• Ingen resultater fundet

F o r e n in g e n D a n s k e S l æ g t s f o r s k e r e : w w w . s la e g t o g d a t a . d k

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "F o r e n in g e n D a n s k e S l æ g t s f o r s k e r e : w w w . s la e g t o g d a t a . d k"

Copied!
245
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

D e t t e v æ r k e r d o w n lo a d e t fr a S læ g t s f o r s k e r n e s B ib lio t e k

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

S læ g t s f o r s k e r n e s B ib lio t e k d r iv e s a f f o r e n in g e n D a n s k e S læ g t s f o r s k e r e . D e t e r e t s p e c ia l- b ib lio t e k m e d v æ r k e r , d e r e r e n d e l a f v o r e s f æ lle s k u lt u r a r v , b la n d t a n d e t o m f a t t e n d e s læ g t s - , lo k a l- o g p e r s o n a lh is t o r ie .

S læ g t s f o r s k e r n e s B ib lio t e k : h t t p : / / b ib lio t e k . d is - d a n m a r k . d k

F o r e n in g e n D a n s k e S l æ g t s f o r s k e r e : w w w . s la e g t o g d a t a . d k

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af ophavsret, skal du være

opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig brug.

(2)

B . K . M O T O R V O L M E R S G A D E S

C Y K E L C E N T E R v / B j a r n e K . P e d e r s e n

T l f . t 7 7 0 5 7 7

Cykler & knallerter Reparationer og

Reservedele

V O L M E R S G A D E 4 4 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G

S P O R T J A G T

F I S K E R I

kick ind i

kicker sport

77 37 00

N o g le k ø b e r d y r t - a n d r e k ø b e r m ø b le r i .

M Ø B E L H U S E T N e d e r V in d in g e

r e n t

v / E . G Ø R T Z - T L F . (03) 77 09 74

P. P . Salonerne

HERREAFD. DAMEAFD.

ALGADE 15 BØGEVEJ 1 VORDINGBORG NEDER-VINDINGE

77 05 66 77 24 10

B e s til v e n lig s t t id

Kvkkly

S T O R B in iK K E N I C E N T R U M “ RÅDHUSTORVET 4, VORDINGBORG

TLF. 7 7 2 8 7 7 & 7 7 2 8 8 4

/ " f c lX B E N Z I N d ø g n t a n k J m e d

X - K - K « s e d d e l a u t o m a t C A F E T E R IA , B A G E R I D E L I K A T E S S E I S E N K R A M , M A N U F A K T U R K O L O N IA L , S L A G T E R F R U G T & G R Ø N T P A R F U M E R I K IO S K

[Z3HEHE30E]

MASNEDSUND - TELEFON 77 01 60 NYRAD-TELEFON 77 30 40 det koster kun I krone at blive medlem

Vordingborg Vejviser

1980

A d re s s e b o g fo r V o rd in g b o rg k o m m u n e

Varevogne:

COROLLA HI - ACE kassevogne

og PICK-UP Lastvogne:

DYNA indtil 5 tons Personvogne:

STARLET-CARINA COROLLA-CELICA

Ä FYRINGSOLIE

& SMØREOLIE

D E P O T V O R D I N G B O R G

TLF. 77 18 96

K N U D T H E M S E N R a d i o d i r i g e r e d e v o g n e S t o k k e d r e v e t 11

4 7 6 0 V o r d i n g b o r g G å i v a r e h u s e t M . O . o g f å id e e r t i l d i t b o

TO YO TA

'l/aneføiået (±K°

AUT. FORH.

LEIF PEDERSEN

NÆSTVEDVEJ 70. VORDINGBORG

77 4942 - 77 2642 ALGADE 7 9 -4 7 6 0 VORDINGBORG

T E L F . (0 3 ) 7 7 0 0 4 0

(3)

Færdigblandet

varer

VORDINGBORG

FABRIK: 771818 BOGHOLDERI: 771815

(4)

Drejer det sig om noget med penge?

Bankrådgiveren er altid lige ved hånden!

V o r d in g b o r g A fd e lin g A lg a d e 83 F,

4760 V o r d in g b o r g T l f . (03) 77 36 11

Information

Navn

Adresse

Kort

Vurdering

£

c

c

c

c

(5)

V O R D IN G B O R G V E JV IS E R 1980

V o rd in g b o rg V e jv is e r er u d g iv e t i sam arbejde med V o rd in g b o rg kom m une og u d ko m m e r h v e rt år i ju n i måned.

O p lysningerne er in d h en te t hos de re sp e ktive m yndigheder, in s titu tio n e r, fo re n in g e r, firm a e r m.v. fra den 18. feb ru a r til den 21 m arts 1980.

N avne- og adressefortegnelserne er a’jo u r fø r t pr. 29. a p ril 1980.

T ry k n in g e n er sket fra 15. - 25. ju n i 1980.

T ekst, u d fo rm n in g o g system atik er be s k y tte t i h.t. loven om op havsret og må d e rfo r ik k e eftergø res uden tilladelse fra udgiveren. C o p y rig h t 1979: M o stru p s F o rla g A /S . Sats: D ansk E D B R egnecentrum A /S . T ry k : M arselis T ry k A /S . B o g b in d : Dansk F o rla g s In d b in d in g A pS. R edaktionen påtager sig in te t ansvar fo r fe jl e lle r m angler, de r trods al anve n d t om hu m å tte findes i V ejviseren.

PRIS K R . 50,- E X C L U S IV E M O M S . U d g iv e r: M o stru p s F o rla g A /S .

H estem øllestræ de 6,1464 K øbenhavn K . T lf. (01) 14 28 10. Reg. nr. 39.648.

IS B N 87 7302 350 7

M E D L E M A F T H E E U R O P E A N A S S O C IA T IO N OF D IR E C T O R Y PU B LIS H E R S

(6)

V O R D IN G B O R G VEJVISER

1980

a d r e s s e b o g f o r V o r d i n g b o r g k o m m u n e

R e d ig e re t i s a m a rb e jd e m e d V o rd in g b o rg k o m m u n e

M O S T R U P S V E J V I S E R E

(7)

4

/T\*TY7\ 1 V0RT byg g em arked finder de a l t t il håndvæ rker

S E L V B Y G G E R H O B B Y O G H A V E M A N D :

F LIS E R T Æ P P E R

M A L IN G V Æ R K T Ø J B E S L A G P E JS E

K Ø K K E N E R H A V E M Ø B L E R S T IG E R

P L Æ N E K L IP P E R E

S P A G N U M C A R P O R T E H E G N

S Ø M

E L M A S K IN E R L A M P E R

T A G M A T E R IA L E R L IS T E R

F U G E M A T E R IA L E R T A G R E N D E R

U G E N T L IG E V A R E R T U R E PÄ R U T E R N E

K A L V E H A V E /L A N G E B Æ K - M E R N /U D B Y

S V IN Ø /L U N D B Y - FA LS TE R

(8)

Stikord til Kommune-1 nformation

A b o rt - se

Svangerskabsafbrydelse A d m in istra tio n , 9 Adressebeskyttelse, 26 A ftenskoler, 19 A -indkom st, 26 Aktieselskabsregister, 26 Alarm ering, 26 A lkoh olproblem er, 11 A lkoh o lam b u la to rie r, 11 A m t (Statsamt!, 10 Am tskom m une, 10 Am tsrådet, 10 Am tsskat (%), 7 Am tsskatteinspektorat, 10 A nke (klage), 13 Annonceblade, 26 A poteker, 26 Arbejdsform idlingen, 26 Arbejdsløshed, 11 Arbejdsm iljø, 11 Arbejdstilladelse, 27 Arbejdstilsynet, 27 Areal (kommunens i ha), 7 ATP, 11

Barseldagpenge, 11 Barseldagpenge ved

a doption, 11 Bedriftssundheds­

tjeneste, 1 1 ,2 7 Begravelse, 26 Benyttelse af boliger, 27 Beskatningsprocenter, 7 Beskæftigelsesafdelingen, 11 Beværterbevillinger, 27 Biblioteksvæsen, 19 Bilinspektion, Statens, 27 Biografer, 20

Bistandsloven, 11 Boliganvisning, 27 Boligselskaber, 27 Boligindskud (lån), 11 Boligsikring, 11 Boligydelse, 11 Borgerlig vielse, 27 Borgmester, 7 Brandvæsen, 27 Bygningsinspektorat, 9 Bygningsvæsen, 27 Byråd, 7 Byrådsmøde, 9 Byvåben, 7 Børnebidrag, 12 Børnehaver - se

D aginstitutioner Børnehjem - se

D øgninstitutioner Børnetandpleje, 12 Børnetilskud, 12 Børneundersøgelser, 12 Børn og unge, bistand t i l , 12 Campingpladser, 20 C entralforvaltningen,

A m te t, 10 C ivilforsvar, 27 Dagblad, 27 D aginstitutioner, 15 Dagpenge, 12 Dagplejeordning, 15 Dagrenovation, 27

D y re k lin ik , 27 Dødsbobeskatning, 27 Dødsfald, 26 D øgninstitutioner, 15 D å b ,26

E fterløn, 12

Ejendomsbeskatning, 27 El-forsyning, 27 Embedslæge, 15 Enkepension, 13 Erhvervsråd, 28 Faderskabssager, 12 Fagforeninger, 21 Faglige foreninger, 21 F iske rikontrollen, 28 Fjernvarmeforsyning, 28 F lytn in g , 28

F o lkekirke n , 25 Folkepension, 13 Folkeskoler, 18 Folketal, 7 Folketingsvalg- og

-medlemmer, 28 Forbrugerbeskyttelse, 28 Foreninger, 21

Foreninger, forskellige, 22 Forsamlingshuse, 20 Forskudsregistrering, 28 Forsyningsvæsen, 10 Fredede bygninger, 28 Fredningsnævn, 28 Frem m edpoliti, 29 Fribefordring, 12 F rik o rt, 29 Fritidsom rådet, 19 Fødsel, 26 Garnisonen i

Vordingborg, 29 Garde, Prins Jørgens, 2C G rundskyldsprom ille, 7 Gymnasier, 19 Gåsetårnet, 29 Handicappede, 12 Havnevæsen, 29 Hegnssyn, 9 ,2 9 H ittegodskontôr, 29 Hjemmehjælp, 12 Hjemmesygepleje, 13 Hjemmeværn, 29 Hjæ lpemidler, 13 Hjæ lp under

indkaldelse, 13 H ovedkort og b ik o rt, 29 Huslejenævn, 29 Idrætsanlæg, 20 Idræ tsforeninger, 23 Invalidepension, 13 Jagttegn, 29 Jernbaner, 29 Jordemodercenter, 15 Kasernen - se

Garnisonen, 29 K irkelig vielse, 26 Kirkelige fo rh o ld , 25 Kirkelige handlinger, 26

K irker, fo lke kirke n , 25 K iropraktiske k lin ik k e r, 15 Klage (anke), 13 K o lle ktiv tra fik , 29 Kommunale folkeskoler, 18 Kommuneplanloven, 32 Kommuneskat, 7 Kommunevalget, 7 K o n ffrm a tio n, 26 K u ltu re l fo rva ltn in g , 10 K u ltu re lt udvalg, 9 K u ltu re lt Samråd, 20 Kønssygdomme, 13 Landbrugets Fælles­

organisation, 29 Levnedsm iddelkontrol, 29 Lokalarkiv, 20

Lokaler, udlån/udleje, 2 0,3 1 Losseplads - se

Dagrenovation Lystbådehavne, 20 Læger, 15 Lægevagt, 16 M ilitæ r - se

Garnisonen Mindestene og

monumenter, 29 M o to rko n to r, 20 Museum, 20 Musikskole, 20 Navneforandring, 30 Navngivelse, 30

Olie- og kem ikalieaffald, 30 Opholdstilladelse, 30 Optræ ning, undervisning

og uddannelse, 13 Pas, 30

Pension, 13 Pensionistklubber, 13 Personfradrag, 7 Personlige tillæ g, 13 Plejehjem - se

D øgninstitutioner P o liti, 30

Politiske foreninger, 24 Post- og telegrafvæsen, 30 Præster - se

Kirkelige fo rh o ld Radio- og TV-licens, 30 Regionalradio, 30 Retshjælp, 14 Retsvæsen, 30 Revalidering - se

Hjæ lpemidler

Optræ ning, undervisning og uddannelse Rottebekæmpelse, 30 Ruinterræ n, 30

Rådgivning og vejledning, 14 Rådhuset, 7

Selvangivelse, 31 Separation, 31 Skattebetaling, 31 Skatteprocenter, 7 Skatteforvaltning, 9 Skatteråd, 31

Skilsmisse, 31 Skoleforhold, lokale, 18 Skoler, kommunale, 18 Skoler, andre, 19 Skolevejledning, 16 Skolevæsen, 10 Skorstensfejer, 31 Skyldråd, 31 Slutopgørelse, 31 Social- og sundheds­

fo rvaltning, 9 Social- og sundheds­

forvaltning, A m te t, 10 Social vejledning, 11 Socialudvalg, 9 Sociale institu tio n e r, 15 Soldaterhjem, 31 Stempelmærke­

forhandling, 31 Sterilisation, 14 Storstrømsbroen, 31 Stående udvalg, 9 Sundhedsplejersker, 16 Svangerskabsafbrydelse

(abort), 14

Svangerskabsforebyggelse, 14 Svangerskabsundersøgelse, 14 Svømmehaller, 20

Sygehuse, 16 Sygehusforvaltningen,

A m te t, 10 Sygesikring, 14 Særforsorg, 15 Tandlæger, 16 Teknisk fo rva ltn in g , 9 T e kn ik og m iljø , forvaltning

fo r. A m te t, 10 Telefon, 31 Toldvæsen, 31 Turistbureau, 31 T uristforening, 24 Udskrivningsprocenter, 7 Udvalg, stående, 9 Udvalg, råd og

kommissioner, 9 Underholdsbidrag, 14 Undervisning- og k u ltu r­

forvaltningen, A m te t, 10 Ungdomsskoler, 19,21 Ungdomsydelse, 14 Valgbarhed, 31 Valgkreds, 31 Valglister, 31 Valgret, 31 Vandforsyning, 31 Vandrerhjem, 21 Venskabsbyer, 21 Viceborgmester, 7 Vielse, 32

Voksenundervisning, 21 Vurderingsmand, 32 Vuggestuer - se

D aginstitutioner Ø konom isk bistand, 14 Ø konom isk fo rva ltn in g , 9 Økonom iudvalg, 9

(9)

6

V o rd in g b o r g k o m m u n e h a r m a n g e t ilb u d ...

8 v elfungerende kom m uneskoler m ed en klassekvotient som lan d s­

g e n n em sn itte t. G ym nasium, HF sa m t flere m uligheder for en e fte r­

fø lg en d e udd an n else. M ange for­

skellige tilbud i fritiden: Prins J ø rg e n s G arde, dejlige sp o rtsp lad ­

ser, svøm m ehaller og sportshaller, e t g o d t farvand til sejlsport, m asser af g rø n n e om råd er bl.a. omkring G å se tårn e t. Et nyt dejligt centralt beliggende rådhus, hvor personalet er indstillet på at give en god service.

- og så ligger V ordingborg ved hovedfæ rdselslinierne til konti­

n e n te t.

(10)

7

Dette afsnit er opdelt i følgende hovedgrupper: ADMINISTRATION (byråd, udvalg, råd og kommissioner, kommunens kontorer, amt). SOCIAL VEJLEDNING (bistandsloven i hovedtræk, sociale institutioner, læ ger m.v.). SKOLEVEJLEDNING. Skoleforhold (kommunale og andre skoler).

KULTUR OG FRITID. FORENINGER. KIRKELIGE FORHOLD (folkekirken, kirkelige handlinger, andre kirker). ANDRE OPLYSNINGER.

KOMMUNEPLANLOVEN.

Se iøvrigt det detaljerede stikordsregister side 5.

V o rd in g b o rg k o m m u n e

Areal i h a ... 17.201 Folketal 1.1.1980... 19.561 Rådhuset

Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. (03) 77 14 01 Information og omstilling:

Overass. Kristian Nielsen Postgiro 300 67 86

Eksp. 10-14, torsdag tillige 16-18, fredag 10-12, lørdag lukket

(Hvor intet andet er anført, er adresse, tlf.

og eksp. som ovenfor).

Byvåben

Det ældst bevarede seglaftryk er fra 1501, men det tilsvarende signet er meget ældre, måske helt fra 1300-tallet.

Bygningen forestiller Vordingborg slot.

Beskatning 1980

Komm, udskr.procent... 15,8 Amtskomm, udskr.procent... 6,9 Indkomstbeskatning ialt... 22,7

K irkeskatteprocent... 0,7 Beskatning ialt... 23,4 Komm. gr.skyldspromille... 9,0 Amtskomm. gr.skyldspromille... 15,0 Grundskyldspromille ialt... 24,0

Personfradrag.

Enlige pensionister... 28.500 Gifte pensionister... 15300 A ndre... 14.800

Kommunevalget 7. marts 1978

Vælgere... 13.931 Gyldige stemmer... 10.558 Blanke og ugyldige... 123 Ialt afgivne stem m er... 10.681 Stemmeprocent... 76,7 Stemmefordeling (mandater):

A 5011 ( 10), B 485 ( 1), C 1210 (2), F 307 (0), K 507 ( 1 ), M 229 (0), Q 71 (0), V 1986 (4), Z 752(1)

Valgforbund mellem C og V, og mellem F o g K.

BYRÅD

Borgmester:

Børge Lundgaard... (A) Chr. Winthersvej 17,

4760 Vordingborg Tlf. (03) 77 06 71

1. viceborgmester:

Forbundskasserer

Jørn Nielsen... (A) Færgegårdsvej 68,

4760 Vordingborg Tlf. (03) 77 21 86

2. viceborgmester:

Bankdirektør Jacob Halgaard... (V) Hulemosevej 21, Nyråd,

4760 Vordingborg.

Tlf. (03)77 33 37

Øvrige medlemmer:

Fhv. politiass. W. T. Rasmussen — (A) Elmealle 60,4760 Vordingborg Tlf. (03) 77 15 74

Chauffør Edmond N ielsen...(A) Engvej 4, Ndr. Vindinge,

4760 Vordingborg.

Tlf. (03) 77 18 99

Snedkermester

Preben Jensen... (C) Wesselsvej 16,

4760 Vordingborg Tlf. (03) 77 15 28 Fagforeningsformand

Kai Hansen... (A) Bygaden 54, Køng,

4750 Lundby. Tlf. (03) 76 90 73 Gårdejer Jørgen Hansen... (V)

Sallerupgade 30,4750 Lundby Tlf. (03) 78 23 10

Overlærer Bent Hansen... (A) Skrænten 6,4760 Vordingborg Tlf. (03) 77 13 61

Rejsesekretær

Torben Holm Jørgensen...(K) Clemensmindevej 25, Nyråd, 4760 Vordingborg.

Tlf. (03) 77 25 21

Købmand Elvar Thomsen... (V) Algade 71,4760 Vordingborg Tlf. (03) 77 16 62

Fru Birgit Hasling... (Z) Grumløsevej 56,4750 Lundby Tlf. (03) 78 10 61

Sygehjælper Annette Lindner...(A) Skellet 13, Nyråd,

4760 Vordingborg.

Tlf. (03)77 36 85

Fru Ebba Schom ann... (C) Pileallé 6, Masnedø,

4760 Vordingborg.

Tlf. (03) 77 15 01 Politiassistent

Anton Jensen... (A) Elmevej 18, Ørslev,

4760 Vordingborg.

Tlf. (03) 78 53 27

Pantefoged Poul Nielsen... (A) Hasbjergvej 94, Sværdborg, 4750 Lundby. Tlf. (03) 76 71 37 G årdejer Poul B entzen... (V)

Skaverupvej 38, 4760 Vordingborg Tlf. (03) 78 21 26 Skatteinspektør

Jørgen Juhl... (A) Egemvej 10, Nyråd,

4760 Vordingborg.

Tlf. (03) 77 24 68

(11)

8

S t å r D e f o r a t b y g g e n y t h u s , s å r i n g o g f å e t t i l b u d p å

t i t 77 1591

□ m a 1/1 11/1 2/2

S i l 1/3 11/3 2/4

22/2

1 1 X 22/4

ffii 11/11 11/21

UDVENDIGE DØRE

• HÆVE­

SKYDEDØRE

• TOPSTYREDE VINDUER

• VIPPE­

VINDUER

V o lm e r g a d e 1 A - 4760 V o r d in g b o r g - T lf. 03 - 77 15 91

top køkkenet tip*

(12)

K o m m u n e in fo r m a tio n

9

A d m in is tr a tio n Fru Inger O tterstrø m ... (B)

Drosselvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. (03)77 15 04

Byrådsmøde

Ordinært byrådsmøde afholdes første og tredie onsdag kl. 19 i hver måned på rådhuset.

Dagsorden er fremlagt 4 hverdage før byrådsmødet i

Rådhusets forhal,

Valdemarsgade 43,4760 Vordingborg.

Hovedbiblioteket,

Algade 89,4760 Vordingborg.

Vordingborg Postkontor, Årsleffsgade 1,4760 Vordingborg.

Bibliotekets bogbus (se »Biblioteksvæsen«).

Biblioteksfilialen i Lundby, Hovedgaden 100,4750 Lundby (se

»Biblioteksvæsen«).

UDVALG, RÅD OG KOMMISSIONER Økonomiudvalget

Fmd.: Borgmester Børge Lundgaard, Jørn Nielsen, W. T. Rasmussen, Jacob ' Halgaard, Preben Jensen

Stående udvalg

D et sociale udvalg

Fmd.: Edmond Nielsen, Poul Nielsen, Anton Jensen, Jørgen Juhl, Jørgen Hansen, Inger Otterstrøm, Birgit Hasling

Udvalget for tekniske anliggender

Fmd.: W. T. Rasmussen, Bent Hansen,

Kai Hansen, Jørgen Hansen, Elvar Thomsen

Plan- og miljøudvalget

Fmd.: Jørn Nielsen, Annette Lindner, Anton Jensen, Elvar Thomsen, Preben Jensen

Udvalget for de kommunale værker

Fmd.: Bent Hansen, Børge Lundgaard,

Poul Nielsen, Torben Holm Jørgen­

sen, Poul Bentzen

Udvalget for kulturelle anliggender

Fmd.: Kai Hansen, Jørgen Juhl, Annette

Lindner, Poul Bentzen, Ebba Scho­

mann

Havneudvalget

Fmd.: Børge Lundgaard, Jørn Nielsen, W. T. Rasmussen, Jacob Halgaard, Preben Jensen

Andre udvalg og kommissioner

Beværterbevillingsnævnet

Fmd.: Borgmester Børge Lundgaard, politimester H. Kaarsbo, forbundskas­

serer Jørn Nielsen, fhv. politiass. W. T.

Rasmussen, kontorchef Jacob Hal­

gaard, snedkermester Preben Jensen

Boligkommissionen

Fmd.: Bent Hansen, Anton Jensen, Jørgen Hansen, murermester Aage Petersen, Ninna Albrechtsen, kreds­

læge P. H. Rasmussen, læge O. Dybdal Rove, politimester H. Kaarsbo, stads- ing. F. H. Otterstrøm, brandinsp.

Børge Kristensen, socialinsp. Hans Petersen.

Brandkommissionen

Fmd.: W. T. Rasmussen, Kai Hansen, Jørgen Hansen, Elvar Thomsen, politi­

mesteren, bygningsinspektøren, brandinspektøren.

Civilforsvarskommissionen

Fmd.: Borgmesteren, politimesteren, civilforsvarslederen, Kai Hansen, In­

ger Otterstrøm, maskinarbejder K.

Sejer Enevoldsen, Irene Nielsen.

Fritidsnævnet

Fmd.: Tømrermester Kaj Jacobsen, Kai Hansen, Jørn Nielsen, Jørgen Juhl, Elvar Thomsen, Birgit Hasling, divisi­

onschef Inger Drøhse, snedkerm.

Viggo Hansen.

Fælleskommunalt beskæftigelsesudvalg for Langebæk, Møn, Præstø og

Vordingborg kommuner

Fmd.: Chauffør Edmond Nielsen

Hegnssyn

Fmd.: Stadsgartner Mogens Klintø, H. I. Hansensvej 23. Tlf. (03) 77 01 97

Huslejenævn

Fmd.: Amtsfuldmægtig candjur. Grethe Madsen, Iejerrepr. bager Gunnar Pedersen, grundejerrepr. direktør cand.jur. Ole Poulsen.

Kulturelt Samråd

Valg af byrådet: Forbundskasserer Jørn Nielsen

Fru Ebba Schomann Valgt af de politiske foreninger:

Overlærer Sven-Erik Rasmussen (formand)

Musikpædagog Rs. Peter Laursen (næstformand)

Fru Carrie Cederby Billedhugger Byron Hulsart Sognepræst Jan Stolt Overbibliotekar Carsten Koch Fru Birgit Hasling

Overlærer Bente Børre Kontorass. Doris Andersen

Ligningskommissionen

Fmd.: Forr.fører Rudolf Pedersen, assu­

randør Arne Phil, fru Ingeborg Frank, kedelsmed Poul Andersen, lærer Sv.- Erik Rasmussen, gdr. Arne Jørgensen, plejeass. Verner Kristensen, købmand Leo Wæver, installatør J. C. Jensen.

Lokalnævn vedr. politiets virksomhed

Borgmesteren.

Skolebiblioteksudvalget

Fmd.: Fru Ebba Schomann, Jørn Nielsen, Annette Lindner, overbibliotekaren, ledende børnebibliotekar, skolebiblio­

tekaren, konsulenten, skoledirektøren

Skolekommissionen

Fmd.: Ebba Schomann, Jørgen Juhl, Kai Hansen, Annette Lindner, Torben Holm Jørgensen, Poul Bentzen, Inger Otterstrøm, fru Marit Gammelby, forr.fører Bent Martinsen, løjtn. Peter R. Clausen, lærer John Brinck Møller, gdr. G erner Schou-Andersen, k ap t Benny Horn

Ungdomsskolenævnet

Fmd.: Annette Lindner, gdr. Hemming Madsen, soc.rådgiver Preben Jensen Brinch, fru Inger Otterstrøm, kaptajn Benny Horn

Voksenundervisningsnævnet

Fmd.: Edmond Nielsen, Vera Daugård, Erik Lauridsen, Ingeborg Nielsen, Ruth Nielsen.

A d m in is tr a tio n

Kommunaldirektør:

A. Nordhald

Sekretariat

Fuldmægtig: Else Vibeke Olsen

ØKONOMISK FORVALTNING Kommunebogholder: F. Schultz

Bogholderi

Fuldmægtig: Jonna Storm

Revision

Kommunernes revisionsafdeling

Ejendomsbeska tning

Assistent: Inger Lauridsen

Inkasso

Fuldmægtig: Jørgen Olsen Assistent: Bjarne Krogh

Kommunekasse

Kasserer: Bente Olsen

Lønningskon tor

Overassistent: Tove Klausen SKATTEFORVALTNING Skatteinspektør: Jørgen Juhl Fuldmægtig: Arne Ersgaard

Revisionafdeling

Fuldmægtige:

Henning Hansen Helge Rasmussen Torben Jørgensen

Arbejdsgi verkontrol

Overass.: Ejner Jakobsen.

Ekspeditionskontor

(herunder ligning af lønmodtagere) Overassistenter:

Per Prehn Boye Hemmingsen

Dødsbobeska tning

Overassistent Jette Gylle

Folkeregister

Overassistent Tove Andersen Assistent Birgit Vestergaard SOCIAL- OG

SUNDHEDSFORVALTNING Socialinspektør: Peter Andersen

Sekretariat

Fuldmægtig: Henry Laursen

Afdeling for økonomi og institutioner

Fuldmægtig: Jürgen Truelsen

Afdeling for rådgivning

Fuldmægtig: Bente Parry

Afdeling for sikring

Fuldmægtig: Herluf Pedersen

Afdeling for pensioner og omsorg samt boligsikring og boligydelse

Fuldmægtig: Allan Pedersen

Afd. for beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Arbejdskonsulent: Poul Jensen.

TEKNISK FORVALTNING Stadsingeniør: F. H. Otterstrøm Stedfortræder: David Trier Frederiksen

Sekretariat

Fuldmægtig: Harald Christensen

Anlægsafdeling

Afdelingsingeniør: E. Andersen

Vejafdeling

Materialdepot

Bogøvej 5. Tlf. (03) 77 15 36 Vejformand: Svend Olsen Centralrenseanlæg, Ole Borchsvej 4.

Tlf. (03) 77 42 24.

Daglig leder:

Peter Naumann Pedersen Bygningsinspektorat

Bygningsinspektør: F. H. Otterstrøm.

Afdelingsarkitekt:

David Trier Frederiksen

Daglig leder: Tom Thomsen.

(13)

A d m in is tr a tio n

i o

K o m m u n e in f o r m a t io n

Stadsgartnerens kontor

Tlf. (03) 77 14 01 (lok. 278).

Stadsgartner: Mogens Klintø.

FORSYNINGSVÆSEN De kommunale el-, vand- og

varmeværker, Færgegårdsvej 1-3.

Tlf. (03) 77 00 87

Ekspeditionstid: Mandag-fredag 9-15.

Driftsbestyrer: J. Gidsel Madsen.

Stedfortræder:

S. Søndersted Molander Værkmester: E. R. Hansen.

Kabelmester: Hans-Ole Therkildsen.

KULTUREL FORVALTNING Kirketorvet 12,4760 Vordingborg

Tlf. (03) 77 14 01

Skoledirektør: H. C. Steffensen (lokal 335)

Kontorleder: Vagn Sørensen (lokal 336)

Skolevæsenet

Skoledirektør: Hans Chr. Steffensen Fælleslærerrådets formand:

Overlærer K. E. Børre, Iselingeskolen.

Tlf. (03) 77 07 37

Skolebibliotekskonsulent: Jim Iversen, Kastrup centralskole.

Tlf. (03) 77 36 06

Skolekonsulenten for erhvervs- og uddannelsesorientering:

Kai Madsen, Arbejdsformidlingen, Algade 113. Tlf. (03) 77 20 92 Skolelæge: Poul Rotbøll,

Parkvænget 10. Tlf. (03) 77 21 62 Skoletandklinikker:

Marienberg skole, Færgegårdsvej 20 Overtandlæge Hjørdis Ring.

Tlf. (03) 77 05 41

Iselingeskolen, Chr. Richardtsvej Tandklinik: Tlf. (03) 77 12 30 Svend Gønge skolen, Lundby Tandklinik: Tlf. (03) 76 72 39 Kastrup centralskole,

Set. Clemensvej 29, Neder Vindinge Tandklinik: Tlf. (03177 36 06 Skolepsykologisk rådgivning:

Ledende skolepsykolog:

Knud Fogh Hansen, Tinghøj vej 2, Over Vindinge, 4760 Vordingborg.

Tlf. (03) 78 20 02

Ungdomsskolevæsenet:

Ungdomsskoleinsp.: Viggo Stegmann, Kirketorvet 12,1. Tlf. (03) 77 08 68

Parkforvaltningen

Stadsgartner: Mogens Klintø.

Tlf. (03) 77 14 01

Gartnerformand: Gunnar Olsen Kommunens gartneri: Kullekærvej Materialeplads: Stadion,

Færgegårdsvej

S to rstrø m s a m t.

Amtsgården, Brovejen 4, 4800 Nykøbing F, tlf. (03) 85 32 66.

Eksp.: 9-14, lørdag lukket.

Stiftamtmand: P. H. Lundsteen.

Amtskontorchef: Richard Nielsen.

Amtsskatteinspektorat

Amtsskatteinspektoratet i N æ stved

»Nørreport«, Ringstedgade 24, 4700 Næstved, tlf. (03) 72 32 62.

Stempelsalg: 9-14, lørdag lukket.

Sekretariat for skatterådet.

Næstved skattekreds:

Fakse, Fladså, Holmegård, Langebæk, Møn, Næstved, Præstø, Rønnede, Stevns, Suså og Vordingborg kommuner.

Fmd.: Carl Petersen.

S to rstrø m s a m ts k o m m u n e .

Amtsrådhuset, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F, tlf. (03) 85 52 66.

Eksp.: 8-16, lørdag lukket.

Storstrøms amtskommune omfatter flg.

24 kommuner:

Fakse, Fladså, Holeby, Holmegård, Højreby, Langebæk, Maribo, Møn, Nakskov, Nykøbing F, Nysted, Næstved, Nr. Alslev, Præstø, Ravnsborg, Rud- bjerg, Rødby, Rønnede, Sakskøbing, Stevns, Stubbekøbing, Suså, Sydfalster, Vordingborg.

Amtsrådet

Amtsborgmester: Søren Trolborg (A) 1. viceamtsborgmester:

Skatterådsformand Anker Jørgensen (A) 2. viceamtsborgmester: Direktør

Johs. Nielsen (C) Øvrige medlemmer:

Husmoder

Anna Andreasen... (A) G årdejer

Alfred Arildsen... (Z) Borgmester

Jens Berendt... (A) Maskinarbejder

Poul C hristensen... (A) Viceamtsskatteinspektør

Hans Eriksen... (B) Maskinarbejder

Kjeld G ra v e ... (A) Maskinarbejder

Flemming Bonne Hansen... (F) Skolebetjent

Kurt Hansen... (A) G årdejer

Vagn H ansen... (V) Snedker

Johan O. H a s s ... (A) Fru

Irene H eintzelm ann... (Z) Postmester

N. K. H vidberg... (C) Driftsleder

Verner Lundgaard Jacobsen... (V) Beklædningsarbejder

Kirsten Jensen... (A) Maskinarbejder

Carlo Jørgensen... (A) Smed

Georg Jørgensen... (A) Parcellist

Karl Kristensen... (B) Fru

Ingrid Larsen... (V) Afdelingsleder

H. Sander Larsen... (V) Husmoder

Bente Nielsen... (C) Lærer

Bent Normann O lsen... (A) G årdejer

Kaj Weng Rasmussen... (V) G årdejer

Verner Rasmussen... (V) Vejmand

Verner Rasmussen... (A) Politiassistent

W. T. Rasm ussen... (A) Godsejer

Niels Rosenkrantz... (C) Fuldmægtig

Peder Sass... (A) Reprotekniker

Bjørn T erm ark ... (A) Centralforvaltningen

Amtskommunaldirektør: Sv. E Møller Sekretariatschef: Jens Peter Sørensen

Undervisnings- og kulturforvaltningen Sekretær for udvalget:

Vicekontorchef Annette Gertung.

Social- og sundhedsforvaltningen Sekretær for udvalget: Forvaltningschef Alfred Dam.

Sygehusforvaltningen Sekretær for udvalget:

Kontorchef Ralph Römpler-Kristensen.

Forvaltning for teknik og miljø Sekretær for udvalget:

Kontorchef N. Lerche-Thomsen.

(14)

K o m m u n e in fo r m a tio n

S o c ia l v e jle d n in g .

I vore dage kommer næsten alle før eller siden i berøring med sociallovgivningen.

De mange bestemmelser kan gøre det svært at finde ud af, hvilke rettigheder og forpligtelser, man har i forbindelse med sociallovgivningen.

Denne vejledning er lavet for at give et kortfattet og lettilgængeligt overblik over de mest almindelige love og bestemmelser. Vejledningen er ikke komplet, men i de tilfælde, hvor der er behov for yderligere oplysninger, vil social- og sundhedsforvaltningens per­

sonale altid kunne hjælpe med råd og vejledning. Det skal i den forbindelse nævnes, at alle medarbejdere og udvalgs­

medlemmer har tavshedspligt.

Henvendelser

Henvendelse vedrørende alle sociale og sundhedsmæssige spørgsmål rettes til social- og sundhedsforvaltningen, med­

mindre andet er anført.

Abort

Se under »Svangerskabsafbrydelse«.

Alkohol-problemer.

Ambulatorierne yder gratis vejledning til alle, der har alkohol-problemer. Det er ikke nødvendigt med lægehenvisning, alle kan henvende sig.

Der er endvidere mange steder oprettet patientforeninger, som kan hjælpe og støtte den enkelte.

Ambulatorier i Storstrøms amt.

Nakskov Lænke-ambulatorium, Søndergade 23,4900 Nakskov, tlf. (03) 92 17 57.

Konsultation: Tirsdag 16-18, fredag 19-21.

Lænke-ambulatoriet i Nykøbing F, Jernbanegade 10,4800 Nykøbing F., tlf. (03) 85 67 58.

Konsultation: Tirsdag 18-20 og fredag 19-21.

Lænke-ambulatoriet i Næstved, Ringstedgade 34,4700 Næstved, tlf. (03) 73 20 35.

Konsultation: Mandag og torsdag 17-20.

Arbejdsløshed

Hjælp til arbejdsløse ydes først og fremmest i form af dagpenge fra arbejdsløshedsforsikringen. Henvendel­

se rettes til

fagforening og arbejdsløs­

hedskasse.

Til arbejdsløse, som ikke kan få dagpenge, fordi de ikke er forsikrede, fordi de endnu ikke har opnået ret til dagpenge fra forsikringen, eller fordi de

11

har opbrugt dagpengeretten, kan ydes hjælp efter bistandsloven.

Se Økonomisk bistand.

Dertil kommer, at der kan ydes hjælp, når man vanskeligt kan klare sig for dagpengene. Det vil især være tilfældet, hvor dagpengene er væsentlig mindre end den hidtidige løn, og hvor der er store forsørgerbyrder og faste udgifter.

Det er en forudsætning for hjælp, at den arbejdsløse er tilmeldt arbejdsformidlin­

gen som arbejdssøgende og kan fremvi­

se kontrolkort. Henvendelse til:

Social- og sundhedsforvaltningen, Valdemarsgade 43, tlf. 77 14 01.

Se også Beskæftigelsesafdelingen.

Arbejdsmiljø

Se under Bedriftssundhedstjeneste i afsnittet »Generelt«.

ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension).

Tillægspension i form af egenpension udbetales til medlemmerne af tillæg­

spensionsordningen fra det fyldte 67. år.

Tillægspension i form af ægtefællepensi­

on udbetales til enker og enkemænd fra det fyldte 62. år, hvis ægteskabet har varet mindst 10 år, og den afdøde har opnået mindst 10 års anciennitet som medlem af ATP.

Blanketter til begæring om tillægspensi­

on (egenpension eller ægtefællepension) tilsendes normalt fra ATP, når betingel­

serne for udbetaling af pension er tilstede, men kan i øvrigt fås hos social- og sundhedsforvaltningen, i banker og sparekasser samt hos ATP.

Ansøgningsskemaer sendes til:

ATP, Kongens Vænge 8, Postbox 321, 3400 Hillerød, tlf. (03) 25 00 25.

Barseldagpenge.

Efter dagpengeloven har lønmodtagere ret til dagpenge som erstatning for tab af lønindtægt på grund af fødsel.

Der gælder følgende regler:

Dagpenge kan ydes i alt i 14 uger.

Dagpengeudbetaling kan begynde fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen.

Får man fuld løn fra sin arbejdsgiver i barselperioden, kan der ikke samtidig modtages dagpenge, men arbejdsgive­

ren er berettiget til at modtage dagpen­

gene direkte fra social- og sundhedsfor­

valtningen.

Kvinder, der er selvstændigt erhvervs­

drivende eller medhjælpende hustruer, har efter fødslen ret til dagpenge i 4 uger.

Hjemmegående kvinder har ret til dagpenge i 4 uger efter fødslen, hvis der er tegnet en frivillig sikring.

Se endvidere afsnittet »Dagpenge«.

Barseldagpenge ved adoption.

I visse tilfælde kan der ydes dagpenge i forbindelse med adoption.

Det kræves, at begge ægtefæller er tilknyttet arbejdsmarkedet.

Dagpengene kan ydes i højst 6 uger af denfraværsperiode.somdeadoptionsun- dersøgende myndigheder har bestemt, for at en af ægtefællerne kan sikre en god modtagelse af barnet.

Selvstændige kan dog kun få dagpenge i 4 uger.

Bedriftssundhedstjeneste Se under Bedriftssundhedstjeneste i afsnittet »Generelt«.

Beskæftigelsesafdelingen Beskæftigelsesafdelingen nar til formål at koordinere kommunens indsats mod arbejdsløsheden. Specielt påhviler det

S o c ia l v e jle d n in g

afdelingen at sørge for, at kommunens opgaver i henhold til lovgivningen om bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshe­

den og om tilvejebringelse af jobtilbud til langtidsledige udføres.

Endvidere virker beskæftigelsesafdelin­

gen som informationskontor over for alle ledige samt varetager en del af kommunens samarbejde med arbejds­

formidling og specialarbejderskoler.

Beskæftigelsesafdelingen samarbejder med andre kommuner om etablering af beskæftigelsesprojekter og uddannel­

sestilbud, f.eks. på Brydegården ved Ørslev.

Bistandsloven.

Som navnet siger, drejer loven sig om at yde bistand - hjælp - nemlig det • offentliges forpligtelse til at hjælpe borgerne. Denne hjælp - bistand - kan f.eks. være rådgivning, kontanthjælp, praktisk hjælp i hjemmet, omsorg og pleje, optagelse på plejehjem m.m.

Bistanden kan også være det offentliges ønske om og forpligtelse til at hjælpe ved genoptræning og omskoling. Eller det kan være børnehave- og vuggestueplad­

ser, som også hører under bistandsloven.

Næsten alle former for social bistand er samlet i en lov, således at henvendelse kun skal ske et sted, nemlig i kommunens social- og sundhedsforvaltning.

Boligindskud

Kommunen kan efter særlige regler yde lån eller kaution for lån, til hel eller delvis betaling af boligindskud i almennyttigt boligbyggeri.

Ved fraflytning skal lånet tilbagebetales.

Henvendelse til:

Byrådssekretariatet, Rådhuset, Valdemarsgade 43,4760 Vordingborg.

Boligsikring.

Boligsikring er en kontant støtte, der ydes for at nedbringe lejerens husleje og dermed sikre alle adgang til en passende bolig.

Boligsikring kan udbetales til både enlige og familier.

Boligsikring er afhængig af husstands­

indkomsten samt lejlighedens og husle­

jens størrelse.

Boligsikring kan kun ydes, såfremt lejligheden opfylder visse standardkrav (toilet, køkken m.m.).

Kommunen skal holdes underrettet om indkomstforhold, flytning, ændringer i familiens størrelse m.m., da støtten bl.a.

er afhængig heraf.

Om de specielt gunstige regler for pensionister se afsnittet »Boligydelse«.

Ansøgning om boligsikring kan indsen­

des hele året, og udbetalingen sker første gang i begyndelsen af den måned, der følger efter modtagelsen af ansøgnin­

gen.

Ansøgning indsendes til Social- og sundhedsforvaltningen, Rådhuset, 4760 Vordingborg.

Boligydelse.

Pensionister kan i stedet for boligsikring få boligydelse til nedbringelse af boligud­

giften.

Boligydelsen beregnes efter mere gun­

stige regler end boligsikringen og kan gives både til ejere, andelshavere og lejere. For ejere kan der blive tale om både tilskud og/eller lån.

Størrelsen af boligydelsen vil afhænge af familiens (husstandens) indtægt, antal værelser i boligen og boligudgiften (huslejen).

Boligen skal opfylde visse standardkrav

(toilet, køkken m.m.), for at der kan gives

boligydelse.

(15)

S o c ia l v e jle d n in g

Kommunen skal holdes underrettet om indkomstforhold, flytning, ændringer i familiens størrelse.

Ansøgning om boligydelse kan indsen­

des hele året og udbetaling sker normalt første gang i begyndelsen af den måned, der følger efter modtagelsen af ansøg­

ningen.

Ansøgning indsendes til Social- og sundhedsforvaltningen, Rådhuset, 4760 Vordingborg.

Børnebidrag.

Hvis børnebidragene ikke betales til tiden af den bidragspligtige, kan social- og sundhedsforvaltningen, på visse betingelser, udbetale normalbidraget for et halvt år ad gangen. Dette kan ske, indtil barnet er fyldt 18 år.

Der er også mulighed for forskudsvis udbetaling af særlige bidrag, f.eks.

udgifter ved fødsel, dåb, konfirmation, sygdom m.m.

Børnetandpleje

Den kommunale børnetandpleje yder gratis tandbehandling og tandregulering til samtlige skolesøgende børn i kommu­

nen samt til visse årgange i førskolealde­

ren.

Der findes skoletandklinikker på Mari­

enberg skole, Iselingeskolen, Kastrup skole, Svend Gønge skolen og Ørslev skole.

Nærmere oplysninger om børnetand- plejen fås ved henvendelse til:

Marienberg skole,

overtandlæge Hjørdis Ring, tlf. 77 05 41.

Børnetilskud.

Der findes fire forskellige typer børnetil­

skud: Almindeligt, forhøjet, ekstra og særligt børnetilskud. Børnetilskud ydes til det fyldte 16. år. Dog udbetales særligt børnetilskud indtil det fyldte 18. år.

Almindeligt børnetilskud

ydes til alle børn, med mindre de er omfattet af de særlige regler om forhøjet børnetilskud, jævnfør nedenfor.

Forhøjet børnetilskud

ydes til børn af reelt enlige forsørgere samt til børn af pensionister, hvor begge forældre modtager pension.

Ekstra børnetilskud

ydes til en enlig forsørger, der har forældremyndigheden over et eller flere børn, som vedkommende har hos sig.

Der ydes kun et ekstra børnetilskud uanset antallet af børn.

Særligt børnetilskud

ydes ud over almindeligt eller forhøjet børnetilskud i en række særlige tilfælde, bl.a. til forældreløse børn, børn af enker og børn af pensionister.

Almindeligt, forhøjet og ekstra børnetil­

skud indtægtsreguleres, men ikke særligt børnetilskud. Tilskuddet nedsættes med 6 °/o om året af det beløb, man har tjent over 144.000 kr. 11980 sker nedsættelsen på grundlag af forsørgernes skattepligti­

ge indtægt i 1978, i 1981 på grundlag af indtægten i 1979 o.s.v.

Forhøjet og ekstra børnetilskud udbeta­

les kun efter ansøgning.

Nærmere oplysninger om betingelserne for udbetaling af børnetilskud kan fås ved henvendelse til social- og sundheds­

forvaltningen.

Børn og unge, bistand til.

Det sociale udvalg er forpligtet til at hjælpe børn og unge, der lever under vanskelige forhold, som kan hæmme opvæksten og dermed hindre en sund og naturlig udvikling.

12

Dette kan f.eks. være tilfældet på grund af fysiske eller psykiske lidelser, eller det kan skyldes vanskeligheder i hjemmet, i skolen eller på arbejdspladsen.

Social- og sundhedsforvaltningen har mulighed for at hjælpe på bl.a. følgende punkter:

Rådgivning og vejledning.

Økonomisk hjælp i forbindelse med barnets - og dermed familiens - vanskeligheder.

Hel eller delvis friplads i vuggestue, børnehave, fritidshjem og anerkendt dagplejeordning.

Hvis der er problemer med at have barnet i hjemmet, bistår udvalget med at finde et egnet opholdssted for barnet, enten i et privat hjem eller i en døgninstitution, som f.eks. ungdomspen­

sioner og lignende.

Børneundersøgelser.

Ikke skolesøgende børn, kan gratis få foretaget indtil 9 forebyggende hel­

bredsundersøgelser, hvoraf de 3 skal finde sted, inden barnet fylder 1 år.

Undersøgelserne foretages af alle prak­

tiserende læger.

Dagpenge.

Dagpenge er erstatning for tab af indtægt i forbindelse med arbejdsudyg- tighed på grund af sygdom, tilskade­

komst, fødsel og adoption.

Dagpenge ydes på grundlag af lønind­

tægt og anden erhvervsindtægt, som i væsentlig grad skyldes den sikredes egen arbejdsindsats.

For

personer, der ikke har ret til løn

under sygdom, kan dagpengene højst udgøre 90 pct. af den normale, gennem­

snitlige ugeløn i de sidste 4 uger før fraværet. Der er dog loft over dagpenge­

nes størrelse, idet der er fastsat et maksi­

mumsbeløb, der udgør 90 pct. af den gennemsnitlige ugeløn for arbejdere inden for håndværk og industri.

Dagpengene udbetales fra 1. hele fraværsdag og 5 uger frem af arbejdsgi­

veren, såfremt lønmodtageren ved syg­

dommens indtræden har været beskæfti­

get hos arbejdsgiveren i mindst 40 arbejdstimer inden for de sidste 4 uger.

Arbejdsgiveren får dog godtgjort udgif­

ten for de sidste to uger fra social- og sundhedsforvaltningen (dette er en midlertidig lov, gældende til 31/12 1980.) Hvis dette beskæftigelseskrav ikke er opfyldt, udbetaler det sociale udvalg dagpenge fra 1. hele fraværsdag.

Efter udløbet af de 5 uger betaler det sociale udvalg dagpengene.

Personer m ed ret til løn under sygdom

kan ikke samtidig modtage dagpenge, men arbejdsgiveren er berettiget til for den del af fraværet, der ligger udover 3 uger, at få udbetalt en godtgørelse fra social- og sundhedsforvaltningen, sva­

rende til de dagpenge, som lønmodtage­

ren kunne have fået, hvis denne ikke havde haft ret til løn under sygdom.

Personer med anden erhvervsindtægt er først sikret dagpenge efter 5 ugers sygdom, men denne gruppe kan tegne en frivillig sikring for de første 5 uger.

Personer med husligt arbejde i eget hjem for mindst 1 person foruden sig selv har også adgang til at tegne en frivillig sikring, således at der kan udbetales dagpenge fra 1. sygedag efter 1 uges sygdom.

Endvidere kan personer, der lider af en kronisk sygdom, der forårsager hyppigt fravær, aftale med arbejdsgiveren, at det er det sociale udvalg, som yder dagpenge fra 1. hele fraværsdag. Men en sådan

K o m m u n e in fo r m a tio n

aftale kræver socialudvalgets forud­

gående godkendelse.

Visse grupper af arbejdsgivere kan fritages for at betale dagpenge, hvis der i stedet betales et bidrag til dagpenge­

fonden.

Efterløn.

Arbejdsløshedskassemedlemmer - såvel lønmodtagere som selvstændige, og såvel fuldtidsforsikrede som deltidsforsi­

krede - der er fyldt 60 år, men ikke fyldt 67 år, kan overgå til efterløn, såfremt de pågældende inden for de sidste 10 år har været medlemmer af forsikringen i mindst 5 år, har bopæl i Danmark samt opfylder betingelserne for ret til dagpen­

ge.

Henvendelse til: Arbejdsformidlingen eller arbejdsløshedskassen.

Faderskabssager.

Bistand til gennemførelse af faderskabs- sager kan fås ved henvendelse til social- og sundhedsforvaltningen, til amtskom­

munens socialcenter eller til politimeste­

ren.

Fribefordring

Gruppe 1-sikrede i den offentlige sygesikring har ret til befordringsgodt­

gørelse til nærmestboende speciallæge, når afstanden til denne overstiger 30 km.

Til folke-, invalide- og enkepensionister ydes befordring til den valgte aim. læge og speciallæge, når befordringsudgiften overstiger 10 kr.

Henvendelse om transport til læge og speciallæge skal altid rettes til social- og sundhedsforvaltningen.

Ret til befordringsgodtgørelse til ind­

læggelse og ambulant behandling på sygehus har alle, når afstanden fra bopælen til sygehuset overstiger 30 km.

Pensionister har ret til befordring uanset afstanden, når blot befordringsudgiften overstiger 10 kr. Befordringsgodtgørel­

se udbetales af det pågældende sygehus.

Henvendelse om befordring rettes til kørselskontoret på centralsygehuset i

Næstved, tlf. 73 45 00.

Handicappede.

Henvendelse om bistand på grund af et fysisk eller psykisk handicap rettes til social- og sundhedsforvaltningen. Bi­

standen kan omfatte alle former for hjælp, f.eks. ophold i særlige institutio­

ner, hjælp til uddannelse, bolig (-indretning) og hjælpemidler.

Der kan også betales for nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

Hjemmehjælp.

Hjemmehjælpsordningen omfatter føl­

gende to former:

Midlertidig hjemmehjælp

kan fås til de daglige arbejder i hjemmet, når der på grund af sygdom, fødsel eller rekonvalescens er behov herfor.

Der kræves ingen rekvisition fra hver­

ken læge eller jordemoder. Henvendelse skal ske direkte til social- og sundheds­

forvaltningen.

Varig hjemmehjælp

ydes til alle, der på grund af en vedvarende lidelse eller svækkelse ikke selv kan klare det almindelige huslige arbejde. .

Den varige hjemmehjælp kan ydes et varierende antal timer fordelt på en eller flere dage om ugen, alt efter den enkeltes behov.

Begge former for hjemmehjælp er

(16)

K o m m u n e in fo r m a tio n

gratis, såfremt bruttoindtægten ikke er højere end en folkepensionists.

For højere indtægter beregnes en betaling, der er afpasset efter indtægten.

For varig hjemmehjælp kan der højst kræves betaling for 6 timer om ugen.

Der er endvidere mulighed for at få hjemmehjælp til lejlighedsvis aflastning af personer, der passer et barn eller en voksen med en fysisk eller psykisk lidelse i hjemmet.

Hjemmesygepleje.

Alle borgere nar ret til gratis hjemmesy­

gepleje.

Henvendelse skal ske til lægen, der ordinerer hjemmesygeplejen.

Ordningen administreres af social- og sundhedsforvaltningen.

Ledende hjemmesygeplejerske

Käthe Pedersen, tlf. 77 14 01.

Tlf. træffetid: Mandag-torsdag 11.30-14.30, fredag 11.30-13.

Privat: Skyttemarksvej 13, Stensved, tlf. 78 63 02.

Tlf. træffetid: Mandag-fredag 7-7.30.

Hjælp under indkaldelse.

Efter gennemførelse af værnepligtsløn­

nen er der i princippet ikke længere forskel på hjælp til værnepligtige og til andre, der er berettiget til økonomisk bistand efter bistandsloven.

Der vil derfor ved fastsættelse af eventuel hjælp til værnepligtige ske fradrag i hjælpen for værnepligtslønnen.

Se i øvrigt afsnittet »Økonomisk bi­

stand«.

Hjælpemidler.

Invaliditet, alder eller sygdom kan gøre det vanskeligt at klare den daglige tilværelse.

Social- og sundhedsforvaltningen har imidlertid mulighed for at hjælpe med anskaffelse og betaling af hjælpemidler.

Dette kan f.eks. være specialfremstillet (ortopædisk) fodtøj, høre-apparater, arm- og benproteser, parykker, støtte- korsetter, sygevogne, kørestole, telefon og meget mere.

Det er ikke muligt her at nævne alle hjælpemidler, men social- og sundheds­

forvaltningen vil altid kunne give yderligere oplysninger.

Men det er en betingelse for støtten, at hjælpemidlet enten er nødvendigt for at kunne udøve et erhverv, eller at det i væsentlig grad kan afhjælpe lidelsen eller lette den daglige tilværelse.

Der vil normalt ikke kunne ydes støtte til hjælpemidler, der er anskaffet før ansøgningens indgivelse.

Klage (anke).

Der kan være mulighed for at få ændret afgørelser i sociale sager ved at benytte sig af sin ret til at klage (anke).

Normalt klages der først til amtsanke­

nævnet i den pågældende amtskommu­

ne.

Amtsankenævnets afgørelse vil i de fleste tilfælde kunne indklages til:

Den sociale Ankestyrelse, Amaliegade 25,1256 København K.

Tlf. (01) 15 64 01.

Den afgørelse, der ønskes at klage over, vil normalt indeholde oplysning om, hvilken myndighed klagen rettes til, ligesom eventuelle klagefrister er anført.

Kønssygdomme.

Alle har ret til gratis undersøgelse og behandling hos de udpegede læger eller klinikker. Se: Embedslægen.

Der er pligt til at lade sig undersøge og

13

behandle, hvis der er grund til at tro, at man er smittet med en kønssygdom.

Denne pligt gælder også personer, der af en læge er blevet underrettet om, at de muligvis er blevet smittet med en kønssygdom.

Da det er af stor betydning, at en smittekilde identificeres, kan politiet afhente personer, der ikke frivilligt følger en opfordring til at lade sig undersøge.

løvrigt kan undersøgelsen og behandlin­

gen foregå hos enhver læge, men så sker det efter sygesikringens betalingsregler.

Optræning, undervisning og uddannelse.

Erhvervsvanskeligheder på grund af invaliditet, sygdom og særlige sociale problemer, kan tit afhjælpes og begræn­

ses ved optræning, undervisning og uddannelse.

Social- og sundhedsforvaltningen har mulighed for at hjælpe med rådgivning og vejledning, økonomisk støtte til undervisning og uddannelse, samt under­

hold under uddannelse.

Se endvidere under afsnittet »Hjælpe­

midler«.

Pension.

Der findes 3 forskellige pensionsformer, der alle skal søges på særlige skemaer, som fås i social- og sundhedsforvaltnin­

gen.

Folkepension

kan søges af alle, der er fyldt 67 år. Enlige kvinder kan søge allerede fra det fyldte 62. år.

Enkepension

kan søges af enker, der er fyldt 55 år og er blevet enker efter det fyldte 45. år. Men det er en betingelse, at ægteskabet har varet mindst 5 år.

Invalidepension

kan søges af alle mellem 15 og 67 år, hvis arbejdsevne er varigt nedsat Pensionens størrelse afhænger af invaliditetens

omfang.

Andre personer har også mulighed for at søge pension efter en række særregler, som social- og sundhedsforvaltningen kan give nærmere oplysninger om.

Pensionister har endvidere mulighed for at opnå følgende tillæg:

Hustrutillæg

62-67 årige kvinder, der er gift med en folke- eller invalidepensionist, kan

ikke

søge folkepension, men der kan istedet ydes et indtægtsbestemt hustrutillæg til mandens pension.

Pensionstillæg

ydes, såfremt pensionisten kun har forholdsvis små eller slet ingen indtæg­

ter ud over pensionen.

Personlige tillæg

udbetales til pensionister, der har ganske særligt vanskelige forhold. Tillæggene udbetales efter ansøgning som enten en engangsydelse eller et fast månedligt beløb.

Personlige tillæg kan f.eks. ydes til briller, brændsel, ekstraforplejning, fodpleje, højskoleophold, massage, medicin, tand­

behandling, tandprotese m.m.

Herudover er der en del tillæg, der afhænger af pensionistens alder eller invaliditet.

Pensionen fastsættes hvert år 1. januar på grundlag af den senest godkendte, selvangivne indtæ gt

Pensionen er dyrtidsreguleret, således at der ydes dækning for prisstigninger m.m.

i

S o c ia l v e jle d n in g

Dyrtidsregulering finder sted 1. april og l. oktober.

Alle pensioner udbetales månedsvis forud.

Pensionen skal være til rådighed den 1.

hverdag i måneden, men vil som oftest være indgået 2 dage tidligere.

Pensionistklubber.

I kommunen findes der flg. klubber og foreninger specielt for pensionister.

Vordingborg By og Nyråd

Seniorklubben:

Fru A. Klintø, H. I. Hansensvej 23, Vordingborg, tlf. 77 01 97.

Klubdaçe: Onsdag og torsdag 14-17 i forsamlingsbygningen,

Hollænderhaven, Vordingborg.

Mandag 14-17 foredrag og bankospil m. v. samme sted.

Biografforestillinger:

I BIO tirsdag kl. 11 og 14.

Sæson: September-maj.

Pensionistforeningen i Vordingborg:

Dagmar Mortensen, Hollænderhaven 7, 4760 Vordingborg, tlf. 77 22 54.

Klubdag: Fredag 14-17 i forsamlingsbygningen, Hollænderhaven, Vordingborg.

Sæson: September-marts.

Dansk Blindesamfund:

Fru Birthe Hansen, Mønvej 98, Ammendrup, 4734 Allerslev, tlf. 79 62 12.

Klubdag: Tirsdag 14-17 i forsamlingsbygningen i Hollænderhaven, Vordingborg.

Sæson: September-april.

Vanføreforeningen, Vordingborg afd.:

Fmd.: Kurt Rokatis, Birkeallé 16, Vordingborg, tlf. 77 47 12, og Jytte Rasmussen, Elmeallé 62, Vordingborg, tlf. 77 28 49.

Progr. indhentes hos formanden.

Kastrup

Ældreklubben i Kastrup:

Ely Pedersen, Klostergade 5, Vordingborg, tlf. 77 09 45, og Marie Hansen, Munkestrædet 1, Kastrup, tlf. 77 50 28.

Klubdag: Onsdag 14-17 i tidl.

kommunekontor, S et Clementsvej 37, Ndr. Vindinge.

Sæson: September-april.

Ørslev

Seniorklubben:

Johanne Johnsen, Lindevej 42, Ørslev, Vordingborg, tlf. 78 52 57.

Klubdag: Torsdag 14-17 i forsamlingsbygningen, Hollænderhaven, Vordingborg.

Sæson: September-maj.

Sværdborg og Udby

Ældreklubben i Sværdborg:

Edith Petersen, Trekanten 1, Klarskov, tlf. 78 21 35.

Klubdag: Mandag 14-17 i

forsamlingsbygningen, Tinghøjvej 8, Over Vindinge.

Bio: Tirsdag i Vordingborg.

Sæson: September-april.

K øng og Lundby

Hyggeklubben »Ølund«:

Fru Lisa Hansen, Bygaden 54, Køng, tlf. 76 90 73.

Klubdag: Tirsdag 14-17 i den tidl.

skolebygning i Køng og Sv. Gønge-skolen i Lundby.

Sæson: Oktober-marts.

Pensionistforeningens Fritidsklub : Fru Margrethe Rasmussen, »Vænget«, Sallerup, Vordingborg, tlf. 78 21 65.

Program kan indhentes hos formanden.

(17)

S o c ia l v e jle d n in g

Retshjælp.

Retshjælp kan ydes gratis til alle, hvis følgende betingelser er overholdt:

Den skattepligtige indtægt må ikke overstige 80.000 kr. med tillæg på 7.000 kr. for hvert forsørgelsesberettiget barn.

Den skattepligtige formue må ikke være højere end 100.000 kr., og de kontante midler må ikke overstige 20.000 kr.

Følgende advokater yder retshjælp:

Sagfører N. Th. Friis, Kirketorvet 18, Vordingborg, tlf. 77 01 99.

Landsretssagfører Axel Holm, Kirkestrædet 5, Vordingborg, tlf. 77 11 91.

Advokat J. Olivarius Hansen, Algade 78, Vordingborg, tlf. 77 02 57.

Landsretssagfører Ib Mogensen, Algade 61, Vordingborg, tlf. 77 00 91.

Advokat Søren Sørensen,

Algade 103, Vordingborg, tlf. 77 00 44.

Revalidering.

Se under »Hjælpemidler« og under

»Optræning, undervisning og uddannel­

se«.

Rådgivning og vejledning.

Social- og sundhedsforvaltningen vil altid kunne hjælpe med råd og vejled­

ning vedrørende alle sociale og sund­

hedsmæssige spørgsmål.

Rådgivningen er frivillig, men social- og sundhedsforvaltningen har pligt til at tilbyde rådgivning og vejledning, hvis det skønnes, at der er behov herfor.

Al rådgivning og vejledning er gratis.

Sterilisation.

Der kræves ingen tilladelse til sterilisati­

on, blot er aldersgrænsen 25 år, og personen må ikke være umyndiggjort.

Sterilisationen udføres ambulant på sygehus.

Henvendelse skal ske til en læge eller amtskommunens socialcenter. Se dette i afsnittet »Administration«.

Svangerskabsafbrydelse (abort).

Alle kvinder har ret til at få foretaget abort, hvis aborten kan ske inden udløbet af 12. svangerskabsuge. Efter dette tidspunkt er der forskellige betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan foretages abort.

Henvendelse skal rettes til en læge eller amtskommunens socialcenter. Se dette i afsnittet »Administration«.

Svangerskabsforebyggelse.

De praktiserende læger yder gratis vejledning om svangerskabsforebyggel­

se til alle gruppe I sikrede, mens gruppe II sikrede får delvis refusion af regnings- beløbet.

Amtskommunens klinikker yder gratis vejledning til alle. Henvisning er ikke nødvendig.

De praktiserende læger og klinikkerne kan i særlige tilfælde ordinere gratis præventionsmidler.

Kommuner nord for Storstrømmen

Klinik for svangerskabsforebyggelse Familietjenesten

Ringstedgade 34,4700 Næstved.

Konsultation: Mandag 15.30-16.30.

Tidsbestilling: Tlf. 73 04 11.

Kommuner syd for Storstrømmen

Klinik for svangerskabsforebyggelse Familietjenesten

Gåbensevej 1,4800 Nykøbing F.

14

Konsultation: Tirsdag 16-17.30.

Tidsbestilling: Tlf. 85 52 66, lokal 245.

Svangerskabsundersøgelser.

Alle gravide kvinder kan gratis få foretaget 3 undersøgelser hos egen læge.

Undersøgelsens formål er at forhindre problemer i svangerskabsperioden.

Endvidere kan man nu gå til konsultation hos jordemoderen

efter behov. Det

betyder, at man kan bestille tid hos jordemoderen oftere end de 5-6 gange, som man tidligere har regnet med.

Sygesikring.

Alle er omfattet af sygesikringsordnin­

gen, hvor man kan vælge at være sikret enten i gruppe 1- eller gruppe 2.

Sikrede i gruppe Î

skal vælge en fast læge, men har til gengæld adgang til gratis lægehjælp hos den valgte læge. Der er også sikret gratis speciallægehjælp, når der er sket hen­

visning til speciallægen fra ens egen læge.

Sikrede i gruppe 2

er frit stillet med hensyn til valg af læge og speciallæge, men skal selv betale en del af lægens/speciallægens honorar.

Sygesikringens tilskud er på forhånd fratrukket regningen.

Sygesikringen yder også - for begge grupper - tilskud til tandlægeudgifter, fysioterapi, medicin, kiropraktor, begra­

velse m.v.

I begge grupper kan der blive tale om en vis økonomisk selvrisiko, men dog mindst i gruppe 1.

Social- og sundhedsforvaltningen udste­

der sygesikringsbevis til alle personer over 16 år. Beviset er gyldigt i 3 år.

Børn under 16 år er omfattet af forældrenes sygesikringsbevis. Beviset indeholder oplysning om personen er sikret i gruppe 1 eller i gruppe 2, og for gruppe 1-sikrede oplysning om læge­

valg.

Ønske om ændring af sygesikringsgrup­

pe og om lægeskift skal ske til social- og sundhedsforvaltningen inden udgangen af august måned til ikrafttræden fra den følgende 1. oktober.

Underholdsbidrag.

Ved opløsning af ægteskab kan der pålægges en ægtefælle at betale under­

holdsbidrag til den anden ægtefælle.

Fastsættelsen af bidraget foregår i amtet og sker på grundlag af parternes arbejdsmuligheder, økonomiske forhold og ægteskabets varighed m.v.

Hvis der senere sker væsentlige ændrin­

ger i parternes forhold, kan bidraget ændres. Det bortfalder, hvis man indgår nyt ægteskab, og kan gøres hvilende, hvis man indgår i et papirløst forhold.

Betales bidragene ikke, kan de inddrives ved udpantning eller løntilbageholdelse.

Henvendelse herom må ske til social- og sundhedsforvaltningen.

Ungdomsydelse.

Til 16- og 17-årige kan der udbetales ungdomsydelse som hjælp til forsørgelse og til uddannelse.

Ungdomsydelsen er en skønsmæssig ydelse, der fastsættes efter den enkelte families forhold.

Udgangspunktet for fastsættelsen af ungdomsydelsens størrelse er dels den unges indtægt og dels forældrenes indtægt. Der kan dog tages hensyn til særlige forhold i familien, f.eks. høje boligudgifter, mange børn m.m.

Det er en betingelse for at ungdoms­

ydelsen kan udbetales, at den unge eller

K o m m u n e in fo r m a tio n

forældrene har dansk indfødsret og har haft fast bopæl i Danmark i de seneste 3 år.

Ungdomsydelsen søges ved henvendel­

se til social- og sundhedsforvaltningen.

Økonomisk bistand.

Hvis der opstår økonomiske vanskelig­

heder på grund af f.eks. sygdom, arbejdsløshed, aftjening af værnepligt, ægtefællens død, ophør af ægteskab m.m., er der mulighed for at give

forbigående hjælp, således at de hidtidi­

ge levevilkår ikke bliver væsentligt forringet.

Udover hjælp til underhold (kost og beklædning), kan der også ydes hjælp til rimelige faste udgifter som boligudgift (herunder sædvanlige terminsydelser), el, gas, opvarmning, forsikringer m.m.

Der kan i særlige situationer ydes hjælp til dækning af enkeltudgifter.

Hvis der ikke længere er udsigt til, at

vedkommende kan klare sig selv, ændres

den økonomiske bistand til

varig hjælp,

der normalt er noget mindre end den

forbigående hjælp.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Riktignok er tegningen en oppmåling av en båt bygget etter en norsk båt, og dette mellomleddet gjør at vi ikke fullt ut kan regne denne tegningen som en primærkilde, men skroget h

Forholdet mellem vælgere og par- lament er således ikke blot et spørgsmål om valg (resulterende i tildeling eller fratagelse af magt og ansvar), men dybest set om

Det kan da godt være, at de også er kvalificerede, men det er slet ikke det, sagen drejer sig om … Hvis vi overhovedet skal vide, hvad der foregår, og også kunne varetage

Gruppen omfatter således også grønlandske børn, der er blevet adopteret af danske forældre, men ikke børn født i Danmark af grønlandske forældre.. Et af problemerne i

Socialindkomsten skal ikke anvendes ved beregningen af kontanthjæ lp efter bistandsloven, dagpenge ved sygdom og barsel og betaling fo r ophold i dagpleje/- daginstitution

Bilag 4 Beregning af løn og arbejdstid i job med løntilskud til dagpengeberettigede ledige og ledige der modtager kontant- eller starthjælp alene pga. ledighed hos

kens tidspunkt eller kort tid derefter, kunne der være grund til at overveje, om det ikke i disse tilfælde ville være hensigtsmæssigt, om man tilkendte

Personalet måtte gerne hjælpe de unge med at udfylde skemaets forside, hvor de skulle svare på, hvornår de blev ind- og udskrevet, hvor mange gange de havde været indlagt