• Ingen resultater fundet

SDS & MedCom

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "SDS & MedCom"

Copied!
23
0
0

Hele teksten

(1)

Fællesmøde nr. 19 EOJ-leverandører SDS & MedCom 10. marts 2022

Fælles Stamkort og Aftaleoversigt

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

(2)

2

Dagsorden 10. marts 2022 kl. 14.00-15.15

1. Gensidig orientering

1.1 Status på implementeringsstøtte

1.2 Status for/spørgsmål rejst ifm. test og certificering

1.3 Status på tidsplaner i de øvrige sektorer (regioner + almen praksis + speciallæger) 2. Status på implementeringsplaner/tidsplaner i kommunerne

Herunder orientering omkring behovet for en måneds varsel før ibrugtagning i en kommune.

3. Orientering om afhængighed af løsning for spærring for ikke-digitale borgere for aflevering af kommunale aftaler til aftaleoversigten

4. Visning af logoplysninger i anvendersystemer og på Sundhed.dk (Fælles Stamkort) 5. Drøftelse af behov for fremtidige EOJ-fællesmøder og tilrettelæggelse

6. Eventuelt

Håndtering af telefonnumre – tekst og specialtegn tillades- udsat da SDS ikke deltager

(3)

3

1. Gensidig orientering/MedCom

• Ibrugtagning Fælles Stamkort

• Arbejdsgange på tværs af kommune, leverandør, MedCom, SDS

• Kommunikation af ”ibrugtagning”

• Forretningsregel om automatisk opdatering

(4)

Status Fælles Stamkort

4

• Systematic Cura - MedCom certificeret januar 2022

• Udrulning til første kommuner planlagt fra uge 9 og frem

• KMD Nexus - MedCom certificeret februar 2022

• Pilotafprøvning i Silkeborg kommune – i gang

• Dedalus

• ansøgt om certificering af Fælles Stamkort

Erfaringer aktuelt:

• Kan vi skabe bedre sammenhæng mellem certificering og systemintegrationstest?

• Indhold

• Timing

• Konsekvenser

(5)

Ibrugtagning Fælles Stamkort

• ”Kom godt i gang med Fælles Stamkort” – webinar – afholdt 7. februar.

• Fokus på de administrative forberedelser

• Fælles Stamkort var klar til release til de første kommuner i uge 9.

• Planen blev med kort varsel udsat til uge 12, da SDS har brug for 1 måneds forberedelse

• Opstart viser behov for forventningsafstemning af hvad ”ibrugtagning” betyder

• MedCom afholder ”tjek-ind” møder med kommunerne som forberedelse

• MedCom - adgang til overblik på nspop over kommunernes status for databehandleraftale, tilslutningsaftale, trust

• SDS efterspørger specifik info omkring behov for hypercare

(6)

Agenda til ”Tjek ind” møder - ugen inden opstart

6

Status for administrativ forberedelse:

• Ansøgning om trust

• Medarbejdercertifikater med cpr nr.

• Databehandleraftale (er reelt ikke nødvendigt til Fælles Stamkort)

• Tilslutningsaftale til NSP er indgået (serviceaftale med NSP operatøren)

Arbejdsgange vedr. ibrugtagning FSK, hvilke planer har I for ibrugtagningen i forhold til:

• Eksisterende borgere- nye arbejdsgange ved visitation fx

• Nye borgere, som oprettes efter FSK integrationen er slået til Volumen i kommunen

• Antal borgere i EOJ – anvendes EOJ systemet også på social og fx misbrugsområdet?

• Antal medarbejdere, som får adgang til FSK integrationen Kommunikationsindsats

• Vejledning til personalet

• Information til borgeren

(7)

Agenda til ”Tjek ind” møder - ugen inden opstart

Tjek ind- møde 14. marts. 2022: 4 kommuner Uge 12: Favrskov, Ishøj, Esbjerg, Odsherred

Tjek- ind- møde 21. marts 2022: 3 kommuner Uge 13: Syddjurs, Ikast-Brande, Høje Tåstrup Tjek- ind- møde 28. marts 2022: 8 kommuner

Uge 14: Hvidovre, Thisted, Faxe, Fanø, Slagelse, Tårnby, Solrød, Vallensbæk

(8)

Ibrugtagning Fælles Stamkort

8

Status for implementering – MedCom Dato for opstart vises, når du holder musen over kommunen.

Efter kommunens ibrugtagningsdato vil alle nye borgere, som skal have hjælp i kommunen, blive oprettet automatisk med det Fælles Stamkort.

For borgere, som har fået hjælp fra kommunen før ibrugtagningsdatoen, vil der være en overgangsperiode, inden alle borgere er overført til det Fælles Stamkort.

Spørg din kommune om, hvornår dit Stamkort er klar.

Der linkes til DK kort fra SDS hjemmeside.

Kommunikation og evt. link fra

Sundhed.dk aftales

(9)

Forretningsregel om automatisk opdatering

Nuværende løsninger kræver manuel handling til opdatering af Fælles Stamkort

• Ved 1. synkronisering eller ”tilknytning”

• Ved efterfølgende opdateringer

• Pt. uden adviseringsløsning

Begrænsede muligheder for gode og sikre arbejdsgange til at opdatere fra Fælles Stamkort

”Efter første synkronisering skal nedenstående regel benyttes:

•Efterfølgende opdatering til og fra Fælles Stamkort:

Når der sker ændringer i Fælles Stamkort via fagsystemet skal disse ændringer automatisk overføres til Fælles Stamkort. Hvis en patient har ændret i sine oplysninger, f.eks. via sundhed.dk, skal fagsystemet automatisk opdateres med de nye ændringer fra Fælles Stamkort.”

Møde afholdt mellem SDS, Systematic, MedCom 8. marts:

SDS vender tilbage med løsningsmuligheder for opfyldelse af forretningskrav om ”automatisk” opdatering

Den igangværende implementeringsplan fortsætter

(10)

10

• Aktuelt spm til brug af metadata (healthcareFacilityType) i aftaleoversigten – status for svar fra SDS

• Andet nyt her?

Status for/spørgsmål rejst ifm. test og certificering

(11)

11

1. Gensidig orientering /SDS

(12)

Tidsplaner - på SDS hjemmeside

12

• Aftaleoversigt

• Praktiserende læger og speciallæger

• Visning af aftaler direkte i deres fagsystem ved udgangen af Q1 2022.

• Regioner

• Region Hovedstaden og Region Sjælland begynder at dele og vise aftaler i deres fagsystem 4. maj 2022.

• Region Midtjylland begynder at dele og vise aftaler i fagsystem fra ultimo januar 2023.

• Region Nordjyllands tidsplan for idriftsættelse afventer plan for opgradering af NordEPJ og er dermed under udarbejdelse.

• Region Syddanmarks tidsplan for opgradering af EPJ SYD afventer de sidste idriftsættelser og er dermed under udarbejdelse.

• Kommuner

• Kommunerne i hele landet begynder at dele og vise aftaler i løbet af 2022. Tidsplanen for, hvornår de enkelte

kommuner går på, er under udarbejdelse.

Fælles Stamkort

• Praktiserende læger

• Bliver klar til deling af Fælles Stamkort og visning i deres fagsystemer ultimo 2022.

• Regioner

• Region Hovedstaden og Sjælland begynder at dele og vise Fælles Stamkort i fagsystem til oktober 2022.

• Region Midtjylland begynder at dele og vise Fælles Stamkort i fagsystem fra ultimo januar 2023.

• Region Nordjyllands tidsplan for idriftsættelse afventer plan for opgradering af NordEPJ og er dermed under udarbejdelse.

• Region Syddanmarks tidsplan for opgradering af EPJ SYD afventer de sidste idriftsættelser og er dermed under udarbejdelse.

• Kommuner

• Kommunerne i hele landet forventes at kunne tilgå Fælles Stamkort i løbet af 2022. Tidsplanen for, hvornår de enkelte kommuner kan gå på, er under udarbejdelse.

(13)

13

2. Status for tidsplaner i kommunerne

v. alle

(14)

Status for EOJ leverandørerne

14

Status pt. kendt af MedCom ( samme fra sidste EOJ møde, nyt grønt):

Cura:

− Implementering af Fælles Stamkort fra uge 12/2022.

− Tidsplan Aftaler under planlægning- forventet implementering 4. kvartal 2022

KMD Nexus:

− Tidsplan under afklaring og planlægning. Pilotafprøvning i Silkeborg. Forventer samlet release af både Fælles Stamkort og Aftaleoversigt.

Dedalus:

− forventer 1. release til kundetest i Sønderborg kommune 1. februar 22 og 3 mdr. herefter aftaleoversigt.

Kommuner opfordres til at bestille. – skal opdateres

(15)

15

3. Løsning ikke digitale borgere

(16)

16

Løsning ikke digitale borgere

• Orientering om afhængighed af løsning for spærring for ikke-digitale borgere for aflevering af kommunale aftaler til aftaleoversigten

• Skulle have været klar ved lovgivnings ikrafttræden

• Løsning forventes start april/medio april

• Herefter kan aftaler deles under serviceloven

(17)

17

4. Visning af log oplysninger

2 emner

(18)

18

Skærmning af borgeren i Fælles Stamkort

Spørgsmål fra kommune (Hedensted)

Bliver logoplysninger synlige for anvendersystemerne så andre sektorer via log oplysninger kan se at en borger har et forløb omkring rusmidler eksempelvis, hvis stamkortet er opdateret fra en sådan organisation?

• Svar fra SDS:

Log oplysninger er kun tilgængelige for borgeren selv.

Yderligere afklaring, der står således på nspop:

Forretningsregel

#16 Opmærkning af data i Fælles Stamkort

Fælles Stamkort opmærker dataelementer med hvem (patienten selv, fuldmagtshaver eller en organisation) der har ændret data samt hvornår data er ændret. Således kan patienter og sundhedspersoner se om data er aktuelle samt hvem der har ændret data sidst.

Indeholder en patients stamkort f.eks. to pårørende, kan det ses på hver af disse pårørende hvem der har opdateret information, samt hvornår den er opdateret.

Borgerportaler samt lokale fagsystemer skal formidle disse data til brugerne.

(19)

19

Visning af medarbejders fulde navn i MinLog på Sundhed.dk

• Silkeborg kommune finder det problematisk at der logges med medarbejders fulde navn ved hentning af Fælles Stamkort.

• Ønsker at beskytte medarbejdere og foreslår:

”Log enten med initialer eller at det er Silkeborg kommune, Sundheds- og

Omsorgsafdelingen. Så kan vi trække data inde fra Nexus, hvis der er behov for at finde en given medarbejder”.

• Forespurgt referencegruppen (10 kommuner)

• Afklare med KL

• Ny bekendtgørelse 01.03.22:

• Bekendtgørelse om pligt til at registrere logoplysninger og indsigt i logoplysninger (retsinformation.dk)

(20)

20

Drøftelse af behov for fremtidige EOJ-

fællesmøder og tilrettelæggelse

(21)

21

Fremtidige møder – fælles eller ?

• Skal vi fortsætte møderne fælles forum for alle EOJ leverandører?

• - eller afholde møder ved behov separat med hver EOJ leverandør?

(22)

22

6. Evt. og nyt møde

(23)

Evt. og dato for nyt møde

• Emner til evt.?

• Nyt møde forslag: 25. april kl. 14.00-15.15 ?

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Im plementering af programmet ledes af Styrel- sen for Dataforsyning og Eff ektivisering og udmøntes igennem et samarbejde mellem Kommu nernes Lands- forening,

Artiklen omhandler en evaluering af de sikkerhedsmæssige effekter af strækningsbaseret hastighedskontrol belyst via ændringer i hastighedsniveauer og uheldsforekomster

Når kunden slår en køreplan op, vil der automatisk dukke supplerende information op, hvis HUR er bekendt med ændringer eller uregelmæssigheder på linien. • Køreplaner

Da nemlig embedsmændenes og andre „fine" folks om- gangssprog er liöjtysk, så indtager dette i visse folks iijne et höjere stade end dansk og da navnlig end sønderjysk, og

Model for PLSP’s deling af prioriterede diagnoser via den nationale infrastruktur, svarende til model for deling af stamkort, aftaler og planer.. Etablering af Registry på

Fx vil et antikoagulationsskema ikke kunne overføres til det fælles medicinkort, men skal i stedet angives som dosering efter skema i eget system. • Det er desuden muligt at

Projekt 3: Pilotafprøvning af aftaler, stamkort og planer Projekt 3: Patientens Mål (analyse)..

Det skal afklares, hvilke medarbejdere der skal have adgang til at opdatere Fælles Stamkort samt hvilke medarbejdere, der skal have adgang til både Fælles Stamkort (opdatering)

Beslutningsforummet har ansvar for at sikre de forretningsmæssige hensyn i beslutninger om drift og ændringer af de fælles kommunale datastandarder, heri:.. › Beslutte på baggrund

Hvis man som kommune ønsker at implementere automatisk besøgsplanlægning, er det væsentligt at være opmærksom på de ændringer, som det medfører i medarbejdernes hverdag, og

I alle de besøgte kommuner er det dog praksis, at der kan foretages genfor- handling af antal vederlag, hvis der sker betydelige ændringer hos barnet, for eksempel i forhold

Flere patienter og pårørende har udtrykt, at de oplever det som en stor fordel, at de selv kan tjekke om oplysninger på Fælles Stamkort er korrekte og ændre dem, hvis de ikke er.

I debatten om revurdering skal det ikke glemmes at der også sker ændringer på andre felter.. 1992 skal alle der erhvervsmæssigt udfører kemisk

35 % af de arealer, der i 2008 var angivet som udtaget brak, blev i 2009 angivet som enten braklagt med tilskud, udyrket eller vildtagre, mens 20 % blev angivet som græsareal og 16

I Figur 7.7 er vist andelen af ejendomme, hvor der sker ændringer eller ejerskifte i procent af det samlede antal ejendomme. Resultatet er opdelt på

• Praktiserende læge: SDS er, af Danske Regioner og PLO, blevet gjort opmærksom på, at det ikke skal være muligt at indtaste egen læge på Sundhed.dk eller i eget fagsystem.. Det

fagsystemet uden en sundhedsfaglig autorisation (se herunder). Men første tilknytning af en borgers medicinkort til FMK via IT-fagsystemet skal foretages af en medarbejder

Disse ændringer tydeliggør blandt andet et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud med fokus på at etablere gode læringsmiljøer for alle børn i alle hverdagens

Eftersom forstandige beslutninger ikke bliver taget i en hysterisk stemning af, at det gælder liv eller død, skal man næppe beklage, at der ikke blev truffet vidtrækkende beslutninger

I kommuner, der havde en fælles tilsynsformand for alle skoler (en skoledirektør eller skole- inspektør) blev denne automatisk formand i kommunens fælleslærer-

Systemlog* Fælles betegnelse for alle tekniske logs. Denne typer af logs har ofte til formål at bistå ved fejlfinding af systemet. Det er fagsystemet, som selv sørger for at

SDS har, som det er nu, mulighed for at få 100 studerende med til Socialrådgi- verdage til en deltagerpris på 250 kroner. SDS medlemmerne deltager i det fælles program om dagen

erstatningsprocenter var der betydelige ændringer, men også ved lave erstatningsprocenter var enkelte smagsnuancer ændret i kødboller tilsat planteprotein. Kødboller er et