• Ingen resultater fundet

SLÆGTSFORSKERNES Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "SLÆGTSFORSKERNES Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra"

Copied!
342
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

SLÆGTSFORSKERNES bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen Danske Slægtsforskere:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig brug.

(2)

Dr. Werner Best

Kalendernotater 1943 - 1944.

Bind 3

(3)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Standartenführer Bovensiepen.

Generalleutnant Brabünder (Norge) Gesandt Dr.Barandon. SS-Ober- sturmbannführer d.R. Walter Best

(Berlin - afskedsbesøg før tilba­

gerejse) . Afrejse i bil til J y l ­ land med SS-Untersturmführer

Schreibmüller og Höhn. (Chauffør:

Pol.H.Waffen Abramanski fra Kiel).

Formiddag:

Kørt i bil til Oksbøllejren.

Deltagelse i Wehrmachtsbefehls- haber D a n emark7s "Operation Krigsspil" (Ledelse: Infanteri­

general von Hanneken. Blå lede:

Generalleutnant Pflinger. Rød leder: Generalleutnant Richter) i lejrbiografen. Min plads var mellem Flyvergeneral Wolf (Ham­

burg) og Oberstleutnant Zier- vogel (Wehrmachtsfuhrungsstab).

(4)

På færgen Korsør-Nyborg frokost sammen med Oberst von Engelmann, Oberstleutnant Mauff, Oberst Graf Görtz og andre.

I Odense the hos Konsul Böhme.

(På Sjælland og Fyn sn e s t o r m ) .

Fra Kolding til Varde kørt med Lan­

desrat Dr.Casper. I Varde - indkartering på Hotel Varde.

Aftensmad med SS-Gruppenführer Pancke og andre.

Overnattet på Hotel Varde.

Middag: Frokost i Officershjem 2.) Eftermiddag: Fortsættelse af spil­

let.

Aften: Indbydelse fra General von Hanneken til Officershjem 3.

Min plads mellem General von

Hanneken og Generaleutnant Stumpff (Berlin). Derefter underholdning med Kontreadmiral Hayn (Kiel).

Overnatning som i går.

(5)

Formiddag: Kørt i bil fra Varde til Oksbøllejren. Fortsættelse af Krigsspillet.

Middag: Frokost i Officershjem 2.

Eftermiddag: Afslutningsdrøftelse Kørt i bil til Fredericia. Ophold på Hotel '’Landsoldaten” . Aftensmad med Landesrat Martinsen.

kl. l.oo ankomst til København, kl. 10.00 Morgenfest for A.O. der NSDAP, Orspräsident fra København med optagelse af Hitler-Jugend af årgangene 1926/27 i partiet

(i Dagmar-Bio).

Ellers hjemme.

(6)

Aften: Kørt videre til København.

På færgen Nyborg-Korsør sammen med Landesrat Martinsen, generalmajor der Polizei von Heimburg og andre,

(7)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Landesrat Martinsen, Diplomingeniør Frikert (Tidl.i Narvik - meldte sig til tjeneste). Ministerialdirigent Dr.Ebner. SS-Sturmbannführer Boysen. Wilhelm Zintz (Berlin). Generalkonsul Dr.Hensel (Aarhus).

SS-Gruppenführer Pancke, SS-Obersturmbannführer Martinsen, SS-Ober­

sturmbannführer Kaminski.

Middag: hjemme.

Eftermiddag : i Dagmarhus.

Møder med:

(8)

SS-Standartenführer Bovensiepen. Ministerialrat Kernert og Oberregierungsrat Dr.Brack (fra partikontoret i München).

Aften: Dr. Kernert hos os.

(9)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarb,gruppe 2 Møder med:

Gesandtschaftsrat Germandt

SS-Gruppenführer Pancke, SS-Stan- dartenfiihrer Bovens iepen. D u c k w i t z . Gesandtschaftsrat Dr.Kassler

SS-Sturmbannführer Bielstein.

Oberregierungsrat Dr.Fest (Sara­

jevo) . Middag:

Frokost i restaurant "Viking”

med fru Hilde Best, Ministerial­

rat Kernert og Oberregierungsrat Dr.Brack (München).

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med m e d a r b .gruppe 3.

Møder med:

Gesandt Dr .'Barandon, SS-Sturm­

bannführer Boysen. Pressereferent Schröder. Kontorchsf Stehr.

SS-Sturmbannführer Naujoks, D r .Garmeister. Konsul Støren

(Oslo). Kontorchef Holmbro (Oslo)

Middag: hjemme

Eftermiddag: Den tidligere argen­

tinske Chargé d'Affaires Alberto Bafico og frue hos os

(10)

Eftermiddag: Kørt i bil med før­

nævnte til Frederiksborg, Fre­

densborg og Kronborg.

I Dagmarhus møder med: R i t tmei­

ster a.O.Schäfer. Direktør Schnei­

der (fra " E uropa-Press","Transoze- an",Berlin), hans stedfortræder Bachmann, Gilbert (STB),Schrö­

der .

Aften: SS-Standartenfiihrer Boven- siepen. SS-Sturmbannführer Naujoks

(Berlin),SS-Obersturmführer Schwärt (Berlin) hos os.

I D a g m a r h u s .

Møder med: Grosserer Jensen (tid­

ligere Strandvej 196). Den sven­

ske journalist Hermansson, Presse referent Schröder.

Aften: Hos os:

Ministerialrat Dr.Kernert (Mün­

chen) , Oberregierungsrat Dr.Brack (München),SS-Obersturmbannführer, Oberregierungsrat Dr.Fest (Sara­

jevo) med f r u e ,Regierungsdirektor Dr.Stalmann med fr u e ,SS-Sturmbann führer Chantré med frue, SS-Sturm b a n n f ü h r e r ,Oberregierungsrat

Dr.Hänsch, Oberregierungsrat

(11)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmode med medarbejdergr. 1.

Moder med:

Ministerialrat Dr.Kernert og Oberregierungsrat Dr.Brack (Mün­

chen). Oberst der Luftwaffe Kühne.

Generalkonsul D r . Krüger.

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1 med: Kapitän zur See Ihssen,

Oberst von Engelmann, Oberstleut­

nant von Heydebreck,Korvettenkapi­

tän Japp, Hauptmann Daub, Haupt­

mann Klompen.

(12)

Middag: hjemme. Møder med: SS-Gruppenf(ihrer

Eftermiddag i Dagmarhus. Pancke. Obersturmbannführer Mar-

Møder med: tinsen. Gesandtschaftsrat Schacht,

Oberfinanzpräsident Voss (Kiel). SS-Sturmbannführer Boysen, Direk- Direktør Svenningsen. tor for "Dansk Røde Kors" Helmer Rosting, Pressereferent Schröder.

(13)

Aften:

Ministerialrat He r b . Klein (OKW, Berlin), Ministerialrat Dr.Ker­

nert (München) og Oberregierungs­

rat Dr.Brack (München) hos os.

Middag; hjemme.

Eftermiddag: i Dagmarhus.

Møder med:

Grev Heinrich Schimmelmann (Lindenborg).

Aften: Oberfinanzpräsident Voss (Kiel) hos os.

(14)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med m e d a r b e j d e r g r . 2 Møder med:

Ministerialdirigent Dr.Ebner.

Regierungsdirektor Dr.Stalmann.

Radiojournalist Lohmann. SS-Bri- gadeführer,Generalmaj or der Poli­

zei von Heimburg. C.O.Jørgensen, Høgholt,SS-Sturmbannführer Biel­

stein. SS-Standartenführer Boven- siepen.Konsul Meyer (meldt tiltræ­

delse ved konsulatet i A a b e n r a a ) .

Heltemidefest på Ingeniørkaser­

nens eksercerplads (Ryvangen).

Ellers hjemme.

Aften: Ministerialrat Herbert Klein (OKW,Berlin) og Kriegs­

gerichtsrat Dr, Flietzbach (OKW, Berlin) hos os.

(15)

SS-Gruppenführer Pancke, Landesrat Martinsen, Diplomingeniør Frikert, SS-Untersturmführer Schreibmüller.

Eftermiddag: Kørt i bil med Staatssekretär Körner til slottene Kronborg, Fredensborg og Frederiksborg.

Aften: Staatssekretär Körner og frue hos os.

Også til overnatning.

(16)

Formiddag:

Med fru Hilde Best ledsaget Staats­

sekretär Körner og frue til fly­

vepladsen i Kastrup.

I D a g marhus.

Morgenmøde med medarb.gruppe 2.

Møder med:

Gesandt Dr.Barandon, Ministerial­

dirigent Dr.Ebner. Duckwitz.

SS-Sturmbannführer Boysen, G e ­ sandtschaftsrat Schacht. Kanzler Werner. SS-Standartenführer

Bovensiepen.

Middag : hj e m m e .

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 3 Møder med:

Hauptbannführer Teichmenn, Pressereferent Schröder, Stabsarzt Dr.Klein. Gesandt­

schaftsrat Dr.Aschenbrech.

Gesandtschaftsrat Schacht.

Landesgruppenleiter Dalldorf.

Amtsrat Logé . (Det tyske Stats­

revisorat, P o t s d a m ) . M i d d a g hjemme

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: SS-Hauptsturmführer Eitel. Pressereferent Schröder.

(17)

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Fru Jytte Feilberg (Roskilde) Professor Reinerth, Gesandt­

schaftsrat Germand.

Aften : hjemme.

Filmforevisning ("Feuerzangen Bowle") for indbudte gæster i Ves t e r p o r t .

Aften : hj e m m e .

(18)

Formiddag i Dagmarhus.

Moder med:

SS-Gruppenführer Pancke. Major Toepke (Silkeborg), Ministerial­

dirigent Dr.Walter og Minisierial- rat Ludwig (begge B e r l i n ) . M i n i ­ sterialdirigent Dr.Ebner. General­

konsul Dr.Krüger.

Frokost med Professor Gieseking (Wiesbaden) på Hotel

Formiddag i D a g m a r h u s . Moder med:

Pressereferent Schröder

NSU-Walter Ramme, Skibsfarts­

kyndig Duckwitz. Gesandtschafts- Dr. Kassler. Gesandt Dr.Barandon Middag: hjemme.

Eftermiddag: i Dagmarhus.

Moder med:

K o n t o r c h e f E s k e l u n d , P r e s s e ­ r e f e r e n t S c h r ö d e r .

(19)

d'Angleterre givet af Radiojour- nalist Lohmann.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Pressereferent Schröder.

Fri. Dachselberger (tjeneste­

tilmelding) .

Aften : Indbydelse fra General von Hanneken (Østerbrogade 28).

I

Professor Dr Hofler.

SS-Gruppenführer Pancke.

Aften: hjemme.

(20)

Formiddag i Dagmarhus. Hjemme.

Morgenmøde med m e d a r b e j d e r g r . 2.

Møder med:

SS-Sturmbannführer Boysen. Mini­

sterialdirigent Dr.Ebner. General­

konsul Dr.Krüger. Regierungsdirek­

tor Dr.Stalmann. Frau Heering (af­

skedsbesøg) . SS-Standartenführer Bovensiepen. SS-Sturmbannführer Bielstein.

F o r e v i s n i n g a f A n t i - S a b o t a g e f i l m e n

" K a o s " a f E i n a r K r e n c h e l i V e s t e r ­ port .

(21)

Middag: hjemme.

Eftermiddag: Oberstudiendirektor Dr.Gåede (Aabenraa) og Gesandtschaftsrat Schacht hos os.

Aften: Indbydelse fra Rigskommissar für die Schiffsfahrt Kaufmann på motorskibet "Mimi Horn" (ved Langelinie).

(22)

Formiddag i D a g m a r h u s . Moder med:

Gesandt Dr.Barandon. Ministerialdirigent Dr.Ebner.

Amtsrat Hillgärtner.

Dansktime (Bjørnved).

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Moder med:

SS-Obersturmbannfuhrer Martinsen, Dr. Popp-Madsen, SS-Sturmbannführer Boysen.

(23)

Stabsleiter Atikal (Arbejdsstab Rosenberg, Berlin), Dr, Koppe (Berlin), Obereinsatz führer Ebeling.

Ministerialdirigent Dr.Ebner. Reichsbankdirektor Sattler (Oslo).

Aften: hjemme.

(24)

Møder med:

Skibsfartskyndig Duckwitz. Gene­

ralmajor der Polizei von Heimburg, Oberstleutnant Hühne (Berlin).

Regierungsrat Röpke (Berlin).

Konsulatssekretær Hoppe.

Frau Warnecke. Generalkonsul

Dr.Krüger. Oberforstmeister Dr.Wie­

demann. Gesandtschaftsrat S c h a c h t .

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med m e d a r b . g r . 3.

Møder med:

Konsul Pollow. Regierungsdirek- Kontorchef Stehr. SS-Obersturm- ührer Rauch (Fratrædelsesmelding) SS-Oertel (Tiltrædelsesmelding).

SS-Standartenführer Bovensiepen.

Eftermiddag i D a g m a r h u s .

(25)

Moder med:

Ministeriadirigent Dr.Ebner, Presserefent Schröder og

7 tyske redaktorer (Kiy, Baum­

garten, Halbritter, Schröder, Engelhardt, K o c h ) .

Aften: Indbudt af SS-Obersturm­

bannführer Kaminski i SS- og Poli­

zeihaus XXX (Strandvej).

Landesgruppenleiter Dalidorff, O b e r s t v o n d e r O s t e n .

G e s a n d t s c h a f t s r a t G e rm a n d .

Landesrat Martinsen. Lauge Koch I Vesterport filmforevisning

("Wochenschau" og "Immensee")

Aften: Med Oberstleutnant Mauff og Gesandtschaftsrat D r . Kassler og frue i Soldaterhjemmet

"Deutsches Eck".

(26)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbe j d e r g r . 1.

Møder med:

Oberst Meyer, Ministerialdirigent Dr.Ebner. Oberregierungsrat Dr.

S t i e r .Generalkonsul Hensel

(Aarhus). Leutnant Sieram. Radio­

journalist Lohmann. Gesandt­

schaftsrat Germand. SS-Gruppen- führer Pancke.

M id d a g : L e u t n a n t H e lm u th S i e r a m hos o s .

Eftermiddag i Dagmarhus.

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergr 2 med :

Oberstleutnant von Heydebreck.

Korvettenkapitän Japp, Major Dr. Schierholt, Ritmester Krag Møder med:

Oberregierungsrat Dr.Heise.

Gesandtschaftsrat Dr.Kassler.

SS-Sturmbannführer Boysen. Den finske gesandt Pajula.

Middag : hjemme.

E f t e r m i d d a g i D a g m a r h u s . D a n s k t i m e .

(27)

Moder med:

AA-Sturmbannführer Neergaard-Ja- cobsen. Redaktor Kiy.

Aften : Indbydelse fra Ernst Schä­

fer (Nordisk Selskab, Kristiania- gade 5).

Moder med:

Generalkonsul Dr. Hensel.

Professor Güdmundur Kamban.

S3-Gruppenführer Pancke.

Aften: hos os :

Leutnant Helmuth Sieram, Tiana Lemnitz, Professor Schüler (beg ge fra Berlin). Duckwitz

og Lohmann med fruer, SS-Ober- sturmfuhrer Schreibmuller.

(28)

Formiddag i Da g m a r h u s . Moder med:

SS-Standartenführer Bovensiepen.

Ministerialrat Dr.Ebner. Reichs­

bankdirektor Dr.Sattler, Direktor Krause. Gesandtschaftsrat Kersten

(OKW,Berlin). Stabsintendant Mosig.

SS-Hauptsturmführer Seibold (af- skedsbesog i anledning af en kur i Meran efter et for 2 måneder s i ­ den begået pistolattentat mod ham.

F o r m i d d a g :

Højtidelighed i anledning af ungdommens - HITLER-jugends - t r o s k a b s l ø f t e .

Middag, eftermiddag og aften:

hjemme.

Eftermiddag: Mode med SS-Sturm bannführer Boysen og SS-Sturm- führer Eden.

(29)

S S - O b e r s t u r m f ü h r e r L o r e n z e n . Middag, eftermiddag og aften:

h j em m e.

(30)

Formiddag i Da g m a r h u s .

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

SS-Obersturmbannführer Martinsen. SS-Standartenführer Bovensiepen.

SS-Sturmbannführer Boysen. Kriminalassessor Adam Schmitt (tidl. Mainz nu T r o m s ø ) , Ministerialdirigent Dr.Ebner, Reichsbankdirektor Sattler, Oberregierungsrat Dr. Stier.

Deltagelse i bisættelse af myrdet (tidsfrivillig) Feldwebel Peter Due Petersen (mindretalstysker) på Bispebjerg Kirkegaard.

(31)

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Oberstløjtnant Herlitz (Abwehrstelle Danemark). Professor Dr. Hof- ler. Oberfänhnrich Helmuth Clissmann. Assistent Volkmann, Hauptmann Daub.

Aften : SS-Standartenführer Bovensiepen og SS-Sturmbannführer Dr. Scherdin hos os.

(32)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Konsulatssekretaer Hoppe. Presse­

referent Schröder. Konsnl Pollow.

Konsulatssekretär Schlich

SS-Sturmbannf (ihrer Dr.Scherdin.

Middag : hjemme.

Eftermiddag i D a g m a r h u s . Møder med:

Regierungsdirektor Dr.Stalmann.

Formiddag i D a g m a r h u s .

Morgenmøde med m e d a r b e j d e r g r . 3.

Møder med:

Generalmajor der Polizei von Heimburg. Generalkonsul Kruger.

Kontorchef Stehr. SS-Sturmbann- führer Bielstein. Oberbaurat Schäfer (Berlin). Direktor Svenningsen. Korvettenkapitän Japp. Fru Jytte Feilberg (Ros­

kilde) . Amtsrat Logé (Det tyske S t a t s r e v i s o r a t ) , Potsdam.

Middag: hjemme.

(33)

Grev Schimmelnann (Lindenborg).

Radioreferent Lohmann. Presse­

referent Schröder. Dansk jour­

nalist Jens Tang (Korrespondent for "Berlingske Tidende" i Berlin) Frk Rordam. Ministerialdirigent Dr.Ebner.

Aften: Generalleutnant Richter

Eftermiddag i Dagmarhus.

Moder m e d : •

Konsul Valentin (Kalundborg) Oberregierungsrat Dr.Heise, Oberregierungsrat Kuppers

(Reichs-Arbeitsministerium, B e r l i n ) .

Aften: General von Hanneken

hos os. hos os.

(34)

Formiddag i D a g m a r h u s .

Morgenmøde med medarbe j d e r g r . 1.

Møder med:

Ministerialdirigent Dr.Ebner.

Frl.Novacek (afskedsbesøg før afrejse til Berlin). Dr.Lorenz Christensen.

Middag: hjemme.

Eftermiddag: i D a g marhus.

Møder med:

Oberstleutnant von Heydebreck (Afskedsbesøg før forflyttelse til Budapest). Hauptmann Daub.

Formiddag i Dagmarhus.

kl 12.00 Fly til Berlin

med SS-Untersturmführer Hön.

Middag: Forkost i Hotel Adlon med Unterstaatssekretär Hencke og Gesandt Dr.von Grundherr.

Eftermiddag: i Aussenministerium (Wilhelm Strasse 74-76).

Møder med: Gesandt Dr. von G r u n d ­ herr, Legationssekretär Jasper, Unterstaatssekretär

(35)

(afskedsbesøg før forflyttelse til Kassel). SS-Sturmbannführer Boysen SS-Gruppenführer Pancke, SS-Stan- dartenführer Bovensiepen.

Dansktime.

Aften : Invitation til Professor Dr.Höf1er (Ordrup, Ordrup J a g t ­ vej 2)

Hencke, Ministerialdirektor Wiehl. MinisterialdireKtor Schröder.

Kørt til Zehlendorf-Centrum Goethe-Strasse 37 for at træffe Dr. Walter Best.

Samvær med Dr. Winkler.

Aften : Hos Ministerialdirek­

tor Schröder (Zehlendorf, Thanner Pfad 9) med SS-Sturmbannführer Fälschlein, Dr.Leis og 2 brødre Ziegler. Overnattede der.

(36)

F o r m i d d a g :

I Udenrigsmi n i s t e r i e t ( Wilhelm- Strasse 74-76). Møder med:

Gesandt Dr.Albrecht og Staats­

sekretär Dr. von Steengracht.

Kl. 12.00 fløjet med SS-Unter- sturmführer Höhn til København.

Landet der kl. 14.30.

Eftermiddag og aften: hjemme.

Om aftenen Leutnant Helmut S i e ­ ram h o s o s .

Formiddag:

Morgenmøde med m e darbejdergr. 1 Morgenfestlighed i Dagmar-Bio

for NSDAPs A.O. (Taler: Werner Reher, B e r l i n ) .

I Dagmarhus møde med SS-Standar tenführer Bovensiepen (før hans afrejse på o r l o v ) .

M i d d a g , e f t e r m i d d a g o g a f t e n : h j em m e.

(37)

Leutnant Helmut Sieram hos os.

Om aftenen tillige SS-Brigade- führer,Regierungspräsident

Kannstein hos os.

(38)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

SS-Gruppenführer Pancke. Regierungsdirektor Dr.Stalmann.

Oberfähnrich Helmuth Clissmann. SS-Sturmbannführer Bielstein.

Middag: hjemme. Leutnant Sieram hos os.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: Den forhenværende argentinske Geschäftsträger Bafico SS-Gruppenführer Pancke, Pressereferent Schröder.

(39)

Ministerialdirigent Dr.Ebner. D r .Hemmersam. Oberregierungsrat Dr.Stier, Regierungsrat Dr.Meulemann. Dr.med. Cuno Matz (afskeds­

besøg før ny tjeneste i Ø s tpreussen). SS-Sturmbannführer,Oberregie rungsrat D r .Zechenter.

Aften: Indbydelse fra Gesandt Dr.Barandon sammen med Greve Bent Holstein, Aage Petersen, Bjerg-Jensen. Bielstein.

(40)

Formiddag i Da g m a r h u s . Moder med:

Ministerialdirigent Dr.Ebner.

D r .Hemmersam. Oberfeldintendant Balmus, Oberstabsintendant Mosig. Kapitän zur See Engel­

hardt, Ministerialrat Eckhardt.

(Begge fra OKW, B e r lin). Kapitän zur See Schulze, Fregattenkapi­

tän Jürst. Skibsfartskyndig Duckwitz.

SS-Sturmbannführer Bielstein.

Major Dyrssen (tiltrædelsesbesøg) Direktør Svenningsen.

Middag : Til frokost hos os:

Formiddag i D a g marhus.

Morgenmode med m e d arbejdergr.3.

Moder med:

Landesrat Martinsen. SS-Sturm- bannführer Boysen. Stabsartz Dr.Klein. SS-Hauptsturmführer P a h l . Gesandtschaftsrat Schacht Kapitän zur See Ihssen (afskeds besøg for en foreløbig z.D.) Stabsmusiker Deisenroth.

Middag: hjemme.

(41)

Hugo S t i n n e s ( M ü h l h e i m ,R u h r ) , O b e r f ä h n r i c h C l i s s m a n n med f r u e , L e u t n a n t S i e r a m .

E f t e r m i d d a g i D a g m a r h u s .

S S - O b e r s t u r m b a n n f ü h r e r M a r t i n s e n , D r. P o p p - M a d s e n . G e s a n d t s c h a f t s ­ r a t G e r n a n d . S S - G r u p p e n f ü h r e r P a n c k e .

A f t e n : S S - G r u p p e n f ü h r e r P a n c k e s i n v i t a t i o n t i l d e o r l o v s h a v e n d e f r a S S - D i v i s i o n " V i k i n g " .

( C h r i s t i a n i a g a d e 5 ) .

Eftermiddag i D a g marhus.

Møder med:

SS-Gruppenführer Pancke.

I Vesterport filmsforevisning

(Tysk Ugerevy og den amerikanske film "Mr Smith goes to Washing­

ton" . )

A f t e n : h je m m e .

(42)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Gesandt Dr.Barandon, Landes­

gruppenleiter Dalldorf, NSU- Walter Ramme. SS-Sturmbannführer Boysen.

S S -Hauptsturmführer Pahl.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Den danske oberst Halvor Jessen, Den lettiske professor Dr.Wisvald Sanders (Riga). SS-Sturmbannfüh­

rer, Oberregierung- und Kriegsrat D r .Ze c h e n t e r .

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergr. 2.

med Korvettenkapitän Japp,

Major Dyrssen, Major Dr.Schier- holt, Rittmeister Klomeyer.

Møder med:

Landesrat Martinsen, Regierungs­

direktor Dr.Stalmann.

SS-Sturmbannführer Dr Ispert (fra H a a g ) . Gesandtschaftsrat Gernant.

SS-Sturmbannführer, Oberregie­

rungs- und Kriegsrat Dr. Zechen­

ter. SS-Sturmbannführer,Regie­

rungsrat Dr.Hoffmann.

(43)

Pressereferent Schröder, Radio- Middag: SS-Untersturmführer journalist Lohmann. Schreibmüller til frokost hos

os.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Fri.Wendt. Or.Lange. Presse- Aften: hjemme. referent Schröder, Radiojour-

nalist Lohmann, Medarbejder Borum. SS-Sturmbannführer, Oberregierungs- und Kriegsrat Dr.Zechenter.

Aften: Afskedsaften for Kapitän zur See Ihssen med Gesandt Dr.

Barandon og frue. SS-Brigade- führer,Regierungspräsident Kanstein, Regierungsdirektor

(44)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Chefredaktør Kiy, SS-Sturmbann- führer,Oberregierungs- und

Kriegsrat Dr.Zechenter.

SS-Obersturmbannführer Schwert Oberfähnrich Helmut Clissmann

(afskedsbesøg inden tilbagevenden til tjeneste ved fronten.)

Middag og eftermiddag: hjemme.

Aften: SS-Obersturmbannführer Dr.Wolfgang Ispert (Haag) og

Hj e m m e .

SS-Gruppenführer Pancke som denne dag hos os modtog sin udnævnelse til SS-Obergruppenführer med virkning fra 21.06.44.

(45)

Gesandtschaftsrat Heinrich Gernand og frue hos os.

(46)

Montag, IO. April 1944

(Ostermontag)

H j e m m e .

SS-Obergruppenführer Pancke og om aftenen tillige SS-Brigadeführer Regierungspräsident Kannstein hos os.

(47)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Surmbannführer,Regierungsrat Dr.Hoffmann. Oberregierungsrat Lührmann (Aabenraa),

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Brigadeführer,Regierungspräsi­

dent Kannstein. SS-Obergruppen- führer Pancke. Ministerialdiri­

gent Dr.Ebner. Regierungsrat D r .Esche.

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbej d .g r .3.

Møder med:

Gesandtschaftsrat Dr.Kassler.

SS-Obergruppenführer Pancke.

Landesrat Dr.Casper (Silkeborg) Ministerialdirektor Dr.Walter.

(Berlin), Ministerialdirigent D r .Ebner,SS-Sturmbannführer Oberregierungs- und Kriegsrat D r .Z e c henter.

Middag; Frokost hos S t .Petri-sko- lens skolekommissision (Forevis­

ning ved førstepræst Görnand i stedet for Studiendirektor Dr.Gäde

(48)

Pressereferent Schröder.

Radiojournalist Lohmann.

Arent Lemvigh-Müller. SS-Sturm- bannführer Boysen.

Aften: hjemme.

(Gothersgade 109) - derefter

hjemme. Eftermiddag i Dagmarhus.

Dansktime. Møde med D r .Popp-Madsen Aften: SS-Sturmbannführ,er Hoffmann SS-Sturmbannführer Boysen.

SS-Hauptsturmführer Wiemann, Rogge. Wimmer, SS-Obersturmbann­

führer Ernst (Undtagen Boysen alle fra SS-Junker-Schule Tölz SS-Obersturmbannführer Eden.

SS-Untersturmführer Schreibmüller.

(49)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Skibsfartskyndig Dückwitz.

Major Dr.Müller (Silkeborg).

Landesrat Martinsen. Gesandt­

schaftsrat Meissner.

Middag: hjemme.

Eftermiddag: i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Sturmbannführer Boysen.

Landrat Dr.Casper (Silkeborg).

C.O.Jørgensen (Høgholt).

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarb.gruppe 1.

Møder med:

SS-Stumrbannführer,Oberregierungs und Kriegsrat D r .Zechenter.

Gesandt Dr.Barandon. Gesandt­

schaftsrat Schacht. Major Dr.

Müller (Silkeborg). Regierungs­

direktor Dr.Stalmann. Kapitän zur Freymadl (tiltrædelsesbesøg).

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

(50)

Aften: Oberst Grauert (Aarhus), Major Dr.Müller (Silkeborg),

SS-Obersturmbannführer Dr.Ispert (Haag), Landrat Dr.Casper (Silke­

borg) , Oberstudiendirektor Dr.

Dr.Gäde og senere S S -Obergruppen­

führer Pancke og SS-Standarten- führer Müller (Darss) hos os.

Dansktime.

Møder med:

SS-Obergruppenführer Pancke.

den norske kulturminister Stanka (Oslo). Pressereferent Dr.Schröder Regierungsrat D r .Meulemann.

Aften: hjemme

(51)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Sturmbannführer,Oberregie­

rungs- und Kriegsrat Zechenter.

Regierungsdirektor Dr.Stalmann.

SS-üntersturmführer Dr.Staute ("Lebensborn",München). Gene­

ralkonsul Dr.Krüger. Kontorchef Den ungarske Chargé d'Affaires Christoffe (tiltrædelsesbesøg).

Fri. Larsdatter-Thomsen (Insti­

tut for Statsforskning, Berlin)

H j e m m e .

Formiddag: Besøg af chefen for or­

denspolitiet SS-Obergruppenführer og SS-General und General der Poli­

zei Wünnenberg med SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei von Heimburg.

Aften: hos os:

(52)

Middag; hjemme.

Eftermiddag:

I Vesterport forevisning af anti- sabotagefilmen; ”K a o s ” af O v e r ­ retssagfører Einar Krenchel og filmen ”P aracelsus” .

Aften: SS-Brigadeführer und Regierungspräsident Kannstein hos os.

SS-Obergruppenführer Wünneberg, SS-Obergruppenführer Pancke, SS-Brigadeführer von Heimburg, Viceadmiral Wurmbach.

Generaleutnant Richter, Gesandt D r .B a r andon,Regierungsdirektor D r . S t a l m a n n .SS-Standartenführer Boven- siepen ,SS-Obersturrmbannführer Ka­

minski.

Polizeioberstleutnant Rogalski.

Polizeimajor Rehbein, Polizeimajor Rumler,Polizeioberstleutnant

S c h u l z .

(53)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Ministerialdirigent Dr.Ebner. Major Scheunemann (Overkommandoen for København). SS-Standartenfùhrer Bovensiepen, SS-Sturmbannführer Bielstein.

Middag: SS-Obersturmbannführer Dr.Ispert (Haag) hos os.

E fte r m id d a g i Dagmarhus.

Møder med:

Skibsfartskyndig Duckwitz. Professor Dr.Hofler.

(54)

SS-Obergruppenführer Pancke, SS-Standartenführer Bovensiepen, SS-Obersturmbannführer Martinsen.

Assessor Löhr (fra tjenestestedet Boun,Berlin)

Aften: Indbydelse fra Ordenspolitiets øverstbefalende, Generalmajor der Polizei von Heimburg - i Ordenspolitiets officershjem (Vestergade 56) med General Wünneberg, SS-Obergruppenführer Pancke o.a.

(55)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Standartenführer Bovensiepen.

SS-Sturmbannführer Ispert (Haag afskedsbesøg). Assessor Lohr

(Berlin).SS-Obersturmbannführer Direktør Svenningsen. Arbeits­

leiter Scheifarth.

Middag: Til frokost hos os:

Ministerialdirektor Walter (Berlin).

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med m e d a r b .gruppe 3.

Møder med:

Gesandt Dr.Barandon. Generalkonsul Krüger. Kontorchef Stehr.

SS-Sturmbannführer Boysen. SS- Grev Schimmelmann. SS-Standarten­

führer Bovensiepen. Chefredaktør Kiy. Folketysk Ungdomsfører Jeff Blume (afskedsbesøg inden anden tjeneste.

(56)

Ministerialdirigent Dr.Ebner SS-Brigadeführer,Regierungs­

präsident Kannstein. Arbeits­

führer Scheifart, Skibsfarts­

kyndig Duckwitz med frue.

Eftermiddag i Da g m a r h u s . Møder med:

Fri. Dr. Wiedemann, Vicepræsident ved det internationale filmkammer Melzer, Gesandtschaftsrat Schacht, Dr.Gieselher Wirsing (Berlin)

Ministerialdirektor Kimmerich (Reichsarbeitsministerium, Berlin) Oberregierungsrat Dr.Heise.

A f t e n : h j e m m e .

Middag: til forkost hos os:

Dr. Gieselher Wirsing, Jeff Blume.

Eftermiddag: i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Standartenführer Bovensiepen Gauleiter Dr.Meyer (Münster- Berlin) . SS-Obergruppenführer Redinss (Oslo) og 2 ledsagere.

Kørt dem hjem til kaffe.

Dr. Popp-Madsen. Ministerial­

dirigent Dr.Ebner.

Aften: Foredrag af Profesor Dr.Heisenberg: "Die kleinste Bausteine der Materie."

(57)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmode med medarb.gruppe 1.

Moder med:

SS-Standartenführer Bovensiepen.

SS-Brigadeführer,Generalmajor von Heimburg. SS-Obergruppenführer Pancke.

Middag: Frokost hos os med 18 gæster.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Moder med: Marinestabsartz Dr.

Ballowitz, SS-Standartenführer B o v e n s i e p e n , S S - O b e r s t u r m b a n n - führer Schnurf. Professor Dr.

Predoll (Kiel).

i det tyske videnskabelige Insti­

tut (Østerallé 24). Derefter hjem med Gesandt,Professor Six (Berlin) og Gesandtschaftsrat Schacht.

FREDAG 21.04.44.

Formiddag i Vesterport: Åbning af modet med AA.

Kulturkonferenter i de nordiske Lande.

I Dagmarhus morgenmode med medarb.

gruppe 2 med 4 af Værnemagtens re­

præsentanter.

Moder med:

(58)

Aften: Udlandsorganisationens Bekendtgørelse i Koncertpalæet

(Bredgade). Derefter indbydelse til Landesgruppenleiter Dalldorf

(Svanemøllevej 30).

Dr.von Winterfeld (firma Siemens, Berlin).Arbeitsführer Scheifarth.

Dr.Harald Nielsen,Bovrup.

Middag: hjemme. SS-Sturmbannführer Fälsclein (Berlin) hos os.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med: SS-Obergruppenführer Pancke,SS-Obersturmbannführer Martinsen, Dr.Popp-Madsen.

Aften: Indbydelse til den finske Gesandt Pajula (Grønningen 3).

(59)

Formiddag i Vesterport: Møde med Gesandt,Professor Six (Berlin) og hans Kulturreferenter.

I Dagmarhus møder med:

SS-Standartenführer Bovensiepen.

Generalmajor Crisolli. Hauptmann Kirchoff (DWI) (*)

Hauptbannführer Teichmann.

Admiral Kummetz (Kiel), Viceadmi­

ral Wurmbach. Gesandtscaftsrat Dr.Kassler, Stabsartz Dr.Klein.

( * ) OUI » Deutsches W issenschaftliches I n s t it u t

Hj e m m e .

Middag: Landforstmann Grev a.D.

Schulenburg-Lieberohn (Stockholm) Gesandt,Professor Six (Berlin), SS-Standartenführer Bovensiepen.

hos os til frokost.

Eftermiddag: Med Dr.Six, S S -Sturm bannführer Fälsclein (Berlin),

fru Hilde Best.

(60)

Middag : Frokost hos Viceadmiral i Hotel Phönix (Bredgade).

Eftermiddag: hjemme.

Aften: hos os:

SS-Ober f ü h r e r ,Gesandt Professor S i x . (Berlin). SS-Sturmbannführer Fälschlein (Berlin). G e s a n d t ­ schaftsrat Thorner (Stockholm).

Gesandtschaftsrat von Ungarn Sternberg ( H e lsinki). Legations­

sekretär von Wistinghausen (Ber­

lin) . SS-Hauptsturmführer Dr.Mahnke (Berlin).Obersturdiendirektor Dr.

I Dyrehaven.

Om aftenen indbydelse fra Admiral Kummetz (Kiel) på Hotel d'Angleterre.

Derefter hjem med Dr. Six, Fälschlein, Gesandtrat

Schacht, SS-Hauptsturmführer M a h n k e .

Gäde o.a.

(61)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

M ø d e r m e d :

Regierungsdirektor Dr. Stalmann. Pressereferent Schröder og den danske presses chefredaktører.

Middag: 13 professorer, som har holdt foredrag for soldater i Aarhus (deriblandt Dr.Bötticher og professor Dr. Lorenz), til frokost hos os.

E f t e r m i d d a g i D a g m a r h u s .

(62)

Møder med:

Pressereferent Schröder og 6 tyske journalister. SS-Obergruppen- führer Pancke, SS-Standartenführer Bovensiepen.

Aften: Samvær med de omtalte professorer og andre i det tyske videnskabelige Institut (Østerallé 29) .

(63)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Ministerialdirigent Dr.Ebner, Oberforstmeister D r .Wiedemann, Oberbürgermeister D r .Zimmermann

(Schwerin-Berlin), Oberregierungs­

rat Dr.Krädnert (Reichsforstamt, (Berlin), Oberregierungsrat Dr.von Zahn-Stranik (Reichspreiskommisso- rat,Berlin),Stabsintendant Dreesen Oberstabsintendant Dr.Schröter

Oberstleutnant von Wedel (Silkeborg) Den svenske journalist Hermansson

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarb.gruppe 3.

Møder med;

Gesandt Dr.Barandon. Ministerial dirigent Dr.Ebner,

rat Dr.Stier. D r .Hammersam. V e r ­ tretender Legationsrat Lohmann

(Berlin),Gesandtschaftsrat Dr.

Kassler, Kontorchef Stehr.Redak tør Dr.B e e r (OAZ,Berlin), SS- Obergruppenführer Pancke. Ober- Oberreichsbankrat Clauss.

Middag: hjemme

(64)

Middag: De 4 førstnævnte og Diplom- Carstensen hos os.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Bjørnved (Dansktime)

Oberstleutnant Ernst (fra Division Brabünder, Generalkonsul Dr.Krüger SS-Obersturmführer Birter, Eh r e n ­ fried, Oertal.

Aften : Indbydelse fra SS-Sturmbann- bannführer Boysen (Christianigade)

Møder med:

SS-Standartenführer Bovensiepen.

SS-Hauptsturmführer Petersen.

Professor Dr. Höfler.

Gesandtscahftsrat Gernand.

Aften: S S -Obergruppenführer Pancke, SS-Gruppenführer Dr.

z Turner, SS-Obersturmbannführer Schwalm. SS-Obersturmbannführer Kalkofen (De 3 sidstnævnte fra B e r lin).

(s. 783)

(65)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmode med medarbejdergr.1 Moder med:

Regierungsdirektor Dr.Stalmann Den svenske Legationsråd Bark- Hoist. SS-Brigadeführer og G e n e ­ ralmajor Kryssing. Direktor Svenningsen. C.O.Jorgensen, SS-Sturmbannführer Bielstein.

Middag: hjemme.

E f t e r m i d d a g i D a g m a r h u s . Moder med:

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmode med medarbejdergr. 2 Moder med:

«

Gesandt Dr.Barandon. Ministerial­

dirigent Dr.Ebner. SS-Obergruppen- fùhrer Pancke. Radioreferent Loh- mann. Volksgruppenführer Dr.Moller

(Gråsten). Kontorchef Stehr, Gesandtschaftsrat Dr.Kassler.

Middag: hjemme med Dr.Moller.

Eftermiddag i Dagmarhus.

(66)

Axel Hartel (Gilleleje). Gesandt­

schaftsrat Dr.Kassler.

Aften: Volksgruppenführer Dr.

Jens Møller (Graasten) hos os.

Møder med:

C.0.Jørgensen. (*)

Bjørnved (Dansktime). D u c kwitz.

Aften: Indbydelse til Kontorchef (Onsgaardsvej 12).

( * ) C .0 . Jørgensen fø re r sammen med Th.Larsen og Holger Johansen DNSAP v id e re e f t e r , at F r it z Clausen 0 8 .05.44 har s t i l l e t s i t førerskab t i l rådighed.

*

(67)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Redaktør Baumgarten, Ministerial­

dirigent Dr.Ebner, Kapitän zur See D r .Forstmann. Major Kullmann, Regierungsrat D r .Meuleraann, Dr.

B r e n n e r ( B M W ) , Konsulatagent Squadriti. Oberleutnant zur See Daniel (Mairiz-Esbjerg), SS- Standartenführer Bovensiepen.

SS-Sturmbannführer Bielstein.

Konsul Pollow. SS-Hauptsturm- bannführer Espig. Kanzler Werner.

Formiddag:

Udflugt med Dr.Klopfer og Dr.Müller tål slottene Kron­

borg, Fredensborg og Frederiks­

borg.

M i d d a g : H j e m m e .

Eftermiddag: Besøg på Frilands­

museet i Lyngby.

(68)

Middag: hjemme Aften: hjemme med Dr.Klopfe med Dr. Møller (Gråsten) og frue. og Dr.M ü l 1er.

Eftermiddag: Staatssekretär Dr. Klopfer (München) og Präsident des D.D.R. (*) afhentet på Kastrup Flyveplads.

Aften: Dr.Møller (Gråsten), Kontorchef Stehr, Gesandtschaftsrat Dr.Kassler med fruer, Dr.Klopfer, Dr.Müller.

( * ) D.D.R = Das Deutches Reiches S ta a ts re v is o ra t ???

(69)

MANDAG 01.05.44 (Det tyske folks nationale festdag).

F o r m i d d a g i D a g m a r h u s .

1. Maj festlighed i "Dagmar-Bio". Fremvisning af filmen ”Offergång".

Møde med: Gesandtschaftsrat Schacht. SS-Standartenführer Bovensiepen.

Middag: Frokost i "Haus der Deutschen" (Østeralle 33) med udlands­

organisationens ledere og afdelingslederne i den Rigsbefuldmægtigedes Stab og Dr.Klopfer og Dr.Muller.

(70)

Eftermiddag : hj e m m e .

Møde med Pressereferent Schröder.

Aften: Dr.Klopfer, Dr.Muller, SS-Brigadeführer og Generalmajor C.P.Kryssing, SS-Sturmbannführer Boysen, SS-Obergruppenführer Pancke (der holdt sin 45 års fødselsdag).

(71)

' 9

Formiddag: Dr.Klopfer og Dr.Müller fulgt til lufthavnen.

I Daqmarhus:

Møder med: SS-Obergruppenführer Pancke,SS-Standartenführer Bender

(München). SS-Obersturmbannführer Kaminski. Reichskriegsgerichtsrat Dr.Kanter. Oberkriegsgerichtsrat Scholz, Regierungsdirektor Dr.

Stalmann. Duckwitz med Hauptmann Gerken og Oberleutnant Strathmann

(Berlin. Oberst Mayer.

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbe j d e r g r . 3.

Møder med:

Gesandt Dr.Barandon. Regierungs­

rat Dr.Esche. Duckwitz.

Hauptbannführer Teichmann.

Generalkonsul D r .K r ü g e r .

Kontorchef Stehr, Pressereferent Schröder. Obersteinsatzführer Ebeling. Major Dyrrsen. Sprog­

lærer Bjørnved.

Middag: hjemme.

Eftermiddag:

(72)

i

Middag: hjemme.

Eftermiddag i D a g marhus.

Møder med: S S -Obergruppenführer Pancke. Direktør Svenningsen.

Thorvald Knudsen. Gesandtschafts­

rat S c h a c h t .Pastor Engdahl Thygesen Aften: SS-Standartenführer Bender

(München) hos os.

I Vesterport filmforevisning (Ugerevue, engelsk flyver-film)

Aften: h j e m m e .

(73)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Kapitän zur See Dr.Forstmann.

SS-Standartenführer Bovensiepen.

Ministerialdirigent Dr.Ebner.

Fröberg (A.O.) SS-Sturmbann- führer Boysen.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Obersturrmbannführer Kaminski.

Professor Dr.H ö f 1er. SS-Brigade führer Fiedler. SS-Obersturmbann- führer

Formiddaq i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergr 2 med repræsentanter for de

militære tjenesteder.

Møder med:

SS-Standartenführer Bovensiepen.

Hauptmann Graurock.

Polizeigeneralmajor von Heimburg.

Gesandtschaftsrat Dr.Kassler.

Major Brecht. Regierungsbaurat Iress (OKV,Berlin)

Kapitän zur See Knoke.

Krydseren "Lützov"s Kommandant Mollerup-Thomsen. SS-Brigade-

(74)

Martinsen, D r .Popp-Madsen SS-Sturmbannführer Bielstein

Aften : SS-Brigadeführer Fiedler hos os.

Aften ( 05.05.44) :

hos SS-Sturmbannführer Bielstein (Hellerup, Bengtasvej 17) med danske arbejderrepræsentanter.

Middag: Frokost hos den tyrkiske C h a r g e 7 d'affaires Selcuk

(Stavangergade 4).

Eftermiddag i D a g m a r h u s . Møder med:

Major Dr.Müller. Major Dr.Pfuel, Kriegsgerichtsrat Dr.Waltzog.

Generalleutnant Wanger (Reichs­

minister Speer Kapitän zur See D r .Forstmann. SS-Brigadeführer Fiedler.

(75)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Standartenführer Bovensiepen.

Ministerialdirektor Dr.Walter (Berlin), Ministerialdirigent Dr.Ebner. Ministerialdirigent Müller (Oslo). Gesandtschafts­

rat G e r n a n d ) . SS-Standartenführer Spaarmmann, SS-Obersturmbannführer Klumra.

Midda: hjemme.

Eftermiddag: I Vesterport film­

forevisning ("Offergång")

Formiddag:

Deltagelse i de unges tilkende­

givelse. (Hitler-Jugends 10 års fest i København) i Dagmar-Bio

(Taler: Stabsführer Möckel) Middag: Frokost på krydseren

"Lützov” (Kommandant: Kapitän zur See K n o k e ) .

(76)

Aften: Major professor Dr. Horst Müller (Freiburg - S i l k e b o r g ) , SS-Brigadeführer Fiedler,

SS-Standartenführer Spaarmann, SS-Obersturmbannführer Klumm, SS-Obersturmführer Rabius (de 3 sidste fra SS-hovedkontor i

Eftermiddag: hjemme.

A f t e n : Hitler-Jugends Stabs führer Möckel (Berlin)

og 13 andre gæster hos os.

Berlin) hos os.

(77)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Regierungsdirektor Dr.Stalmann, Stabsartz Dr.Klein (flytnings­

anmeldelse til Kur), Stabsartz Dr.Stallmann (tilmelding som stedfortræder).

Bjørnved (Dansktime).

Middag: Viceadmiral Wurmbach, SS-Brigadeführer og Generalmajor i Waffen-SS Kryssing. Kapitän zur See Freymadl, Kapitän zur See Knoke (Kommandant på krydseren ’’Lützov) og tre af krydserens officerer til frokost hos os.

(78)

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Sturmbannführer Bielstein, ss-Obersturmbannführer Klumm, SS-Standartenführer Spaarmann, SS-Obersturmbannführer Rabius

(fra SS-hovedkvarteret i Berlin), SS-Sturmbannführer Boysen.

SS-Sturmbannführer Amtsrat Hillgärtner Erich Müller (Berlin(

Radioreferen Lohmann, SS-Brigadeführer Fiedler.

Aften: SS-Brigadeführer Kryssing og frue hos os. (Fru Kryssing bor fra nu af hos o s ) .

(79)

Formiddag i Dagmarhus.

M ø d e r m e d :

SS-Obergruppenführer Pancke.

Gesandt Dr.Barandon. Landesgruppen­

leiter Dalldorf. Direktør Helmer Rosting.

Middag: Til frokost hos os:

Graf og Gräfin von der Schulenburg- Lieberose (Stockholm),

SS-Obergruppenführer Pancke.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergr.3.

Møder med:

Ministerialdirigent Dr.Ebner, Regierungsrat Sr.Esche.

Duckwitz. SS-Brigadeführer Fiedler. Konsul Støren (Oslo).

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Obersturmbannführer Professor Dr.Barth (Berlin).

I Vesterport

(80)

Møder med:

Ministerialdirigent Dr.Ebner.

Direktør Svenningsen. SS-Standar- tenführer Bovensiepen. Regierungs­

rat Elpert, Regierungsrat ... ? SS-Obersturmbannführer Professor Dr.Barth (Berlin) og SS-Brigade- führer Kryssing hos os.

filmforevisning (Ugerery,

”Offergång") for Viceadmiral

Wurmbach, Viceadmiral Stohwasser, Generalleutnant Richter og andre officerer.

Aften: hjemme.

(81)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergr. 1 Møder med:

Regierungsdirektor Dr.Stalmann, Kriegsgerichtsrat Nadler.

Genbesøg hos den ungarske Charge' d'affaires Gesandt.von Kristofi på Hotel d'Angleterre.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Ministerialdirgent Dr.Ebner.

Oberregirungsrat Dr. von Zahn-Stranik (Berlin).

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergr. 2 M øder med:

Direktør Svenningsen. Bjørnved (Dansktime).

Middag:

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Oberreichsbankrat Clauss.

S S -Hauptscharführer Bjørnsson.

Pressereferent Schröder

Kapitän zur See Howoldt (Kiel)

(82)

Oberregierungsrat Dr.Heise. SS- Sturmbannführer Boysen.

Aften: SS-Brigadeführer Fiedler, SS-Standartenführer Bovensiepen, SS-Sturmbannführer Dr.Scherdin og SS-Obersturrmbannführer Pahe

(for i Frankfurt/M herefter i

I Dagmar-Bio marinens KdF-fore stilling. (KdF = Kraft durch F r e u d e ) .

Aften: Viceadmiral Wurmbachs indbydelse til Hotel "Phonix"

(Bredgade).

(83)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Brigadeführer Fiedler, SS-Stan- dartenführer Bovensiepen.

Afrejse i bil til Jylland.

Middag: På færgen Korsør-Nyborg sammen med Viceadmiral Wurmbach.

Eftermiddag: Kørt videre fra Nyborg til Esbjerg.

Aften: Indbydelse fra

Formiddag: Med General von

Hanneken til Esbjerg, derfra med stormbåd til Fanø. Derovre besig­

tigelse af den sydlige del af øen Tilbage til Esbjerg. Kørt i bil til troppeøvelsespladsen i Oks- bøl.

I lejrens biograf foredrag for over 100 officerer om:

(84)

General von Hanneken i marinens officersmesse (Hotel "Royal").

Overnattet i Varde (Hotel "Varde").

"den politiske og økonomiske udvikling i det besatte Danmark fra 1940 til 1944".

Middag: Fælles spisning i offi­

cershjemmet. Derefter kaffe ved en af hærens flakafdelinger med

(med leutnant Helmut S i e r a m ) . Eftermiddag: Kørt med Landrat Casper via Silkeborg (besigtigel se af hans tjenestested og præ­

sentation af Regierungsinspektor Kolb) til Aarhus.

(85)

Formiddag: I Aarhus frokost hos Dr.Hensel (Strandvej 92).

Besigtigelse af konsulatets kon torlokaler. Kørt til Nyborg. På færgen sammen med Viceadmiral Wurmbach. Videre kørsel til København. Ankomst kl ca 15.

Aften: I Aarhus invitation fra Oberst Grauert til Hotel "Regi­

na" sammen med Generalleutnant Schwabedissen, Landrat Dr.Casper Gneralkonsul Dr.Hensel, Grev

Schimmelmann og C.O.Jørgensen med fruer, frk Doris Bischoff og andre.

Overnattet i Hotel "Royal".

(86)

E f t e r m i d d a g i D a g m a r h u s .

Møder med:

SS-Sturmbannführer Kaminski, SS-Standartenführer Bovensiepen.

Pressereferent Schröder, den svenske journalist Hermansson.

Oberstarbeitsführer Müller-Brandenburg (Berlin), Arbeitsführer Scheifarth, SS-Hauptsturmführer Hewald (Berlin)

Aften: hjemme.

(87)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Generalmajor der Polizei von Heim- burg. Pressereferent Schröder, Presseattache7 Dr.Grassmann (Stock­

holm) , Direktør Helmer Rosting.

Ministerialdirigent Dr.Ebner, Regierungsrat D r .Meulemann.

Middag; Frokost hos den rumænske Gesandt Crutzescu (Hellerup, Høyrups A l l e 7 34)

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergr. 3.

Møder med:

9

SS-Bovensiepen, Gesandt Dr.

Barandon. Ministerialdirigent Dr.Ebner. Generalkonsul Dr.Krüger Direktør Steven, Gesandtschafts­

rat Dr.K a s s l e r .SS-Sturmbannführer Boysen. Konsul Pollow. Kontorchef Stehr. Direktør Helmer Rosting.

Legationssekretär Secher Bjørnved (Dansktime).

Middag: hjemme.

Eftermiddag:

(88)

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Generalkonsul D r .K r ü g e r . Direktør Svenningsen. Ministerialrat Henne (Oslo), Landesrat Martinsen, Ober­

regierungsrat Dr.Heise, Radiorefe­

rent Lohmann.

Aften: hjemme.

Norsk søster (= diakonisse?) Grete Gasmann hos os.

I Vesterport fremvisning af

filmen "Kaos" af Einar Krenchel.

I Dagmarhus møder med:

Landesrat Martinsen, Direktør Svenningsen. Oberstarbeitsführer Müller-Brandenburg (Berlin),

Arbeitsführer Scheifarth.

C.O.Jørgensen. Baronin von dem Bussche Streithorst.

Aften: Müller-Brandenburg, Scheifarth, SS-Brigadeführer Fiedler, Leutnant Sieram hos os.

(89)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

SS-Obergruppenführer Pancke.

Konsul Detering (Berlin), SS-Sturm- bannführer Bielstein, Dr.Alexander Thomsen. Direktør Helmer Rosting.

Middag: hjemme. Leutnant Sieram hos os, til kaffe Hugo Stinnes og frue.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med m e d a r b e j d e r g r . 2 med repræsentanter for den her­

værende værnemagts tjenestesteder

« Møder med:

SS-Sturmbannführer,Regierungsrat Dr.Hoffmann. Kapitän zur See D r .Fo r s t m a n n . Ministerialdirigent Dr.Ebner. Oberregierungsrat

Dr.Stier. Landesrat Martinsen.

SS-Brigadeführer Fiedler.

SS-Sturmbannführer Boysen.

Lemvigh-Müller. Bjørnved (Dansk­

time) .

Middag: hjemme (Leutnant Sieram hos os)

(90)

Møder med:

Oberstleutnant Wimmer.

SS-Obersturmbannführer Kaminski.

Direktør Helmer Rosting.

SS-Sturmbannführer Bielstein.

Gesandtschaftsrat Schacht.

Aften: hjemme. Leutnant Helmut Sieram hos os.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Oberstarbeitsführer Müller- Brandenburg (Berlin). A r b e i t s ­ führer Scheifarth. Direktør Svenningsen. Generalkonsul Dr.

Krüger. Gauerke (Ostminister, Berl i n ) ! SS-Obersturmbannführer Martinsen. Dr. Popp-Madsen.

Aften: Indbydelse fra presserefe rent Schröder til "Skovridder­

kr o e n ” (Charlottenlund).

Hjemme: Oberst Grauert,Dr.Paris, Leutnant Sieram.

(91)

F o r m i d d a g i D a g m a r h u s .

Møder med:

SS-Brigadeführer Fiedler, SS-Stan- dartenführer Bender. SS-Obersturm- bannführer, Regierungsrat Dr. H o f f ­ mann.

Middag: SS-Standartenführer Bender (ved ReichsführerF-SS Kommandostel­

le) og SS-Obersturmbannführer Ka m i n ­ ski såvel som Leutnant Sieram til

H j e m m e .

Formiddag i Dyrehaven med Leutnant Helmut Sieram og Heide og Siglind Best.

E f t e r m i d d a g : Møde med SS-Brigadeführer Fiedler.

Aften: Hos Duckwitz i Lyngby

frokost hos os.

(92)

Eftermiddag:

I Vesterport til filmforevisning sammen med frokostgæsterne und den Gesandtschaftsröten Gernand og Ginanth (In flagranti). (*) Aften: Hjemme. Leutnant Helmut Sieram hos os.

( * ) In fla g ra n ti = pA fersk gerning

(93)

Formiddag i Dagmarhus.

t Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Regierungsdirektor Dr.Stalmann. SS-Sturmbannführer Boysen.

Den finske Gesandt Pajula. Viceadmiral Stohwasser (afskedsbesøg).

Besigtigelse af nødhjælps-træbarakker hos Fa. Nicolaj sen og Nielsen (på Sydhavnen) og BMWs motorkontrolsted ved Avedøre.

Middag: På Hotel d'Angleterre til frokostinvitation fra Kapitän zur See

(94)

Dr Forstmann.

Eftermiddag i Dagmarhus.

M øder med:

M a j o r Dr.Dyrrsen. Oberst von Engelmann. Den danske Berlin-Gesandt Dr.Mohr. SS-Unstersturmführer Stenbach. Arbeitsführer Scheifarth.

Aften: hjemme.

(95)

Formiddag: Fødselsdagsgratulation for fru Hilde Best.

I Dagmarhus. Møder med:

SS-Brigadeführer Fiedler. Søfarts­

kyndig Duckwitz. Oberregierungsrat Dr.Heise. Gesandtschaftsrat Dr.

Kassler, Erich Müller (I.G.-Farben, (Berlin). Leutnant Helmut Clissmann.

Middag: Erich Müller (Berlin) hos os.

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergr. 3 Møder med:

Regierungsdirektor Dr.Stalmann.

Kontorchef Stehr. Fru Gerda

Heilskov (Brabrand). SS-Standar- tenführer Bovensiepen. Staatsrat Dr.Helfferich (Hamburg).

Middag: Dr.Mae (Reval), Viceadmi ral Stohwasser.Overretssagfører Gjedde-Olsen.

(96)

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Konsul a.D. Lund (Horsens) C .O .J ø r g e n s e n .

Aften: Hos os: Den ungarske Gesandt von Kristoffy, Dr.Mae Grev Schimmelmann, Baron Piessner med fruer, Gesandt Dr.Grundherr, Kapitän zur See D r .Forstmann, Oberst von Engelmann, Oberstleut­

nant Hahn, Gräfin Wachtmeister fru Jensen.

Todtenhofer (tiltraedelsesbesøg som Nachrich t e n f ü h r e r ) .

SS-Sturmbannführer Dr. Vaernet (Prag), SS-Hauptsturmführer Dr.

Petersen. Direktør Svenningsen, Departementschef Eivind Larsen SS-Sturmbannführer Dr.Scherdin

(afmelding grundet forflyttelse til Reichenby)

Aften: hjemme.

(97)

Formiddag: H j e m m e . , Besigtigelse af Horserødlejren.

(Leder: SS-Sturmbannführer Amtsrat Hielgärtner) med SS-Brigadeführer Fiedler.

I Dagmarhus møder med:

C.O.Jørgensen (nuværende leder af M.S.Arbejdstjeneste), SS-Sturmbann­

führer Bielstein. Louis von Kohl.

(98)

Søfartskyndig Duckwitz.

Middag eftermiddag og aften: Hjemme

(99)

Monrag, 1 9 . M a l 1 9 4 4

(Pfingstmontag)

MANDAG 29.05.44. (2.pinsedag)

Formiddag: Møder med SS-Hauptsturmführer Eszig og SS-Brigadeführer Fiedler.

Aften: Møde med SS-Sturmbannführer,Regierungsrat Dr.Hoffmann.

(100)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med: Gesandt Dr.Barandon Dansktime. Major Dyrrsen. Major Maurer. Pressereferen Schröder Ministrialdirigent Dr. Ebner.

Regierungsrat Dr.Esche. SS-Briga- deführer Fiedler.

Middag: hjemme

Eftermiddag i D a g m a r h u s .

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbej d e r g r . 3.

Møder med: SS-Obergruppenführer Pancke (tilbage fra o r l o v ) K o n ­ torchef Stehr. SS-Brigadeführer Fiedler (afmeldelse efter afbry­

delse af hans repræsentation).

SS-Sturmfùhrer Hasel (SS-Division N o r dland).

SS-Obersturmbannführer Kaminski Direktør Helmer Rosting. Direktør Kraft. SS-Rottenführer Lippert.

Middag: hjemme.

(101)

Møder med:

Professor Dr Höfler. Kontorchef Stehr. SS-Sturmbannführer Boysen.

SS-Standartenführer Bovensiepen.

Aften: Invitation fra den ungarske Charge' d'affaires, Gesandt von Kristoffy til Hotel d'Angleterre.

Eftermiddag i Dagmarhus.

I Vesterport filmforevisning (Ugerevy og ”Miss M i n i v e r ” ) .

Aften: hjemme.

(102)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Kanzler Werner, SS-Sturmbannführer Boysen. Kontorchef Stehr. Gesandt Dr.von Grundherr. S S -Sturmbann­

führer Dr.Hoffmann. Bjørnved (Dansktime).

SS-Sturmbannführer K.B.Martinsen.

Ivan Wichfeld. Major Walter Beu- m e l b u r g .Gesandtschaftsrat S c h a c h t . Om middag og eftermiddagnen i

Formiddag: Kørt med S S -Obergruppen führer Berger til Høveltegaard, hvor der var indvielse af et m i n ­ desmærke for faldne, danske fri­

villige.

Middag: Spisning i feltkøkkenet på Høveltegaard.

Eftermiddag: Sammen med SS-Gruppen führer Berger besigtigelse af bl.a

(103)

Dagmarhus.

Møder med:

Landesrat Martinsen. SS-Ober- führer Berger (Berlin) afhentet i Kastrup Lufthavn og bragt til

"Rydhave".

Aften: Invitation fra SS-Ober- gruppenführer Pancke til Hotel d'Angleterre.

(SS-Obergruppenführer Berger overnattet hos o s ) .

slottene Frederiksborg og Kronborg såvel som huset "Wiking” i Sk o v s ­ hoved .

Derefter hjemme.

Aften: SS-Obergruppenführer Berger, SS-Obergruppenführer Pancke,

SS-Brigadeführer Fiedler,

SS-Standartenführer Spaarmann, SS-Sturmbannführer Klingenberg og 12 andre SS-førere hos os.

Ved midnatstid kørt SS-Obergruppen­

führer Berger til Kastrup (til flyvning til O s l o ) .

(104)

Formiddag i Dagmarhus.

Møder med:

C.0.Jørgensen (Høgholt), SS-Sturm bannführer Bielstein. Søfartskyn­

dig Duckwitz. Ministerialdirigent Dr.Ebner. Stabsartz Dr.Klein.

Pressereferent Schrøder.

SS-Standartenführer Bovensiepen.

H j e m m e .

Formiddag: Deltagelse i indlands organisationens morgenfest i Dagmarbio.

Middag: Fri. Rüppers (Köln,p.t.

Oslo) hos os.

Aften: Møde med søfartskyndig D u c kwitz.

SS-Brigadeführer Fiedler. Dr.G a r ­ meister . Kapitän zur See Böhmig

(Kommandant på krydseren "Nürnberg'') .

(105)

Middag og eftermiddag: hjemme Aften: hjemme.

(106)

M o r g e n ; kl 5.00 hilst på SS-Obergruppenführer Berger i Kastrup Lufthavn på flyvning fra Oslo til Berlin.

Kl. 8.00 hilst på Reichsfinanzminister G r eve Schwerin von Krogsik i Kastrup Lufthavn.

Formiddag i Dagmarhus.

Morgenmøde med medarbejdergruppe 1.

Møder med:

Ministerialdirektor Dr.Walter (Berlin),

Ministerialdirigent Dr.Ebner. Major Dr.M ü l l e r (Silkeborg) Fru Siems. SS-Sturmbannführer Bielstein.

(107)

Middag: Hos os :

Generalleutnant von Uthmann (Stockholm), Kapitan zur See Böhmig.

Fregattenkapitän Fehr von der Recke. Oberst von Engelmann, Oberstleutnant Herrlitz, Major Dr.Müller.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Dr.Robert Schirmer (fra International Røde Kors - kommet fra Mainz ved Rhinen), Regierungsdirektor Dr.Stalmann. Oberregierungsrat Dr.

Unterkreuter. Direktør Svenningsen.

Aften : Indbydelse fra Gesandt Dr.Kassler (Svanemøllevej).

(108)

Formiddag i D a g m a r h u s . Møder med:

SS-Obergruppenführer Pancke.

SS-Standartenführer Bovensiepen.

Major Rehbein. SS-Sturmbannführer Boysen. Gesandtschaftsrat Dr.Kass­

ler. Landesgruppenleiter Dalldorf.

Hauptbannführer Teichmann.

Bjørnved (Dansktime).

Middag: hjemme.

Eftermiddag i D a g m a r h u s . Møder med:

Direktør Svenningsen.

Departementschef Eivind Larsen

Formiddag i D a g m a r h u s .

Morgenmøde med m e darbejdergr. 3.

Møder med:

Kapitän zur See D r .Forstmann.

SS-Obergruppenführer Pancke, SS-Standartenführer Bovensiepen.

SS-Sturmbannführer Boysen. Regie­

rungsdirektor Dr.Stalmann.

Generalkonsul Dr.Krüger. Kontor­

chef Stehr.

Middag: hjemme.

Eftermiddag i Dagmarhus.

Møder med:

Reichsfinanzminister Greve Schwerin von Krosigk og 8 andre.

(109)

SS-Standartenführer Bovensiepen.

Folketingsmand Einar Jørgensen.

SS-Sturmbannführer Bielstein.

Schillinger.

Aften: hjemme.

Aften hos os:

Reichsfinanzminister Greve von Schwerin von Krosigk. Oberfinanz­

präsident Voss (Berlin), Oberregie­

rungsrat Dr.von Grundherr (Berlin), og 12 andre gæster.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Mange steder samledes man efter tur i de forskellige hjem for at strikke om kap, fortælle historier og synge, som St. Blicher har beskrevet det i »Æ Bindstow«. Det var festligt

Maren (Sofie). Amorøe, Jørgen Theodor. Amskov, Anders Christian. Amstrup, Anders Marius Christ. Tapetse rer Amtrup, Christine Sofie. Betzy Eleonora Chr. Emil Jeppe

Bortgang uden Tilladelse fra Arbejds- eller Forsørgelsesanstalt bliver dog, for saa vidt den Paagældende ikke har gjort sig skyldig i Løsgængeri ved at strejfe

skript, der bestemte hvilke indberetninger præster, provster og bisper var pligtige til at indsende,9 manglede noget tilsvarende på andre områder, hvor situationen var

fogden i Øster Flakkebjerg herred hidtil havde udøvet i Kvisle- mark og Fyrendal sogne og herredsfogden i Vester Flakkebjerg her­. red i Høve sogn fra samme tid

figen, så huden sprak og lidt blod kom ud, men kunne i øvrigt bekræfte, at Kieldsted ikke tidligere havde over- faldet nogen. Sammenstødet fandt sted 2 å 3 favne uden for

hertil. Forholdene står her i modsætning til Skander- borg len, hvor kirkerne synes at have fået lov til at anskaffe inventar nogenlunde efter behag, forudsat at bygningerne

stenske Gaard blev staaende uforandret indtil Branden den 17. Branden blev paasat af en sølle døvstum Dreng, som om Formiddagen havde overværet en mindre Brand