• Ingen resultater fundet

Digitaliseret af | Digitised by

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Digitaliseret af | Digitised by"

Copied!
43
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): af en kjærlig Moder og Børneven.

Titel | Title: Alle Smaapigers Kogebog, indeholdende alle

mulige Retter til Dukkeselskaber og lege "kom Fremmede" : Tillaves i Kjøkkentøi eller i et Dukkekjøkken : En morende Tidsfordriv for dannede Smaapiger fra 6 til 12 Aar

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kjøbenhavn : V. Pio, 1871 Fysiske størrelse | Physical extent: 29 s.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.

(2)

O L I ' L Q I , . L I L l l O I L L 1 7 , - Z 6 6 , - s O

^.116 ZM3,Lx1§6H7L L v § 6 d O § , 1 6 7 1

(3)

130021512381

________________________ /

(4)
(5)
(6)

København. — V. P i o s Forlag.

>

Alle Smaapigers

(7)
(8)

Alle Smaapigers

indeholdende alle mulige R etter

til Dukkeselstaber og lege „kom Fremmede".

T illaves i Kjvkkentvi eller i et

Dukkekjokken.

En morende T idsfordriv Hor dannede S m aap ig er fra 6 til 12 A ar,

af

en kjcerlig Moder og Bsrneven.

Rjsbechlllm.

Boghandler V. Pio'« Forlag.

Sally B. Salomons Trvk.

1871.

(9)
(10)

Fritiden.

M-om, lad os lege og more os godt, Alting er her tilrede;

N aar vi saa Alle iagttage blot:

In g e n Trcette og Vrede;

T h i ellers vil M oder skille os ad,

O g hvad skal vi saa med P o tte og F a d ?

(11)
(12)

Fortale.

h e n sig te n med denne lille Kogebog e r. at skaffe alle dannede S m aapiger en behagelig Fornsielse og plante S p ire n hos dem til Huuslighed.

In g en tin g morer dog P ig eb srn saa meget, som at lave M a d . O g enhver lille P ige har gjerne en S a m lin g af K jedler, Kasseroller, P o tter og Fade; Nogle have ogsaa et lille Kom fur. N a ar B srnene strap faae dette i deres Varetcegt, med Paalceg om, selv at holde det reent, have de heri en D a g s Fornsielse og en F rem tids

(13)

6

N ytte ved fra S m a a af at voennes til Reenlighed og O rd en .

F o r nu ogsaa at give dem S m a g for M a d ­ lavningen meddeles her Opskriften paa alle i det daglige Liv forefaldende M iddagsretter af Jngredientser, der naturligviis passe for B arn et, men som dog give dem det rette Indblik i Koge­

kunsten og S a n d s for, i rette T id at indsamle Fodevarerne.

T il SmaapLgerne.

N a a r m an leger Middagsselskab eller S lig t, er der ingen T in g , der overgaaer den Fornoielse, som naar Boxne deeltage i S p iisn in g en ; derfor m aa m an i Scerdeleshed lcegge V ind paa Reenlighed, saavel med Hensyn til Karrene som til B ehandlingsm aaden. F o r m an be­

gynder at lege, m aa m an see ester, at Karrene

(14)

7

ikke ere flovede, vaske sine Hcender og saa lidt som m uligt bruge disse til at tage paa M aden med, og for at m an ved en saadan Leilighed ikke stal mangle N oget, stal m an altid vcere artig, saa er Enhver villig til i Legetiden at staae bi med R aad og D aad .

(15)
(16)

Register.

1. Kjpdsuppe med Lusvigs Boller.

2. Saras Suppe.

3. Trines Suppe.

4. Louises Grpd.

5. Georgs Kaal.

6. Sylvias Kaal.

7. Annettes Grpd.

8. Roses Erter.

9. Bines Steg.

10. Karens Steg.

11. Rudolfs Gemyse.

12. Peters Salat.

13. Carolines Toerte.

14. Lottes Budding.

15. Erust's Kompot.

16. Sophies Marmelade.

(17)

17. Mines Kage.

18. Juttas Budding.

19. Marias Ragout.

20. Sines Salat.

21. Theodors Boller.

22. Sibbons Kage.

23. Jettes Budding.

24. Stines Fisk.

25. Carls Kage.

26. Frederiks Brdd.

27. Vilhelms Punsch.

28. Julies Viin.

29. Annas Keks.

30. Thereses Borddoekning.

(18)

I. Kjodsuppe med Ludvigs Boller.

D u fanger en S p u rv (som nemt skeer med en P in d , hvorpaa D u har sm urt Fugleliim ), lader P igen tage Livet af den og dypper den i kogt V an d , da kan D u let pille alle Fjedrene reenligt af; nn skcerer D n den op bag i, ligesom D u seer de Vopne gjvre ved G aasen, og tager saa alle Indvoldene ud; Pigen siger D ig nok, hvad der er H jerte og Kro, thi de to D ele m aa D u ikke kaste vcek. M en naar D u har vaflet S p u rv en i flere B and, lcegger D n dem ind igjen, ester at have viklet Persille om dem. T a g nu saameget

(19)

12

V and, som D u vil have S u p p e, men ikke mere end to K opper, lceg nu S p u rv en deri, og scet det over at koge. Af en lille G ulerod flcerer D u nu ganske tynde, korte Stykker og kommer dem i , n aar Fuglen har kogt et Q v a rte er; et P a r K orn S a l t m aa D u ogsaa komme i.

B ollerne laves saaledes: S to d en Tvebak, kom lidt ZEggehvide derpaa, lidt Sukker og en lille S m u le M eel, ro r det A lt sammen, og naar D u seer, at S p u rv en er m or, tager D u den op og stikker Bollerne paa med en Theefkee.

S u p p en anretter D u uu i T errinen, S p u r ­ ven paa et F ad , og pynter det med lidt Persille­

blade omkring K anten.

2. Saras Suppe.

D u beder M oder om en god Theeskeefuld K artoffelm eel, en Skive Franskbrod og lidt

(20)

13

S y lte to i; nu kan D u tage to Kopper V and i en P o tte, der er saa stor, at der kunde gaae 3 Kopper i , ror saa Kartoffelmelet ud med koldt V a n d , men veer forsigtig, at det ikke klumper.

N a ar V andet koger, hcelder D u Joevningen i, men vedbliver at rore, thi ellers klumper det.

S a a sn a rt det igjen begynder at koge, kommer D u S yltetoiet i , og D u har en yndig sod S uppe. Franfkbrodet fkceres i smaa Toerninger og spises til.

3 Trines Suppe.

I 2 Pcegle Moelk kommer D u 2 Theefkee- fulde S ag o g ry n ; naar Mcelken koger under en bestandig O m rs re n , til det er saa joevnt som Voelling, saa er det soerdigt. N u retter D u an og drysser lidt stsdt Kaneel og Sukker Paa. D u kan troe, at den smager deiligt.

(21)

14

/i. Lorrises Grod.

N a ar D u om M iddagen spiser Sagosuppe, kau D u bede M oder om at give D ig en T a l ­ lerkenfuld og lidt S y lte to i; ror saa S yltetoiet i S u p p en , og kom den i D ine smaa Kopper, som D u forst dypper i koldt V and. N a ar de saa ere kolde, hcelder D u dem ud paa D in e Tallerke­

ner, da veed D u ikke andet, end at det er virkelig R odgrod, som m an laver om Som m eren. N u hoelder D u Mcelk herpaa, og A nretningen er scerdig.

S Georgs Kaal

D u stal hakke noget S y re , komme det i V and og lade det koge; nu kommer D u en Tvebak d eri, som D u i Forveien har stodt ganske fiint, om rorer det godt og kommer tilsidst lidt Sukker deri.

(22)

15

6. Sylvias Kaal.

D u kan tage to H aandfulde Sukkerærter med Boelgene paa og hakke, skjoenke kogt B and derpaa, og nu jcevner D u dem, naar D u har sat dem paa I ld e n , hvor de faae et godt Opkog, med lidt Hvedemeel, som D u har rvrt godt ud i lidt B and. T il S lu tn in g kommer D u en lille bitte S m u le Sukker deri, og R etten er fcerdig.

7 Nnnettes <Hrod.

N aar D u om M iddagen spiser ved de Vognes B o rd , skal D u gjemme alle de Svedske- og Kirsebcerstene, D u faaer; naar D u saa har mange, skal D u kncekke dem og hakke Kjoernerne fme; scet nu en lille K lat S m o r over Ild e n i en Kasserolle, ror saameget M eel deri, til det bliver en fast D eig, og lad den staae paa Ild e n under

(23)

16

varig O m ro re n , til den flipper Kasserollen as sig selv; da hcelder D u Mcelk paa, medens D u rorer, og vedbliver, til det er saa tyk en G rod, som D u vil have; nu kommer D u alle de hakkede Kjcerner deri, og naar D u anretter den, drysses den over med Vanillesukker, som D u kan kjobe for 2 S k.

8 Moses Grter.

D ette er en ra r og nem R et. T ag pillede G ro n -E rte r, sam t lidt Sukker, en B itte S m o r og faa D raab er V and, scet det paa til lidt Kog og moes det ud, da smager det og seer ud, lige­

som n aar D in M oder laver stuvede G ro n -E rte r.

S B ines S teg

N a a r D u beder D in M oder om en lille Skive fkoert K jsd, faaer D u det nok. Skeer det

(24)

17

saa atter i ganske smaa Skiver, bank det m ort med en Trcehammer og vend det om i lidt M eel; nu kommer D u lidt S m s r paa D in Stegepande, loegger Kjodet derpaa tilligemed ubetydeligt hakkede Log og faa K orn S a l t — forsi steger D u det paa den ene S id e , derpaa vender D u det, og n aar det er soerdigt, loegges det paa et F a d ; D u kommer nu lidt V and paa det Fede i P an d en , lader det koge et D ieblik sammen, og det bliver en kraftig lille S a u c e, saa D u faaer ZEre af D in Boeuf.

1V Karens Steg.

T ag , som til det Forrige, et Stykke skoert K jsd, skeer det i Skiver og hak det nu godt; der­

paa loegger D u dem paa en Tallerken, hvorpaa D u har udpidsket lidt M ggeblom m e, vend dem deri, og kom saa M eel paa begge S id e r. D u

Sm aapigers Kogebog. 2

(25)

18

steger dem blot i S m o r. N a ar D u kan faae et P a r kolde kogte Kartofler, kan D u flrcelle disse, flcere dem i smaa Stykker og brune dem med Kjodet paa Panden.

LI Rudolss Gemyse

T ag en lille Agurk, flrcel den og skoer den i ganske tynde Skiver, lceg saa et Lag deraf paa en Tallerken, kom derpaa en lille B itte S a l t ; til- sidst lcegger D u et Broet med en S trygebolt paa og lader det staae en halv T im e , da hcelder D u det Vaade fra, kommer Eddike og lidt Peber paa;

det er det, voxne Folk kalde A gurke-S alat.

12 Peders Salat.

Skeer kogte K artofler i Skiver, og lceg dem paa et F ad . N u koger D u lidt L sg , som D u

(26)

19

forst m aa hakke; naar det er kogt i lidt V and, kommer D u lidt S m s r og en ringe D raab e Eddike heri, rsre r det Hele om og hcelder det paa Kartosterne, som D u tilsidst drysser lidt hakket Persille paa til P y n t.

13 Carolines Tcerte.

T a g B lom m en af et ZEg og pidfk den i en Kop med 3 Theefkeefulde Sukker, til det er ganske hvidt, kom saa en lille H aandfuld hakkede M andler eller Kjcerner deri, ro r det atter godt om, og tag saa det H alve af W ggehviden, som pidfkes til stivt S kum og kommes i; sm sr nu D in lille F orm eller Kop med S m s r , hceld det deri, men lad den ikke blive for fuld, thi den hcever jig meget.

IL Lottes Budding

T ag Hviden af et ZEg og pidfk den til et

(27)

20

stivt S k u m , drys saa 3 Theeskeefulde stodt hvidt Sukker deri; uu smorer D u en Tallerken over med S m s r , scetter den ind i Kakkelovnsrummet, som m aa vcere godt varm t, og med en Skee stikker D u nn smaa B oller as dette paa Tallerke­

nen; de hceve sig da til smaa Buddinger.

1 3 G rrrsts K o m p o t

N a ar D u har et P a r ZEbler, skal D u fkoere dem i 4 Stykker, ester at D u har strcellet dem;

tag saa Kjcernehuset u d , og soet dem over Ild e n med ganske lidt V a n d ; lad dem nu koge, til D u seer dem flyde i S au ce, da kommer D u deri lidt (Lukker og lidt stodt K aneel, lader det atter faae et Opkog, og det er fcerdigt.

16 SophLes Marmelade

D u m aa til denne R et bede D in F ader om en Theeskeefuld V iin til hver Pcrre, D u vil lave

(28)

21

af; forst strceller D u Porren og tager Kjoerne- huset ud, hakker den strut og kommer dette i Vinen, tilligemed lidt V anille-Sukker; saa lader D u det koge, til det er ganske udkogt; derpaa kommer D u eu Theeskeefuld Sukker deri, lader det atter koge under O m ro riu g , da hoelder D u det op i et fladt F a d ; naar det er koldt, er det foerdigt.

Z7. M in e s Kage.

En stodt Tvebak rsres ud i lidt Moelk og Sukker, og lidt Kaneel kommes derpaa i en smurt F orm , og det bages temmelig langsomt i Kakkelovnen.

18 J u t t a s Budding.

N aar D in M oder laver Risengrod, stal D u bede om at faae lidt til D it lille Kjskken; heri rorer D u lidt M eel, kommer nogle Rosiner, som

(29)

22

D u har skaaret i Smaastykker, noget Sukker, lidt fiint hakket Citronskal og en M ggeblom m e; alt det reres godt om og kommes i F orm en, der naturligviis forst er sm urt med S m o r. D e t bages i en T im e.

IS M arias R agout

D u fkoerer et Franskbrod i smaa Stykker og la'gger det paa et dybt F a d ; nu river D u en lille Chocoladekage og kommer det i V an d ; dette lader D u koge, da tager D u en M ggeblom m e, so m D u harpidsket med lidt Sukker, rorer dengodt i Chocoladen og hcrlder detHele paa Frauskbrodet.

2V Stues S a la t

T a g en A nchiovis, lidt kogt K jod, en Skive Rodbede og, hvis D u kan faae det, en lille

(30)

23

Agurk, hak det ganske fiint, kom saa en lille Theeskeesuld Eddike og en ubetydelig S m u le stsdt Peber deri; da er det fcerdigt. D e t bruges til S m srre b rsd .

21. Theodors Boller.

S m e lt en K lat S m s r i en Kasserolle, rs r, som tidligere sagt, Hvedemeel deri, til D eigen slipper Kasserollen af sig selv (see A nnettes G rs d ), kom saa et M g i og r s r det godt om;

lad nu en Anden, medens D u rs re r, stjcenke kogt B and i, til det bliver som en almindelig D e ig , da kommer D u lidt stsdt Kardemomme og lidt Gjcer deri, celter det derpaa ud i M eel til en fast D eig, som D u med en Trcerulle kan rulle ganske tynd ud paa B ordet. D a tager D u et lille G la s eller en K o p , med dette stikker D u saamange Keks ud, som D u kan faae af D eigen.

(31)

24

N u scetter D u en P o tte paa Ild e n med S v in e ­ fedt og lader det smelte, til det koger, da kommer D u Keksene i , de Home sig da og blive til B o l­

ler; naar de ere gule, ere de fcerdige.

22 SLbbons Kage.

M eel, Moelk, et LEg, lidt stsdt K aneel, alt dette rores til en nogenlunde tynd D eig som en V elling; nu bager D u Pandekager deraf paa din lille Stegepande, hvorpaa D u forst kommer lidt S m o r, for D u kommer D eigen paa; enhver af disse Kager flimrer D u over med E rnst's Kom ­ pot, lcegger saa en ovenpaa igjen, fluorer atter Kom pot herpaa og vedbliver med dette, til D u har en hsi K age; da pynter D u den ovenpaa med Flodefkum, hvorpaa D u lcegger et P a r syltede Kirseboer i en S tjern e. Flødeskummet laves blot af raa Flode og lidt stodt hvidt S u k -

(32)

25

ker, og pidstes med et lille R iis eller en tynd S p a a n , til det er stivt.

2 8

. Jettes Budding.

Pidsk et JE g godt, bland det med sm aat- staareu Spegepolse eller kogt K jod, og kom det i en sm urt F o rm ; det er strap foerdigt.

22 Stines Fisk

D en D a g , din M oder koger K lipfist, stal D u bede om et lille Stykke til D in Foruoielse, naar den er kogt. D u piller forst Benene fra, hakker det meget fiint, med een eller to kogte Kartofler, og kommer nu saameget M eel iblandt det, som der kan ligge paa Spidsen as en Kniv, samt en lille S m u le hakket L og, lidt Peber og Sukker; kom nu et lille Stykke S m o r i P o tten , og,

(33)

26

n aar det er smeltet, kom saa A lting i, og rs r det godt om, speed det op med Mcelk og r s r i det, til det er som en tyk G rs d ; nu kommer D u lidt Korender i , som ere skyllede rene, da er det fcrrdigt.

23 Carls Kage

T o stodte Tvebakker, Hviden af et M g , lidt K ardem om m e, lidt smeltet S m s r og Sukker, alt dette rsre s tilsam m en; dog m aa iagttages, at H viden fsrst m aa vcere pidfket til et stivt S kum , derpaa kommes det i Form en og bages i et Q v a r- teer; den spises med lidt S y lte ts i.

26 Frederiks Brod

S iru p og M eel med lidt Kardemomme oeltes sammen til en stiv D eig, som m an med en Trcerulle udbreder paa B o rd et, saa tyk eller

(34)

27

tynd, m an efter eget Behag onfler; nu fljcerer man alleslags F igurer ud med en Kniv eller klipper med en S a x , loegger dem paa P a p ir og bager dem i Kakkelovnen.

27. Vilhelm s Punsch

I en lille Kop B and kommer D u S a fte n af en heel C itron, hakker en Fjerdedeel as S k a l­

len, V , Fjerdingspund hvidt S ukker, lidt heelt Kaneel, 2 — 3 N elliker, alt det koger D u i en Kasserolle; naar det er kogt, affies det og kom­

mes paa F laster: det er E xtrakt; naar D u nu stal drikke det, kommer D u lidt deraf i et G la s, og Resten varm t V an d , da er Punschen fcerdig, og faa er det akkurat ligesom de Voxne have det.

28 Ju lies VLLn

Saum eget V iin, som D u vil lave, m aa D u tage S a f t as Kirsebcer; knuus nu S ten en e, skod

(35)

28

Kjernerne og korn dem i S a fte n ; kom heri et G la s rigtig R odviin, 6 Nelliker, et Stykke K a­

neel; kom alt dette i en Flaske, og forsegl den godt, lad den staae i 8 D a g e, derpaa sies det as og kommes paa smaa bitte F laster, og V inen er foerdig.

2G. AZmas Keks.

M eel og lunken Moelk, samt lidt smeltet S m o r celtes til en stivD eig og udrulles paa B o r ­ det med en D eigrulle; med et Snapseglas ud­

stikker m an Kelsene og prikker dem med en Gaffel. D e bages torre i O vnen og spises med S m o r paa ril Thee.

3O. Thereses Bordderkning

N u er da M aden fcerdig, saa skulle vi dcekke B o rd et; forst lceggcr D u en S erviet p a a , det er

(36)

29

D ugen. B il D u nu have det rigtig n et, inaa D u somme smaa S e rv iette r, som klippes as hvidt S h irtin g ; Knive og Tallerkener veed D u jo, hvorledes de skulle stave, Glassene ved S id en deraf; pynt Fadene med K jodretter med P e r ­ sille, Kager og S lig t med udklippet P a p ir. D u maa have stsdt Sukker paa B ordet, ligesom Peber og S a l t , men lad endelig A lting vcere reent, blankt og tort.

M o rer Eder nu godt, kjcere B o rn , og vel­

bekomme, naar I have spiist!

(37)
(38)

Hos Boghandler V.Pio, SkindergadeNr.24, Kjpbenhavn, er udkommet:

Billed-Lotterispil,

med 96 Billeder paa Pap og 12 Sedler i Wste.

Priis 64 Sk.

Bogstav-Spil,

i LEste. P riis 32 Sk.

Abe-Spil,

med 2 Tcerninger. Priis 24 Sk.

12 Haandskyggebilleder.

P riis 8 Sk.

12 Skyggebilleder.

Priis 8 Sk.

A B C ,

den gamle, med 26 Billeder, 8 Sk. Med kol. Billeder, 12 Sk.

Fem Eventyr,

bearbeidede af F ra n ts Hoffmann. D en lille Npdhcette. — Astepot. — D en bestpvlede Kat. — Tommeliden. — Rolf

Blaastjceg, med 8 kol. Billeder, i Papbind, 48 Sk.

En lille Drengs Historie.

Fpr 48 Sk., nu 24 Sk.

Bungener, Hvad Juletrceet fortcrller.

Fpr 36 Sk^ nu 16 Sk.

(39)

Brevbog for Bsrn,

Anviisning til at skrive Lykønskninger, Taksigelser osv.

Fyr 24 Sk., nu 16 Sk.

Billedmanden,

en Morskabsbog for Byrn, med mange store kok. Billeder..:

Fyr 1 Rdl. 24 Sk., nu 64 Sk.

Hoffmann, Fire Fortællinger,

oversatte af F . L. M ynster, eleg. indbunden.

Fyr 1 Rdl. 76 Sk., nu 1 Rdl.

4 8 Fortællinger, Sagn og Eventyr,

indsamlede i Slagelse-Egnen. Anden Udgave.

Fyr 32 Sk., nu 16 Sk.

Eventyret om den stolte Karen.

4 Sk.

Hvormed sial jeg more mig?

eller en S am lin g Lege og Beskjceftigelser for B yrn og unge Z Mennesker. Med 70 forklarende Trcesnit. J n d b . 60 S k ..

21 udvalgte Eventyr af Grimm,

i smukt Papbind. 28 Sk.

Naturhistorie paa Vers,

med 93 lithographerede Billeder. En Nytaarsgave for ^ flittige Byrn. Fyr 8 Mk., nu 3 Mk.

(40)
(41)
(42)
(43)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at