• Ingen resultater fundet

!!^Zc^QTa !'

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "!!^Zc^QTa !'"

Copied!
44
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

B83BC4BC>?5A?A0:B8B

B^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST)

!!^Zc^QTa !'

E8A834A

?o4=1;64

;434A?o

5H=BC>ACA8E4B '

A42>E4AH

?o10=4=

=HCB4;B:01 8?BH:80CA84= %

E0;6<348 A468>=BC

=œBC5>A<0=34=B 58A40=B86C4A '

'

(2)

<0A68C<>64=B4=

b^RXP[azSVXeTacX[[XSbaT_a¬bT]cP]c XETbcWX\\Ta[P]Sb:^\\d]T

ETS5^[ZTcX]VTcbzQ]X]V[PVSTbcPcb\X]XbcTaT]^_cX[PceXbZP[­VTe^aTbbP\[TST PaQTYSbcXS<T]STaZP]XZZT_aTbbTb\TaTdSPUb^RXP[azSVXeTa]T\T]TaT]

cX[[XSbaT_a¬bT]cP]cXETbcWX\\Ta[P]S

EXWPabPccXST]UaX

4aSd^VSX]TZ^[[TVTa XbcP]ScX[PcPaQTYST\TaT.

=TYeXPaQTYSTaaXVT[XVcXU^aeTYT]7TaX1­a]T

^V5P\X[XTPUST[X]VT]TaSTc^UcTcd]VTbPVTa eXPaQTYSTa\TS<P]TaXST]VaPS_zX[­QTc PUPaQTYSbSPVT]^VeXWPaQadVU^aPcWPeTcX[

bca¬ZZT[XV\TSUaXcXScX[PccPVT^bPUUP\X[XT]

b[P__TPU^VaTbcXcdTaT^b

<T]SX]TZ^[[TVTab[XebbXcdPcX^]TaTaY^\TVTc U^abZT[[XVT:d]]T\P]XZZTU^aTbcX[[TbXVPc ]^VT]V^ScZd]]TPaQTYSTcaTUT\cX\Ta

\TaT^\dVT].

3TcWPaeXUPZcXbZd]STab­VcXU^aQX]ST[bT\TS ST]]hT^eTaT]bZ^\bcbaTV[Ta^\\d[XVWTS U^a_[dbcXSBcT\]X]VT]TaWT[cT]chSXVcPc

\P]\TVTcWT[[TaTeX[dS]hccTPaQTYSbSPVT]

\TaTTUUTZcXeceTSU^aTZbT\_T[Pcd]SVz d]­SeT]SXVcaP]b_^accXS^VPaQTYSTWYT\\T UaPX]ST]Tc\­STWeXbSTc_PbbTaQTSbc

<P]VTWPaY^XZZTQ­a]b^\STbZP[bZh]ST bXVWYT\^VWT]cT.

9P\T]bzWPaST\zbZTQ­a]TQ­a]T[[TaP]SaT cX]VSTVTa]TeX[QadVTSTaTbUaXcXS_zB^\

]¬e]cQTchSTaST\TVTcZa¬eT]STbPVTaPc eXWPaQadVU^aPcZ^Q[TUaPdP]bTcWe^aeXTa WT]]TXe^aTb[Xe

4aSTZ^\\d]P[TPaQTYSbcXSbaTV[TaXZZT QPaTU^ab]¬eaT\TSbcT\_T[daT ÌTZbbZT\PTa^be.

9P\T]STcQadVTaeXb[TcXZZTWTaXETbcWX\

\Ta[P]Sb:^\\d]TBXST]Z^\\d]P[aTU^a

\T]WPaeXWPUcT]b[X_cXST]UaX^aS]X]VbzSTc T]TbcTZaPeTaPceXTacX[bcTSTXcT[TU^]cXST]

Z[( 3TadS^eTaZP]eXbT[ecX[aTccT[¬VVT cXST]^VU^aTZbT\_T[PaQTYSTZ[& $T[[Ta

\­STbT]TaTWeXb\P]U­abcbZP[PÌTeTaT Q­a]XSPVX]bcXcdcX^]

1TchSTaSTcbzPcZ^\\d]T]_aTbbTa

\TaTPaQTYSTdSPUYTadST]Pc8Uza

^eTacXSbQTcP[X]V.

EXTaQ[TeTcV^STcX[PcU­aTe^aTbTV]Tb\z [^\\TQ^VW^[STaXTabzeX^Vbzb­aVTaU^aPc W^[STUaX]zaeXWPaWPUc\P]VTcX\Ta>VSTa ZP]bcPSXVQ[XeTcP[T^\^eTaPaQTYSbQTcP [X]VWeXbSTaTZbT\_T[eXbTaT]PZdcbPV^\

ceP]VbUYTa]T[bT3TbdST]W^[STa[TST[bT]­YT

\TSPceXXZZT^eTabZaXSTaTcbPVbcP[_z"!_a UP\X[XTazSVXeTa^V_zST]QPVVad]STaeX[XVT Q[TeTc^_]^a\TaTc\TScaTb^RXP[azSVXeTaT

>eTa^aS]TcbTcTaSTaX]VT]ceXe[^\Pc^aS ]X]VT]WPaU­accX[\TaTPaQTYSbV[¬ST^VWPa VY^ac^b\TaTTUUTZcXeTXPaQTYSbcXST]

_^bc/[PabUaXXbSZ

3 4 $ B : 0 A ? 4 ) < 0 A 6 8 C < > 6 4 = B 4 = 3 4 $ B : 0 A ? 4

05;0AB5A88B9>DA=0;8BC

8BB= '% "dSVXeTbPU 3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0

?^bcQ^g%( ":QW:

CT[TU^]& ((

5Pg""( " ( fffb^RXP[aSVSZ

0]bePabWPeT]ST1TccX]P?^bc Q_/b^RXP[aSVSZ

ATSPZc­a<TccT4[[TVPPaS

\T/b^RXP[aSVSZ

9^da]P[XbcBdbP]?Pd[bT]

b_/b^RXP[aSVSZ 9^da]P[Xbc1XaVXccTA­aSP\

Qa/b^RXP[aSVSZ

:^\\d]XZPcX^]b\TSPaQTYSTa 1XaVXc1PaU^TS

QQ/b^RXP[aSVSZ

6aPËbZ3TbXV]T])%

fffT]%SZ

5^abXST

?TcTaB­aT]bT]3Pb1daTPd CahZ3PcPVaPU0d]X]V0B

0]]^]RTa 36<TSXPPb BcdSXTbca¬ST$&

#$$:QW:

CT[TU^]&!& $$

5Pg&!& $%

T_^bc/SV\TSXPSZ

oabPQ^]]T\T]c

%ZaX]R[\^\b

;­bbP[V

"Za_a]d\\Ta _[dbU^abT]ST[bT B^RXP[azSVXeTaT]dSZ^\\Ta

! VP]VT^\zaTc

0acXZ[Ta^V[¬bTaX]S[¬VTa XZZT]­SeT]SXVeXbdScahZ U^a^aVP]XbPcX^]T]bW^[S]X]V :^]ca^[[TaTc^_[PV) "% # CahZc^_[PV) #!

B^RXP[azSVXeTaT]

(3)

"

8]SW^[S

;TSTaXDVTQaTeTc<P]SPV<^aVT]%^Zc^QTa!'

B>280;Ao368E4A4= '8!'

W^[S 3Tbe¬aaTWPaÌTaTPU[P]STcbc^__^[XcXZTaT UzTcT]Sza[XVeP]T\TSbcaPZbPcWTYbT

ÌPVTc^VX]SU­aTT]b[PVb]^V^cTaaXc^aXTa XST]^UUT]c[XVTSTQPc3Ta\TSU^aeP]S[Ta ST]^V[TPU3P]\PaZbeXVcXVbcT_^[XcXbZT dSU^aSaX]VTacX[cPQdTa

0:CD4;C28C0C

3 4 C C 4 = D < < 4 A

! 5T\bZPa_T

# :^ac=hc

% BT[bZPQeX[aTWPQX[XcTaTbX]Sb[XST]ST

' 5XaT_a^Ë[TaPUT]]¬bcU^a\P]S 5X]P]bZaXbT]aP\\TaSTbePVTbcT

3BX_aTbbT]3TQPc

! 0aQTYSb[Xe^V<Xc]hTY^Q

# BXSbcTbc^_U­a_aPZbXb

& :]^_bZhS]X]VX]h[^eVXe]X]V

' EXaXSTa_zT]Q­[VT

! 0c^eTa[TeTXQ^aSTa[X]T[P]S

!! 5^abczU^abePab\TZP]Xb\Ta]T

!" 3B)ATVX^]

!# 3B)=D

#" 3B):^]cPZc

## ;TSTa

;434;B4B^RXP[azSVXeTa;^ccT0ccad_

QTË]STabXVU^acaX][XVcb^\[TSTaTUcTa STcU­abcTWP[eTzaDSeXZ[X]VT]VzaST]

aXVcXVTeTYU^aWT]STbaTeP[XSTaX]Vb cTP\ '

#$C8<4ABA46;4=;^eVXe]X]V_z STcb^RXP[T^\azSTQ[XeTacX[_zQPV Vad]SPU_^[XcXbZTU^aWP]S[X]VTadST]

WT]bh]cX[Vad]S[¬VVT]ST_aX]RX__Ta 3TcVXeTadcX[bXVcTSTeXaZ]X]VTa &

BCD34A4=345ahVcT]U^a_aPZbXbRW^Z ZTc^_cPVTa]dXbc­aaTT[[Ta\X]SaTVaPS e^aTbcaTb^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST 4aSTcSTWPa[¬acU^aXST^[^VXbZcX[

eXaZT[XVWTST]. #

1>A34A;8=4B^RXP[azSVXeTaTbZP[e¬aTV^Sc Z[¬Sc_zU^aPcZd]]TWz]ScTaTZ[XT]cTa\TS Q^aSTa[X]T !

=H=œBC5>A<0=37eT\\PcRWTaU^a

\P]ST]QTSbc.3TcePa^\SaTY]X]Vb_d]Z cTc_zTceP[V\­STXATVX^]bc\TSST ËaTZP]SXSPcTacX[]¬bcU^a\P]Sb_^bcT] '

A42>E4AH8]SbPcbT]^eTa U^abX]Sb[XST]STUPbcW^[STa U^[ZXSTaTbbhVS^\3Tc eX[Tc]hc_bhZXPcaXbZbT[

bZPQ¬]SaTeTSPcdSQaTST

aTR^eTahcP]ZTVP]VT] %

(4)

#

: > A C = H C

ATSXVTaTcPU1XaVXccTA­aSP\Qa/b^RXP[aSVSZ

?T]bX^]

M Æ N D Ø G E R F O R S P R I N G E T

$ESENEREkRHARMNDžGETDERESFORSPRINGI PENSIONSOPSPARINGMARKANTIFORHOLDTIL KVINDERS$ETVISERENANALYSEFRA!40AFALLE DANSKERESINDBETALINGERTILBkDE!40 ARBEJDSMARKEDSPENSIONERVIRKSOMHEDSPEN SIONEROGPRIVATEPENSIONER-NDENESPARER KROPHVERGANGKVINDERNESPARER KROP$ETKOMMERBAGPkENRKKE EKSPERTERSOMHAVDEFORVENTETDENSTIK MODSATTEUDVIKLINGFREMGkRDETAF!40SBLAD

&AKTUM

5>C>)B20=?8G

B>280;Ao368E4A4= '8!'

7YT\[­bT

T O N Y E M A N D E C E N T R E

)OKTOBERkBNERTONYEMANDECENTREIHHV/DENSEOG`RHUS

"EGGECENTREERETTILBUDTILMNDDERGERNEVILTILBAGEPk SPORETNkRLIVETERGkETI±SORT²EFTERSKILSMISSEBRUDTEPAR FORHOLDOGSTRIDOMBžRN)`RHUSkBNERMANDECENTERETMED

RkDGIVNINGSKONTOROGVRELSERTIL MNDDERSTkRMEDETAKUTBO LIGPROBLEMEFTERENSKILSMISSE )/DENSEkBNERMANDECENTERET MEDETRkDGIVNINGSKONTOR SOMSENEREVILBLIVEUDVIDET MEDVRELSERTILOVERNATNING

"EGGEMANDECENTREKANTILBYDE PERSONLIGOGINDIVIDUELRkDGIVN INGCOACHINGSAMTPARRkDGIVN ING-ANDECENTRETI+žBENHAVN kBNEDEI

,SMEREPkWWWMANDECENTRETDK 7

T )

"

S FO

Bd]SWTS

E N M E N N E S K E R E T

(VADBETYDERSOCIALULIGHEDFORMENNESKERSLIVSMULIGHEDER!LT MENERBkDEVERDENSSUNDHEDSORGANISATIONEN7(/OGDENINTERNA TIONALESAMMENSLUTNINGAFSOCIALARBEJDERE)&373IDSTNVNTES PRSIDENT$AVID*ONESERDERFOROVENUDTILFREDSMED7(/SSPRITNYE RAPPORTDERNETOPFREMHVERAT±SOCIALURETFRDIGHEDIHžJGRAD DRBERMENNESKER²2APPORTENKANMENERHANVREMEDTILAT

NDREMILLIONERAFMENNESKERSSUNDHEDHVISALLELžFTERISAMLET¾OK )&37FREMHVERSYVHOVEDPUNKTERBLANDTANDETATSUNDHEDSKAL VREOMDREJNINGSPUNKTIALLEOMRkDERAFSOCIALTARBEJDE¯IPRAKSIS UNDERUDDANNELSEIVIDENOGIPOLITIK

,SRAPPORTENPkWWWIFSWORG

5^abXZaX]V

H J Æ L P T I L K R I T I S K S Y G E

-žDERDUBORGEREDERHARFkETSTILLET ENKRITISKDIAGNOSE

3kFORTLDEMATDETERENRIGTIGGOD IDEATTJEKKEMEDSITFORSIKRINGSSEL SKABOMSYGDOMMENERDKKETAF FORSIKRINGEN$ETERDENI½REUDAFFEM TILFLDEFORDANSKEREIJOBPROCENT AFUDBETALINGERNEGIVESTILMENNESKER MEDKRFTHJERTEKARSYGDOMME HJERNESYGDOMMEOG3CLEROSE

$IAGNOSENAFGžRDETUDBETALTEBELžB

,SMEREPkWWWKRITISKSYGDK

TJEK!

(5)

0]]^]RTa

$

Læs Mette-Maries fem råd om det gode liv

Få pengecoach Mette-Marie Davidsens gode råd til, hvordan du selv kan bestemme over din økonomi og få den pension, du drømmer om. Læs rådene på:

www.pkaplus.dk

...mere pension

Bliver det mon som du drømmer om?

Eller kan du allerede nu se, at du sparer for lidt op i forhold til, hvad du tjener? Hvis du – fx i forbindelse med en lederstilling – har opnået en højere løn, bør du måske sikre dig

en ekstra pension, så du kan fortsætte det gode liv. Og du kan trække indbetalingen fra i skat nu. Start med at læse Mette-Marie Davidsens gode råd her:

www.pkaplus.dk

(6)

B>280;Ao368E4A4= '8!'

%

3TcTa\d[XVcPcZ^\\TbXVTUcTaP[e^a[XV _bhZXbZbhVS^\3TcTaW^eTScP]ZT]QPV ÂaTR^eTahÂQTVaTQTc^VQPVVad]ST]U^aTc]hc [P]SbS¬ZZT]STbT[bZPQSTaeX[dSQaTSTT]

aTR^eTah^aXT]cTaTccP]ZTVP]V^VPaQTYST U^aPc¬]SaTaTWPQX[XcTaX]VbX]SbPcb^eTaU^a bX]Sb[XST]STQ^aVTaTX3P]\PaZ

3TaTaTc_zca¬]VT]STQTW^eU^aT]¬]

SaTcW^[S]X]VcX[\T]]TbZTa\TSbX]Sb[XST[bTa EXPaQTYSTadSUaPTcWzQ^VT]ca^_zPcbX]Sb [XST]STZP]Z^\\TbXVX\^Sb¬c]X]VcX[ST]

caPSXcX^]T[[T_bhZXPcaXb^\bXVTaPcTa\P]

|]VP]VbZXi^UaT]Ta\P]bhVU^aaTbcT]PUbXc [XebXVTa9^]]h7^[\T?TSTabT]b^RXP[azS VXeTa^VU^abcP]STa_zQ^bcTSTc=hQa^VzaSX 6[PSbPgT

7P]Ta\TSXVad__T]_zXP[ccXU^abcP]STaT U^ab^RXP[_bhZXPcaXbZTcX[QdSSTabczaQPVSTc ]hT¿3P]bZBT[bZPQU^a?bhZ^b^RXP[ATWPQX[X cTaX]VÀ

<P]VTZ^\\TabXV

ATR^eTahcP]ZTVP]VT]Q[TeU­ScXDB0X (&ÂTa]TZ^acTUcTaUd[VcT4]V[P]S\TS

^VbXST]!WPa\zST]PcPaQTYST\TS _bhZXbZT[XST[bTa_z^VbzQaTScbXVcX[\P]VT ZaTSbTX_bhZXPcaXT]^Vb^RXP[_bhZXPcaXT]X 3P]\PaZ>VXZZTdST]Vad]S\T]Ta9^]]h 7^[\T?TSTabT])

8]cTa]PcX^]P[U^abZ]X]VeXbTaPc\TaTT]SWP[eST[T]PUST\STa aP\\TbPUSTP[e^a[XVbcT_bhZXbZT[XST[bTaZ^\\TabXVWeXbSTUza\d [XVWTST]U^aaTR^eTah)0cUzcX[QdScZ^]ZaTcWY¬[_cX[PcZ^\\T_zU^ST XVT]^V^_]zT]e¬aSXVcX[e¬aT[bT3TcSaTYTabXV^\WT[cP[\X]ST[XVT QTW^eb^\PcWPeTUP\X[XT[TeT^VX]SaTccTbXVXTVT]Q^[XVb_XbT]za

^VWePS\P]eX[^V_PbbTTcY^Q3XbbTQTW^ebZP[e¬aTdSVP]Vb_d]Z cTcXSTcX[QdSeXSXbZTa^_\TS^eTaU^a\T]]TbZTa\TSbX]Sb[XST[bTa

8]ST]U^aaTR^eTahcPVTa\P]dSVP]Vb_d]ZcXPc\T]]TbZTaSTa Q[XeTaaP\cPUT]bX]Sb[XST[bT]^a\P[cTaeT[Ud]VTaT]STQ^aVTaTb^\

Q[^c^_[TeTaT]be¬a_TaX^STXSTaTb[Xe^Vb^\STaU^aWPaQadVU^aT]

Z^]ZaTcaTWPQX[XcTaX]VbX]SbPcbU^aPcVT]eX]STSTaTb[XebZ^\_TcT]RTa

>VWTaTaSTcQadVTa]Tb_a^RTb^VQTW^eSTaTa^\SaTY]X]Vb_d]ZcTc 1^aVTaT\TSbX]Sb[XST[bTaTabcPSXVdSbPcU^aSXbZaX\X]PcX^]

Xb^[PcX^]bcXV\PcXbTaX]V\P]V[T]STU^abczT[bT^VZa¬]ZT[bTPU

\T]]TbZTaTccXVWTSTa1[P]ScP]STcU^aSX\P]VTPUSTTZbXbcTaT]ST cX[QdS^_aX]ST[XVQ[TebZPQcb^\aTbTaePcTaX[^ZP[bP\Ud]STc^V STaTUcTaQ[TecX[X]bcXcdcX^]TaXbXVbT[eCX[QdSb^\^VbzXSPVTa\TS cX[PcUaT\\T^VeTS[XVTW^[STQadVTa]TbdST[dZZT[bTUaPbP\Ud]STc

^Vb^\X]^V[TcX[U¬[STTa\TScX[PcVT]bZPQTSTaTbb^RXP[TXb^[PcX^]

d]STabcaTVTa9^]]h7^[\T?TSTabT]

4c]­SeT]SXVc^_V­a

4cPUST\T]]TbZTaSTaTaQ[TeTcaPbZTUcTaT]be¬a_bhZXbZ[XST[bTTa

>[VPAd]RX\P]7d]TaQPRWT[^aX_bhZ^[^VX_bhZXPcaXbZbhVT_[TYTabZT

^VU^aTSaPVbW^[STa=dPaQTYSTaWd]b^\aTR^eTahR^PRW_zQ[P]Sc P]STcSTcb^RXP[_bhZXPcaXbZTQ^bcTSB[^cbe¬]VTc^VU^abcP]STaT]WTa Ta\TSX]XcXPcXecPVTacX[3P]bZbT[bZPQU^a?bhZ^b^RXP[ATWPQX[XcTaX]V

ATR^eTahTaTc^_V­a\TST]U^a¬[STcXS|^\Pc_bhZXbZdQP[P]RT bZP[aTccTb\TSZT\X=za\P]W^[STaUPbcXPcU^aZ[PaT_bhZXbZbhVS^\

b^\]^VTcQX^[^VXbZbZPQTa\P]WzQ[­bWTS^V^eTabTaSTc^_[PVcT

œ]SaTbST]^_UPccT[bTXZZTeX[bX]Sb[XST[bTaU^acbPce¬aT]^VTc

\T]]TbZTaZP]Z^\\TbXVPU_zca^SbPUe^aTb_bhZXPcaXbZTbhbcT\^V XZZT_zVad]SPUST]\T]TaWd]

>[VPAd]RX\P]bTVT]QPa]S^\VT\\Ta_zTccaPd\PcXbZcXza_zT]

Z^bcbZ^[TWe^aWd]Q[TedSbPcU^a\PbbXe\^Q]X]Ve^[SXb^[PcX^]^V T][¬aTabbTZbdT[[T^eTaVaTQ7d]Q[Teb^\"#zaXVSXPV]^bcXRTaTc bZXi^UaT]^VePaX]S[PVcXcXza8SPVTaWd]aPbZ^VQadVTabX]_Tab^]

[XVTTaUPaX]VXPaQTYSTc\TSPcWY¬[_T_bhZXbZbhVTcX[QTSaX]VT[[Ta WT[QaTST[bT)

½Bc­aaTU^abczT[bT^VU¬aaTU^aS^\\TUaP^\eTaST]VXeTa[P]Vc QTSaTRWP]RTaU^aPcZ^\\TbXV3TaU^aPaQTYSTaYTVU^aPc[¬aT^\eTa ST]T]PcbTaTPZcX^]Ta]T^Vbh\_c^\Ta]Tb^\aTÌTZbX^]TaPUVP\[T

^_[TeT[bTaETaST]bZP[U^abczPcbX]Sb[XST]STTae^Zb]TQ­a]WeXb caPd\TaUaPU^acXST]bcPSXVTad^_SPVTST7eXb\P]bTabX]SbbhVS^\

b^\T][^VXbZaTPZcX^]_zcaPd\TaTaSTc[TccTaTPcca^_zQTSaX]VT[[Ta WT[QaTST[bT>VSTcTa_a¬RXbSTcATR^eTahWP]S[Ta^\bXVTaWd]

;¬b\TaT^\>[VPAd]RX\P]_z)fffad]RX\P]SZ

8]SbPcbT]^eTaU^a\T]]TbZTa\TSbX]Sb[XST[bTaUPbcW^[STaU^[ZXSTaTbbhVS^\3Tc\T]TaU^[ZT]T QPVTc]hc_bhZXPcaXbZbT[bZPQSTaeX[UYTa]TU^aS^\\T^VPaQTYSTU^aT]¬]SaTcX]SbPcb

Selskab vil

rehabilitere sindslidende

0518A68CC4AA30<

>6940==4CC4D;=8CB

=4CEœA:5>A?A>54BB8>=4;;4

¿3P]bZBT[bZPQU^a?bhZ^b^RXP[ATWPQX[XcTaX]VÀTaTcbd__[T\T]ccX[

P]SaTX]XcXPcXeTa^VTaWT]eT]SccX[ST\STaPaQTYSTa_a^UTbbX^]T[c\TS bX]Sb[XST[bTa^Vb^\eX[e¬aT\TScX[PcbZPQTSTQPc¬]SaTW^[S]X]VTa

^VbZPQTdSeXZ[X]VU^a^\azSTc

BT\TaT_z)fff_bhZ^b^RXP[aTWPQX[XcTaX]VSZ

C0;?o?BH:8B:BH63><

<X]SbcT]WP[e\X[[X^]SP]bZTaTTaaP\cPU_bhZXbZT[XST[bTa7eTaP]ST]

SP]bZUP\X[XTZ^\\Ta_zTcT[[TaP]STccXSb_d]ZcXZ^]cPZc\TSQTWP]S [X]VbbhbcT\Tc?bhZXbZT[XST[bTaZ^bcTaRP"\X[[XPaSTaZa^]Ta^\zaTc :X[ST)?bhZXPcaXU^]ST]

(7)

B>280;Ao368E4A4= '8!' &

>[VPAd]RX\P]7d]TaQPRWT[^aX _bhZ^[^VX_bhZXPcaXbZbhVT_[TYTabZT

^VU^aTSaPVbW^[STa=dPaQTYSTa Wd]b^\aTR^eTahR^PRW_zQ[P]Sc P]STcSTcb^RXP[_bhZXPcaXbZTQ^bcTS B[^cbe¬]VTc^VU^abcP]STaT]WTaTa

\TSX]XcXPcXecPVTacX[3P]bZbT[bZPQ U^a?bhZ^b^RXP[ATWPQX[XcTaX]V

50:C0><A47018;8C4A8=6>6B8=3B;834;B4

<T[[T\T]caTSYTST[^VT]UYTaSTST[PUU^[Z\TS bX]Sb[XST[bTaZ^\\TabXVWT[cTUcTaaTR^eTah

<T[[T\T]caTSYTST[^VT]UYTaSTST[Z^\\Ta bXVb^RXP[c3TZP]Ud]VTaT_aXePc^V_zSTaTb PaQTYSb_[PSb\TSWY¬[_UaPb^RXP[_bhZXPcaXT]^V _bhZXPcaXT]

3T]bXSbcT^V\TbcQTWP]S[X]VbZa¬eT]STVad__T PUbX]Sb[XST]STdSV­aaTbcT]2PT]caTSYTST[

Z^\\TabXVXZZTaXVcXVcT[[Tab[TcXZZT3T]

Vad__TWPaQTW^eU^abT]VT_[PSbTaWPaQadVU^a Z^]bcP]c\TSXRX]bZWY¬[_^V­eaXVQTWP]S[X]V

:X[ST)?bhZXPcaXU^]ST]

(8)

B>280;Ao368E4A4= '8!' '

b^\2[Pdb7Y^ac^V:PaT]9Tb_TabT]WPae¬aTc PaZXcTZcTa]TQPV

6T]]T\bXVcXVc[­]bhbcT\

BzQ[TeSTcCX]P8eTabT]bcda)

8!%ePaYTVXbP\PaQTYST\TS3B^V _PcXT]cU^aT]X]VTa\TScX[Pcb¬ccTU^Zdb _zd]VT_bhZXbZbhVTbeX[ZzaEXËZUPZcXbZ

¬]SaTcT][^e^VSTcVPe\XVQ[^S_zcP]ST]

7ePSTaSTcbzYTVVTa]TeX[Z¬\_TU^aX3B.

EX\zWPeTb^RXP[azSVXeTa]TcX[QPVTXZ^\

\d]Ta]T>VWe^aSP]UzaeXXcbhbcT\TaVY^ac cX[e^aTbeT]XbcTSTcU^aUYT]ST.DSSP]]T[bTb

^\azSTcTa^VbzTceXVcXVcQT]X3BWe^aSTa bZTa\P]VT_^bXcXeTcX]V

7d]_^X]cTaTSTPc[­]^VPaQTYSbeX[ZzaTaT]

PUVad]SbcT]T]TX3B)

7e^aSP]bXZaTaeXPcSTV^STcT]ST]bTaX

^eTaT]bZ^\bcaTbd[cPcTcQ[XeTacX[eXaZT[XVWTS.

5^a\P]VTb^RXP[azSVXeTaTTacX[[XSbaT_a¬bT]

cP]cTa]TU^a[P]Vce¬Z^V=h;­]Ud]VTaTa XZZT^_cX\P[cCX[[XSbaT_a¬bT]cP]cT]Zd]]T d]STaeXbTX=h;­]_zPaQTYSb_[PSbT]bzSTc Q[XeTa\TaTVT]]T\bZdT[XVcWe^aSP]\P]V­a bXVU^acYT]ccX[STU^abZT[[XVTcX[[¬V

3T]UYTaST]¬bcU^a\P]SbZP]SXSPcBdbP]]T 6a^eT_a^Ë[TaTSTbXV^Vbz\TSQ[P]ScP]STc [­]b_­aVb\z[Tc)

3TcTa[­]^VSTc^aVP]XbPc^aXbZTb^\X]cTaTb bTaTa\XV\TbcbzQ[XeTaYTVeP[VceX[YTV\PcRWT U^a\P]ST]Ë]c3TcTa\X]TaUPaX]VPcSTcTa

\TVTc[TST[bTbQTbcT\cWeT\STaUza[­]cX[[¬V 9TV\T]TaPcSTcTa[XVTbzeXVcXVcPcQT[­]]T ST\STaQ¬aTaPaQTYSTcXSTcSPV[XVT^VSTc eX[YTVbca¬QTTUcTaPcX]SaTccT[­]bhbcT\Tc cX[3TbdST]TaSTc\X]W^[S]X]VPcZ^]cX]VT]cTc XZZTbZP[bcXVTdS^eTaP[\X]ST[XV_aXbcP[baTVd[T aX]V7eXb8bcT\\Ta_z\XVUza8T]]¬bcU^a\P]S STaWPaPaQTYSTc_z\P]VTU^abZT[[XVT^\azSTa

^VbzWPaYTVQ[P]ScP]STcUaP\X]TzaXW^eTSQT bchaT[bT]TcQaTScZT]SbZPQcX[3BX­eaXVc BP[T]_z7^cT[BRP]SXRXA^bZX[STePaWP[ec^\

SPSTËaT]¬bcU^a\P]SbZP]SXSPcTaZd]]T cPVTWd[_zSTaTbU­abcTeP[VZP\_[XeTT]

b^[QTbZX]]TcU^a\XSSPVX^Zc^QTa:P]SXSP cTa]T;X[XP]1Y­aVbcTX]D[aXZ5aTSTaXZbT]

CX]P8eTabT]^VBdbP]]T6a^eT_[PRTaTSTbXV X_P]T[Tc^VeXaZTSTXZZTbZdUUTST^eTaSTUz UaT\\­ScTSTaU­abcËZbT[bZPQPUT]\PbbT Z^[[TVPTaSPVT]TaP[U^abP\[X]VT]QTVh]ScT bT]TaT_zSPVT]

;X[XP]1Y­aVbcTX]VXZU­abc_zcP[Tabc^[T]U^a PcU^ac¬[[TWe^aU^aWd]bcX[[Ta^_cX[_^bcT]

;XVTb^\ÌTaTPUSTP]SaTZP]SXSPcTacPVTa Wd]PUb¬cXPc3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb ]heP[VcTU^a\P]S1TccX]P?^bc½X]ST]Wd]

Q[TeeP[Vc½WPeST\T[ScdSPc[­]^VU^aWP]S [X]VXZZTTaWT]STbbc¬aZTbcTbXST

3PYTVbz1TccX]Pb^_bcX[[X]VbVad]S[PVePa YTV]­SbPVTccX[PcbcX[[T^_bzSTaTaT]STa ZP][­UcTSTcbc^aTcd]VT^\azST);­]^V U^aWP]S[X]V5^acXzabXST]bcPacTSTb^RXP[

azSVXeTaT_z[­]caX]!^VSTcTa]dbcTVTc cX[[­]caX]" bzSTcTaXZZTbzaX]VTT]SSPEX bZP[c^]bTeXSTaTU^aPcbXZaTQTSaTeX[ZzaU^a b^RXP[azSVXeTaT3TaTabc^aTUcTab_­aVbT[_z b^RXP[azSVXeTaT^VSTcVXeTaV^ST\d[XVWTSTa 9TV\T]TaPcbXZZTaWTSbaT_a¬bT]cP]cTa[XVT b^\cX[[XSbaT_a¬bT]cP]cTabZP[WPeTTccX[[¬V

^VbzTaSTa\TVTcSTaZP]Q[XeTQTSaTXU^a W^[ScX[b^RXP[azSVXeTa]TbPaQTYSb\X[Y­

3TaTUcTaËZD[aXZ5aTSTaXZbT]^aSTc) 9TVQa¬]STaU^a3B^VZP]V^Sc[XST PaQTYSTcX^aVP]XbPcX^]T]1TccX]PTaeXaZT[XV V^ScX[PcbZ¬a_TST]b^RXP[_^[XcXbZT_a^Ë[

\T]STcTa^Vbz]­SeT]SXVcPcWPeTU^Zdb_z [­]^VP]b¬ccT[bT>VSTcTa]^V[TPUSTcX]V YTVeX[Z^]RT]caTaT\XV^\b^\]¬bcU^a\P]S 3TcTaeXVcXVcPceXQ[XeTaeTS\TSPcWPeT U^Zdb_zPcU^aQTSaTPaQTYSb\X[Y­Tc<P]VT b^RXP[azSVXeTaT^_[TeTa\X]SaTÌTZbXQX[XcTcX STaTbPaQTYST_zVad]S\P]VTRT]caP[TcX[cPV C4:BC>65>C>)BDB0=?0D;B4=

3TaePa[PVc^_cX[Tcbc^acPaaP]

VT\T]cSPATVX^]bc[­aSPVST]

#^Zc^QTaW^[ScQzSTeP[V\­ST

\TSSTËaTZP]SXSPcTacX[]¬bc U^a\P]Sb_^bcT]VT]TaP[U^abP\

[X]V^VSTQPc\­ST^\[XVT[­]^V [­]Z^\\XbbX^]:]P_ b^RXP[

azSVXeTaTWPeSTeP[VcPcST[cPVTX PaaP]VT\T]cTc½T[[TaST[TPUSTc

profiler af en

7eT\\PcRWTaU^a\P]ST]QTSbc.3TcePa^\SaTY]X]Vb_d]ZcTc_zeP[V\­STcXA^bZX[ST\TSSTËaT ZP]SXSPcTacX[]¬bcU^a\P]Sb_^bcT]

næstformand

4

(9)

B>280;Ao368E4A4= '8!' ( bcTU^a\XV3TbZP[WPeTT]V^SQPbXb[­]AT

bd[cPc[­]TaT]eP]bZT[XVbc­aaT[bTPcPaQTYST

\TS^VSTcbZP[QadVTb\TS^\cP]ZT CX]P8eTabT]c^VPUbcP]SUaPaTbd[cPc[­]) 5^a\X]bZh[SZP]eXV^ScPUbZPUUTaTbd[cPc [­]9TV­]bZTaTc\TaTZ[Pac[­]bhbcT\We^a STcTaVT]]T\bZdT[XVcWeX[ZTZeP[XËZPcX^]Ta STabZP[cX[U^aPcdS[­bTWeX[ZTcX[[¬V>VST\

b^\WPae¬aTcV^STcX[PcU^aWP]S[T[­]WYT\

bZP[eXQadVTb^\[­UcTbcP]V

BdbP]]T6a^eTËZST]PUb[dccT]STQT\¬aZ ]X]VXU^aW^[ScX[[­]b_­aVb\z[)

ATbd[cPc[­]TaTcbe¬acQTVaTQ9TVWPa P[SaXVbT[eU^aWP]S[TcSTc\T]b^\dSVP]Vb _d]Zc\T]TaYTVPcSTcTa\TbcWT]bXVcb\¬b bXVcPcVXeTaTbd[cPc[­]cX[T]Vad__T\TSPa QTYSTaTUaT\U^aX]SXeXSdT[c8U^aW^[ScX[[­]

Q­aSTae¬aTTccXSb_Tab_TZcXeX]SQhVVTcX [­]bhbcT\TcbzST]T]ZT[cTb^RXP[azSVXeTaTa bXZaTcT]Pdc^\PcXbZbcXV]X]VTUcTaU^aTZbT\

_T[UT\^VcXza

3TcV^STb^RXP[TPaQTYST

>VbzSTcV^STb^RXP[TPaQTYSTZ^\cX[STQPc

>VWTaWPeSTSTËaTZP]SXSPcTaTcQdSZ[Pa) 3TcV^STb^RXP[TPaQTYSTTaSTaWe^aTcXZ ZT]TaXW­Yb¬STc7e^aSTaTacXScX[Z[XT]cT]

;­]b^\b_XSbZ^\_TcT]RT

BzePaSTccX[W­aTa]TbcdacX[PcbcX[[Tb_­aVb

\z[3TaQ[Te[PVcdS\TSTcSXaTZcTb_­aVb

\z[cX[CX]P8eTabT]STab^\ST]T]TbcTPU ZP]SXSPcTa]TTaTcdQTbZaTeTcQ[PSX3BaTVX BzWe^aSP]eX[Wd]\PcRWTU^a\P]ST]]za QTW^eTcTab_XSbZ^\_TcT]RTaX]ST]U^aU^a WP]S[X]Vb^\azSTc.

3TaTacaTzacX[]¬bcT^eTaT]bZ^\bcU^a WP]S[X]VbzYTVWPa\d[XVWTSU^aPcUzT]V^S [¬aTcXS3TbdST]WPaYTVT]ShVcXVST[TVPcX^]

X]STX3Bb^\ZP]Z[¬ST\XVV^Sc_z^VSTc eX[YTVcPVTX\^S\TSV[¬STbePaTSTCX]P 8eTabT]

4]P]ST]eX[[TeXSTWe^aSP]ZP]SXSPcTa]TeX[

bXZaTQTSaT[­]cX[ST]\T]XVTb^RXP[azSVXeTa

^VWePSSTX­eaXVc\T]Ta^\aTbd[cPc[­].

9TVeX[PaQTYSTU^aPc\T]XVTb^RXP[azS VXeTaTUzaST]W­YTbc\d[XVT[­]8U^aW^[ScX[

aTbd[cPc[­]bZP[\P]W^[STcd]VT][XVTX\d]

ST]BPc_zb_XSbT]ZP]\P]bXVTPcSTcQ[XeTa UPa[XVcWeXbT]Z^\\d]TTZbT\_T[eXbbXVTaY^

U¬aaTP]QaPVcTQ­a]Y^\TaTX[­]aT_[XRTaTST

;X[XP]1Y­aVbcTX]

D[aXZ5aTSTaXZbT]WPeST^VbzbePa_PaPc) 5^aWeTa $b^RXP[azSVXeTaTaSTa|][TSTa

^VSTP[\X]ST[XVTb^RXP[azSVXeTaTTaSTeXVcXV

^Vb^RXP[azSVXeTaT]WPacXScX[Pc[PeTT]

^aST]c[XVX]SbPcb3TcW¬]VTa^VbzbP\

\T]\TSPaQTYSb\X[Y­TcWe^aeXbZP[PaQTYST eXSTaT\TSPcX\_[T\T]cTaT3BÂeTY[TST]ST bPVbcP[XZ^\\d]Ta]TbPVSTBdbP]]T6a^eT

CX]P8eTabT]bd__[TaTST)

3TcV^STb^RXP[TPaQTYSTbZP[Q[P]ScP]STc bXZaTb\TSS^Zd\T]cPcX^]^VbcPcXbcXZ)7ePS eXaZTa½^VWePSeXaZTaXZZT.9TV\T]Ta^Vbz PcSTcV^STb^RXP[TPaQTYSTTaPUW¬]VXVPUTc V^ScPaQTYSb\X[Y­^VYTVeX[STaU^a_aX^aXcTaT PaQTYSTc\TS3BÂeTY[TST]STbPVbcP[W­Yc

D[aXZ5aTSTaXZbT]bbePa[­S)

3TcV^STb^RXP[TPaQTYSTZ^\\TaUaT\

]zaeXV­aSTceXTaV^STcX[3TaU^a)<X]SaT QdaTPdZaPcX^V\TaTcXScX[Q^aVTa]T

>V;X[XP]1Y­aVbcTX]ËZSTcbXSbcT^aS) 1daTPdZaPcXTcb_¬]STaQT]U^aSTcV^ST b^RXP[TPaQTYST8SPVWP]S[TaSTcSTbe¬aaT

\Tbc^\We^aeXSc[^eVXe]X]VT]Ta^eTaW^[Sc BzSP]bZP[STcXZZTe¬aT

?zfffb^RXP[aSVSZeP[VSTQPcZP]SdbcX[[T b_­aVb\z[cX[]¬bcU^a\P]SbZP]SXSPcTa]T 7TaZP]Sd^Vbz[¬bTSTaTb^_bcX[[X]Vb Vad]S[PV^VbTWe^a]zaSTaTaeP[V\­STXSX]

aTVX^]BXSbcTUaXbcU^aPcbcT\\TTaST]%

]^eT\QTa

;8;80=19A6BC48=$&za UPV[XVZ^]bd[T]cX<TSXTU^aQd]

STc3P]\PaZbAPSX^:­QT]

WPe]CXS[XVTaTP]bPcb^\UPV[XV Z^]bd[T]cX3B

D;A8:5A434A8:B4="%za _a^YTZc[TSTaX_aXePcQTbZ¬U cXVT[bTb_a^YTZc7X[[Ta­S CXS[XVTaTP]bPcX3Bb^\

UPV[XVZ^]bd[T]c

BDB0==46A>E4$!za 0[Z^W^[Z^]bd[T]cXCWXbcTS :^\\d]TBXST]!\TS[T\

PU3BÂW^eTSQTbchaT[bT

C8=08E4AB4="#zab^RXP[

azSVXeTaX>?DBcXS[XVb_TRXP [XbTaTcX]SbPcbU^ad]VT\TS _bhZ^bTa5aTSTaXZbQTaV

(10)

B>280;Ao368E4A4= '8!'

Finanskrisen rammer de

svageste

B^\UPV_Tab^]Ta_zeXaZTaË]P]bZaXbT]^b XW­YVaPSSPZaXbT]VzadS^eTaSTbePVTbcT XbP\Ud]STc]zaPaQTYSb[­bWTST]bcXVTa3T

\T]]TbZTaeXbTaXPaQTYSb[­bWTSbZ­T]eX[

WPeTQadVU^abc^abc­ccT^V^\b^aVATVTaX]

VT]bd_PbbT]STbePa_zZaXbT]TaTcU^ab[PV

^\PcPUZ^acTSPV_T]VT_TaX^ST]^VU^aW­YT TUcTa[­]bP[STaT];^ZP[cbTaeXPcZ^\\d]Ta

^VaTVX^]TaUPccTb_T]VT^VP]bPccTQ[XeTa UhaTc

BzSP][­SaTVX^]bU^a\P]S<PYQaXc1Ta[Pdb Z^\\T]cPacX[ST]PZcdT[[T_^[XcXbZTbXcdPcX^]

SPWd]zQ]TSTATVX^]bcbVT]TaP[U^abP\[X]V ST]#^Zc^QTa^VXbP\\Tz]STSaPVcPZZTST ST^eTa UaT\\­ScTb^RXP[azSVXeTaT_z 7^cT[BRP]SXRXA^bZX[STU^aVT]eP[VTcb^\

aTVX^]bU^a\P]S

8]ST]3BÂ]heP[VcTU^a\P]S1TccX]P?^bcËZ

^aSTcQPS<PYQaXc1Ta[Pd^\Tc\X]dcbbcX[WTS U^aPc\X]STb3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb cXS[XVTaTU^a\P]S7T]]X]V1aTX]W^[cb^\

S­STXYd]X

ATb_TZcTaTSTTZb_TacTa

1TccX]P?^bcUaT\[PVSTVP]bZTZ^acW^eTS QTbchaT[bT]bQTaTc]X]V^V_^X]cTaTSTQ[P]Sc P]STcPcb^RXP[azSVXeTa]TTaQ[TeTc\TaTbh]

[XVT4]QTeXSbc_aTbbTbcaPcTVXWPaaTbd[cTaTcX T]U^aS^Q[X]VPU_aTbbT^\cP[T]

3TcWPaU­accX[PceXXbcTSTcU^aWT[TcXST]

PcQ[XeTbZ¬[ScdS]dQ[XeTaaTb_TZcTaTcb^\

TZb_TacTaXb^RXP[cPaQTYST3TcTaSTY[XVc Z^]bcPcTaTST1TccX]P?^bc

3TaTUcTaePaSTcaTVX^]bU^a\P]S<PYQaXc 1Ta[Pdbcda\TSaTVX^]bQTaTc]X]VT]7d]

dScahZcTcX[UaTSbWTS^eTa^eTaT]bZ^\bcaTbd[

cPcTcb^\Q[P]ScP]STcVPe[­]^V_T]bX^]b bcXV]X]VTacX[P[[TbTZbdVTabQPabT[cX[\¬]S

^VbchaZTcZ^\_TcT]RTdSeXZ[X]V>VbzQT aTScTWd]bXV_z]¬bcT^eTaT]bZ^\bcad]ST

BXST]eXX]SVXZST]caTzaXVT^eTaT]bZ^\bc TaX]ÌPcX^]T]bcTVTc^VSTcZP]e¬aT\TScX[

PcdSeP]STe^aTbaTbd[cPcB_­aVb\z[TcTa

^\eX]¬bcTVP]VX! bZP[WPeTT]Z^acTaT

^eTaT]bZ^\bc_TaX^STU^aPcbXZaTPcSTaTbd[

cPcTaeXUzaXWdbXZZTQ[XeTadSWd[Tc 5[TaTcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cTa

8U^aW^[ScX[[XeTcdSTXZ[dQQTa]TePaU^a\P]

ST]b\T[SX]V^_cX\XbcXbZ)

3TcTaZ[^ZZTZ[PacPcSTaTaZ^\\TcÌTaT cX[[XSbaT_a¬bT]cP]cTadSTXZ^\\d]Ta]T U^aSXSTÌTbcTZ[dQQTab_aTSTabXV^eTaÌTaT

^\azSTa5^aTZbT\_T[TaSTc^UcTQzSTT]

cX[[XSbaT_a¬bT]cP]cU^ab^RXP[azSVXeTa]TX Y^QRT]cTaTcT]U^aQ­a]T^\azSTc^VT]U^a e^ZbT]^\azSTcDSU^aSaX]VT]TaWe^aSP]

eXbXZaTa _a^RT]cbCAS¬Z]X]VbPVST

<PYQaXc1Ta[Pd^VeT]ScTcX[QPVTcX[]TSbZ¬

aX]VTa]TXZ^\\d]Ta]T

5^aTZbT\_T[UhaTa7X[[Ta­S\X]X\d\

\TSPaQTYSTaT^VATVX^]7^eTSbcPST]

bcza^Vbz^eTaU^aSaPbcXbZTQTb_PaT[bTa\TS UhaX]VTacX[U­[VTEXeX[[PeTT]bcaPcTVXU^a ST\b^\bZP[UhaTb\T]^VbzU^aST\STa TacX[QPVT^VbZP[[PeTSTcbP\\T\TSU¬aaT W¬]STa

ATVX^]T]bQTaTc]X]VQ[TeT]bcT\\XVc eTScPVTc

b_/b^RXP[aSVSZ

BTATVX^]bcb]heP[VcTQTbchaT[bT_z fffb^RXP[aSVSZ^Tbc

7^eTSQTbchaT[bT]bQTaTc]X]VbZP[U­abccX[

PUbcT\]X]V_zaT_a¬bT]cP]cbZPQb\­STc ST]! !!]^eT\QTa

64=4A0;5>AB0<;8=68BC)

C4:BC>65>C>)BDB0=?0D;B4=

3TaePaÌTaTV[¬ST[XVTQdSbZPQTaXaTVX^]bQTaTc]X]VT]\T]<PYQaXc 1Ta[Pdad]STSTS^V^VbzË]P]bZaXbT]^VUhaX]VTaXSTc^UUT]c[XVT

5^aQd]SbbTZaTc¬aUaP5>0=P]]P7­Y[d]S

^V]¬bcU^a\P]S3^acWTBcT]QTaVUaP3P]bZ BhVT_[TYTazSWeXb^aVP]XbPcX^]TaWPae¬aTc

\TScX[PcbcX[[TZaPe^\T][­]Z^\\\XbbX^]

ePaX]eXcTaTccX[ATVX^]bcU^aPccP[T^\

¿[XVT[­]½aTP[XcTcT[[TaX[[dbX^].À)

;XVT[­]TaT]e¬aSXZP\_4]ZP\_^\

WePSeXbZP[edaSTaTb^\]^VTce¬aSXe^aTb bP\Ud]S3TcWP]S[Ta^\STcZ­]b^_ST[cT PaQTYSb\PaZTS^VSTeXaZ]X]VTaSTcWPaPc

\¬]Sch_XbZPaQTYSTaXST]_aXePcTbTZc^a

^VZeX]STaXST]^UUT]c[XVTbPVST=P]]P 7­Y[d]S

$^Zc^QTaQ[TeUPVQTe¬VT[bT]T]XV\TS Ë]P]b\X]XbcTa;Pab;­ZZTAPb\dbbT]E^\

T][­]Z^\\XbbX^]b^\bZP[bT_zWe^aSP]

[­]bhbcT\TaXUaT\cXST]ZP]d]STabc­ccTST]

^UUT]c[XVTbTZc^ab^\T]PccaPZcXePaQTYSb _[PSb:^\\XbbX^]T]baTSTV­aT[bTbZP[e¬aT Z[PaX\PY!

3BÂU^a\P]S1TccX]P?^bcTaV[PSU^aPc STaTabZPQcT]XVWTSQzSTXUPVQTe¬VT[bT]

X]cTa]c^V\TSaTVTaX]VT]

B^RXP[azSVXeTa]TWPaU^a\XVPcbTXZZT STbc^aT[XVT[­]b_a^Q[T\TabzU^ae^aTb eTSZ^\\T]STWP]S[TaSTc\TaT^\Pcbc­ccT

^_^\U^aP]SaX]VTaU^aST\b^\TaWzaSTaT aP\cPU_a^Q[T\TcT]S^bbT[e

;«bZ^\\Xbb^aXTcU^a[¬]Z^\\XbbX^]T]_z fffUcUSZ

(11)

B>280;Ao368E4A4= %8!'

ATSXVTaTcPUaTSPZcX^]T]

3 4 1 0 C

Læserbreve

BZaXeZ^ac);¬bTaQaTeT\zZd]Uh[ST!T]WTSTa5^a[P]VTX]S[¬VQ[XeTaaTcda]TaTcT[[TaU^aZ^acTcPUaTSPZcX^]T]7dbZ]Pe]PUbT]STaPSaTbbT^VTeccT[TU^]]d\\Ta BT]SVTa]TU^c^\TS3dZP]\PX[T_zU­[VT]STPSaTbbT)aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSVSZ4[[TabT]ST\TS_^bccX[)B^RXP[azSVXeTaT]C^[SQ^SVPST (0_^bcQ^Zb%( ":­QT]WPe]:

3TPS[X]TU^a[¬bTaQaTeTcX[]a (Ta\P]SPVS!&^Zc^QTaZ[^ZZT](

B^\Tc[TSX¿1Pa]TcbaTU^a\ÀeX[\P]V­aT STc\d[XVcPcceP]VbQ^acPS^_cTaTQ­a]WeXb QX^[^VXbZTU^a¬[SaTdST]ceXe[XZZTTaXbcP]S cX[PcePaTcPVT^_VPeT]

3TcTaTc\^SXVcdSb_X[\T]^VbzT]aXVcXV V^SXST

8SPVZPbcTbSXbbTQ­a]]T\[XV^UcTad]ScX Tc\PaTaXScb[XV]T]STZP^b\T[[T\U^a¬[SaT X]bcXcdcX^]Ta^V_[TYTUP\X[XTa^VSTUza\P]VT ShQTbza^VZa^]XbZTPa_zbY¬[T]b^\eX b^\bP\Ud]SVP]bZTT]ZT[cXZZTZP]e¬aT QTZT]ScBzTaT]Q^acPS^_cX^]cX[T]bcPQX[^V aTbb^daRTbc¬aZUP\X[XT[P]VcPcU^aTca¬ZZT QzSTU^aQPa]Tc^VSTcbQX^[^VXbZTU^a¬[SaT U^aSTUP\X[XTaSTa^eTacPVTa^_VPeT]^VU^a bP\Ud]STcXTcbc­aaT_Tab_TZcXe

1­a]T]TUzaSTaP\\TaST]Z¬a[XVWTScahV

WTS^VbcPQX[XcTcSTWPaQTW^eU^a5^a¬[SaT]T ceX]VTbcX[PcVXeTb[X_^VUz\TaTU^ZdbaTccTc X]SPS_zST_a^Q[T\Z^\_[TZbTab^\WPaU­ac cX[PcSTaTbQPa]TaQ[TeTcQ^acPS^_cTaTc UP\X[XTa]TSTa^eTacPVTa^_VPeT]bZP[XZZT UahVcTPcQPa]Tc_[dSbT[XVcWYT\cPVTbT[[Ta ÌhccTb>VbP\Ud]STcd]SVzabP]Sbh][XVeXbX TceXbc^\UP]VST]TVPcXeTZ^]bTZeT]bTaSTa U­[VTa\TST]P]QaX]VT[bTdST]U^aWYT\\Tc 4]ST[XVcU^a\^STaYTVPcSTaZP]e¬aTTc U^aTQhVVT]STT[T\T]cXU^ab[PVTcU^aSXP[T]T

\d[XVWTST]U^aPcZ^\\d]TaZP]ceP]Vb Q^acPS^_cTaTbP]Sbh][XVeXbeX[Zd]]TUzST]

T]ZT[cTShbUd]ZcX^]T[[TUP\X[XTb]Tce¬aZ^V UP\X[XTcX[XW­YTaTVaPSPcb¬ccTX]S^VWY¬[_T U^aPc\^SeXaZTPccX]VT]TdSeXZ[TabXVbz UPcP[cPcT]ceP]VbQ^acPS^_cX^]Q[XeTaST]

T]TbcT\d[XVT[­b]X]V3TcTaS^VeXVcXVcXZZT Pc\XbcTU^Zdb_zPcQPa]TcWPaTcdUaPeXVT [XVcQTW^eU^aPcZT]STcX[bX]Ta­SSTa^VbX]

WXbc^aXT^VWTabZP[\P]TUcTa\X]^_UPccT[bT _PbbT_zXZZTd]STaZT]STST\TVTc_^bX cXeTaTbd[cPcTaSTaTaXbPVTaWe^aSTcTaT]

b[¬VcbP]QaX]VT[bTSTaU^aP]bcP[cTb

4]PS^_cX^]X]ST]U^ab[¬VcT]eX[bP]Sbh][XV eXbZd]]TWPeTbP\\T_^bXcXeTTUUTZc]T\[XV [P]Vc\X]SaT_bhZ^[^VXbZbZPST^V[P]VcU¬aaT aX]VTSTaQaTSTabXVXeP]STc^VU^a_[P]cTabXV cX[]TVPcXeb^RXP[Pae

<TccTEP[T]cX]

BcdSTaT]STeTS3B7>ST]bT^VaTVX^]bQTbch aT[bTb\TS[T\XB5BhSSP]\PaZ

T V A N G S B O R TA D O P T I O N I S T E D E T F O R T V A N G S A N B R I N G E L S E R

B^RXP[azSVXeTaT]QaX]VTaWTaT]^_c¬[[X]VPUWe^a\P]VTVP]VT3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb_^[XcXZTaT^V\TS[T\\TaWPae¬aTcX\TSXTa]T 7eXbSdWPaQXSaPVTc\TSTcX]S[¬VX_aTbbT]\zSdSTaU^aVTa]T\PX[TT[[TabT]STT]Z^_XPUSTc3T]]TVP]VWPaeXcYTZZTc_TaX^ST]UaP

!$bT_cT\QTacX[ ^Zc^QTa!'

5[TaTceP]VbUYTa]T[bTaXoaWdb

¿3TcTaT]Va^e_zbcP]SUaPazS\P]ST]Pc

\X]TZ^[[TVTabZd[[TWPeTVT\c_zbPVTa9TV

\T]TaPc\X]TZ^[[TVTaQaX]VTa[XVTbz\P]VT bPVTaUaT\b^\cXS[XVTaT\T]U^abZT[[T]Ta Q[^cPcRWTUTa]T]dXW­YTaTVaPSTaQTVh]ScPc [hccTcX[STaTbUPV[XVTPaVd\T]cTabzbPVTa]T Q[XeTabT]SceXSTaTÀ

CaX]T@dXbcU¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cU^ab^RXP[

azSVXeTa]TXoaWdb:^\\d]Tbb^RXP[U^aeP[c]X]V

!$bT_cT\QTaX9?oaWdbb^\bePa_zPcb^RXP[azS\P]

ST]dScP[T[bT^\PcT]^__XbZTc_^[XcXbZbcT\]X]VZP]

Uz\TSPaQTYSTa]TcX[PcU­aTÌTaTbPVTaXVT]]T\^V PcSTcTaVad]ST]cX[PcP]cP[[TcPUceP]VbUYTa]T[bTaTa bcTVTc

:^\\d]TabeXVcTacadTSTQ­a]

B^RXP[azSVXeTa]T^_[TeTaX\X]SbcWP[eST[T]

PUbPVTa]TPcSTcTa­Z^]^\XbZTedaSTaX]VTa STaWPaQTchS]X]VU^aWePSSTaZP][PSTbXV V­aT3T­Z^]^\XbZTedaSTaX]VTae¬VcTa P[cbzW­YTaTXZ^\\d]Ta]TT]SSTb^RXP[UPV [XVTedaSTaX]VTaAXbXZ^T]U^aPc\P]beXVcTa Q­a]T]TTa^eTaW¬]VT]ST^VSTcTaQTZh\

aT]STPc\P]PU_a^UTbbX^]P[XbTaTa^\azSTc b^\\P]V­a]za\P]XZZTcPVTaSTcUPV[XVc Z^\_TcT]cT_Tab^]P[TP[e^a[XVc

5^a\P]S1TccX]P?^bc'^Zc^QTaX8]U^a\PcX^]

8P[cWPa3B½_^[XcXZTaTT[[Ta\TS[T\\Ta

½e¬aTcX\TSXTa]TRP^ccTVP]VTX_TaX^ST]

8]cTVaPcX^]T[[TaTZbZ[dbX^]

0cT]b­Z^]^\XWeXb\P]XZZT[TeTa^_cX[ZaP eTcTabzb_X]ZT[4]UT\cTST[WPaXZZTQTcP[c Wdb[TYT^VaXbXZTaTaPcQ[XeTbPc_zVPST]3Tc TaTcb[PV\^SX]cTVaPcX^]T]WeXbU^a¬[SaT]T XZZTWPaazScX[Q­a]T]TbUaXcXSbPZcXeXcTcTa B_­aVb\z[TcTa^\eX­]bZTaPcX]cTVaTaTT[

[TaTZbZ[dSTaTST\

5^a\P]S1TccX]P?^bc!$bT_cT\QTaX9h[[P]Sb_^bcT]

^\#$cX\TabaTV[T]

3 B 8 ? A 4 B B 4 =

(12)

!

0 A 1 4 9 3 B ; 8 E

ATSXVTaTcPUCX]P9dd[APb\dbbT]cYa/b^RXP[aSVSZ

.7ePSËZSXVcX[Pcb­VTY^QQTc_zb^RXP[azSVX eTadSSP]]T[bT].

8VT]]T\STbT]TbcTzaWPaYTV­]bZTcPcVXeT

\X]TcT^aTcXbZT^V_aPZcXbZTTaUPaX]VTaeXSTaT cX[Z^\\T]STb^RXP[azSVXeTaT5^a\XVTaSTa ]^VTc¬aTUd[SceTSPcUz[^ecX[PcdSSP]]Tb^

RXP[azSVXeTaT0ce¬aT\TScX[Pc_a¬VTUPVTc

^VXZZT\X]SbcUz\d[XVWTST]U^aPcU^aShQT

\XVXcT^aXTa]TQPVUPVTc^VSTcZP]\P]XZZT d]SVz]za\P]d]STaeXbTabcdSTaT]ST 7ePSb¬ccTaSd\Tbc_aXb_zeTSPce¬aT b^RXP[azSVXeTa.

9TVb¬ccTabc^a_aXb_zST]\P]VU^[SXVWTS STaTaXe^aTbUPV3TaTabz\P]VTUPV[XVT

^\azSTa\P]ZP]e¬aTQTbZ¬UcXVTcX]ST]U^a BP\cXSXVb¬ccTaYTV_aXb_zUPVTcbZ^\_[TZ bXcTc3TaË]STbX]VT]T]chSXVbP]SWTS^\

We^aSP]\P]U^aZ[PaTaT[[TaP]bZdTab^RXP[T _a^Q[T\Ta^VWTaZP]b^RXP[azSVXeTa]Te¬aT

\TScX[PcbXZaTPcSTcb^RXP[T_a^Q[T\Q[XeTa bTcXT]bc­aaTbP\\T]W¬]VQ[P]ScP]STcX U^aW^[ScX[P]SaTUPVVad__Ta

. .

.

B>280;Ao368E4A4= '8!'

DIT NYE JOB

7PaSdbZXUcTcPaQTYSTU^a]h[XV^VWPaSd ]^VTcSdVTa]TeX[U^ac¬[[TXST]P][TS]X]V

½\zbZTQPaTU^aSXSdTaV[PSU^aSTcbz bT]ST]\PX[cX[)aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSVSZ

7ePSb¬ccTaSd\X]Sbc_aXb_zeTSPce¬aT b^RXP[azSVXeTa.

0cUPVTcX]STQ¬aTaPcPaQTYSbVXeTaT]ZP]

SaXeTa^eSaXUc_zb^RXP[azSVXeTa]TbUPV[XVWTS Q[P]ScP]STceTSPc\P]UzaX]Sb]¬eaTcbX]T WP]S[T\d[XVWTSTa3T]b^RXP[_^[XcXbZT^\bZXU cT[XVWTSTaZa¬eT]STST]bcX[[Tabc^aTZaPecX[

b^RXP[azSVXeTa]T^VSTcb^RXP[TPaQTYST 7ePS[PeTaSd^\$za.

9TVca^aPcYTV[PeTa]^VTcSTa\X]STa^\

STccTb^\X]STQ¬aTad]STaeXb]X]VT[[Ta U^abZ]X]V9TVTa\TVTc^_cPVTcPU_a^UTbbX^

]T]^VST]bQTchS]X]VXSTcb^RXP[TPaQTYST

^VSTcZd]]TYTVV^Scc¬]ZT\XVPcQT[hbT 3TaTa\P]VTSTaU^abZTaXb^RXP[T_a^Q[T\Ta

^VcT^aXTa\T]STcTaXZZTb¬a[XVdSQaTScPc U^abZTX_a^UTbbX^]T]^VST]QTchS]X]VST]

WPaU^aSTcPaQTYSTeXdSU­aTa

mit NYE job

S U N D E M E D A R B E J D E R E

3KALDINARBEJDSPLADSVREENAFDETREIHELELANDETSOMOVERDE NSTETOkRFkRSTžTTEOGVEJLEDNINGTILATSTTEFOKUSPkOGFORBEDRE MEDARBEJDERNESSUNDHED/GFREMSTkSOMENFOREGANGSVIRKSOMHED PkSUNDHEDSOMRkDET

"RANCHEARBEJDSMILJžRkDETFOROFFENTLIGEKONTORARBEJDSPLADSER"!2

&/+!HARNETOPLANCERETETNYTPILOTPROJEKT±3UNDARBEJDSPLADS² RETTETMODVIRKSOMHEDERSOMVILGkNYEVEJEFORATFORBEDRESUNDHE DENBLANDTDEANSATTE

!LLEARBEJDSPLADSERPkMEDARBEJDEREPk"!2&/+!SOMRkDE

¯KOMMUNERREGIONERSTATSLIGEINSTITUTIONEROG½NANSIELLEVIRKSOM HEDER¯KANSžGEOMATVREMED$ETREARBEJDSPLADSERSOMBLIVER UDVALGTTILATVREMEDKANTRKKEPkETTVRFAGLIGTTEAMAFFAGFOLK DERTILSAMMENDKKERETMEGETBREDTFELTINDENFORSUNDHED(VAD INDSATSENKONKRETKOMMERTILATHANDLEOMAFHNGERAFDEBEHOV

žNSKEROGRESSOURCERDER½NDESPkDENENKELTEARBEJDSPLADS

!NSžGNINGSFRISTENERNOVEMBEROGDEUDVALGTEARBEJDS PLADSERNEFkRBESKEDJANUAR

,SOM±3UNDEARBEJDSPLADSER²PkWWWSUNDEARBEJDSPLADSERDK

5>C>)B20=?8G

?A414=A47A#(oA

:0AA84A45>A;1)

DSSP]]TcUaP3B7XoaWdbX (''

('' (() B^RXP[azSVXeTaXWWeoaWdb^V

6YTa]:^\\d]Ta

(( ((#)5^ab^aVbPbbXbcT]c?T]bX^]BZTYQh ((# ((&)0]bPcXb^RXP[_bhZXPcaXT]X

oaWdb:^\\d]T

((& ((()BcdST]cTaazSVXe]X]VT]

(((!)D]STaeXbTa_z3PVW­YbZ^[T]

U^a<¬]S

!!')?bhZ^b^RXP[azSVXeTaX

?PcXT]cU^aT]X]VT]7Xe3P]\PaZ

5A0)?PcXT]cU^aT]X]VT]7Xe3P]\PaZ

C8;)0SYd]ZcXb^RXP[cPaQTYST_zB^RXP[azSVXeTadSSP]]T[bT]XoaWdbUaP PdVdbc!'

(13)

0 A 1 4 9 3 B ; 8 E

B>280;Ao368E4A4= '8!'

5>C>)B20=?8G

5>C>)B20=?8G

S O C I A L K A P I TA L

– I K K E E T S P Ø R G S M Å L O M P E N G E

$ETDANSKESAMFUNDSTkROVERFORTOSTOREUDFORDRINGER'LOBA LISERINGOGVELFRD6IRKSOMHEDERNESKALVREMEREEFFEKTIVE SAMTIDIGMEDATDESKALKUNNETILTRKKEKVALI½CERETARBEJDSKRAFT SOMHARETLAVTSYGEFRAVR5MIDDELBARTENSVROPGAVE-EN DENSOCIALEKAPITALKANVREDETSTRATEGISKESVARIDETDENSOCIALE KAPITALHARBETYDNINGFORBkDEPRODUKTIVITETKVALITETOGARBEJDS MILJž

3kDANLYDERFORKLARINGENPkHVORFORVISKALBESKFTIGEOSMED BEGREBET³SOCIALKAPITAL´IENNYHVIDBOG&ORVIRKSOMHEDENS SOCIALEKAPITALERDENEGENSKABDERSTTERORGANISATIONENS MEDLEMMERISTANDTILIFLLESSKABATLžSEDENSKERNEOPGAVE&OR ATKUNNELžSEDENNEKERNEOPGAVEERDETNžDVENDIGTATMEDLEM MERNEEVNERATSAMARBEJDEOGATSAMARBEJDETERBASERETPkET HžJTNIVEAUAFTILLIDOGRETFRDIGHED

,SMEREOMSOCIALKAPITALTIHVIDBOGENPkHTTPWWWARBEJDSMILJOFORSK NINGDKUPLOADBOEGERHVIDBOG?SOCIALKAPITALPDF

D E N P O L I T I S K U K O R R E K T E L E D E R

¿9TVbXSSTaXZZT^V\z[Ta^VbZaXeTa^_We^a\P]VT UTaXTSPVTST\TSPaQTYSTa]TaTSWPaWPUc3Tc\z STbT[ea^ST\TS7eXbd]VTa]TTabhVTT]SPV^V STcWT[TTaPSWT[eTSTcX[bZP[STSPQPaTQ[XeT WYT\\T3TaTaX]VT]Vad]ScX[PcaX]VT^V[PSTb^\

^\\P]TaU^aZ­[Tc·2WTUT]bZP[e¬aTXV^Sc Wd\­a·3TcTaSTaU^aPcYTVW^[STabz\TVTcUTaXT 9TVbZP[WPeT^eTabZdSU^aPce¬aTV[PSX[zVTcÀ

&ILMPRODUCENT0ETER!ALBKI3žNDAGSAVISENOMSINMkDEATLEDEPk

F O K U S PÅ A P V I U G E 4 3

$ETERDENDIALOGDERKOMMERBAGEFTERSOMVILGGER MEGETVGTPk!TMANKANDRžFTEARBEJDSMILJžETMED UDGANGSPUNKTI!06OGLAVEHANDLINGSPLANERUDFRADET

3kDANSIGER(2KONSULENT3ISKEN(ENNINGSENFRA"AL LERUP+OMMUNEOMDETATARBEJDEMED!RBEJDSPLADSVUR DERING!06 +OMMUNENHARTIDLIGEREOPLEVETAT!06 TRIVSELSUNDERSžGELSEROGLEDEREVALUERINGERERKOMMETTIL ATSTkALENEOGDERFORBLOTERBLEVETARKIVERET$ERFORERDER NUFOKUSPkOPFžLGNINGENSkHANDLINGENKOMMERIFOKUS SKRIVERNYHEDSBREVET"!2

!NLEDNINGENERATFOKUSIDENkRLIGEEUROPISKE!RBEJDS MILJžUGEIUGEDENNEGANGHANDLEROMNETOP!06

,SMEREOMMILJžUGENOGOMHVORDANDINARBEJDSPLADSKAN BEVAREFOKUSPk!06PkWWWARBEJDSMILJOWEBDK

D A N S K E R N E PÅ O V E R A R B E J D E

±-ENHkNDENPkHJERTET%RDETIKKENžDVENDIGTATDEDERERPk ARBEJDSMARKEDETOGSkGIVERDENENEKSTRASKALLEHVISVISKAL½NAN SIEREVELFRDENPkLNGERESIGT3VARETER.EJ-ANKANSAGTENSžGE DETSAMLEDEANTALARBEJDSTIMERIDETTELANDUDENATPRESSEDEMDER ALLEREDEARBEJDERMEGETTILATLEVERETIMERNE²

+OMMENTARI5GEBREVET!TILSTATSMINISTER!NDERS&OGH2ASMUSSENSMELDING OMATDANSKERNESKALLGGEENDNU¾ERETIMERPkARBEJDETFORATDKKEMANGLEN PkARBEJDSKRAFT

"

(14)

B>280;Ao368E4A4= '8!' #

SIDSTE STOP

FØR PRAKSIS

(15)

B>280;Ao368E4A4= '8!' $ 5z\z]TSTaUaPeTYbT]ST[TeTaTae^aTbcaT

b^RXP[azSVXeTabcdSTaT]STSTaTb]¬bcbXSbcT aP__^acUaPbcdSXTc_zb^RXP[azSVXeTadSSP]

]T[bT]?TcTa<P[T]T^V;X]TTaV^ScXVP]V

\TSbheT]ST^VbXSbcTbT\TbcTa^VZ]^Z[Ta

\TSWeTabXcQPRWT[^a_a^YTZc

BcdSXTca¬cWTST]UaPbXSbcTbT\TbcTabbcPac Tab^\U^aSP\_Tc^VSTcaTZ]P_]hb[zTST b^RXP[azSVXeTaTbZT]STcTV]TaXVT]W­Y\^cX ePcX^]T]TaVX^VPaQTYSbV[¬ST<T]bP\cXSXV eX]ZTa_aPZbXbP]bePaTc[XVTU^adST^VW^b ZeX]STa]TTaceXe[T]QTVh]ScPcV]PeT):P]eX STc\P]U^aeT]cTaPU^bSTadST.:P]eX[TeT

^_cX[e^aTbTV]TU^aeT]c]X]VTa.>VWe^aSP]

bZP[eX[PeTV^Scb^RXP[cPaQTYSTXT]cXSWe^a WT[WTSbbh]Tcb\d[SaTa.

B^[^TUcTaËaTdVTa

7^b?TcTaTaSTaXZZT]^VTcb^\V]PeTa

>eTaVP]VT]cX[_aPZbXbWPae¬aTcV[XST]ST^V b\TacTUaXU^aSXWP]VT]]T\dSSP]]T[bT]WPa WPUcÌTaTbcdSXTaT[TeP]cTY^Qb7P]WPa]dX ËaT\z]TSTaPaQTYSTcb^\Ud[SVh[SXVc\TS [T\PUb^RXP[azSVXeTaÌ^ZZT]XY^QRT]cTaTcb bhVTSPV_T]VTcTP\X5aTST]bQ^aV:^\\d]T

½^VWTaUzaWP]^_QPZ]X]VWT]bh]^VÌTZbcXS cX[bX]_a^YTZcbZaXe]X]V)

9TVU­[TaTVT]c[XVPcYTVTaV^Sc\TSX _a^YTZcU^a[­QTc5[TZbcXS^VU^abczT[bTePa

¿X]SQhVVTcÀXP]b¬ccT[bTbPUcP[T]bzU^a\XV ZP]STcV^ScUd]VTaTPcbZaXeTQPRWT[^a

^_VPeTbP\\T]\TS\XcUd[ScXSbY^Qb^\

b^RXP[azSVXeTa0aQTYSb\¬bbXVcbZd[[TYTV[XVT e¬]]T\XVcX[PcbXSSTXTcbc^aad\bZ^]c^a

\TSQPVVad]Sbbc­Y\T]YTVTaUPZcXbZ^eTaaP bZTc^eTaWe^aWdacXVcYTVZ^\X]SXadcX]Ta]T

^V8CbhbcT\Ta<X]bPVbbcP\\TTa]^\X]TaTc cX[#^VSTcTa_PbbT]ST½YTVbh]TbV^ScYTV ZP][PeT^aST]c[XVcb^RXP[cPaQTYST^VaTccXSXV

^_U­[V]X]V

5^a\XVWPaSTce¬aTceXVcXVcPcZ^\\TdSX_aPZbXbWdacXVbc\d[XVc bzYTVWPaPaQTYSTc\XVcX[\X]TaUPaX]VbXST[­QT]ST<T]\X]P[STa QTchSTa\zbZT^VbzPcYTVca^a\TaT_z\XVbT[e½bzU^a\XVVzaSTc UPZcXbZQPaTSTadSPSbXVTaWP]

?TcTabQPRWT[^a^_VPeTZaTSbTa^\We^aSP]bhVTUaPe¬aTcZP]

]TSQaX]VTbW^bQ[Pb^bd\TSPaQTYSTaT\TSbcaTbb½TcT\]TWP]ZP]

WT]cTeXST]^VX]b_XaPcX^]cX[UaPbXcY^QBT[e^\WP]T[[TabTaUaTSTc U^aTZbcaP^_VPeTad]STa_a^YTZcbZaXe]X]VT]TaWP]P[[XVTeT[Z[PacX[Pc eXZPaXTaTU^aSTTaUPa]Tb^RXP[azSVXeTaTSTabXST\P]Sb^_[¬aTaZ^[

[TVTa\TSP]ST]dSSP]]T[bTXY^QRT]caTc)

9TVZP]SPV^Sc\¬aZTPcYTVTaZ[¬Sc^aST]c[XV_z^VPc\P]b¬c cTa_aXb_z\X]UPV[XVWTSWTa9TVZ­acTb^[^TUcTaËaTdVTabP]b¬c cT[bT^V\X]_a­eTcXSdS[­QXP[bcX[WTS\T]YTVaTÌTZcTaTaSPT]VP]V X\T[[T\^eTaPcYTVUPZcXbZTab^RXP[azSVXeTa]dU^ac¬[[Ta?TcTa 5aT\cXST]bZa¬\\Ta

8bXc_a^YTZcQTbZ¬UcXVTa<P[T]TbXV\TScT]ST]bTaX]ST]U^abd]S WTSb^V[XebbcX[b^\azSTc]¬a\TaTQTbcT\cSX[T\\PTc\T[[T\

bchaX]VZ^]ca^[^VST]T]ZT[cTbPdc^]^\X)

Bd]SWTSb^\azSTcTaTc]hTaTe^ZbT]ST^V[XSc^eTabTc^\azSTU^a b^RXP[azSVXeTaTbzYTVX]cTaTbbTaTa\XVU^a\­STc\T[[T\b^RXP[azS VXeTa^VQ^aVTa\TS[XebbcX[b_a^Q[T\TaXbhVTSPV_T]VTPUST[X]VT]

3TcY^TachST[XVcPc[XebbcX[b_a^Q[T\Tab^\U^aTZbT\_T[UTS\TT[[Ta ahV]X]VTaVzTcUaPPce¬aTTcbP\Ud]Sb_a^Q[T\cX[XW­YTaTVaPSPc e¬aTTcX]SXeXS_a^Q[T\bXVTaWd]

?a^YTZcTa]TbZP[PÌTeTaTb\XScXSTRT\QTa^VU^abePaTbXYP]dPa BT]TbcUaPUTQadPaZP]STcaTbcdSTaT]STZP[STbXVdSSP]]TSTb^RXP[

azSVXeTaT

<P[T]Tb\dVZXVVTa[XScTUcTaY^Q\T]U­[TabXVXZZTUaXbcTccX[Pcb­VT TcU­aWd]bcza\TSTZbP\T]bQTeXbTc5^abT[e^\Wd]XZZTWPaV[T\c cXS[XVTaTcXSTabWXVT]TUcTa\PaZT]WPaWd]STc]d¿[XScS^QQT[cÀ\TSPc e¬aTbzc¬c_zSTcUaXTbcdSXT[XebPUb[dc]X]V0]bePaTceX]ZTaU^adST

^Vb\zbcd]STa\TSceXe[Z^\\Ta^VVza<T]VT]TaT[cU­[TaWd]bXV V^ScdSU^aSaTcVT]]T\bcdSXTc)

3TcTadca^[XVcPcSTab]PacTaVzTccaT^VTcWP[eczaB[dc]X]VT]Ta U^ada^[XVT]ST]¬a^VP[[T\d[XVTcP]ZTaSdZZTa^_½TaYTVQ[TeTcV^S ]^ZZP]YTVSTcYTVbZP[Zd]]T^VbzeXSTaTCeXe[T]^VUahVcT]U^a _aPZbXbRW^ZZTcbTadScX[e¬aTVT]TaT[Q[P]Sc^bSTaTa_zeTYdS3Tc TabXZZTac^VbzS|]STaUza\P]VTcX[Pce¬[VTPc[¬bTeXSTaTbXVTa

<P[T]T

3T]]TPacXZT[TaST]bYTccTdS PUT]bTaXTSTaS¬ZZTaTcUd[ScdSSP]

]T[bTbU^a[­Q_zST]Z[PbbXbZTb^RXP[azSVXeTadSSP]]T[bTAP\\Ta]TTa3T]

b^RXP[T7­YbZ^[TX:­QT]WPe]We^aB^RXP[azSVXeTaT]U­[VTaSTbP\\TcaTbcdSTaT]ST

^VSTaTbcP]ZTa^_[TeT[bTaU^aeT]c]X]VTa^VdSeXZ[X]VVT]]T\P[[TbhebT\TbcaT 0[[TQTVh]ScTST]Z[PbbXbZTb^RXP[azSVXeTadSSP]]T[bTXbT_cT\QTa!$\T]b|]

bZXUcTSTcX[ST]X]cTa]PcX^]P[T[X]YTXcaTSYTbT\TbcTa

0acXZ[Ta]TQ[TeQaPVcXWWe]a!^V $!%]a(^V (!&bP\c]a(Xza3dZP]

Ë]STPacXZ[Ta]T_zfffb^RXP[aSVSZd]STa¿B^RXP[azSVXeTaT]À^VSTaTUcTa¿PacXZT[

PaZXeÀBheT]STPacXZT[^\STcaTbcdSTaT]STZ^\\TacX[U^azaTc 05940==4CC4D;=8CB9>DA=0;8BC

5>C>)?4C4ABA4=B4=30B1tA>

5ahVcT]U^a_aPZbXbRW^ZZTc^_cPVTaXbc­aaTT[[Ta\X]SaTVaPSSTcaTb^RXP[azSVXeTabcd STaT]ST]d3TaTbTVTcbc^aTb_­aVb\z[Ta^\STcSTWPa[¬ac_zdSSP]]T[bT]TaU^a XST^[^VXbZcX[eXaZT[XVWTST].

]

zS X SS [ A 3

¿E^aTbÀcaTbcdSTaT]ST_z3T]b^RXP[TW­YbZ^[TX:­QT]

WPe]Ta]zTccX[bYTccTbT\TbcT a½^VSTcWPaXZZTe¬aTc ZTST[XVcPcU­[VTST\_zbXST[X]YT]3TWPaU^azQT]

cc¬__T [TeTaTcaTÌTZbX^]TaUadbcaPcX^]Ta]TScdaT^VbT[eaP]bP VT[bTaSTWPaVXeTc^bX]SQ[XZXSTaTbUPV[XVT^V_Tab^][XVT dSeXZ[X]VSTaTbcP]ZTa^\UPVTcb\d[XVWTSTa

^VSTaTb b_adS[T]STU^aeT]c]X]VTacX[dSSP]]T[

bT]^VUaT\cXST]

;X]TSTacX[QPVTXcaTSYTbT\TbcTabZXUcTSTcX[ST]X]cTa ]PcX^]P[T[X]YTQTË]STabXVXbZaXeT]STbcd]SX2P_TC^f]

XBhSPUaXZPWe^aWd]VT]]T\U­aTabX]dS[P]Sb_aPZcXZX WYT\[­bTWTaQTaVTc¿CWT7Pe

T]>aVP]XbPcX^]À?TcTaTa\TS cd]VTbZaXSceT]SccX[QPVTcX[Q­VTa]TTUcTaPcWP

eTUd]STc bX]Wh[ST_zPaQTYSb\PaZTSb^\azSTc\T]b<P[T]TbdS SP]]T[bTb_aPZcXZT]ScTb^\T]UadbcaTaT]ST^\ÂTa7d]

Sd\_TSTbX]U­abcTdSSP]]T[bTb_a PZcXZX:aX\X]P[U^ab^a VT]\T]TacX[VT]V¬[SeT[XVT]]T\ST]]¬bcT_zTcZ­

QT]WPe]bZY^QRT]cTa7d]bXSSTaXSPV\TVTc\TaTbXZZTac XbPS[T]XU^aW^[ScX[ST]U^aZ¬caTST\h]SXVWTSba^[[TSTa ZP]SaX[[TbzeT[bcdSTaT]STb^\W¬aSTSTb^RXP[azSVXeTaT) 9TVWPaWPUcT]bd_TaV^S_aPZcXZST]]TVP]V<h]SXV WTSba^[[T]Ta[P]Vc\TaTchST[XV_zTcY^QRT]cTa^VaP\

\Ta]TTaUPbcSTË]TaTcbzYTVU­[Ta\XVaXVcXVV^ScadbcTc X\­STc\TSQ^aV

Ta]T7e^aU^aYTVSd\_TSTZ^\\TaYTV ]^ZP[SaXVcX[PcU^abcz

\T]YTVWPa[PVcQXccTaWTST]UaP

\XVbXVTa<P[T]T 7T[SXVeXbTaWd]]dcX[QPVT_zbXcVP\[TW^[SU^aSXWd]

eXPT]\TaXc^eTaU­abT[PUbX]QPRWT[^aXB^RXP[

EXST]bZPQ Zd]]Tb_aX]VTUT\cTbT\T

bcTa^eTa0[[XVTeT[WPacdaT]cX[

QPVTcX[bZ^[TQ¬]ZT]e¬aTc[XSccd]

VU^a<P[T]TSTa[XVT ]db[zb\TSPc^\bcX[[TbXVcX[STcÌh

ST]STbcdSXT[Xe :P^bXVT]

<T]^eT]Xa­aTaSTU­ab cTbT\TbcaTbVP\[TUadbcaPcX^]Ta XVT]_zbXV3TcSTcaTST]VP]V^_[TeTSTb^\TcPS\X]X bcaPcXecZP^b^V\P]V[T]STZ^\\d]XZPcX^]UaPbZ^[T]b bXST¿WPaXZZT¬]SaTcbXVT]ShcÀbXVTa?TcTa) BcT\]X]VT]Q[P]ScSTbcdSTaT]STTa_zSTccT_d]Zc^_

VXeT]ST:^\\d]XZPcX^]T]\T[[T\PS\X]XbcaPcX^]^Vbcd STaT]STTZbXbcTaT

a]¬a\TbcXZZT5TZbWPae^aTbzaVP]V TUcTaVad__TSP]]T[bT]

ahZZTc\P]VTVP]VTU^aPcUze^aTb Vad__T]d\\Ta^VeTY[TSTaT^_[hbc8\T

]bQTVh]ScT]^V[T PUeTY[TSTa]TeXPVad__T

]d\aT]TPcX]SZP[STcX[U­abcT eTY[TS]X]V3TcePa\­STa\TSeXVcXV

X]U^a\PcX^]^\aTc ]X]Vb[X]YTaU^a_a^Y

TZcTc\­STaSTaZa¬eTSTU^aQTaTST[bT

^V^eTaeTYT[bTa^\_a

^YTZcTcbb^RXP[T_a^Q[T\^\_a PZbXb X]ST]U^aSTceP[VcT^\a

zST^VT]_[P]U^aZ^ac[¬V]X]VPU STcb^RXP[T_a^Q[T\U^ac¬[[TaWP]3Tc

[hZZTSTbS^V?TcTa

^VWP]bVad__TPcU zSTaTbeTY[TSTab]Pe]PUcT]T]U­a^V

bT]TaTeXbcTSTcbXVPcST\P]V[T]ST^_[hb]X]VTa UPZcXbZ ePa[PVcdS_zbZ^[T]bX]cTa]TbcdSXT]Tc½QPaTd]STaST U^aZTacTzaVP]V ]

?TcTaTaXaaXcTaTc^eTaPcbZ^[T]XZZTZ^]bTZeT]cQadVTa TeP[dTaX]VPUSTT]ZT[cTbT\TbcaT^VcT\PTa

\T]ca­bcTa bXVbT[e\TSPcWP]Tac¬c_z

eTYbT]STBP\\TcP]ZTaWPa

<P[T]TSTaVzaXT]PUzaVP]VT]bP]SaTZ[PbbTa) 9TVahbcTa_zW^eTSTcPUbchaX]VT]\T]YTVWPaaTbXV ]TaTc^VbZP[QPaTbczST]bXSbcTcXS

XVT]]T\bzV^Scb^\

\d[XVc9TVeX[XbcTSTcU^ZdbTaT_zbT\TbcaTcb dSeXZ[X]Vb _a^YTZcSTabZP[T]ST^_XT]Z

^]ZaTcWP]S[X]Vb_[P]U^aSTc b^RXP[T_a^Q[T\Vad__Ta]TWeTaXb¬aWPaeP[Vc9TVV[¬STa

\XVcX[Pc[¬aTT]S]d\TaT^VZP]chST[XVc\¬aZTPcYTV bTacX]VT]TVT]]T\WT[cP]Sa

TQaX[[TaTUcTaPcWPeTe¬aTc VT]]T\T]\TVTc[¬aTaXV_aPZcXZBz\^cXePcX^]T]bZP[]^Z Z^\\TcX[QPVT½YTVbZP[QPaT[XVT\P]ST\XV^_bXVT 5^aT[bZTcX2P_TC^f] aWd]

7T[SXVeXbTacaTZ[­eTaTcbb¬SeP][XVTSh]P\XZ^VT]VPVT

\T]c_z_[PSbXVT]]zacP[T]UP[STa_zUaT\cXST]?TcTa V[¬STabXV^eTaPcbZd[[TU^acb¬c

cTXbX]bc¬aZTeT[Ud]

VTaT]STVad__TUaPUT\cTbT\TbcTa\T]WTaTUcTaWPaWP]

bPcSTcT]ST[XVT_d]Zcd\U^abXcbcdSXT[Xe) 9TVb­VTaST[cXSbY^Q]d^VbPcbTa_zUd[ScXSTUcTabYTccT bT\TbcTa1PRWT[^a_a^YTZcTcXSTcbXSbcTbT\TbcTa\z YTVbZaXeTbXST[­QT]ST=dTaYTVQ[TeTcU^adcz[\^SXV^V 3TaTaTcVT]TaT[cbcaTYUPUbcdSXTca¬

cWTS^eTaSTcaTb^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST EXaZT[XVWTST]_aTbbTa\TaTT]S]^VT]bX]ST_z\T]bSTcPVTaST

bXSbcTbTYTca¬Z_zbZ^[TQ¬]ZT]

Nu kalder

marken

(16)

B>280;Ao368E4A4= '8!' %

U^aeP[c]X]V0[[TaTSTcX[bT_cT\QTabPcbTaYTVS^V_zPcbcPacT_zT]

^eTaQhV]X]VbdSSP]]T[bTU^a\T]c[XVXUPVTcB^RXP[c0aQTYST_z;d]Sb D]XeTabXcTc\T]YTV^eTaeTYTa^VbzPc[¬bTb^RX^[^VXbXVTaWd]

7YT\[­bTXQ[^STc

;XVT]d[¬VVTa;X]T]T\[XVP[[TbX]TQPRWT[^aZa¬UcTaXVPST_[P]bPa QTYST^V^_b­VT]STPaQTYST7d]WPabXST]_aPZcXZZT]X2P_TC^f]

XBhSPUaXZPWPUcWYT\[­bTXQ[^STc^VWPaSTaU^aP[[XTaTcbXV\TST]

\TSbcdSTaT]STUaPcdaT]3TWPa[PVcP]cX[T]QPRWT[^a^_VPeTX bP\PaQTYST\TS?a^YTZcD34=5>ASTaQ[P]ScP]STcdSST[Ta\PS cX[WYT\[­bT^VU^abZTaXWYT\[­bWTS^VdSbc­ST[bT;X]Tb_a^YTZc bZP[QT[hbT^VU^aTb[zcX[cPV^eTaU^aSTcbcXVT]STP]cP[WYT\[­bT

­bcTda^_¬TaTb^\3P]\PaZWPaUzTcbXST]4DÂb­bcdSeXST[bT3T c^d]VTZeX]STaZP]STaU^acXS[XV\^aVT]^VbT]PUcT]bTbcaPeTST Z­QT]WPe]bZT_PaZTa^VVPSTach]STdSadbcTc\TSQz]S^_cPVTa cTa\^ZP]STZPUUT^VRXVPaTccTacX[\­STc\TSSTbZhWYT\[­bT

­bcTda^_¬TaT)

3XbbT\T]]TbZTaTa_zbP\Ud]STcbPQb^[dccTQd]S<P]VTTadS^

Zd\T]cTaTSTX\\XVaP]cTa^VWPabe¬aceTSPcUzWY¬[_U^aSXWTaQTa VTa]TaXbXZTaTaPc\XbcTSTaTbbcPcbcX[bZdSeTSPcVXeTST\PSVP]VcX[

ePa\TbcdTa]T^Vb^eTbP[T]T

9TV^_[TeTa[XVT]dT]d]STaeTaST]X:­QT]WPe]b^\YTVXZZTP]TST TZbXbcTaTST9TVV­a\XV\P]VTTcXbZT^eTaeTYT[bTaXU^aW^[ScX[Pc ca¬]VT\XV_zXSTWYT\[­bTb[Xe\T]Qa¬]STaU^aPcWY¬[_TST\>Vbz bT[e^\STcX]Z[dSTaTaPc^_b­VTU^[ZSTaQ^aXVP\[Tb^eT_^bTa^VX X]cTaX\XbcXbZT[TYaTXQdbZPSbTab[dccTa;X]T

8;X]TbcX[U¬[STZP]STcXZZTbXVTb\TaT_a¬

RXbc7d]U­[TabXVXZZT_PaPccX[_aPZbXb^VeX[

STaU^aVTa]TWdacXVcXVP]V\TST]eXSTaTdS SP]]T[bT)

<X]UahVcTaPcWT[WTSbbh]TcXZ^\\d]Ta]T Ta_zeTYe¬Z^VPce^aTbd]STaeXb]X]VWPa e¬aTc\TaTXST^[^VXbZT]SaTP[XbcXbZ9TV ZP]Q[XeTdbXZZTa_z^\YTVTaadbcTcV^Sc ]^Z½\T]STcË]STaYTVdSPUcX[U^azaTcWe^a YTVVTa]TeX[PU_a­eTPaQTYSTcXT]Z^\\d]P[

?4C4A;460AC7?4C4AB4=$#oA

4aWeTaebTaUPaX]V)1[P]ScP]STcbT[ebc¬]SXV[P]S\P]SX!za _^bcQdS

_¬SPV^V\TSWY¬[_Ta[¬aTaeXZPadSeXZ[X]VbazSVXeTaU^ad[P]Sb^aVP]XbP cX^]X<^iP\QX`dTbP\cSXe

TabTTaWeTaeb_^[XcXbZTcX[[XSbWeTaeBcdSXTY^Q XY^QRT]cTa

DSSP]]T[bTb_aPZcXZ)7T[bX]V­a9^QRT]cTa DSSP]]T[bT);P]SQadVbdSSP]]T[bT7­YbZ

^[T^_W^[S75T]ZT[cUPV^V za_zAD2ÂbBP\Ud]SbUPV[XVT1PbXbdSSP]]T[bT;TSTadSSP]]T[bT

UaP

7YT\\Te¬a]Tc

9^Q)0]bPcb^\azSVXeTaXbhVTSPV_T]VTcTP\X5aTST]bQ^aVZ

^\\d]T

bXST] &!'

?aXePc)1^abP\\T]\TSbX]Z¬aTbcTX7T[bX]V­a 5aT\cXSbeXbX^])B^RXP[azSVXeTa\TSU^Zdb_zPaQTYSb\PaZ

TSbcX[Z]hc]X]V

<0;4=45D6;B0=6;8=3!'oA

4aWeTaebTaUPaX]V)7P]SXRP_WY¬[_TabP\c_¬SPV^V

\TSWY¬[_TaXedVVTbcdTBcdSXTY^QXY^QRT]cTa DSSP]]T[bTb_aPZcXZ):aX\X]P[U^ab^aVT]^V5aTST

aXZbQTaV9^QRT]cTa

DSSP]]T[bT)B_a^V[XVbcdST]cW­YbZ^[T^_W^[S QPRWT[^aXB^RXP[EXST]bZPQUaPA^bZX[STD]XeTabX cTcbRT]cTaSXeTabTdS[P]SbaTYbTa

?aXePc)1^ab^[^X[TY[XVWTSXEP[Qh

5aT\cXSbeXbX^])6Ta]TZ[XT]caTccTc_¬SPV^VXbZ PaQTYST_zT]PaQTYSb_[PSbWe

^a\P]Ta\TVTc bP\\T]\TSZ[XT]cTa]T<zbZ

TeXSTaTdSSP]]T[bT _z3?D

;8=460A1;!%oA

4aWeTaebTaUPaX]V)?¬SPV^V\TSWY¬[_TaWP]SXRP_[TSbP VTa^VUaXeX[[XV_z;Xeb[X]XT]

DSSP]]T[bT)B_a^V[XVbcdST]cdSeTZb[X]VbbcdST]c XDB0[¬bcTc]^VaPË_zoaWdbD]XeTabXcTcX^ccT

\z]TSTa

DSSP]]T[bTb_aPZcXZXdS[P]STc)5XaT\z]TSTa_zTc WYT\[­bTWTaQTaVX2P_TC^f]BhSPUaXZP

?aXePc)1^ab^[^_zAXVbW^b_XcP[bZ^[[TVXTc

5aT\cXSbeXbX^])EXSTaTdSSP]]T[bTU^aTZbT\_T[ZP]SX SPcdSSP]]T[bTXb^RXP[cPaQTYSTT[[Tab^RX^[^VX

50:C0><D330==4;B4=

B^RXP[azSVXeTadSSP]]T[bT]cPVTacaTTcWP[ec za^VQTbczaPUbhebT\TbcaTDSSP]]T[bT]

ZP]cPVTbX>ST]bToaWdbo[Q^aV:­QT]

WPe]7^[bcTQa^4bQYTaV=hZ­QX]V5^V A­]]T

8oaWdbcX[QhSTbSTbdST]T]X]cTa]PcX^

]P[[X]XT^VX:­QT]WPe]T]X]cTaZd[cdaT[

X]cTa]PcX^]P[b^RXP[azSVXeTadSSP]]T[bT B^RXP[azSVXeTadSSP]]T[bT]\TSb¬a[XVc U^Zdb_zPaQTYSb\PaZTSbU^aW^[SdSQhSTb Zd]XA­]]T

(17)

B>280;Ao368E4A4= '8!' &

3TaTaX]SVzTcU^a[XV\T[[T\aTVTaX]VT]^V 3P]bZ5^[ZT_PacX^\¬]SaX]VPU"cX\Tab aTV[T]b^\QTchSTaPcZaPeTccX[QTbZ¬UcX VT[bT]b^\UP]VbZ¬a_TbATccT]cX[Z^]cP]c WY¬[_bZP[XUaT\cXST]e¬aTQTcX]VTcPU#$

cX\TabPaQTYSTB^\]^VTc]hceX[aTV[T]^Vbz

^\UPccT¬VcT_PaWe^aZd]ST]T]TTaQTaTc cXVTccX[Z^]cP]cWY¬[_\T]bST]P]ST]WPa

^aSX]¬acPaQTYST

<TSST]]T¬]SaX]VeX[\P][dZZTSTc¿Wd[À X[^eT]STaQ[TeTcPQ[TaTc\TST]PUV­aT[bTX 0]ZTbchaT[bT]XYP]dPa!'

DSUaPTcaTc[XVcbh]b_d]ZcTaSTac^U^aW^[S b^\b_aX]VTaX­Y]T]T^Vb^\QTVVTZP]QT cTV]Tbb^\Z^]bTZeT]bTaPU¿Z]^_bZhS]X]VÀX ST]b^RXP[T[^eVXe]X]V

DcX[bXVcTc­Z^]^\XbZU^aST[

5­abccX[STc^\cP[cT¿Wd[ÀX[^eT]

"cX\TabaTV[T]WPabX]WXbc^aXTXST]

bzZP[ScT¿c­aZ[¬STaTVT[ÀSTaQ[TeX]SU­ac\TS 0ZcXe[^eT]X (('3T]c^VbXVcT_z¬VcT_Pa We^aZd]ST]T]TWPeSTTaWeTaebPaQTYST7eXb ST]TaWeTaebPZcXeTQ[TeaP\cPUT]b^RXP[

QTVXeT]WTS^VSTaU^aQ[TeQTaTccXVTccX[Z^]

cP]cWY¬[_X]STQPaaTV[Ta]T^\¬VcTU¬[[Ta ]TbVT]bXSXVTU^ab­aVT[bTb_[XVcPcSTaTUcTa STWXScXSXVTaTV[TabZd[[TQTaTV]TbWY¬[_cX[

QTVVT¬VcTU¬[[Ta<P]UP]ScSTcdWT]bXVcb

\¬bbXVcPcSXbbT¬VcT_PaËZT]dcX[bXVcTc

­Z^]^\XbZU^aST[U^aSXSTP[\X]ST[XVTaTV[Ta

^\WY¬[_T]bbc­aaT[bTcX[¬VcTU¬[[TaQTc­S PcST]bP\[TSTWY¬[_^UcTePaW­YTaTT]S STc¬VcTU¬[[T]cXS[XVTaTWPeSTcYT]ceTSbXc PaQTYST>VSTa\TSUP[ScX]RXcP\T]cTccX[Pc cPVTc[­]]Tcdbc­ccTcPaQTYSTQ^ac C­aZ[¬STaTV[T]VXZSTaU^adS_zPcST]

¬VcTU¬[[TSTaWXScX[WPeSTe¬aTcWYT\\TPa QTYST]STZd]]Te¬[VTPcU^acb¬ccT\TSSTc 7d]bZd[[TXZZTbczcX[azSXVWTSU^aPaQTYSb

\PaZTSTc\T]cX[VT]V¬[SQ[TeSTaXZZT dS\z[cWY¬[_TUcTab¬SeP][XVcPZbc\T]Zd]

Tc\X]SaTcX[[¬V_zRP!ZacX[\P]ST]b Z^]cP]cWY¬[_1TbcT\\T[bT]^\UPccTSTP[cbz XZZT¬VcT_PaWe^aQTVVTePabT[ebc¬]SXVc QTaTccXVTccX[Z^]cP]cWY¬[_

"cX\TabaTV[T]^\UPccTaST]bP\\T_Ta

b^]ZaTSbb^\ST]^_aX]ST[XVTc­aZ[¬STaTVT[

bzSTaTaXZZTcP[T^\]^VTcWd[APcX^]P[TcU^a aTV[T]VXeTaXZZTVad]S[PVU^a^VbzPc[PSTST]

^\UPccT¬VcT_PaWe^aST]T]TU^ab­aVTabXV bT[eX^aSX]¬acPaQTYSTb^\cX[U¬[STcTa\TS ST]]hT#$cX\TabaTVT[

:]^_bZhS]X]V

ATV[Ta]T^\Z^]cP]cWY¬[_WPaXdb¬SeP][XV VaPSe¬aTcdSbPcU^aZ]^_bZhS]X]V4c_PaPU SXbbT]hTaTV[TaUzaPQbdaSTZ^]bTZeT]bTaU^a

¬VcT_PaSTaTaaP\cPU"cX\TabaTV[T]

8U­[VT0ZcXe[^eT]b’!$bcZ$bZP[STabZTTc UaPSaPV_z$'!ZaXWY¬[_T]cX[¬VcT_PaSTa UzaWY¬[_TUcTaST]W­YTbPcb1TVVT¬VcTU¬[

[TabZP[UaPSaPVTbQT[­QTc\T]WeXbSTaZd]

ZP]U^aTcPVTbUaPSaPVW^bST]T]TU^aSXZd]

ST]T]TUzaZ^]cP]cWY¬[_bZP[STaU^aTcPVTb S^QQT[cUaPSaPVW^bST]]TP[cbz %#Za

3TcS^QQT[cTUaPSaPVbZh[STbPcST]P]ST]

¬VcTU¬[[TWPaP]ST]X]SZ^\bcT]SZ^]cP]c WY¬[_ch_XbZSPV_T]VTT[[TaPaQTYSbX]SZ^\bc 8U­[VTaTV[T]b^aS[hS½^VST]bT]TbcT eTY[TS]X]VUaP0aQTYSbSXaTZc^aPcTc½bZP[STa X\XS[TacXS^VbzU^aTcPVTbS^QQT[cUaPSaPVW^b

¬VcT_PaSTaTa^\UPccTcPU"cX\TabaTV[T]

3TUzaSTaU^aSTaTbT]TbcTX]SZ^\bc]T\[XV ST]T]TbZ^]cP]cWY¬[_QTbZzaTc\TS %#Za

4]P]ST]Z]^_bZhS]X]VTaaTV[T]^\[^UcTa X0ZcXe[^eT]b’!$Qb^\ad\\TaTc[^Uc

^eTaST]bP\[TSTWY¬[_XU^a\PUZ^]cP]c WY¬[_bcPacWY¬[_b¬a[XVbc­ccTTUcTa’"#^V Q^[XVbc­ccT;^UcTcTaX]SXeXSdT[cbz¬VcTU¬[

[TaWPaWeTabXc[^Uc>VWeXbSTaZd]dS\z[Tb WY¬[_cX[ST]T]T¬VcTU¬[[TWPaSTZd]|c[^Uc

;^eVXe]X]V_zSTcb^RXP[T^\azSTQ[XeTaP[T]TcX[_zQPVVad]SPU_^[XcXbZTU^a WP]S[X]VTa½dST]WT]bh]cX[Vad]S[¬VVT]ST_aX]RX__Ta>VSTaU^abTaeXdcX[bXV cTSTeXaZ]X]VTab^\STcTacX[U¬[STc\TS"cX\TabaTV[T]^VbcPacWY¬[_T]

:><<4=C0A

Knopskydning i den sociale lovgivning

05=8=0E>=

784;<2A>=420=3 9DA;4:C>AE43 00;1>A6D=8E4AB8C4C

3TcQTchSTaPcT]_Tab^]WeXb¬VcTU¬[[TTa aP\cPU"cX\TabaTV[T]\XbcTaQzSTb¬a[XV bc­ccT^VQ^[XVbc­ccTU^aSXST]_zV¬[ST]STb [^UcTa[XVST]dS\z[cTZ^]cP]cWY¬[_

5za\TaTXbcPacWY¬[_

:^]bTZeT]bTa]TPUaTV[Ta]TTaP[cbzPc SXbbTQ^aVTaTXZZTZd]\XbcTaST]T]Tb Z^]cP]cWY¬[_3T\XbcTa\TaTT]SSTc9TVeX[

X[[dbcaTaTSTceTSPcbP\\T][XV]Tc^¬VcT_Pa

^\UPccTcPUWT]W^[SbeXb"cX\TabaTV[T]^V aTV[Ta]T^\bcPacWY¬[_<^ScPVTaTPUbcPac WY¬[_TaXZZT^\UPccTcPU"½cX\TabaTV[T]

^VaTV[T]^\UaPSaPVXWY¬[_T]>VU^aSXST QTVVT\^ScPVTaWY¬[_WPaSTQTVVTTc[^Uc TUcTa’!$QBTUPZcPQ^Zb

8]Z^]bXbcT]c[^eVXe]X]V

<XcU^a\z[TaXZZTPc_zbczPc\^ScPVTaT PUbcPacWY¬[_UzaU^a\TVTc\T]STaX\^SPc ST\^]bcaTaTZ^]bTZeT]bTa]TPUPc[^eVXe ]X]V_zSTcb^RXP[T^\azSTTaX]Z^]bXbcT]c 3T]bZPQTbdST[dZZT]STVT]]T\_^[XcXbZT U^aWP]S[X]VTaSebPc_^[XcXbZT^VT[[Ta­Z^]^

\XbZTWT]bh]TaPUV­aT]ST3TcTaZd]\TVTc bY¬[ST]caTV[Ta]TdSb¬ccTbU^aT]aTc[XV P]P[hbTU­a\P]UaT\b¬ccTa[^eU^ab[PV

:^]bTZeT]bTa]TPUPc¬]SaX]VTaXb^RXP[

[^eVXe]X]VT]bZTadST]bZT[T]cX[ST]^eTa^aS ]TSTbcadZcda^VcX[bP\\T]W¬]VT]\TSST]

­eaXVT[^eVXe]X]VTaXSTeXbcTTZbT\_[TaPc

\P]aP\\Ta_Tab^]TaSTaXZZTTa^\UPccTcPU U^a\z[Tc\TS[^eVXe]X]VT]>VPc¬]SaX]VTa UzaZ^]bTZeT]bTaU^aSTaP\cT_Tab^]TadS

^eTaSTccX[bXVcTST

3T]T]T¬VcTU¬[[T’!$bcZ ]a 1TVVTbcPacWY¬[_

3T]P]ST]¬VcTU¬[[T1^acUP[S’!%$ 8ZZT^\UPccTcPU"cX\TabaTV[T]

CPZbc !!#( CPZbc ('$!!#%#, !" %

5aPSaPV’!$bcZ$ %# 8]cTcUaPSaPV

:^]cP]cWY¬[_ '$ BcPacWY¬[_ !" %Za

;^Uc’!$Q !!#(_a_b ;^Uc’!$Q !!#(_a_b

1^[XVbc­ccT $Za 1^[XVbc­ccT "Za

8P[c !$'$Za 8P[c $" %Za

œ6C4?0A>E4A!$oA

<43C>1A=

1>;86BCCC4":A

(18)

B>280;Ao368E4A4= '8!' '

B^RXP[azSVXeTa;^ccT0ccad_QTË]STabXVU^acaX][XVcXa^[[T]b^\[TSTaTUcTaSTcU­abcTWP[eTzaDSeXZ[X]

VT]VzaST]aXVcXVTeTYQzST\TSPcbZPQT^_\¬aZb^\WTS^\aTeP[XSTaX]VbcTP\TcbPaQTYST^V\TSPc Uz^\eTaST]T]bP]TaZT]ST[bTPUSTaTbX]SbPcb

Vi rider på en bølge

BcX[bcP]SWdTaXZZT;^ccT0ccad_aTc[¬]VT PSVP]VT]7d]caXeTbQTSbc\TSWP]S[X]V QTb[dc]X]VTa^VdSeXZ[X]V<T][XVT]dTaWd]

ced]VTccX[PcbXSSTbcX[[TATcbcX[[TUPZcXbZ

<TST]b_ad]VT]PRWX[[TbbT]T^VSTcT]TQT]

XT]ÁV[PSXPc^abc­e[TÂTaSTcQTVa¬]bTcWe^a

\TVTcUaT\SaXUc;^ccT0ccad_ZP]_a¬bcTaT ST]¬bcT\P]VTdVTaBz]dTaSTc\TSWT]

STbTVTcdScahZÁcP]cTcXS½bcaXZZTc­YTcTa Ud]STcUaT\_zQTbcX[[X]VUaPST]bc^aTSaT]V

^VeT]X]STa]TZXVVTaY¬e][XVcU^aQX\TS

^_\d]caT]ST^aS^VV^STQ­VTa

9TVWPaSTcbe¬ac]zacX]VT]TTaeT]ScbzSP]

_zW^eTSTcb^\STTa[XVT]d^VYTVTabPcdSPU b_X[[TcVaX]Ta;^ccT0ccad_XcT[TU^]T]^V\TS QT]Tc^__T\T]ZP]bz_PbbT]STQadVTcXS_z PcV­aTbcPcdbTUcTaTcWP[eczab^\[TSTa 7YT\[XVWhVVT_zZ^]c^aTc

3PB^RXP[azSVXeTaT]QTb­VcT;^ccT0ccad_

U­abcTVP]VXU^azaTcePaWd]]Tc^_cX[cazSc b^\[TSTaPUST]b_TRXP[XbTaTSTaTeP[XSTaX]Vb X]SbPcbX5PPQ^aV<XScUh]:^\\d]T>Vbc^S XQ^VbcPeT[XVbcTU^abcP]S\XScXTcÌhccTa^S

^\VXeTcPU\P[TaQ­ccTa^VTUcTa[PScT\­Q[Ta XSTc]TS[PVcTZ^a][PVTaWd]^VZ^[[TVTa]T WPeSTUzTcPSaTbbTX½T]ZX[^\TcTab_T]VTUaP STc[^ZP[TY^QRT]cTab^\cTP\TcTUcTaZ^\

\d]P[aTU^a\T]Q[TeT]ST[PU

<T]]dTaÌhccTa^STce¬Z0[cUd]VTaTa cTZ]XbZ^V_aPZcXbZ;^ccT0ccad_^VWT]

STbZ^[[TVTa½Tcce¬aUPV[XVccTP\_zbTZb Z^]bd[T]cTa½TacX[\TST]XVT^\PcSTUPZcXbZ bXSSTaQTSaTWTaT]S_zY^QRT]caTc

9^QRT]caTc\X]STa\TaT^\2^[^a;X]T½Tc bc^acbZXQ\TS\TcP[caP__TeTSX]SVP]VT]

[P]VTWeXSTVP]VT^VZ^]c^aTa]Tb^\b\zZP WhccTa_zaPS^Va¬ZZTBzbT[e^\e^aTbWdb bcPSXVTa]^VTcVP\\T[c[^acca^aYTVPc]^V[T PUSTQ^aVTaTeXcPVTaX\^SW^b^b^_[TeTa STcb^\[XScWYT\[XVc)Á6dSbXSSTa8WTa.Â

8STcWT[TcPVTcWPa;^ccT0ccad_XZZTVTeP[

SXV\TVTcPcQa^ZZTbXV^eTa

9TVbh]TbUPZcXbZPceXaXSTa_zT]Q­[VT[XVT ]d4UcTacaTZePaczabTZbXbcT]bb_TRXP[cTP\Tc Q[TeVY^ac_Ta\P]T]cUaPYP]dPaXzaaTSZP]

YTVZ^]bcPcTaTPceXTaXU^[ZbQTeXSbcWTS EXQ[XeTaZ^]cPZcTc\TaTWT]eXb]X]VTa]TTa Z^]cX]dTa[XVT^VeXUzaSXaTZcTcX[ZT]STVXeT[bTa

^\PcÁSTceTSeXY^Pc8ZP][­bTÂbXVTa;^ccT 0ccad_b^\SXaTZcTPSb_daVcXZZTTaQ[TVU^aPc cPVTT]bc^aST[PUU^acYT]TbcT]_zbXV)

9TV^_[TeTaPcbP\PaQTYSb_Pac]TaTWT]

eT]STabXVcX[\XV\TaTU^aSXYTVTab^\YTV TaT]SU^aSXYTVTa[TSTaPUcTP\Tc9TVeXbTa U^[ZaTb_TZcdP]bTc^\STcTaZP]cX]TSP\T]

T]P]ST][TSTaT[[TaT]bPVbQTWP]S[TaYTVWPa

\TSPcV­aT9TVTahS\hVXU^aW^[ScX[PcST bXSSTaXT]P]ST]bP\\T]W¬]VT]S\XV^V YTV^_[TeTabT[ePcYTVW­aTaTUcTaWePSSTbX VTa½_[dbPcYTVTa[XScbY^e3TcTaeXVcXVc^Vbz PcZd]]TVaX]T]zacX]VT]T]dT]VP]VTab^\

STTabXVTa;^ccT0ccad_b^\^Vbz^_[TeTaPc STaQ[XeTa[hccTc]zaWd]bT[ecP[Ta

½<X]RWTUQPS\XVQ[P]ScP]STc^\Pc ST[cPVTXTc\­ST\TSQTbZ¬UcXVT[bTb^V b^RXP[dSeP[VTcU^aPc^aXT]cTaT^\e^aTb X]SbPcb7TaePaSTaUPZcXbZTc_PabchZZTa b^\\T]cTPcSTcePaeXVcXVcPcW^[STU^Zdb _zaTeP[XSTaX]V^Vb^\VPedScahZU^aPcSTc [­Sb^\T]V^S\zSTeXWPeSTeP[VcPc[­bT

^_VPeTa]T_z3TcU^ac¬[[Ta\XVPcSTaQ[XeTa [hccTccX[\XV^V^b

&Ta^VbzQTbczTc

7PaSd^_[TeTcb¬a[XVTdSU^aSaX]VTaXSTc U­abcTWP[eTzab^\[TSTa.

9P3T]bc­abcTePaTcU^a[­Q\TST]Z^]bd [T]ceXP]bPccTTUcTaYd[^Vb^\eXbcTbXVXZZT PcWPeTSTZ^\_TcT]RTab^\TaT]U^adSb¬c ]X]VU^aPc[­bTST^_VPeTaeXUzaWT]eXbc^V b^\eXWPaQadVU^aXcTP\Tc5^a\XVWPaSTc e¬aTcT]dSU^aSaT]ST^_VPeTb^\YTVXZZT [XVTWPeSTc¬]ZcX]SX\X]Y^QUd]ZcX^]b^\

[TSTa½T[[TaXWeTacUP[SXZZTPcST]bZd[[T^_

bczbzWdacXVc?TaX^ST]UaPYTVVXZ^Vc¬]ZcT)

¿DWWWTaTa]^VTcb^\XZZTTaV^ScÀ^VX]ScX[

YTV]zTSTWT]cX[)¿3TcTaXZZTV^Sc]^ZSTc WTaÀePaT]bc^a\T]_^bXcXedSU^aSaX]V3Tc WPadSeXZ[Tc\XVUPV[XVcU^ac¬[[Ta;^ccT0c cad_^VU^acb¬ccTa)

5^a\XVePadSU^aSaX]VT]Q[P]ScP]STcPc bc^[T_z\X]TVT]S­\\TZaPUc^Vd]STaeTYb WPaYTVWPUc]^V[TaXVcXVTV^STb]PZZT\TS

\X]RWTUXZZT\X]Sbc^\\XcP\QXcX^]b]XeTPd)

<P]WPa^VbzQTbczTc]za\P]Uza&\P]

QTW­eTaXZZTPcUz "WeTaVP]V3TcWPaSTa e¬aTc\TVTc[¬aX]VXU^a\XV½PcW^[STST]

UPV[XVTUP]TW­Yc\T]^VbzË]STVa¬]bT]U^a We^a]zaYTVTaZaPZX[bZ^VU^a\TVTc5^a[XVT _a¬RXbSTcW­YTP\QXcX^]b]XeTPdTaSTcST P]SaTe¬aSb¬ccTaW^b\XV<T]U^a\XVTaSTc bd]ScPcPaQTYST\TSPc\X]TU^aeT]c]X]VTa cX[\XVbT[eXZZTQTW­eTaPcPUb_TY[TaTbd[cP cTa]TPUSTcSTP]SaTV­a

BZP[c¬]ZT[P]VbXVcTc

:P]SdbTWePSSTa[XVVTaXZ^acT]TU^aSXVSTc ]¬bcTWP[eTza.

3TaTaY^U­abc^VUaT\\Tbc\XccTP\B^\

[TSTaeX[YTVWPeTU^Zdb_zPceXbZP[_a­eT ]^VTcP]STc9TVWPa^eTaeTYTcPcUz]^VTc _bhZXPcaXeXZ[TcX]SXe^aTbPaQTYSTEX\­STa

\P]VTQ^aVTaTb^\WPaWdc[TcbXVXVT]]T\^V XZZTTaQ[TeTcbTc^aST]c[XVc_z=zaST\­STa bhbcT\TcQ[XeTaST^UcTQTcaPVcTcb^\eaP]V eX[[XVTT[[Tad\^cXeTaTST\T]STceXbTabXVcXc Pc_Tab^]T]b_bhZTT[[Ta_Tab^][XVWTSb\¬b bXVTaTbb^daRTaTaST]TVT]c[XVTzabPVcX[Pc STWXScXSXVTU^a[­QTaUTY[Tc>VWTaca^aYTV PceXZd]]TV­aTT]U^abZT[WeXbeXWPeSTT]

_bhZXPcaXbZZ^]bd[T]ccX[Z]hccTcb^\½Z^Q[Tc

\TSe^aTbb^RXP[UPV[XVTQPVVad]S½eX[[TVXeT

^b\d[XVWTSU^aPcbc­ccTQ^aVTaT]\TaTWT]

bXVcb\¬bbXVcUaPbcPacT]PUTcU^a[­QU^aSX eXeX[[TWPeTbc­aaTU^Zdb_zzabPVT]cX[ST]

T]ZT[cTbPSU¬aSbXVTa;^ccT0ccad_

4cP]STc­]bZTTaPcZd]]TcX[QhST]^V[TPU STQ^aVTaTcTP\TcUzaWT]eXbcTcVad__TU^a 05C8=09DD;A0B<DBB4=9>DA=0;8BC“5>C>)=8;B;D=3

(19)

( B>280;Ao368E4A4= '8!' [­QWe^aSTËZbchaZTcSTaTb\^cXePcX^]^V bT[ecX[[XS^VSTa\TS^Vbz\^STccX[PcaTccT Q[XZZTc\^SPaQTYSb\PaZTSTc

3PYTVbPS^VeT]cTST_zPcQ[XeT^_TaTaTc XPRWX[[TbbT]T]\zccTYTVaX]VTcX[T]Q^aVTa

^VPÌhbTT]PUcP[T>VYTV^_[TeTSTPcWd]

e^ZbTSTSPWd]bT[ec^VP]bePaU^aPcaX]VT ad]Sc^V¬]SaT]^V[TSPc^TaWXbc^V_Xbc7d]

aX]VTSTcX[QPVTcX[\XV^VbPVST)¿=dbZP[Sd QPaTZ^\\TSXV·À3TcbP\\TZd]]TbZTX T]Vad__TWeXb\P]Zd]]TUzST]T]TaVXX]S

^VSTZd]]TQadVTWX]P]ST]<P]VTPUST\

Zd]]TV^ScQadVT]^V[TbdRRTb^_[TeT[bTa 5^a;^ccT0ccad_bTVTceTSZ^\\T]STTaTc U^Zdb_d]Zc[TSTadSSP]]T[bT

9TVËZT]W^ebP^_[TeT[bTSPYTVcP[cT\TS

\X]RWTU^\STc7P]bPVST)¿6­aSXVZ[Pac WePSSdbZP[WeXbSdXZZT[¬]VTaTTaRWTUU^a cTP\TcÀ5^a\XV[XVVTaSTcXZ^acT]TPcYTVTa

^Vbz[TSTaWTa^Vbz^\TcWP[ecza\T]WP]

WPaaTcXPcYTVbZP[c¬]ZT\TaT[P]VbXVcTc

^VPcSTceX[[Te¬aTVXecXVcWeXbYTVËZ]^VTc [TSTadSSP]]T[bT

1TbczTcb^\[TSTa

7ePSeX[SdVXeTSXVbT[eXZPaPZcTab^\[TSTa TUcTaSTcU­abcTWP[eTza.

9P\T]YTVWPaQTbczTc5^aSX\XccTP\Ta V^SccX[_Pb^VU^aSXSTU^aPYTVX]SVzaXXZ^\

\d]T]VzaV^Sc9TVQ[XeTab_daVcX]SSaPVTc

^VZP]VT]ZT]ST\XVbT[eXSTcb^\Q[XeTa QTb[dccTc>VYTVWPaQTbczTcU^aSXYTV\T]Ta PceXbcPSXVW^[STaST]UPV[XVTUP]TW­Yc^V b¬ccTae^aTbË]VTaPUcahZ_zSTcPaQTYSTeX PÌTeTaTa

7e^aWPaSd_[PSbcX[U^aQTSaX]VTa.

3TaTaP[cXS_[PSbcX[U^aQTSaX]VTa=^VTcPU STcYTVb[zb\TSTaPce¬aTbZPa_T[[Tae¬aT WdacXVTaT_zPUca¬ZZTaT]XeXbbTbP\\T]W¬]

VTWe^aYTVTa\TaTcX[Q­YT[XVcX[PcbXVT)¿7ePS bh]TbSdbT[e.À9TVc¬]ZTa\TVTcX_a^RTbbTa

^V]^V[TVP]VTTaSTc\zbZTXZZTST]\Tbc eT[TV]TST\Tc^ST]]]]]cYa/b^RXP[aSVSZ

BT[e^\;^ccT0ccad_Q[T e[TSTaU^aTc_Pa\z]TSTabXST]TaWd

]bcPSXV[XVTbz\TVTc

b^RXP[azSVXeTa^VZ^[[TVPXSTcb_TRXP[cTP\XaT eP[XSTaX]VWd]U^acbPcPaQTYSTaX3T]U

PV[XVTUP]TbZP[

W^[STbW­Yc^VQ^aVTaT]bZP[^_[T eTPcST]b^RXP[UPV[XVTX]SbPcbV­aT]U^abZ

T[\T]TaWd]

Kunsten at flytte en borger fra

4c[X[[T^Vd]SbTT[XVcQ[zcbZX[cU^aP]T]

P]^]h\WeXSVPbQTc^]QhV]X]VXZ[PbbXbZ caTbbTabcX[QhSTa]hP]Z^\]TeT[Z^\\T]cX[

0ZcXeTaX]V^VATePRT]cTaAX]VT?[PRTaTcXTc X]SdbcaXZePacTaXdSZP]cT]PUAX]VT\TST]

\PbZX]WP[^VTcQX[bh]b^\]PQ^TaTa^\VX eT[bTa]TXZZT[XVTUaT\_aP]VT]ST8]ST]U^a Q¬aTaSTccXS[XVTaTZ^a]Ëa\P_a¬VPUPce¬aT

\XScXT]^\bcX[[X]VcX[Z^]c^a

<­]bcaTSTb^UPb¬cbcza^V[XV]Ta]^VTc STcXS[XVTaTQTQ^TaTWPaTUcTa[PSc\TSeX[

YT

^V\P[X]VT]_ze¬VVT]TTabcPSXVe zSXTcPU ad\\T]T8T]U¬[[Tbb_XbT

bcdTb_haZPUUT\P bZX]T]STbXSbcTUaXbZQahVVTS

TSazQTadS 9PSTcWT[TTabcPSXV\TVTc]hc3TaTaXZZT aXVcXV_[PSbcX[^b^__T_z9^QRT]caTc

;^ccT0ccad_b[zadS\T SPa\T]TXT]UPe ]T]STQTe¬VT[bTb^\U^aZ[PaX]V_zST ][XSc db¬SeP][XVTQ^_¬[ETS]¬a\TaTTUcTabh]

[XV]TaÌTaTPUad\\T]TS^VWT[cP[\X]ST[XVT Z^]c^aTa5^aTZbT\_T[STc;^ccT0ccad_ST [Ta\TSZ^[[TVPT]7T]aXZ7P]cP[TaXcT[T bz;^ccTeXbTaeXSTaTX]SXTc\­ST[^ZP[Tb^\U^]

P[[XVTeT[ePaU^a[X[[TcX[PcW^[ST\­STaX WdbTaSTcU^aT[­QXVQPaTT]_aX]cTabz]d <T]STcePaTaXZZT[¬]VTU­aeXTaWT[c_z _[PSbBzZP]eX^Vbz

cPVTX\^SQ^aVTa]TWTa

;PeTSTbT[ebXc[TSTaY^Q

;^ccT0ccad_Tab^RXP[azSVXeTa^VaTeP[XST aX]VbZ^]bd[T]c½^VUaP P_aX[Xza^Vbz[TSTa PUbXcTVTccTP\3T]B_TRXP[XbTaTSTATeP[X STaX]VbX]SbPcbX5PPQ^aV<XScUh]:^\\d]T

8]SbPcbT]TaT]Z^]ZaTcdS[­QTaPUZ^\\d]P[

aTU^a\T]½T]b[PVbZ]^_bZhS]X]Vd]STaSTc Z^\\d]P[TY^QRT]cTa CXS[XVTaT[zb_TRXP[X]SbPcbT]^V;^ccT0c cad_bY^QXP\cTc=d_T]S[TaWd]^VWT]STb Z^[[TVTa\T[[T\ST]VP\[TZ^a]QhV]X]V^V Y^QRT]caTcb^\[XVVTad]STaT]ZX[^\TcTa e¬Z¿8ZZTP[cXSWT]bXVcb\¬bbXVcÀ

b^\;^ccT 0ccad_SX_[^\PcXbZdScahZZTaSTc

<T]Wd]TaXZZTch_T]STa[PSTabXVb[zdSPU ST]b[PVb[Pe_aPZcXbZTSTcP[YTa3T]]hdS ]¬e]cT##zaXVT[TSTaWPabXcU

^ZdbbZPa_c^V Z^]RT]caTaTcaTccTc\^SSTcU

PV[XVTPaQTYST Xb_TRXP[cTP\Tc5^acX[SPV[XVTaWd]bcPSXV aTeP[XSTaX]VbZ^]bd[T]c^VT]ST[PUVad__T :^[[TVTa]Tc¬[[TahSTa[XVTaTc^aTeP[XSTaX]Vb] Z^]bd[T]cTaT]eXaZb^\WTSbZ

^]bd[T]cT]

[¬VTT]_bhZ^[^V^VT]TaV^cTaP_Tdc

>VSTcPce¬aT[TSTaTaU^aT[­QXVXZZ T]^VTc b^\WPaVXeTc;^ccT0ccad_b­e][­bT]¬ccTa 3TcePa\TbcT]]­SeT]SXVU^aP]bcP[c]X]V cTP\Tcb]¬a\TbcTRWTUVXZ_zTUcTa[­]SP STa^_bc^STcWd[ ^V EX\P]V[TSTT]c^

eW^[STaXU^aW^[ScX[ST]

UPV[XVTX]SbPcb3TaT a]­SccX[Pce¬aTT]

b^\ca¬ZZTaPU^VbXVTa)¿=dVzaeXXVP 7eT\V­aWePS.À4]ZP_cPY]_zbZXQTc]V 3TaU^a dSU^a\TSTYTVT]Ud]ZcX^]bQTbZaXe

T[bTU^a STcÁWd[Âb^\^_bc^S

\T[[T\^b^VPaQTYSb

\PaZTSbRWTUT]BzYP\P]ZP]V^ScbXVTPc YTVdSU^a\TST\X]TVT][TSTabcX[[X]V½\TS

^_QPZ]X]VUaP\X]TZ^[[TVTaXcTP\TcEXcP[Ta

\TVTcbP\\T]^VWPaP[cXSe¬aTcT]XVT^\Pc eXWeTaXb¬abZP[V­aTSTceXTa

QTSbccX[bXVTa

;^ccT0ccad_

5^a\XVTaSTcdSU^aSaT]STPce¬aT[TSTa U^aT]ce¬aUPV[XVVad__TEXWPa]^V[TUPaeT aXVTSXbZdbbX^]Ta9TVTaST]T]TbcTb^RXP[azS VXeTa^VST]b^\TaQTSbcUPV[XVcUd]STaTcX]

ST]U^ae^aTb^\azST<T]bT[e^\eXPaQTYSTa _zU^abZT[[XVT\zSTabZP[b[dc_a^SdZcTce¬aT T]bPacTc^VZeP[XcTcb\¬bbXVcX^aST]dP]bTc WeT\PU^bQ^aVTaT]Z^\\TacX[3TcU­[TaYTV Tcbc^acP]bePaU^a 5[hccTacX]VT]TUaP0cX[1

;^ccT0ccad_TaXZZT\TVTcU^aPcaT\bTST ZeP[XcTcTa^_Wd]bT[e\T]TaWPae¬aTcPUV­

aT]STU^aPc]Tc^_Wd]Q[T e[TSTaPUcTP\Tc

<X]cXS[XVTaT[TSTaXP\cTccP[cT\TVTc PcYTVbZd[[Te¬aTRWTUU^aSXYTVP[[XVTeT[Ud]^\

VTaTSTdU^a\T[cb^\bzSP]3TcePa\XVU^[Z Z^\cX[^Vb_daVcTcX[azSb<T]YTVc¬]Z XZZTXSTQP]Ta;^ccT0ccad_d]STabcaTVTade cT

T]cTcbX]T _^X]cTa\TST]ÌPSWz]S_z[zaTc:[PbZ>V Q[XeTaWd]U^aQaP\UaXVaX]TaWd]5^aTZbT\

_T[SPWd]b_^]cP]cbePaTa_zW e^aU^aWd]bz P[[XVTeT[eX[[Te¬aT[TSTa 5^aSXYTVXZZTZP]eT]cT4UcTaUd[VcPUTc VaX]

=TY\T]]zaYTVVzaXVP]V\TS]^VTcWPaYTV ]^V[TZaPe^VYTVe

TSWePSYTVZP]e¬aT\TS cX[TcXbZ^VUPV[XVc>

VYTVZd]]TbTPcSTcTa eXVcXVcPce^aTbcTP\TaT]ST[PUSTU^aPWe^a X]U^a\PcX^]Ta]TTa^VWe^aQTb[dc]X]VTa]T

A B

B^RXP[azSVXeTaT]]a !'

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet betaler i dag via gebyrer for omkostningerne til tilsynets arbejde og drift. Såfremt Danmark ikke deltager i det

Vi efterlyser dig som har lyst til at udvikle og styrke plejefamilier- nes kompetencer for derved at skabe de bedste opvækstvilkår for børn, som er anbragt i familiepleje.

Socialrådgiveren har haft stor tillid til hjemmevejlederen og forstået, at hjælpen skal være fleksibel, så hjemmevejlederen ikke bare kommer på et bestemt tidspunkt i ugen, men

kommunalvalget og optræder kun på debatten i de tre sidste måneder op til valget. Den politiske kandidat opfatter online debattering som en god mulighed til at gøre sig synlig

Derfor skal læreren vejlede eleverne i at sætte ord på deres forestillinger om genre, situation og målgruppe og i at indkredse egen hensigt med den tekst, de skal i gang med

maksimum Gennemsnit Respondenter Hvor mange timer brugte du i gennemsnit om ugen på at. studere

Vi må overbevise politikerne om, at det lokalhistoriske arbejde er en så værdifuld islæt i det danske kulturliv, at det fortjener støtte på lige fod med andet

Den utopiske stræben efter fremtidens mulige lykke og varetagelsen af en politisk arv fra fortiden synes at have lidt en fælles, krank skæbne til fordel for en eviggjort nutid –