Europa ved hjælp af MOLAND-modellen.

Redaktionen håber, at ind- holdet af jubilæumsnumme- ret kan inspirere læserne og bidrage til at kvalificere debat- ten vedrørende GI blandt Geoforums medlemmer. Den nye styrkede redaktion ser frem til et fortsat hårdt men udfordrende arbejde med de næste 10 numre af Perspek- tiv. Vi vil afslutningsvis som altid opfordre læserne til at komme med forslag til tema- er eller artikler. På redaktio- nen overvejer pt. Temanum- re om miljø & sundhed samt standardisering.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Deres even- tuelle genindlæggelser blev registreret, og alle der mindst én gang før 1991 havde fået diagnosen skizofreni, 24 mænd og 13 kvinder udgjorde under-

Der blev imidlertid også lavet brød af korn på Island, og specielt fladbrød er stadigvæk meget udbredt på øen. Her er vist den grove type med både rug og kommen fra en egn

Enkeltmedlemmer og grupper i organisationen stiller også spørgsmål for at få svar på spørgsmål som: Hvad sker der med mig, hvad vil lederen, kunne man ikke gøre noget.. 6

Da stillingen aldrig blev færdigbygget, bør en egentlig restaurering ikke finde sted?. Det ufærdige bygningsværk og

Implementeringen af INSPIRE gennem den danske lov om infrastruktur for geografisk information vil uden tvivl forberede denne situation og fremme anvendelsen af geo- data som

en geografisk analyse af en praktisk pro- blemstilling. I relation hertil arbejdes med emnerne datafangst og validering af data samt redigering og vedligehold af data i et

Ende- lig er digital forvaltning ble- vet en hovedhjørnesten i den offentlige administration (se Geoforum Perspektiv num- mer 6), og i denne forbindel- se spiller

Hvor lang tid, der skal gå fra en standard har nået til IS-stadiet til en revisi- on påbegyndes, er der ingen erfaring for i TC211 endnu, da det kun er nogle få standarder,