• Ingen resultater fundet

l (If^ivot v e d f o r a n s t a l t n i n g a J H a n c i e l s i n i n i s t c r i e t 1975 A n m e l d e l s e r , b e k e n d t g j o r t i S t a t s t i d e n d e i s e p t e m b e r m å n e d Nr

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "l (If^ivot v e d f o r a n s t a l t n i n g a J H a n c i e l s i n i n i s t c r i e t 1975 A n m e l d e l s e r , b e k e n d t g j o r t i S t a t s t i d e n d e i s e p t e m b e r m å n e d Nr"

Copied!
28
0
0

Hele teksten

(1)

%

% %

l (If^ivot v e d f o r a n s t a l t n i n g a J H a n c i e l s i n i n i s t c r i e t

1975

A n m e l d e l s e r , b e k e n d t g j o r t i S t a t s t i d e n d e i s e p t e m b e r m å n e d

Nr. 9

A B S k å l e n I^S v / J e n s e n & S m i t h , H ø r s h o l m , 143.

A B C E x p o r t s v / A . B i t s c h - C h r i s t e n s e n , F l a d s å , 139.

A a l b o r g A l u m i n i u m I n d u s t r i v / A r n e C h r i s t e n s e n , 134/135.

A a l b o r g A l u m i n i u m s - I n d u s t r i v / G . W a g e n b l a s t , 134.

A a r h u s F o t o - C o l o r v / O v e T h e s t e s e n , 142.

A a r h u s S i r o c c o K a f f e r i s t e r i v e d N . P . V a n g , 1 33.

A d d i t B r u g s f o r e n i n g , B r æ d s t r u p , 154.

A l l i n g h a m & H a n s e n , Å r h u s , 142.

A l t f o r D a m e r n e , 152.

A l u l i k k M e t a l b y g v / I b H a r d y L a u r i d s e n , H ø r n i n g , 133.

A m t s s p a r e k a s s e n A s s e n s , 140.

A m t s s p a r e k a s s e n E j b y , 138.

A m t s s p a r e k a s s e n f o r F y n s A m t , O d e n s e , 1 35.

A m t s s p a r e k a s s e n f o r F y n s A m t , O d e n s e , 1 35.

A m t s s p a r e k a s s e n f o r F y n s A m t , O d e n s e , 136.

A m t s s p a r e k a s s e n f o r F y n s A m t , O d e n s e , 136.

A m t s s p a r e k a s s e n f o r F y n s A m t , O d e n s e , 1 36.

A m t s s p a r e k a s s e n f o r F y e n s A m t , O d e n s e , 1 37.

A m t s s p a r e k a s s e n f o r F y n s A m t , O d e n s e , 1 37.

A m t s s p a r e k a s s e n f o r F y n s A m t , O d e n s e , 1 37.

A m t s s p a r e k a s s e n f o r F y n s A m t , O d e n s e , 138.

A m t s s p a r e k a s s e n f o r F y n s A m t , O d e n s e , 139.

A m t s s p a r e k a s s e n f o r F y n s A m t , O d e n s e , 1 39.

A m t s s p a r e k a s s e n G l a m s b j e r g , 1 37.

Amlsspa^ck.as^>en l o r F y n s A m t , O d e n s e , 1 4 0 A m t s s p a r e k a s s e n H a a r b y , 137/138.

A m t s s p a r e k a s s e n K e r t e m i n d e , 139.

A m t s s p a r e k a s s e n L a n g e l a n d , R u d k ø b i n g , 1 3 9 A m t s s p a r e k a s s e n M a r s t a l , 1 36.

A m t s s p a r e k a s s e n N y b o r g , 135.

A m t s s p a r e k a s s e n N r . A b y , 135.

A m t s s p a r e k a s s e n S y d f y n , F å b o r g , 136.

A m t s s p a r e k a s s e n Æ r ø s k ø b i n g , 136.

A n d e r s A n d & C o . , 152.

A n d e r s e n , H a r r y , 154.

A r a b s c a n - S h i p p i n g v / B e n d t A . S v a n e , 134.

A s s e n s S p a r e k a s s e , 1 36.

B a c h , W i l l y , F r e d e r i k s b e r g , 141.

B e c k - F r i i s , N . E., 147.

B e n n e t s e n , B. J . , I 34.

Bibi M o d e l v / B i r t h e P e t e r s e n , V a l l e n s b æ k , 149.

B i r d i e T r a d i n g v e d H e n r i k F u g l s a n g o g J a n E r i k s e n , G e n t o f t e , 149.

Birella D e s i g n v / E l l a J a c o b s e n & B i r t e R a s m u s s e n , 154.

B l a d e t Pif, 153.

B l o m s t e r n i e i s e n v / S ø r e n o g O t t o S c h o u N i e l s e n , G e n t o f t e , 143.

B o g t r y k f i r m a e t G u t e n b e r g h u s , 152.

B o r g , C h r i s t i a n , F r e d e r i k s b e r g , 146.

B r e t o w s Eftf. v / E . A n d e r s e n o g D . F r e d e r i k s e n , Å r h u s , 150.

B r u g s e n , H o r n s y l d , J u e l s m i n d e , 150/151.

B r ø d r e n e K o u s t r u p , 154.

B r ø d r e n e M e y e r , 147.

B r d r . S m i t h - R a s m u s s e n , 146.

B u t i k S a m a r a v e d L H ø y l a n d - P o u l s e n o g J . H ø y ­ l a n d , G e n t o f t e , 149.

C h r i s t e n s e n s , A a g e , Eftf., 147.

C l o r i u s V a r m e m å l e r k o n t o r I / S v / O d i n C l o r i u s A / S m . fl., O d e n s e , 149.

C o b a t I / S v e d A a s e B l a c h & C o . , Lyngby- T å r b æ k 145.

C o m e x i m v. P . E s p e n s e n , A l l e r ø d , 154.

(2)

D - S i g n F a s h i o n v / J . E n g e l b r e t h , I k a s t , 145.

D . K . - K i t l e r v / E l l e n H o f f e n b l a d , 154.

D a C a p o v / E . I v e r s e n o g K . T h y g e s e n , S i l k e b o r g , 144.

D a C a p o v / E l s e I v e r s e n , S i l k e b o r g , 144.

D a l y s c o I / S v / K a j K v i s g a a r d , B e n t K v i s g a a r d , O l e L y s é n o g J e n s P e d e r D a h l , R ø d o v r e , 144.

D a n c h e e s e v e d M . N i e l s e n , A l g e s t r u p , 141.

D a n c h e e s e v / E j n a r P o u l s e n , S æ d d e r , 141.

D a n I n n o v e n t v / E . S p a r r e P e t e r s e n , H ø r s h o l m , 155.

D a n s k A n d e l s k o n d e n s e r i n g s f a b r i k A . m . b . A . , Å r h u s . 154.

D a n s k B r a n d s l u k n i n g s - T e k n i k v / I b G e r k v i s t , H ø j e - T å s t r u p , 149.

D a n s k B r a n d s l u k n i n g s - T e k n i k , l / S , v / I. G e r k v i s t o g V a g n S ø r e n s e n , H ø j e T å s t r u p , 148.

D a n s k F a m i l i e b l a d , 152.

D a n s k F a r s f o r r e t n i n g v / S i g r u n L y t t i k , 151.

D a n s k G i b s - o g F o r m p l a s t v / H . G . T h o m s e n , Å r ­ h u s , 133.

D a n s k J æ g e r S p o r t v / V a g n N ø r g a a r d , S i l k e b o r g , 144.

D a n s k K o n s u m E l e k t r o n i c v / O . B r u u n N i e l s e n , Å r h u s , 145.

D a n s k K o r s e t i n d u s t r i v e d V o l m e r S i n n e b a l l e , 146.

D a n s k - N o r s k K v æ l s t o f f a b r i k I / S , G r e n å , 143.

D a n s k R ø d e K o r s a f d e l i n g f o r K ø b e n h a v n & O m ­ e g n , 141.

D a n S p o r t A . m . b . A . , I k a s t , 140.

D a n z i g T r a d i n g v e d H a n s E . S ø r e n s e n , E s b j e r g , 148.

D e e p a A r t s & C r a f t s v / H u s s a i n o g Z a r a r , 147.

D e i n s , J . R . , B o g h a n d e l ' s Eftf., M a r i b o , 144.

D e n t a x I n t e r n a t i o n a l ( O f f i c e R e q u i s i t e s ) v / R a v ­ d e n , 141.

D e r e s S a l o n v / A n n e P. J e n s e n o g J o n n a M . C h r i ­ s t i a n s e n , V o j e n s , 155.

D i n o g M i n J e a n s S h o p v / T h o m a s M e i n e r t z o g S t e e n T o r p , 147.

D r e s l e t t e S o g n s S p a r e - o g L å n e k a s s e , 136.

D r u m s t i c k v / O l e R a n d b ø l l & S i m o n K o p p e l , F r e ­ d e r i k s b e r g , 146.

E b e l t o f t n y E j e n d o m s k o n t o r v / M a n j a W i s s i n g , 136.

E f k a y E n t e r p r i s e v / H . F a l k e n b e r g - K l o k o g C o . I / S , S ø l l e r ø d , 142.

E g e b j e r g B r u g s f o r e n i n g , H o r s e n s , 1 4 0 / 1 4 1 . E k k o L i m a v e d M a j a L i l i a n S ø r e n s e n , F r e d e r i k s ­

h a v n , 142.

E k k o L i m a v e d M a j a L i l i a n S ø r e n s e n , F r e d e r i k s ­ h a v n , 145.

E l a S t å l k o n s t r u k t i o n e r v / E . L a r s e n , B r a n d e , 142.

E l e c t r i c a v / F i n n B ø j e , Å r h u s , 142.

E l - i n s t a l l a t i o n s f i r m a e t E d v a r d V e j b o r g I / S , R ø d ­ o v r e , 153.

E r i k s e n , J o h a n n e s , F r e d e r i k s b e r g , 146.

E s k e r o d B y g g e f o r r e t n i n g I / S v / E . S ø g a a r d o g Å . L a r s o n , R o s e n h o l m , 151.

E u r o - F o r m v F i n n J ø r g e n s e n , 1 34.

E u r o p a L e a s i n g v ' O l e H e d e g a a r d , H e r n i n g , 145.

E x p o - G r a f i k , K o m m a n d i t s e l s k a b e t , H e r l e v , 1 4 9 / 1 5 0 .

E x p o g a v / G i i n t h e r E l s n e r , Å r h u s , 142.

F å r e v e j l e S o g n s S p a r e - o g L å n e k a s s e , 145.

F a b r i k k e n A n k e r b o v / T h . N y b o , F r e d e r i k s h a v n , 155.

F a r t o g T e m p o , 152.

F a x e A n d e l s - F o d e r s t o f f o r r e t n i n g o g F a x e F r ø - k o n t o r , 147.

F i n k C o n s u l t i n g v / O l e R o s e n b e k F i n k , K a r l e b o , 143.

F l a d e - S d r . D r å b y s p a r e - o g l å n e k a s s e , 154.

F o r e n i n g e n f o r f a m i l i e p l a n l æ g n i n g , 154.

F r e d e r i k s h a v n o g O m e g n s G r o v v a r e f o r e n i n g , 142.

F r ø s l e v - M o l l e r u p s p a r e - o g l å n e k a s s e , F r ø s l e v , 138.

F y n s T e g l I / S , Å r u p , 138.

F y e n s V a r m e m å l e r k o n t o r I / S v / H . L a u r i t z e n m.fl., O d e n s e , 149.

F æ l l e s v a s k e r i e t L o l l a n d - F a l s t e r A . m . b . A . , M a r i b o , 146,

G a l e r i e R é t i n a v . K i r s t e n F r i i s , 147.

G a r d i n c e n t r e t v / H i l m a r H o r s l u n d o g P e t e r H e s - k j æ r J e n s e n , H a n s t h o l m , 151.

G a s a O d e n s e , A . m . b . A . , 145.

G a s t r o - T e k n i k v / B e n t L i g a a r d P e d e r s e n , E b e l t o f t , 139.

G l a m s b j e r g S p a r e k a s s e , 136.

G e n t o f t e S p o r t s m a g a s i n v e d P . F a k s i n g , 144.

G r a f i s e t S y s t e m v / P o u l F . H a n s s o n , 134.

g r a n d f o u r . L e , v e d O t t o S t e e n , 141.

G u l d - P r i n t v / N . P . H a n s e n , G j e r n , 146.

G u t e n b e r g h u s - B l a d e n e , 152.

G u t e n b e r g h u s - F o r l a g e t , 1 5 2 / 1 5 3 . G u t e n b e r g h u s P a p i r l a g e r , 151.

H a a r b y S p a r e k a s s e , filial a f D r e s l e t t e S p a r e k a s s e , 136.

H a c u - E l e k t r o v / C . K r u s e l l , 134.

H a d e r s l e v o g O m e g n s E l f o r s y n i n g , H a d e r s l e v , 155.

H a n s e n , G o d s k , & S ø n , N r . R a n g s t r u p , 147.

H a n s e n & N i e l s e n F a r v e o g T a p e t h a n d e l , N a k s k o v , 153.

H a n s e n s M a s k i n v æ r k s t e d , I / S , B r a m m i n g e , 134.

H e l l e s e n , E d v . , 141, H e n d e s V e r d e n , 153.

H e n r i q u e s , R . , J r . , 141.

H e r m s , A x e l , Å r h u s , 151.

H j a l l e r u p o g O m e g n s S p a r e k a s s e , 9 3 2 0 H j a l l e r u p , 140.

H j e m m e t s F o r l a g , 151.

H o l b æ k A m t s S p a r e k a s s e , 145.

H o l m ' s T a n d t e k n i k v / U l l a & J ø r g e n H o l m , F r e d e ­ r i k s h a v n , 140.

H o l s t , A n k e r , S ø n d e r b o r g , 150.

H o l s t e d e g n e n s G r o v v a r e f o r e n i n g , H o l s t e d , 134.

H o r n u m o g O m e g n s L o k a l f o r e n i n g , H o r n u m p r . 9 6 0 0 Å r s , 154.

H v i d o v r e K o n t o r s e r v i c e v / S v e n d A a g e T r u e d s s o n , 142.

H ø r b y S p a r e k a s s e , 1 5 4 / 1 5 5 .

(3)

\J T o r b e n F a u r b y o g J ø r g e n K u n t e r P e d e r s e n , Å r h u s , 146.

I I n d u s t r i a l D e s i g n v e d O t z e n , G e n t o f t e , 146.

[ I n t e r c o l d v / J . R y s g a a r d , Å r h u s , 151.

J o c k e y S h o p v e d N i l s - J ø r n A n d e r s e n o g B ø r g e M a y l a n d , G e n t o f t e , 133.

J o c k S c o t t - F l u e b i n d i n g s m a t e r i a l e r o g L y s t f i s k e r i ­ a r t i k l e r v e d S u s a n n e D a r é l , Å r h u s , 1 33.

J o h n s e n , S o f u s E . & C o . , I n t e r e s s e n t s k a b e t , Å r h u s , 142.

J o n i B y g v / S v e n d s e n & W e g g e r b y I / S , 151.

J u n i o r & S e n i o r I / S v / H . E . P e t e r s e n o g D . J e n s e n , G e n t o f t e , 151.

J y d s k P o r c e l æ n s b r æ n d e r i v / G r e t h e H a l l u m , Å r ­ h u s , 133.

J y l l a n d s T æ p p e l a g e r v / K n u d Ø s t b e r g , Å r h u s , 133.

J y t e k v / A n e M a r i e S ø r e n s e n , Å l b o r g , 146.

K n u d E . v / K n u d E r i k A n d e r s e n o g F r e d e J o h a n n e s A n d e r s e n , Å r h u s , 153.

K n u d s e n , T h . , G e n t o f t e , 143.

K u g l e t a n k e n v e d B i r t h e C h r i s t e n s e n , G r e v e , 151.

K v i t e x v / K a j H e e d e o g E r i k N i s t e d , H e r s t e d e r n e , 149.

K y v s g a a r d , K n u d , 141.

K ø j e v e j 7 6 , I n t e r e s s e n t s k a b e t , v / H a n s E r i k R a s ­ m u s s e n m . fl.. H ø j e T å s t r u p , 148.

K ø k k e n h u s e t v / K n u d O v e N i e l s e n , R a n d e r s , 1 36.

K ø n g S o g n s o g O m e g n s S p a r e k a s s e , 136.

L . M . - h u s e v / L e o M a d s e n o g C a r l E . L a r s e n , E s ­ b j e r g , 148.

L a n d b r u g e t s v e t e r i n æ r e k o n s u l e n t t j e n e s t e , h a n d e l s ­ s e l s k a b , H o b r o , 144.

L a n g e l a n d s S p a r e k a s s e , R u d k ø b i n g , 138.

L i n d e x - E x p o r t v / J ø n s P e r s s o n , Å r h u s , 142.

L o l l a n d s S p a r e - o g L a a n e k a s s e , R ø d b y , 143.

L o r e n t z e n , A . T . , & c o . , 141.

L ø g s t ø r J e r n & S t å l v e d T . P e t e r s e n , 148.

M & R T r a d e r s v e d M e h m e t Z e k i F i l i k e i o g J a w e d R a f l , F r e d e r i k s b e r g , 141.

M a d o g G æ s t e r , 153.

M a i g a a r d s , T h . , Eftf. L. L u n d , 147.

M a l e r f i r m a e t W . J ø r g e n s e n & P . J e n s e n , 141.

M a r i n e F l o o r i n g C o n t r a c t o r v / G e r h a r d P e t e r s e n , O d e n s e , 145.

M a s k i n f a b r i k k e n H a n s e n & S c h r e u d e r , R ø d o v r e , 142.

M a s k i n f a b r i k k e n T i t u s v / S t e e n P e t e r K r i s t e n s e n , R ø d o v r e , I 33.

M e d i c i d a n v. W . C l a u d i , G e n t o f t e , 154.

M e l b y & Y h r , 154.

M e s t e r h u s D a n m a r k A . m . b . a . , 153.

M e t a l v a r e f a b r i k k e n N y b r o v / B j a r k e A n d e r s e n o g Ejgil C h r i s t e n s e n , G l a d s a x e , 143.

M e t a l v a r e f a b r i k e n N y b r o v / B j a r k e A n d e r s e n o g Ejgil C h r i s t e n s e n , S l a n g e r u p , 150.

M i d t j y s k B r e m s e - o g K o b l i n g s s e r v i c e v / A l f r e d K n u d s e n , S i l k e b o r g , 144.

M i d t j y s k B r e m s e - o g K o b l i n g s s e r v i c e l / S v / E . W u r t z A n d e r s e n o g T . G r o t k j æ r , S i l k e b o r g , 144.

M i d t - P a k - H A P a p i r v / H o l g e r E m i l A n d e r s e n , B r a ­ b r a n d , 150.

M i n e r a l v a n d s f a b r i k k e n C i t r o v / P e d e r s e n & S t e f ­ f e n s e n , 154.

M ø b e l f a b r i k k e n H o r s n æ s v / H a r r y J o k u m s e n , H o r ­ s e n s , 135.

M ø b e l k æ l d e r e n v / T h . O l s e n , H o r s e n s , 143.

M ø b e l p a s s a g e n v / I b S c h ø n b e r g , V e j e n , 144.

M ø b e l p a s s a g e n v / I b S c h ø n b e r g o g H . C . O l e s e n , V e j e n , 144.

M ø l l e r & M a m m e n , 146.

M ø l l e r s B ø r n e t ø j v e d A . M ø l l e r , 146.

M ø l l e r s d r e n g e - p i g e - o g b a b y t ø j , 146.

N e b s a g e r S o g n s B r u g s f o r e n i n g , J u e l s m m d e , 150.

N e t e ' s V æ r k s t e d v / A g n e t e E l i s a b e t h D i n e s e n o g E b b e A r e n t h M a d s e n , F r e d e r i k s b e r g , 141.

N i e l s e n , C a r l , Å r h u s , 134.

N o r d i s k E l e k t r o m o t o r S e l s k a b , S l a g e l s e , 143.

N o r d i s k G a r n l a g e r v e d M a r t i n O l e s e n , G e n t o f t e , 145.

N o r d i s k V u l k a n i s e r i n g s - A n s t a l t v / T h o m a s C h r . G u n n e r s e n , Å r h u s , 142.

N æ r u m v æ n g e B o l i g h u s v / A n n e L i s e L a r s e n , S ø l l e ­ r ø d , 151.

O d g a a r d , N . , & S ø n , A a l b o r g , 149.

P a r b s t , V., & S ø n , H e l s m g ø r , 154.

P a r f u m e r i e K o q u e t V' R u t h H a a g e n P e t e r s e n , R i n g s t e d , 141.

P e d e r s e n s , E g m o n t H . , F o n d s k o n g e l i g e H o f b o e - t r y k k e r i , 152.

P l e - T e x T æ p p e r e n s , I / S , v / P a l l e N i e l s e n , 134.

P o u l s e n , B e n t , & C o . , F r e d e r i k s b e r g , 153.

P r e h n , H a n s , 141.

P r i v a t A l a r m , K r o g h & S ø r e n s e n , l / S . Å r h u s , 142.

R a d i o - T V - C e n t r e t R u d . M a r c u s s e n , Å r h u s , 133.

R a n d e r s D y k k e r s p o r t v / I . P e d e r s e n , 146.

R a s k B r u g s f o r e n i n g , T ø r r i n g - U l d u m , 146.

R a s m u s s e n , R a n d r u p , o g J e s s e n I / S , F j e n d s , 145.

R o s e n k i l d e o g B a g g e r B o g h u s e t , 134.

R u n t a l R a d i a t o r f a b r i k v / H . C l a u s e n , S t r u e r , 145.

R ø r k j æ r B r y g g e r i o g M i n e r a l v a n d s f a b r i k v / A l f r e d K r i s t i a n s e n o g H a n s K r i s t i a n s e n , E s b j e r g , 1 37.

S. H . R e k l a m e v / K u r t F o r s l u n d , N æ s t v e d , 150.

S a g a W i n e v / H e e r i n g l / S , 141.

S a g a W i n e v / H e e r i n g I / S , 147.

S e a n - F i x v e d E . B r u u n o g T . M e l i n g K r i s t e n s e n , G e n t o f t e , I 33.

S c a n I n t e r n a t i o n a l v / R . W i n t h e r C h r i s t e n s e n o g G . H ø f l e r , Å l b o r g , 144.

S c a n - P a s i f i c v e d K n u d H a n s e n , S ø l l e r ø d , 151.

S c a n d i - B o l t e v / M a r t i n B. N i e l s e n o g E r i k M a d s e n , Å l b o r g , 151.

S c h j ø d t , A . , & C o . , 154.

S c h l u t e r , C . F . , H e r l e v , 1 4 6

(4)

S c h m i d t , U r e - O p t i k I / S v / A a g e C h r i s e n s e n & K a j K i l d e g a a r d , Å b e n r å , 155.

S c o t c h C o r n e r v / H e l g e M a d s e n , 147.

S c o t c h C o r n e r v / H . M a d s e n , 147.

S e r v i c e - R i n g e n i Å r h u s W i n s l ø w P e j s e v O s v a l d N i e l s e n , 145.

S k a n m a S m e d e o g m a s k i n f a b r i k v / S . A n d e r s e n o g C o . , H e l s i n g ø r , 143.

S k o - H u s e t v e d H e r l u f N i e l s e n , V e j l e , 148.

S k o r e p a r a t i o n H æ l e n , A n d e l s s e l s k a b e t , 134.

S k o t ø j s f a b r i k k e n H æ l e n , A n d e l s s e l s k a b e t , 134.

S l a g t e r i u d s a l g A v / b r d r . J e n s e n , V i b o r g , 153.

S m e d e n s P å h æ n g s v o g n e v . M o g e n s L a r s e n , A l l e ­ r ø d , 1 4 2 .

S o r g e n f r i G u l d o g S ø l v v / B . S c h u l t z o g B . L a u r s e n , L y n g b y - T å r b æ k , 143.

S p a r e k a s s e n B r e d e b r o , 153.

S p a r e k a s s e n E j b y , 139.

S p a r e k a s s e n G i v e , 133.

S p a r e k a s s e n H a a r b y , 136.

S p a r e k a s s e n H o b r o , 147.

S p a r e k a s s e n S ø n d e r j y l l a n d , S ø n d e r b o r g , 150.

S p a r e k a s s e n f o r N y b o r g B y o g O m e g n , 139.

S p a r e - o g L a a n e k a s s e n f o r K e r t e m i n d e o g O m e g n , 139.

S p a r e - o g L å n e k a s s e n f o r K o n g s t e d s o g n , 133.

S p a r e - o g L a a n e k a s s e n i M a r s t a l , 138.

S p e e d 7 v e d J . A n d e r s e n o g J . K o l d b y N i e l s e n , G e n ­ t o f t e , 138.

S t e v n s A n d e l s F o d e r s t o f f o r r e t n i n g , S t o r e H e d d i n ­ g e , 147.

S t e v n s F a x e A n d e l , S t e v n s , 1 4 7 / 1 4 8 . S t o u b y B r u g s f o r e n i n g , J u e l s m i n d e , 143.

S t r ø g m a g a s i n e t v / J e n s A a g e N i e l s e n , Å r h u s , 150.

S t u d s h o v e d T ø m r e r - o g S n e d k e r f o r r e t n i n g I / S v e d C h r i s t e n L u n d g å r d L a u r s e n o g B e n t H o l g e r T h o m s e n , O d d e r , 149.

S v i t z e r , E m . Z . , B r ø n d b y e r n e , 149.

S y d f y n s S p a r e k a s s e , F a a b o r g , 1 37.

S y d j y d s k R e s e r v e d e l e i V e j e n I / S v / E . K r i s t i a n s e n o g B. T h o m s e n , 144.

s y s t e m c a d o v / P o u l C a d o v i u s , Å r h u s , 142.

S ø n d e r j y d s k B y g g e s e l s k a b v / H . B . C h r i s t e n s e n &

C o . , R ø d e k r o , 145.

S ø n d e r j y d s k B y g g e s e l s k a b v / O . B . L a u r s e n & C o . , R ø d e k r o , 146.

S ø r e n s e n , S . , o g s ø n s e f t f . v / L . R o s t o g P . H . J e n ­ s e n , V i b o r g , 144.

T . T . A u t o s e r v i c e v / O v e T o r p o g P e r T h o r n M a d ­ s e n , Å r h u s , 133.

T e r m i n i k v / E l k j æ r & D a l g a a r d , L y n g b y - T å r b æ k , T h o m s e n , A . o g C , Å r h u s , 134.

T h u n b o , A n t o n , 153.

U g e b l a d e t H j e m m e t , 152.

U g e - R e v y e n , 152.

U n i d a t a S k a n d i n a v i e n A / S & C o . , I/S, F r e d e r i k s ­ b e r g , 141.

U n i v e r s a l A u t o v. A n d e r s e n & H a r m i g , 147.

V e j b o r g El, R ø d o v r e , 153.

Vejle A u t o l a k e r e r i v / K a j S i m o n s e n , 155.

V e j l e S t ø d d æ m p e r - o g S t y r e t ø j s S e r v i c e v / M a d s e n o g P o u l s e n , 148.

V e n d s m . fl. h e r r e d e r s L a n d b o - , S p a r e - o g L a a n e - k a s s e i N ø r r e A a b y , 139.

V e s t e r b r o K a l k - o g M ø r t e l v æ r k v e d A . R u d o l f P e ­ t e r s e n , Å r h u s , 142.

V i b o r g M a s k i n f o r r e t n i n g v / H a r r y N i e l s e n , 149.

V o g e l , C h r i s t o f f e r v. O v e V o g e l , G r e n å , 133.

Z o d i a c G r e y s t o n e v / J o h a n n e s T h o m s e n , G r å s t e n , 133.

Æ r ø s k ø b i n g - T r a n d e r u p S p a r e k a s s e , 136.

Æ r ø s k ø b i n g - T r a n d e r u p S p a r e k a s s e , 138.

Ø e r n e s K o n s u m m æ l k - S e l s k a b , R i n g s t e d , 150.

Ø r n e n v / A n k e r P e t e r s e n , 154.

Ø s t e r H u r u p S k i b s - o g b å d b y g g e r i v / K . o g I. B a ­ g e r , H a d s u n d , 154.

Ø s t j y s k M o t o r s e r v i c e v / E g o n C h r i s t e n s e n , V e j l e , 155.

Ø s t v e n d s y s s e l O l i e o g B r æ n d s e . l s f o r e n i n g A . m . b . A . , D r o n n i n g l u n d , 140.

(5)

F i r m a e t S C / I A ' - FIX ved E. Bruun og T.

K M e l i n g K r i s t e n s e n d r i v e r h a n d e l i G e n t o f t e

>1 k o m m u n e .

E r i k B r u u n a f F r e d e r i k s b e r g o g T o r b e n

^ M e l i n g K r i s t e n s e n a f B a l l e r u p e r d e a n s v a r l i -

§ g e d e l t a g e r e .

F i r m a e t JOCKEY SHOP ved Nils-Jørn k A n d e r s e n o g B ø r g e M a y l a n d d r i v e r h a n d e l i ) G e n t o f t e k o m m u n e .

N i e l s - J ø r n A r n e A n d e r s e n o g B ø r g e M a y - il l a n d , b e g g e a f G e n t o f t e , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a - g g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i G e n t o f t e , d e n 2 9 . a u g u s t ( 1 9 7 5 .

I b H a r d y L a u r i d s e n a f H ø r n i n g k o m m u n e b d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k s a m t u d ø v e r i n d u - 2 s t r i d r i f t i H ø r n i n g k o m m u n e s o m e n e s t e a n - 2 svarlige indehaver af firmaet »ALUL/KK ME- C TALB YG v/ Ih Hardy Lauridsen«.

P o l i t i m e s t e r e n i O d d e r , d e n 2 9 . a u g u s t I 1 9 7 5 .

Berigtigende anmeldelse [fr. Statstidende nr.

\ 167 af 30. august 1975:

J o h a n n e s T h o m s e n e r L u n d t o f t e k o m m u n e b d r i v e r h a n d e l i G r å s t e n k o m m u n e s o m e n e s t e B ansvarlige indehaver af firmaet Zodiac Grev-

?. stone v'Johannes Thomsen.

P o l i t i m e s t e r e n i G r å s t e n , d e n 2 8 . a u g u s t 1 1 9 7 5 .

»Christoffer Vogel« v O v e V o g e l , T o r v e t

^ 2 , G r e n å , e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i G r e n å m . v., d e n 2 9 . a u -

§ g u s t 1 9 7 5 .

»Sparekassen Give« a f G i v e k o m m u n e B a n m e l d e r , a t d e n A n n a P o u l s e n , G i v e , m e d - b d e l t e p r o k u r a e r t i l b a g e k a l d t , o g a t d e r e r n m e d d e l t f u l d m æ g t i g F l e m m i n g H o l m , B r a n - b d e , p r o k u r a til a t t e g n e f i r m a e t i f o r e n i n g n m e d e n t e n d i r e k t i o n e n e l l e r e t m e d l e m a f d b e s t y r e l s e n .

P o l i t i m e s t e r e n i V e j l e , d e n 2 9 . a u g u s t 1 9 7 5 . , S u s a n n e D a r é l a f Å r h u s d r i v e r h a n d e l i K Å r h u s k o m m u n e s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e - ri haver af firma »Jock Scott - Fluebindingsmate- i"\ rialer og Lystfisken-artikler ved Susanne Da-

\\ rél«.

P r o k u r a e r m e d d e l t H a r r y E l m e r N i e l s e n . P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 2 9 . a u g u s t 1 9 7 5 .

A f t i l s y n s r å d e t f o r Spare- og Lånekassen for K o n g s t e d s o g n e r u d t r å d t L o u i s V i l h e l m A u g u s t E i l e r t s e n . 1 s t e d e t e r i n d t r å d t E r h a r d t R e i n h o l d t J e p s e n , K o n g s t e d .

S o m y d e r l i g e r e t e g n i n g s b e r e t t i g e t e r a n ­ m e l d t K a r e n J e p s e n i f o r e n i n g m e d d i r e k t ø ­ r e n .

K a r e n J e p s e n e r m e d d e l t p r o k u r a i f o r e ­ n i n g m e d e t t i l s y n s r å d s m e d l e m e l l e r d i r e k t ø ­ r e n .

P o l i t i m e s t e r e n i K ø g e , d e n I . s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »MASKINFABRIKKEN TITUS

V S t e e n P e t e r K r i s t e n s e n « a f R ø d o v r e k o m m u ­ n e e r h æ v e t . F i r m a e t e r u n d e r o m d a n n e l s e til a n p a r t s s e l s k a b .

P o l i t i m e s t e r e n i H v i d o v r e , d e n 1. s e p t e m ­ b e r 1 9 7 5 .

F i r m a »Jyllands Tæppelager v/Knud Øst- h e r g « e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 1. s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

F r i r m a »T. T. Autoservice vjOve Torp og Per T h o r n M a d s e n « e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 1. s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

F i r m a »Jydsk Porcelænshrænderi v Grethe H a l l u m « e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 1. s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

F i r m a »Dansk Gibs- og Formplast v/H. G.

T h o m s e n « e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 1. s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

F i r m a »Radio-TV-Centret Rud. Marcussen«

e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n I . s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

F i r m a »Aarhus Sirocco Kafferisteri ved N. P.

V a n g « e r h æ v e t .

Politimesteren i Århus, d e n 1. s e p t e m b e r 1975.

(6)

F i r m a »Carl Nielsen« e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 1 . s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

F i r m a »A. og C. Thomsen« e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 1. s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser:

F i r m a e t Hacu-Elektro v/C. Kruseli e r a f ­ m e l d t a f h a n d e l s r e g i s t r e t , e f t e r a t n a v n e t e r o v e r t a g e t a f e t a n p a r t s s e l s k a b .

B e r t e l J o h a n s e n B e n n e t s e n , d e r v a r e n e s t e ansvarlig indehaver af firmaet B. J. Bennetsen e r a f g å e t v e d d ø d e n . F i r m a e t f o r t s æ t t e s u f o r ­ a n d r e t a f a f d ø d e s a r v i n g e r E i g i l N i s s e n B e n ­ n e t s e n o g K n u d P e t e r N i s s e n B e n n e t s e n , d e r t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

F i r m a e t Grafiset System v/Poul F. Hansson e r a f m e l d t a f h a n d e l s r e g i s t r e t , e f t e r a t n a v n e t e r o v e r t a g e t a f e t a k t i e s e l s k a b .

A x e l R i i s B a g g e r , d e r v a r a n s v a r l i g d e l t a ­ ger i firmaet Rosenkilde og Bagger Boghuset, e r a f g å e t v e d d ø d e n . F i r m a e t f o r t s æ t t e s u f o r ­ a n d r e t a f d e h i d t i d i g e d e l t a g e r e V o l m e r R o ­ s e n k i l d e , H e n r i k R o s e n k i l d e o g F l a n s R i s B a g g e r . F i r m a e t h a r m e d d e l t K a r s t e n M u n c h o g P e t e r G r o s e l i p r o k u r a h v e r f o r s i g .

F i r m a e t Euro-Form v Finn Jørgensen e r a f m e l d t a f h a n d e l s r e g i s t r e t , e f t e r a t n a v n e t e r o v e r t a g e t a f e t a n p a r t s s e l s k a b .

F i r m a e t IS Ple-Tex Tæpperens v/Palle N i e l s e n d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k . P a l l e J o h n N i e l s e n o g G u n v o r E l i s a b e t h M a r i a n n e P e t e r s e n , f ø d t M o h r , s i d s t n æ v n t e a f N æ r u m e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

B e n d t A s b j ø r n S v a n e a f V e d b æ k u d ø v e r s p e d i t i o n s v i r k s o m h e d s o m e n e s t e a n s v a r l i g

indehaver af firmaet Arabscan-Shipping

V Bendt A. Svane.

F i r m a e t Andelsselskabet Skoreparation

„ H æ l e n « e r a f m e l d t a f h a n d e l s r e g i s t r e t , i d e t v i r k s o m h e d e n f o r t s æ t t e r u n d e r æ n d r e t f i r ­ m a n a v n .

U n d e r f i r m a Andelsselskabet Skotøjsfabrik­

k e n H æ l e n d r i v e s f a b r i k a t i o n a f l o d t ø j a f e t s e l s k a b m e d b e g r æ n s e t a n s v a r , h v i s v e d t æ g ­ t e r e r a f 2 8 . a u g u s t l % 9 m e d s e n e r e æ n d r i n ­ g e r a f 2 1 d e c e m b e r 1 9 7 0 o g 1 2 . a u g u s t 1 9 7 5 , o g h v i s b e s t y r e l s e b e s t å r a f t d m u n d F l e l s t e d - S ø r e n s e n , h e r a l s t a d c r r , P o u l A l f r e d J a c o b ­ s e n a f H v i d o v r e o g J o h n K n u d H a n s e n a f F r e d e r i k s b e r g . F i r m a e t t e g n e s a f b e s t y r e l ­ s e n s m e d l e m m e r i f o r e n i n g . P r o k u r a e r m e d ­

d e l t E d m u n d H e l s t e d - S ø r e n s e n . S e l s k a b e t s k a p i t a l e r v e k s l e n d e . I g e n a f m e d l e m m e r n e h æ f t e r p e r s o n l i g t f o r s e l s k a b e t s f o r p l i g t e l s e r , f o r h v i l k e a l e n e s e l s k a b e t h æ f t e r m e d d e n til e n h v e r t i d t i l h ø r e n d e f o r m u e . B e k e n d t g ø r e l ­ s e til m e d l e m m e r n e s k e r i k k e i p r e s s e n .

K ø b e n h a v n s m a g i s t r a t s 1. a f d e l i n g , d e n 2 . s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

U n d e r f i r m a »Holstedegnens Grovvarefore­

n i n g « d r i v e s h a n d e l i H o l s t e d k o m m u n e a f e t s e l s k a b m e d s o l i d a r i s k a n s v a r , h v i s v e d t æ g t e r e r a f 2 1 . n o v e m b e r 1 9 7 4 . D e n i s e l s k a b e t i n d ­ s k u d t e k a p i t a l e r v e k s l e n d e . M e d l e m m e r n e h æ f t e r s o l i d a r i s k f o r f o r e n i n g e n s f o r p l i g t e l ­ s e r . A n d e l s f o r e n i n g e n s b e s t y r e l s e b e s t å r a f ;

J ø r g e n B a s t i o n A n d e r s e n , T e r p l i g , 6 7 5 2 G l e j b j e r g , S ø r e n H j o r t G r e g e r s e n , B æ k b ø l ­ l i n g , 6 6 8 3 F ø v l i n g , f o r m a n d , K n u d G r ø n n e ­ b æ k , T o b ø l , 6 6 8 3 F ø v l i n g , J e n s E n e v a l d H a n ­ s e n , V i l l e b ø l , 6 7 6 0 R i b e , J e n s A u g u s t i n H a n ­ s e n , B r u n b j e r g , 6 6 7 0 H o l s t e d , H e n n i n g G u n ­ n e r J e n s e n , V i l l e b ø l , 6 7 6 0 R i b e , K n u d E r i k J ø r g e n s e n , N r . H o l s t e d , 6 6 7 0 H o l s t e d , T h o m a s K j æ r , L y k k e s k j æ r , 6 6 8 1 H o l s t e d s t . , N i e l s O v e K n u d s e n , S æ r m a r k , 6 6 7 0 H o l s t e d , J e n s K r i s t i a n N i e l s e n , B o b ø l , 6 6 8 3 F ø v l i n g , K a j N i e l s e n , T i r s l u n d , 6 6 8 1 H o l s t e d s t . , P o u l O l e s e n , T r a n e k j æ r g å r d , T e r p l i n g , 6 7 5 2 G l e j ­ b j e r g , n æ s t f o r m a n d , J o h a n n e s O t t o s e n , S ø n - d e r a g e r , 6 6 8 3 F ø v l i n g , B e n t P o u l s e n , G ø r - k l i n t , 6 6 7 0 H o l s t e d , o g Villy S ø r e n s e n , S k o v ­ b ø l l i n g , 6 7 5 2 G l e j b j e r g .

S e l s k a b e t t e g n e s a f b e s t y r e l s e n i f o r e n i n g . P r o k u r a e r m e d d e l t u d d e l e r P e t e r S ø r e n s e n , s a l g s c h e f S v e n d Å g e P e t e r s e n , a f d e l i n g s l e d e r H a n s R a v n o g a f d e l i n g s l e d e r V e r n e r T h ø g e r ­ s e n h v e r f o r sig.

B e k e n d t g ø r e l s e r til m e d l e m m e r s k a l i k k e s k e i o f f e n t l i g e t i d e n d e r .

F i r m a e t »I S Hansens Maskinværksted« a f B r a m m i n g e k o m m u n e e r a f m e l d t .

P o l i t i m e s t e r e n i R i b e , d e n 2 . s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Aalborg Aluminiums-Industri v/G.

W a g e n b l a s t « a f Å l b o r g e r h æ v e t .

A r n e F r e d e r i k S ø n d e r g a a r d C h r i s t e n s e n a f Å l b o r g d r i v e r h a n d e l , h å n d v æ r k o g u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t i Å l b o r g k o m m u n e s o m e n e s t e

(7)

a n s v a r l i g e i n d e h a v e r a f f i r m a e t »Aalborg Alu­

minium Industri vj Arne Christensen«.

P o l i t i m e s t e r e n i Å l b o r g m . v . , d e n 2 . s e p t e m ­ b e r 1 9 7 5 .

1 m e d f o r a f f o r s k r i f t e r n e i l o v n r . 7 2 a f 2 7 . m a r t s 1 9 2 9 e r f ø l g e n d e f i r m a

F i r m a e t »Ingolf Lund, Bødkermester« a f

H v i d o v r e k o m m u n e , u d s l e t t e t a f h a n d e l s ­ r e g i s t e r e t i H v i d o v r e .

P o l i t i m e s t e r e n i H v i d o v r e , d e n 2 . s e p t e m ­ b e r 1 9 7 5 .

B e s t y r e l s e n f o r »Yding Brugsforening« a f G e d v e d k o m m u n e a n m e l d e r , a t b e s t y r e l s e n n u b e s t å r a f f ø l g e n d e :

E j g i l W i n t h e r R a s m u s s e n , Y d i n g p r . 8 7 5 2 Ø s t b i r k , ( f o r m a n d ) , E l s e Ø s t e r g a a r d , Y d i n g p r . ( S 7 5 2 Ø s t b i r k , ( n æ s t f o r m a n d ) , E r i k B e n t ­ z e n , Y d i n g p r . 8 7 5 2 Ø s t b i r k , R a s m u s A n ­ d e r s e n , Y d i n g R o d e p r . 8 7 5 2 Ø s t b i r k , o g B e r t r a m S ø r e n s e n , Y d i n g p r . 8 7 5 2 Ø s t b i r k .

V e d t æ g t e r n e e r a f 1 8 . j u n i 1 9 3 6 m e d æ n d r i n g e r a f 2 6 . f e b r u a r 1 9 5 1 o g 1 8 . m a r t s 1 9 6 9 ,

D e n O v e L e t h J ø r g e n s e n o g K a r l C h r i s t i a n L a u r s e n , b e g g e Y d i n g , m e d d e l t e p r o k u r a t i l b a g e k a l d e s .

F o r e n i n g e n t e g n e s a f f o r m a n d e n o g é t b e s t y r e l s e s m e d l e m .

F i r m a e t »Møbelfabrikken Horsnæs v/Harry

Jokumsen« a f H o r s e n s k o m m u n e e r h æ v e t . P o l i t i m e s t e r e n i H o r s e n s m . v . , d e n 2 . . . s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

Amtssparekassen for Fyns Amt a f O d e n s e h a r o p r e t t e t l i l i a l i N r . A b y u n d e r f i r m a e t A m t s s p a r e k a s s e n N r . A a b y .

L o k a l - b e s t y r e l s e n b e s t å r a f K n u d B e n t - h o l m , a f A s p e r u p ( f o r m a n d ) , L a r s J u u l C h r i ­ s t i a n s e n , a f N r . A b y ( n æ s t f o r m a n d ) , J e n s K l i n d t J ø r g e n s e n , a f B r e n d e r u p , C a r l S ø r e n ­ s e n , a f N r . Å b y , J o h a n n e s N i e l s e n , a f Å r u p , H a r a l d E m a n u e l S ø r e n s e n , a f N r . Å b y , H e n n i n g N i e l s e n , a f M i d d e l f a r t , C a r l o E r n s t J e n s e n , a f R i n g e , L a r s P e d e r P e d e r s e n , a f M i d d e l f a r t , H o u l e P e d e r S ø g a a r d , a f R i n g e , E r i k N i e l s e n , a f R i n g e , J o h a n n e s K j æ r L a r ­ s e n , a f M i d d e l f a r t , K a i E l k j æ r , a f M i d d e l f a r t , A d a m H e i n e r , a f Å r u p , N i e l s C h r i s t i a n P e d e r s e n , a f A r u p , F r e d e r i k J ø r g e m s e n , a f

A r u p , V a g n E b b e s d e n , . a f A s p e r u p , E j n e r N ø r r e g a a r d , a f G e l s t e d , o g P o u l A n d e r s e n , a f M i d d e l f a r t .

L o k a l - d i r e k t i o n e n b e s t å r a f s p a r e k a s s e d i ­ r e k t ø r E i n a r S ø r e n s e n , a f N r . Å b y .

A m t s s p a r e k a s s e n N r . A a b y t e g n e s a f l o k a l ­ b e s t y r e l s e n s f o r m a n d e l l e r n æ s t f o r m a n d e n i f o r e n i n g m e d l o k a l - d i r e k t ø r e n .

P r o k u r a e r m e d d e l t R o b e r t O l s e n , A a g e E m i l J ø r g e n s e n , J e n s E r i k R a s m u s s e n , B ø r g e G o t f r e d s e n , A a g e C h r i s t i a n H a n s e n , F i ­ n e r R a s m u s s e n o g V i l l y G e o r g R a s m u s s e n , d e r t e g n e r h v e r i s æ r i f o r e n i n g m e d e n t e n l o k a l b e s t y r e l s e n s f o r m a n d , n æ s t f o r m a n d e l ­ l e r l o k a l - d i r e k t ø r e n .

D e n i s e l s k a b e t i n d s k u d t e k a p i t a l u d g ø r 1 1 0 . 0 0 0 k r .

I n g e n h æ f t e r p e r s o n l i g t f o r s e l s k a b e t s f o r ­ p l i g t e l s e r .

B e k e n d t g ø r e l s e til m e d l e m m e r n e s k e r i M i d d e l f a r t V e n s t r e b l a d , F y e n s T i d e n d e , F y n s S t i f t s t i d e n d e o g A k t u e l t .

P o l i t i m e s t e r e n i O d e n s e , d e n 3 . s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

Amtssparekassen for Fyns Amt a f O d e n s e h a r o p r e t t e t f i l i a l i N y b o r g u n d e r f i r m a e t A m t s s p a r e k a s s e n N y b o r g .

L o k a l - b e s t y r e l s e n b e s t å r a f L a u r i t s H a n ­ s e n , a f F r ø r u p , C a r l E m i l K o c h J e n s e n , a f N y b o r g , M e t t i n u s G r e g e r s e n , a f Ø r b æ k , E m i l G o d t f r e d P e d e r s e n , a f E l i i n g e , K n u d V l a r t i n H e r m a n s e n , a f N y b o r g , B ø r g e J e n s e n , a f N y b o r g , L e i f O l e M a d s e n , a f N y b o r g , O l e A n d k æ r P e t e r s e n , a f B o v e n s e , o g W e r n e r D a h l m a n n R a v n , a f N y b o r g .

L o k a l - d i r e k t i o n e n b e s t å r a f s p a r e k a s s e d i ­ r e k t ø r O t t o G y d e P o u l s e n , a f N y b o r g .

A m t s s p a r e k a s s e n N y b o r g t e g n e s a f d i r e k ­ t ø r e n i f o r e n i n g m e d e t m e d l e m a f l o k a l - b e ­ s t y r e l s e n e l l e r t o m e d l e m m e r a f l o k a l - b e s t y ­ r e l s e n i f o r e n i n g .

P r o k u r a e r m e d d e l t E r i k J u u l H a n s e n , F r i t z H o v e T o r p - P e d e r s e n , B ø r g e R e s t i n g , H e n r y Ø r n s t e d t , G r e t h e S t o r m - J e n s e n , T h o m a s E i l e r t s e n , E r i k N i e l s e n , K i r s t e n T h e r s , V i c k i S k o v , T o r b e n W e s t e r g a a r d , S t e f ­ f e n J e n s e n , D o r t e H a n s e n , A r n e K r i s t i a n s e n o g O l e R a s m u s s e n , d e r t e g n e r t o i f o r e n i n g .

D e r e r i n g e n i n d s k u d t k a p i t a l i s e l s k a b e t . I n g e n h æ f t e r p e r s o n l i g t f o r s e l s k a b e t s f o r ­ p l i g t e l s e r .

B e k e n d t g ø r e l s e til m e d l e m m e r n e s k a l i k k e o f f e n t l i g g ø r e s i p r e s s e n .

P o l i t i m e s t e r e n i O d e n s e , d e n 3 . s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

(8)

Amtssparekassen for Fyns Amt a f O d e n s e h a r o p r e t t e t f i l i a l i M a r s t a l u n d e r f i r m a e t A m t s s p a r e k a s s e n M a r s t a l .

L o k a l - b e s t y r e l s e n b e s t å r a f A n t o n E m i l J ø r g e n s e n , J o h n K ø r n e r , H a n s S v a r e r C h r i ­ s t e n s e n , H a n s H e r m a n s e n , P o u l J o h a n C h r i s t e n s e n , H e n n i n g A n d e r s e n o g A l b e r t N i e l s e n C h r i s t e n s e n , a l l e a f M a r s t a l .

L o k a l - d i r e k t i o n e n b e s t å r a f s p a r e k a s s e d i ­ r e k t ø r V i g g o E r i k C h r i s t i a n s e n , a f M a r ­ s t a l .

A m t s s p a r e k a s s e n M a r s t a l t e g n e s a f d i r e k ­ t ø r e n i f o r e n i n g m e d 1 l o k a l b e s t y r e l s e s m e d ­ l e m e l l e r a f 2 l o k a l - b e s t y r e l s e s m e d l e m m e r i f o r e n i n g .

P r o k u r a e r m e d d e l t K j e l d T o r b e n R a s m u s ­ s e n , L e i f M ø l l e r M a d s e n , E j n a r K r i s t e n

B o u t r u p , d e r t e g n e r h v e r i s æ r i f o r e n i n g m e d d i r e k t ø r e n e l l e r 1 l o k a l - b e s t y r e l s e s m e d - l e m .

D e n i s e l s k a b e t i n d s k u d t e k a p i t a l e r v e k s ­ l e n d e .

I n g e n h æ f t e r p e r s o n l i g t f o r s e l s k a b e t s f o r p l i g t e l s e r .

B e k e n d t g ø r e l s e til m e d l e m m e r n e s k a l i k k e o f f e n t l i g g ø r e s i p r e s s e n .

P o l i t i m e s t e r e n i O d e n s e , d e n 3 . s e p t e m ­ b e r 1 9 7 5 .

Amtssparekassen for Fyns Amt a f O d e n s e h a r o p r e t t e t filial i F å b o r g u n d e r f i r m a e t A m t s s p a r e k a s s e n S y d f y n .

L o k a l - b e s t y r e l s e n b e s t å r a f C h r i s t i a n D a n N i e l s e n , a f A s t r u p , J ø r g e n H a n s e n , a f M i l l i n - g e , H e r l u f L a r s e n , a f F å b o r g , E d v i n M o g e n ­ s e n , a f H o r n e , H a n s M o r t e n s e n , a f F å b o r g , E r i k N i c o l a i s e n , a f F j æ l l e b r o e n , o g H e n n i n g N i e l s e n a f F å b o r g .

L o k a l - d i r e k t i o n e n b e s t å r a f s p a r e k a s s e d i ­ r e k t ø r E r h a r d M ø l l e r , a f F å b o r g .

\ m t s s p a r e k a s s e n S y d f y n t e g n e s a f d i r e k ­ t ø r e n i f o r e n i n g m e d e t m e d l e m a f l o k a l - b e ­ s t y r e l s e n e l l e r a f 2 m e d l e m m e r a f l o k a l - b e ­ s t y r e l s e n i f o r e n i n g .

P r o k u r a e r m e d d e l t J o h a n Ø x e n h a v e , d e r t e g n e r i f o r e n i n g m e d d i r e k t ø r e n e l l e r e t m e d l e m a f l o k a l - b e s t y r e l s e n .

D e n i s e l s k a b e t i n d s k u d t e k a p i t a l e r v e k s ­ l e n d e .

I n g e n h æ f t e r p e r s o n l i g t f o r s e l s k a b e t s f o r p l i g t e l s e r .

B e k e n d t g ø r e l s e til m e d l e m m e r n e s k e r i F y n s A m t s A v i s .

P o l i t i m e s t e r e n i O d e n s e , d e n 3. s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

Amtssparekassen for Fvns Amt a f O d e n s e h a r o p r e t t e t filial i Æ r ø s k ø b i n g u n d e r f i r m a e t A m t s s p a r e k a s s s e n Æ r ø s k ø b i n g .

L o k a l - b e s t y r e l s e n b e s t å r a f N i e l s C h r i s t e n N i e l s e n a f Æ r ø s k ø b i n g , A n t o n A n d e r s s o n , a f Æ r ø s k ø b i n g , H a r a l d S t æ r k e , a f Æ r ø s k ø ­ b i n g , H a n s P e t e r H a n s e n , a f Æ r ø s k ø b i n g , J o h a n G r o t h - C h r i s t e n s e n , a f T r a n d e r u p , H a n s J ø r g e n P e t e r s e n , a f Æ r ø s k ø b i n g , o g A l b e r t K n u d s e n C h r i s t e n s e n , a f T r a n d e r u p .

L o k a l - d i r e k t i o n e n b e s t å r a f s p a r e k a s s e d i ­ r e k t ø r H a n s P e t e r M i k k e l s e n , a f Æ r ø s k ø ­ b i n g .

A m t s s p a r e k a s s e n Æ r ø s k ø b i n g t e g n e s a f d i r e k t ø r e n i f o r b i n d e l s e m e d e t m e d l e m a f l o k a l - b e s t y r e l s e n e l l e r a f t o l o k a l - b e s t y r e l ­ s e s m e d l e m m e r i f o r e n i n g .

P r o k u r a e r m e d d e l t A l e x G r u b e J ø r g e n ­ s e n o g M a g d a H a n s i g n e L u n d t a n g , d e r t e g ­ n e r h v e r i s æ r i f o r e n i n g m e d d i r e k t ø r e n e l l e r e t m e d l e m a f l o k a l b e s t y r e l s e n .

D e n i s e l s k a b e t i n d s k u d t e k a p i t a l e r v e k s l e n d e .

I n g e n h æ f t e r p e r s o n l i g t f o r s e l s k a b e t s f o r ­ p l i g t e l s e r .

B e k e n d t g ø r e l s e til m e d l e m m e r n e s k a l i k k e o f f e n t l i g g ø r e s i p r e s s e n .

F i l i a l e n d r i v e r u n d e r s a m m e a d r e s s e t i l l i g e v i r k s o m h e d u n d e r f i r m a e t Æ r ø s k ø b i n g - T r a n d e r u p S p a r e k a s s e .

P o l i t i m e s t e r e n i O d e n s e , d e n 3. s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

K n u d O v e N i e l s e n a f S ø n d e r h a l d k o m ­ m u n e d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k i R a n d e r s k o m m u n e s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e h a v e r af firmaet »Køkkenhuset v/Knud Ove Nielsen«.

P o l i t i m e s t e r e n i R a n d e r s , d e n 3. s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

Ebeltoft ny Ejendomskontor v Manja Wis- s i n g a f E b e l t o f t k o m m u n e e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i G r e n å m . v . , d e n 3. s e p t e m ­ b e r 1 9 7 5 .

Assens Sparekasse a f A s s e n s k o m m u n e e r h æ v e t .

»Sparekassen Haarhy«^ s a m t t i l l i g e »Dreslet- te Sogns Spare- og Lånekasse« og »Haarhy S p a r e k a s s e , filial a f D r e s l e t t e S p a r e k a s s e « a f H a a r b y k o m m u n e e r h æ v e t .

, »Kong Sogns og Omegns Sparekasse« s a m t t i l l i g e » G l a m s b j e r g S p a r e k a s s e « a f G l a m s ­ b j e r g k o m m u n e e r h æ v e t .

(9)

»Svdfyns Sparekasse« a f F a a b o r g k o m m u n e 3 e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i A s s e n s p o l i t i k r e d s , d e n 3.

? s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Rørkjær Bryggeri og Mineral- I v a n d s f a h r i k « v / A l f r e d K r i s t i a n s e n o g H a n s

I

K r i s t i a n s e n a f E s b j e r g e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i E s b j e r g , d e n 3. s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

Amtssparekassen for Fy ens Amt a f O d e n s e [ h a r o p r e t t e t f i l i a l i G l a m s b j e r g u n d e r f i r m a e t

Amtssparekassen Glamsbjerg.

L o k a l - b e s t y r e l s e n b e s t å r a f H a n s H e n n i n g S k y t t e , A l f r e d E j b y H a n s e n , P o u l A r n e r J e n s e n , K n u d H a n s e n , K n u d P e d e r s e n , A l f B o e , a l l e a f G l a m s b j e r g - , E g o n N i e l s e n a f H å r b y , P o u l E g L a r s e n a f G l a m s b j e r g , o g H a n s E r i k P e d e r s e n a f G l a m s b j e r g .

L o k a l - d i r e k t i o n e n b e s t å r a f s p a r e k a s s e d i ­ r e k t ø r N i e l s C h r i s t i a n H a n s e n a f G l a m s b j e r g .

A m t s s p a r e k a s s e n G l a m s b j e r g t e g n e s a f 2 a f l o k a l - b e s t y r e l s e n s m e d l e m m e r i f o r e n i n g e l l e r a f d i r e k t ø r e n i f o r e n i n g m e d e t l o k a l ­ b e s t y r e l s e s m e d l e m .

A - p r o k u r a e r m e d d e l t H a n s P e d e r R a s ­ m u s s e n , d e r t e g n e r i f o r e n i n g m e d e t m e d l e m a f l o k a l - b e s t y r e l s e n e l l e r d i r e k t ø r e n .

D e n i s e l s k a b e t i n d s k u d t e k a p i t a l u d g ø r 2 2 . 4 0 0 k r .

I n g e n h æ f t e r p e r s o n l i g t f o r s e l s k a b e t s f o r ­ p l i g t e l s e r .

B e k e n d t g ø r e l s e t i l r e p r æ s e n t a n t e r n e p å l o ­ k a l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n s k e r i F y e n s T i d e n d e .

P o l i t i m e s t e r e n i O d e n s e , d e n 3 . s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

U n d e r f i r m a Amtssparekassen for Fyns Amt d r i v e s s p a r e k a s s e - o g f o r v a l t n i n g s v i r k s o m h e d a f e n s e l v e j e n d e i n s t i t u t i o n , h v i s v e d t æ g t e r e r a f 10. d e c e m b e r 1 9 7 4 , s t a d f æ s t e t a f h a n d e l s ­ m i n i s t e r i e t d e n 2 0 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

B e s t y r e l s e n b e s t å r a f e t t i l s y n s r å d ( b e s t y r e l ­ s e ) o g a f e n d i r e k t i o n . T i l s y n s r å d e t ( b e s t y r e l ­ s e n ) b e s t å r a f S v e n d H e r m a n J o h a n n e s N i l s ­ s o n , a f R u d k ø b i n g ( f o r m a n d ) , L a u r i t s H a n ­ s e n , a f F r ø r u p ( n æ s t f o r m a n d ) , E r i k S u n d e

R o s b æ k , a f A s s e n s ( n æ s t f o r m a n d ) , H a n s H e n ­ n i n g S k y t t e , a f G l a m s b j e r g , E j n a r H a n s e n , a f E j b y , H j a l m a r F o l v i n g , a f H å r b y , P e t e r M ø l ­ l e r O l s e n , a f K e r t e m i n d e , A n t o n J ø r g e n s e n , a f M a r s t a l , C h r i s t i a n D a n N i e l s e n , a f A s t r u p ,

J e n s K l i n d t J ø r g e n s e n , a f B r e n d e r u p , o g N i e l s C h r i s t e n N i e l s e n , a f Æ r ø s k ø b i n g .

D i r e k t i o n e n b e s t å r a f E i n a r S ø r e n s e n , a f N ø r r e Å b y , H a n s A n d e r s e n , a f E j b y , L a u r i t s N i e l s e n , a f H å r b y , A r n e L o l c k , a f R u d k ø b i n g , O t t o G y d e P o u l s e n , a f N y b o r g , S v e n d A r n e J e n s e n , a f A s s e n s , N i e l s C h r i s t i a n H a n s e n , a f G l a m s b j e r g , E r h a r d M ø l l e r , a f F å b o r g , A l ­ f r e d J o h a n n e s A n d e r s e n , a f K e r t e m i n d e , V i g ­ g o E r i k C h r i s t i a n s e n , a f M a r s t a l , H a n s P e t e r M i k k e l s e n , a f ' E r ø s k ø b i n g .

S p a r e k a s s e n s f i r m a t e g n e s a f t i l s y n s r å d e t s ( b e s t y r e l s e n s ) f o r m a n d e l l e r e n a f n æ s t f o r ­ m æ n d e n e i f o r e n i n g m e d e t a n d e t m e d l e m a f t i l s y n s r å d e t ( b e s t y r e l s e n ) e l l e r a f e t t i l s y n s - r å d s m e d l e m ( b e s t y r e l s e s m e d l e m ) i f o r e n i n g m e d e t m e d l e m a f d i r e k t i o n e n .

' \ - p r o k u r a e r m e d d e l t O l e F l e m m i n g B a n g o g N i e l s H o l g e r H o l l i n g d a l .

A - p r o k u r i s t e r n e t e g n e r 2 i f o r e n i n g e l l e r h v e r i s æ r i f o r e n i n g m e d e n t e n e t m e d l e m a f t i l s y n s r å d e t e l l e r e t m e d l e m a f d i r e k t i o n e n .

• I n s t i t u t i o n e n s k a p i t a l e r v e k s l e n d e .

• I n g e n h æ f t e r p e r s o n l i g t f o r i n s t i t u t i o n e n s f o r p l i g t e l s e r .

B e k e n d t g ø r e l s e til r e p r æ s e n t a n t e r n e p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n s k e r i S t a t s t i d e n d e , F y n s S t i f t s t i d e n d e , F y e n s T i d e n d e o g F y n s A m t s A v i s .

A m t s s p a r e k a s s e n f o r F y n s A m t h a r o p r e t t e t f i l i a l e r i N ø r r e Å b y , H å r b y , R u d k ø b i n g , N y ­ b o r g , A s s e n s , E j b y , G l a m s b j e r g , F å b o r g , K e r ­ t e m i n d e , M a r s t a l o g Æ r ø s k ø b i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i O d e n s e , d e n 3. s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

A m t s s p a r e k a s s e n f o r Fyns Amt af Odense h a r o p r e t t e t filial i H å r b y u n d e r f i r m a e t A m t s s p a ­ r e k a s s e n H a a r b y .

L o k a l - b e s t y r e l s e n b e s t å r a f H j a l m a r F o l ­ v i n g , G o r m P e d e r L a r s e n , H a n s S c h a k , V i g g o L a u r i t s A n d e r s e n , E r i k J u u l A n d e r s e n , E l s e M a r i e H v i i d M a d s e n o g C a r l L a r s e n , a l l e a f H å r b y .

L o k a l - d i r e k t i o n e n b e s t å r a f s p a r e k a s s e d i ­ r e k t ø r H a n s L a u r i t s N i e l s e n , a f H å r b y . L o k a l ­ s p a r e k a s s e n t e g n e s a f l o k a l - d i r e k t ø r e n i f o r ­ e n i n g m e d e t m e d l e m a f l o k a l - b e s t y r e l s e n e l l e r a f 2 a f l o k a l - b e s t y r e l s e n s m e d l e m m e r i f o r e n i n g .

P r o k u r a e r m e d d e l t H a n s E l m e r A n d e r s e n o g E l s e S ø r e n s e n , d e r t e g n e r h v e r f o r s i g i f o r ­ b i n d e l s e m e d e t m e d l e m a f l o k a l - b e s t y r e l s e n e l l e r d i r e k t ø r e n .

D e n i s e l s k a b e t i n d s k u d t e k a p i t a l e r v e k s ­ l e n d e .

(10)

I n g e n h æ f t e r p e r s o n l i g f o r s e l s k a b e t s f o r ­ p l i g t e l s e r .

B e k e n d t g ø r e l s e til m e d l e m m e r n e s k e r i F y e n s T i d e n d e .

P o l i t i m e s t e r e n i O d e n s e , d e n 3. s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

F i r m a »Ærøskøbing - Tranderup Sparekas­

se «, Æ r o s k o b i n g , a f m e l d e s h a n d e l s r e g i s t e r e t , i d e t s p a r e k a s s e n e r f u s i o n e r e t til A m t s s p a r e - k a s s e n f o r F y n s a m t .

P o l i t i m e s t e r e n i S v e n d b o r g , d e n 3. s e p t e m ­ b e r 1 9 7 5 .

Froslev-Mollerup spare- og lånekasse, F r ø s l e v a n m e l d e r , a t E j n a r M o r t e n s e n o g K r e s t e n J e n s e n A n d e r s e n b e g g e a f F r ø s l e v e r u d t r å d t a f t i l s y n s r å d e t o g K r e s t i a n K r o g h M a j g a a r d o g H j a l m a r U r b r a n d B a c h b e g g e a f F r ø s l e v e r i n d t r å d t i s t e d e t .

P o l i t i m e s t e r e n i T h i s t e d k ø b s t a d m . v . , d e n 3. s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

F i r m a »Langelands Sparekasse«, R u d k ø ­ b i n g , a f m e l d e s h a n d e l s r e g i s t e r e t , i d e t s p a r e ­ k a s s e n e r f u s i o n e r e t til A m t s s p a r e k a s s e n f o r F y n s a m t .

P o l i t i m e s t e r e n i S v e n d b o r g , d e n 3. s e p t e m ­ b e r 1 9 7 5 .

F i r m a »Spare- og Laanekassen i Marstal«, M a r s t a l , a f m e l d e s h a n d e l s r e g i s t e r e t , i d e t s p a ­ r e k a s s e n e r f u s i o n e r e t til A m t s s p a r e k a s s e n f o r F y n s a m t .

P o l i t i m e s t e r e n i S v e n d b o r g , d e n 3. s e p t e m ­ b e r 1 9 7 5 .

Amtssparekassen for Fyns Amt a f O d e n s e h a r o p r e t t e t f i l i a l i E j b y u n d e r f i r m a e t Amtssparekassen Ejby.

L o k a l - b e s t y r e l s e n b e s t å r a f E j n e r H a n s e n , D a v i d E r l i n g D a v i d s e n , F r o d e L a r s e n , C l a u s H a n s e n , H o l g e r J e n s e n , A n d r e a s S t r ø j e r - H a n s e n , a l l e a f E j b y , E r i k L e r c h e - S i m o n s e n a f G e l s t e d , S i g f r e d P e d e r s e n a f E j b y , o g P e t e r L a u r i t s P e t e r s s o n a f G e l s t e d .

L o k a l - d i r e k t i o n e n b e s t å r a f s p a r e k a s s e d i ­ r e k t ø r H a n s A n d e r s e n a f E j b y .

L o k a l - s p a r e k a s s e n t e g n e s a f 2 l o k a l ­ b e s t y r e l s e s m e d l e m m e r i f o r e n i n g e l l e r a f d i r e k t ø r e n i f o r e n i n g m e d e t a f l o k a l ­ b e s t y r e l s e n s m e d l e m m e r .

B - p r o k u r a e r m e d d e l t J o h n R e i m u n d A n ­ d e r s e n o g J o n n a R u d C h r i s t e n s e n , d e r t e g n e r h v e r f o r s i g i f o r e n i n g m e d d i r e k t ø r e n e l l e r e t m e d l e m a f l o k a l - b e s t y r e l s e n .

D e n i s e l s k a b e t i n d s k u d t e k a p i t a l u d g ø r 2 9 . 4 0 0 k r .

I n g e n h æ f t e r p e r s o n l i g t f o r s e l s k a b e t s f o r ­ p l i g t e l s e r .

B e k e n d t g ø r e l s e t i l m e d l e m m e r n e s k e r i F y e n s T i d e n d e , F y n s S t i f t s t i d e n d e o g M i d d e l ­ f a r t V e n s t r e b l a d .

P o l i t i m e s t e r e n i O d e n s e , d e n 3 . s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

U n d e r f i r m a FYNS TEGL I/S d r i v e s h a n d e l i Å r u p k o m m u n e a f e t s e l s k a b me d b e g r æ n s e t a n s v a r , h v i s v e d t æ g t e r e r a f 1 3 . m a r t s 1 9 7 4 . D e n i s e l s k a b e t i n d s k u d t e k a p i t a l e r v e k s ­ l e n d e . M e d l e m m e r n e h æ f t e r s o l i d a r i s k f o r s e l s k a b e t s f o r p l i g t e l s e r .

S e l s k a b e t s b e t y r e l s e b e s t å r a f : 1 . N . P . M U N K A s s e n b ø l l e A / S

2 . D E F O R E N E D E T E G L V Æ R K E R I S T E N S T R U P

3 . E J B Y T E G L V Æ R K v / t e g l v æ r k s e j e r A . S t r ø j e r - H a n s e n

4 . G R Ø F T E B J E R G T E G L V Æ R K o g G R Ø F T E B J E R G T E G L V Æ R K H A N ­ D E L S A / S v / t e g l v æ r k s e j e r B e n t H a n s e n 5 . H E M M E R S L E V T E G L V Æ R K v / t e g l ­

v æ r k s e j e r G u n n a r O l s e n

6 . P E T E R S M I N D E T E G L V Æ R K A / S 7 . A / S T O M M E R U P T E G L V Æ R K .

S e l s k a b e t t e g n e s a f 2 m e d l e m m e r a f b e s t y ­ r e l s e n i f o r e n i n g , h v o r a f d e n e n e s k a l v æ r e m e d l e m a f f o r r e t n i n g s u d v a l g e t .

P r o k u r a e r m e d d e l t d i r e k t ø r P o u l J ø r g e n ­ s e n o g p r o k u r i s t E g o n J e n s e n h v e r f o r s i g i f o r e n i n g m e d e t b e s t y r e l s e s m e d l e m , e l l e r d i r e k t ø r P o u l J ø r g e n s e n o g p r o k u r i s t E g o n J e n s e n i f o r e n i n g .

B e k e n d t g ø r e l s e t i l m e d l e m m e r n e s k a l i k k e s k e i o f f e n t l i g e t i d e n d e r .

P o l i t i m e s t e r e n i A s s e n s p o l i t i k r e d s , d e n 2 . s e p t e m b e r 1 9 7 5 .

F i r m a e t SPEED 7 ved J. Andersen og J.

K o l d b y N i e l s e n d r i v e r h a n d e l i G e n t o f t e k o m m u n e .

J ø r g e n A n d e r s e n a f B a l l e r u p - M å l ø v o g J ø r g e n K o l d b y N i e l s e n a f G e n t o f t e e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e - n i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i G e n t o f t e , d e n 3. s e p t e m ­ b e r 1 9 7 5 .

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

L æ n g d e m a a l e t , der tilmed er langt vanskeligere at tage nøjagtigt; som Kontrol for Udviklingen blive Vægtforholdene alene af den Grund langt vigtigere,

Abonnement tegnes på alle posthuse og i

Riktignok er tegningen en oppmåling av en båt bygget etter en norsk båt, og dette mellomleddet gjør at vi ikke fullt ut kan regne denne tegningen som en primærkilde, men skroget h

Uagtet det endnu ikke er tre Dage siden, at jeg tilskrev Dem et Brev, som skal sendes med en engelsk Orlogsmand, som daglig ventes hertil, vil jeg dog tilskrive Dem disse faae

Carsten Eilerskov Ravn, Frank Ersgaard og Jørgen Willy Nielsen, Frederiksberg, 187.. Carsten Eilerskov Ravn, Frank Ersgaard og Jørgen Willy Nielsen,

Det samme gælder i de tilfælde, hvor forskelle i user cost gør, at tekniske priser som ligger under de tilsvarende markedspriser for ejerboliger alligevel ikke vil være

We might well consider how this musical category, now deployed so casually, arose and came to defi ne the context of reception for much 19th- and 20th-century music,

De franske og italienske Bibliofiler, Grolier og Maioli

Første del af afhandlingen vil være den strategiske analyse, hvor de interne og eksterne faktorer, der påvirker IC Companys bliver belyst.. Den strategiske del af

De var selvfølgelig begge I olietøj og søstøvler og forsøgte at slå hverandre med knytnæverne efter bedste recept, men skibet ville Ikke ligge stille, og søen ville Ikke holde op

The control system is a microprocessor which controls the pt~mp, the valves and the heating element in such a way that the heat storage operates as if it is part of a solar

Balancen i tabel 6 viser Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Biblioteks aktiver og forpligtelser ved udgangen af 2005 i forhold til åbningsbalancen fra årets begyndelse..

The Moising Method (NM) is used with the same parameter setting as for the p-median, and p-center problems with seven and eight ambulances, when using the Falck garages as

 Er der mere respekt for sygeplejersker, der udøver sygepleje i en avanceret højteknologisk klinisk praksis.. Har

For at undersøge effekten af at anvende små mængder af ethephon under markforhold blev i 1983 og 1984 gennemført forsøg dels ved A/S Dansk Shell og dels

tur – er specifik i sit sigte. Formålet er først at registrere, hvilke værdier der konkret er i centrum, når spørgsmålet om offentlige værdier bliver rejst, og herefter at

KL var næppe hovedinitiativtager til, at disse modeller blev taget op af kommissionen.Andre aktører havde parallelle,men mere intense interesser i status quo end KL.Det

risk perspektiv, hvor man tilskriver de parlamentariske institutioner som Folketinget, vælgerne, de politiske partier og regeringen en betydelig indf lydelse i forhold til

Det rejser det overordnede spørgsmål, i hvilken grad det er muligt at regulere amternes og kommunernes adfærd på de mange områder, hvor amterne og kommunerne har og har fået

Gruppen omfatter således også grønlandske børn, der er blevet adopteret af danske forældre, men ikke børn født i Danmark af grønlandske forældre.. Et af problemerne i

Bilag 4 Beregning af løn og arbejdstid i job med løntilskud til dagpengeberettigede ledige og ledige der modtager kontant- eller starthjælp alene pga. ledighed hos

Skulde nu den til Prisoverholdelsen direkte forpligtede Handlende sælge til Underpris, indtræder de ved Krænkelse af kontraktmæssige Forhold normale Følger. Der kan

Personalet måtte gerne hjælpe de unge med at udfylde skemaets forside, hvor de skulle svare på, hvornår de blev ind- og udskrevet, hvor mange gange de havde været indlagt